Als u na het lezen van deze schoolgids vragen of opmerkingen heeft, maak dan gerust een afspraak. U bent van harte welkom!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u na het lezen van deze schoolgids vragen of opmerkingen heeft, maak dan gerust een afspraak. U bent van harte welkom!"

Transcriptie

1

2 Eindhoven, augustus 2015 Geachte ouders, Voor u ligt de schoolgids van Basisschool BoschAkker voor het schooljaar Deze gids is bestemd voor alle ouders waarvan kinderen op Basisschool BoschAkker zitten, maar ook voor ouders die overwegen om hun kind op onze school aan te melden. In de schoolgids omschrijven wij hoe we tegen onderwijs aankijken en hoe we het onderwijs op onze school hebben georganiseerd. Dit stelt u in de gelegenheid zich een beeld te vormen van Basisschool BoschAkker. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, is het van belang dat we ons onderwijs steeds verder blijven ontwikkelen. Basisschool BoschAkker vormt samen met kinderopvang-peuterwerk Korein en consultatiebureau ZuidZorg het Spil-centrum BoschAkker. Door samenwerking met deze partners zorgen we voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. We laten ons hierbij leiden door het motto: IEDER KIND DOET ERTOE. Behalve informatie over de school treft u ook informatie aan over zaken die in het algemeen gelden voor de scholen van SKPO (Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving). Als u na het lezen van deze schoolgids vragen of opmerkingen heeft, maak dan gerust een afspraak. U bent van harte welkom! Mede namens het team, Hannie van Bakel Directeur Schoolgids

3 Hoofdstuk 1 Zakelijke gegevens Basisschool BoschAkker 1.1 Adresgegevens Situering van de school Directie Schoolbestuur 6 Hoofdstuk 2 Visie en inrichting van het onderwijs van Basisschool BoschAkker 2.1 Missie en visie De aantoonbare kwaliteit van Basisschool BoschAkker Schooltijden en onderwijstijd Gymnastiekrooster Vakantierooster Hoofdstuk 3 De organisatie van het onderwijs op Basisschool BoschAkker 3.1 Groepering Keuze voor heterogene groepen Het schoolteam Onderwijsleergebieden Formatie en groepsverdeling Samenwerking binnen Spil-centrum BoschAkker Samenwerking met externe organisaties Begeleiding en inzet van stagiaires 24 Hoofdstuk 4 Leerlingenzorg 4.1 Visie op leerlingenzorg Zorgstructuur Toetsen Vijf niveaus van zorg Rapportage aan ouders Passend onderwijs Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Extra onderwijs bij langdurige ziekte 29 Schoolgids

4 Hoofdstuk 5 De resultaten van het werk 5.1 Cito scores Schoolkeuze schoolverlaters Niet bij cijfers alleen Resultaten op schoolniveau: Wat hebben we in op schoolniveau gerealiseerd? Waar staan we komend schooljaar voor? 32 Hoofdstuk 6 De schoolpraktijk 6.1 Aanmelden op Basisschool BoschAkker Leerplicht/schoolverzuim Verlofregeling Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Schorsing/verwijdering Uitschrijving 35 Hoofdstuk 7 Ouders 7.1 Contacten met ouders Ouderbetrokkenheid en ouderbijdrage Vertrouwenspersoon Verzekeringen Klachtenregeling Financiële ondersteuning voor schoolkosten 39 Hoofdstuk 8 Regels en afspraken 8.1 Algemene regels Schoolregels en groepsafspraken Kledingvoorschriften, voorschriften voor eten en drinken Protocol geneesmiddelen Kinderziektes Mobiele telefoon en andere mediadragers 43 Hoofdstuk 9 Belangrijke namen en adressen 44 Schoolgids

5 1.1 Adresgegevens Basisschool BoschAkker Jozef Israëlslaan 2a 5642 KA Eindhoven Tel Website: 1.2 Situering van de school Vanaf april 2009 vormt Basisschool BoschAkker samen met kinderopvang-peuterwerk Korein en consultatiebureau ZuidZorg Spil-centrum oschakker. Het Spil-centrum is gevestigd in De Toeloop aan de Jozef Israëlslaan. De Toeloop heeft een maatschappelijke functie en ligt centraal in de wijken Doornakkers-West, Doornakkers-Oost en Berckelbosch. Deze drie wijken vormen het voedingsgebied voor onze school. De prognose is dat de school de komende jaren blijft groeien, mede door de uitbreiding van de wijk Berckelbosch waar veel jonge gezinnen (komen) wonen. Naast het Spil-centrum is in het gebouw het jongerencentrum, de buurtinfo en de sporthal met kantineaccommodatie gehuisvest. De school heeft de beschikking over onder andere 16 leslokalen. Momenteel telt onze school ruim 350 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Schoolgids

6 1.3 Directie De directie van Basisschool BoschAkker bestaat uit: Directeur Hannie van Bakel Adjunct-directeur Colette Cuppers Voor een overzicht van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel verwijzen we naar hoofdstuk 3 in deze schoolgids. 1.4 Schoolbestuur Basisschool BoschAkker is onderdeel van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (SKPO). Het adres van het bestuur is: Bestuur SKPO Vonderweg RM Eindhoven Tel Schoolgids

7 2.1 De missie en visie van onze school Missie Basisschool BoschAkker zet zich in voor gedegen en modern onderwijs. We zorgen voor een warme, veilige en inspirerende leeromgeving. Ons doel is om alle kinderen de kans te geven volledig tot hun recht te komen en het beste uit zichzelf te halen. Samen met de ouders en samenwerkingspartners bereiden we de kinderen voor op goed kunnen functioneren in de maatschappij en op het vervolgonderwijs. Vanuit een expressieve en assertieve houding en met een open blik op de buitenwereld. Visie VISIE OP LEVENSBESCHOUWING: ZIJN WIE JE BENT Leren en werken op Basisschool BoschAkker betekent dat je mag zijn wie je bent. Niemand is hetzelfde, maar iedereen wordt geaccepteerd, gerespecteerd en gezien. De school is letterlijk en figuurlijk kleurrijk en daarmee een goede afspiegeling van de drie wijken die ze verbindt: Doornakkers-West, Doornakkers- Oost en Berckelbosch. Het multiculturele karakter ontwikkelt mee met veranderingen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Basisschool BoschAkker werkt vanuit een christelijke levensovertuiging, maar andersdenkenden zijn zeker welkom. Samen zorgen zij voor een bont palet aan mensen klein en groot. Iedereen inspireert en leert van elkaar. We werken samen, lossen samen problemen op, vieren samen en houden samen tradities hoog. Ook nemen we samen deel aan maatschappelijke activiteiten, waaronder acties voor goede doelen. Bij een christelijke levensovertuiging horen waarden en normen: respect tonen, iedereen gelijk behandelen, sociaal zijn, elkaar geen pijn doen, gastvrij zijn en elkaar helpen. In het schoolleven van alledag proberen wij die normen en waarden voor te leven en over te dragen. Hierbij zoeken we aansluiting bij ervaringen van de kinderen. VISIE OP ONDERWIJS: DOELGERICHTE ONTWIKKELING Het onderwijs dat Basisschool BoschAkker aanbiedt, sluit zo goed mogelijk aan bij de leerbehoefte en mogelijkheden van het individuele kind. Het stimuleren van de cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van het kind staat voorop. Dat vraagt om een leeromgeving waar veel te zien en te doen is; een omgeving die kinderen op een positieve manier prikkelt, motiveert, inspireert en nieuwsgierig maakt. Er is extra aandacht voor zowel kinderen die achterop dreigen te raken in hun ontwikkeling, als voor kinderen die juist voorlopen. Basisschool Boschakker wil een volwaardige wijkschool zijn waar iedereen zich thuis voelt. Voor kinderen is het prettig om in de eigen, vertrouwde woonomgeving naar school te kunnen. Ze ontmoeten er buurtgenootjes met wie ze na schooltijd spelen en afspreken. Die ontmoeting willen we ook op school mogelijk maken. Daarnaast is het uitgangspunt van passend onderwijs dat alle kinderen in hun eigen Schoolgids

8 woonomgeving naar school kunnen. Ook dat vinden we belangrijk. Zo nodig schakelt Basisschool BoschAkker hiervoor begeleiding van andere organisaties in. Als dit toch onvoldoende aansluit op de leerbehoefte van het kind, zoeken we samen met ouders naar een andere, geschiktere onderwijsvoorziening. De leerstof wordt aangeboden aan groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd, volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze jaargroepen werken we met drie niveaus. Hierbij gaat de leerkracht uit van wat het kind al kan en nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Samen met de Spil-partners zorgen we voor doorgaande ontwikkelingslijnen, en die bewaken we ook. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) neemt een prominente plaats in het Spil-centrum in, en is vooral gericht op het wegwerken van taalachterstanden. Over VVE onderhoudt Basisschool BoschAkker nauw contact met de gemeente Eindhoven, onze opdrachtgever op dit gebied. Voortgang en resultaten worden gemonitord en waar nodig vindt bijsturing plaats. Het onderwijs van Basisschool BoschAkker is gestoeld op twee uitgangspunten: opbrengstgericht werken (wat willen we bereiken) en handelingsgericht werken (wat zetten we daarvoor in). - Opbrengstgericht werken; gericht op leerresultaten (cijfers en vaardigheden van de kinderen). De school werkt bewust, systematisch en continu aan verbetering van die resultaten. Hierbij gaat het dus niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Deze planmatige manier van werken is erop gericht de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. - Handelingsgericht werken; gericht op het handelen van de leerkracht (didactische en pedagogische vaardigheden). De leerkracht bepaalt welk aanbod en welke manier van begeleiding voor een kind nodig of gewenst is. Om dit te kunnen vaststellen werkt de leerkracht volgens een cyclus van signaleren, analyseren/begrijpen, plannen, uitvoeren en evalueren. VISIE OP LEERLINGEN: PLEZIER EN VERANTWOORDELIJKHEID Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Bij Basisschool BoschAkker gaan we ervan uit dat kinderen van en met elkaar leren. We stimuleren eigen inbreng en het nemen van initiatief. We laten merken dat ze zich emotioneel vrij kunnen voelen en steunen hen daarin. Op die manier dragen we bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Wat kan dit kind, welke mogelijkheden heeft het in zich? Vanuit die invalshoek geven we les op Basisschool BoschAkker. Kinderen moeten zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen; niet overvragen, maar ook niet ondervragen. Op Basisschool BoschAkker voelen kinderen zich prettig. Ze gaan er met plezier heen, want elk kind weet dat het welkom is. Hoe fijner je het hebt op school, hoe beter je je kunt ontwikkelen. Kinderen leren met een positief-kritische blik naar de wereld kijken: hoe zit die in elkaar, wat kan anders, wat kan beter? De waarden en normen waar de school voor staat, spelen hierbij een belangrijke rol. Basisschool BoschAkker hecht er ook aan dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en keuzes. We helpen ze hierbij en geven positieve feedback op verantwoordelijk gedrag. Schoolgids

9 VISIE OP OUDERS: BETROKKEN PARTNERS Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen ouders en Basisschool BoschAkker. Het gaat om partnerschap en betrokkenheid. Als partners informeren we elkaar tijdig en duidelijk. We beantwoorden over en weer vragen. We staan open voor elkaars gedachten en ideeën. Waar nodig gaan we met elkaar in gesprek. Ouderbetrokkenheid uit zich in het verrichten van vrijwilligerswerk en deelname aan ouderraad of medezeggenschapsraad (meedenken én beslissen). Ook verwachten wij van ouders een betrokken houding naar het kind, via opvoeding, begeleiding, belangstelling tonen en ondersteuning bij schooltaken. Ouders gaan op een realistische manier om met de mogelijkheden van hun kind. Ze accepteren de capaciteiten die wel en niet aanwezig zijn. Basisschool BoschAkker steunt en stimuleert ouders in hun wensen om kinderen optimale kansen te bieden. VISIE OP MEDEWERKERS: COMPETENT EN COMMUNICATIEF Wij zien onze medewerkers als spil en als ambassadeurs van Basisschool BoschAkker. Het zijn mondige mensen die open communiceren. Ze staan achter de missie en visie van school. Vanuit die leidraad werken ze op een zelfstandige manier en met hun eigen verantwoordelijkheid. Alle medewerkers voldoen aan het competentieprofiel van Basisschool BoschAkker. Dit houdt in dat ze vakinhoudelijk bekwaam zijn, zich communicatief opstellen en goed kunnen samenwerken. Ze staan open voor de kennis, ervaring en ideeën van collega s en maken daar gebruik van. Ze hebben oog voor het individu, maar realiseren zich ook dat iedereen deel uitmaakt van een groter geheel. Basisschool BoschAkker zorgt ervoor dat medewerkers op een goede manier onderwijs kunnen geven. Medewerkers zijn bereid zich op een professionele manier te blijven ontwikkelen en worden hierbij ondersteund. Daarnaast krijgen ze de ruimte om op schoolniveau mee te denken over de inhoud van goed onderwijs. VISIE OP OMGEVING EN MAATSCHAPPIJ: ONTMOETING EN SAMENWERKING Basisschool BoschAkker maakt deel uit van een Spil-centrum waar ook kinderopvang en een consultatiebureau bij horen. Rondom kinderen van 0 tot 12 jaar organiseren we met de Spil-partners een samenhangend aanbod op het gebied van leren, zorg en opvang. Iedereen weet elkaar te vinden. Er is een vruchtbare wisselwerking en samenwerking. De school vindt het belangrijk dat kinderen volop de kans krijgen om hun talenten te ontdekken. Niet alleen bij leervakken, maar ook op het gebied van sport, cultuur, muziek, beeldende vorming en (in ontwikkeling) techniek. Speciale vakdocenten besteden daar in de les extra aandacht aan. Hiervoor werken we nauw samen met Sportformule Eindhoven, het Centrum voor de Kunsten Eindhoven en Welzijn Eindhoven. Waar mogelijk verzorgen zij ook na schooltijd activiteiten, al dan niet in samenwerking met clubs en verenigingen. Basisschool BoschAkker stimuleert maatschappelijke betrokkenheid. In de klas worden actuele (wereld)gebeurtenissen besproken. Op school vinden regelmatig sociale activiteiten plaats. Ontmoeting en samenwerking vindt, waar mogelijk, ook plaats met andere gebruikers van het gebouw De Toeloop, waar de school is gehuisvest. Dit zijn naast de Spil-partners (kinderopvang/peuterwerk en consultatiebureau) onder meer de gemeentelijke buurtinfowinkel, het jongerencentrum en bewoners van een aangrenzend woonzorgcentrum. VISIE OP ORGANISATIE: HOUVAST EN VEILIGHEID Basisschool BoschAkker is een professionele organisatie waarbij alles gericht is op het geven van goed onderwijs. Het doel is kinderen de beste ontwikkelkansen te geven. Alle structuren, systemen en processen staan in dienst van het leren. Om dit te bereiken investeert Basisschool BoschAkker in de professionele ontwikkeling van de medewerkers. De organisatie heeft duidelijke, voorspelbare structuren en streeft naar transparantie. Dit geeft leerlingen, ouders en medewerkers houvast en een gevoel van veiligheid. Basisschool BoschAkker is een overzichtelijke en vertrouwde plek waar je je op je gemak voelt. Schoolgids

10 2.2 De aantoonbare kwaliteit van Basisschool BoschAkker Welke factoren zijn voor u als ouder bepalend in uw schoolkeuze? Voor veel ouders is de nabijheid van de school van belang. Maar ook andere zaken zoals: waar gaan vriendjes en vriendinnetjes naar school, de ervaringen van andere ouders, de indruk van het gebouw, de algemene sfeer in de school en op het plein, de informatie van de directie, de website, de onderwijsmethode, de aandacht voor sport, cultuur en identiteit. Allemaal factoren die mogelijk een rol spelen in uw keuze. Voor u als ouder is daarnaast het resultaat van alle inspanningen van belang. Dat ervaart u dagelijks bij uw kind en vertaalt zich uiteindelijk in de mate waarin de school heeft bijgedragen aan de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. De afgelopen jaren is op alle niveaus van de SKPO uitvoerig gesproken over de vraag: Wat verstaan we onder goed onderwijs en wat betekent dit voor een school? Dit proces heeft geleid tot een visie op onderwijs die zich op de volgende aspecten richt: Kinderen moeten zich op de school thuis voelen en veilig voelen en graag naar school komen; De school dient uit te dagen tot optimale prestaties in het verwerven van kennis en vaardigheden; De school draagt bij aan de ontwikkeling tot zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale verbondenheid; DE KWALITEIT IN DE SCHOOL ZICHTBAAR GEMAAKT Onze onderwijsvisie is vertaald in een aantal kwaliteitsindicatoren. Deze geven een beeld van de mate waarin de school in staat is om deze kwaliteit ook waar te maken. Alle SKPO-scholen brengen jaarlijks de onderwijskwaliteit in beeld. Daarmee legt de school verantwoording af aan het schoolbestuur, de (G)MR en de ouders over de belangrijkste elementen van het onderwijs van de school over het afgelopen schooljaar. De school stelt het onderwijskundig beleid voor de komende jaren bij en werkt gericht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Voor ouders kunnen de kwaliteitsindicatoren in combinatie met de toelichting van de directie op de desbetreffende basisschool bijdragen aan de keuze voor een basisschool. De vier SKPO kwaliteitsindicatoren zijn: 1. Het leerlingaantal afgezet tegen de door de school bepaalde verwachte schoolgrootte en de voor de gemeente geldende opheffingsnorm; 2. De leerresultaten per school op basis van de Cito-eindscore, afgezet tegen het gewicht van de leerlingen (gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders); 3. De positie van leerlingen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep acht; 4. Het welbevinden van leerlingen; Vanaf dit schooljaar worden de kwaliteitsindicatoren aangevuld met informatie over de brede ontwikkeling van kinderen, professionele ontwikkeling van leerkrachten en directie, ouderbetrokkenheid en ziekteverzuim personeel. De gegevens worden onder andere gehaald uit de tevredenheidsonderzoeken voor ouders, leerlingen en leerkrachten en worden afgezet tegen benchmarkgegevens. Daarnaast is er nog een kwaliteitsindicator met betrekking tot de identiteit van de school. De scholen hebben deze indicator vertaald naar beleid en naar waarneembaar gedrag in de school (zie paragraaf 2.2: Levensbeschouwelijke visie). ad. 1 Het leerlingaantal; Het leerlingenaantal is een indicator voor bestuur, schooldirectie en MR. Als gedurende een aantal jaren het leerlingenaantal van de school afwijkt van het aantal dat het bestuur in verband met de schoolorganisatie wenselijk acht, zal daarover met de schooldirectie in gesprek worden gegaan. Ook speelt hierbij de opheffingsnorm, geldend voor de gemeente waarin de school zich bevindt, een belangrijke rol. Het management van de SKPO heeft periodiek gesprekken met de schooldirecties van scholen die onder deze norm opereren. Schoolgids

11 ad. 2 De leerresultaten; Het onderwijsresultaat van de school geeft door middel van een cijfer aan hoe de schoolprestaties zich verhouden ten opzichte van vergelijkbare scholen. Gemeten worden de resultaten van rekenen, taal en studievaardigheden op de CITO-eindtoets. Het opleidingsniveau van de ouders (weergegeven in leerlinggewicht) weegt in deze resultaten mee. Bij een score onder de vastgestelde ondergrens (dit is dezelfde ondergrens als de inspectie hanteert) wordt de school gevraagd een analyse te maken van de oorzaak van deze score en een plan van aanpak om de score voor het volgend jaar te verbeteren. ad. 3 Advies van primair onderwijs richting voortgezet onderwijs; Veel ouders kijken naar het schooladvies dat de school geeft aan leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Het is van belang om in beeld te krijgen of de verwezen leerling op het voortgezet onderwijs na enkele jaren ook daadwerkelijk op het geadviseerde niveau blijkt te functioneren. De kwaliteit van een school kan mede worden bepaald door de mate waarin de school in staat is een voor meerdere jaren passend advies te geven. Van deze adviezen dient >80% nog te kloppen met het niveau begin 3 e klas Voortgezet Onderwijs. ad. 4 Het welbevinden van leerlingen; Het is erg belangrijk dat uw kind het naar zijn zin heeft op de school. Natuurlijk is dat niet bij elke leerling een constant gegeven en is de school niet de enige factor die invloed heeft op het welbevinden van uw kind. Jaarlijks wordt in de groepen 6, 7 en 8 het welbevinden onderzocht. Over meerdere jaren wordt bekeken of voldoende leerlingen het naar hun zin hebben op de school en dus of het schoolteam er in slaagt om een veilige en plezierige leeromgeving te creëren. Voor meer informatie over onze kwaliteitsindicatoren verwijzen wij u naar De waarderingen van indicatoren als schoolresultaten en welbevinden van leerling geven alleen een inzicht op de gemiddelde schoolresultaten. Ze geven geen inzicht over het leerresultaat of het welbevinden van een individuele leerling. De feitelijke individuele score kan afwijken van de meetwaarde die met de gebruikte instrumenten wordt gemeten. Schoolgids

12 2.3 Schooltijden en onderwijstijd Op onze school wordt een continurooster gehanteerd. Dit betekent dat de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur op school zijn en op woensdag van uur. Tussen de middag eten de kinderen op school. Zij brengen hiervoor zelf hun lunchpakketje mee. Gezonde voeding vinden we belangrijk. Wij verwachten dan ook dat kinderen alleen gezond eten en drinken meebrengen naar school. Drinken wordt in een beker of flesje meegebracht. Zie verder de voorschriften voor eten en drinken (paragraaf 8.3). Per week krijgen de leerlingen 25:30 uur onderwijstijd in elke groep. In onderstaand schema is per leergebied aangeven hoeveel tijd er per week aan wordt besteed. Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Lezen, technisch en begrijpend 4:50 4:30 4:30 3:45 3:45 Taalactiviteiten, waaronder woordenschat, 7:30 7:30 10:00 5:50 5:20 5:20 5:20 5:20 taal en spelling Schrijven 1:30 1:00 1:00 Rekenen en wiskunde 2:00 2:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Wereldoriëntatie, waaronder 1:00 1:00 1:30 2:30 2:30 2:30 aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, techniek en projecten Verkeer 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:15 Engels 0:30 0:30 Levensbeschouwing en sociaal-emotionele 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 ontwikkeling Expressieactiviteiten, waaronder tekenen, 5:30 5:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 handvaardigheid en muzikale vorming Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling 6:00 6:00 1:30 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 Zelfstandig werken/weektaken 1:45 1:45 2:30 2:30 3:05 3:05 3:20 3:35 Pauze 2:15 2:15 1:30 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15 Totaal in uren 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 De nieuwe wet op het primair onderwijs schrijft voor dat leerlingen over een periode van 8 jaar basisonderwijs uur onderwijs moeten krijgen. Dit betekent dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op jaarbasis minimaal 940 uren les moeten krijgen. In overleg met de medezeggenschapsraad (MR) hebben wij ervoor gekozen om jaarlijks tussen 940 en 950 uren onderwijs aan te bieden. Schoolgids

13 2.4 Gymnastiekrooster De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal in De Toeloop. Zij hebben tweemaal per week gymnastiek. Elke groep krijgt eenmaal per week les van een sportdocent. De andere gymnastiekles wordt door de groepsleerkracht gegeven. Het gymnastiekrooster is als volgt: groep 3A: maandag uur donderdag uur groep 3B: maandag uur donderdag uur groep 4A: maandag uur donderdag uur groep 4B: dinsdag uur donderdag uur groep 5A: dinsdag uur vrijdag uur groep 5B: dinsdag uur vrijdag uur groep 6: dinsdag uur vrijdag uur groep 7: dinsdag uur vrijdag uur groep 8: dinsdag uur vrijdag uur De groepen 1-2 hebben dagelijks een spelles die gegeven wordt door de groepsleerkracht. Zij spelen buiten of maken gebruik van de speelzaal volgens rooster, in overleg met Korein. 2.5 Vakantierooster Start schooljaar ma. 31 augustus 2015 Studiedag (1 dag) wo. 14 oktober 2015 Herfstvakantie (2 weken) ma. 19 oktober t/m vr. 30 oktober 2015 Studiedag (1 dag) di. 17 november 2015 Kerstvakantie (2 weken) vr.mi. (12.00 u) 18 december 2015 t/m vr. 1 januari 2016 Studiedag (1 dag) do. 7 januari 2016 Voorjaarsvakantie (1 week) ma. 8 februari t/m vr. 12 februari 2016 Paasweekend (4 dagen) vr. 25 maart t/m ma. 28 maart 2016 Studiedag (1 dag) di. 5 april 2016 Koningsdag (1 dag) wo. 27 april 2016 Meivakantie (2 weken) ma. 2 mei t/m ma. 16 mei 2016 (incl. Hemelvaart en Pinksteren) Studiedag (1 dag) do. 16 juni 2016 Studiedag (1 dag) Suikerfeest wo. 6 juli 2016 Studiedag (1dag) vrij. 22 juli 2016 (laatste schooldag) Zomervakantie ma. 25 juli t/m vr. 2 september 2016 Start schooljaar ma. 5 september 2016 Schoolgids

14 3.1 Groepering Op onze school werken we met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Voor de vier hoofdvakgebieden worden groepsplannen gehanteerd, zodat op 3 niveaus gewerkt kan worden. Deze vier gebieden zijn: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld (zie 3.2). Ook hier wordt met groepsplannen gewerkt voor de vakgebieden taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. Het leerstofaanbod wordt over acht schooljaren verdeeld en vervolgens weer per groep onderverdeeld in kleinere hoeveelheden. In onze methoden is terug te vinden welke onderdelen aangeboden worden in de verschillende groepen. We bieden alle kinderen hetzelfde aan, rekening houdend met onderlinge verschillen. Na uitleg van de leerstof gaat een grote groep zelf aan het werk, terwijl een kleine groep extra uitleg of extra uitdaging krijgt. Elke dag werken de kinderen zelfstandig aan hun weektaak. Zo leren ze zelf hun planning te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Wanneer een leerling een onderbroken ontwikkelingslijn doormaakt en daarvan sociaal-emotioneel hinder ondervindt, kan na intensief onderzoek en overleg tussen ouders en leerkrachten besloten worden dat de leerling blijft zitten. 3.2 Keuze voor heterogene groepen 1-2 De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 en de kinderen die gedurende het schooljaar instromen bij elkaar in de groep zitten. De ontwikkeling van kinderen Jonge kinderen ontwikkelen zich vaak sprongsgewijs, waarbij grote verschillen kunnen bestaan wat betreft het niveau op verschillende gebieden. Al bij de start op de basisschool zijn duidelijk verschillen in ontwikkeling merkbaar. Sommige kinderen zijn ver in hun taalontwikkeling, maar de ontwikkeling van hun ruimtelijke Schoolgids

15 oriëntatie is nog pril. Andere kinderen zijn sociaal-emotioneel ver ontwikkeld, maar interesseren zich totaal niet voor boeken. In de ontwikkeling van kinderen bestaan zogenaamde gevoelige periodes. Een kind is dan toe aan de volgende ontwikkelingsstap en wanneer het op dat gebied wordt uitgedaagd kan het zich snel ontwikkelen. Wanneer uitdagingen te vroeg worden aangeboden, vallen de resultaten tegen en kan een verminderd zelfvertrouwen het gevolg zijn. Wanneer uitdagingen te laat worden aangeboden, kan dit betekenen dat de belangstelling nog slechts moeilijk op te brengen is. In een heterogene groep doorlopen de kinderen in de loop van (ruim) twee jaar de ontwikkeling die bij deze periode past. Uitdaging voor de jongste en oudste kleuters In een heterogene groep ontmoeten kinderen van verschillende leeftijden elkaar. Kinderen komen binnen als jongste kleuters. Bij de start kunnen ze worden begeleid door een maatje van de oudste kleuters. De jonge kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere leerlingen. Oudere leerlingen kunnen veilig een stapje terug doen als de ontwikkeling even stagneert. Vanuit het verschil in leeftijd en rijping kunnen de kinderen van elkaar leren, wat een positieve invloed op de leerprestaties en sociale ontwikkeling van de leerlingen heeft. Wanneer de kinderen na (ruim) een jaar oudste kleuter worden, krijgen ze een andere rol in de groep. Naast hulp vragen leren ze nu ook hulp te geven. De oudste kleuters kunnen zich op verschillende gebieden aan elkaar optrekken. Hierbij wordt uiteraard goed gekeken wat de kinderen weten en kunnen. Verdelen van de instroom Doordat de instroom wordt verdeeld over alle kleutergroepen is er meer rust. De instromende kinderen zijn jong vergeleken met de oudste kleuters in de groep. Toch is de situatie voor deze kinderen voldoende veilig. Doordat iedere groep een beperkt aantal instromers heeft, kunnen deze goed worden opgevangen. De overige kinderen hebben de gelegenheid om zich de gewoonten van de groep eigen te maken voordat nieuwe kinderen instromen. En zij leren op hun beurt aan de instromers wat de regels/gewoonten van de groep zijn. Instroomgroep Wanneer zich meer nieuwe kleuters aanmelden dan er plaats is in de reguliere kleutergroepen, wordt in de loop van het schooljaar een instroomgroep gestart. De kinderen in deze instroomgroep worden na de zomervakantie verdeeld over de reguliere en heterogene groepen 1-2. Onderwijskundige ontwikkeling Iedere vier jaar stelt de schoolleiding samen met het schoolteam en de medezeggenschapsraad een nieuw schoolplan op. In dit document staat beschreven hoe het schoolteam vanuit een gezamenlijke visie en een gedeelde verantwoordelijkheid, samen met de Spil-partners, vorm wil geven aan goed onderwijs, zorg en begeleiding. In het schoolplan staan de strategische doelen voor vier schooljaren beschreven. De aandachtspunten, doelen en verbeteractiviteiten worden per schooljaar concreet uitgewerkt in het jaarplan. Speerpunten zijn passend onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zie paragraaf 5.4: Resultaten op schoolniveau. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie. 3.3 Het schoolteam Ons schoolteam bestaat uit directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. De directie De schoolleiding bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Samen met het overige personeel dragen zij zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie, de leerlingbegeleiding en het welzijn van allen die op de school aanwezig zijn. Zij staan ouders te woord en vertegenwoordigen de school in besprekingen met het schoolbestuur en andere instanties. Verder verrichten zij allerhande werkzaamheden waarvoor de wet en het bestuur hen verantwoordelijk stellen. Groepsleerkrachten De groepsleerkracht begeleidt de groep, stelt groeps- en handelingsplannen op, bereidt de lessen voor, volgt de ontwikkeling van de leerlingen en legt die vast. Schoolgids

16 De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders over de vorderingen van de kinderen. Naast het lesgeven en de verantwoordelijkheid voor de groep hebben leerkrachten diverse taken, zoals deelname aan onderwijsinhoudelijke werkgroepen, activiteitencommissies en dergelijke. De intern begeleiders De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van leerlingen. Zij adviseren en ondersteunen de groepsleerkracht. Zij organiseren groeps- en leerlingenbesprekingen en overleggen met de leerkracht welke extra zorg sommige kinderen nodig hebben en hoe die het beste geboden kan worden. Daarnaast onderhouden zij de contacten met externe instanties die bij de leerlingenzorg zijn betrokken en beheren zij de uitgebreide orthotheek. De VVE-coördinator De VVE-coördinator draagt zorg voor de voor- en vroegschoolse educatie in de onderbouw. Hiervoor is samen met SPIL-partner Korein een verbeterplan opgesteld. De VVE-coördinator bewaakt de voortgang van het plan, organiseert studiebijeenkomsten en coacht samen met de teamleider van Korein de beide teams. De ICT-coördinator De ICT-coördinator regelt allerlei zaken op het gebied van ICT binnen onze school. Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling van beleid ten aanzien van de inzet van computers binnen het onderwijs, begeleidt de leerkrachten bij het ontwikkelen van computervaardigheden en is het eerste aanspreekpunt van de netwerkbeheerder. De administratief medewerker De administratief medewerker ondersteunt de schoolleiding bij de uitvoering van de administratieve taken. De conciërge Op onze school is de conciërge tevens de facilitair beheerder van de school. Taken als onderhoud van het gebouw, kopieerwerk, het verwerken van de ziekmeldingen en dergelijke vallen onder zijn werkzaamheden. Hij is vaak uw eerste contact aan de telefoon. De vakdocent Onze school zet vakdocenten in vanuit de organisaties waarmee we samenwerken, zoals Sportformule en Centrum voor de kunsten Eindhoven. Schoolgids

17 Groep Naam Aanwezigheid gr. 1/2A + instromers mw. Simone Roskam ma t/m vr gr. 1/2B + instromers mw. Marieke van den Burg mw. Loes Bertrams ma-di-do-vr wo gr. 1/2C + instromers mw. Pleun van Hoeckel ma t/m vr gr. 1/2D + instromers mw. Nikkie Landman ma t/m vr gr. 1/2E + instromers mw. Nicole van der Cruijs ma t/m vr gr. 1/2F + instromers mw. Anke van Doorn mw. Loes Bertrams ma t/m wo do-vr gr. 3A mw. Marjan Wernaart mw. Nicky van Driel ma t/m wo do-vr gr. 3B mw. Bouda Taabe mw Gerdie Duijsters di t/m vr ma Gr. 4A mw. José van Hout mw. Marcelle Bennig ma-di-do-vr wo gr. 4B mw. Marcelle Bennig mw. Betty Steenbakkers ma-di wo t/m vr gr. 5A dhr. Jeroen Graumans mw. Gerdie Duijsters ma-di-do-vr wo gr. 5B mw. Liesbeth Metzemaekers mw. Esther Ideler ma t/m wo do-vr gr. 6 mw. Henny Falkus mw. Gerdie Duijsters ma-wo-do-vr di gr. 7 mw. Marion van der Heijden mw. Fieke van Groningen ma t/m wo do-vr gr. 8 mw. Nienke de Natris ma t/m vr VVE- coördinator mw. Nicky van Driel ma t/m wo ICT-coördinator mw. Fieke van Groningen wo Intern begeleider mw. Esther Ideler mw. Frie-Anne Geldens ma t/m wo ma t/m vr Sportdocent dhr. Joeri van der Zee ma-di Muziekdocent mw. Hetty Boeijen do Adminitratief medewerker Mw. Yvonne van Haren ma-di-do Concierge/ facilitair beheer Dhr. Frank van den Nieuwenhuijzen ma t/m vr Adjunct-directeur mw. Colette Cuppers di t/m vr Directeur mw. Hannie van Bakel ma t/m do 3.4 Onderwijsleergebieden Voor het onderwijsaanbod maken we gebruik van eigentijdse lesmethoden met de bijbehorende computerprogramma s. Deze voldoen aan de visie van onze school en de kerndoelen van het basisonderwijs. VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) In het kader van VVE werken wij nauw samen met onze Spil-partners. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn volgen. Daarbij maken we gebruik van de methode Piramide en het observatiesysteem KIJK!. Er vindt gezamenlijke scholing plaats en inhoudelijk overleg voor de afstemming van de thema s, het aanbod en de begeleiding. De inhoud richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden van het kind: persoonlijkheidsontwikkeling sociaal-emotionele ontwikkeling ontwikkeling van de waarneming taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven Schoolgids

18 denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning motorische ontwikkeling kunstzinnige ontwikkeling Piramide werkt met thema s die drie à vier weken duren. Het thema is duidelijk zichtbaar in de groepslokalen. De hoeken worden bij ieder project aangepast en er is een ontdektafel met allerlei materialen aanwezig. De inbreng van ouders wordt op prijs gesteld. Zij worden gedurende het hele schooljaar betrokken bij allerlei activiteiten. Dit gebeurt onder andere door de spelinloop en door het organiseren van themabijeenkomst(en). De spelinloop is iedere week op dinsdag en op vrijdag. Ouders die vanwege hun werk nooit kunnen op deze dagen, kunnen met de leerkracht andere afspraken maken. Technisch lezen In groep 3 beginnen we met het leren lezen. Met behulp van de methode 'Veilig Leren Lezen' leren de kinderen in enkele maanden alle letters te herkennen, uit te spreken en weer te geven. Al snel kunnen zij zelf nieuwe woorden lezen en rond Kerstmis zijn de kinderen in staat zelf hun eerste boekje te lezen. Daarna wordt de techniek van het lezen verbeterd en het leestempo opgevoerd. Dit gebeurt klassikaal en in groepjes. Vanaf groep 4 wordt voor het voortgezet technisch lezen gebruik gemaakt van de nieuwe methode Estafette. Estafette Nieuw hanteert de nieuwe AVI-normen met uitdagingen op het juiste niveau. Deze methode sluit geheel aan op Veilig Leren Lezen. Plezier in lezen staat voorop. Een belangrijk uitgangspunt is dat de leerlingen eerst correct leren lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Specifieke leesmoeilijkheden worden eerst apart geoefend. Eerst goed, dan vlot, vervolgens krijgen leerlingen teksten. En kinderen die dat nodig hebben, krijgen gerichte instructie en feedback. In de midden- en bovenbouw houden de kinderen boekbesprekingen. Begrijpend Lezen Voor begrijpend en studerend lezen maken we gebruik van de methode Goed gelezen. Deze methode kent twee soorten lessen: leerkrachtgebonden instructielessen en zelfstandig te verwerken lessen. Bij de instructie gebruiken we de leerlingboeken (boeklessen) en bij de zelfstandig te verwerken lessen gebruiken we leskaarten uit een kaartenbak (baklessen). De methode kent zes blokken van vijf weken met elk vijf boeklessen en vier baklessen. De vijfde bakles is de toetsles. In Goed gelezen staan leesstrategieën centraal. Het activeren van voorkennis, het controleren van een tekst op samenhang, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het trekken van conclusies en het voortdurend stellen van vragen aan jezelf vormen de basis voor de didactische aanpak. In de groepen 4 t/m 8 wordt daarnaast gewerkt met 'Nieuwsbegrip'. Deze methode wordt ingezet tijdens het zelfstandig werken, gaat uit van een actueel onderwerp en wordt op diverse niveaus aangeboden. Taal Voor het taalonderwijs gebruiken we de tweede versie van de methode Taalactief. Deze bestaat uit een taal en een spellinggedeelte. Het onderdeel taal bevat de aspecten: luisteren, spreken, woordenschat, creatief spel en taalbeschouwing. Kinderen hebben van huis uit al een bepaalde taalvaardigheid verworven. Vanzelfsprekend bouwt het onderwijs hierop voort. De methode Taalactief komt met het taalonderwijs tegemoet aan de specifieke leerbehoeften van leerlingen. In de methode is extra aandacht om de woordenschat van de kinderen indien nodig te vergroten. Schrijven 'Pennenstreken' is de schrijfmethode voor de groepen 1 t/m 8. In de groepen 1 en 2 wordt de ruimtelijke oriëntatie, de grove motoriek, de ooghandcoördinatie en de fijne motoriek ontwikkeld. In groep 3 wordt 'Pennenstreken' gekoppeld aan de aanvankelijke leesmethode 'Veilig Leren Lezen'. De kinderen leren de letters en woorden zo gelijktijdig lezen en schrijven. In de groepen 4 en 5 besteden we systematisch aandacht aan het aanleren van hoofdletters en het automatiseren van de schrijfvaardigheid. In de groepen 6 t/m 8 komen methodisch schrijven, temposchrijven en blok- en sierschrift aan bod. Schoolgids

19 Rekenen en wiskunde Voor de jongste kinderen is het rekenen geïntegreerd in Piramide. Onderdelen die hierbij aan de orde komen zijn: sorteren door middel van spelmateriaal en in spelsituaties kennismaken met begrippen als veel/weinig, meer/minder, eerste/laatste en dergelijke, en de getallen 1 t/m 10. Daarnaast wordt de voorloper van "Alles Telt" gebruikt. Vanaf groep 3 gebruiken wij de methode Alles Telt. Dit is een realistische reken/wiskundemethode voor groep 3 t/m 8. Dit houdt in dat het rekenonderwijs wordt gegeven op een thematische manier, waarbij voor de leerlingen herkenbare contexten een belangrijke rol spelen. Een lessenreeks bestaat uit leerkrachtgebonden en leerkrachtvrije lessen. Wereldoriënterend onderwijs Aardrijkskunde: In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode De Blauwe Planeet. Met deze methode worden kinderen op een speelse en prikkelende manier uitgedaagd om meer te weten te komen over hun (woon) omgeving. De methode gaat uit van vragen stellen en zelf antwoorden laten bedenken. Er is in de methode ook veel aandacht voor begrippen, moeilijke woorden en uiteraard topografie. Geschiedenis In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Speurtocht. Deze methode nodigt de kinderen letterlijk en figuurlijk uit om een spannende speurtocht naar het verleden te maken en daarmee naar het heden en de toekomst. Ze ontdekken dat geschiedenis overal in hun eigen leven en omgeving te zien en te ervaren is. Als basis voor de ontwikkeling van historisch perspectief wordt een eenduidig chronologisch kader van 10 tijdvakken geboden. Dit kader geeft de kinderen houvast om personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen in de tijd te plaatsen. De geschiedenis van Nederland en van West-Europa vormen de basis. Waar dat aan de orde is, wordt ook aandacht besteed aan de Europese integratie met grensoverschrijdende onderwerpen. Natuurkennis en techniek In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen natuur- en techniekonderwijs met de methode Natuniek. Ze leren in deze methode processen onderzoeken en gaan zelf aan de slag met techniekwerkstukken. Het uitgangspunt van de methode is dan ook: doen! De kinderen gaan zelf op onderzoek uit; ze kijken, doen, voelen. De methode is opgebouwd rond vier natuurthema s en vijf techniekthema s. Per leerjaar biedt Natuniek twee natuur- en twee techniekthema s aan. Na twee jaar herhaalt de methode de thema s; deze worden dan verder uitgediept. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engelse les gegeven. Dit gebeurt met de nieuwe versie van de methode 'The Team'. De leeractiviteiten hierbij zijn: woorden en zinnen nazeggen onderlinge gesprekjes voeren eenvoudige invuloefeningen maken gezamenlijk/zelfstandig opdrachten maken Schoolgids

20 Sociaal emotionele ontwikkeling/ levensbeschouwing Bij dit vakgebied stellen we ons ten doel de kinderen enige kennis en attitude bij te brengen met betrekking tot de verhoudingen zoals die in onze maatschappij aanwezig zijn. Met name onderlinge verdraagzaamheid is een item dat sterk de aandacht krijgt. We leren de kinderen accepteren dat medemensen anders kunnen doen en anders kunnen denken dan zij zelf. We streven ernaar de kinderen te leren handelingsbekwaam te worden en brengen hen sociale vaardigheden bij, opdat ze goed kunnen functioneren in de groep en de maatschappij. Dit houdt onder meer in dat kinderen mondig zijn en leren zich helder uit te drukken en duidelijk te formuleren wat ze willen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook leren kinderen op hun eigen niveau relaties op te bouwen met andere kinderen en volwassenen. Daarnaast leren ze omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen. Wij gaan hierbij uit van onze katholieke identiteit. Met behulp van het observatiesysteem ZIEN brengen we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in groep 3 tot en met 8 in beeld. Vanuit het kind- en groepsprofiel geeft het systeem werkbare handelingsadviezen voor de leerkracht. Verkeer Op onze school hanteren wij de methode Klaar Over. In groep 7 worden de kinderen voorbereid op het theoretische en praktische verkeersexamen. Daarnaast neemt onze school deel aan het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL). Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Er zijn BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. De school kan punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Er is aandacht voor de schoolomgeving en de routes naar school zijn/worden zo verkeersveilig mogelijk. Er zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Sinds april 2013 voldoet onze school aan de criteria van het Brabant VerkeersveiligheidsLabel. Kijk voor meer informatie op Ga naar basisonderwijs. Culturele vorming, sport en techniek Om kinderen kansen te bieden zich breed te ontwikkelen zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om ons aanbod te verbeteren en uit te breiden. Hierbij maken we gebruik van vakdocenten en werken we samen met instellingen in de omgeving, zoals Sportformule, Centrum voor de Kunsten en Cultuurstation. Verder doen we mee met het meerjarig project Cultuureducatie met kwaliteit. Hiervoor stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Binnen het vakgebied culturele vorming maken we onderscheid in tekenen, beeldende vorming, muziek en drama/dans. Naast de vakdocent geeft de leerkracht ook zelf lessen en maakt daarbij onder andere gebruik van de methoden Moet je Doen voor beeldende vorming en Eigenwijs voor muziek. Werkstukjes van de kinderen worden tentoongesteld in de centrale hal. De kinderen van groep 6 krijgen les in het bespelen van een blaasinstrument. Na een jaar hard oefenen geeft onze blazersklas een waar concert. Daarnaast nemen wij deel aan Kunstmenu, een cultuurprogramma in Eindhoven dat leerlingen in een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 kennis laat maken met theater, dans, muziekstijlen, poëzie en beeldende kunst. Voor de komende jaren staat techniek op de rol en gaan we ook daarvoor op zoek naar een passend aanbod voor onze kinderen. Schoolgids

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015

Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015 Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015 Schoolgids 2014-2015 Pagina 1 INHOUD 1. Een woord vooraf Pag.: 3 2. De school algemeen Pag.: 4 3. Waar de school voor staat Pag.: 5 4. De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd SCHOOLGIDS 2014-2015 0.1 Toelichting op deze schoolgids Met deze gids willen we u een duidelijk beeld geven van het onderwijs dat op basisschool t Bossche Hart

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolgids BS De Vlechter 2015-2016

Schoolgids BS De Vlechter 2015-2016 Schoolgids BS De Vlechter 2015-2016 BS De Vlechter Constantijn Huygensstraat 1 5251 LW Vlijmen www.bsdevlechter.nl Schoolgids 2015-2016. BS De Vlechter is een Protestants Christelijke school onder bevoegd

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. KBS De Spits

Schoolgids 2014-2015. KBS De Spits Schoolgids 2014-2015 KBS De Spits Inhoud 1 Het onderwijs... 7 Richting... 7 Situering van de school... 7 1.1 Schoolgrootte... 7 1.2 Motto en Visie... 8 1.3 Het klimaat van de school... 9 1.4 Normen en

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten.

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Ons motto:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie