BRUSSEL, 26 AUGUSTUS 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSEL, 26 AUGUSTUS 2010"

Transcriptie

1 BRUSSEL, 26 AUGUSTUS 2010

2 De ARKimedesregeling Doel: verhoging aanbod risicokapitaal voor starters en kmo s in Vlaanderen (450 mln. euro voor ARKIV s). Initiatief van de Vlaamse regering en PMV. Pioniersfunctie: - Financieringsmechanisme dat samenwerkt met, maar niet de plaats inneemt van professionele risicokapitaalverschaffers; - ARK-F I: oproep tot het brede publiek om middelen bijeen te brengen voor investeringen in de economische toekomst van de eigen Vlaamse regio (ARKimedes-Fonds). In het marktsegment (zaai, opstart en early stage) van ARKimedes zijn amper andere spelers naast de ARKIV s actief.

3 Financiering ARKimedes-Fonds nv Financiering ARKimedes-Fonds II nv: 100 mln. Waarom geen publieke emissie? markt voor publieke ophaling van aandelen momenteel niet gunstig; hoge bankkosten bij publieke ophaling; de EC geeft géén groen licht voor belastingkrediet, tenzij dit ten goede komt van alle EUingezetenen.

4 Markante gebeurtenissen: Oprichting ARKimedes-Fonds nv (eerste fonds) ARKimedes-Fonds nv opgericht op 8 juni 2005 met euro startkapitaal Publieke emissie in september 2005 Kapitaalverhoging van euro tot euro - 90% gewestwaarborg - 35% belastingkrediet (max. 875 euro per belastingplichtige) Uitgifte obligatielening van euro - 100% gewestwaarborg

5 Markante gebeurtenissen: ARKimedes-Fonds nv ARKimedes-Fonds is een dakfonds Markante gebeurtenissen: Twaalf operationele ARKIV s als dakfonds wordt er niet rechtstreeks, maar indirect via 12 erkende ARKIV s geïnvesteerd in starters en kmo s in Vlaanderen

6 Markante gebeurtenissen: de ARKIV s en hun focus ARKIV Focus qua stadia Sectorfocus ARKAFUND nv (Dexia/Corelio) ARK-ANGELS FUND nv (BAN Vlaanderen) Baekeland Fonds II nv (Associatie UGent) Big Bang Ventures II Comm.VA. Groei Alle Zaai en early stage Early stage Vernieuwende kmo-initiatieven binnen de dienstensector van media, informatie, communicatie en telecom Alle sectoren en uitsluitend co-investering met business angels Spin-offs van onderzoekslabo s van de geassocieerde instellingen van de UGent ICT Capital-E Arkiv nv Zaai, opstart en groei Micro-elektronica en spin-offs van IMEC Fortis Private Equity Arkimedes nv Groei Alle sectoren Markante gebeurtenissen: de ARKIV s en hun focus ARKIV Focus qua stadia Sectorfocus GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND nv Early stage en groei ICT ING-Activator Fund nv Groei Alle sectoren KBC ARKIV nv Early stage en groei Alle sectoren KMOFIN nv (LRM) Alle Alle sectoren met Limburg als geografische focus QAT ARKIV nv Early en mid stage Milieu, hernieuwbare energietechnologieën, gezondheidszorg, vergrijzing en ICT Vesalius Biocapital ARKIV nv Early en later stage Life sciences

7 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen ARKimedes-Fonds alloceerde 104,7 mln. euro aan de twaalf operationele ARKIV s Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen Sinds 2008 geen nieuwe ARKIV s meer erkend; Momenteel twaalf actieve ARKIV s; FUNDUS II werd in 2008 stop gezet.

8 Markante gebeurtenissen: Overzicht kapitaalvolstortingen Tijdens het afgelopen boekjaar volstortte ARKimedes-Fonds voor 16,6 miljoen euro kapitaal bij ARKIV s. Inmiddels ontving ARKimedes-Fonds 2,7 miljoen euro aan kapitaalverminderingen. Markante gebeurtenissen: Eerste uitkeringen vanwege ARKIV s: ARKimedes-Fonds ontving haar pro-rata deel in drie exits met een aantrekkelijke meerwaarde van Big Bang Ventures II (Qlayer, CV Warehouse en Avinity Systems). De uitkeringen naar ARKimedes-Fonds gebeurde via kapitaalverminderingen ten belope van euro.

9 Markante gebeurtenissen: Algemeen economisch klimaat 2009/2010 Diepe wereldwijde economische crisis Wereldeconomie is sinds 2008 in een diepe (historische) crisis; ARKIV s werden gevraagd om hun participaties strikt op te volgen, toe te zien dat de doelondernemingen focussen op kernactiviteiten, en de kasposities van nabij op te volgen; Omwille van het negatieve economische klimaat dienden de ARKIV s de geplande doch nog niet-gerealiseerde exitgesprekken uit te stellen naar later, bovendien dienen er ondertussen extra fondsen ter overbrugging voor deze participaties te worden voorzien; Inmiddels eerste tekenen van pril economisch herstel; Enkele industriële partijen vertonen concrete interesse in bepaalde ondernemingen van de ARKIV s. Markante gebeurtenissen: Investeringen door ARKimedes-Fonds Met huidige ARKIV s is euro durfkapitaal voorradig voor ARKIV s, die investeren in starters en kmo s in Vlaanderen

10 Markante gebeurtenissen: Waardering FVA van ARKimedes-Fonds De financiële vaste activa van ARKimedes-Fonds Kapitaalparticipaties worden geboekt aan aanschaffingswaarde, waardeverminderingen worden geboekt i.g.v. duurzame minderwaarde of ontwaarding; Jaarlijkse review van alle ARKIV-dossiers waarbij wordt ingeschat of elke ARKIV zijn businessplan al dan niet zal kunnen realiseren; Gezien het slechte economische klimaat besloot de raad van bestuur sinds 1 april 2009 voorzichtigheidshalve een stap verder te gaan en waardeverminderingen aan te leggen t.b.v. het pro rata deel van ARKimedes-Fonds in de door de ARKIV s gerealiseerde minderwaarden op hun participaties. Dit staat los van het gegeven dat de ARKIV s alles in het werk stellen om hun businessplannen te realiseren. Markante gebeurtenissen: Waardering FVA van ARKimedes-Fonds De intrinsieke waarde van de portefeuille volgens de totale eigen vermogensbenadering van de ARKIV s bedroeg 45,9 mln. euro en 50,8 mln. euro volgens de EVCA benadering per 31 december 2009.

11 Markante gebeurtenissen: Waardering FVA van ARKimedes-Fonds Voorzichtigheidshalve werd er voor 5,2 miljoen euro waardeverminderingen aangelegd op de ARKIV s. Markante gebeurtenissen: Waardering FVA van het ARKimedes-Fonds Intrinsieke waarde FVA volgens EVCA-richtlijnen Bij de eerste investering in een doelonderneming is de IW gelijk aan de aanschaffingswaarde van de participatie. Na een jaar wordt de IW per participatie jaarlijks opnieuw berekend; Bij deze jaarlijkse berekening zal de IW per participatie in schijven van 25% worden verminderd van zodra de doelonderneming ook maar enige achterstand t.o.v. haar businessplan heeft opgelopen; Gezien de ARKIV s vnl. in een vroeg stadium van de doelondernemingen investeren, kan de IW volgens de conservatieve EVCA-richtlijnen pas stijgen i.g.v. een nieuwe investeringsronde binnen de doelonderneming tegen een hogere waardering met intrede van een nieuwe investeerder of na een bindend bod vanwege een derde.

12 Markante gebeurtenissen: de ARK-investeringen op volle kruissnelheid Op 31 maart 2010 bedroegen de gerealiseerde ARKinvesteringen 103 miljoen euro in 106 verschillende bedrijven Voor een lijst van alle doelondernemingen verwijzen we naar het jaarverslag Markante gebeurtenissen: Kerncijfers op 31 maart 2010 Totale fondsgrootte van de 12 bestaande ARKIV s: euro Toegezegd kapitaal door het ARKimedes-Fonds: euro De financiële vaste activa van het ARKimedes-Fonds: euro Som van alle ARK-investeringen: euro Tewerkstelling: VTE s

13 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV s 38 % van de middelen wordt geïnvesteerd in computergerelateerde ondernemingen. Biotechnologie, consumentgerelateerde sectoren, telecommunicatie en industriële producten en diensten staan elk voor 9 à 11 % van de investeringen. Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV s 66 % van de middelen wordt aangewend voor groeifinanciering (vnl. eerste groei), 31 % voor opstart en 4% als zaaikapitaal

14 Jaarrekening: de balans

15 Jaarrekening: de balans kosten van oprichting en publieke emissie ( euro af te schrijven over 5 jaar) de financiële vaste activa omvatten de deelnemingen in de twaalf ARKIV s (zie slide 15) Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro Jaarrekening: de balans de thesauriebeleggingen omvatten o.a euro commercial paper op drie maand; euro geëffectiseerd papier (Baker Street Finance Ltd), gespreid over de tranches A1C, A2 en B; euro geëffectiseerd papier (Pembridge Square Finance), gespreid over de tranches A2, B en C. Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

16 Jaarrekening Bijsturingen sinds de uitbraak van de wereldwijde economische crisis Met de start van de financiële crisis werden de thesauriebeleggingen waar mogelijk afgebouwd en naar een spaarrekening overgeheveld; Baker Street en Pembridge Square blijven tot nader bericht in portefeuille. ARKimedes-Fonds heeft eerder al beslist om beide programma s aan te houden tot hun economische vervaldatum (2016/2017), tenzij de financiële markten zich eerder zouden herrnemen; ARKimedes-Fonds beschikt voor Baker Street en Pembridge Square over een indekkingsinstrument t.b.v. 80% van de aanschafwaarde. Beide instrumenten staan trouwens voor 80% van de aanschafwaarde in de boeken. Het fonds zal zolang zij gebruik wenst te maken van het indekkingsinstrument een trimestriële premie betalen, die echter nooit de couponinkomsten van de onderliggende activa zal overschrijden Jaarrekening Bijsturingen sinds de uitbraak van de wereldwijde economische crisis Tegenover de 5,6 mln. euro geboekte, gecumuleerde (doch niet gerealiseerde) waardeverminderingen op Baker Street en Pembridge Square, staan 3,173 mln. euro aan gecumuleerde, reeds in het verleden geïnde couponinkomsten. ARKimedes-Fonds focust op de ARK-investeringen.

17 Jaarrekening: de balans Zicht- en spaarrekeningen Pro ratering van te ontvangen rente-inkomsten Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro Jaarrekening: de balans de tijdens de publieke emissie in 2005 geplaatste obligatielening euro startkapitaal en euro opgehaald via publieke emissie de via de swap gefinancierde coupons van de obligatielening verhoogd met de gekapitaliseerde intrest voornamelijk de nog openstaande beheervergoeding pro rata gedeelte van de couponlast van de obligatielening met betaaldatum 12 oktober 2010 Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

18 Jaarrekening: de resultatenrekening o.a.: euro beheervergoeding; euro accountant; euro jaarverslag o.a euro coupons OBL; euro gekapitaliseerde rente swap; euro afschrijving kosten emissie OBL; euro premies. afschrijving kosten van oprichting en publieke aandelenemissie opbrengsten uit thesauriebeleggingen euro geboekte waardeverminderingen op FVA; Verslag Raad van Bestuur: Buitenbalansverplichtingen Interest-swap ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interestswap afgesloten. Uit deze swap ontvangt ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag van euro, waarmee het de jaarlijkse coupons van de obligaties betaalt. In ruil dient ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag ( euro) te betalen op de einddatum ( ) van de swap, tevens de einddatum van de obligaties. Kapitaalverhoging GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND De raad van bestuur van de ARKIV kan beslissen om nieuwe aandelen uit te geven en zo het kapitaal te verhogen tot maximaal 30,1 mln. euro. Het aandeel van ARKimedes-Fonds in deze ARKIV bedraagt maximaal 15 mln. euro. Indekking van 80% van de aanschafwaarde van Baker Street en Pembridge (komt overeen met 100% van de huidige boekwaarde).

19 Verslag Raad van Bestuur: IW per aandeel op 31 maart 2010 Eigen vermogen: euro Aantal aandelen: Intrinsieke waarde per aandeel: Oorspronkelijke uitgifteprijs (z. korting): Overheidsincentives per aandeel: 185,13 euro p.a. 250,00 euro p.a. 312,50 euro p.a. waarborg Vl. Gewest: 225,00 euro p.a. belastingkrediet per aandeel: 87,50 euro p.a. NB Plafond belastingkrediet 875 euro per belastingplichtige + obligatiehouders genieten van een gewestwaarborg van 100% van de hoofdsom. Verslag van de commissaris Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per 31 maart 2010 werd afgeleverd door de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren. In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële jaarrekening gemaakt.

20 Verslag Raad van Bestuur: Vooruitzichten Gezien de aard van de activiteit, (indirecte) durfkapitaalinvesteringen voor starters en kmo s in een vroege levensfase, zullen de resultaten zich negatief ontwikkelen tot het ogenblik dat er meerwaarden door de ARKIV s worden gerealiseerd en uitgekeerd. De desinvesteringen zullen zich vnl. in de 2 de helft van de levensfase van de ARKIV s situeren. Het huidige negatieve economische klimaat maakt dat de ARKIV s hun exitplannen dienen uit te stellen. Inmiddels zijn de eerste tekenen van economisch herstel merkbaar, maar of het einde van de crisis nu stilaan in zicht is blijft nog maar de vraag. ARKimedes-Fonds biedt het voordeel van de risicospreiding in de investeringsportefeuille, maar tevens het nadeel dat men voor uitkeringen afhankelijk is van de ARKIV s. Ondertussen ziet ARKimedes van nabij toe dat alle ARKIV s alles in het werk stellen om hun businessplannen te realiseren. De ARK-investeringen zitten nog steeds op kruissnelheid: 106 doelondernemingen werden gefinancierd voor een bedrag van 103 mln. euro (goed voor arbeidsplaatsen).

21 Stemming Niet-voorlezing van de officiële documenten Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten ( euro over te dragen verlies huidig boekjaar) Kwijting bestuurders - Macsons nv, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Baert; - mevrouw Vera Boesmans; - mevrouw Isabelle De Clercq; - de heer Bart De Smet; - de heer Jaak Floridor; - mevrouw Marina Heyvaert; - mevrouw Els Keytsman; - de heer Eric Vermeylen; - Management Consultants R. Verpoest & C bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Verpoest. Kwijting commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers

22 Stemming Statutaire benoeming bestuurders voor een periode van zes jaar (tot en met de gewone algemene vergadering van 2016) - Macsons nv, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Baert; - mevrouw Vera Boesmans; - de heer Johan Bortier; - ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv, vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Smet; - mevrouw Marina Heyvaert; - mevrouw Katleen Van Havere; - Impex Inter nv, vast vertegenwoordigd door de heer Roland Vavedin; - de heer Eric Vermeylen; - Management Consultants R. Verpoest & C bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Verpoest.

23

De ARKimedesregeling

De ARKimedesregeling De ARKimedesregeling Initiatief van de Vlaamse regering en PMV. Doel: verzekeren aanbod risicokapitaal voor starters en kmo s in Vlaanderen in marktsegmenten (zaai, early stage en groei) waar private initiatieven

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 2008

JAARVERSLAG 2007 2008 JAARVERSLAG 2007 2008 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag 2011 ALGEMEEN deel Quest for growth JAArVerslag inhoud JAARVERSLAG ALGEMEEN deel Quest for growth Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

7.8. Ontslag/einde mandaat 17

7.8. Ontslag/einde mandaat 17 2 Inhoudstafel 1. Kerncijfers 4 2. Deugdelijk bestuur 6 2.1. Algemene Vergadering 6 2.2. Raad van Bestuur 6 2.3. Bestuurscomité 7 2.4. Investeringscomité 7 2.5. Auditcomité 7 2.6. Commissaris 7 3. Jaarrekening

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH INHOUD ALGEMEEN VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2010 BOODSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS 3 RATIO S 4 AANDEELHOUDERSINFORMATIE 5 PORTEFEUILLE 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Beleidsnota 2009-2014 ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR Limburgs Klimaatfonds CVBA PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR 18 februari 2014 Limburgs Klimaatfonds CVBA Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Veilig investeren met respect!

Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 Overpelt Ondernemingsnummer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12 Jaarverslag 2008 Inhoud Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 2008 - Kerncijfers over 5 jaar 3 - Organisatie, structuur, beheersorganen 4 - Financiële agenda 5 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie