Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn"

Transcriptie

1 Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding 2 Methode 2 Respondenten 2 Resultaten 2 Aantal computers op de afdeling 2 Beveiliging van elektronisch werken 3 Privacy 3 Grensoverschrijdend gedrag 3 Conclusie 4 Aanbevelingen 4

2 Inleiding In veel zorginstellingen wordt gewerkt met een elektronisch patiënten- of cliëntendossier (EPD/ECD). Door gebruik te maken van digitale mogelijkheden, kunnen zorgverleners eenvoudig vanaf verschillende plekken in de organisatie de gegevens van hun cliënten registreren en opvragen. Toch zijn er ook valkuilen aan het gebruik van zo'n EPD/ECD. Hoe ga je bijvoorbeeld om met beveiliging? En raadpleeg je wel eens gegevens van cliënten die niet op jouw afdeling verblijven? In de praktijk is gebleken dat werknemers berispt zijn, omdat ze onbevoegd in dossiers zouden hebben gekeken. CNV Publieke Zaak heeft naar aanleiding hiervan onderzocht in hoeverre zorgverleners zich bewust zijn van de risico's van elektronisch registreren en hoe ze daarmee omgaan. Methode Het onderzoek is gehouden door een enquête uit te zetten onder de leden van CNV Publieke Zaak die geregistreerd staan als werkzaam in de zorg. De enquête heeft één week open gestaan voor het aangeschreven ledenpanel om in te vullen. Respondenten Op het onderzoek hebben in totaal 658 van de aangeschreven mensen gereageerd (4,74 %). Dit lage percentage is vooral verklaarbaar uit het feit dat in de uitnodiging werd aangegeven dat het onderzoek alleen bedoeld was voor mensen die met een EPD of ECD werken. Hierdoor viel een groot deel van de aangeschreven mensen af. Van alle respondenten gaf 19% in het onderzoek aan niet werkzaam te zijn met een EPD of ECD. 6,8% ging hier binnenkort mee werken en 74,2% had al ervaring met het elektronisch verwerken van patiëntgegevens. De groep respondenten die met een patiëntendossier werkt, bestond voor 49% uit werknemers van middelbare leeftijd (tussen de 30 en de 50 jaar). Ruim 43% was ouder dan 50 jaar, de overige respondenten waren jonger dan 30. Van de respondenten was 78% vrouw. Een kleine 32% van de respondenten was werkzaam in de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). De GGZ en de gehandicaptenzorg waren met 16,6% respectievelijk 12,5% daarna de best vertegenwoordigde sectoren. Andere sectoren waar mensen werkzaam waren, zijn de ambulancezorg, apotheken, de huisartsenzorg, de jeugdzorg, (Universitaire) ziekenhuizen en welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Resultaten Aantal computers op de afdeling 26,5% van de respondenten gaf aan dat het aantal computers op de afdeling niet toereikend is voor het aantal medewerkers dat er gebruik van moet maken. Vooral onder de jongeren tot 30 jaar werd dit bovengemiddeld als een probleem gezien (36,6%). In sommige instellingen verschilt dit per afdeling. Er zijn instellingen die maar één computer per afdeling beschikbaar hebben, terwijl er duidelijk behoefte is aan meer. Eenmaal werd zelfs gemeld dat een locatie geen beschikking heeft over een computer, terwijl wel elektronisch gewerkt wordt. Er werd niet vermeld hoe dit probleem wordt opgelost. Een veelgehoord probleem is het feit dat stagiaires of andere disciplines ook gebruik moeten maken van de computers, waardoor er onvoldoende capaciteit is om patiëntgegevens te verwerken of op te zoeken. Het grootste probleem bij onvoldoende capaciteit dat genoemd werd, is de noodzaak op elkaar te wachten. Naar sector bekeken kwamen grote verschillen aan het licht met betrekking tot beschikbaar aantal computers. Binnen de jeugdzorg en de huisartsenzorg gaf 100% aan dat er voldoende computers op de afdeling waren, terwijl binnen de VVT 36,3% van mening was dat het aantal computers niet toereikend is

3 Beveiliging van elektronisch werken In bijna 90% van alle gevallen wordt gewerkt met inlogcodes. Een kleine 4% werkt met een (UZI)pas. Andere vormen van beveiliging die genoemd zijn, zijn het werken via een persoonlijke werkaccount en een intern netwerk waar alleen werknemers bij kunnen komen. Ruim 3,5% heeft geen idee hoe de beveiliging van de elektronische dossiers geregeld is. Op de vraag hoe mensen met de beveiliging omgaan, antwoordde 84% dat niemand de beschikking heeft over zijn of haar codes of pasje. Ruim 8% van de respondenten gaf aan zijn of haar code of pasje wel eens uit te lenen aan anderen, zoals collega s. Een kleine 8% gaf aan dat er op andere manieren slordig met de veiligheid wordt omgegaan, zoals algemene bekendheid van alle inlogcodes, het vergeten uit te loggen na gebruik, een algemene inlogcode voor invalkrachten die bij iedereen bekend is of het noteren van de wachtwoorden in een algemene agenda. Eenmaal werd aangegeven dat de inlogcodes weliswaar geheim zijn, maar dat ze volgens een vast stramien worden toegekend zodat ze voor iedereen te achterhalen zijn. Ruim 28% van de respondenten gaf aan dat anderen wel eens rapporteren onder hun account. Bij de wijze waarop omgegaan wordt met beveiliging, is geen duidelijk onderscheid te maken op grond van leeftijd. Op sectorniveau viel op dat vooral in de gehandicaptenzorg mensen makkelijk zijn met het uitlenen van hun code of pasje (16,4%). Rapporteren onder andermans account komt volgens dit onderzoek in praktisch alle sectoren voor, behalve binnen de ambulancezorg. Privacy Op de vraag of de privacy van patiënten/cliënten voldoende gewaarborgd is, antwoordde gemiddeld zo n 60% van wel. Opvallend is dat met name de mannelijke respondenten (71,3%) aangaven dat de privacy goed gewaarborgd is. De vrouwen waren hierover met ruim 56% sceptischer. Ruim 40% kon hierover geen zekerheid geven, waarbij 22,5% zelfs aangaf te denken dat dit onvoldoende gewaarborgd is. Vooral in de algemene ziekenhuizen gaf maar iets meer dan de helft van de respondenten (53,4%) aan dat de privacy voldoende gewaarborgd is. In sommige instellingen voor gehandicaptenzorg is sprake van het afschaffen van kantoorruimten, waardoor de computer in de huiskamer, bij de cliënten staat. Ook hier geldt dat de uitkomst voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar is. Meer dan 55% van de respondenten heeft inzage in het dossier van patiënten/cliënten van andere dan hun eigen afdeling. Zo n 29% van de mensen gaf aan dat zij ook deze dossiers MAG raadplegen. Dat wil zeggen dat ruim 15% ongeoorloofd in de dossiers kan komen van patiënten/cliënten. Zeker binnen de welzijn en maatschappelijke dienstverlening lijkt het kunnen raadplegen van cliënten die niet tot de eigen afdeling behoren met 80% meer regel dan uitzondering. 50 % van de respondenten uit deze sector gaf aan dat dat ook geoorloofd is. Grensoverschrijdend gedrag 13,5% van de respondenten heeft wel eens onjuist of grensoverschrijdend gedrag meegemaakt rondom het gebruik van het EPD/ECD. Binnen algemene ziekenhuizen was dit zelfs bijna 30%. In de ambulancezorg, bij apotheken en bij welzijn en maatschappelijke dienstverlening werd geen melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag op het gebied van EPD/ECD. Het grensoverschrijdend gedrag dat gemeld is, varieert van het opzoeken van gegevens van vrienden, familie, collega s of andere patiënten waar iemand professioneel niets mee te maken heeft tot het opzoeken van gegevens van verkopers van een huis om te zien wat voor mensen dat waren. Ook werd melding gemaakt van veranderingen in een EPD zonder dat de cliënt of de persoonlijk begeleider hiervan op de hoogte waren. Eenmaal was sprake van informatie die niet zozeer de cliënt maar meer het personeel betrof. Hoewel hierin geen slechte opzet vermoed werd, is deze informatie later uit het dossier verwijderd

4 Conclusie Ruim een kwart van de respondenten is van mening dat er onvoldoende computers op de afdeling zijn om goed digitaal te kunnen werken. Daarnaast wordt gemeld dat de snelheid van computers soms ook te wensen overlaat. Dit, in combinatie met het gebruik van de computers voor andere doeleinden dan cliënten/patiëntenregistratie, leidt tot onnodig veel tijdverlies bij het opzoeken en/of registreren van gegevens. Hoewel de meerderheid van de mensen aangeeft zorgvuldig met de inloggegevens en/of pas om te gaan, wordt bij meer dan een kwart van de gebruikers die aan het onderzoek meededen de inlogcode niet voor zichzelf gehouden. De privacy van cliënten en/of patiënten is in veel gevallen niet met zekerheid te waarborgen. Ook blijkt dat in een aantal sectoren regelmatig dossiers worden ingezien door personeelsleden die daar vanuit hun functie geen recht op hebben. Uit deze gegevens valt af te leiden dat ongeveer een kwart van de werknemers binnen zorg en welzijn onvoldoende op de hoogte is van de risico s van onzorgvuldigheid met het EPD/ECD, zoals tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor ongeoorloofd inzien van gegevens. Aanbevelingen Op grond van de bevindingen in het onderzoek, doet CNV Publieke Zaak een aantal aanbevelingen om het werken met het EPD/ECD voor zowel cliënten en patiënten als voor werknemers veiliger en efficiënter te maken. Aanbevelingen voor de werkgever: Zorg dat er voldoende (snelle) computers beschikbaar zijn voor het verwerken van cliënt/patiëntgegevens. Hoeveel dit er moeten zijn varieert per afdeling. Dat is het best af te stemmen met de werknemers die er gebruik van moeten maken. Zorg voor een goede en toegankelijke back-up van gegevens, voor als het systeem uitvalt. Maak afspraken op welke tijdstippen de computers niet gebruikt mogen worden voor andere zaken dan patiënt/cliëntgegevensverwerking. Een andere mogelijkheid is een aparte computer te bestemmen voor nevenwerkzaamheden. Zorg dat computers waarop privacygevoelige informatie verwerkt moet worden, in een afgeschermde omgeving, zoals een kantoor, staan. Maak duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor het toekennen van accounts. De voorkeur heeft de manager deze verantwoordelijkheid te geven, omdat deze korte lijnen met het team heeft en snel en accuraat accounts moet kunnen toekennen en intrekken. Een afdeling ICT staat hier vaak verder vanaf, waardoor onnodige vertraging optreedt. Zorg, naast een privé account voor vaste werknemers, voor een algemene groepsaccount of inlogcode voor invalkrachten. Aan deze account kunnen beperkte bevoegdheden worden toegekend. Maak duidelijke afspraken wie toegang heeft tot het EPD/ECD en wie welke autorisatie krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een afdeling dagbesteding. In hoeverre krijgt deze toegang tot zaken als medische gegevens. Maar ook aan de toegang tot het wijzigen van stamgegevens, indicatie, zorgplannen, etc. Betrek de (wettelijk vertegenwoordiger van) de cliënt/patiënt bij wie toestemming heeft de gegevens in te zien. Licht werknemers voor over de gevaren van het slordig omgaan met de inloggegevens en van het ongeoorloofd inzien van cliëntgegevens, bijvoorbeeld van een andere afdeling

5 Verleen werknemers alleen toegang tot cliënten/patiënten van de eigen afdeling. Daar waar het wenselijk is dat werknemers ook dossiers van andere afdelingen in kunnen zien, bijvoorbeeld omdat veel transversie plaatsvindt en inzage bij kan dragen aan een vlotte overdracht, is het aan te bevelen in het systeem in te bouwen dat werknemers bevestigen een relatie aan te gaan met de cliënt/patiënt wiens gegevens worden opgevraagd. Dit stimuleert het bewustzijn dat zorgvuldigheid belangrijk is. Blijf in werkoverleggen of andere contactmomenten het personeel attenderen op de afspraken die rondom het EPD/ECD bestaan. Zolang de discussie gaande is, blijft de bewustwording groeien. Aanbevelingen voor CNV Publieke Zaak Licht mensen voor over de mogelijkheden en het gebruik van EPD/ECD. Werk aan bewustwording van het belang van privacy van cliënten/patiënten en de risico s van het niet zorgvuldig omgaan met de eigen inlogcode. Bijvoorbeeld door de publicatie van een artikel over dit onderwerp

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten Over de registratie van uw gegevens Informatie voor cliënten Uw Dossier Om u goed te kunnen behandelen, houden wij een dossier over u bij. In uw dossier staat informatie over u en uw behandeling zoals

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Privacybeleid. Bestandsnaam Privacybeleid Pagina 1 van 8 Datum Geldig tot Auteur. 31 juli januari 2019 Hilal Gemril.

Privacybeleid. Bestandsnaam Privacybeleid Pagina 1 van 8 Datum Geldig tot Auteur. 31 juli januari 2019 Hilal Gemril. Privacybeleid Bestandsnaam Privacybeleid Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave H1. Definities 3 H2. Inleiding 3 H3. Doel 4 H4. Toegang tot de geregistreerde gegevens 4 H5. Geheimhoudingsplicht medewerkers 4 H6.

Nadere informatie

Professionele ruimte. - onderzoek onder werknemers binnen zorg en welzijn. Den Haag Mei 2015

Professionele ruimte. - onderzoek onder werknemers binnen zorg en welzijn. Den Haag Mei 2015 Professionele ruimte - onderzoek onder werknemers binnen zorg en welzijn Den Haag Mei 2015 Mei 2015 Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Richtlijnen... 6 Reflectie... 8 Conclusies... 10 2 Inleiding

Nadere informatie

Hoe gebruiken Josette van Toor Voeding en Veel Beter jouw gegevens?

Hoe gebruiken Josette van Toor Voeding en Veel Beter jouw gegevens? Dit document betreft een privacyverklaring. Josette van Toor Voeding en Veel Beter Franchise B.V. hechten beide veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Privacy verklaring en verantwoording gegevensbescherming

Privacy verklaring en verantwoording gegevensbescherming Privacy verklaring en verantwoording gegevensbescherming Uw privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Fysiotheek Gilze hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Fysiotheek Gilze hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Privacy Policy Fysiotheek Gilze hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

1. Rechten omtrent je gegevens

1. Rechten omtrent je gegevens Privacy beleid Houvast aan Tast Om jouw proces tijdens de haptotherapie goed te kunnen volgen en te waarborgen is het nodig om een dossier bij te houden. Dit is ook wettelijk verplicht. Om je dossier zorgvuldig

Nadere informatie

rivierduinen.nl UW DOSSIER

rivierduinen.nl UW DOSSIER rivierduinen.nl UW DOSSIER Uw Dossier Om u goed te kunnen behandelen, houden wij een dossier over u bij. In uw dossier staat informatie over u en uw behandeling zoals uw behandelplan, verslagen van de

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden bij het cliëntportaal MijnSDW

Gebruikersvoorwaarden bij het cliëntportaal MijnSDW Gebruikersvoorwaarden bij het cliëntportaal MijnSDW Woordenlijst MijnSDW: Gebruiker: Voorwaarden: Het cliëntportaal van SDW Dat ben jij. Jij maakt gebruik van MijnSDW. Jij bent cliënt van SDW of je bent

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Privacy & Cookie statement Qlinx

Privacy & Cookie statement Qlinx Privacy & Cookie statement Qlinx Laatst gewijzigd: 22 mei 2018 De applicatie Qlinx ( App ) en de website qlinx.nl ( Website ) en de daarbij horende diensten worden aangeboden door Media IP B.V. die veel

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Privacyregeling DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder

Privacyregeling DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder Privacyregeling DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder Inleiding DeniseZorg, Kinderzorg Bijzonder, verder benoemd in dit document als DK, verleent verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Wanneer

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Privacyreglement. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2018.

Privacyreglement. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2018. Privacyreglement Om de juiste begeleiding en/of dienstverlening te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om te informeren over hoe wij met persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Privacyregeling Regels voor opname en uitwisseling persoonsgegevens

Privacyregeling Regels voor opname en uitwisseling persoonsgegevens Privacyregeling Regels voor opname en uitwisseling persoonsgegevens Voor cliënten en hun omgeving Toelichting Privacyregeling - Versie 1.0 d.d. 21-05-2018 2 Inleiding Deze folder is bedoeld voor cliënten

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Privacyverklaring Wodan Brothers B.V.

Privacyverklaring Wodan Brothers B.V. Privacyverklaring Wodan Brothers B.V. Versie: 23 oktober 2015 Wodan Brothers B.V. Binckhorstlaan 36 2516 BE Den Haag T. +31 88 0 111 55 E. info@wodanbrothers.com Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1.1 Privacyverklaring

Nadere informatie

Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt Vitaalpunt je gegevens ten behoeve goede zorg en hulpverlening.

Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt Vitaalpunt je gegevens ten behoeve goede zorg en hulpverlening. Privacyverklaring Vitaalpunt Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt Vitaalpunt je gegevens ten behoeve goede zorg en hulpverlening. Vitaalpunt vindt het van het uiterste

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via en internet.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via  en internet. Patiënteninformatie Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via e-mail en internet. rkz.nl Door de inzet van digitale middelen (internet en e-mail)

Nadere informatie

Privacy Verklaring (in het kader van de AVG)

Privacy Verklaring (in het kader van de AVG) Privacy Verklaring (in het kader van de AVG) Hier vind je de privacy verklaring van. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Mooie merken.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN STOCKSPOTS PLATFORM

GEBRUIKERSVOORWAARDEN STOCKSPOTS PLATFORM GEBRUIKERSVOORWAARDEN STOCKSPOTS PLATFORM TOEPASSELIJKHEID Artikel 1. Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer en/of gebruiker van het Stockspots platform. Door aanvraag van een gebruikers account

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Privacy beleid Wenum Hoeve

Privacy beleid Wenum Hoeve Privacy beleid Wenum Hoeve Inleiding Op 25 mei 2018 is de AVG wetgeving in werking gegaan. In dit dossier geven we u informatie over de wijze waarop de Wenum Hoeve omgaat met gegevensverwerking. Wij hechten

Nadere informatie

Privacyverklaring Wonen bij September

Privacyverklaring Wonen bij September Privacyverklaring Wonen bij September Inleiding Wonen bij September verleent zorg en ondersteuning aan ouderen met geheugenproblemen binnen één van onze woonhuizen. Wanneer u zorg van Wonen bij September

Nadere informatie

Privacyverklaring. 1. Introductie. Naam zorgaanbieder: MoleMann Mental Health BV Wisselweg 158, Almere. Telefoon:

Privacyverklaring. 1. Introductie. Naam zorgaanbieder: MoleMann Mental Health BV Wisselweg 158, Almere. Telefoon: Privacyverklaring Naam zorgaanbieder: MoleMann Mental Health BV Adres: Wisselweg 158, Almere E-mail: info@molemann.nl Telefoon: 088 020 1120 Functionaris Gegevensbescherming (FG) E-mail: functionaris.gegevensbescherming@molemann.nl

Nadere informatie

Privacy Statement SMA Midden Holland Versie 2.0 dd Inleiding:

Privacy Statement SMA Midden Holland Versie 2.0 dd Inleiding: Privacy Statement SMA Midden Holland Versie 2.0 dd. 08-07-2018 1 Inleiding: In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan. Ook de Europese

Nadere informatie

Aandacht voor privacy. Bescherming van privacy is voor iedereen belangrijk

Aandacht voor privacy. Bescherming van privacy is voor iedereen belangrijk Aandacht voor privacy Bescherming van privacy is voor iedereen belangrijk Dichterbij, aandacht voor privacy Dichterbij vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van cliënten en medewerkers.

Nadere informatie

Folder privacyreglement

Folder privacyreglement Folder privacyreglement Voor cliënten van Victas Utrecht, Juni 2013 Inhoud 1. Privacyreglement 1.1. Wat houdt het recht op privacy in? 1.2. Wat staat er in een dossier? 1.3. Gebruik persoonsgegevens 1.4.

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Privacyverklaring msx-shop.nl

Privacyverklaring msx-shop.nl Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Vereisten verwerking persoonsgegevens... 2 1.2 Aanvullende vereisten... 2 1.3 Systeem... 2 1.3.1 Msx-shop.nl... 2 1.3.2 E-mailadressen voor beheerders en webmaster... 2 1.3.3

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Binnen deze privacy policy komen de volgende onderdelen aan bod:

Binnen deze privacy policy komen de volgende onderdelen aan bod: Privacy Policy Fysiotherapie R.H. Wolters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt getracht op een heldere en transparante manier informatie te gegeven

Nadere informatie

Privacystatement Tandartspraktijk Mondiaal

Privacystatement Tandartspraktijk Mondiaal Privacystatement Tandartspraktijk Mondiaal Welke gegevens van u heeft de praktijk (nodig) Tandartspraktijk Mondiaal* vraagt u persoonsgegevens om u optimale zorg en behandeling te bieden en u zo goed mogelijk

Nadere informatie

Privacyverklaring Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR)

Privacyverklaring Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) Privacyverklaring Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) In deze privacyverklaring informeert SZR u over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wijze waarop SZR met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

PRIVACY EN UW MEDISCHE PSYCHOLOGIEDOSSIER

PRIVACY EN UW MEDISCHE PSYCHOLOGIEDOSSIER PRIVACY EN UW MEDISCHE PSYCHOLOGIEDOSSIER Inleiding Franciscus Gasthuis & Vlietland vindt de privacy van patiënten erg belangrijk. Dus doen wij er alles aan om uw privacy en gegevens te beschermen. Uw

Nadere informatie

Privacyreglement - Praktijk de Molen

Privacyreglement - Praktijk de Molen Privacyreglement - Praktijk de Molen Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

Nadere informatie

Persoonsgegevens die we verwerken Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

Persoonsgegevens die we verwerken Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) GGZ Momentum ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van onze zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen

Nadere informatie

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Privacyverklaring Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wetgeving die voor de aangesloten

Nadere informatie

Privacy beleid Fysio-en Manuele Therapie Rene Geertsma

Privacy beleid Fysio-en Manuele Therapie Rene Geertsma Privacy beleid Fysio-en Manuele Therapie Rene Geertsma Fysio- en Manuele Therapie Rene Geertsma hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en

Nadere informatie

Cliëntportaal Syndion Handleiding

Cliëntportaal Syndion Handleiding Cliëntportaal Syndion Handleiding 20180122 Handleiding Cliëntportaal Versie 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beveiliging... 5 Inloggen... 6 Eerste keer inloggen... 7 Beveiligingscode... 8 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie

Privacyverklaring Meesterwerk. eid wonen Onderwijs Z org Werken

Privacyverklaring Meesterwerk. eid wonen Onderwijs Z org Werken Begeleid wonen Onderwijs Zorg Werken eid wonen Onderwijs Z org Werken Meesterwerk gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Ze zijn tenslotte van jou. Wij staan voor veiligheid en vertrouwen. Je mag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Doel van registratie Doel van de registratie van ouders / verzorgers Doel van de registratie van

Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Doel van registratie Doel van de registratie van ouders / verzorgers Doel van de registratie van Privacy beleid Versie 2018 Voorwoord Kinderopvang de Voetstapjes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw privacy vinden wij belangrijk en wij handelen dan ook in lijn met de Algemene

Nadere informatie

Privacyverklaring Da Vinci Kliniek (DVK): Wat we doen met de persoonsgegevens van onze patiënten en relaties

Privacyverklaring Da Vinci Kliniek (DVK): Wat we doen met de persoonsgegevens van onze patiënten en relaties Privacyverklaring Da Vinci Kliniek (DVK): Wat we doen met de persoonsgegevens van onze patiënten en relaties Da Vinci Kliniek (verder te noemen DVK) verricht medisch specialistische zorg door het behandelen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum 05-12-2012 Doel Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Van Santen heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens

Nadere informatie

Verklaring bescherming persoonsgegevens cliënten

Verklaring bescherming persoonsgegevens cliënten Verklaring bescherming persoonsgegevens cliënten Om je te kunnen helpen, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld jouw naam, geboortedatum, BSN en medicatiegegevens. Wij vinden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden cliëntportaal. deel je leven

Gebruikersvoorwaarden cliëntportaal. deel je leven Gebruikersvoorwaarden cliëntportaal deel je leven Gebruikersvoorwaarden cliëntportaal Deze Gebruikersvoorwaarden zijn bepalingen waaraan Zorggroep Sint Maarten en u zich verbinden indien u gebruikmaakt

Nadere informatie

Privacy en uw persoonsgegevens

Privacy en uw persoonsgegevens Privacy en uw persoonsgegevens Uw rechten als cliënt en hoe Marga Klompé uw persoonsgegevens beschermt Ieder mens telt Uw rechten als cliënt en hoe Marga Klompé uw persoonsgegevens beschermt Privacy is

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten Home/Privacybeleid Privacy Policy Praktijk voor fysiotherapie Jan Ligthartstraat Heemskerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Psychologenpraktijk Buijk

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Psychologenpraktijk Buijk Privacybeleid Psychologenpraktijk Buijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Evaluatie

Nieuwsbrief Evaluatie Nieuwsbrief Evaluatie 8 e editie, 13 juli 2018 Een speciale uitgave van de nieuwsbrief, in deze editie worden de eerste uitkomsten van de enquête ter evaluatie van het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten

Nadere informatie

Benoemen persoonsgegevens

Benoemen persoonsgegevens Register gegevensverwerking Benoemen persoonsgegevens X Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en) X Geboortedatum van de cliënt(en) X Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en) Bij minderjarige

Nadere informatie

PRIVACYBELEID PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE EN EMDR

PRIVACYBELEID PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE EN EMDR PRIVACYBELEID PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE EN EMDR Privacybeleid haptotherapie en emdr Om jouw proces tijdens de haptotherapie goed te kunnen volgen en te waarborgen is het nodig om een dossier bij te houden.

Nadere informatie

Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding Verslag Clienttevredenheidsonderzoek Zorginstelling ETM: Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding September 2018 Ans Herbers-Swennenhuis Toegepast Psycholoog September 2018 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten Privacy Policy Fysio Westerpark hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Definitieve bevindingen SPITZ Midden-Holland

Definitieve bevindingen SPITZ Midden-Holland POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Definitieve bevindingen SPITZ Midden-Holland

Nadere informatie

Privacybeleid. Privacybeleid docx Pagina 1 van 10

Privacybeleid. Privacybeleid docx Pagina 1 van 10 Privacybeleid Psychologiepraktijk Helen Henny hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

Nadere informatie

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN 417 Na verwijzing van uw huisarts bent u terecht gekomen op de polikliniek Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Het Sint Franciscus Gasthuis

Nadere informatie

Definitieve bevindingen Centrale Huisartsenpost Gorinchem

Definitieve bevindingen Centrale Huisartsenpost Gorinchem POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Definitieve bevindingen Centrale Huisartsenpost

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

Privacy Policy Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten.

Privacy Policy Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten. Privacy Policy Fysiotherapie Eys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacyverklaring Karin van der Donk Z.O.M. Zorg op Maat

Privacyverklaring Karin van der Donk Z.O.M. Zorg op Maat Privacyverklaring Karin van der Donk Z.O.M. Zorg op Maat Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om te weten wat Karin van der Donk Z.O.M. met uw gegevens doet. Dit wordt

Nadere informatie

Rapport definitieve bevindingen

Rapport definitieve bevindingen Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Apotheek De Witte Pauw BV te Ermelo Z2013-127 Rapport definitieve bevindingen 12 november 2013 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft

Nadere informatie

Privacyverklaring Yue Bewindvoering

Privacyverklaring Yue Bewindvoering Privacyverklaring Yue Bewindvoering Yue Bewindvoering verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder of inkomensbeheerder te doen. We gaan zorgvuldig

Nadere informatie

Privacybeleid. Onnoism Privacybeleid v1.0.docx Pagina 1 van 10

Privacybeleid. Onnoism Privacybeleid v1.0.docx Pagina 1 van 10 Privacybeleid Onnoism hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij

Nadere informatie

Privacy Policy Fysio de Tille

Privacy Policy Fysio de Tille Privacy Policy Fysio de Tille Fysio de Tille hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland

Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland Juni 2018 Inleiding en samenvatting In deze factsheet, opgesteld door ZorgpleinNoord, staat de in- en uitstroom van personeel in

Nadere informatie

Privacybeleid Kindercentrum de Parel

Privacybeleid Kindercentrum de Parel Privacybeleid Kindercentrum de Parel Inhoudsopgave Wat zijn persoonsgegevens?... 3 Hoe zorgt Kindercentrum de Parel voor jouw privacy?... 3 Van wie verwerkt Kindercentrum de Parel persoonsgegevens?...3

Nadere informatie

Privacyverklaring U-center

Privacyverklaring U-center Privacyverklaring U-center Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt U-center uw gegevens ten behoeve van begeleiding van meervoudige psychische problematiek. U-center

Nadere informatie

Aanmelden en registreren voor CMR3

Aanmelden en registreren voor CMR3 Aanmelden en registreren voor CMR3 Ga naar www.vim-digitaal.nl Selecteer in het midden van het scherm waar u werkzaam bent Aan de rechterkant van het scherm kiest u vervolgens : 1. Aanmelden 2. Melden

Nadere informatie

Privacy. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Die staan in het privacystatement. s Heeren Loo weet veel van jou.

Privacy. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Die staan in het privacystatement. s Heeren Loo weet veel van jou. Privacy Privacy betekent: dat jij zegt wie iets over jou mag weten. dat anderen niet zomaar op jouw mobiel of computer mogen kijken. dat jij zegt wie in jouw huis of kamer mag komen. dat anderen jou niet

Nadere informatie

Tekst op de website. Privacyverklaring

Tekst op de website. Privacyverklaring Tekst op de website Wij verwerken medische gegevens van moeder en kind, ofwel onze (potentiële) cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel:

PRIVACY STATEMENT. Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel: PRIVACY STATEMENT Kiddo Staff gaat zorgvuldig om met de privacy gegevens van haar klanten en personeel. Hierbij wordt voldaan aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Contactgegevens: Annemiek van Ommen Adres: Economenlaan 3

PRIVACY VERKLARING. Contactgegevens:   Annemiek van Ommen Adres: Economenlaan 3 PRIVACY VERKLARING Podomiek reflexzonetherapie, gevestigd Economenlaan 3, 5037GG te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

Nadere informatie

Functionaris Gegevensbescherming: Drs D. Strauss, praktijkmanager via mail:

Functionaris Gegevensbescherming: Drs D. Strauss, praktijkmanager via mail: Privacyverklaring Huisarts Naam: Huisartsen Badhoevedorp Adres: Pa Verkuijllaan 3, 1171 EA Badhoevedorp E-mailadres: info@huisartsenbadhoevedorp.nl Telefoonnummer: 023-4492855 Functionaris Gegevensbescherming:

Nadere informatie

Uw adres is nodig voor de registratie. Deze is niet zichtbaar op het forum.

Uw  adres is nodig voor de registratie. Deze is niet zichtbaar op het forum. Handleiding forum Welkom op het forum van het Alzheimercentrum. Op het forum kunt u in contact komen met lotgenoten. U kunt uw verhaal kwijt, vragen stellen, tips delen en nog veel meer. Hieronder vindt

Nadere informatie

Privacy Policy. 1. Inleiding

Privacy Policy. 1. Inleiding Privacy Policy 1. Inleiding De Geschudde Maat BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Via de (hosting en commerciële) diensten en website www.contentvoorelkaar.nl van CONTENT voor elkaar (Martine Kooi, h.o.d.n. Talent dat Werkt), hierna te noemen CvE worden

Nadere informatie

De nieuwe wet AVG: Algemene Verordening Gezondheidsgegevens, ingaand per 25 mei 2018, wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapiepraktijk?

De nieuwe wet AVG: Algemene Verordening Gezondheidsgegevens, ingaand per 25 mei 2018, wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapiepraktijk? De nieuwe wet AVG: Algemene Verordening Gezondheidsgegevens, ingaand per 25 mei 2018, wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapiepraktijk? Onderstaand hebben we het reglement summier weergegeven:

Nadere informatie

Logopediepraktijk Lindenholt

Logopediepraktijk Lindenholt Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING EN PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING EN PRIVACYBELEID P R A K T I J K D O C U M E N T A T I E PRIVACYVERKLARING EN PRIVACYBELEID R.J.H. Redeker, acupuncturist Inhoudsopgave Praktijkgegevens... 1 1. Privacyverklaring... 2 1.1. Uw privacy... 2 2. Privacybeleid...

Nadere informatie

1.3 Verantwoordelijke Zorggroep t Huys is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

1.3 Verantwoordelijke Zorggroep t Huys is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Privacyverklaring Zorggroep t Huys Cliënten Contactgegevens Verantwoordelijke: Zorggroep t Huys Adres: Tolschestraat 2, 5363 TC Velp Tel: 088 5057 050 Functionaris gegevensbescherming Mail: fg@blueprintgroup.nl

Nadere informatie