De ARKimedesregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ARKimedesregeling"

Transcriptie

1

2

3

4 De ARKimedesregeling Initiatief van de Vlaamse regering en PMV. Doel: verzekeren aanbod risicokapitaal voor starters en kmo s in Vlaanderen in marktsegmenten (zaai, early stage en groei) waar private initiatieven te kort komen, zodat deze bedrijven de uitvoering van hun businessplannen kunnen financieren. Circa 450 mln. euro. Pioniersfunctie ten tijde van de opstart: Financieringsmechanisme dat samenwerkt met, maar niet de plaats inneemt van professionele risicokapitaalverschaffers; ARK-F I: oproep tot het brede publiek om middelen bijeen te brengen voor investeringen in de economische toekomst van de eigen Vlaamse regio.

5 De ARKimedesregeling

6

7 Markante gebeurtenissen Oprichting eerste ARKimedesfonds Op 8 juni 2005 werd ARKimedes-Fonds nv opgericht met looptijd tot eind Publieke emissie In september 2005 realiseerde ARKimedes-Fonds nv een publieke ophaling van: 75 mln. euro aandelenkapitaal (90% gewestwaarborg en 35% belastingkrediet gespreid inbaar over vier jaar) en 35 mln. euro obligatielening tot oktober 2017 met een jaarlijkse coupon van 3,45% (100% gewestwaarborg).

8 Markante gebeurtenissen: Aandeelhoudersstructuur

9 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen ARKimedes-Fonds alloceerde 104,7 mln. euro aan de twaalf operationele ARKIV s.

10 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen onder ARK-F ARKimedes Management tracht deze investeringsteams te selecteren met de beste vooruitzichten om durfkapitaalinvesteringen in starters en kmo s in Vlaanderen door te voeren, die hun participaties coachen bij de uitvoering van hun businessplan en die de beste vooruitzichten vertonen om dergelijke investeringen nadien wanneer de onderliggende ondernemingen hun plannen tot uitvoering brachten met winst te verzilveren. Na de erkenning van een ARKIV en pas van zodra een akkoord is bereikt omtrent de investeringsmodaliteiten, wordt de ARKIV opgericht en investeert het ARKimedesfonds in het kapitaal. Sinds 2008 geen nieuwe ARKIV s onder ARK-F meer erkend. Twaalf operationele ARKIV s, FUNDUS II werd in 2008 stop gezet.

11 Markante gebeurtenissen: de ARKIV s en hun focus

12 Markante gebeurtenissen: de ARKIV s en hun focus

13 Markante gebeurtenissen: Overzicht kapitaalvolstortingen Het afgelopen boekjaar vroegen ARKIV s 11 mln. euro kapitaal bij ARKimedes-Fonds op. De volstortingen gebeuren naarmate de ARKIV s investeringen in starters en kmo s dienen door te voeren of werkingskosten (kaderend binnen vooraf goedgekeurde budgetten) dienen te betalen.

14 Markante gebeurtenissen: Algemeen economisch klimaat In 2008 brak wereldwijd een zware financiële crisis uit. Dat leidde tot een economische crisis, wat in de markt drukte op het investeringsklimaat van 2008 tot midden ARKIV s dienden hun investeringsbeleid hieraan aan te passen: participaties dienden dichter en zeer hands-on opgevolgd te worden, zwakke doelondernemingen dienden sneller afgestoten te worden en alle doelondernemingen dienden maximaal te focussen op kernactiviteiten met een strikt kasbeheer. Met de crisis viel de IPO- en M&A-markt stil waardoor lopende exitgesprekken on hold werden geplaatst. Met de voorzichtige economische heropleving in 2010 kwam de trade sale markt opnieuw op gang. ARKIV s zijn terug aan het werk met het voorbereiden van de exitpistes van hun participaties. Maar de recente vertragingen van de economische groei in Europa zijn dan weer te betreuren en contraproductief voor het exit-klimaat.

15 Markante gebeurtenissen: Einde initiële investeringsperiode ARKIV s ARKIV s hebben vijf jaar tijd om te investeren in nieuwe participaties, daarna zijn enkel vervolginvesteringen in bestaande participaties mogelijk. Daarbij is het wenselijk om tijdens de initiële investeringsronde niet teveel te investeren, maar nadien te investeren in stappen bij realisatie van vooraf bepaalde contractuele mijlpalen. Van de huidige twaalf ARKIV s hebben tien begin 2011 hun investeringsperiode beëindigd. Van de totaal te investeren bedragen (zijnde 185 mln. euro van alle ARKIV-middelen) planden de ARKIV s 50 à 55% initiële investeringen en 45 à 50% vervolginvesteringen. Per 31 maart 2011 werd 133,9 mln. euro door ARKIV s geïnvesteerd (74,2 mln. initiële en 59,7 mln. euro vervolginvesteringen).

16 Markante gebeurtenissen: Start ARKimedes-Fonds II nv Gezien de meeste ARKIV s onder ARKimedes-Fonds nv begin 2011 het einde van hun investeringsperiode bereikten en teneinde het aanbod aan risicokapitaal voor starters en kmo s in Vlaanderen te verzekeren, werd op 4 juni 2010 ARKimedes- Fonds II nv opgericht. Kandidaat-ARKIV s konden vanaf 15 december 2010 hun aanvraagdossier indienen. De eerste kandidaten werden geselecteerd en de eerste ARKIV s gaan pas in het tweede semester van 2011 van start. ARKimedes-Fonds II nv is 100 mln. euro groot wat door PMV nv wordt ingebracht.

17

18 Investeringen door ARKimedes-Fonds

19 Investeringen door ARKimedes-Fonds Met huidige ARKIV s is euro durfkapitaal voorradig voor ARKIV s, die investeren in starters en kmo s in Vlaanderen.

20 Investering door ARKimedes-Fonds: FVA-boekhoudkundige waarderingsregels De financiële vaste activa van ARKimedes-Fonds Kapitaalparticipaties worden geboekt aan aanschaffingswaarde, waardeverminderingen worden geboekt i.g.v. duurzame minderwaarde of ontwaarding; Jaarlijkse review van alle ARKIV-dossiers waarbij wordt ingeschat of elke ARKIV zijn businessplan al dan niet zal kunnen realiseren; Gezien het slechte economische klimaat besloot de raad van bestuur sinds 1 april 2009 voorzichtigheidshalve een stap verder te gaan en systematisch waardeverminderingen aan te leggen t.b.v. het pro rata deel van ARKimedes-Fonds in de door de ARKIV s gerealiseerde minderwaarden op hun participaties. Dit staat los van het gegeven dat de ARKIV s alles in het werk stellen om hun businessplannen te realiseren.

21 Investering door ARKimedes-Fonds: Boekwaarde FVA

22 Investering door ARKimedes-Fonds: EVCA-waardering EVCA-waarderingsrichtlijnen hebben extracomptabel karakter ( boekhoudkundige waardering). Bij intrinsieke waardering volgens EVCA-richtlijnen gelden o.a. volgende conservatieve regels: Elke participatie wordt de eerste twaalf maanden aan aanschaffingswaarde gewaardeerd; Na twaalf maanden wordt de waardering telkens met schijven van 25% verminderd als er achterstand is t.o.v. het businessplan; Opwaarderingen enkel in geval van een realistisch bindend bod vanwege een derde, of bij een nieuwe kapitaalronde aan een hogere waardering waarin een derde substantieel participeert of in geval van hogere multiplewaardering (dit laatste enkel voor mature bedrijven). IW volgens EVCA-richtlijnen: 56,2 mln. euro. Daarnaast maken alle ARKIV s onder toezicht van ARKimedes semestrieel een inschatting van de potentiële return (en zo ook de beoogde verkoopwaarde) van hun portefeuille. Dit laatste wordt niet gerapporteerd omdat het een inschatting van de investeringsteams blijft.

23 Investering door ARKimedes-Fonds: Eerste uitkeringen van ARKIV s aan ARK-F De 4,7 mln. euro exit-inkomsten voor ARK-F tot dusver werden uitgekeerd via kapitaalverminderingen (fiscaal meest gunstig, doch niet zichtbaar in de resultatenrekening). Pas wanneer exit-inkomsten terugkeren via dividenden, zullen opbrengsten in de resultatenrekening te zien zijn.

24

25 Investeringen in doelondernemingen: Investeringen door ARKIV s op kruissnelheid Op 31 maart 2011 bedroegen de gerealiseerde ARK-investeringen door de ARKIV s een 133,9 miljoen euro in 118 verschillende bedrijven

26 Investeringen in doelondernemingen

27 Investeringen in doelondernemingen 40% van de middelen is geïnvesteerd in computergerelateerde ondernemingen. Biotechnologie, consumentgerelateerde sectoren, elektronica, industriële producten en diensten en telecommunicatie staan elk voor 7 à 12%.

28 Investeringen in doelondernemingen 60% van de middelen is aangewend voor groeifinanciering (vnl. eerste groei), 35% voor opstart en 5% als zaaikapitaal

29

30 Jaarrekening: de balans

31 Jaarrekening: de balans Kosten van oprichting en publieke emissie euro werden op vijf jaar afgeschreven De financiële vaste activa omvatten de deelnemingen in de twaalf ARKIV s (zie slide 18) euro vordering op grootbank i.n.v. voortijdig uitoefenen 80% putoptie op Baker Street en Pembridge Square Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

32 Jaarrekening: de balans Commercial paper Gelden op zicht- en spaarrekeningen Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

33 Jaarrekening: de balans In februari 2011 besloot RvB om de Baker Street en Pembridge Square beleggingen van de hand te doen door de bestaande verkoopoptie met 80% indekking van de AW vervoegd uit te oefenen. De overeenkomstige betaling gebeurt in drie schijven: 10,4 mln. in februari 2011, 8 mln. in juli 2011 en 4 mln. in januari RvB oordeelde dat het raadzamer was om deze vervroegd te verkopen gezien de vele onzekerheden voor een volledig herstel of een herstel boven de waarde van de overeenkomstige indekking. Het fonds realiseerde netto 2,43 mln. euro verlies op beide producten waarvoor de nodige waardeverminderingen reeds in de vorige boekjaren werden geboekt. Dit brengt het totaal gecumuleerd resultaat uit alle thesauriebeleggingen samen dusver op + 2,6 miljoen euro.

34 Jaarrekening: de balans euro startkapitaal en euro opgehaald via publieke emissie De via de swap gefinancierde coupons van de obligatielening verhoogd met de gekapitaliseerde intrest De tijdens de publieke emissie in 2005 geplaatste obligatielening Voornamelijk de nog openstaande beheervergoeding Pro rata gedeelte van de couponlast van de obligatielening met betaaldatum 12 oktober 2011 Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

35 Jaarrekening: de resultatenrekening O.a euro beheersvergoeding, euro aanmaak jaarverslag, euro kosten revisor, euro kosten accountant Afschrijving kosten van oprichting en publieke aandelenemissie Opbrengsten uit thesauriebeleggingen O.a euro coupons OBL, euro gekapitaliseerde rente swap, euro afschrijving kosten emissie OBL en euro premies Voorzichtigheidshalve geboekte waardeverminderingen op ARKIV s

36 Buitenbalansverplichtingen Interest-swap ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interestswap afgesloten. Uit deze swap ontvangt ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag van euro, waarmee het de jaarlijkse coupons van de obligaties betaalt. In ruil dient ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag ( euro) te betalen op de einddatum ( ) van de swap, tevens de einddatum van de obligaties. Kapitaalverhoging GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND De raad van bestuur van de ARKIV kan beslissen om nieuwe aandelen uit te geven en zo het kapitaal te verhogen tot maximaal 30,1 mln. euro. Het aandeel van ARKimedes-Fonds in deze ARKIV bedraagt maximaal 15 mln. euro.

37 IW per aandeel op 31 maart overheidsincentives Eigen vermogen: euro Aantal aandelen: Intrinsieke waarde per aandeel: 164,40 euro p.a. Oorspronkelijke uitgifteprijs (z. korting): 250 euro p.a. Overheidsincentives per aandeel: 312,50 euro p.a. waarborg Vl. Gewest: belastingkrediet per aandeel: 225 euro p.a. 87,50 euro p.a. Vlaamse overheid heeft burger laten participeren in durfkapitaalinvesteringen in zijn eigen regio, maar heeft het risico voor de particuliere belegger van bij de start ingedekt. Nb. Plafond belastingkrediet 875 euro per belastingplichtige + obligatiehouders genieten van een gewestwaarborg van 100% van de hoofdsom.

38 IW per aandeel op 31 maart overheidsincentives Daling IW per aandeel sedert start vnl. te verklaren door volgende kostenposten: -24,17 euro/aandeel tgv werkingskosten -15,31 euro/aandeel tgv kosten publieke emissie -23,64 euro/aandeel tgv kosten gekapitaliseerde coupon OBL -29,57 euro/aandeel tgv voorzichtigheidshalve aangelegde waardeverminderingen op ARKIV s Totaal: - 92,69 euro/aandeel. De 4,7 mln. euro exit-inkomsten die ARKimedes-Fonds van ARKIV s ontving keerden terug via de fiscaal meest gunstige uitkeringswijze van kapitaalvermindering doch dit vertaald zich niet in de resultatenrekening en bijgevolg ook niet in de IW/aandeel.

39 Verslag van de commissaris Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per 31 maart 2011 werd afgeleverd door de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren. In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële jaarrekening gemaakt.

40 Vooruitzichten ARKIV s investeren (initiële investeringsperiode vijf jaar) in starters en niet beursgenoteerde kmo s teneinde deze toe te laten hun businessplannen te financieren en met de intentie elke kapitaalparticipatie na gemiddeld vijf tot acht jaar na de initiële investering met meerwaarde te verzilveren. Zodra een ARKIV exit-inkomsten heeft die meer dan 1 mln. euro cash vertegenwoordigen, moet deze de inkomsten uitkeren. De ARKIV zal eerst uitkeren via kapitaalverminderingen en pas daarna via dividenden. Enkel dividenden doen de IW per aandeel stijgen. Tot dusver ontving ARKimedes-Fonds haar pro rata deel (4,7 mln.) in exit-inkomsten, maar via kapitaalverminderingen (dus nog geen verhoging van de IW per aandeel).

41 Vooruitzichten Met de economische crisis midden 2010 is meer geld aangewend om de goede doelondernemingen door de crisis te loodsen en hebben de ARKIV s ook sneller hun zwakste dossiers moeten afstoten. Dit alles heeft de voorbereiding van de exitgesprekken in de markt vertraagd en verklaart de voorzichtigheidshalve door het ARK-F aangelegde waardeverminderingen. IW per aandeel zal nog verder negatief evolueren. Echter naarmate de einddatum van ARK-F (2018) nadert, zullen ARKIV s hun portefeuilles meer en meer te gelde hebben gemaakt en zullen exit-inkomsten uitgekeerd kunnen worden via dividenden i.p.v. kapitaalverminderingen. Het ARK-F droeg bij tot de 133,9 mln. euro ARK-investeringen tot dusver door ARKIV s in 118 bedrijven, die allen samen VTE tewerkstellen.

42

43

44 Stemming Punt 1: akkoord met niet-voorlezing van de officiële documenten Punt 2: goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten ( over te dragen verlies van het boekjaar) Punt 3: kwijting voor elke bestuurder (Macsons nv vertegenwoordigd door Peter Baert, Vera Boesmans, Johan Bortier, Katleen Van Havere, Marina Heyvaert, Impex-Inter nv vertegenwoordigd door Roeland Vavedin, PMV nv vertegenwoordigd door Bart De Smet, Eric Vermeylen, Management Consultants R. verpoest & C vertegenwoordigd door Robert Verpoest) Punt 4: kwijting van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers Punt 5: benoeming van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers voor een nieuwe periode van drie jaar tot de AV van 2014 met als jaarlijkse vergoeding euro (excl. BTW, jaarlijkse indexatie). Ter info: vertegenwoordiger Bart De Smet van bestuurder PMV werd vervangen door Filip Lacquet.

45

46

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag 2011 ALGEMEEN deel Quest for growth JAArVerslag inhoud JAARVERSLAG ALGEMEEN deel Quest for growth Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR Limburgs Klimaatfonds CVBA PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR 18 februari 2014 Limburgs Klimaatfonds CVBA Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 2008

JAARVERSLAG 2007 2008 JAARVERSLAG 2007 2008 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

7.8. Ontslag/einde mandaat 17

7.8. Ontslag/einde mandaat 17 2 Inhoudstafel 1. Kerncijfers 4 2. Deugdelijk bestuur 6 2.1. Algemene Vergadering 6 2.2. Raad van Bestuur 6 2.3. Bestuurscomité 7 2.4. Investeringscomité 7 2.5. Auditcomité 7 2.6. Commissaris 7 3. Jaarrekening

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Verslag 2013. Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

Verslag 2013. Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Verslag 2013 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Het rapport kas-, schuld- en waarborgbeheer 2013 2 Inhoudstafel Inhoud I. INLEIDING... 5 II. ECONOMISCHE OMGEVING... 7 1. Internationale context... 7 2. Rentemarkt

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie