online!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.waaserfgoed.be online!"

Transcriptie

1 Jaargang 20 nr. 4 oktober - november - december 2010 Logo haarsnijderij Epouse Jacobs Stadsarchief Lokeren Ballonwedstrijd Sint-Niklaas, 1949 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas Ijspret op de slotgracht van Kasteel Cortewalle, 1980 Gemeentearchief Beveren Wilfordkaai in de jaren 50 Gemeentearchief Temse online! België-Belgique P.B. - PP 91O0 Sint-Niklaas Driekoningen 3/5022 Driemaandelijks tijdschrift, P V.U.: Freddy Willockx, voorzitter Interwaas, p.a. Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas Een tijdschrift van

2 Edito - Een groen boek en een witte Kerst In haar Groenboek geeft de Vlaamse regering een eerste aanzet om meer duidelijkheid te scheppen in de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen en om tot een nieuw bestuurlijk landschap met grotere slagkracht te komen. Die verrommeling is een gevolg van een steeds complexer wordende maatschappij. Structuren ontstaan niet zomaar, maar omdat er behoefte is aan samenwerking, overleg enz. Sommige structuren zijn een lang leven beschoren, andere een kort en men vergeet ook al eens een structuur af te schaffen. Het Groenboek schudt aan die structuren. Reacties blijven niet uit. VVSG beet de spits af. De provincies, eerbiedwaardige structuren met een lange staat van dienst, zetten de tegenaanval in. Omdat ook recent opgerichte structuren niet buiten schot blijven, pleit het RESOC Waas en Dender voor wat had u gedacht een regio-indeling Waas en Dender. Interwaas houdt zich wat op de vlakte. Wij willen de stellingen van de VVSG best mee onderschrijven, maar willen ook meedenken met één van onze grootste deelnemers, de Provincie Oost-Vlaanderen. De voltallige Deputatie bracht op 25 oktober trouwens een bezoek aan Interwaas. Er is hard maar verhelderend gediscussieerd over de relatie Provincie Oost-Vlaanderen - Waasland. In tegenstelling tot RESOC pleiten we voor een Wase regio-indeling. Het Waasland is een historisch en geografisch samenhangende entiteit en hangt op vele vlakken samen, houden zo! Al in 2003 verkozen we een RESOC Waasland boven een RESOC Waas en Dender en we houden, niettegenstaande onze loyale inzet in RESOC Waas en Dender, de voorkeur voor een Wase regio aan. We willen die Wase identiteit nog versterken en herhalen de oproep om deel te nemen aan de essaywedstrijd van onze Erfgoedcel Waasland. Naar aanleiding van hun vijftigste verjaardag werkten de collega s van het Kortrijkse Leiedal aan het project Sterk besturen in een sterke regio. De conclusies van hun studie- en denkwerk, overleg en verschillende debatavonden, met liefst 60 overlegmomenten, werden o.l.v. professor Filip De Rynck voorgesteld op 7 december op een colloquium. Ze zijn sterk bepalend voor de verdere evolutie van besturen in Vlaanderen en een fantastische insteek voor het Groenboek. Zowel in het denkwerk van Leiedal als in het Groenboek - in het ene al wat explicieter dan het andere - valt de versterking van de intergemeentelijke werking op. Voor fusies van gemeenten is er weinig enthousiasme, maar voor het op vrijwillige basis samenwerken des te meer. Wanneer echter (te) veel intergemeentelijke initiatieven ontstaan, is er nood aan een goede beheersing en coördinatie en is het nuttig verschillende initiatieven onder één dak te brengen. Interwaas neemt al voor een deel deze rol op en bereidt zich voor op de toekomst. Het nadenken over de toekomst houdt ons niet af van de dagelijkse werking. De lancering van de Erfgoedbank Waasland en het gezamenlijke initiatief over het nieuwe Bijzonder economisch Knooppunt Sint-Gillis-Waas Stekene zijn zeker het vermelden waard, maar in dit nummer kunt u nog veel meer ontdekken. Ondertussen valt de eerste sneeuw. Even wegdromen en u bij deze een prettig eindejaar en een goed en gezond 2011 toewensen. En denk en doe volgend jaar ook duurzaam! ir. Bart Casier directeur

3 Site Metalunion foto Stefaan Van Hul Werfvergadering Metalunion foto Stefaan Van Hul Ontwikkeling KMO-zone Aven Ackers van start Economische bedrijvigheid in de nabijheid van de haven Interwaas wil al verschillende jaren de terreinen ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Aven Ackers tot een bedrijvenzone ontwikkelen (bruto-oppervlakte van het te ontwikkelen terrein is 17,3 hectare). In september 2009 verkreeg Interwaas de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de wegen, rioleringen, grachten, buffervijver en nutsleidingen. De bedrijvenzone is bestemd voor uitbreiding van reeds in Aven Ackers gevestigde bedrijven, nieuwe bedrijven, te herlokaliseren Beverse bedrijven die voldoende havengericht zijn om een inplanting aan de rand van de haven te rechtvaardigen of die momenteel gelegen zijn ten noorden van de E34. Komen in aanmerking: productie en verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel, transport en collectief vervoer, bouw-, grond-, water- en wegenwerken, groenaanleg en onderhoud. Logistieke bedrijven maken wij attent op het aanpalende Logistiek Park Waaslandhaven en verwijzen we door naar onze collega s van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Eerste fase van de werken start De komende weken zullen de infrastructuurwerken starten. Dit betekent dat de wegen, riolering, nutsleidingen en bufferzones van het bedrijventerrein de komende maanden worden aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein zal gebeuren via een nieuwe rotonde op de Schoorhavenweg. Deze rotonde wordt in twee fasen aangelegd om het verkeer zo weinig mogelijk te belemmeren. In het noorden is ten opzichte van Verrebroek een landschapsbuffer voorzien en een fietspad, in het oosten een bufferende waterpartij. Start verkoop In de regio is er een gebrek aan ruimte voor bedrijvigheid. Er is dan ook al heel wat interesse genoteerd. Bedrijven die zich op de site Aven Ackers willen vestigen, kunnen zich melden bij Danny Verbrugge (E. interwaas.be, T. 03/ ). In de zomer van 2011 start de formele bevragingsronde tot uitgifte van het terrein. Aan de geïnteresseerde bedrijven zal bijkomende informatie opgevraagd worden en op basis van een aantal criteria zoals tewerkstelling en efficiënt ruimtegebruik zullen de terreinen toegewezen worden. CO2-neutraliteit voor het elektriciteitsverbruik van het bedrijf is een belangrijke verkoopsvoorwaarde. Ook deelname aan het parkmanagement wordt gevraagd, naast de bij Interwaas bestaande verkoopsvoorwaarden (bouwverplichting, vervreemdingsbod van 20 jaar en recht van terugkoop). Werf Metalunion verloopt naar wens In oktober startten de infrastructuurwerken aan de werf Metalunion. De werken verlopen naar wens. Reeds een veertigtal bedrijven lieten weten dat ze interesse hebben om zich op de KMO-zone te vestigen. Infowaas jaargang 20 nr.4 2 3

4 Vertegenwoordigers van de Stad Lokeren, Interwaas en OVAM voor de oude fabrieksgebouwen Het te herontwikkelen gebied, met integratie van de bestaande woonblokken, is lichtgroen omkaderd. De vervuiling op de Hoedhaarsite is donkergroen aangeduid. Vervuilde Hoedhaarsite verandert in buurtpark met 250 nieuwe woningen Sanering van start na jarenlange inspanningen Eind november is OVAM gestart met de sanering van de Hoedhaarsite, tussen de Veldstraat en de Koning Boudewijnlaan in Lokeren. De Hoedhaar-site is sterk vervuild, voornamelijk met kwik. Die vervuiling is te wijten aan voormalige activiteiten van de haarsnijderijen in Lokeren. Een industrie die de stad economisch op de kaart heeft gezet maar ook grote gevolgen heeft gehad voor het milieu. Korte historiek Van 1900 tot 1960 was aan de Veldstraat de haarsnijderij nv Hoedhaar gevestigd. De haarsnijderijen bewerkten konijnenvellen voor de hoedennijverheid. In de daaropvolgende jaren, tot 1994, was het textielveredelingsbedrijf nv Oost-Vlaanderen er actief met het verven van wol. Reeds in 1994 voeren Interwaas en de Stad Lokeren de eerste gesprekken over de toekomst van de Hoedhaarsite als woonproject. Op 30 mei 1994 laat toenmalig burgemeester Hilaire Liebaut weten dat de NV Oost- Vlaanderen definitief de boeken heeft neergelegd en vraagt Interwaas om bij de opmaak van het structuurplan rekening te houden met het feit dat de stad Lokeren er een aantrekkelijke wijk wil creëren met een belangrijke en noodzakelijke groenzone ten zuiden van het centrum. Een eerste oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Al snel is duidelijk dat de gronden sterk vervuild zijn en dat de sanering van de gronden heel erg duur zal worden. Na jarenlang overleg met OVAM, sluit Interwaas in 2004 een overeenkomst af over de sanering. Het betekent de doorstart van dit project.

5 Stad Lokeren, foto Freddy Meert OVAM brengt de verontreiniging van bodem en grondwater gedetailleerd in kaart. Zowel de terreinen van de voormalige fabriek, als de bedding en de oevers van de Vondelbeek in de omliggende weilanden blijken vervuild te zijn. OVAM maakt een bodemsaneringsproject op en gaat in 2010 over tot aanbesteding van de saneringswerken. Woonsite als herbestemming Inmiddels werkt Interwaas verder aan de verwerving van de terreinen. De weilanden zijn tussen 2005 en 2009 aangekocht. Voor de fabrieksterreinen werd midden dit jaar een compromis getekend. Aanvankelijk willen de partners op de site een klassieke verkaveling tot stand brengen, maar doorheen de jaren groeien de ambities. Bedoeling is dat de vervallen gebouwen en vervuilde gronden plaatsmaken voor een aantrekkelijke woonsite, met veel aandacht voor groen én het industriële verleden. De stad Lokeren ontvangt in 2007 een conceptsubsidie van Thuis in de Stad voor het verder ontwikkelen van haar visie op het project. De zoektocht naar een private partner voor het verhaal wordt binnenkort ook afgrond. Er wordt onderhandeld met vier potentiële partners. In het voorjaar 2011, wanneer allicht de vijfde oproep wordt gelanceerd, zal het project opnieuw ingediend worden voor een projectsubsidie Thuis in de Stad. Het totale gebied, zonder de Dallasblokken die gerenoveerd worden, is 7,7 ha groot. Interwaas is eigenaar van het grootste deel, 6,3 ha. De stad Lokeren, Interwaas en een private partner zullen circa 250 nieuwe wooneenheden creëren. Interwaas zorgt voor een 100-tal budgetbouwgronden, de private partner voor ongeveer 130 woningen en er komen 17 sociale woningen. Er komt ook een buurtpark, ruim 2 hectaren groot, en het binnencentrum zal autoluw zijn. De verkaveling zal duurzaam en van hoge kwaliteit zijn. Per bouwblok zullen schetsen van mogelijke uitwerking worden gemaakt en de kopers van bouwgronden zullen begeleid worden naar een gezamenlijke aanpak met één architect per blok. Bij de uitwerking van de visie wordt rekening gehouden met de vraag van de aanpalende moskee naar nieuwbouw. Participatie van omwonenden en andere belanghebbenden is immers belangrijk voor de partners. Dankzij de sanering van de Hoedhaar-site winnen de Lokeraars ruimte terug: een groen park waar het aangenaam wonen, fietsen en wandelen zal zijn. De sanering in detail De OVAM saneert tot aan concentraties in grond en grondwater waarbij er geen risico s voor gezondheid en milieu meer zijn. Na de sanering zal het nu verontreinigde terrein veilig gebruikt kunnen worden als woonzone met siertuinen. De sanering zal vier jaar duren, waarvan in het eerste anderhalf jaar de effectieve werken zullen zorgen voor mogelijke hinder. Tot eind maart 2011 zal OVAM de industriële gebouwen op het terrein slopen en alle asbest verwijderen. Daarna volgen de bodemsaneringswerken, waarbij in een eerste fase een toplaag van 0,5 meter over de volledige oppervlakte van de site afgegraven wordt. Afhankelijk van de nog aanwezige concentraties aan kwik zal de OVAM in bepaalde zones dieper dan 4 m ontgraven. Op de site is een tijdelijke werfweg aangelegd naar de Koning Boudewijnlaan om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. OVAM investeert in totaal 3,5 miljoen euro (incl. btw) in de sanering, waarvan Interwaas euro voor haar rekening neemt. Stad Lokeren, foto Freddy Meert Infowaas jaargang 20 nr.4 4 5

6 Chiro Adelheid uit Kruibeke in Bivak Lanklaar, 1955 Privécollectie Affiche, 1951 Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas online, Erfgoedbank Waasland lanceert Waas erfgoed op het web Heb je altijd al eens willen snuisteren in een 18de eeuws archief? Wil je weten hoe jouw straat er 100 jaar geleden uitzag? Lees je al graag eens een krant uit 1890? Of wil je je erfgoedkennis of verzameling graag delen met een groter publiek? Surf dan naar In deze online Erfgoedbank Waasland vind je meer dan foto s, documenten, 100-tal geluidsfragmenten en filmpjes en pagina s historische kranten. De website is een meer hedendaagse, multimediale, interactieve en vooral meer uitgebreide versie van de Beeldbank Waasland. Duizenden erfgoedschatten op een vingerklik-afstand In tegenstelling tot de Beeldbank Waasland toont de Erfgoedbank Waasland niet enkel foto s, maar ook brieven, affiches, geografische kaarten, postkaarten, menu s, recepten, rekeningen, rouwprentjes, visitekaartjes en octrooien. Je kan videofragmenten over bijvoorbeeld Expo 58, festiviteiten in Doel of Sint-Maarten bekijken en geluidsfragmenten over de Boelwerf en de textielindustrie beluisteren. Het oudste stuk is (momenteel) een pagina uit het 14de-eeuwse register van wettelijke passeringen van de heerlijkheid Eksaarde. De bezoeker kan er ook lezen in 5 Wase historische kranten (De Klok, Gazette van Beveren-Waas, Gazette van het Land van Waas, Gazette van Lokeren en Gazette van St. Nicolaes), van het midden van de 19de-eeuw tot de jaren Vanaf januari 2011 zullen deze kranten ook doorzoekbaar zijn. De komende weken en maanden zal de Erfgoedbank Waasland ook verder aangroeien. Verschillende keren per jaar zal nieuw materiaal toegevoegd worden. Maandelijks zal een virtuele tentoonstelling een selectie van materiaal over bijvoorbeeld een gebeurtenis zoals WO I, een thema zoals Reynaert de Vos of uit een bepaalde collecties in de kijker plaatsen. Een speciaal woord van dank voor onze partners, verschillende heemkundige kringen en archieven uit het Waasland, is op zijn plaats, merkt Bart Ooghe, erfgoedconsulent bij de Erfgoedcel Waasland, op. Het materiaal dat te zien is op is afkomstig uit hun collecties. Zij selecteerden met veel zorg het materiaal en zorgden voor extra informatie. Alleen dankzij hun inspanningen kunnen we dit resultaat bereiken. Hedendaagse website verzekert een toekomst voor het Waas verleden We kregen nog altijd veel positieve reacties en bezoekers

7 Soepbedeling in de kazernestraat in 1917 Stadsarchief Lokeren Kleuterschool Doel 1942 Privécollectie Petrus Praet op de Beeldbank Waasland, maar merkten toch dat 5 jaar na haar lancering de website niet meer bij de tijd was, merkt Bart Ooghe op. Omdat we ook ander erfgoed dan historische foto s wilden tonen, besloten we een hele nieuwe website te bouwen. De site biedt veel meer mogelijkheden voor interactie met de bezoekers. Op de kaart van het Waasland kunnen bezoekers op zoek gaan naar erfgoed in een bepaalde straat of gebouw, ze kunnen trefwoorden toekennen aan het materiaal, mensen identificeren, commentaar achterlaten en het erfgoed delen via of via sociale netwerken. Hun favoriete foto s, artikels of documenten kunnen ze bijhouden in Mijn Erfgoed. Wie wil, kan via zelf zijn eigen oude foto s delen met een groter publiek. Op de website zijn nu al foto s uit private collecties te zien, maar het is de bedoeling om dit verder uit te breiden. Meer weten? Surf naar en ontdek het verleden van je straat, je wijk of je familie. Lees de Nieuwe Gazette van Waes, een papieren krant met meer informatie over de Erfgoedbank Waasland, de mooiste historische foto s, enkele markante krantenartikels en een 18de-eeuwse kookrubriek. Een gratis exemplaar vind je in je bibliotheek, je gemeentehuis of gemeenschapscentrum of het archief of museum. In iedere Wase gemeente zal ook een erfgoed-zitbank te vinden zijn. Deze zitbank, waarin je gratis krantjes kan vinden, vraagt aandacht voor de Erfgoedbank Waasland. Voor meer informatie contacteer de Erfgoedcel Waasland, T. 03/ en Infowaas jaargang 20 nr.4 6 7

8 Kaart Oost-Vlaanderen logistieke topregio Partners ondertekenen brief aan de Vlaamse regering Waasland vraagt Vlaamse regering ruimte voor regionaal bedrijventerrein met logistieke invulling in Stekene en Sint-Gillis-Waas Ruimte voor bijzonder economisch knooppunt Eind dit jaar zal de gedeeltelijke herziening van het Structuurplan Vlaanderen afgerond worden. Zes partners, de Provincie Oost- Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen, de Maatschappij Linkerschelde-oever, de gemeente Sint-Gillis-Waas, de gemeente Stekene en Interwaas, schreven een brief aan de Vlaamse minister-president Kris Peeters en Phillippe Muyters, minister van ruimtelijke ordening, met de vraag om de selectie van Stekene Sint-Gillis-Waas als bijzonder economisch knooppunt te bevestigen. De partners vinden het ook belangrijk dat de afweging en ordening op provinciaal niveau gebeurt, omdat hierdoor de timing korter zal zijn en de impact van de partners groter is. Freddy Willockx, voorzitter Interwaas: De zes partners willen op het knooppunt graag een regionaal bedrijventerreinen met hoofdzakelijk value added logistics. We willen de realisatie van deze zone in openbare handen houden, omdat dit meer garanties biedt voor tewerkstelling en ruimtelijke kwaliteit. Naast een stuurgroep met de zes partners, zal er ook een overlegplatform in het leven geroepen worden met onder meer de Haven van Antwerpen en de Haven van Gent, de Vlaamse overheid (Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ondernemen, ), Voka, Unizo, sociale partners, RESOC Waas en Dender, landbouworganisaties, Infrabel, dat mee het maatschappelijk draagvlak zal creëren en een forum voor overleg zal vormen. Ideaal voor regionaal bedrijventerrein met logistieke invulling Verschillende studies zoals Oost-Vlaanderen: logistieke topregio van de POM Oost-Vlaanderen, wijzen op het belang van ruimte voor bedrijven in het achterland van de havens. Op deze plekken of hotspots kunnen logistieke activiteiten geclusterd worden omdat dit de totale kosten voor logistiek aanzienlijk verkleint. Voor het ogenblik is er onvoldoende ruimte voorzien voor deze activiteiten, waardoor de potentie van de provincie als logistieke topregio onvoldoende benut wordt. Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter van de POM, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Vlaanderen, Marc De Buck: De keuze voor een regionaal bedrijventerrein met logistieke invulling is ingegeven door de ideale ligging tussen de Waaslandhaven en de Gentse haven, langs de E34 in een zogenaamde logistieke hotspot. Bij de toekenning van de terreinen kunnen we ook focussen op meer dan louter transportactiviteiten, de zogenaamde value added logistics. Dit zijn bedrijven die niet louter functioneren als magazijn, maar ook zorgen voor een duidelijke toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door de materialen te behandelen of assembleren en te herverpakken. Op deze manier is er meer tewerkstelling, ook voor laaggeschoolden. Behoud van open ruimte ten noorden van E34, zoekzone ten zuiden De gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas benadrukken dat ze de natuurlijke en agrarische structuur op hun grondgebied zo goed mogelijk willen behouden en vrijwaren voor inname door harde sectoren. Ten noorden van de E34 wordt het open landbouwgebied en de bosstructuur behouden. Het gebied ten zuiden van de E34 is meer versnipperd door verscheidenheid aan bebouwing en infrastructuur. Daarom zal de zoekzone voor ruimte voor bedrijven zich hoofdzakelijk ten zuiden van de E 34 bevinden.

9 De bibliothecarissen en coördinator van Bibliowaas stellen de leeswijzer voor foto Paul De Malsche Marijke Umans in de bib van Waasmunster BiblioWaas zit niet stil De Voorleesweek in de bibs van BiblioWaas: Opnieuw konden de Wase bibliotheken mede dankzij Biblio- Waas tussen 15 november tot 6 december een leuke voorleesactiviteit aanbieden aan de basisscholen uit hun werkingsgebied. Ditmaal zorgde Marijke Umans (Roodvonk) voor 36 extra voorstellingen voorleesplezier in de Wase bibliotheken. 9 Waaslanders winnen e-readers van leeswijzeractie Tijdens de Bibliotheekweek (16 tot 24 oktober 2010) werd in de 9 bibliotheken van het Waasland de leeswijzer Wie leest wat in het Waasland uitgedeeld, met boeken getipt door lezers uit de verschillende bibliotheken. Wie nadien zelf een favoriete boekentip in de bib binnenbracht, maakte hierdoor kans om een e-reader te winnen. Op 23 november 2010 werd per bib één winnaar geloot: zij winnen een Sony Reader Touch Edition PRS600 en ontvingen hun prijs op zaterdag 11 december 2010 om 11uur in de bibliotheek van Waasmunster: Tweejaarlijkse BiblioWaas Contactdag Op 6 december 2010 organiseerde BiblioWaas voor de derde keer haar contactdag voor de medewerkers uit de bibliotheken van BiblioWaas. Op deze contactdag komen de bibmedewerkers met elkaar in contact en kunnen ze inzichten en praktische tips uitwiselen. Dit jaar is het centrale thema jongeren in de bib. Jongeren lijken immers een moeilijk te bereiken doelgroep voor de bibliotheken. Ze leven in netwerken, hebben eigen smaken, gevoeligheden, voorkeuren en gebruiken codes waarmee volwassenen niet altijd vertrouwd zijn. Dat maakt het ook voor bibliotheken minder evident om een gediversifieerd en goed aanbod te voorzien en de juiste sfeer te scheppen die jongeren aanspreekt. Regelmatig alternatieve adviseurs en kanalen aanspreken is een must, evenals het met jongeren in dialoog treden en hen als volwaardige gesprekspartners te beschouwen. In de volgende Infowaas volgt een verslag van deze contactdag. bib Beveren: mevrouw Ariane Govaert bib Kruibeke: mevrouw Marie Thérèse Van Huffelen bib Lokeren: mevrouw Veerle De Waele bib Moerbeke-Waas: mevrouw Kaat Vancroonenburg bib Sint-Gillis-Waas: de heer Raoul Verschueren bib Sint-Niklaas: de heer Franky Roels bib Stekene: de heer Peter Reel bib Temse: mevrouw Lieve Galle bib Waasmunster: mevrouw Laura Swiers Infowaas jaargang 20 nr.4 8 9

10 Kort nieuws Meer uitgebreid nieuws vindt u op Groot Waas Reuzenoverleg Op 28 september 2010 organiseerde de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met de gemeente Sint- Gillis-Waas het derde Groot Waas Reuzenoverleg voor een veertigtal aanwezigen. Na een brainstorm over de noden van de Wase reuzenvereniging, volgde een uiteenzetting van Jo Bocklandt, reuzenmaker uit Hamme, over de technieken die hij gebruikt om de kop, romp of rok van een reus te maken. Johan Vencken stelde afsluitend het project Reuzen in Vlaanderen voor. Bedankingsdag erfgoedorganisaties Op zaterdag 27 november 2010 organiseerde de Erfgoedcel Waasland een fel gesmaakte uitstap naar Brussel rond het thema Armoe troef. Dit is immers ook het thema van de volgende Erfgoeddag op 1 mei Wase erfgoedzorgers namen deel aan deze bedankingsuitstap. Na de wijkwandeling Sollen met de Marollen, een sociaal bewogen verkenning over leven in de marge, buurtwerk en inspraak, sociale woningbouw en stadsvernieuwing onder leiding van Brukselbinnenstebuiten konden alle deelnemers genieten van een buffet met Brusselse specialiteiten. De dag werd afgesloten met een geleid bezoek aan de tentoonstelling: Marollen, iedereen welkom? over gasthuizen, godshuizen, geesthuizen, liefdadigheidsateliers, armenscholen en andere zorginstellingen. Goedkope energieleningen aanbod van infomoment op aanvraag Met de winter voor de deur maakten we in de loop van oktober meer reclame voor de goedkope energieleningen. Ondertussen deden 60 personen, waarvan er 7 binnen de bijzonder doelgroep vallen, een aanvraag voor een goedkope lening voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. In een mailing naar de Wase middenveldorganisaties stelde Interwaas ook voor om de belangrijkste energiebesparende maatregelen, de bestaande subsidiekanalen, de fiscale voordelen en de goedkope energieleningen te komen presenteren op een infoavond, infomiddag, vergadering of spreekuur.

11 WatermolenwijkI II Op een binnengebied van 7,4 hectaren tussen de Pijkedreef, Watermolenstraat en Hoge Bokstraat in Belsele zal in 2012 een nieuwe wijk met 232 nieuwe woongelegenheden verrijzen. De infrastructuurwerken starten in het voorjaar van De Waasse Landmaatschappij zal 65 eengezinskoopwoningen realiseren, privéontwikkelaar Bostoen 100, de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij bouwt er 45 sociale huurwoningen en Interwaas realiseert er 22 bouwgronden. Het wordt een erg aangename wijk om in te wonen: er is een groene zone en speelterrein voor de jeugd voorzien. De waterloop, het grachtenstelsel en de populierenrij blijven behouden. De straten zullen allemaal naar vrouwelijke schrijfsters genoemd worden. Verkoop projecten loopt goed Het aflopen van de verlaging van het btwtarief eind 2010 zorgde voor een groot aantal verkopen de afgelopen maanden. Alle appartementen en woningen in het project Sint-Rochus zijn ondertussen verkocht. In het project Congoken in het centrum van Beveren zijn nog slechts 2 woningen beschikbaar. Energiemanagement De gratis opleiding over de Europese norm voor energiemanagement: EN die Interwaas eind november in samenwerking met de POM Oost-Vlaanderen organiseerde was een succes. 16 personen zowel uit het bedrijfsleven (bijvoorbeeld Becton Dickinson Distribution Center, NYK Logistics, Fortech Studie bvba, DP World Antwerp, Wase werkplaats en Lubrizol Advanced Materials Europe bvba ) als uit overheidsinstellingen (Afdeling Maritieme Toegang, Sluisgebouw Kallo en stad Sint-Niklaas) namen deel. De reacties van alle deelnemers waren erg positief. Oproep: handelsmissie naar Suqian? Suqian is een stad (naar onze normen eerder een stadsregio) in China, halfweg tussen Peking en Shangai. Suqian is gelegen aan het Groot Kanaal en heeft een rechtstreekse goederenverbinding met Shangai. De regio was achtergesteld maar ontwikkelde zich het voorbije decennium sterk; met nadruk op milieuvriendelijkheid: geen vervuilende fabrieken, maar hedendaagse bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken met brede, groene lanen. Alle verhoudingen in acht genomen, is het niet ver gezocht te stellen dat Suqian zich tot Shangai verhoudt als het Waasland tot Antwerpen. Antwerpen is verzusterd met Shangai, het Waasland heeft contacten met Suqian. In het najaar van 2008 bracht een kleine Wase delegatie een kort bezoek aan Suqian. Vorig jaar ontvingen we tijdens de Vredesfeesten een tegenbezoek uit Suqian. Samenwerking kan op vele vlakken: economie, onderwijs, een vriendschapsverdrag tussen de steden Sint-Niklaas en Suqian,. De eerste contacten moeten nu verder ingevuld worden. Is er vanuit Wase bedrijven interesse om in Suqian te ondernemen of om contacten te leggen met bedrijven uit Suqian die in ons land of Europa actief willen worden? Samen met de stad Sint-Niklaas organiseert Interwaas een info-avond over Suqian met focus op het economische luik. Geïnteresseerd? Noteer donderdag 3 maart 2011 om 19 uur in uw agenda en verwittig ons van uw komst. Infowaas jaargang 20 nr

12 Leerlingen van de stadsmeisjesschool in Sint-Niklaas op uitstap in een textielbedrijf Stadsarchief Sint-NIklaas De Bonte Koe Stadsarchief Lokeren Menukaart van de inhuldiging van het nieuwe stadhuis van Sint-Niklaas op 1 september 1978 Stadsarchief Sint-NIklaas Vrije basisschool Sint-Pauwels in 1963 Heemkundige Kring De Kluize Sint-Pauwels Potterstraat Heemkundige Kring De Kluize Sint-Pauwels Oproep voor giften aan Winterhulp tijdens Tweede Wereldoorlog Stadsarchief Sint-NIklaas Standbeeld van Mercator in Rupelmonde, 1989 Bibliotheca Wasiana Vrasene Dorpstraat Eximiuscollectie Gemeente Beveren Soepbedeliing door Winterhulp in Temse tijdens WOII Gemeentearchief Temse Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de Wase steden en gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat Sint-Niklaas Tel (0)3/ Fax (0)3/ Vormgeving en realisatie: Graffito

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

Special economie. Heeft u interesse, laat het ons weten via economie@vvsg.be. Meer informatie: www.vvsg.be (economie/platform centrummanagement)

Special economie. Heeft u interesse, laat het ons weten via economie@vvsg.be. Meer informatie: www.vvsg.be (economie/platform centrummanagement) Special economie Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de VVSG dat de Vlaamse gemeenten beter in staat wil stellen om de kwaliteit en de aantrekkingskracht van hun kernwinkelgebieden te

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Studie basisbegeleidingstaken: drie SHM s aan het woord Hoe omgaan met vervuilde gronden. Vijf vragen over schotelantennes

Studie basisbegeleidingstaken: drie SHM s aan het woord Hoe omgaan met vervuilde gronden. Vijf vragen over schotelantennes driema andelijks tijdschrif t van v vh ja argang 2 4 - nr. 2 - april - mei - juni 2012 Vereniging van Vlaamse VVH Huisvestingsmaatschappijen Studie basisbegeleidingstaken: drie SHM s aan het woord Hoe

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009 BinnenBand jaargang 15 nr. 66 - februari 2010 Een band tussen binnenlands BESTUUR en de lokale besturen Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten Thuis in de Stad-prijs 2009 Economische crisis en

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt LEDENMAGAZINE - JAARGANG 7 nummer 5-2009 Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt BZW vertrouwensteam nu ook in s-hertogenbosch Sociale innovatie is de toekomst BZW en MVO Nederland slaan

Nadere informatie

1 voorwoord en inhoud

1 voorwoord en inhoud jaarverslag 2011 1 voorwoord en inhoud 2 voorwoord voorwoord Beste lezer 2011 is opnieuw een jaar van bouwen. Het is indrukwekkend hoe snel project oprijzen. Begin 2010 startten de grondwerken. De eerste

Nadere informatie

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be 5 Duurzame inbreiding 10 Drie koopscenario's 13 Elektrisch rijplezier Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? nr.

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor, Brecht Bourlastraat 3 bus 6 2000 Antwerpen

maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor, Brecht Bourlastraat 3 bus 6 2000 Antwerpen 2 GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP vennootschap CVBA DE VOORKEMPEN H.E. erkend door de VMSW onder nummer 131 BTW BE0426.798.911. maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor,

Nadere informatie

OVAM activiteitenoverzicht

OVAM activiteitenoverzicht OVAM activiteitenoverzicht pagina 4-7 Woord vooraf Interview met administrateur-generaal Henny De Baets De OVAM blaast 30 kaarsen uit pagina 8-17 1. De grondstoffen van morgen beheren we vandaag Historisch

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur

oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur oost en west binnen handbereik M a g a z i n e nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur 2 i nc ho olu umd n c o lu m n W e t h o u d e r C h e p Pa l l e c o n 3 c o l

Nadere informatie

Buurtwinkel in een landelijke omgeving Praktijkgids

Buurtwinkel in een landelijke omgeving Praktijkgids Buurtwinkel in een landelijke omgeving Praktijkgids TEKST Peter Vleugels REDACTIE Siegi Absillis, Stefaan Bil, Nicole Brebels, Jan Callens, Fabio Contipelli, Stefaan Decrock, Dirk De Mey, Niek De Roo,

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

Moet er nog inhoud zijn?

Moet er nog inhoud zijn? Moet er nog inhoud zijn? Redactie Liesbeth De Ridder Redactieteam Tom Andries, Sigrid Bosmans, Eva Van Hoye, Bram Wiercx Eindredactie Bart Biesbrouck Dank aan Jan Baetens, Bert Cannaerts, Roel Daenen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone JAARVERSLAG 2007 Project Gentse Kanaalzone colofon TEKST Projectbureau Gentse Kanaalzone Gouvernementstraat 1 9000 Gent tel.: 0032 (0)9 267 84 48 fax: 0032 (0)9 267 84 93 e-mail: info@gentsekanaalzone.be

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie