Als u na het lezen van deze schoolgids vragen of opmerkingen heeft, maak dan gerust een afspraak. U bent van harte welkom!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u na het lezen van deze schoolgids vragen of opmerkingen heeft, maak dan gerust een afspraak. U bent van harte welkom!"

Transcriptie

1

2 Eindhoven, augustus 2015 Geachte ouders, Voor u ligt de schoolgids van Basisschool BoschAkker voor het schooljaar Deze gids is bestemd voor alle ouders waarvan kinderen op Basisschool BoschAkker zitten, maar ook voor ouders die overwegen om hun kind op onze school aan te melden. In de schoolgids omschrijven wij hoe we tegen onderwijs aankijken en hoe we het onderwijs op onze school hebben georganiseerd. Dit stelt u in de gelegenheid zich een beeld te vormen van Basisschool BoschAkker. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, is het van belang dat we ons onderwijs steeds verder blijven ontwikkelen. Basisschool BoschAkker vormt samen met kinderopvang-peuterwerk Korein en consultatiebureau ZuidZorg het Spil-centrum BoschAkker. Door samenwerking met deze partners zorgen we voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. We laten ons hierbij leiden door het motto: IEDER KIND DOET ERTOE. Behalve informatie over de school treft u ook informatie aan over zaken die in het algemeen gelden voor de scholen van SKPO (Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving). Als u na het lezen van deze schoolgids vragen of opmerkingen heeft, maak dan gerust een afspraak. U bent van harte welkom! Mede namens het team, Hannie van Bakel Directeur Schoolgids

3 Hoofdstuk 1 Zakelijke gegevens Basisschool BoschAkker 1.1 Adresgegevens Situering van de school Directie Schoolbestuur 6 Hoofdstuk 2 Visie en inrichting van het onderwijs van Basisschool BoschAkker 2.1 Missie en visie De aantoonbare kwaliteit van Basisschool BoschAkker Schooltijden en onderwijstijd Gymnastiekrooster Vakantierooster Hoofdstuk 3 De organisatie van het onderwijs op Basisschool BoschAkker 3.1 Groepering Keuze voor heterogene groepen Het schoolteam Onderwijsleergebieden Formatie en groepsverdeling Samenwerking binnen Spil-centrum BoschAkker Samenwerking met externe organisaties Begeleiding en inzet van stagiaires 24 Hoofdstuk 4 Leerlingenzorg 4.1 Visie op leerlingenzorg Zorgstructuur Toetsen Vijf niveaus van zorg Rapportage aan ouders Passend onderwijs Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Extra onderwijs bij langdurige ziekte 29 Schoolgids

4 Hoofdstuk 5 De resultaten van het werk 5.1 Cito scores Schoolkeuze schoolverlaters Niet bij cijfers alleen Resultaten op schoolniveau: Wat hebben we in op schoolniveau gerealiseerd? Waar staan we komend schooljaar voor? 32 Hoofdstuk 6 De schoolpraktijk 6.1 Aanmelden op Basisschool BoschAkker Leerplicht/schoolverzuim Verlofregeling Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Schorsing/verwijdering Uitschrijving 35 Hoofdstuk 7 Ouders 7.1 Contacten met ouders Ouderbetrokkenheid en ouderbijdrage Vertrouwenspersoon Verzekeringen Klachtenregeling Financiële ondersteuning voor schoolkosten 39 Hoofdstuk 8 Regels en afspraken 8.1 Algemene regels Schoolregels en groepsafspraken Kledingvoorschriften, voorschriften voor eten en drinken Protocol geneesmiddelen Kinderziektes Mobiele telefoon en andere mediadragers 43 Hoofdstuk 9 Belangrijke namen en adressen 44 Schoolgids

5 1.1 Adresgegevens Basisschool BoschAkker Jozef Israëlslaan 2a 5642 KA Eindhoven Tel Website: 1.2 Situering van de school Vanaf april 2009 vormt Basisschool BoschAkker samen met kinderopvang-peuterwerk Korein en consultatiebureau ZuidZorg Spil-centrum oschakker. Het Spil-centrum is gevestigd in De Toeloop aan de Jozef Israëlslaan. De Toeloop heeft een maatschappelijke functie en ligt centraal in de wijken Doornakkers-West, Doornakkers-Oost en Berckelbosch. Deze drie wijken vormen het voedingsgebied voor onze school. De prognose is dat de school de komende jaren blijft groeien, mede door de uitbreiding van de wijk Berckelbosch waar veel jonge gezinnen (komen) wonen. Naast het Spil-centrum is in het gebouw het jongerencentrum, de buurtinfo en de sporthal met kantineaccommodatie gehuisvest. De school heeft de beschikking over onder andere 16 leslokalen. Momenteel telt onze school ruim 350 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Schoolgids

6 1.3 Directie De directie van Basisschool BoschAkker bestaat uit: Directeur Hannie van Bakel Adjunct-directeur Colette Cuppers Voor een overzicht van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel verwijzen we naar hoofdstuk 3 in deze schoolgids. 1.4 Schoolbestuur Basisschool BoschAkker is onderdeel van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (SKPO). Het adres van het bestuur is: Bestuur SKPO Vonderweg RM Eindhoven Tel Schoolgids

7 2.1 De missie en visie van onze school Missie Basisschool BoschAkker zet zich in voor gedegen en modern onderwijs. We zorgen voor een warme, veilige en inspirerende leeromgeving. Ons doel is om alle kinderen de kans te geven volledig tot hun recht te komen en het beste uit zichzelf te halen. Samen met de ouders en samenwerkingspartners bereiden we de kinderen voor op goed kunnen functioneren in de maatschappij en op het vervolgonderwijs. Vanuit een expressieve en assertieve houding en met een open blik op de buitenwereld. Visie VISIE OP LEVENSBESCHOUWING: ZIJN WIE JE BENT Leren en werken op Basisschool BoschAkker betekent dat je mag zijn wie je bent. Niemand is hetzelfde, maar iedereen wordt geaccepteerd, gerespecteerd en gezien. De school is letterlijk en figuurlijk kleurrijk en daarmee een goede afspiegeling van de drie wijken die ze verbindt: Doornakkers-West, Doornakkers- Oost en Berckelbosch. Het multiculturele karakter ontwikkelt mee met veranderingen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Basisschool BoschAkker werkt vanuit een christelijke levensovertuiging, maar andersdenkenden zijn zeker welkom. Samen zorgen zij voor een bont palet aan mensen klein en groot. Iedereen inspireert en leert van elkaar. We werken samen, lossen samen problemen op, vieren samen en houden samen tradities hoog. Ook nemen we samen deel aan maatschappelijke activiteiten, waaronder acties voor goede doelen. Bij een christelijke levensovertuiging horen waarden en normen: respect tonen, iedereen gelijk behandelen, sociaal zijn, elkaar geen pijn doen, gastvrij zijn en elkaar helpen. In het schoolleven van alledag proberen wij die normen en waarden voor te leven en over te dragen. Hierbij zoeken we aansluiting bij ervaringen van de kinderen. VISIE OP ONDERWIJS: DOELGERICHTE ONTWIKKELING Het onderwijs dat Basisschool BoschAkker aanbiedt, sluit zo goed mogelijk aan bij de leerbehoefte en mogelijkheden van het individuele kind. Het stimuleren van de cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van het kind staat voorop. Dat vraagt om een leeromgeving waar veel te zien en te doen is; een omgeving die kinderen op een positieve manier prikkelt, motiveert, inspireert en nieuwsgierig maakt. Er is extra aandacht voor zowel kinderen die achterop dreigen te raken in hun ontwikkeling, als voor kinderen die juist voorlopen. Basisschool Boschakker wil een volwaardige wijkschool zijn waar iedereen zich thuis voelt. Voor kinderen is het prettig om in de eigen, vertrouwde woonomgeving naar school te kunnen. Ze ontmoeten er buurtgenootjes met wie ze na schooltijd spelen en afspreken. Die ontmoeting willen we ook op school mogelijk maken. Daarnaast is het uitgangspunt van passend onderwijs dat alle kinderen in hun eigen Schoolgids

8 woonomgeving naar school kunnen. Ook dat vinden we belangrijk. Zo nodig schakelt Basisschool BoschAkker hiervoor begeleiding van andere organisaties in. Als dit toch onvoldoende aansluit op de leerbehoefte van het kind, zoeken we samen met ouders naar een andere, geschiktere onderwijsvoorziening. De leerstof wordt aangeboden aan groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd, volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze jaargroepen werken we met drie niveaus. Hierbij gaat de leerkracht uit van wat het kind al kan en nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Samen met de Spil-partners zorgen we voor doorgaande ontwikkelingslijnen, en die bewaken we ook. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) neemt een prominente plaats in het Spil-centrum in, en is vooral gericht op het wegwerken van taalachterstanden. Over VVE onderhoudt Basisschool BoschAkker nauw contact met de gemeente Eindhoven, onze opdrachtgever op dit gebied. Voortgang en resultaten worden gemonitord en waar nodig vindt bijsturing plaats. Het onderwijs van Basisschool BoschAkker is gestoeld op twee uitgangspunten: opbrengstgericht werken (wat willen we bereiken) en handelingsgericht werken (wat zetten we daarvoor in). - Opbrengstgericht werken; gericht op leerresultaten (cijfers en vaardigheden van de kinderen). De school werkt bewust, systematisch en continu aan verbetering van die resultaten. Hierbij gaat het dus niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Deze planmatige manier van werken is erop gericht de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. - Handelingsgericht werken; gericht op het handelen van de leerkracht (didactische en pedagogische vaardigheden). De leerkracht bepaalt welk aanbod en welke manier van begeleiding voor een kind nodig of gewenst is. Om dit te kunnen vaststellen werkt de leerkracht volgens een cyclus van signaleren, analyseren/begrijpen, plannen, uitvoeren en evalueren. VISIE OP LEERLINGEN: PLEZIER EN VERANTWOORDELIJKHEID Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Bij Basisschool BoschAkker gaan we ervan uit dat kinderen van en met elkaar leren. We stimuleren eigen inbreng en het nemen van initiatief. We laten merken dat ze zich emotioneel vrij kunnen voelen en steunen hen daarin. Op die manier dragen we bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Wat kan dit kind, welke mogelijkheden heeft het in zich? Vanuit die invalshoek geven we les op Basisschool BoschAkker. Kinderen moeten zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen; niet overvragen, maar ook niet ondervragen. Op Basisschool BoschAkker voelen kinderen zich prettig. Ze gaan er met plezier heen, want elk kind weet dat het welkom is. Hoe fijner je het hebt op school, hoe beter je je kunt ontwikkelen. Kinderen leren met een positief-kritische blik naar de wereld kijken: hoe zit die in elkaar, wat kan anders, wat kan beter? De waarden en normen waar de school voor staat, spelen hierbij een belangrijke rol. Basisschool BoschAkker hecht er ook aan dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en keuzes. We helpen ze hierbij en geven positieve feedback op verantwoordelijk gedrag. Schoolgids

9 VISIE OP OUDERS: BETROKKEN PARTNERS Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen ouders en Basisschool BoschAkker. Het gaat om partnerschap en betrokkenheid. Als partners informeren we elkaar tijdig en duidelijk. We beantwoorden over en weer vragen. We staan open voor elkaars gedachten en ideeën. Waar nodig gaan we met elkaar in gesprek. Ouderbetrokkenheid uit zich in het verrichten van vrijwilligerswerk en deelname aan ouderraad of medezeggenschapsraad (meedenken én beslissen). Ook verwachten wij van ouders een betrokken houding naar het kind, via opvoeding, begeleiding, belangstelling tonen en ondersteuning bij schooltaken. Ouders gaan op een realistische manier om met de mogelijkheden van hun kind. Ze accepteren de capaciteiten die wel en niet aanwezig zijn. Basisschool BoschAkker steunt en stimuleert ouders in hun wensen om kinderen optimale kansen te bieden. VISIE OP MEDEWERKERS: COMPETENT EN COMMUNICATIEF Wij zien onze medewerkers als spil en als ambassadeurs van Basisschool BoschAkker. Het zijn mondige mensen die open communiceren. Ze staan achter de missie en visie van school. Vanuit die leidraad werken ze op een zelfstandige manier en met hun eigen verantwoordelijkheid. Alle medewerkers voldoen aan het competentieprofiel van Basisschool BoschAkker. Dit houdt in dat ze vakinhoudelijk bekwaam zijn, zich communicatief opstellen en goed kunnen samenwerken. Ze staan open voor de kennis, ervaring en ideeën van collega s en maken daar gebruik van. Ze hebben oog voor het individu, maar realiseren zich ook dat iedereen deel uitmaakt van een groter geheel. Basisschool BoschAkker zorgt ervoor dat medewerkers op een goede manier onderwijs kunnen geven. Medewerkers zijn bereid zich op een professionele manier te blijven ontwikkelen en worden hierbij ondersteund. Daarnaast krijgen ze de ruimte om op schoolniveau mee te denken over de inhoud van goed onderwijs. VISIE OP OMGEVING EN MAATSCHAPPIJ: ONTMOETING EN SAMENWERKING Basisschool BoschAkker maakt deel uit van een Spil-centrum waar ook kinderopvang en een consultatiebureau bij horen. Rondom kinderen van 0 tot 12 jaar organiseren we met de Spil-partners een samenhangend aanbod op het gebied van leren, zorg en opvang. Iedereen weet elkaar te vinden. Er is een vruchtbare wisselwerking en samenwerking. De school vindt het belangrijk dat kinderen volop de kans krijgen om hun talenten te ontdekken. Niet alleen bij leervakken, maar ook op het gebied van sport, cultuur, muziek, beeldende vorming en (in ontwikkeling) techniek. Speciale vakdocenten besteden daar in de les extra aandacht aan. Hiervoor werken we nauw samen met Sportformule Eindhoven, het Centrum voor de Kunsten Eindhoven en Welzijn Eindhoven. Waar mogelijk verzorgen zij ook na schooltijd activiteiten, al dan niet in samenwerking met clubs en verenigingen. Basisschool BoschAkker stimuleert maatschappelijke betrokkenheid. In de klas worden actuele (wereld)gebeurtenissen besproken. Op school vinden regelmatig sociale activiteiten plaats. Ontmoeting en samenwerking vindt, waar mogelijk, ook plaats met andere gebruikers van het gebouw De Toeloop, waar de school is gehuisvest. Dit zijn naast de Spil-partners (kinderopvang/peuterwerk en consultatiebureau) onder meer de gemeentelijke buurtinfowinkel, het jongerencentrum en bewoners van een aangrenzend woonzorgcentrum. VISIE OP ORGANISATIE: HOUVAST EN VEILIGHEID Basisschool BoschAkker is een professionele organisatie waarbij alles gericht is op het geven van goed onderwijs. Het doel is kinderen de beste ontwikkelkansen te geven. Alle structuren, systemen en processen staan in dienst van het leren. Om dit te bereiken investeert Basisschool BoschAkker in de professionele ontwikkeling van de medewerkers. De organisatie heeft duidelijke, voorspelbare structuren en streeft naar transparantie. Dit geeft leerlingen, ouders en medewerkers houvast en een gevoel van veiligheid. Basisschool BoschAkker is een overzichtelijke en vertrouwde plek waar je je op je gemak voelt. Schoolgids

10 2.2 De aantoonbare kwaliteit van Basisschool BoschAkker Welke factoren zijn voor u als ouder bepalend in uw schoolkeuze? Voor veel ouders is de nabijheid van de school van belang. Maar ook andere zaken zoals: waar gaan vriendjes en vriendinnetjes naar school, de ervaringen van andere ouders, de indruk van het gebouw, de algemene sfeer in de school en op het plein, de informatie van de directie, de website, de onderwijsmethode, de aandacht voor sport, cultuur en identiteit. Allemaal factoren die mogelijk een rol spelen in uw keuze. Voor u als ouder is daarnaast het resultaat van alle inspanningen van belang. Dat ervaart u dagelijks bij uw kind en vertaalt zich uiteindelijk in de mate waarin de school heeft bijgedragen aan de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. De afgelopen jaren is op alle niveaus van de SKPO uitvoerig gesproken over de vraag: Wat verstaan we onder goed onderwijs en wat betekent dit voor een school? Dit proces heeft geleid tot een visie op onderwijs die zich op de volgende aspecten richt: Kinderen moeten zich op de school thuis voelen en veilig voelen en graag naar school komen; De school dient uit te dagen tot optimale prestaties in het verwerven van kennis en vaardigheden; De school draagt bij aan de ontwikkeling tot zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale verbondenheid; DE KWALITEIT IN DE SCHOOL ZICHTBAAR GEMAAKT Onze onderwijsvisie is vertaald in een aantal kwaliteitsindicatoren. Deze geven een beeld van de mate waarin de school in staat is om deze kwaliteit ook waar te maken. Alle SKPO-scholen brengen jaarlijks de onderwijskwaliteit in beeld. Daarmee legt de school verantwoording af aan het schoolbestuur, de (G)MR en de ouders over de belangrijkste elementen van het onderwijs van de school over het afgelopen schooljaar. De school stelt het onderwijskundig beleid voor de komende jaren bij en werkt gericht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Voor ouders kunnen de kwaliteitsindicatoren in combinatie met de toelichting van de directie op de desbetreffende basisschool bijdragen aan de keuze voor een basisschool. De vier SKPO kwaliteitsindicatoren zijn: 1. Het leerlingaantal afgezet tegen de door de school bepaalde verwachte schoolgrootte en de voor de gemeente geldende opheffingsnorm; 2. De leerresultaten per school op basis van de Cito-eindscore, afgezet tegen het gewicht van de leerlingen (gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders); 3. De positie van leerlingen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep acht; 4. Het welbevinden van leerlingen; Vanaf dit schooljaar worden de kwaliteitsindicatoren aangevuld met informatie over de brede ontwikkeling van kinderen, professionele ontwikkeling van leerkrachten en directie, ouderbetrokkenheid en ziekteverzuim personeel. De gegevens worden onder andere gehaald uit de tevredenheidsonderzoeken voor ouders, leerlingen en leerkrachten en worden afgezet tegen benchmarkgegevens. Daarnaast is er nog een kwaliteitsindicator met betrekking tot de identiteit van de school. De scholen hebben deze indicator vertaald naar beleid en naar waarneembaar gedrag in de school (zie paragraaf 2.2: Levensbeschouwelijke visie). ad. 1 Het leerlingaantal; Het leerlingenaantal is een indicator voor bestuur, schooldirectie en MR. Als gedurende een aantal jaren het leerlingenaantal van de school afwijkt van het aantal dat het bestuur in verband met de schoolorganisatie wenselijk acht, zal daarover met de schooldirectie in gesprek worden gegaan. Ook speelt hierbij de opheffingsnorm, geldend voor de gemeente waarin de school zich bevindt, een belangrijke rol. Het management van de SKPO heeft periodiek gesprekken met de schooldirecties van scholen die onder deze norm opereren. Schoolgids

11 ad. 2 De leerresultaten; Het onderwijsresultaat van de school geeft door middel van een cijfer aan hoe de schoolprestaties zich verhouden ten opzichte van vergelijkbare scholen. Gemeten worden de resultaten van rekenen, taal en studievaardigheden op de CITO-eindtoets. Het opleidingsniveau van de ouders (weergegeven in leerlinggewicht) weegt in deze resultaten mee. Bij een score onder de vastgestelde ondergrens (dit is dezelfde ondergrens als de inspectie hanteert) wordt de school gevraagd een analyse te maken van de oorzaak van deze score en een plan van aanpak om de score voor het volgend jaar te verbeteren. ad. 3 Advies van primair onderwijs richting voortgezet onderwijs; Veel ouders kijken naar het schooladvies dat de school geeft aan leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Het is van belang om in beeld te krijgen of de verwezen leerling op het voortgezet onderwijs na enkele jaren ook daadwerkelijk op het geadviseerde niveau blijkt te functioneren. De kwaliteit van een school kan mede worden bepaald door de mate waarin de school in staat is een voor meerdere jaren passend advies te geven. Van deze adviezen dient >80% nog te kloppen met het niveau begin 3 e klas Voortgezet Onderwijs. ad. 4 Het welbevinden van leerlingen; Het is erg belangrijk dat uw kind het naar zijn zin heeft op de school. Natuurlijk is dat niet bij elke leerling een constant gegeven en is de school niet de enige factor die invloed heeft op het welbevinden van uw kind. Jaarlijks wordt in de groepen 6, 7 en 8 het welbevinden onderzocht. Over meerdere jaren wordt bekeken of voldoende leerlingen het naar hun zin hebben op de school en dus of het schoolteam er in slaagt om een veilige en plezierige leeromgeving te creëren. Voor meer informatie over onze kwaliteitsindicatoren verwijzen wij u naar De waarderingen van indicatoren als schoolresultaten en welbevinden van leerling geven alleen een inzicht op de gemiddelde schoolresultaten. Ze geven geen inzicht over het leerresultaat of het welbevinden van een individuele leerling. De feitelijke individuele score kan afwijken van de meetwaarde die met de gebruikte instrumenten wordt gemeten. Schoolgids

12 2.3 Schooltijden en onderwijstijd Op onze school wordt een continurooster gehanteerd. Dit betekent dat de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur op school zijn en op woensdag van uur. Tussen de middag eten de kinderen op school. Zij brengen hiervoor zelf hun lunchpakketje mee. Gezonde voeding vinden we belangrijk. Wij verwachten dan ook dat kinderen alleen gezond eten en drinken meebrengen naar school. Drinken wordt in een beker of flesje meegebracht. Zie verder de voorschriften voor eten en drinken (paragraaf 8.3). Per week krijgen de leerlingen 25:30 uur onderwijstijd in elke groep. In onderstaand schema is per leergebied aangeven hoeveel tijd er per week aan wordt besteed. Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Lezen, technisch en begrijpend 4:50 4:30 4:30 3:45 3:45 Taalactiviteiten, waaronder woordenschat, 7:30 7:30 10:00 5:50 5:20 5:20 5:20 5:20 taal en spelling Schrijven 1:30 1:00 1:00 Rekenen en wiskunde 2:00 2:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Wereldoriëntatie, waaronder 1:00 1:00 1:30 2:30 2:30 2:30 aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, techniek en projecten Verkeer 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:15 Engels 0:30 0:30 Levensbeschouwing en sociaal-emotionele 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 ontwikkeling Expressieactiviteiten, waaronder tekenen, 5:30 5:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 handvaardigheid en muzikale vorming Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling 6:00 6:00 1:30 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 Zelfstandig werken/weektaken 1:45 1:45 2:30 2:30 3:05 3:05 3:20 3:35 Pauze 2:15 2:15 1:30 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15 Totaal in uren 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 25:30 De nieuwe wet op het primair onderwijs schrijft voor dat leerlingen over een periode van 8 jaar basisonderwijs uur onderwijs moeten krijgen. Dit betekent dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op jaarbasis minimaal 940 uren les moeten krijgen. In overleg met de medezeggenschapsraad (MR) hebben wij ervoor gekozen om jaarlijks tussen 940 en 950 uren onderwijs aan te bieden. Schoolgids

13 2.4 Gymnastiekrooster De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal in De Toeloop. Zij hebben tweemaal per week gymnastiek. Elke groep krijgt eenmaal per week les van een sportdocent. De andere gymnastiekles wordt door de groepsleerkracht gegeven. Het gymnastiekrooster is als volgt: groep 3A: maandag uur donderdag uur groep 3B: maandag uur donderdag uur groep 4A: maandag uur donderdag uur groep 4B: dinsdag uur donderdag uur groep 5A: dinsdag uur vrijdag uur groep 5B: dinsdag uur vrijdag uur groep 6: dinsdag uur vrijdag uur groep 7: dinsdag uur vrijdag uur groep 8: dinsdag uur vrijdag uur De groepen 1-2 hebben dagelijks een spelles die gegeven wordt door de groepsleerkracht. Zij spelen buiten of maken gebruik van de speelzaal volgens rooster, in overleg met Korein. 2.5 Vakantierooster Start schooljaar ma. 31 augustus 2015 Studiedag (1 dag) wo. 14 oktober 2015 Herfstvakantie (2 weken) ma. 19 oktober t/m vr. 30 oktober 2015 Studiedag (1 dag) di. 17 november 2015 Kerstvakantie (2 weken) vr.mi. (12.00 u) 18 december 2015 t/m vr. 1 januari 2016 Studiedag (1 dag) do. 7 januari 2016 Voorjaarsvakantie (1 week) ma. 8 februari t/m vr. 12 februari 2016 Paasweekend (4 dagen) vr. 25 maart t/m ma. 28 maart 2016 Studiedag (1 dag) di. 5 april 2016 Koningsdag (1 dag) wo. 27 april 2016 Meivakantie (2 weken) ma. 2 mei t/m ma. 16 mei 2016 (incl. Hemelvaart en Pinksteren) Studiedag (1 dag) do. 16 juni 2016 Studiedag (1 dag) Suikerfeest wo. 6 juli 2016 Studiedag (1dag) vrij. 22 juli 2016 (laatste schooldag) Zomervakantie ma. 25 juli t/m vr. 2 september 2016 Start schooljaar ma. 5 september 2016 Schoolgids

14 3.1 Groepering Op onze school werken we met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Voor de vier hoofdvakgebieden worden groepsplannen gehanteerd, zodat op 3 niveaus gewerkt kan worden. Deze vier gebieden zijn: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld (zie 3.2). Ook hier wordt met groepsplannen gewerkt voor de vakgebieden taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. Het leerstofaanbod wordt over acht schooljaren verdeeld en vervolgens weer per groep onderverdeeld in kleinere hoeveelheden. In onze methoden is terug te vinden welke onderdelen aangeboden worden in de verschillende groepen. We bieden alle kinderen hetzelfde aan, rekening houdend met onderlinge verschillen. Na uitleg van de leerstof gaat een grote groep zelf aan het werk, terwijl een kleine groep extra uitleg of extra uitdaging krijgt. Elke dag werken de kinderen zelfstandig aan hun weektaak. Zo leren ze zelf hun planning te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Wanneer een leerling een onderbroken ontwikkelingslijn doormaakt en daarvan sociaal-emotioneel hinder ondervindt, kan na intensief onderzoek en overleg tussen ouders en leerkrachten besloten worden dat de leerling blijft zitten. 3.2 Keuze voor heterogene groepen 1-2 De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 en de kinderen die gedurende het schooljaar instromen bij elkaar in de groep zitten. De ontwikkeling van kinderen Jonge kinderen ontwikkelen zich vaak sprongsgewijs, waarbij grote verschillen kunnen bestaan wat betreft het niveau op verschillende gebieden. Al bij de start op de basisschool zijn duidelijk verschillen in ontwikkeling merkbaar. Sommige kinderen zijn ver in hun taalontwikkeling, maar de ontwikkeling van hun ruimtelijke Schoolgids

15 oriëntatie is nog pril. Andere kinderen zijn sociaal-emotioneel ver ontwikkeld, maar interesseren zich totaal niet voor boeken. In de ontwikkeling van kinderen bestaan zogenaamde gevoelige periodes. Een kind is dan toe aan de volgende ontwikkelingsstap en wanneer het op dat gebied wordt uitgedaagd kan het zich snel ontwikkelen. Wanneer uitdagingen te vroeg worden aangeboden, vallen de resultaten tegen en kan een verminderd zelfvertrouwen het gevolg zijn. Wanneer uitdagingen te laat worden aangeboden, kan dit betekenen dat de belangstelling nog slechts moeilijk op te brengen is. In een heterogene groep doorlopen de kinderen in de loop van (ruim) twee jaar de ontwikkeling die bij deze periode past. Uitdaging voor de jongste en oudste kleuters In een heterogene groep ontmoeten kinderen van verschillende leeftijden elkaar. Kinderen komen binnen als jongste kleuters. Bij de start kunnen ze worden begeleid door een maatje van de oudste kleuters. De jonge kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere leerlingen. Oudere leerlingen kunnen veilig een stapje terug doen als de ontwikkeling even stagneert. Vanuit het verschil in leeftijd en rijping kunnen de kinderen van elkaar leren, wat een positieve invloed op de leerprestaties en sociale ontwikkeling van de leerlingen heeft. Wanneer de kinderen na (ruim) een jaar oudste kleuter worden, krijgen ze een andere rol in de groep. Naast hulp vragen leren ze nu ook hulp te geven. De oudste kleuters kunnen zich op verschillende gebieden aan elkaar optrekken. Hierbij wordt uiteraard goed gekeken wat de kinderen weten en kunnen. Verdelen van de instroom Doordat de instroom wordt verdeeld over alle kleutergroepen is er meer rust. De instromende kinderen zijn jong vergeleken met de oudste kleuters in de groep. Toch is de situatie voor deze kinderen voldoende veilig. Doordat iedere groep een beperkt aantal instromers heeft, kunnen deze goed worden opgevangen. De overige kinderen hebben de gelegenheid om zich de gewoonten van de groep eigen te maken voordat nieuwe kinderen instromen. En zij leren op hun beurt aan de instromers wat de regels/gewoonten van de groep zijn. Instroomgroep Wanneer zich meer nieuwe kleuters aanmelden dan er plaats is in de reguliere kleutergroepen, wordt in de loop van het schooljaar een instroomgroep gestart. De kinderen in deze instroomgroep worden na de zomervakantie verdeeld over de reguliere en heterogene groepen 1-2. Onderwijskundige ontwikkeling Iedere vier jaar stelt de schoolleiding samen met het schoolteam en de medezeggenschapsraad een nieuw schoolplan op. In dit document staat beschreven hoe het schoolteam vanuit een gezamenlijke visie en een gedeelde verantwoordelijkheid, samen met de Spil-partners, vorm wil geven aan goed onderwijs, zorg en begeleiding. In het schoolplan staan de strategische doelen voor vier schooljaren beschreven. De aandachtspunten, doelen en verbeteractiviteiten worden per schooljaar concreet uitgewerkt in het jaarplan. Speerpunten zijn passend onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zie paragraaf 5.4: Resultaten op schoolniveau. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie. 3.3 Het schoolteam Ons schoolteam bestaat uit directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. De directie De schoolleiding bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Samen met het overige personeel dragen zij zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie, de leerlingbegeleiding en het welzijn van allen die op de school aanwezig zijn. Zij staan ouders te woord en vertegenwoordigen de school in besprekingen met het schoolbestuur en andere instanties. Verder verrichten zij allerhande werkzaamheden waarvoor de wet en het bestuur hen verantwoordelijk stellen. Groepsleerkrachten De groepsleerkracht begeleidt de groep, stelt groeps- en handelingsplannen op, bereidt de lessen voor, volgt de ontwikkeling van de leerlingen en legt die vast. Schoolgids

16 De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders over de vorderingen van de kinderen. Naast het lesgeven en de verantwoordelijkheid voor de groep hebben leerkrachten diverse taken, zoals deelname aan onderwijsinhoudelijke werkgroepen, activiteitencommissies en dergelijke. De intern begeleiders De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van leerlingen. Zij adviseren en ondersteunen de groepsleerkracht. Zij organiseren groeps- en leerlingenbesprekingen en overleggen met de leerkracht welke extra zorg sommige kinderen nodig hebben en hoe die het beste geboden kan worden. Daarnaast onderhouden zij de contacten met externe instanties die bij de leerlingenzorg zijn betrokken en beheren zij de uitgebreide orthotheek. De VVE-coördinator De VVE-coördinator draagt zorg voor de voor- en vroegschoolse educatie in de onderbouw. Hiervoor is samen met SPIL-partner Korein een verbeterplan opgesteld. De VVE-coördinator bewaakt de voortgang van het plan, organiseert studiebijeenkomsten en coacht samen met de teamleider van Korein de beide teams. De ICT-coördinator De ICT-coördinator regelt allerlei zaken op het gebied van ICT binnen onze school. Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling van beleid ten aanzien van de inzet van computers binnen het onderwijs, begeleidt de leerkrachten bij het ontwikkelen van computervaardigheden en is het eerste aanspreekpunt van de netwerkbeheerder. De administratief medewerker De administratief medewerker ondersteunt de schoolleiding bij de uitvoering van de administratieve taken. De conciërge Op onze school is de conciërge tevens de facilitair beheerder van de school. Taken als onderhoud van het gebouw, kopieerwerk, het verwerken van de ziekmeldingen en dergelijke vallen onder zijn werkzaamheden. Hij is vaak uw eerste contact aan de telefoon. De vakdocent Onze school zet vakdocenten in vanuit de organisaties waarmee we samenwerken, zoals Sportformule en Centrum voor de kunsten Eindhoven. Schoolgids

17 Groep Naam Aanwezigheid gr. 1/2A + instromers mw. Simone Roskam ma t/m vr gr. 1/2B + instromers mw. Marieke van den Burg mw. Loes Bertrams ma-di-do-vr wo gr. 1/2C + instromers mw. Pleun van Hoeckel ma t/m vr gr. 1/2D + instromers mw. Nikkie Landman ma t/m vr gr. 1/2E + instromers mw. Nicole van der Cruijs ma t/m vr gr. 1/2F + instromers mw. Anke van Doorn mw. Loes Bertrams ma t/m wo do-vr gr. 3A mw. Marjan Wernaart mw. Nicky van Driel ma t/m wo do-vr gr. 3B mw. Bouda Taabe mw Gerdie Duijsters di t/m vr ma Gr. 4A mw. José van Hout mw. Marcelle Bennig ma-di-do-vr wo gr. 4B mw. Marcelle Bennig mw. Betty Steenbakkers ma-di wo t/m vr gr. 5A dhr. Jeroen Graumans mw. Gerdie Duijsters ma-di-do-vr wo gr. 5B mw. Liesbeth Metzemaekers mw. Esther Ideler ma t/m wo do-vr gr. 6 mw. Henny Falkus mw. Gerdie Duijsters ma-wo-do-vr di gr. 7 mw. Marion van der Heijden mw. Fieke van Groningen ma t/m wo do-vr gr. 8 mw. Nienke de Natris ma t/m vr VVE- coördinator mw. Nicky van Driel ma t/m wo ICT-coördinator mw. Fieke van Groningen wo Intern begeleider mw. Esther Ideler mw. Frie-Anne Geldens ma t/m wo ma t/m vr Sportdocent dhr. Joeri van der Zee ma-di Muziekdocent mw. Hetty Boeijen do Adminitratief medewerker Mw. Yvonne van Haren ma-di-do Concierge/ facilitair beheer Dhr. Frank van den Nieuwenhuijzen ma t/m vr Adjunct-directeur mw. Colette Cuppers di t/m vr Directeur mw. Hannie van Bakel ma t/m do 3.4 Onderwijsleergebieden Voor het onderwijsaanbod maken we gebruik van eigentijdse lesmethoden met de bijbehorende computerprogramma s. Deze voldoen aan de visie van onze school en de kerndoelen van het basisonderwijs. VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) In het kader van VVE werken wij nauw samen met onze Spil-partners. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn volgen. Daarbij maken we gebruik van de methode Piramide en het observatiesysteem KIJK!. Er vindt gezamenlijke scholing plaats en inhoudelijk overleg voor de afstemming van de thema s, het aanbod en de begeleiding. De inhoud richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden van het kind: persoonlijkheidsontwikkeling sociaal-emotionele ontwikkeling ontwikkeling van de waarneming taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven Schoolgids

18 denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning motorische ontwikkeling kunstzinnige ontwikkeling Piramide werkt met thema s die drie à vier weken duren. Het thema is duidelijk zichtbaar in de groepslokalen. De hoeken worden bij ieder project aangepast en er is een ontdektafel met allerlei materialen aanwezig. De inbreng van ouders wordt op prijs gesteld. Zij worden gedurende het hele schooljaar betrokken bij allerlei activiteiten. Dit gebeurt onder andere door de spelinloop en door het organiseren van themabijeenkomst(en). De spelinloop is iedere week op dinsdag en op vrijdag. Ouders die vanwege hun werk nooit kunnen op deze dagen, kunnen met de leerkracht andere afspraken maken. Technisch lezen In groep 3 beginnen we met het leren lezen. Met behulp van de methode 'Veilig Leren Lezen' leren de kinderen in enkele maanden alle letters te herkennen, uit te spreken en weer te geven. Al snel kunnen zij zelf nieuwe woorden lezen en rond Kerstmis zijn de kinderen in staat zelf hun eerste boekje te lezen. Daarna wordt de techniek van het lezen verbeterd en het leestempo opgevoerd. Dit gebeurt klassikaal en in groepjes. Vanaf groep 4 wordt voor het voortgezet technisch lezen gebruik gemaakt van de nieuwe methode Estafette. Estafette Nieuw hanteert de nieuwe AVI-normen met uitdagingen op het juiste niveau. Deze methode sluit geheel aan op Veilig Leren Lezen. Plezier in lezen staat voorop. Een belangrijk uitgangspunt is dat de leerlingen eerst correct leren lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Specifieke leesmoeilijkheden worden eerst apart geoefend. Eerst goed, dan vlot, vervolgens krijgen leerlingen teksten. En kinderen die dat nodig hebben, krijgen gerichte instructie en feedback. In de midden- en bovenbouw houden de kinderen boekbesprekingen. Begrijpend Lezen Voor begrijpend en studerend lezen maken we gebruik van de methode Goed gelezen. Deze methode kent twee soorten lessen: leerkrachtgebonden instructielessen en zelfstandig te verwerken lessen. Bij de instructie gebruiken we de leerlingboeken (boeklessen) en bij de zelfstandig te verwerken lessen gebruiken we leskaarten uit een kaartenbak (baklessen). De methode kent zes blokken van vijf weken met elk vijf boeklessen en vier baklessen. De vijfde bakles is de toetsles. In Goed gelezen staan leesstrategieën centraal. Het activeren van voorkennis, het controleren van een tekst op samenhang, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het trekken van conclusies en het voortdurend stellen van vragen aan jezelf vormen de basis voor de didactische aanpak. In de groepen 4 t/m 8 wordt daarnaast gewerkt met 'Nieuwsbegrip'. Deze methode wordt ingezet tijdens het zelfstandig werken, gaat uit van een actueel onderwerp en wordt op diverse niveaus aangeboden. Taal Voor het taalonderwijs gebruiken we de tweede versie van de methode Taalactief. Deze bestaat uit een taal en een spellinggedeelte. Het onderdeel taal bevat de aspecten: luisteren, spreken, woordenschat, creatief spel en taalbeschouwing. Kinderen hebben van huis uit al een bepaalde taalvaardigheid verworven. Vanzelfsprekend bouwt het onderwijs hierop voort. De methode Taalactief komt met het taalonderwijs tegemoet aan de specifieke leerbehoeften van leerlingen. In de methode is extra aandacht om de woordenschat van de kinderen indien nodig te vergroten. Schrijven 'Pennenstreken' is de schrijfmethode voor de groepen 1 t/m 8. In de groepen 1 en 2 wordt de ruimtelijke oriëntatie, de grove motoriek, de ooghandcoördinatie en de fijne motoriek ontwikkeld. In groep 3 wordt 'Pennenstreken' gekoppeld aan de aanvankelijke leesmethode 'Veilig Leren Lezen'. De kinderen leren de letters en woorden zo gelijktijdig lezen en schrijven. In de groepen 4 en 5 besteden we systematisch aandacht aan het aanleren van hoofdletters en het automatiseren van de schrijfvaardigheid. In de groepen 6 t/m 8 komen methodisch schrijven, temposchrijven en blok- en sierschrift aan bod. Schoolgids

19 Rekenen en wiskunde Voor de jongste kinderen is het rekenen geïntegreerd in Piramide. Onderdelen die hierbij aan de orde komen zijn: sorteren door middel van spelmateriaal en in spelsituaties kennismaken met begrippen als veel/weinig, meer/minder, eerste/laatste en dergelijke, en de getallen 1 t/m 10. Daarnaast wordt de voorloper van "Alles Telt" gebruikt. Vanaf groep 3 gebruiken wij de methode Alles Telt. Dit is een realistische reken/wiskundemethode voor groep 3 t/m 8. Dit houdt in dat het rekenonderwijs wordt gegeven op een thematische manier, waarbij voor de leerlingen herkenbare contexten een belangrijke rol spelen. Een lessenreeks bestaat uit leerkrachtgebonden en leerkrachtvrije lessen. Wereldoriënterend onderwijs Aardrijkskunde: In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode De Blauwe Planeet. Met deze methode worden kinderen op een speelse en prikkelende manier uitgedaagd om meer te weten te komen over hun (woon) omgeving. De methode gaat uit van vragen stellen en zelf antwoorden laten bedenken. Er is in de methode ook veel aandacht voor begrippen, moeilijke woorden en uiteraard topografie. Geschiedenis In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Speurtocht. Deze methode nodigt de kinderen letterlijk en figuurlijk uit om een spannende speurtocht naar het verleden te maken en daarmee naar het heden en de toekomst. Ze ontdekken dat geschiedenis overal in hun eigen leven en omgeving te zien en te ervaren is. Als basis voor de ontwikkeling van historisch perspectief wordt een eenduidig chronologisch kader van 10 tijdvakken geboden. Dit kader geeft de kinderen houvast om personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen in de tijd te plaatsen. De geschiedenis van Nederland en van West-Europa vormen de basis. Waar dat aan de orde is, wordt ook aandacht besteed aan de Europese integratie met grensoverschrijdende onderwerpen. Natuurkennis en techniek In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen natuur- en techniekonderwijs met de methode Natuniek. Ze leren in deze methode processen onderzoeken en gaan zelf aan de slag met techniekwerkstukken. Het uitgangspunt van de methode is dan ook: doen! De kinderen gaan zelf op onderzoek uit; ze kijken, doen, voelen. De methode is opgebouwd rond vier natuurthema s en vijf techniekthema s. Per leerjaar biedt Natuniek twee natuur- en twee techniekthema s aan. Na twee jaar herhaalt de methode de thema s; deze worden dan verder uitgediept. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engelse les gegeven. Dit gebeurt met de nieuwe versie van de methode 'The Team'. De leeractiviteiten hierbij zijn: woorden en zinnen nazeggen onderlinge gesprekjes voeren eenvoudige invuloefeningen maken gezamenlijk/zelfstandig opdrachten maken Schoolgids

20 Sociaal emotionele ontwikkeling/ levensbeschouwing Bij dit vakgebied stellen we ons ten doel de kinderen enige kennis en attitude bij te brengen met betrekking tot de verhoudingen zoals die in onze maatschappij aanwezig zijn. Met name onderlinge verdraagzaamheid is een item dat sterk de aandacht krijgt. We leren de kinderen accepteren dat medemensen anders kunnen doen en anders kunnen denken dan zij zelf. We streven ernaar de kinderen te leren handelingsbekwaam te worden en brengen hen sociale vaardigheden bij, opdat ze goed kunnen functioneren in de groep en de maatschappij. Dit houdt onder meer in dat kinderen mondig zijn en leren zich helder uit te drukken en duidelijk te formuleren wat ze willen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook leren kinderen op hun eigen niveau relaties op te bouwen met andere kinderen en volwassenen. Daarnaast leren ze omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen. Wij gaan hierbij uit van onze katholieke identiteit. Met behulp van het observatiesysteem ZIEN brengen we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in groep 3 tot en met 8 in beeld. Vanuit het kind- en groepsprofiel geeft het systeem werkbare handelingsadviezen voor de leerkracht. Verkeer Op onze school hanteren wij de methode Klaar Over. In groep 7 worden de kinderen voorbereid op het theoretische en praktische verkeersexamen. Daarnaast neemt onze school deel aan het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL). Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Er zijn BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. De school kan punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Er is aandacht voor de schoolomgeving en de routes naar school zijn/worden zo verkeersveilig mogelijk. Er zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Sinds april 2013 voldoet onze school aan de criteria van het Brabant VerkeersveiligheidsLabel. Kijk voor meer informatie op Ga naar basisonderwijs. Culturele vorming, sport en techniek Om kinderen kansen te bieden zich breed te ontwikkelen zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om ons aanbod te verbeteren en uit te breiden. Hierbij maken we gebruik van vakdocenten en werken we samen met instellingen in de omgeving, zoals Sportformule, Centrum voor de Kunsten en Cultuurstation. Verder doen we mee met het meerjarig project Cultuureducatie met kwaliteit. Hiervoor stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Binnen het vakgebied culturele vorming maken we onderscheid in tekenen, beeldende vorming, muziek en drama/dans. Naast de vakdocent geeft de leerkracht ook zelf lessen en maakt daarbij onder andere gebruik van de methoden Moet je Doen voor beeldende vorming en Eigenwijs voor muziek. Werkstukjes van de kinderen worden tentoongesteld in de centrale hal. De kinderen van groep 6 krijgen les in het bespelen van een blaasinstrument. Na een jaar hard oefenen geeft onze blazersklas een waar concert. Daarnaast nemen wij deel aan Kunstmenu, een cultuurprogramma in Eindhoven dat leerlingen in een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 kennis laat maken met theater, dans, muziekstijlen, poëzie en beeldende kunst. Voor de komende jaren staat techniek op de rol en gaan we ook daarvoor op zoek naar een passend aanbod voor onze kinderen. Schoolgids

SCHOOLGIDS BASISSCHOOL BOSCHAKKER

SCHOOLGIDS BASISSCHOOL BOSCHAKKER SCHOOLGIDS BASISSCHOOL BOSCHAKKER 2014-2015 VOORWOORD Eindhoven, augustus 2014 Geachte ouders, Voor u ligt de schoolgids van Basisschool BoschAkker voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is bestemd voor

Nadere informatie

nummer 5 25 september 2015

nummer 5 25 september 2015 nummer 5 25 september 2015 Weekagenda: Maandag 5 oktober: Groep 1-2-3 vrij! Woensdag 7 oktober: Start Kinderboekenweek Zaterdag 9 oktober: Dag van de duurzaamheid Zondag 11 oktober: Open Dag van 10.00u-12.00u

Nadere informatie

Eindhoven, augustus Geachte ouders,

Eindhoven, augustus Geachte ouders, Eindhoven, augustus 2017 Geachte ouders, Voor u ligt de schoolgids van Basisschool BoschAkker voor het schooljaar 2017-2018. Deze gids is bestemd voor alle ouders waarvan kinderen op Basisschool BoschAkker

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Inhoud van de avond - Voorstellen - Vakken - Thematisch werken - Leerlingenzorg - Algemene zaken - Vragen Voorstellen Ellen van den Wildenberg Dinsdag,

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Verantwoording lunchtijd als onderwijstijd op De Meent, versie augustus 2011, bijgesteld december 2011

Verantwoording lunchtijd als onderwijstijd op De Meent, versie augustus 2011, bijgesteld december 2011 Openbare Basisschool voor Daltononderwijs DE MEENT Trompplein 3 3951 CR Maarn Tel: 0343-442602 Verantwoording lunchtijd als onderwijstijd op De Meent, versie augustus 2011, bijgesteld december 2011 Sinds

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Schoolarts en Jeugdverpleegkundige Zie aparte informatiebrief in de bijlage.

Schoolarts en Jeugdverpleegkundige Zie aparte informatiebrief in de bijlage. Helmond, 27-09-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), In deze nieuwsbrief treft u een verslag van de ouderinformatieavond zoals die gisteren heeft plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE DRIEHOEK School/vestiging: Basisschool De Driehoek Plaats: Barendrecht BRIN-nummer: 27YW Onderzoeksnummer: 104009 Datum uitvoering

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal Tumult in het VSO Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal In het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) worden twee soorten kerndoelen onderscheiden. Leergebiedspecifieke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie