VOORONTWERP VAN RESOLUTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORONTWERP VAN RESOLUTIE"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Zittingsdocument B8-0000/2015 VOORONTWERP VAN RESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2015 ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement over "Naar een bloeiende data-economie" (2015/2612(RSP)) Barbara Kappel namens de Commissie industrie, onderzoek en energie RE\ doc PE v01-00 In verscheidenheid verenigd

2 B8-0000/2015 Resolutie van het Europees Parlement over "Naar een bloeiende data-economie" (2015/0000(RSP)) Het Europees Parlement, gezien de mededeling van de Commissie "Naar een bloeiende data-economie" (COM(2014)0442), gezien de vraag aan de Commissie over de mededeling "Naar een bloeiende dataeconomie" (O /2015 B8-0000/2015), gezien de ontwerpresolutie van de Commissie industrie, onderzoek en energie, gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van het Reglement, Integratie van "big data" in de strategie voor de digitale Unie 1. stelt vast dat besluiten op basis van kennis die met "big data" gegenereerd is de productiviteit en het concurrentievermogen met vijf tot zes procent doen toenemen, en dat de voordelen die "big data" oplevert in 1,9% extra groei van het bbp resulteren; ziet het potentieel van "big data" als essentieel voor Europa's economisch herstel; 2. onderstreept dat "big data" werkgelegenheid genereert, aangezien de vraag naar personeel dat hierin gespecialiseerd is de komende vijf jaar met 243% zal toenemen naar mensen; 3. onderkent de sociale en economische voordelen die aan "big data" verbonden zijn, in het bijzonder op de gebieden openbare veiligheid, open bestuur, democratie en administratie, wetenschappelijke doorbraken, productie, banken, verzekeringen, telecommunicatie, high tech, detailhandel, geospatie, diensten, motorvoertuigen, media en entertainment, energie en nutsdiensten; 4. is van oordeel dat de waarde van een bedrijf ook stoelt op data; dringt aan op campagnes om kmo's bewust te maken van de waarde van hun data en vindt dat kmo's een grotere rol moeten krijgen als aanbieders van onderzoek & ontwikkeling & innovatie (OOI), ter stimulering van groei en om Europa als een belangrijke speler op het vlak van "big data" op de kaart te zetten; 5. wijst erop dat gegevensbescherming en de kansen die "big data" biedt niet noodzakelijkerwijs met elkaar op gespannen voet staan; vindt dat het beleid van overheden zowel gericht moet zijn op het stimuleren van kansen op terreinen als OOI, Internet of Things (IoT), industrieel internet en de digitalisering van de Europese economie, als op het aanpakken van de technologische en sociale uitdagingen van "big data", zoals ontoereikende kennis, regels inzake toegang, controle en zeggenschap, vertrouwen in gegevensbeveiliging, interoperabiliteit, portabiliteit, hergebruik, veiligheid, privacy, gegevensbescherming, intellectueel kapitaal, toegankelijkheid, infrastructuur, marktversnippering en normen; 6. onderstreept dat de te geringe beschikbaarheid van breedbandinfrastructuur, van PE v /5 RE\ doc

3 infrastructuur voor 'high performance computing' in netwerken en van faciliteiten voor cloud computing de ontwikkeling van "big data" belemmert, met het gevaar dat Europa op technologisch en economisch gebied op achterstand wordt gezet; 7. steunt de ontwikkeling van door de markt aangezwengelde, vrijwillige en technologisch neutrale normen; erkent het werk dat tot nu toe gedaan is door forums als ISA/IEC, ITU-T en NIST; 8. dringt aan op de vaststelling van een gedetailleerder, meerlagig en op bewijzen stoelend actieplan voor het stimuleren van een data-economie; Investeren in "big data" (infrastructuur en O&O) 9. stelt vast dat "big data" alleen een succes kan zijn indien het ingebed is in een breder ict-ecosysteem, met inbegrip van IoT voor het verzamelen van data, breedbandnetwerken voor het transporteren van data en cloud computing voor het verwerken van data; 10 vindt dat de EU voor O&O bestemde financiële middelen voor innovatie op het gebied van "big data" moet gebruiken, aangezien dat een geaggregeerde toegevoegde waarde voor burgers, de samenleving en de economie oplevert; vindt dat eraan gewerkt moet worden innovaties sneller ingang in de markt te doen vinden, en dat nieuwe algoritmen en analytische instrumenten moeten worden ontwikkeld; 11. neemt nota van de initiatieven van de Commissie gericht op de totstandbrenging van PPP's op het gebied van "big data"; is van oordeel dat een platform moet worden ontwikkeld waarop deze PPP's zorgen, behoeften en vereisten kunnen delen; 12. is verheugd over de totstandbrenging van zogenaamde innovatieruimten waar met "big data" kan worden geëxperimenteerd; onderstreept dat deze als starterscentra zouden moeten fungeren; 13. spoort de Commissie en de lidstaten aan meer te investeren in vaste, mobiele, kabel- en satellietinfrastructuur die aangepast is aan de toekomstige vereisten van de digitale, onderling verbonden economie, en beleid te ontwikkelen dat IoT in staat stelt tot bloei te komen, zoals maatregelen voor geharmoniseerd spectrum voor apparatuur met een klein bereik, mobiele telefonie en WiFI, uitbreiding van de 5G-technologie, verdere ontwikkeling van IPv6 en het aanpakken van de buitensporige tarieven voor octrooien voor gestandaardiseerde technologie; 14. is van oordeel dat het in het kader van Horizon 2020 gehanteerde beginsel van 'verantwoorde innovatie' leidend moet zijn bij het in kaart brengen van mogelijkheden om vernieuwingen (zowel van commerciële aard, als op het gebied van toepassingen) ingang in de markt te doen vinden; 15. vraagt de Commissie voor een toekomstbestendige ontwikkeling van clouddiensten in Europa te zorgen, evenwel zonder bedrijfsmodellen voor te schrijven, maar de markten veeleer zelf naar passende oplossingen te laten zoeken; Totstandbrenging van een Uniale markt voor "big data" 16. is van oordeel dat "big data" tot meer ondernemingsmogelijkheden zal leiden, alsook tot een grotere beschikbaarheid van kennis en kapitaal; RE\ doc 3/5 PE v01-00

4 17. is van mening dat de belangrijkste technologische belemmering voor de totstandbrenging van een Uniale markt voor "big data" het ontbreken van een gemeenschappelijk interfacekader is voor de communicatie van sensoriële en machinale gegevens, en voor de communicatie tussen de virtuele en de fysieke wereld; 18. verzoekt de Commissie gedeeld onderzoek gericht op het tot stand brengen van een gemeenschappelijk interfacekader te bevorderen, het aantal elkaar overlappende normen te reduceren en te zorgen voor technische en semantische interoperabiliteit, teneinde te komen tot een proces voor de ontwikkeling van normen waarbij de markt leidend is; 19. dringt aan op oplossingen voor de uitdagingen op gebieden als de beveiliging van gegevens, interoperabiliteit, gegevensbeperking en -opslag, transparante regels inzake transport van gegevens, grensoverschrijdende mechanismen, en een open uitwisseling van gegevens tussen administraties, ondernemingen en het maatschappelijk middenveld; 20. dringt aan op de totstandbrenging van een toekomstbestendig regelgevingsklimaat, dat onderkent dat de markt van aard verandert, dat technologieneutraal is en dat gelijke randvoorwaarden creëert, evenwel zonder de regelgevingsdruk te veel te laten oplopen; Bevordering van start-ups, kmo's en mid-caps op het gebied van "big data" 21. onderkent dat er behoefte is aan proactieve dienstverleners om de voordelen van "big data" onder de aandacht te brengen en bij kmo's vertrouwen te wekken in aan "big data" gerelateerde technologieën; dringt aan op de oprichting van een speciale interface om kmo's te helpen beter gebruik te maken van hun eigen en publieke data; 22. betreurt het dat veel ideeën voor start-ups en kansen voor kmo's verloren gaan of buiten Europa worden gerealiseerd ten gevolg van een gebrek aan kapitaal, technologie en inclusie in onderzoeksactiviteiten van bestaande actoren; dringt aan op ondersteuning bij het bijeenbrengen van risicokapitaal, bijvoorbeeld door aanbieders van technologie en infrastructuur enerzijds en start-ups met ideeën voor toepassingen anderzijds met elkaar in contact te brengen; Het dichten van de vaardighedenkloof 23. verzoekt de Commissie en de lidstaten te werken aan de totstandbrenging van zogenaamde 'innovatieruimten' en clusters voor het ontwikkelen van vaardigheden en het creëren van een concurrentievoordeel op het gebied van intellectueel kapitaal; 24. steunt de investeringen in initiatieven als de Grand Coalition for Digital Jobs en de Europese Week van de e-vaardigheden; 25. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan zich gecoördineerde inspanningen te getroosten om "big data" een interessant beroep te maken; 26. dringt aan op initiatieven ter bevordering van levenslang leren en op maat gesneden maatregelen voor ouderen, alsook ter vergemakkelijking van de toegang tot opleidingen voor beroepsuitoefenaren om hun vaardigheden op het gebied van "big data" te vergroten; 27. steunt initiatieven die erop gericht zijn aan codering gerelateerde onderwerpen in de nationale curricula op te nemen; PE v /5 RE\ doc

5 28. dringt aan op steun voor de ontwikkeling van zogenaamde 'front end'-instrumenten om eindgebruikers in kmo's in staat te stellen nieuwe, op data stoelende bedrijfsmodellen te ontwikkelen; VI. Participatie door de samenleving 29. dringt aan op initiatieven ter vergroting van het bewustzijn van de voordelen en de waarde van "big data" voor de samenleving; 30. is verheugd over de mogelijkheden die "big data" biedt om de participatie en de betrokkenheid van de bevolking te vergroten, bijvoorbeeld middels e-democratie; 31. is van oordeel dat data-analyses de voordelen van Open Government Data vergroten doordat ze de kwaliteit van overheidsdiensten vergroten, het besluitvormingsproces op basis van bewijzen versterken en significante efficiëntieverbeteringen tot gevolg hebben; 32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. RE\ doc 5/5 PE v01-00

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 442 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Naar een

Nadere informatie

8993/15 jel/gys/hw 1 DG G 3 C

8993/15 jel/gys/hw 1 DG G 3 C Raad van de Europese Unie Brussel, 21 mei 2015 (OR. en) 8993/15 DATAPROTECT 83 ECO 63 IND 81 COMPET 231 DIGIT 39 MI 322 PI 34 NOTA van: aan: nr. vorig doc.: Betreft: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 440 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S GROEN ACTIEPLAN

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2177(INI) 14.10.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2177(INI) 14.10.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.10.2013 2013/2177(INI) ONTWERPVERSLAG over een actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa (2013/2177(INI))

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep sociale vraagstukken d.d.: 25 oktober 2010 Betreft: Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling P6_TA(2009)0064 Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over de follow-up van de nationale actieplannen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.2.2004 COM(2004) 96 definitief 2004/0025 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenprogramma

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.9.2010 COM(2010) 472 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Breedband

Nadere informatie

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY Inhoudstafel 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep telecommunicatie d.d.: 26 oktober 2001 nr. vorig doc.:

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.7.2015 COM(2015) 339 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Een "new

Nadere informatie

De digitale uitdaging in Europa

De digitale uitdaging in Europa De digitale uitdaging in Europa Bijdrage van de Commissie voor de Europese Raad van 24 en 25 oktober 2013 BIJDRAGE VAN DE COMMISSIE AAN HET IN OKTOBER 2013 TE HOUDEN DEBAT VAN DE EUROPESE RAAD OVER DE

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Europese Commissie Interne markt en diensten. Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie

Europese Commissie Interne markt en diensten. Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie Europese Commissie Interne markt en diensten Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government OESO-studies over e-government BELGIË E-government in België is heel duidelijk gepositioneerd om gebruikersgerichte diensten te leveren. Belgische burgers willen immers het gevoel hebben dat ze met één

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-44. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2301(INI) 12.10.2011. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard (PE469.725v02-00)

AMENDEMENTEN 1-44. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2301(INI) 12.10.2011. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard (PE469.725v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 12.10.2011 2010/2301(INI) AMENDEMENTEN 1-44 Morten Løkkegaard (PE469.725v02-00) inzake EU en China: handelsonevenwicht? (2010/2301(INI))

Nadere informatie

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei Digitale Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei 1. Inleiding Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan drie dingen doen: harder werken, langer werken en

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010).

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010). EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010 EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 17 JUNI 2010 CONCLUSIES Hierbij gaan

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie