VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof. over het onderzoek van de rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus NV. Stuk 37-A ( ) Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof. over het onderzoek van de rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus NV. Stuk 37-A (2003-2004) Nr."

Transcriptie

1 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting november 2003 VERSLAG van het Rekenhof over het onderzoek van de rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus NV 4345

2 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 2

3

4 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 4

5 5 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 REKENHOF Bijlage bij brief N B2 Onderzoek van de rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus NV Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Dit verslag is door de Nederlandse kamer van het Rekenhof vastgesteld in haar zitting van 28 oktober 2003

6 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 6 INHOUD Blz. 1. Inleiding Gimvindus : mijlpalen in 2000 en Vergelijkende cijfers jaarrekeningen Cijfers in duizenden BEF Cijfers in duizenden EUR Bespreking van de jaarrekeningen Algemeen Gedetailleerd Financiële vaste activa Vorderingen Eigen vermogen Voorzieningen voor risico s en kosten Schulden Afsplitsing en verkoop van de staal- en textielbelangen Staal Vlaanderen Oprichting Inbreng in natura en kapitaalverhoging Overdracht schulden, rechten en plichten Kapitaalverhoging Verkoop aan PMV Textiel Vlaanderen Oprichting Inbreng in natura, quasi-inbreng en kapitaalverhoging Overdracht schuld Kapitaalverhoging Verkoop aan PMV Werfinvest : fusie door overneming Uitvoering beheersovereenkomsten Algemeen besluit Antwoord van Gimvindus Antwoord van de minister BIJLAGEN

7 7 Stuk 37-A ( ) Nr Inleiding Dit verslag is het resultaat van een onderzoekscyclus die zijn juridische grondslag vindt in artikel 13 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaams investeringsmaatschappijen. De modaliteiten voor het onderzoek van de rekeningen van de investeringsmaatschappijen zijn vastgelegd in een protocol d.d. 21 december 1994 gesloten tussen het Vlaams Gewest en het Rekenhof. Het Rekenhof rapporteerde betreffende de rekeningen van Gimvindus voor de periode van 1996 tot 1999 (Vlaams Parlement, Stuk 37-D ( ) Nr. 1). Zijn verslag werd besproken in de Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme (Vlaams Parlement, Stuk 37-D ( ) Nr. 2). 2. Gimvindus : mijlpalen in 2000 en 2001 Medio 2000 verzocht de Commissie van onderzoek over de toekenning en de aanwending van scheepskredieten in haar aanbevelingen de Vlaamse regering Gimvindus te vereffenen en te ontbinden (Vlaams Parlement, Stuk 291 ( ) Nr. 6, pagina 157, punt 3.5.). In 2001 wordt de eerste grote stap in de vereffening van Gimvindus gezet door het afstoten van de staal- en textielbelangen : - Staal Vlaanderen NV en Textiel Vlaanderen NV worden opgericht als gespecialiseerde dochtervennootschappen van Gimvindus; - de staal- en textielbelangen van Gimvindus worden ingebracht in de respectieve vennootschappen; - de bankschuld van Gimvindus wordt overgedragen aan Staal Vlaanderen NV; - de achtergestelde schuld van Gimvindus tegenover het Vlaams Gewest wordt grotendeels overgedragen aan Staal Vlaanderen NV en Textiel Vlaanderen NV; - Staal Vlaanderen NV en Textiel Vlaanderen NV worden verkocht aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De inkomsten van de verkoop van Staal Vlaanderen NV en Textiel Vlaanderen NV worden door Gimvindus aangewend om een kapitaalvermindering door te voeren. Eveneens in het kader van de vereffening wordt in 2001 de dochtermaatschappij Werfinvest ontmanteld door middel van een fusie door overneming.

8 Stuk 37-A ( ) Nr Vergelijkende cijfers jaarrekeningen De in dit verslag opgenomen cijfers hebben betrekking op de overgangsperiode van Belgische frank naar euro. Om verwarring te vermijden, en om de cijfers zowel naar het verleden als naar de toekomst herkenbaar te houden, worden in onderstaande tabellen de cijfers zowel in BEF als in EUR weergegeven Cijfers in duizenden BEF BALANS Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan 1 jaar Vorderingen op ten hoogste jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen Totaal activa Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen resultaat Voorzieningen voor risico s en kosten Schulden op meer dan 1 jaar Schulden op ten hoogste 1 jaar Overlopende rekeningen Totaal passiva RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Financiële opbrengsten Financiële kosten Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen Resultaat van het boekjaar

9 9 Stuk 37-A ( ) Nr Cijfers in duizenden EUR BALANS Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan 1 jaar Vorderingen op ten hoogste jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen Totaal activa Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen resultaat Voorzieningen voor risico s en kosten Schulden op meer dan 1 jaar Schulden op ten hoogste 1 jaar Overlopende rekeningen Totaal passiva RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Financiële opbrengsten Financiële kosten Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen Resultaat van het boekjaar

10 Stuk 37-A ( ) Nr Bespreking van de jaarrekeningen 4.1. Algemeen De jaarrekeningen 1999 tot 2001 kunnen als volgt worden samengevat (bedragen in duizenden BEF) : Financiële vaste activa Vorderingen Vordering Vlaams Gewest Geldbeleggingen en liquide middelen Andere activa Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen voor risico s en kosten Achtergestelde lening Vlaams Gewest Consortiumkrediet Schuld Vlaams Gewest Andere schulden Overlopende rekeningen Totaal passiva Waardevermindering financiële vaste activa Waardevermindering vlottende activa Aanleg voorzieningen Afboeking herwaarderingsmeerwaarden Belastingen Andere kosten en opbrengsten Totaal resultaat Op 31 december 2001 heeft Gimvindus zijn balanstotaal gereduceerd tot 6,5 miljard BEF, of in feite zelfs tot 5,7 miljard BEF als abstractie wordt gemaakt van de tegenover elkaar wegvallende vordering en schuld Vlaams Gewest ad 806,8 miljoen BEF ( EUR). Na de afstoting van de staal- en textielbelangen en de fusie door overneming met Werfinvest zijn op 31 december 2001 de financiële vaste activa samen met de vorderingen 3,3 miljard BEF waard, beschikt Gimvindus over 2,4 miljard BEF geldmiddelen en heeft Gimvindus een vordering van 806,8 miljoen BEF op het Vlaams Gewest.

11 11 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2001 nog 85 miljoen BEF, na het aanleggen van voorzieningen ten bedrage van 1,6 miljard BEF. Door overdracht van schulden aan Staal Vlaanderen NV en Textiel Vlaanderen NV is de schuld op lange termijn van Gimvindus gevoelig gereduceerd. Het volledige consortiumkrediet (6.367 miljoen BEF) werd overgedragen aan Staal Vlaanderen NV, de achtergestelde lening tegenover het Vlaams Gewest werd grotendeels overgedragen (7,9 miljard BEF aan Staal Vlaanderen NV, 630 miljoen BEF aan Textiel Vlaanderen NV), zodat nog 2,8 miljard BEF ten laste van Gimvindus blijft. In 2000 lijdt Gimvindus een verlies van 3,7 miljard BEF, waarbij waardeverminderingen (1,3 miljard BEF), de aanleg van voorzieningen voor risico s en kosten (1,6 miljard BEF) en belastingen (0,5 miljard BEF) als belangrijkste elementen gelden. In 2001 wordt een winst van 1,9 miljard BEF geboekt, voor 1,7 miljard BEF te danken aan de afboeking van herwaarderingsmeerwaarden Gedetailleerd Hierna volgt een meer gedetailleerde commentaar over de belangrijkste rubrieken uit de jaarrekening, waarbij voor de BEF als munteenheid wordt gekozen omdat binnen Gimvindus de gedetailleerde informatie eveneens in BEF werd opgesteld Financiële vaste activa Per 31 december 1999 bedroegen de financiële vaste activa 22,3 miljard BEF, waarmee ze 78% van het balanstotaal vertegenwoordigden. In 2000 verminderde de waarde van de financiële vaste activa tot 21,4 miljard BEF. De enige noemenswaardige investeringen in dit boekjaar betroffen een vervolginvestering bij Tasibel van 40 miljoen BEF en de participatie in Modenatie ten bedrage van 45 miljoen BEF. Daarnaast werden waardeverminderingen geboekt voor 5.559,2 miljoen BEF, evenwel gecompenseerd door 4.550,4 miljoen BEF meerwaarden en 22,5 miljoen BEF terugname van waardeverminderingen. De waardeverminderingen hebben voor 4.571,2 miljoen BEF betrekking op Sidmar, waarvan de aandelen per 31 december 1999 voor miljoen BEF in de boeken waren opgenomen. Deze waardering werd evenwel herbekeken in het kader van de toenmalig geplande omzetting van de aandelen Sidmar in de meer liquide aandelen Arbed. De waardering van de aandelen Sidmar per 31 december 2000 stemt overeen met de waarde waarvoor deze in juni 2001 in Staal Vlaanderen NV worden ingebracht. Tegelijkertijd wordt met betrekking tot Sidmar een meerwaarde van 4.544, 4 miljoen BEF geboekt, door per 31 december 2000 een vordering in te boeken voor de definitieve afrekening van in het verleden door Sidmar teruggekochte niet-stemgerechtigde aandelen. In vorige boekjaren werd deze vordering als een latente meerwaarde beschouwd. De overige waardeverminderingen hebben voornamelijk betrekking op :

12 Stuk 37-A ( ) Nr Werfinvest 163,0 miljoen BEF - Van der Eecken (faillissement) 171,2 miljoen BEF - Holchem-groep 648,8 miljoen BEF Per 31 december 2001, na de verkoop van de staal- en textielparticipaties en de opslorping door Gimvindus van Werfinvest, resten nog slechts financiële vaste activa voor 1,05 miljard BEF. Deze participaties en vorderingen hebben betrekking op Novovil (reconversiemaatschappij), de Holchem-groep (rederij), Stork-MEC (technische installaties), BSC (scheepsbouwwerf in vereffening), ASSC-BSSC (scheepswerf) en het Bedrijvencentrum Vilvoorde Vorderingen De vorderingen, zowel deze op meer dan 1 jaar als op ten hoogste 1 jaar evolueren tijdens de beschouwde periode als volgt : - per 31 december BEF - per 31 december BEF - per 31 december BEF Hierbij kan de volgende onderverdeling worden gemaakt (in duizenden BEF) : Sidarfin Scheepskredieten Lening Vlaams Gewest Terug te vorderen belastingen Andere Totaal vorderingen Bijkomende informatie omtrent de grootste wijzigingen : - in 2001 verdwijnt de vordering op Sidarfin uit de boeken van Gimvindus doordat het openstaande saldo wordt ingebracht bij Staal Vlaanderen NV; - de scheepskredieten worden verder afgebouwd, namelijk met 529 miljoen BEF in 2000 en 265 miljoen BEF in Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt dat de vermindering van 2000 voor 255 miljoen BEF bestaat uit geboekte waardeverminderingen; - op 31 december 2001 heeft Gimvindus een vordering van 20 miljoen euro ( BEF) op het Vlaams Gewest. Dit bedrag werd op 19 december 2001 aan het Vlaams Gewest overgemaakt in het kader van een eventuele financiering van DAT en vormde als het ware een vooruitbetaling op een later door te voeren kapitaalvermindering bij Gimvindus. - de andere vorderingen stijgen in 2001 door de fusie met Werfinvest.

13 13 Stuk 37-A ( ) Nr Eigen vermogen Het eigen vermogen evolueert tijdens de beschouwde periode als volgt (in duizenden BEF) : Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen resultaat Totaal eigen vermogen Het kapitaal van Gimvindus wijzigt als volgt : in duizenden BEF in EUR Toestand per Kapitaalverhoging Kapitaalverhoging Eerste kapitaalvermindering Tweede kapitaalvermindering Toestand per Achtergrondinformatie bij deze kapitaalwijzigingen : - in 2000 neemt het kapitaal toe met 675 miljoen BEF als gevolg van de jaarlijkse kapitaalverhoging door het Vlaams Gewest ter uitvoering van artikel 12 van de financieringsovereenkomst van 21 december 1994, bekrachtigd door artikel 2 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995; - in 2001 neemt het kapitaal eveneens met 675 miljoen BEF toe, waarbij dit bedrag onmiddellijk wordt aangewend voor een kapitaalverhoging bij Staal Vlaanderen NV (zie punt ); - kapitaalvermindering ad 20 miljoen EUR : komt overeen met de lening van 20 miljoen EUR die aan het Vlaams Gewest werd toegekend (zie punt ) en die door schuldvergelijking met deze kapitaalvermindering zal worden gecompenseerd. Zolang de schuldvergelijking niet heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag van deze kapitaalvermindering geboekt als een schuld tegenover het Vlaams Gewest (zie punt ). - kapitaalvermindering ad ,66 EUR : dit bedrag stemt overeen met de verkoopprijs van Staal Vlaanderen NV en Textiel Vlaanderen NV voor respectievelijk EUR en ,66 EUR (zie punt en ). Gimvindus is lastens artikel 3, 3, van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot herstructurering van Gimvindus, ertoe gehouden de ontvangsten van deze verkopen bij wijze van kapitaalvermindering over te dragen aan het Vlaams Gewest.

14 Stuk 37-A ( ) Nr De herwaarderingsmeerwaarden van miljoen BEF hadden betrekking op de participatie in Finindus. Deze participatie werd in 2001 ingebracht in Staal Vlaanderen NV, waardoor deze herwaarderingsmeerwaarden dienden te worden afgeboekt. Door het verlies van circa 3,7 miljard in 2000 heeft Gimvindus per 31 december 2000 een overgedragen verlies van miljoen BEF. De belangrijkste elementen in dat verlies zijn : - waardeverminderingen op de financiële vaste activa voor netto 986 miljoen BEF; - waardeverminderingen op de vlottende activa voor 352 miljoen BEF; - de aanleg van voorzieningen voor risico s en kosten ten bedrage van miljoen BEF (zie punt ); - belastingen voor 496 miljoen BEF. In 2001 zorgt de winst van miljoen BEF ervoor dat het overgedragen verlies wordt gereduceerd tot miljoen BEF. Voor alle duidelijkheid dient hierbij te worden vermeld dat de winst van miljoen BEF in 2001 voor miljoen BEF ontstaat uit de hierboven aangehaalde afboeking van de herwaarderingsmeerwaarden Voorzieningen voor risico s en kosten In het boekjaar 2000 worden voor het eerst voorzieningen voor risico s en kosten ten bedrage van miljoen BEF in de balans opgenomen. Hiervan heeft miljoen BEF betrekking op hangende geschillen, waaronder een claim van de Begemann-groep met betrekking tot een put-optie op aandelen Boelwerf en een geschil met de curatoren van de ABC-scheepvaartgroep met betrekking tot scheepskredieten. Daarnaast heeft een voorziening van 400 miljoen BEF betrekking op kosten naar aanleiding van de vereffening van Gimvindus, waaronder opzegvergoedingen voor het personeel Schulden De schulden, zowel deze op meer dan 1 jaar als op ten hoogste 1 jaar evolueren tijdens de beschouwde periode als volgt : - per 31 december BEF - per 31 december BEF - per 31 december BEF

15 15 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 Hierbij kan de volgende onderverdeling worden gemaakt (in duizenden BEF) : Achtergestelde lening Vlaams Gewest Consortiumkrediet Kredietinstellingen Winstbelastingen Schuld aan Vlaams Gewest Andere Totaal schulden Bijkomende informatie omtrent de grootste wijzigingen : - de achtergestelde lening Vlaams Gewest vermindert in 2001 met miljoen BEF, doordat Staal Vlaanderen NV en Textiel Vlaanderen NV deze schuld overnemen voor respectievelijk miljoen BEF en 630 miljoen BEF; - ook het openstaande saldo van het consortiumkrediet wordt in 2001 volledig overgenomen door Staal Vlaanderen NV; - de belastingschuld op 31 december 1999 dient te worden gerelativeerd, aangezien er op dezelfde datum langs de actiefzijde van de balans een vordering van 449 miljoen BEF tegenover staat. De schuld van 496 miljoen BEF op 31 december 2000 heeft betrekking op de in het verleden gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van KS-aandelen. De verdere toename van de belastingschuld in 2001 is toe te schrijven aan de fusie met Werfinvest. - de schuld aan het Vlaams Gewest op 31 december 2001 betreft de nog uit te keren kapitaalvermindering van 20 miljoen EUR (zie ook punt ).

16 Stuk 37-A ( ) Nr Afsplitsing en verkoop van de staal- en textielbelangen In het kader van de vereffening van Gimvindus worden de staal- en textielbelangen in eerste instantie afgesplitst door inbreng in respectievelijk NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen. Daarna worden beide vennootschappen verkocht aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) Staal Vlaanderen Oprichting Op 21 mei 2001 wordt de naamloze vennootschap Staal Vlaanderen NV opgericht, waarbij het maatschappelijk kapitaal EUR bedraagt en met Gimvindus als enige aandeelhouder. Door artikel 1 van het besluit van 22 juni 2001 van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van de oprichting door Gimvindus NV van twee gespecialiseerde dochtervennootschappen, NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen bezit Staal Vlaanderen het statuut van gespecialiseerde dochteronderneming. Op grond van artikel 13 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, heeft het Rekenhof dan ook controlebevoegdheid over Staal Vlaanderen Inbreng in natura en kapitaalverhoging Op 20 juni 2001 worden de staalbelangen van Gimvindus volledig ingebracht in NV Staal Vlaanderen voor een totale waarde van ,81 EUR. Als tegenwaarde ontvangt Gimvindus voor EUR aandelen van NV Staal Vlaanderen en wordt NV Staal Vlaanderen schuldenaar tegenover Gimvindus voor een bedrag van ,81 EUR. Bovenstaande bedragen worden verder uitgesplitst, waarbij de waardering wordt gestaafd door het Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 19 juni 2001 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura, bevestigd door het Verslag inzake inbreng in natura naar aanleiding van een kapitaalverhoging bij Staal Vlaanderen NV van de bedrijfsrevisor.

17 17 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 Samenstelling van de inbrengwaarde ad ,81 EUR : in EUR in BEF Aandelen Sidmar , Aandelen Finindus , Winstbewijzen Sidmar en ALZ 1,00 41 Opleg vroeger ingekochte , aandelen Sidmar Dividend Sidmar , Vordering Sidarfin , Totaal inbrengwaarde , De waarde van de aandelen Sidmar, van de aandelen Finindus, en van de opleg met betrekking tot de vroeger ingekochte aandelen en de winstbewijzen Sidmar en ALZ stemt overeen met de boekwaarde per 31 december De vordering op Sidarfin omvat de hoofdsom van de uitstaande vordering en de gelopen intresten tot de inbrengdatum. Samenstelling van de schuld van Staal Vlaanderen aan Gimvindus : in EUR in BEF Hoofdsom rentedragende , schuld Pro rata intresten , Effect IRS-contracten , Hoofdsom achtergestelde renteloze schuld Totaal schuld , De rentedragende schuld van miljoen BEF stemt overeen met het aandeel dat NV Staal Vlaanderen in een latere fase van het consortiumkrediet zal overnemen, waarbij tevens de gelopen intresten en de vergoedingen voor de bijhorende Intrest Rate Swaps worden ingebracht. De achtergestelde renteloze schuld stemt overeen met het deel van de achtergestelde lening tegenover het Vlaams Gewest dat NV Staal Vlaanderen ten hare laste zal nemen. Naast de inbreng in natura wordt eveneens op 20 juni 2001 het kapitaal verhoogd met EUR, onmiddellijk en volledig volgestort in geld, zodat het maatschappelijk kapitaal op 20 juni 2001 uiteindelijk EUR bedraagt Overdracht schulden, rechten en plichten Naast de inbreng in natura en de kapitaalverhoging in geld draagt Gimvindus rechten en plichten over aan NV Staal Vlaanderen, rechtstreeks door middel van overeenkomsten, onrechtstreeks door tussenkomst van de Vlaamse overheid : - Overeenkomst Gimvindus NV Staal Vlaanderen dd. 18 juni 2001 : NV Staal Vlaanderen verbindt zich ertoe de overname van het consortiumkrediet en een gedeelte van de achtergestelde lening tegenover het Vlaams Gewest zo snel mogelijk te formaliseren. - Het besluit van 22 juni 2001 van de Vlaamse regering tot behoud van de gewestwaarborg voor leningen overgedragen door

18 Stuk 37-A ( ) Nr o Gimvindus aan NV Staal Vlaanderen maakt de overname van het consortiumkrediet van miljoen BEF door NV Staal Vlaanderen mogelijk. - Overeenkomst van 31 juli 2001 houdende de overdracht van een deel van de schuld van Gimvindus aan het Vlaams Gewest aan NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen : de achtergestelde lening tegenover het Vlaams Gewest wordt voor miljoen BEF overgedragen aan NV Staal Vlaanderen en voor 630 miljoen BEF aan NV Textiel Vlaanderen, onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de herstructurering van Gimvindus. - Overeenkomst van 31 juli 2001 tussen NV Staal Vlaanderen en het Vlaams Gewest betreffende de regeling van de schuld aan het Vlaams Gewest : de modaliteiten met betrekking tot de schuld van miljoen BEF van NV Staal Vlaanderen tegenover het Vlaams Gewest worden vastgelegd. - Decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot herstructurering van Gimvindus, met o.a. : o machtiging aan de Vlaamse regering voor de overdracht van de achtergestelde lening van Gimvindus tegenover het Vlaams Gewest aan NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen, waarbij tevens de modaliteiten van de lening mogen worden aangepast (artikel 2, 1, 2 en 3 ) o machtiging aan de Vlaamse regering in te stemmen met de overdracht van het recht op de jaarlijkse kapitaalverhoging van Gimvindus naar NV Staal Vlaanderen (artikel 2, 4 ) o mogelijkheid om de aandelen van NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen te verkopen aan de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) of de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) (artikel 3, 1) behoud van de gewestwaarborg voor leningen die NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen overnemen van Gimvindus (artikel 3, 2) - Overeenkomst van 31 juli 2001 tussen het Vlaams Gewest, Gimvindus en NV Staal Vlaanderen betreffende de overdracht van het recht op kapitaalverhoging : ingevolgde de financieringsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en Gimvindus heeft Gimvindus recht op een jaarlijkse kapitaalverhoging van 675 miljoen BEF. Aangezien het consortiumkrediet volledig wordt overgedragen aan NV Staal Vlaanderen, wordt ook het recht op de kapitaalverhoging overgedragen aan NV Staal Vlaanderen. - Overeenkomst van 20 juni 2001 tussen Gimvindus, Arbed en NV Staal Vlaanderen : NV Staal Vlaanderen treedt voor alle rechten en plichten in de plaats van Gimvindus. - Overeenkomst van 20 juni 2001 tussen Gimvindus, Sidmar, Sidarfin, Finindus, ALZ en NV Staal Vlaanderen : NV Staal Vlaanderen treedt voor alle rechten en plichten in de plaats van Gimvindus. - Overeenkomst van kredietoverdracht van 28 juni 2001 tussen het consortium van banken, Gimvindus en NV Staal Vlaanderen : het consortiumkrediet wordt overgedragen van Gimvindus naar NV Staal Vlaanderen.

19 19 Stuk 37-A ( ) Nr Kapitaalverhoging Op 19 december 2001 wordt het kapitaal van NV Staal Vlaanderen verhoogd met EUR zijnde afgerond de tegenwaarde van 675 miljoen BEF. NV Staal Vlaanderen verkreeg het recht op deze kapitaalverhoging door de reeds vermelde overeenkomst van 31 juli Na deze kapitaalverhoging bedraagt het maatschappelijk kapitaal van NV Staal Vlaanderen EUR Verkoop aan PMV Op 19 december 2001 verkoopt Gimvindus alle aandelen van NV Staal Vlaanderen aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor EUR, zijnde het maatschappelijk kapitaal van NV Staal Vlaanderen na de kapitaalverhoging van dezelfde dag Textiel Vlaanderen Oprichting Gelijklopend aan de hierboven besproken oprichting van NV Staal Vlaanderen wordt op 21 mei 2001 NV Textiel Vlaanderen opgericht, met een maatschappelijk kapitaal van EUR en Gimvindus als enige aandeelhouder. NV Textiel Vlaanderen heeft eveneens het statuut van gespecialiseerde dochteronderneming, waardoor het Rekenhof controlebevoegdheid heeft over NV Textiel Vlaanderen Inbreng in natura, quasi-inbreng en kapitaalverhoging Op 20 juni 2001 wordt het merendeel van de textielbelangen van Gimvindus ingebracht in NV Textiel Vlaanderen voor een totale waarde van ,95 EUR. Als tegenwaarde ontvangt Gimvindus voor EUR aandelen van NV Textiel Vlaanderen en wordt NV Textiel Vlaanderen schuldenaar tegenover Gimvindus voor een bedrag van ,95 EUR. Het bedrag van de inbreng wordt verder uitgesplitst, waarbij de waardering wordt gestaafd door het Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 19 juni 2001 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders inzake quasi inbreng en kapitaalverhoging door inbreng in natura, bevestigd door het Verslag inzake de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal en de quasi-inbreng van de naamloze vennootschap NV Textiel Vlaanderen van de bedrijfsrevisor.

20 Stuk 37-A ( ) Nr Samenstelling van de inbrengwaarde ad ,95 EUR : in EUR in BEF Participaties , Leningen , Intresten p.m. p.m. Overige vorderingen , Rechtszaak Tissages Bruggeman p.m. p.m. Vlaams Gewest Modenatie , Totaal inbrengwaarde , Hierbij werden volgende waarderingsgrondslagen gehanteerd : - Participaties en leningen worden gewaardeerd aan de netto boekwaarde per 31 december 2000, aangepast met de bewegingen tot en met de inbrengdatum. - Niet-vervallen intresten en vervallen niet-ontvangen intresten worden pro memorie opgenomen. - De overige vorderingen betreffen rechtszaken waarbij een waarde van ,24 EUR, zijnde BEF, als vaststaand kan worden beschouwd. Voor het resterende bedrag wordt de waarde van de claim opgenomen. - De rechtszaak Tissages Bruggeman, waarvoor op 18 juni 2001 een dagvaarding werd ontvangen, wordt pro memorie gewaardeerd. - Met betrekking tot de Modenatie wordt een bedrag van 45 miljoen BEF in mindering gebracht. Modenatie wordt immers voor 45 miljoen in de lijst van participaties opgenomen, hoewel deze participatie voor het Vlaams Gewest wordt aangehouden. Tegenover de inbrengwaarde van ,95 EUR staat theoretisch een quasi-inbreng van ,06 EUR, zijnde de tegenwaarde van miljoen BEF achtergestelde renteloze schuld tegenover het Vlaams Gewest die NV Textiel Vlaanderen ten hare laste zal nemen, en ,89 EUR inbreng in natura, zijnde het rekenkundig verschil tussen de inbrengwaarde en de quasi-inbreng. Opdat de kapitaalverhoging door inbreng in natura met een afgerond bedrag zou kunnen plaatsvinden worden in realiteit de volgende bedragen gehanteerd : inbreng in natura EUR, quasi-inbreng ,95 EUR. Naast de inbreng in natura en de quasi-inbreng wordt eveneens op 20 juni 2001 het kapitaal verhoogd met EUR, onmiddellijk en volledig volgestort in geld, zodat het maatschappelijk kapitaal op 20 juni 2001 uiteindelijk EUR bedraagt Overdracht schuld Doordat NV Textiel Vlaanderen enkel een gedeelte van de achtergestelde lening van Gimvindus tegenover het Vlaams Gewest overneemt, is de juridische omgeving minder complex dan bij NV Staal Vlaanderen.

21 21 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 Volgende reeds bij NV Staal Vlaanderen vermelde overeenkomst en decreet (zie punt ) zijn mede op NV Textiel Vlaanderen van toepassing : - Overeenkomst van 31 juli 2001 houdende de overdracht van een deel van de schuld van Gimvindus aan het Vlaams Gewest aan NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen. - Decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot herstructurering van Gimvindus. Daarnaast werden volgende overeenkomsten gesloten : - Overeenkomst Gimvindus NV Textiel Vlaanderen dd. 19 juni 2001 : NV Textiel Vlaanderen verbindt zich ertoe de overname van een gedeelte van de achtergestelde lening tegenover het Vlaams Gewest zo snel mogelijk te formaliseren. - Overeenkomst van 31 juli 2001 tussen NV Textiel Vlaanderen en het Vlaams Gewest betreffende de regeling van de schuld aan het Vlaams Gewest : de modaliteiten met betrekking tot de schuld van 630 miljoen BEF van NV Staal Vlaanderen tegenover het Vlaams Gewest worden vastgelegd Kapitaalverhoging Op 19 december 2001 worden de resterende textielbelangen van Gimvindus ingebracht in NV Textiel Vlaanderen voor een totale waarde van ,66 EUR. Als tegenwaarde ontvangt Gimvindus voor EUR aandelen van NV Textiel Vlaanderen en wordt 63,66 EUR onder uitgiftepremies geboekt. Het bedrag van de inbreng wordt verder uitgesplitst, waarbij de waardering wordt gestaafd door het Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 30 november 2001 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders inzake quasi inbreng en kapitaalverhoging door inbreng in natura, bevestigd door het Verslag inzake de inbreng in natura ter gelegenheid van een kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap NV Textiel Vlaanderen van de bedrijfsrevisor. Samenstelling van de inbrengwaarde ad ,66 EUR : in EUR in BEF Participaties , Leningen , Intresten p.m. p.m. Schulden Totaal inbrengwaarde , Hierbij werden volgende waarderingsgrondslagen gehanteerd : - Participaties, leningen en schulden worden gewaardeerd aan de netto boekwaarde per 31 december 2000, aangepast met de bewegingen tot en met 30 november Niet vervallen intresten en vervallen niet-ontvangen intresten worden pro memorie opgenomen.

22 Stuk 37-A ( ) Nr Verkoop aan PMV Op 19 december 2001 verkoopt Gimvindus alle aandelen van NV Textiel Vlaanderen aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor EUR, zijnde het maatschappelijk kapitaal van NV Textiel Vlaanderen na de kapitaalverhoging van dezelfde dag.

23 23 Stuk 37-A ( ) Nr Werfinvest : fusie door overneming Werfinvest was een 100% dochteronderneming van Gimvindus en kende een eerder sluimerend bestaan, met het merendeel van de activa belegd in geldbeleggingen of liquide middelen : A. Balanstotaal (in EUR) , ,67 B. Geldbeleggingen en liquide , ,85 middelen (in EUR) Verhouding B/A (in %) 93,2 % 87,3 % Als gevolg van de beperkte activiteiten bleek een stopzetting van Werfinvest een gerechtvaardigde keuze in het vereffeningsscenario van Gimvindus. Op 21 december 2001 werd Werfinvest opgeheven door middel van een fusie door overneming per 31 september 2001, waarbij Gimvindus als overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2001 alle verrichtingen boekhoudkundig voor haar rekening neemt en alle rechten en plichten overneemt. Het overgenomen vermogen bedraagt ,25 EUR, zijnde het rekenkundig verschil tussen de activa ten bedrage van ,33 EUR en de passiva tegenover derden ten bedrage van ,08 EUR. Deze passiva tegenover derden bestaan nagenoeg volledig uit een belastingschuld voortspruitend uit de taxatie op de reële waarde van de van Boelwerf overgenomen gronden. Dit overgenomen vermogen stemt nagenoeg overeen met de boekwaarde van Werfinvest in de boeken van Gimvindus per 31 december 2000 van ,23 EUR, waardoor de impact op het resultaat in 2001 van Gimvindus ,02 EUR bedraagt.

24 Stuk 37-A ( ) Nr Uitvoering beheersovereenkomsten In het begin van de onderzochte periode was de beheersovereenkomst van 19 december 1997 van toepassing. De uitvoering van deze beheersovereenkomst werd reeds uitvoerig toegelicht in het verslag van het Rekenhof betreffende de rekeningen 1996 tot 1999 van Gimvindus NV (Vlaams Parlement, Stuk 37-D ( ) Nr. 1, pagina 23 tot 45). De beheersovereenkomst van 1 augustus 2001 heeft betrekking op het vereffeningsscenario van Gimvindus. Hierna volgt een bondig overzicht van de uitvoering van de belangrijkste artikelen in 2001 : - Artikel 1 : NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen werden opgericht, schulden werden overgedragen en beide filialen werden overgedragen aan PMV. - Artikel 2 : Werfinvest werd in 2001 ontbonden bij wijze van fusie; verdere stappen in verband met de vereffening volgen in Artikel 3 : Gimvindus beheert haar portefeuille en geschillen. - Artikel 5 : de achtergestelde schuld tegenover het Vlaams Gewest werd gedeeltelijk overgedragen aan NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen. De nieuwe voorwaarden van de schuld worden bepaald in een afzonderlijke overeenkomst, namelijk de overeenkomst van 31 juli 2001 tussen Gimvindus en het Vlaams Gewest betreffende de regeling van de schuld Vlaams Gewest.

25 25 Stuk 37-A ( ) Nr Algemeen besluit Nadat in 2000 werd beslist Gimvindus te vereffenen, werden in 2001 de staal- en textielbelangen ingebracht in respectievelijk NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen, waarbij tevens het consortiumkrediet en het grootste deel van de achtergestelde lening tegenover het Vlaams Gewest werden overgedragen aan deze vennootschappen. Uiteindelijk werden beide ondernemingen verkocht aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen, waarbij de inkomsten van de verkoop door een kapitaalvermindering aan het Vlaams Gewest werden overgemaakt. Daarnaast werd in 2001 Werfinvest ontbonden na een fusie door overneming met Gimvindus. Door deze stappen in de vereffening werd het balanstotaal van Gimvindus gereduceerd van 28,6 miljard BEF per 31 december 1999 tot 6,5 miljard BEF per 31 december Niettemin merkt het Rekenhof op dat de vereffening hierbij voornamelijk op een formalistische wijze werd benaderd. Binnen de juridische vennootschap Gimvindus is er inderdaad sprake van een vereffening, binnen de consolidatiekring van het Vlaams Gewest daarentegen is er per 31 december 2001 weinig veranderd.

26 Stuk 37-A ( ) Nr Antwoord van Gimvindus In het kader van de tegensprekelijke procedure (protocol d.d. 21 december 1994) werd dit verslag met brief van 14 mei 2003, kenmerk N N1, aan Gimvindus voorgelegd. Met brief van 11 juni 2003 antwoordde de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gimvindus het volgende : De Raad van Bestuur van Gimvindus van 5 juni heeft uw ontwerp van verslag N N1 van 14 mei besproken en heeft terzake geen bedenkingen te formuleren. Een kopie van deze brief is bij dit verslag gevoegd. 10. Antwoord van de minister In het kader van de tegensprekelijke procedure (protocol d.d. 21 december 1994) werd dit verslag met brief van 9 juli 2003, kenmerk N B1, aan de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting voorgelegd. Met brief van 30 september 2003 antwoordde de minister het volgende : Ik meld u geen bemerkingen te hebben bij uw verslag m.b.t. het onderzoek van de rekeningen van de NV Gimvindus 2000 en 2001, dat correct en omstandig is. Een kopie van deze brief is bij dit verslag gevoegd.

27 27 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 BIJLAGEN - Brief d.d. 14 mei 2003, kenmerk N N1, gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gimvindus NV; - Antwoord d.d. 11 juni 2003 van Gimvindus NV; - Brief d.d. 9 juli 2003, kenmerk N B1, gericht aan de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting; - Antwoord d.d. 30 september 2003 van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.

28 Stuk 37-A ( ) Nr. 1 28

29

30

31

32

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie