aanpak van de inventarisatie, vervolgens de bevindingen en tot slot de conclusies.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanpak van de inventarisatie, vervolgens de bevindingen en tot slot de conclusies."

Transcriptie

1 Informatiebeveiliging bij Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg Een inventarisatie van de stand van zaken René van der Stel bc. (Harteveld Groep, rstel at harteveld.nl) Ir. Sander Nieuwenhuis (Harteveld Groep, s.nieuwenhuis at harteveld.nl) Met medewerking van drs. Rob Asrafali (rob.asrafali at google.com) 19 oktober 2011 (versie 1.00) 1. Algemeen Informatiebeveiliging is een bedrijfsactiviteit waarmee iedere organisatie, groot of klein mee te maken heeft. Helaas is het zo dat er geen allesomvattende informatiebeveiligingsoplossing bestaat. De steeds veranderende omstandigheden in de wereld zorgen ervoor dat wat gisteren goed was, morgen achterhaald is. Om te onderzoeken hoe organisaties zich hier tegen wapenen en wat de huidige stand van zaken is, onderzoeken wij regelmatig bepaalde branches of ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. In deze paper willen we onze bevindingen uiteenzetten over de zorgsector in het algemeen en de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) sector in het bijzonder. We hebben voor deze sector gekozen omdat de informatievoorziening en automatisering binnen de VVT sector sterk in ontwikkeling zijn, waarbij het gaat om veel privacygevoelige gegevens. We schetsen in deze paper eerst de ontwikkelingen in de zorg over de afgelopen drie jaren op hoofdlijnen om vervolgens in te gaan op de VVT sector. We benoemen de aanpak van de inventarisatie, vervolgens de bevindingen en tot slot de conclusies. 2. Informatiebeveiliging binnen de zorg Informatiebeveiliging binnen de zorgsector heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. Hiervoor zijn twee ontwikkelingen grotendeels verantwoordelijk: 1. De eerste ontwikkeling is dat ziekenhuizen door de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) verplicht worden gesteld te werken volgens de NEN7510 normering. 2. De tweede belangrijke ontwikkeling heeft betrekking op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD): voor een aansluiting moet voldaan worden aan de eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem van het Nictiz i. De verwachting is dat beide ontwikkelingen zullen worden voortgezet, ondanks het afschieten van het EPD door de Eerste Kamer in april Niet in de laatste plaats gevoed door de voortdurende maatschappelijke discussie over privacy. Sterker: de digitalisering van medische gegevens lijkt alleen maar te verbreden. Zorginstellingen in hun volledige pluriformiteit zijn bezig met of bereiden zich voor op de overgang van het papieren cliënt dossier naar het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Wat wel is veranderd, is de drijfveer voor informatiebeveiliging. Door het wegvallen van het juridisch kader voor een landelijk EPD is het niet langer zo dat uitsluitend informatiebeveiliging wordt uitgevoerd omdat het moet van de wet, maar omdat de bedrijfsvoering een sterkere drijfveer wordt. Bijvoorbeeld vanwege een betrouwbare en tijdige informatievoorziening om verkeerde diagnoses te voorkomen. 2.1 Ziekenhuizen en NEN7510 Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft in samenwerking met de IGZ in 2008 een twintigtal ziekenhuizen onderzocht ii. Uit die inspectie kwam naar voren dat de ziekenhuizen hun informatiebeveiliging onvoldoende hadden geborgd. De IGZ heeft vervolgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging verplicht gesteld aan ziekenhuizen, inclusief de bijbehorende audits. Ziekenhuizen moesten in 2010 aantonen dat zij voldeden aan de zogenaamde NVZstartnormen iii. Vervolgens hebben de Informatiebeveiliging bij Zorginstellingen René van der Stel en Sander Nieuwenhuis Pagina 1 van 6

2 ziekenhuizen de opdracht gekregen om de volledige NEN norm te implementeren. Wanneer de jaardocumenten van ziekenhuizen er op nageslagen worden, vallen de hieruit voortvloeiende veranderingen duidelijk op. Bijvoorbeeld in het aanstellen van functionarissen die zich bezig houden met informatiebeveiliging, het uitvoeren van bewustwordingscampagnes en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Bij ziekenhuizen lijkt informatiebeveiliging steeds vaker gestructureerd opgepakt te worden. 2.2 EPD en het ECD Mede dankzij de verplichtingen heeft informatiebeveiliging binnen de ziekenhuizen een snelle groei doorgemaakt. Maar zoals gezegd: veel andere zorginstellingen zijn ook bezig met ECD s. En daar horen we weinig over, terwijl ECD s eigenlijk EPD s in het klein zijn. Dus in principe speelt daar ook dezelfde discussie over privacy en informatiebeveiliging. Waarom deze beperkte aandacht? Waarschijnlijk omdat de ECD s zich lokaal afspelen is hier minder aandacht voor. Ook zijn de risico s in absolute zin kleiner, omdat het vaak gaat om (relatief) beperkte verzamelingen van zorggegevens van cliënten. En niet iedere Nederlander heeft er mee te maken, zoals met het EPD wel het geval is. Maar een feit is dat in ECD s privacygevoelige gegevens worden opgeslagen. En die gegevens moeten adequaat worden beveiligd. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). Een zorginstelling heeft er namelijk zelf ook alle belang bij dat het zorgproces niet verstoord wordt door verkeerde of onvolledige inhoud van ECD s. De transitie van het werken met papieren dossiers naar digitale dossiers zet een veranderingsproces in gang waarbij op zijn minst de gehele beveiliging (opnieuw) onder de loep moet worden genomen. Immers, de hele werkwijze van omgaan met gegevens verandert. Geen klappers meer met papieren, maar toegang via een computer. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar vereist tegelijkertijd een andere benadering. Denk maar aan wie toegang mag krijgen tot de gegevens, hoe de gegevens worrden afgeschermd, hoe de wijzigingen in het dossier worden doorgevoerd (automatisch / handmatig) en hoe die worden gevolgd. Dit zijn slechts enkele wijzigingen in de werksituatie. Daarom moet opnieuw gekeken worden naar de beveiliging. Heeft deze herijking plaatsgevonden? 3. Aanpak Om in kaart te brengen hoe het gesteld is met dit onderbelichte gebied (beveiliging van ECD s) van informatiebeveiliging, hebben wij een inventarisatie uitgevoerd binnen de zorg waar ECD s een grote rol spelen: de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Hierbij stond de vraag centraal: hoe is het gesteld met informatiebeveiliging binnen de VVT instellingen?. 3.1 Perspectieven Om antwoord op de hoofdvraag te vinden, is er bij de inventarisatie gekeken naar een drietal perspectieven waarop informatiebeveiliging kan worden benaderd. 1. ICT betrouwbaarheid. Door de ICT betrouwbaar in te richten, worden de gegevens die de ICT verwerkt beter beschermd. Is het onderwerp betrouwbare ICT of informatiebeveiliging genoemd in het jaardocument 2. Compliancy. Door te voldoen aan de NEN7510 iv norm voor de zorg, wordt informatiebeveiliging via best practice maatregelen geïmplementeerd. Is de NEN 7510 als doelstelling of implementatienorm genoemd in het jaardocument? 3. Bedrijfsvoering. Door de risico s voor de integrale bedrijfsvoering te analyseren worden proportionele beveiligingsmaatregelen genomen. Verbindt de instelling informatiebeveiliging met risico s in de bedrijfsvoering in het jaarverslag? Kort lichten we deze indeling en vragen toe. Qua bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging, realiseert men zich vaak als eerste dat ICT betrouwbaar moet zijn ingericht. Eenvoudige maatregelen op het gebied van beschikbaarheid (back-ups) en vertrouwelijkheid (username/password) worden dan vaak ook genomen. Informatiebeveiliging wordt dan veelal gezien door een instelling als een verantwoordelijkheid van de ICT afdeling Informatiebeveiliging bij Zorginstellingen René van der Stel en Sander Nieuwenhuis Pagina 2 van 6

3 Er zijn ook organisaties die zich terdege bewust zijn dat informatiebeveiliging verder strekt dan een ICT verantwoordelijkheid. Vaak wordt dan op basis van een checklist of baseline gewerkt via compliancy (aan de NEN7510 bijvoorbeeld) om informatiebeveiliging verder te borgen. In het derde perspectief integreert een organisatie informatiebeveiliging en bedrijfsvoering op basis van risicomanagement. Vanuit de bedrijfsvoering wordt onder andere beschouwd welke wettelijke verplichtingen er gelden en welke eisen de organisatie moet stellen aan de bedrijfsprocessen. Maatregelen worden getroffen, geëvalueerd en bijgesteld op basis van systematisch uitgevoerde risicoanalyses. Vanuit deze zienswijze op bewustwording en volwassenheid is de inventarisatie dan ook uitgevoerd. Gekeken is in welke mate VVTinstellingen bezig zijn met betrouwbare ICT, compliancy en/of bedrijfsvoering op het gebied van informatiebeveiliging Methode Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van openbare bronnen. Op basis van de ledenlijst van de Actiz zijn zorginstellingen geselecteerd v. Via de website van het CIBG van het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport zijn de jaardocumenten en jaarrekeningen van 2010 van de VVTinstellingen opgevraagd. De informatie uit deze documenten is aangevuld met de informatie van de websites van de zorginstellingen. De jaarverslagen zijn bekeken en geanalyseerd op de aanwezigheid van opmerkingen over informatiebeveiliging. Hierbij is geïnventariseerd welke van de drie perspectieven zoals genoemd in paragraaf 3.1 aanwezig waren in het jaarverslag. Daarnaast is van de VVT-instellingen een aantal gegevens verzameld, zoals opbrengst (omzet), resultaat (winst), maar ook het aantal locaties, cliënten en personeelsleden. Deze getallen zijn gebruikt om te zien of de wijze waarop een instelling bezig is met informatiebeveiliging afhangt van bijvoorbeeld de grootte of het aantal vestigingen van de zorginstelling. We hebben van ruim 350 instellingen deze gegevens vastgelegd. 4. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van onze inventarisatie gepresenteerd. 4.1 Informatiebeveiliging Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, is per jaardocument onderzocht wat de instelling rapporteert over informatiebeveiliging: als onderdeel van de ICT, compliancy of bedrijfsvoering. In onderstaand tabel is aangegeven door hoeveel VVT-instellingen deze benadering werd genoemd. Ja Nee ICT 41% 59% Compliancy 24% 76% Bedrijfsvoering 15% 85% Het valt op dat de ICT benadering veruit het vaakst werd genoemd en de NEN7510 door meer dan drie kwart van de instellingen niet wordt genoemd. Slechts 15% legt het verband tussen informatiebeveiliging en de bedrijfsvoering. Onderstaand gaan we nader in op deze uitkomsten. Hiervoor hebben we een eenvoudige score berekend. Per perspectief uit het jaardocument heeft elke instelling een score gekregen. Deze score varieert van 0 (niets genoemd over ICT, compliancy of bedrijfsvoering), 1 (men noemt slechts één benadering), 2 (een combinatie van twee benaderingen), tot 3 (alle drie de perspectieven genoemd). Onderstaande tabel geeft de verdeling van de score weer Verdeling 42% 39% 17% 2% Te zien is dat bijna de helft (42%) van de instellingen geen enkele opmerking in hun jaardocument maakt over informatiebeveiliging. Als ingezoomd wordt op de instellingen die de score 1 hebben behaald (39%), dan is de verdeling in de benadering als in onderstaande tabel: Alleen Alleen Alleen ICT Compliancy BV Verdeling 23% 8% 9% Informatiebeveiliging bij Zorginstellingen René van der Stel en Sander Nieuwenhuis Pagina 3 van 6

4 Hieruit blijkt dat 23% van de instellingen alleen het perspectief ICT noemen, 8% noemt alleen compliancy en 9% noemt alleen bedrijfsvoering vi. De relatief hoge score voor bedrijfsvoering kan verklaard worden doordat veel zorginstellingen voldoen aan het HKZ keurmerk, dat het risico denken vanuit de bedrijfsvoering katalyseert. Als gekeken wordt naar de instellingen die de score 2 hebben behaald (17%), blijken de combinaties van de perspectieven als volgt te scoren. De combinatie van ICT & compliancy komt het vaakst voor met 13%. ICT & bedrijfsvoering minder en compliancy & bedrijfsvoering het minst. Ook hieruit lijkt de benadering van informatiebeveiliging te groeien vanuit ICT via compliancy naar bedrijfsvoering. ICT & ICT & Compliancy Compliancy BV & BV Verdeling 13% 3% 1% Overigens wordt er in bijna elk jaardocument wel iets vermeld over bedrijfsvoering en bedrijfsrisico s, maar de koppeling met informatiebeveiliging ontbreekt in 85% van de gevallen (slechts 15% van de instellingen noemt het perspectief bedrijfsvoering) Statistieken In onderstaande tabel is de score (van 0, 1, 2 of 3 punten) uitgezet tegen de verzamelde statistieken van de instellingen Locaties 4,51 7,57 8,51 62,25 Cliënten Personeel Opbrengst 30M 45 76M 171M Resultaat 556K 914K 1446K 5093K De cijfers in de tabel zijn gemiddelde waarden. Bijvoorbeeld: de organisaties met 0 -score hebben gemiddeld 4,51 locaties. Qua personeel wordt vaak gerekend in termen van FTE s. Het aantal personeelsleden is voor informatiebeveiliging relevanter dan het aantal FTE s, omdat het aantal personeelsleden aangeeft hoeveel mensen er potentieel toegang hebben tot gevoelige gegevens. Vandaar dat we zijn uitgegaan van personeelsleden en niet van FTE s. Naar voren komt dat naarmate de score voor informatiebeveiliging hoger is, elk van de statistieken ook toeneemt. Dus naarmate de instelling groter is, wordt er meer gedaan aan informatiebeveiliging. En dat is ook logisch: er is relatief meer budget beschikbaar. En het belang is groter bij instellingen met meer cliënten, want die beheren een grotere hoeveelheid gegevens. 5. Conclusies en discussie De vraag die we in het begin van deze paper stelden, luidde hoe het is gesteld met informatiebeveiliging binnen de VVT sector?. In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken. 5.1 Volwassenheid We gebruiken een variant van het Capability Maturity Model (CMM) om de conclusies in deze paper te onderbouwen: ons Security Maturity Model (SMM). Hierin hebben we de indeling van het CMM doorvertaald naar volwassenheidsniveaus voor informatiebeveiliging. volwassenheid 1 initial Beveiligingsbewustzijn bij individuen, beveiliging wordt adhoc opgepakt. 2 repeatable Bewustzijn algemeen aanwezig, beveiliging waar opportuun, geen centrale afstemming. 3 defined Beveiliging wordt centraal gestuurd en in afstemming geïmplementeerd. niveaus 4 managed Kwaliteit van beveiliging lokaal gemeten en bijgestuurd waar nodig. De niveaus houden het volgende in: 5 optimizing Kwaliteit beveiliging gerelateerd aan bedrijfsdoelen en bijgestuurd via risico s. 1. Initial. Individuen binnen de organisatie lossen voorkomende problemen op het gebied van informatiebeveiliging ad-hoc op. 2. Repeatable. Op enkele plekken in de organisatie wordt informatiebeveiliging procesmatig opgepakt. Er is geen centrale afstemming. 3. Defined. Er is sprake van centrale afstemming op het gebied van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging bij Zorginstellingen René van der Stel en Sander Nieuwenhuis Pagina 4 van 6

5 4. Managed. Centrale sturing is aanwezig, maar informatiebeveiliging wordt lokaal bijgestuurd (suboptimalisatie). 5. Optimizing. De inrichting van informatiebeveiliging wordt centraal bijgestuurd op basis van risico s. De scores uit paragraaf 4.2 laten zich op de volgende wijze koppelen met deze volwassenheidsniveaus. Instellingen met een score 0 zitten op volwassenheidsniveau 1. Instellingen die in ieder geval NEN7510 compliancy noemen, zitten op volwassenheidniveau 3, omdat hiervoor enige vorm van centrale sturing nodig is. De instellingen die alle drie de invalshoeken noemen zitten op volwassenheidniveau 4 of 5, omdat men hier informatiebeveiliging relateert aan de bedrijfsvoering. De overige instellingen zitten op niveau 2, omdat ze (volgens het SMM) slechts enkele aspecten hebben geborgd. Dat leidt tot de volgende verdeling: /5 Verdeling 42% 34% 22% 2% Uit deze getallen kan geconcludeerd worden dat (42+34=) 76% van de instellingen nog op een onvolwassen niveau zitten op het gebied van informatiebeveiliging. 5.2 Bewustwording Bewustwording laat zich lastiger kwantificeren dan het vorige begrip volwassenheid. Absolute oordelen over de mate van bewustwording binnen de VVT sector kunnen we niet geven. Wel viel een tweetal zaken op. Het format van de jaardocumenten, zoals te vinden op de website van het CIBG, houdt expliciet rekening met informatiebeveiliging. In het hoofdstuk Algemeen kwaliteitsbeleid wordt gevraagd te rapporteren over kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging. Uit onze inventarisatie blijkt dat 42% van de instellingen geen enkele melding maakt over informatiebeveiliging, en dat 14% van de instellingen alleen iets melden over ICT. Dit betekent dat 56% van de instellingen geen bewuste melding maakt over informatiebeveiliging. Bij instellingen die wel iets melden, kwamen we regelmatig misvattingen tegen. Ter illustratie een aantal voorbeelden: wij voldoen aan de NEN7510, omdat onze ICT leverancier voldoet aan de NEN7510 we hebben de verantwoordelijkheden van informatiebeveiliging uitbesteed door de ICT uit te besteden we hebben een privacyreglement, dus we voldoen aan de Wbp Qua bewustwording kan nog het nodige worden verbeterd, zeker gelet op de impact die het invoeren van ECD s met zich meebrengt voor een organisatie. 6. Discussie & aanbevelingen Met deze inventarisatie wilden we nagaan hoe het is gesteld met informatiebeveiliging binnen de VVT-sector. En daaruit blijkt dat een groot deel van de instellingen informatiebeveiliging nog niet bewust onder de aandacht heeft. Wij zijn van mening dat een benadering zoals die voor de ziekenhuisinstellingen is gehanteerd voor verbetering kan zorgen. Dat betekent het verplicht stellen van het voldoen aan een standaard (zoals de NEN7510, of een selectie daaruit) Het onderzoek We hebben uitsluitend gebruik gemaakt van openbare bronnen. De jaardocumenten, jaarrekeningen en de websites waren de voornaamste bronnen. Indien een VVTinstelling niets vermeldt over informatiebeveiliging, dan kan de organisatie nog steeds informatiebeveiliging hebben geborgd. We hebben de organisaties niet direct benaderd voor terugkoppeling of feedback, aangezien we een statistisch onderzoek hebben gedaan en geen instelling bij naam noemen Verplicht stellen van NEN7510 Het verplichten van deze norm en het verplicht verantwoorden in de jaarverslagen, zoals dat gebeurde voor ziekenhuizen, hebben bijgedragen aan een blijvende aandacht voor informatiebeveiliging. Waarom zou dat niet ook doorgevoerd kunnen worden voor de overige zorginstellingen? Informatiebeveiliging bij Zorginstellingen René van der Stel en Sander Nieuwenhuis Pagina 5 van 6

6 Zijn de onderdelen van de bedrijfsvoering van een kleine VVT-instelling waar informatiebeveiliging betrekking op heeft dermate gering dat het verplicht stellen van een norm een onevenredige last tot gevolg zou hebben? Of ontbreekt de kennis om een dergelijke norm evenredig naar de omvang van de instelling toe te passen? Een meer systematisch onderzoek zou nodig zijn om daarop een onderbouwd antwoord te kunnen geven. 6.3 Wijze van borgen NEN7510 Ten aanzien van de wijze waarop de instellingen de informatiebeveiliging oppakken zien we de bottom-up benadering meer gebruikt worden dan de top-down benadering (het perspectief op informatiebeveiliging via ICT komt veel vaker voor dan het perspectief bedrijfsvoering of compliancy). We verwachten dat met intrede van de ECD s de bewustwording voor informatiebeveiliging bij het management zal toenemen. En dit zal de al gehanteerde bottom-up benadering goed kunnen aanvullen. We pleiten bij deze gecombineerde aanpak wel voor een gefaseerde aanpak zoals dat is gedaan bij ziekenhuizen in de vorm van de NVZstartnormen. Alleen al om de werkdruk beheersbaar te houden. 7. Tot slot Vanuit onze interesse en nieuwsgierigheid in informatiebeveiliging binnen de zorg hebben we de inventarisatie uitgevoerd. De uitkomsten willen we graag delen en bediscussiëren met de belanghebbende: medewerkers van instellingen, de brancheorganisatie en vakgenoten. Zolang verwezen wordt naar dit artikel en de auteurs, mag de inhoud van dit artikel vrij worden gebruikt De auteurs Sander Nieuwenhuis en René van der Stel zijn als security specialist werkzaam bij de Harteveld Groep. De Harteveld Groep is een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijfsbesturing, informatievoorziening en ICT. Voor meer informatie kunt u terecht op: of ze zijn te bereiken via Rob Asrafali is econoom en bestuurskundige en heeft een ruime ervaring als zelfstandig consultant in de zorg. Hij is telefonisch te bereiken via Voetnoten: i De Nictiz is het landelijk expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. ii Zie Onderzoek CBP & IGZ 2008 t.a.v. IB ziekenhuizen. iii Nederlands Vereniging voor Ziekenhuizen heeft een 5-tal categorieën uit de NEN 7510 geselecteerd, de startnormen die in 2010 moesten zijn geïmplementeerd. iv Voor een VVT instelling is de NEN de van toepassing zijnde norm. Zoals in de praktijk gewoon is, wordt in dit document hiervoor de term NEN7510 gehanteerd. v De reden om uit te gaan van deze ledenlijst was, dat het mogelijk was op deze manier de VVT instellingen te selecteren. Ongeveer 73% van alle VVT instellingen zijn aangesloten bij de Actiz, de branchorganisatie voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. vi Vanwege afronding komt de totaalscore in de uitsplitsing op 23% + 8% + 9% = 40% in plaats van de 39% die genoemd is in de scoretabel bij score 1. Informatiebeveiliging bij Zorginstellingen René van der Stel en Sander Nieuwenhuis Pagina 6 van 6

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding 2 Methode 2 Respondenten 2 Resultaten 2 Aantal computers op de

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis

Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis

Nadere informatie

Privacy. als multidisciplinair vraagstuk. 22 TIEM 2.0 41 Privacy als multidisciplinair vraagstuk

Privacy. als multidisciplinair vraagstuk. 22 TIEM 2.0 41 Privacy als multidisciplinair vraagstuk Privacy als multidisciplinair vraagstuk 22 TIEM 2.0 41 Privacy als multidisciplinair vraagstuk Door het toenemende belang van privacy worden steeds meer organisaties voor de vraag gesteld wat privacy voor

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen REKENKAMERBRIEF Privacy in de 3 decentralisaties INLEIDING Door de 3 decentralisaties verwerkt de gemeente vanaf 1 januari 2015 veel meer persoonlijke en privacygevoelige gegevens.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP VVE-UP De Haagse Scholen 18 juni 2012 Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP Doel vanavond U informeren over VVE-UP (Met de gedachte: als u meer weet over de achtergrond kunt u beter meedenken). Beantwoorden

Nadere informatie

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Z O R G A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Balans tussen toegankelijkheid en beveiliging "Is het mogelijk dat de medische staf overal en snel over medische gegevens kan beschikken, terwijl

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Administratie Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller!

Administratie Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller! Administratie Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller! EEN ONDERZOEK NAAR ADMINISTRATIESYSTEMEN VOOR ALTERNATIEVE GENEZERS Administratie is een bijkomend nadeel bij elke zorgpraktijk. Veel praktijken

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Definitieve bevindingen MC/Lelystad

Definitieve bevindingen MC/Lelystad POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Definitieve bevindingen MC/Lelystad

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek 1 Toepassingsgebied De procedure is van toepassing wanneer er een incident plaatsvindt waardoor de exclusiviteit van de informatievoorziening wordt aangetast. 2 Doel Wanneer met betrekking tot informatiebeveiliging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

REACTIE BRAINCOMPASS ONDERZOEKSRAPPORT AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

REACTIE BRAINCOMPASS ONDERZOEKSRAPPORT AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS PRIVACY MEMO VAN: ONDERWERP: DIRECTIE BRAINCOMPASS (BC) REACTIE OP ONDERZOEKSRAPPORT AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (AP); BEVINDINGEN VERWERKING BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS DATUM: 20 NOVEMBER 2017 Op 9 november

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op 7 maart 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie

NEN 7510: een ergernis of een hulpmiddel?

NEN 7510: een ergernis of een hulpmiddel? NEN 7510: een ergernis of een hulpmiddel? Tweedaagse van Ineen 17 September 2015 Nijmegen Den Haag SMASH en CIHN in cijfers i. 3 huisartsenposten/1 call center 2 huisartsenposten/ 1 call center ii. 4 visitewagens

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen op 16 mei 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Adri de Bruijn (l) enjan Visser (r): "Scholen leggen veel gegevens vast. Ze doen dat overigens met de beste bedoelingen" Nulmeting privacy en informatiebeveiliging scholen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Een Information Security Management System: iedereen moet het, niemand doet het.

Een Information Security Management System: iedereen moet het, niemand doet het. ADVIESRAPPORT Een Information Security Management System: iedereen moet het, niemand doet het. Een onderzoek naar de betekenis van het ISMS ter borging van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur

Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur WHITEPAPER Inhoud Bereid je voor op NEN 7510... 3 1. De manier van informatieverwerking verandert; (h)erken dit ook... 4 2. Ga slim om met verandering...

Nadere informatie

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg Nico Huizing RE RA Ziekenhuizen in Nederland * Najaar 2008: IGZ toetst 20 ziekenhuizen, norm NEN7510, rapport 12/ 08 * Opdracht IGZ: lever per 1/2/ 09 plan van

Nadere informatie

Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT

Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT . Visie op patiëntveiligheid en de afhankelijkheid van ICT Toezicht op ICT in de Zorg 12 februari 2015 Toezicht IGZ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige producten? Veilige zorg

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010 Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema behorend bij het Keurmerk Christelijke Zorg. Het

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox A Algemeen 1. Gegevens aanvrager Naam: Adres: Dochter- Bedrijven 50% aandel of meer: Heeft u een vestiging in de VS/ Canada Graag een opgave van uw activiteiten: Graag een opgave van uw website(s) : 2.

Nadere informatie

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening?

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Inhoud 1. Introductie 2. Informatieveiligheid en privacy van alle kanten bedreigd 3. Het belang van privacy

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Handboek IBP. Overzicht-projectplan privacy SOML. Oktober Versienummer: 0.2

Handboek IBP. Overzicht-projectplan privacy SOML. Oktober Versienummer: 0.2 Handboek IBP Overzicht-projectplan privacy SOML Oktober 2017 Versienummer: 0.2 Inleiding In het verleden zijn er Nederlandse privacywetten (WBP) ingevoerd vanaf 1995. In 2016 kwam de Meldplicht Datalekken

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Inleiding Als zorginstelling is Profila Zorg verantwoordelijk voor goede en veilige zorg aan haar cliënten. Bij het uitvoeren van deze taak staat het leveren van kwaliteit

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Voorkomen en melden van datalekken

Voorkomen en melden van datalekken Voorkomen en melden van datalekken Wat is een datalek? Een datalek is een ruim begrip. Er wordt gesproken over een datalek als iemand toegang heeft of kan krijgen tot persoonsgegevens terwijl dat niet

Nadere informatie

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: BIJ 02.01 Eigenaar: KI 1. Risicoanalyse voor de steekproeftrekking De eerste stap in de uitvoering van de steekproeftrekking

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BG Apeldoorn

Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BG Apeldoorn > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 1032 7301 BG Apeldoorn Datum 7 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de. Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de. Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA Den Haag Aangelegenheden DJOA Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips www.zorgvoorprivacy.nl info@zorgvoorprivacy.nl Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips Zorg om privacy Het werk als zorgaanbieder verandert snel. Door automatisering en digitalisering kunnen

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samenvatting en Conclusie Privéklinieken en ZBC s

Samenvatting en Conclusie Privéklinieken en ZBC s Samenvatting en Conclusie Privéklinieken en ZBC s RIVM Onderzoek ICT in de Zorg December 2016 Correspondentie: onderzoek_over_ict@rivm.nl Resultaat statistieken Privéklinieken en zelfstandige behandelcentra(zbc

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets (Versie 1.0 okt 2013) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2014 Vrijwillige toets Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Document nummer ISMS 2 Versie 1.4 Auteur M. Konersmann Goedgekeurd door J. Meijer Datum 30-08-2017 Classificatie Openbaar Versie Datum Reden voor Aangepast door opmaak 1.0

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 112315 Versie 01 / 13 november 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2013 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam PRIVACYBELEID Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Documentinformatie... 2 1.1. Documentgeschiedenis... 2 2. Privacybeleid Pseudonimiseer

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie