Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken ) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland"

Transcriptie

1 DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken ) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland De WMO2015 en enkele andere wetten en wetsvoorstellen (o.a. Jeugdwet, Participatiewet en Wet langdurige zorg) op grond waarvan zorgtaken worden gedecentraliseerd naar gemeenten bevatten informatiebepalingen. De artsen van verzekerden die een beroep doen op deze wetten zijn op grond van deze bepalingen verplicht om gegevens te verstrekken. Deze gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim van de arts, waarop deze wetten aldus een inbreuk maken. De KNMG en GGZ Nederland zijn bezorgd over deze ontwikkelingen, in het bijzonder over de formulering van deze informatiebepalingen. Die zetten het medisch beroepsgeheim onder druk. De formulering is zo algemeen dat het voor opvragers (gemeenteambtenaren) en verstrekkers (artsen) niet duidelijk is welke gegevens, in welke gevallen, wel of niet mogen dan wel moeten worden verstrekt. Wij pleiten daarom voor nadere precisering van deze informatiebepalingen, betere waarborgen voor het gebruik en de opslag van deze gegevens en een strikte geheimhoudingsplicht voor degenen die deze informatie mogen opvragen onder de WLZ en andere wetten. Wij stellen voor om in de uitvoeringsbesluiten van de WMO2015 de verplichting op te (laten) nemen voor gemeenten om medische adviseurs, zoals sociaalgeneeskundig opgeleide artsen met een zelfstandig medisch beroepsgeheim aan te stellen die bevoegd zijn om de benodigde medische gegevens van burgers te verzamelen en beheren. Voorts stellen wij voor om in de wet- en regelgeving die zorgtaken delegeren naar gemeenten te bepalen dat derden uitsluitend via gerichte schriftelijke vragen medische informatie mogen opvragen bij artsen en andere zorgaanbieders, welke informatie na toestemming van de verzekerden mag worden verstrekt. Gemeenteambtenaren en andere derden die gerechtigd zijn om medische informatie op te vragen dienen op grond van de wet te beschikken over een (afgeleid) medisch beroepsgeheim. Tevens stellen wij voor om in de uitvoeringsbesluiten van de WMO2015 op te nemen dat de beveiliging van de medische gegevens van burgers die door gemeenten elektronisch zijn opgeslagen regelmatig (bijvoorbeeld 3-jaarlijks) aan een externe audit worden onderworpen.

2 Tot slot stellen wij voor om in de WMO2015 evenals in de huidige art. 12c Wmo al het geval is nadrukkelijk te bepalen dat een AMHK niet bevoegd is om persoonsgegevens vast te leggen bij adviesvragen. Wij realiseren ons dat in het kader van de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, die gemeenten hun zorgtaken niet kunnen uitvoeren zonder te beschikken over daartoe noodzakelijke persoonsgegevens van burgers. In bepaalde gevallen waarin een burger een beroep doet op voorzieningen, zoals bedoeld in de WMO2015, zullen behandelende gemeenteambtenaren ook moeten kunnen beschikken over medische informatie over die burger. Uit ervaring blijkt dat personen en instanties (derden) die medische informatie over burgers van behandelende zorgaanbieders nodig hebben nogal eens verzoeken om een kopie van het volledige medische dossier. Daarbij maken deze derden soms oneigenlijk gebruik van het recht van de patiënt om een kopie van het eigen dossier te vragen. Derden eisen dan van de burger dat hij de (huis)arts vraagt om zo n kopie en dat de aanvraag van de burger tot die tijd niet verder wordt behandeld. 1 Een dergelijke praktijk ondermijnt het medisch beroepsgeheim en daarmee tevens het maatschappelijk belang van iedere burger op vrije toegang tot de gezondheidszorg. Rol voor sociaal geneeskundigen Een mogelijke oplossing die tegemoet komt aan de behoefte aan gegevens met inachtneming van het medisch beroepsgeheim kan zijn om medisch adviseurs, zoals sociaal geneeskundigen 2 een belangrijke rol te geven in de gemeentelijke, publieke zorg. Dit maakt een proportionele gegevensoverdracht van arts tot arts mogelijk met tevens waarborgen voor geheimhouding, een juist begrip en gebruik van die gegevens, en zonder verdergaande bureaucratisering. Naar analogie met het verstrekken van medische informatie aan levensverzekeraars of aan zorgverzekeraars in het kader van materiële controle, stellen wij voor om medische adviseurs of andere artsen met een zelfstandig medisch beroepsgeheim aan te stellen bij de gemeenten die bevoegd zijn om de benodigde medische gegevens van burgers te verzamelen en beheren. Wij stellen voor de verplichting tot deze aanstelling op te nemen in een van de uitvoeringsbesluiten van de WMO2015. Schriftelijke gerichte vragen door derden De informatiebepalingen in de WMO2015 zijn nogal algemeen geformuleerd. Zo bepaalt art onder andere Het college is voorts, voor zover betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft 1 Zie bijvoorbeeld de column Dokter, de verzekeraar wil mijn dossier op de KNMG webpagina 9/Columns/Column/136931/Dokter-de-verzekeraar-wil-mijn-dossier.htm. Specialisme arts Maatschappij & Gezondheid met onderscheiden relevante profielen: jeugdarts, arts indicatie & advies, vertrouwensarts 2

3 verleend, bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de cliënt, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van diens behoefte aan ondersteuning van zijn participatie of zelfredzaamheid dan wel opvang of beschermd wonen, voor zover deze met toepassing van artikel zijn verkregen van een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder (onze cursivering). En artikel lid 1 bepaalt onder andere dat een zorgaanbieder, met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, bevoegd is uit eigen beweging en desgevraagd verplicht aan het college kosteloos persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, te verstrekken van een verzekerde ( ) voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, Wij stellen voor in een nadere ministeriële regeling te bepalen dat derden, zoals het college, schriftelijk gerichte vragen stelt aan de zorgaanbieder, gericht op de informatie die zij nodig hebben om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Met toestemming van de burger zal de zorgaanbieder die vragen vervolgens beantwoorden. Sinds lange tijd staat in de KNMG Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens het volgende algemene uitgangspunt bij gegevensverstrekking op verzoek van derden (par. 3.1): Bij een verzoek om informatie geeft de aanvrager aan met welk doel hij gegevens opvraagt en (indien van toepassing) over welke gegevens hij al beschikt. De aanvrager stelt voorts schriftelijk gerichte vragen aan de behandelend arts over de gegevens die hij wenst te verkrijgen. De (behandelend) arts zal de vragen uitsluitend beantwoorden als de patiënt daarvoor toestemming geeft. De arts zal daarbij slechts relevante medische informatie van feitelijke aard verstrekken. Op vragen van oordelende aard geeft een behandelend arts geen antwoord. Een arts dient zich immers in het algemeen te onthouden van het geven van oordelen of conclusies, aldus dezelfde KNMGrichtlijnen, par. 3.2). Op naleving van deze richtlijnen ziet onder andere de (tucht)rechter toe. Wij stellen voor om in de uitvoeringsbesluiten van de WMO2015 te (laten) bepalen dat derden, zoals het CIZ, die in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken medische informatie nodig hebben over een verzekerde die informatie opvragen via schriftelijke en gerichte vragen aan de zorgaanbieder(s) van de verzekerde. Alleen aldus en na toestemming van de verzekerde mag de zorgaanbieder dan zijn beroepsgeheim doorbreken. Geheimhoudingsplichten voor ontvangers van de informatie In het algemeen hebben ambtenaren een ambtsgeheim op grond van de Awb (art. 2:5). Daarnaast kent ook de Wbp een aantal geheimhoudingsbepalingen (art. 9, lid 4, art. 12, lid 2). Ter verzekering van de zorgvuldige omgang met medische gegevens stellen wij voor om gemeenteambtenaren die beschikken over gezondheidsgegevens van burgers een afgeleid beroepsgeheim te verlenen voor zover zij niet zelf al over een medisch beroepsgeheim beschikken (zoals een medisch adviseur). Wie een afgeleid beroepsgeheim heeft, heeft ook een afgeleid verschoningsrecht. Uit recente rechtspraak (Hoge Raad, 12 februari 2013) volgt dat iemand met een 3

4 afgeleid verschoningsrecht altijd eerst toestemming moet hebben van de oorspronkelijke geheimhouder voordat gegevens mogen worden doorgegeven, bijvoorbeeld aan de politie of het OM. Als het OM medische informatie opvraagt die aanwezig is bij de IGZ, dan dient de oorspronkelijke geheimhouder te beslissen of een beroep op het verschoningsrecht wordt gedaan. Het voorzien in van een afgeleid beroepsgeheim voor gemeenteambtenaren dient niet alleen ter bescherming van de privacy en gezondheid van de individuele burger, maar vooral als waarborg voor de vrije toegang tot (gezondheids) zorg voor alle burgers. Waarborgen rond informatiebeveiliging Volgens art lid 2 WMO2015 kan bij ministeriële regeling worden bepaald aan welke beveiligingseisen de gegevensverwerking moet voldoen. Het gaat hier duidelijk om het verwerken van persoonsgegevens over iemands gezondheid. Dat zijn gevoelige gegevens ( bijzondere gegevens in de zin van de Wbp). Dit betekent dat hoge eisen aan de technische en organisatorische beveiliging ervan moeten worden gesteld. Wat ons betreft dienen ontvangers van gezondheidsgegevens (zoals gemeenten) daarom ook aan de eisen van de NEN norm7510 (informatiebeveiliging in de zorg) te voldoen, maar ook aan NEN 7512 (Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling) en 7513 (Vastleggen van acties op elektronische patiëntendossiers). Via een regelmatige (x-jaarlijkse) externe audit zou moeten worden vastgesteld dat de informatiebeveiliging op orde is. Die audit moet dan o.a. betreffen: Is er een vastgesteld informatiebeleid?; Is vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is?; Wordt er aandacht besteed aan bewustwording, opleiding en training?; Worden maatregelen genomen tegen kwaadaardige programmatuur (wordt WindowsXP nog steeds gebruikt?); Worden overeenkomsten afgesloten met instanties met wie gegevens worden uitgewisseld?; Is er een autorisatiebeleid dat toegang voor onbevoegden voorkomt?; etc. De kosten van de audit zijn voor de uitvoerders van de WMO2015 of andere wet die zorgtaken delegeert aan de gemeenten. Geen bevoegdheid AMHK om persoonsgegevens vast te leggen bij adviesvragen Al zolang het juridisch kader van het AMK bestaat, is er naast de algemene bepaling over het verwerken van persoonsgegevens een bepaling gevolgd waarin uitdrukkelijk de algemene bepaling wordt uitgewerkt. In deze aanvullende bepaling wordt duidelijk beschreven hoe met de algemene bepaling over verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan: verwerking van persoonsgegevens zonder toestemming is alleen mogelijk bij een melding en de zaken die daarna volgen. Uit de wet blijkt uitdrukkelijk dat bij het geven van een advies het verwerken van persoonsgegevens zonder toestemming niet mogelijk is. Ook voor het SHG is deze bepaling nu in de huidige Wmo opgenomen. Bovendien is via de Jeugdwet aan de huidige Wmo art 12c toegevoegd, dat op een nader te bepalen tijdstip in werking zal treden. In dit artikel is de verwerking van persoonsgegevens op dezelfde manier voor de toekomst geregeld voor de AMHK s. 4

5 In de WMO2015 is echter zonder enige toelichting voor een andere formulering gekozen. In artikel wordt bepaald dat het AMHK bevoegd is tot het verwerken van persoonsgegevens, indien er uit de melding redelijkerwijs een vermoeden van huiselijk geweld kan worden afgeleid. Het feit dat het verwerken van persoonsgegevens zonder toestemming bij een adviesvraag niet is toegestaan, wordt hierin onvoldoende benadrukt. Bovendien ziet dit artikel alleen nog maar op huiselijk geweld en niet op kindermishandeling, zodat de WMO2015 geen bepaling meer bevat over registeren van persoonsgegevens bij kindermishandeling. Om zowel de duidelijkheid over de grenzen aan de bevoegdheid van registreren van persoonsgegevens zonder toestemming te vergroten, als de duidelijkheid dat dit artikel niet alleen adviesvragen en meldingen over huiselijk geweld betreft maar ook kindermishandeling, stellen wij voor om de voorgestelde tekst van art WMO2015 te vervangen door de tekst van het huidige art. 12c Wmo. Contactpersoon KNMG: mr.dr. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht KNMG, tel of drs. Mark van den Anker, adviseur public affairs KNMG, tel

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz 1 Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz Oktober 2017 Factsheet deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Privacy Policy/reglement Logopediepraktijk Bakel

Privacy Policy/reglement Logopediepraktijk Bakel Privacy Policy/reglement Logopediepraktijk Bakel Inleiding Logopediepraktijk Bakel vindt het belangrijk dat de privacy van de cliënten goed is geborgd. Dit Privacyreglement beschrijft hoe de praktijk omgaat

Nadere informatie

Medisch beroepsgeheim

Medisch beroepsgeheim Factsheet Medisch beroepsgeheim Het medisch beroepsgeheim roept nog al eens vragen op. Heb ik recht op inzage van mijn medische dossier of dat van mijn overleden partner? Mag een gemeenteambtenaar een

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Meander Medisch Centrum

PRIVACYREGLEMENT. Meander Medisch Centrum PRIVACYREGLEMENT Meander Medisch Centrum Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Praktijk oefentherapie Mensendieck Waddinxveen. Inleiding

PRIVACYREGLEMENT. Praktijk oefentherapie Mensendieck Waddinxveen. Inleiding PRIVACYREGLEMENT Praktijk oefentherapie Mensendieck Waddinxveen Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Lotte Pas Logopedie

PRIVACYREGLEMENT. Lotte Pas Logopedie PRIVACYREGLEMENT Lotte Pas Logopedie Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder

Nadere informatie

PRIVACY POLICY. Logopedie Flevoland

PRIVACY POLICY. Logopedie Flevoland PRIVACY POLICY Logopedie Flevoland Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Raemakers

PRIVACYREGLEMENT. Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Raemakers 1 PRIVACYREGLEMENT Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Nadere informatie

1.3 Verantwoordelijke Zorggroep t Huys is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

1.3 Verantwoordelijke Zorggroep t Huys is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Privacyverklaring Zorggroep t Huys Cliënten Contactgegevens Verantwoordelijke: Zorggroep t Huys Adres: Tolschestraat 2, 5363 TC Velp Tel: 088 5057 050 Functionaris gegevensbescherming Mail: fg@blueprintgroup.nl

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Logopediepraktijk Esther van den Heuvel

PRIVACYREGLEMENT. Logopediepraktijk Esther van den Heuvel PRIVACYREGLEMENT Logopediepraktijk Esther van den Heuvel Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens,

Nadere informatie

Privacyreglement. MONDIAAL logopedie Socratesstraat BX Rotterdam Tel

Privacyreglement. MONDIAAL logopedie Socratesstraat BX Rotterdam Tel Algemeen Mondiaal logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Logopediegroep Zeeuws Vlaanderen: A.A. Biesheuvel logopedie Logopediepraktijk A. Elderson Logopediepraktijk V.

PRIVACYREGLEMENT. Logopediegroep Zeeuws Vlaanderen: A.A. Biesheuvel logopedie Logopediepraktijk A. Elderson Logopediepraktijk V. PRIVACYREGLEMENT Logopediegroep Zeeuws Vlaanderen: A.A. Biesheuvel logopedie Logopediepraktijk A. Elderson Logopediepraktijk V. van Merode Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten

Nadere informatie

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: de gegevens die betrekking hebben op een persoon

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: de gegevens die betrekking hebben op een persoon Inleiding PRIVACYREGLEMENT Stem Optimaal s-gravendijkwal 66 3014 EG Rotterdam 06-24922289 alet@stemoptimaal.nl www.stemoptimaal.nl Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd.

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en persoonlijke groei

PRIVACYREGLEMENT. Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en persoonlijke groei PRIVACYREGLEMENT Inleiding Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en persoonlijke groei Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe

Nadere informatie

ISTO PRIVACY REGLEMENT

ISTO PRIVACY REGLEMENT ISTO PRIVACY REGLEMENT Inleiding ISTO vindt het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Nadere informatie

In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: Privacyverklaring Logopedie de Jong Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder

Nadere informatie

Factsheet Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb, Wmo 2015 en Jeugdwet

Factsheet Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb, Wmo 2015 en Jeugdwet Factsheet Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb, Wmo 2015 en Jeugdwet Vanaf januari 2015 krijgt u als zorgaanbieder te maken met nieuwe regelgeving met het oog op uitwisseling van uw cliëntgegevens

Nadere informatie

Algemeen. Registratie persoonsgegevens/ WBP

Algemeen. Registratie persoonsgegevens/ WBP Algemeen Registratie persoonsgegevens/ WBP Inhoudsopgave Inleiding...4 Gegevensverwerking binnen St Jansdal...5 Doelen van gegevensverwerking...5 Goede zorg en hulpverlening...5 Financiële administratie...6

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Logopediepraktijk Putten & Garderen en cliënten

PRIVACYREGLEMENT. Logopediepraktijk Putten & Garderen en cliënten PRIVACYREGLEMENT Logopediepraktijk Putten & Garderen en cliënten Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met

Nadere informatie

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1 v Privacyreglement PRIVACY REGLEMENT Kraamzorg Het Kraamnest 1. Doel van het privacyreglement Als cliënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Dit Privacyreglement, is opgesteld op

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

PRIVACYREGLEMENT. In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: PRIVACYREGLEMENT Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Beweeg Bewust

PRIVACYREGLEMENT Beweeg Bewust PRIVACYREGLEMENT Beweeg Bewust Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Privacy regelement praktijk imotoriek

Privacy regelement praktijk imotoriek Privacy regelement praktijk imotoriek Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Jolien Glas Oefentherapie

PRIVACYREGLEMENT. Jolien Glas Oefentherapie PRIVACYREGLEMENT Jolien Glas Oefentherapie Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens,

Nadere informatie

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: PRIVACYVERKLARING Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Nadere informatie

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Florien van Woerden Juridisch Adviseur VvAA 28 oktober 2016 1 Vandaag bespreek ik: Beroepsgeheim in het nieuws Beroepsgeheim: Waarom? Wettelijk kader: hoofdregel

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Oefentherapie Montferland

PRIVACYREGLEMENT. Oefentherapie Montferland PRIVACYREGLEMENT Oefentherapie Montferland Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens,

Nadere informatie

Privacy verklaring Veilig Thuis Flevoland

Privacy verklaring Veilig Thuis Flevoland Privacy Verklaring Inleiding Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 164 Wet van 10 april 2008, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Logopedie Kinderpraktijk

PRIVACYREGLEMENT. Logopedie Kinderpraktijk PRIVACYREGLEMENT Logopedie Kinderpraktijk Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens,

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Artikel 1 Definities In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: PRIVACYREGLEMENT Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze hulpvragers goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) De Huisartsenpraktijken in Groenlo en Beltrum volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet

Nadere informatie

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Geldend van t/m heden

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Geldend van t/m heden Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Geldend van 01-01-2018 t/m heden Wet van 10 april 2008, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet

Nadere informatie

Privacy Visie Beterburen

Privacy Visie Beterburen Privacy Visie Beterburen Stichting Beterburen respecteert en beschermt de persoonsgegevens van de bewoners die bij buurtbemiddeling zijn betrokken. Als buurtbemiddelingsorganisatie hebben we allerlei gegevens

Nadere informatie

Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt Vitaalpunt je gegevens ten behoeve goede zorg en hulpverlening.

Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt Vitaalpunt je gegevens ten behoeve goede zorg en hulpverlening. Privacyverklaring Vitaalpunt Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt Vitaalpunt je gegevens ten behoeve goede zorg en hulpverlening. Vitaalpunt vindt het van het uiterste

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING. Januari 2019

PRIVACYVERKLARING. Januari 2019 PRIVACYVERKLARING Januari 2019 PRIVACYVERKLARING Jeugdtrauma Herstel Limburg vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van u en/of die van uw kind. Hieronder beschrijven we in het kort

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. In-essentie Praktijk voor craniosacraal therapie

PRIVACYREGLEMENT. In-essentie Praktijk voor craniosacraal therapie PRIVACYREGLEMENT In-essentie Praktijk voor craniosacraal therapie Inleiding Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens,

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Persoonsgegevens die we verwerken Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

Persoonsgegevens die we verwerken Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) GGZ Momentum ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van onze zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen

Nadere informatie

Het medisch beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim Het medisch beroepsgeheim mr.dr. Sjaak Nouwt Adviseur Gezondheidsrecht KNMG s.nouwt@fed.knmg.nl Agenda Inhoud medisch beroepsgeheim Belang Uitzonderingen Maatschappelijke druk Vragen? 2 Medisch Beroepsgeheim

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP); Burgerlijk Wetboek, boek 7: (overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO);

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP); Burgerlijk Wetboek, boek 7: (overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO); Privacyreglement Kraamfaam Inleiding Kraamfaam heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor Kraamfaam voor de registratie van

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Ussen

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Ussen Privacyreglement Huisartsenpraktijk Ussen Doel en reikwijdte van het privacyreglement Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartsenpraktijk Ussen heeft genomen om zeker te

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten Zorgboog in Balans Privacy policy Zorgboog in Balans B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe

Nadere informatie

Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen

Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen Dr. mr. Antina de Jong Adviseur gezondheidsrecht en ethiek KNMG Disclosure belangen Antina de Jong (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

logopedie praktijk Lage Zwaluwe,

logopedie praktijk Lage Zwaluwe, Logopediepraktijk Lage Zwaluwe Anita Michielsen Princenhil 47 4926 EE Lage Zwaluwe Tel. 06-426 65 115 www.logopediepraktijklagezwaluwe.nl Privacyreglement Logopediepraktijk Lage Zwaluwe Wij vinden het

Nadere informatie

Opleiding FG. De belangrijkste wettelijke kaders. Luuk Arends (advocaat)

Opleiding FG. De belangrijkste wettelijke kaders. Luuk Arends (advocaat) Opleiding FG De belangrijkste wettelijke kaders Luuk Arends (advocaat) Wat staat er op het program? We hebben al 1-7-2017 1-1-2018 En wat nog meer? artikel 8 EVRM artikel 10 Grondwet 1. Ieder heeft, behoudens

Nadere informatie

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid Inez Zorg Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Persoonsgegevens... 3 1.2 Persoonsregistratie... 3 1.3 Bestand... 3 1.4 Zorg... 4 1.5 Verantwoordelijke van de persoonsregistratie...

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar 1 INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is DSW Zorgverzekeraar (hierna te noemen

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Privacyverklaring Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR)

Privacyverklaring Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) Privacyverklaring Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) In deze privacyverklaring informeert SZR u over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wijze waarop SZR met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

IBAN: NL45 ABNA BIC: ABNANL2A. De Ronde CZ Best yolknet.nl. KvK: BTW NL B01

IBAN: NL45 ABNA BIC: ABNANL2A. De Ronde CZ Best yolknet.nl. KvK: BTW NL B01 Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Yolknet, gevestigd te Best, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij

Nadere informatie

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: de gegevens die betrekking hebben op een persoon

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: de gegevens die betrekking hebben op een persoon Onze Lieve Vrouwestraat 25 6035 AN OSPEL TEL: 06 22 46 87 19 info@logopedie-ospel.nl www.logopedie-ospel.nl Privacy Policy Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Het Patiëntgeheim. position paper Patiëntenfederatie Nederland

Het Patiëntgeheim. position paper Patiëntenfederatie Nederland Het Patiëntgeheim position paper Patiëntenfederatie Nederland Utrecht 17 januari 2019 Colofon Communicatie Patientenfederatie Nederland Januari 2019 Op weg naar een veilig patiëntgeheim De wereld verandert

Nadere informatie

Het Patiëntgeheim. position paper Patiëntenfederatie Nederland

Het Patiëntgeheim. position paper Patiëntenfederatie Nederland Het Patiëntgeheim position paper Patiëntenfederatie Nederland Utrecht 17 januari 019 Op weg naar een veilig patiëntgeheim De wereld verandert Mensen moeten zich bewuster worden van hun onlinegegevens en

Nadere informatie

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens PRIVACYREGLEMENT Huisartsenpraktijk Franssens & Hassink- Franke Doel en reikwijdte van het privacyreglement Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartsenpraktijk Franssens

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV Pagina Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Artikel Bladzijde Inleiding Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Toestemming 4 Artikel 4 Organisatie, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Privacy Statement Sa4-zorg

Privacy Statement Sa4-zorg Privacy Statement Sa4-zorg Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Stichting de As Inleiding en doel Bij Stichting de As worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om zeer privacygevoelige gegevens

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement Artikel nr. & titel Artikeltekst 1. Aanhef Dit privacyreglement is van toepassing binnen de stichtingen Heliomare en Heliomare Onderwijs. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van

Nadere informatie

Privacyverklaring Logopedie De Spreektoren

Privacyverklaring Logopedie De Spreektoren Privacyverklaring Logopedie De Spreektoren Naam onderneming: Logopedie De Spreektoren Adres: Slotemaker de Bruïneweg 272, 6532 AD Nijmegen E-mailadres: info@spreektoren.nl Telefoonnummer: 024-3510405 1.

Nadere informatie

Privacyverklaring. 1. Introductie. Naam zorgaanbieder: MoleMann Mental Health BV Wisselweg 158, Almere. Telefoon:

Privacyverklaring. 1. Introductie. Naam zorgaanbieder: MoleMann Mental Health BV Wisselweg 158, Almere. Telefoon: Privacyverklaring Naam zorgaanbieder: MoleMann Mental Health BV Adres: Wisselweg 158, Almere E-mail: info@molemann.nl Telefoon: 088 020 1120 Functionaris Gegevensbescherming (FG) E-mail: functionaris.gegevensbescherming@molemann.nl

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

Diagnostisch Centrum DiaSana

Diagnostisch Centrum DiaSana Inhoudsopgave Voorwoord 2 Begrippenlijst 3 Kenmerken van de verwerking van persoonsgegevens 4 Artikel 1: Doel van de gegevensverwerking 4 Artikel 2: Voorwaarden voor rechtmatige verwerking 4 Artikel 3:

Nadere informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum de volgende persoonsgegevens van u vragen: Privacyverklaring Logopediepraktijk Eemsmond-Middelstum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy overeenkomst willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Hieronder leest u een verdere toelichting van de privacyverklaring (AVG).

Hieronder leest u een verdere toelichting van de privacyverklaring (AVG). PRIVACYREGLEMENT AVG Vanaf 25 mei 2018 zal de AVG-wet van kracht zijn. De maanden voor die datum hebben wij hard ons best gedaan om voor 25 mei volgens de wet- en regelgeving om te gaan met de persoonsgegevens

Nadere informatie

Inhoud Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)... 2 UWV... 4 Gemeenten... 7

Inhoud Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)... 2 UWV... 4 Gemeenten... 7 Bijlage 3 Het beroepsgeheim van de professional in het publieke domein Inhoud Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)... 2 UWV... 4 Gemeenten... 7 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 1. Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg

Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg Sjaak Nouwt Beleidsadviseur gezondheidsrecht KNMG Bram Verwoert Senior adviseur opsporingsdeskundigheid

Nadere informatie

Privacyreglement. Bestandsnaam Privacyreglement Pagina 1 van 5 Datum Januari 2017 Versie 1

Privacyreglement. Bestandsnaam Privacyreglement Pagina 1 van 5 Datum Januari 2017 Versie 1 Privacyreglement Bestandsnaam Privacyreglement Pagina 1 van 5 Privacyreglement Inleiding De directie van Good4life heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een reglement opgesteld

Nadere informatie

Logopediepraktijk Lindenholt

Logopediepraktijk Lindenholt Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring Huis vol Compassie

Privacyverklaring Huis vol Compassie Privacyverklaring Huis vol Compassie Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring

Nadere informatie

BSH Bewerkersovereenkomst

BSH Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen: Verantwoordelijke..., gevestigd te..., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer... (hierna: Verantwoordelijke); Solcon Internetdiensten

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

- Administratieve doeleinde; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een hulpvraag.

- Administratieve doeleinde; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een hulpvraag. Privacy Policy Fysiotherapie Westeinde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

de minister voor Jeugd en Gezin Ontwerpbesluit verwijsindex risicojongeren

de minister voor Jeugd en Gezin Ontwerpbesluit verwijsindex risicojongeren POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Privacyreglement Thuisverpleegkundige.nl. Inleiding

Privacyreglement Thuisverpleegkundige.nl. Inleiding Privacyreglement Thuisverpleegkundige.nl Inleiding Een cliënt van Thuisverpleegkundige.nl moet er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat hij/zij aan professional Annelies Blekman vertelt

Nadere informatie

Privacyverklaring Da Vinci Kliniek (DVK): Wat we doen met de persoonsgegevens van onze patiënten en relaties

Privacyverklaring Da Vinci Kliniek (DVK): Wat we doen met de persoonsgegevens van onze patiënten en relaties Privacyverklaring Da Vinci Kliniek (DVK): Wat we doen met de persoonsgegevens van onze patiënten en relaties Da Vinci Kliniek (verder te noemen DVK) verricht medisch specialistische zorg door het behandelen

Nadere informatie