DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij"

Transcriptie

1 DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

2 1

3 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil de partij een stabiel Nederland creëren. Onze partij is sociaal en democratisch, eerlijk en oprecht. De partij zal de politiek gaan bedrijven als een centrum rechtse burger partij. DNBP stelt de Nederlandse burgers en diens belangen voorop! Zo kunt u hier lezen welke punten de partij stelt in zijn programma : Zorg, Veiligheid, cultuur, soevereiniteit en stabiliteit zijn daar enige voorbeelden van, leest u gerust verder om nog meer punten te ontdekken. Nederland is ooit groot geworden door klein te blijven en is een veilig stabiel land waar andere landen tegenop kijken, vandaag de dag wordt Nederland verloedert en gaat ten onder aan de opgelegde regels en wetten van de EU. Onze partij streeft naar een veilig Nederland voor u en voor onze nakomelingen. In dit boekje kunt u ons programma lezen en ontdekken wat wij als partij voor u kunnen betekenen, zeker ook op Europees niveau. Voor De Nederlandse Burger Partij begint politiek met de erkenning van maatschappelijke initiatieven door en voor burgers van Nederland. Buurten, sport, scholen, religieuze instellingen, zorginstellingen, bedrijven en goede doelen maar zeker ook de burgers zelf maken allemaal deel uit van een unieke sociale democratische samenleving. De Overheid geeft al deze burgers en organisaties het vertrouwen om middels referenda het volk / de burgers inbreng te geven in zaken die de soevereiniteit van het land aangaan. Openheid van de Overheid naar de burger, is hier van groot belang en achten wij dus ten zeerste belangrijk. DNBP voelt zich geroepen tot zorg voor : de mens, veiligheid en cultuur. 2

4 We hebben het land, de natuur en de cultuur geërfd van onze voorgangers en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op economisch en financieel gebied. Om een betere samenleving te creëren zijn creativiteit en innovatie nodig. Een stabiel Nederland heeft daarom een hoge prioriteit in de partij. DNBP staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van soevereiniteit en gerechtigheid evenals veiligheid. De Overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor alle burgers van Nederland! Een betrouwbare Overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De Overheid is er ook om onrecht te bestrijden en veiligheid te garanderen, ze moet rechtvaardig zijn en onpartijdig, en in het belang van het Nederlandse volk handelen. De Overheid moet zorg dragen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn, een goede zorg en stabiliteit bieden, voor nu en voor in de toekomst! Het is dan ook van groot belang voor Nederland en onze samenleving. De Overheid zorgt voor de basis van een sociale zekerheid, dit betekent : voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren en het Nederlandse volk en diens belangen dienen ook daarin voorop gesteld te worden. DNBP vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Respect, normen en waarden behoren daartoe. Sociaal optreden door de Overheid zal op den duur uitkomst bieden in een betere sociaal democratische samenleving. Als ook u een rechtvaardig en stabiel Nederland wenst, leest u dan snel verder! Namens de partij bedankt voor uw getoonde interesse, wij hopen snel kennis te mogen maken met u als mogelijk lid of vrijwilliger. 3

5 Sociale Voorzieningen : * Huisvesting voor iedere burger van Nederland inhoudende : Iedere Nederlandse burger heeft het recht op huisvesting, dat betekent dat het land in welvaart iedere burger probeert te huisvesten. Burgers die de kosten niet kunnen dragen worden in instellingen gevestigd zodat ook zei die geen betaling kunnen verrichten toch onderdak vinden. * Basis pensioen voor iedere burger van Nederland inhoudende : Basis pensioen gerechtigd is iedereen of u nu werk heeft gehad of niet heeft kunnen werken. Basis pensioen wordt gehanteerd op een 70% marge van uw laatste inkomen als u niet werkende bent of niet heeft kunnen werken. Dat betekent voor deze mensen dat zei 70% van hun basis inkomen zullen incasseren tot aan hun overlijden. Voor de werkende burger geldt 70% van hun laatst verdiende inkomen dat hoger kan liggen dan burger of burgers die gewerkt hebben in het verleden, met een aantoonbaar arbeidsverleden betalen 1,5% minder belasting op hun pensioen. * Basis onderwijs voor iedere burger van Nederland inhoudende : Basis onderwijs houdt in dat de Overheid alle onderwijs kosten op zich neemt tot aan een basis loon. De werkende een maximum leeftijd van 18 jaar, zo draagt de staat bij aan een goed indicatief Nederland. De kosten met betrekking tot het vervoer van huis naar school wordt voor 50% vergoed mits u gebruik maakt van openbaar vervoer. Deze 50% dekking wordt u achteraf vergoed bij het aankopen van een vervoersbewijs dat tenminste 1 jaar geldigheid heeft en beperkt tot een maximum leeftijd van 18 jaar. * Basis inkomen voor iedere burger van Nederland inhoudende : Een basis inkomen zorgt ervoor dat er geen ongelijkheid ontstaat in koopkracht van de burger en ieder zich kan voldoen met benodigde huisvesting, maandelijkse uitgaven, en zorg. Een basis inkomen vervangt dan ook de huidige bijstandswet en zal voor iedere burger van Nederland toegankelijk zijn, bovendien zal de vervangende wet beter uitpakken dan de huidige wet en levert het de burger een betere zekerheid op mocht ze niet in staat zijn te werken. Een basis inkomen zal iets hoger liggen dan de huidige bijstandswet voorziet. Verbeterde loonomstandigheden voor werkende burgers van Nederland. 4

6 Immigratie & Integratie : Geen kansloze immigratie. DNBP wil een streng immigratiebeleid voor Nederland, net als in Australië en Canada. Alleen mensen die het goede toevoegen aan de samenleving zijn welkom. De massale immigratie vanuit landen over de hele wereld erodeert onze Westerse waarden, de gelijkwaardigheid van mens in Nederland. * Nieuwe landgenoten hebben enkel stemrecht als ze 10 jaar of langer in Nederland wonen. Het recht om te stemmen ligt dan ook bij het Nederlandse volk, en dient beschermd te worden tegen onverantwoorde invloeden van buiten de grenzen van ons land. Het bestaansrecht blijft dan ook ongewijzigd en begaanbaar toegestaan voor eenieder die in ons land wilt wonen en werken. De aanscherping van deze immigratiewet is dan ook enkel bedoeld voor de bescherming van de Nederlandse soevereiniteit. * Immigrerende mensen van een buitenland naar Nederland zijn verplicht zich te houden aan de Nederlandse inburgering en cultuur, deze dient bekostigd te worden door de immigrerende persoon in kwestie. Geacht word dat iedere nieuwe Nederlander kennis heeft van de Nederlandse cultuur. Om de Nederlandse culturen te waarborgen en te beschermen dienen een aantal drastische maatregelen genomen te worden ten behoeve van het Nederlandse volk. * Nieuwe landgenoten zijn pas uitkering gerechtigd na 5 jaar gewoond en gewerkt te hebben in Nederland. Om zorg te dragen voor het Nederlandse volk en de sociale voorzieningen zijn enkele drastische maatregelen nodig om deze voorzieningen te waarborgen. * Het ondertekenen van een verklaring mee te willen leven op een sociaal democratische wijze met de kennis van cultuur en veelvuldige religie in Nederland, alsmede de acceptatie van deze samenleving. Eenieder bewijst hiermee zijn goede intenties en verklaart op een Nederlandse manier in de samenleving te willen staan. Want deze samenleving draait om respect. 5

7 Terrorisme bestrijding : * Harde aanpak van radicalen groeperingen en illegale burgers op Nederlands grondgebied, alsmede de strengere aanpak van asielzoekers zonder verblijfvergunning bij een strafrechtelijk begaanbaar feit. * Meer politie op straat en betere bewapening voor agenten. Een scholing gevormd in een speciale inzetbare eenheid van agenten gespecialiseerd op het gebied van terrorisme en in samenwerkingsverband met defensie. * Een speciaal handhavingsteam tegen internet terrorisme, met de burgerlijke expertise van ICT bedrijven aangesteld door de Overheid om zorg te dragen over privacy wetten die online geschonden worden alsmede internet terrorisme tegen te gaan. * Het invorderen van Nederlands paspoort bij directe bewijzen betrokkenheid van terroristische organisaties alsmede radicale groeperingen die zal leiden tot directe uitzetting van persoon in kwestie. 6

8 Ontwikkelingshulp : * Het in mindering brengen van ontwikkelingshulp bij slechte economische tijden, even als betere controle op ontwikkelingsuitgaven. Onze Overheid staat voor gerechtigheid waarbij het Nederlandse volk, de burger voorop gesteld wordt. * Het creëren van een Overheidsorgaan dat de goede doelen controleert en openheid van documenten eist om in een algemene database te kunnen plaatsen waar dat het volk, de burger inzage in heeft. * De overheid biedt het volk, de burger een kans om uitgaven van organisaties zoals goede doelen in te zien via een database en waar het loon van medewerkers en of directie leden van goede doelen kunnen worden ingezien om een beter beeld te scheppen over de gang van zaken binnen deze organisaties. 7

9 Armoede in Nederland : Helaas is armoede in Nederland een bewezen feit. DNBP wilt dan ook met dit standpunt aandragen het feit armoede te bestrijden. Middels meer te korten op andere vlakken dan het korten op de inkomens en sociale voorzieningen! Zo kunt u in dit programma boek enkel voorbeelden vinden van de nog te veranderen / voor te dragen wetten. De partij stelt armoede bestrijding hoog in het vaandel. Hieronder enkele punten die de partij wilt toepassen om armoede in Nederland tegen te gaan. 8

10 Soevereiniteit : * Het stopzetten van uitkeringen / bijstand buiten de grenzen van Nederland : Het stop zetten van een basisloon / uitkering met uitzondering van pensioen zal gebeuren middels de besloten referenda voorgelegd aan het volk de burger betreffende de inhoud en lidmaatschap van de EU hierna te noemen N Exit. Bij vertrek naar het buitenland middels immigratie geeft u mede uw rechten op als Nederlander. * De Nederlandse democratie naar een Zwitser model brengen, gelijk aan Zwitserland. Ook deze regel geldt afhankelijk aan de publiekelijke referenda van het Nederlandse Volk / de burger. Moeilijk te besluiten akkoorden, of bij een minderheid, wordt er middels een referendum de aan te nemen wet / verandering voorgelegd aan het volk de burger. Behalve de wet / verandering die aan te nemen valt onder geheime inhoudelijke zaken gaan die de bescherming van de burger aan zal tasten. * Eigen munt invoeren met de creatie stabiliteit, zowel financieel alsmede economisch mede mogelijk gemaakt door middel van een mogelijke N Exit ( referenda afhankelijk ) dat inhoudt : het vertrek van Nederland. Daarbij gebruikmakende van de Germaanse bestaande munten zoals : De Gulden. * Soevereiniteit van Nederland en haar burgers waarborgen door middel van arbeidsgrenzen herzien, referenda mogelijk maken en verstrekbaar maken, referenda herzien betreffende lidmaatschap EU, meer blauw op straat, her invoering dienstplicht voor jongeren tot 20 jaar, meer controle van grenzen binnen de gebieden van de EU. Ook de Nederlandse cultuur speelt een grote rol betreffende soevereiniteit van Nederland en haar burgers die de Overheid dient te waarborgen. 9

11 Europees beleid : Europa verkeert in crisis, niet alleen economisch maar ook politiek. Steeds meer burgers keren zich af van de Europese Unie, ook in Nederland. Zij accepteren het niet dat veel politieke partijen wel zeggen dat ze geen macht willen overdragen aan Brussel, maar dat de afgelopen jaren toch hebben gedaan en niet zo n beetje ook. DNBP is het met deze mensen eens. Met de invoering van het Europees economisch bestuur heeft de Europese Commissie het recht gekregen zich met allerlei zaken te bemoeien waar zij voor de crisis nog vanaf moest blijven betreffende : pensioenen, huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs, ja zelfs zaken als de kilometerheffing zijn niet langer puur nationaal beleid. De meeste Nederlanders zien dit terecht als bedrog, net zoals we in 2005 bedrogen zijn tijdens het referendum over de Europese Grondwet. Het volk van Nederland, de burger heeft niets in te brengen gehad als het gaat om het parlement van de EU! Daarom vind DNBP dat de inwerkingtreding van de EU mogelijk opnieuw moet worden onderzocht. Ook moeten wetten die de EU Nederland oplegt niet zonder toestemming van de Nederlandse burger worden aangenomen. Huidige wetten dienen om die redenen te worden herzien. 10

12 Belastingen : De belastingen moeten omlaag. Een lagere BTW, een lagere vennootschapsbelasting en lage accijnzen. De overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting, assurantiebelasting, erfbelasting, schenkheffingen en vermogensbelasting zullen worden verlaagd met 3% 7% als het aan DNBP ligt. Lage belastingen zorgen voor hogere economische groei en veel meer werkgelegenheid. Onze plannen leiden tot extra banen. De Nederlandse economie zal weer op volle toeren draaien en een stabiele omgeving bieden ook voor onze nakomelingen. * Belasting verlaging voor burgers van Nederland / Herziening belastingstelsel. ( van 21% naar 19% ) * Afschaffing van hondenbelasting in Nederland. * 0,8 % belastingverlaging voor beginnende bedrijven met een maximale duur van 3 jaar. * 1,5% minder loonbelasting voor werkende burgers met een fulltime aanstelling. * 1 % btw verlaging voor alle bedrijven in Nederland. 11

13 Veiligheid : De visie van DNBP op de Nederlandse defensie is vrede door kracht, vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die vrijheid te waarborgen zodat onze nakomelingen in vrede en veiligheid hun bestaan kunnen opbouwen. Mondiale spanningen zoals het toenemende terrorisme gevaar vragen om een stevig uitbreiding van defensie, veiligheidsdiensten en inlichtingenbeleid. DNBP ziet graag dat Nederland zich houdt aan de NAVO afspraak om minstens 2% van het nationaal inkomen te besteden aan defensie. Daarom investeren wij 3,5 miljard extra in onze krijgsmacht. Zo zorgt DNBP voor een stabiel en veilig Nederland. * Criminaliteit wordt harder aangepakt en bestraft, evenals meer begeleiding van jeugd dat betrokken is bij iedere vorm van criminaliteit. Straffen worden zwaarder en boetes worden hoger. Om veiligheid voor de Nederlandse burger te voorzien moet er meer blauw op straat. * Speciaal preventieteam tegen kinderporno : Een harde aanpak met zware straffen en een lange begeleiding is nodig om kinderporno uit Nederland te doen verdwijnen. De veroordeelde verdachte zal oneindig onder toezicht blijven staan van dit speciale preventieteam en verdere zorg instanties. * Betere en uitgebreid handhavingsteam tegen criminaliteit in de digitale wereld, hierin zal de Overheid de samenwerking met banken leggen voor burgerlijke bescherming van de privacy wet op internet. De Overheid dient ten alle tijden snel te reageren met een mogelijke betere bescherming van persoonlijke bestanden betreffende de burger. 12

14 * DNBP staat voor bescherming van jeugdigen en minderjarigen en biedt algemene veiligheid voor de Nederlandse burger. Veiligheid staat hoog in het vaandel binnen de partij. Een veilig Nederland voor nu en voor de toekomst daar staat DNBP voor! 13

15 Cultuur : * Nederlandse culturen zijn zoals ze zijn en worden niet aangepast. Nederland hecht waarde aan zijn culturen, in Nederland zijn verschillende culturen te vinden die al eeuwenoud in Nederland verblijven. De Overheid dient een zorgplicht te hebben betreffende de veiligheid van deze culturen en dient bescherming te bieden tegen invloeden van niet Nederlandse bodem of afkomst van andere gevormde culturen die niet te herleiden zijn in Nederland. * In Nederland hanteren we een cultuur dat het recht is van iedere burger om een vrijheid te hanteren van meningsuiting zolang deze met normen en waarden worden gehanteerd. * Asielzoekers en / of immigrerende mensen van een buitenland naar Nederland zijn verplicht zich te houden aan de Nederlandse inburgering en cultuur, deze dient bekostigd te worden door de immigrerende persoon in kwestie. Geacht word dat iedere nieuwe Nederlander kennis heeft van cultuur. 14

16 15

17 Zorg : * Ouderenzorg in Nederland dient beter te worden georganiseerd en draagbaar worden gemaakt voor alle werknemers van de zorgverlening. Meer tijd en meer handen aan het werk is in de zorgsector een must om verbetering te bewerkstelligen! * Nieuwe landgenoten / immigranten hebben enkel recht op het basis zorgpakket dat de staat de burger biedt. Ongeziene verdere kosten dient de betreffende immigrant zelf te bekostigen. * Sport is een belangrijke factor van gezond leven, daarom moet er meer aanmoediging zijn voor sport. Sport moet dan ook goedkoper worden, en zal voor een gedeelte gefinancierd worden door de overheid. Door meer te investeren in sport gaan we jeugdcriminaliteit tegen en verbeteren we de gezondheid van de Nederlandse jeugd. Ook invaliden sport dient grote ondersteuning te krijgen van de Overheid en dient een breed draagvlak te bieden in de mogelijkheden daarvan. Een groter jaarlijks budget moet ervoor zorgen dat de sportclubs in Nederland weer gezond worden. * Zorg plicht voor werkgevers : Voor iedere werkende burger van Nederland is de werkgever verplicht 15% van de zorgkosten te dragen en af te staan aan de staat, de Overheid. Om te voorzien dat iedere burger een basis zorg heeft zijn werkgevers medeplichtig aan het betalen van deze sociale zorgvoorziening. De werkende burger heeft daarnaast een werk korting van 1,5% op de totale kosten van de aanvullende pakketten. * Basis zorg voor iedere burger van Nederland inhoudende : Een zorgpakket samengesteld voor burgers zonder kosten, deze kosten worden betaald door de Overheid. Dat pakket houdt in alleen de uiterst nodige zorg zoals onverwachtse ziekte, ongeval, medisch onderzoek ziekenvervoer. Met uiterste nodige zorg wordt dan ook bedoeld de basis voor iedere benodigdheden bij ongeziene omstandigheden. Het zorgpakket kan uitgebreid worden door individuele zorgpakketten samen te stellen dat voor rekening komt van de burger. Denk hierbij aan aanvullende verzekeringen. 16

18 De AWBZ volksverzekering Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben, is een van de kernpunten van een sociale samenleving. Iemand die door chronische ziekte, een beperking of door ouderdom verzorging nodig heeft, krijgt dat in Nederland via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is een solidaire volksverzekering voor zorg die we allemaal nodig kunnen hebben. DNBP wil zorg en hulp voor mensen die dat nodig hebben, en zet zich in voor het behoud van de AWBZ. Het behouden van de AWBZ kan alleen wanneer bureaucratie, overhead, fraude en werkdruk voor medewerkers geschrapt wordt. Dit kan door zorginstellingen niet te laten concurreren, maar door samen te werken. Ook komt er een fusie stop en worden grote instellingen gesplitst. Hierdoor kunnen overbodige managementlagen worden afgeschaft. De thuiszorg wordt georganiseerd via gemeentelijke instellingen die eigen regio s gaan voorzien van deze zorg. DNBP is er voorstander van om de jeugdzorg dichtbij de mensen te organiseren. We staan dan ook achter het idee om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg. De bezuinigingen op de jeugdzorg wijzen we af. Kinderen en hun ouders moeten het recht op jeugdzorg behouden. Daarvoor is voldoende geld nodig. De introductie van de marktwerking in de jeugdzorg is DNBP een doorn in het oog. We zijn daarom blij dat gemeenten geen zaken meer mogen doen met jeugdzorginstellingen met een winstoogmerk. Zo verdwijnt geld dat bedoeld is voor de jeugdzorg niet in de zakken van private investeerders. DNBP wil dat er voldoende plekken zijn in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is of dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer verantwoord is. We maken ons daarom zorgen dat er weinig toezicht is op de zorg die gemeenten inkopen voor jongeren. Hierdoor kan het voorkomen dat een gemeente geen specialistische zorg (bij eer gerelateerd geweld, anorexia of loverboys) inkoopt, omdat zij denken dat dit niet voorkomt in de eigen gemeente. Jongeren komen dan in de kou te staan. Wij zijn niet voor eigen bedragen want die kunnen ervoor zorgen dat ouders zorg mijden terwijl zij en de kinderen het juist hard nodig hebben. De marktwerking in geestelijke gezondheidszorg voor jongeren wil DNBP terugdraaien. 17

19 Openheid werkelijke kosten medicijnen Nieuwe geneesmiddelen waar de effectiviteit van bewezen is en waarvan geen goedkopere equivalent bestaat, worden opgenomen in het basispakket. De distributie van geneesmiddelen hoort uitsluitend via (ziekenhuis) apotheken of gecertificeerde drogisten plaats te vinden en er moet voldoende tijd zijn om uitleg te geven over het gebruik van medicijnen of een medicijncheck op noodzakelijkheid en samenstelling van medicatie (vooral bij ouderen die meer dan 5 medicijnen gebruiken). Er wordt een einde gemaakt aan de verschillen in beschikbaarheid van dure geneesmiddelen per ziekenhuis. Er dient meer openheid te komen over de werkelijke kosten van geneesmiddelen. De prijzenwet moet worden aangescherpt, door de prijzen aan te passen aan de laagste prijs in vier Europese landen. Kortingen en bonussen bij apothekers en/of zorgverzekeraars dienen te worden verboden. De inkoop van medicijnen moet landelijk worden geregeld, zodat het fenomeen van de apotheker als handelaar in medicijnen verdwijnt. Wetenschappers dienen meer greep te krijgen op het stellen van prioriteiten in het medisch onderzoek, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar preventie, nieuwe vormen van bevolkingsonderzoek, zeldzame ziekten en bijwerkingen. Door het instellen van een onafhankelijk Nationaal Fonds Geneesmiddelenonderzoek kunnen rechtstreekse financiële banden tussen farmaceuten en onderzoekers voorkomen worden. Alle onderzoeken en onderzoeksresultaten moeten opgenomen worden in een publiek register, zodat wetenschappelijke kennis ten goede komt aan het algemeen belang. De kwaliteit van alle geneesmiddelen, dus ook van de alternatieve geneeswijzen, moet door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bewaakt worden. De overheid ziet er op toe dat diagnoses worden gesteld en therapieën worden gegeven door mensen die betrouwbaar en deskundig zijn. Er moet altijd de mogelijkheid zijn voor een onafhankelijk onderzoek naar bijwerkingen. 18

20 Voorkomen is beter dan genezen : De sociaal economische gezondheidsverschillen in ons land zijn groot en de afgelopen jaren niet verkleind. Iemand met een hogere opleiding leeft gemiddeld zeven jaar langer en 20 jaar langer in ervaren gezondheid. Het is een taak van de overheid dit verschil te verkleinen. Dat kan voornamelijk door meer aandacht te hebben voor het voorkomen van ziekten en ziek worden. Programma s ter voorkoming van verslaving aan drugs, alcohol en roken alsmede de hulpverlening bij het stoppen/afkicken van een verslaving moet worden uitgebreid. Naast het aanpakken van overgewicht, moet overgewicht vooral voorkomen worden. Daarom gaat de jeugd meer sporten, via een vast aantal uren gym op school en schoolzwemmen, meer mogelijkheden om buiten te spelen en een verbod op snoepreclames die gericht zijn op kinderen. Roken en meeroken zijn slecht voor de gezondheid. Voorkomen moet worden dat jongeren beginnen met roken. De grijpbaarheid van tabak moet verkleind worden door de verkoop van tabak te beperken tot tabaksspeciaalzaken. Er dient een wettelijk verbod te komen op het toevoegen van verslavende stoffen en van smaakmakers die aanzetten tot roken. DNBP is voor een rookvrije horeca, met een uitzondering voor kleine cafés zonder personeel. Het rookverbod in de horeca dient streng te worden gehandhaafd. 19

21 Vraag naar verzorgd wonen van ouderenzorg in Nederland groeiende tot

22 Vraag naar verzorgd wonen van gehandicaptenzorg in Nederland groeiende tot

23 Energie : Energie is onmisbaar in onze samenleving. Onze huidige energiebronnen raken langzaam op of zijn erg vervuilend. De DNBP wilt de overstap maken naar duurzame ( groene ) energie. In 2016 moet 8 procent van de energie duurzaam worden opgewekt, in 2020 moet dat 14 procent zijn. Op termijn zijn er dan geen kolen en kerncentrales meer nodig. Wij als partij vinden dat het makkelijker moet worden voor bedrijven en particulieren om zelf duurzame energie op te wekken, op te slaan en te verhandelen. De Overheid moet daarom voor betere procedures zorgen en als het kan voor minder regels. Voor nieuwbouw woningen moeten er betere regels komen zodat deze huizen energiezuinig gebouwd worden. Hier zijn innovatieve uitvindingen voor nodig! DNBP is niet principieel tegen de winning van schalie gas, maar vindt wel dat dit verantwoord, veilig en schoon moet gebeuren. Onze drinkwater voorziening mag in geen geval op het spel worden gezet. Schalie gas mag daarnaast de overgang naar een duurzame energievoorziening niet belemmeren. Ook moet er ook voldoende draagvlak voor de boringen zijn onder de bevolking. Voor een goede besluitvorming over het winnen van schalie gas vindt DNBP dat er eerst een brede discussie over het nut en de noodzaak gevoerd moeten worden. Veiligheid bij boren naar gassen, en verantwoord in het volgen van procedures die moeten leiden tot uiterste voorzichtigheid. Onderzoek In verschillende landen wordt er door universiteiten en onderzoeksinstellingen nog onderzoek gedaan naar de risico's en gevolgen van schalie gas winning. We kunnen beter de resultaten van die onderzoeken even afwachten, voor we zelf schalie gas willen gaan winnen in Nederland. In de tussentijd moeten we blijven werken naar een duurzame ( groene ) energievoorziening. Er moet dan ook ten alle tijden en ten behoeven van het Nederlandse volk een veilige manier gezocht te worden om het boren naar schalie gas te verwezenlijken. Tot die tijd vindt DNBP dat boren naar schalie gas niet of onvoldoende verantwoord is! 22

24 Negatieve gevolgen De aardbevingen in de provincie Groningen als gevolg van gas winning hebben ervoor gezorgd dat veel mensen zich onveilig voelen. Huizen zijn beschadigd, in waarde gedaald en moeilijker verkoopbaar. De DNBP vindt het van groot belang dat er goed gekeken moet worden naar eventuele gevolgen voor inwoners van gemeenten waar naar schalie gas geboord gaat worden. De Overheid moet voor burgers onpartijdig en betrouwbaar zijn, ook bij negatieve effecten. Daarom vind de DNBP dat er onmiddellijk een stop komt op het boren naar schalie gas! Alleen als er efficiënt en verantwoord geboord kan worden door middel van aantoonbaar onderzoek kan en mag er in overleg met de plaatselijke bevolking geboord worden naar schalie gas. Biotechnologie : Het is technisch mogelijk om te sleutelen aan de genen van planten en dieren waardoor hun eigenschappen veranderen. Dat heet genetische modificatie. Deze techniek biedt veel voordelen voor de landbouw, bijvoorbeeld om planten te verbeteren, maar het wordt ook gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Als het gaat om genetische modificatie bij dieren zeggen wij nee! Bij planten zeggen wij ja, mits het veilig is voor mens, dier en milieu. Als er wel risico s zijn, mogen de gemanipuleerde producten niet in de handel worden genomen. Consumenten moeten de keuzevrijheid hebben om te kunnen kiezen tussen voedsel met of zonder genetische modificatie. Daarom moet duidelijk op het etiket staan welke bestanddelen er in zitten. Evenals er op moet komen te staan dat er gemodificeerd is, in een goedgekeurd gebied. 23

25 land en tuinbouw : De land en tuinbouwsector speelt een cruciale rol bij onze voedselvoorziening. Zolang de wereldbevolking blijft groeien, zal deze rol steeds groter worden. In ons nationale en Europees landbouwbeleid moet er veel aandacht worden besteed aan toekomstige uitdagingen zoals voedseltekorten en het gebruik van energie en grondstoffen. We moeten beter en slimmer voedsel produceren met minder gebruik van energie en grondstoffen. Het telen van gewassen die enkel dienen als fossiele brandstof past hier niet in en moet daarom niet gestimuleerd worden. Ook willen we het landbouwbeleid verder vergroenen door innovatie en creativiteit, meer aandacht voor biodiversiteit en dierenwelzijn. Denk daarbij aan strenge regels en controles. DNBP is voor het opheffen van handelsbelemmeringen tussen landen. Om de concurrentiepositie van Nederlandse agrariërs te verbeteren pleit DNBP voor minder belemmering bij het verkopen aan derden of verkopen aan andere landen. Minder regels moeten ervoor gaan zorgen dat handel beter en efficiënter kan gebeuren. Wel vind DNBP dat er strenge controles gevoerd moeten worden bij import en export handel. De Nederlandse land en (glas) tuinbouw levert een grote bijdrage aan de economie en aan het beheer van ons landschap. Deze sector staat wereldwijd bekend vanwege zijn hoge kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en efficiency. DNBP zal zich blijven inspannen om de positie van de Nederlandse agrarische sector te versterken en te verbeteren waarbij het bestaan tussen Overheid en boeren nauwer in banden worden gelegd. Landbouw en veeteelt In Nederland gelden strenge regels als het gaat om het welzijn van dieren in onze voedselproductie. In andere landen zijn die regels veel minder streng zijn, of gelden ze zelfs helemaal niet. DNBP wil daarom dat Nederland dezelfde regels oplegt aan landen die importeren naar Nederland. Groot of kleinschalig? DNBP is tegen grootschalige intensieve veehouderij die alleen op winst is gericht en het welzijn van vee niet serieus nemen. Wij willen wel ruimte geven op kwaliteit gerichte bedrijven, die dierenwelzijn ten zeerste serieus nemen. De Bouw Industrie : De Overheid moet wettelijke financiële prikkels geven voor het bevorderen van maatschappelijke doelen op het gebied van wonen, zoals levendige en veilige buurten, energiebesparing en duurzaamheid. Ook zuinig ruimtegebruik, betere benutting en goed onderhoud van de bestaande voorraad en behoud van het cultureel erfgoed gelden als maatschappelijke doelen. Een voorbeeld van deze nieuwe aanpak is het invoeren van fiscale voordelen voor (groot) onderhoud en investeringen in energiebesparing die alleen verstrekt worden als eigen woningbezitters collectief investeren in hun complex. Een kleine fiscale prikkel 24

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen Stellingen Stemwijzer beter begrijpen 1. Bindend referendum Bij een referendum laten mensen weten wat ze van iets vinden. Bijvoorbeeld of een land bij de Europese Unie mag of niet. Of dat de inwoners in

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES EN EUROPA WAT ZIJN WONINGCORPORATIES? Een woningcorporatie richt zich zonder winstoogmerk op het bouwen, beheren

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE

VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE DE BURGER BEWEGING VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE Belangrijkste punt wat we willen Echte (directe) democratie Eerlijk financieel systeem Eerlijke belastingen (werknemers betalen nu veel, grote bedrijven

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving.

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving. Amstelveen, zaterdag 9 september 2006 Aan: Commissie Gelijke Behandeling Kleinesingel 1-3 Utrecht Email-adres: info@cgb.nl Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

PartijenWijzer. Ontdek met welke politieke partij je het meest verwant bent. Waar sta jij voor?

PartijenWijzer. Ontdek met welke politieke partij je het meest verwant bent. Waar sta jij voor? Wat doet Proemos? Proemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. Proemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen

Nadere informatie

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT EENVOUDIGE SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017 DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU Eerlijk delen Vast werk Goed wonen Gezond leven Naar school kunnen Gelijke rechten Je mening kunnen

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H6 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? Paragraaf 6.1

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU

DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU D N A L R E HEEL NED IT U R O O V N E SA M EENVOUD ZINGS TING VERKIE T A V N E M A S IGE PROGRAMMA 2017 2 Samenvatting PvdA verkiezingsprogramma 2017 DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU Eerlijk delen Vast werk

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING Geen mening: Mee eens/niet mee eens: Geheel mee eens/oneens: Neutraal: niet in regeerakkoord - stelling deels in regeerakkoord - effecten van regeerakkoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening.

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening. Hoofdstuk 5 Werken in een eigen bedrijf 5.1 a. De bezittingen zijn altijd door iemand gefinancierd: door de eigenaar (eigen vermogen) en/of door iemand die een lening verschaft (vreemd vermogen). b. Het

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Het Landelijk Bestuur vraagt het congres om in te stemmen met de onderstaande programmapunten. Het Landelijk Bestuur legt de volgende ontwerpteksten

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Fiscaal Plan 2015 Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Indiener: Bontes/Van Klaveren September 2014 Voorwoord De eenentwintigste eeuw vraagt Nederland om zichzelf opnieuw uit te

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Feiten voor koplopers

Feiten voor koplopers Feiten voor koplopers 1 e MBO Koplopersoverleg Amsterdam, 25-10-2011 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Feiten 2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2 miljoen)

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Maart 2015 Inleiding De Woonbond wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de huurverhogingen. Door het huidige huurbeleid kunnen huren

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden Prof.dr. Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg Trends: Nederland, participatiesamenleving? Lange

Nadere informatie

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 ANTWOORDEN EINDTOETS HOOFDSTUK 5 RONDKOMEN ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 TOETS 1 RONDKOMEN 1 Prioriteiten stellen. 2 B 3 2,55 + 2,80 = 5,35 4 52 27 : 12 + 95 : 2 + 40,50 : 3 + 25 = 203. 5 A 3; B 4; C 2; D 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

Onze regering heeft ons land volledig overgeleverd aan de Europese Unie en haar EU-bestuur.

Onze regering heeft ons land volledig overgeleverd aan de Europese Unie en haar EU-bestuur. VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE ANTI EUROPA PARTIJ. 2012 Europa Onze regering heeft ons land volledig overgeleverd aan de Europese Unie en haar EU-bestuur. De Nederlandse overheid volgt de EU-regels strikt,

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Doe mee met de ChristenUnie

Doe mee met de ChristenUnie Doe mee met de ChristenUnie Politiek - niemand kan er omheen. De besluiten van de Tweede Kamer en de Gemeenteraad raken ons allemaal. Blijf niet aan de kant staan. Kies voor de ChristenUnie en word lid.

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens Overheid H2 De overheid De grote herverdeler van inkomens Ontvangsten: belasting en premies De overheid Uitgaven: uitkeringen en subsidies De grote herverdeler van inkomens 2 De Nederlandse overheid Belangrijke

Nadere informatie

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE!

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! Provinciale Staten verkiezingen Noord-Holland TIJD VOOR VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! PARTIJOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN Vanuit de Vrouwen Partij kiezen wij ervoor om met de thema s gelijke,

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Economie Elementaire economie 3 VWO

Economie Elementaire economie 3 VWO Economie Elementaire economie 3 VWO Les 13 Introductie overheid Ontwerp power point: Henk Douna docent: Jeannette de Beus De komende weken: de overheid Consumenten De markt Producenten Bijvoorbeeld Goederenmarkt

Nadere informatie