Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht"

Transcriptie

1 Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht JONG OUD WORDEN IN BERGAMBACHT Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht, Burg. Huijbrechtstraat 2, 2861 DA Bergambacht Tel

2 INHOUD Inleiding 3 Organigram 5 Over de Stichting 6 Bestuur Personeel 6 Vrijwilligers 7 Pagina Activiteiten en dienstverlening 8 Sociaal Culturele activiteiten 8 Lokale facilitering 8 Educatieve en bewegingsactiviteiten 8 Dienstverlening 9 Overige activiteiten door het SWOB diensten en activiteiten- 10 bureau Alzheimercafé 10 Mantelzorg 11 OKAN Samenwerkingsrelaties 16 Externe Contacten 17 Financiers 17 Bijlagen 1 t/m

3 Inleiding Het werkjaar 2010 was voor de Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht een jaar met grote zorgen. We schreven al in het jaarverslag 2009 dat de al jarenlang durende zoektocht naar structurele financiële middelen ons niet hoopvol stemde. Uit het accountantsrapport van 2009, dat in april 2010 uitkwam, bleek dat het niet verantwoord meer was om verder op de eigen reserve in te teren. In de jaren daarvoor waren gesprekken gevoerd door het bestuur met de gemeente om de subsidie in overeenstemming te brengen met de normale bedrijfskosten van de stichting. Hierop werd door de gemeente niet ingegaan en de middelen bleven ontoereikend. Een sanering van de kosten in 2010 was de enige bestuurlijke mogelijkheid. Een kostensaneringsplan werd aan het gemeentebestuur voorgelegd. Vervolgens stelde de gemeente een extern adviseur aan. De extern adviseur meldde o.a.: dat de gemeente Bergambacht met de Stichting SWOB een welzijnsorganisatie rijk is, die de welzijnstaken niet alleen zodanig uitvoert dat ze in positieve verhouding staan tot de gemeentelijke financiële bijdragen aan deze stichting, maar dat zij met een scala van activiteiten tevens zorgt voor versterking van de zelfredzaamheid van vele (oudere) inwoners in de gemeente Bergambacht waarmee naar de bedoeling van de WMO- wordt voorkomen dat nog meer dan nu al mensen gebruik moeten maken van veel duurdere voorzieningen. Het gemeentebestuur besloot tot een aanpassing van de jaarlijkse subsidie voor de werkelijke kosten van accommodaties in de drie kernen, het advies om een subsidieovereenkomst aan te gaan voor een periode van 4 jaar en het houden van een tevredenheidsonderzoek onder deelnemers. Intussen nam het bestuur van de SWOB maatregelen om tekorten tegen te gaan. Er werd bezuinigd door o.a.: - een andere accountant te nemen - het inkorten op uren van personeel - goedkopere verzekeringen te zoeken - een nieuwe schoonmaakdienst te zoeken - te veranderen van Arbodienst ivm personeelszaken - het activiteitenboekje soberder uit te voeren - te zoeken naar een cateraar die de kosten van vervoer Tafeltje Dekje maaltijden op zich zou nemen - de jaarlijkse bijdrage voor het werk van de lokale commissies werd gestopt, vanwege hun eigen toereikende reserves. Voor Berkenwoude moest een oplossing worden gezocht. OKAN bleef als activiteit met de signalerende huisbezoeken en de diensten in 2010 overeind; in de eerste helft van het jaar werd stevig ingezet in de opzet van een professioneel systeem voor registratie van de uitvoering. Echter vanwege verschillen in visie van bestuur SWOB en gemeente over de aard van de OKAN-diensten, de te bereiken doelgroep en prestatiegegevens werden de middelen die toegezegd werden voor het komende jaar 2011 beperkt tot uitvoering van signalerende huisbezoeken. Het bestuur zag de kwaliteit en voortgang van OKAN in gevaar komen, wat onder haar verantwoordelijkheid tot beëindiging van de activiteiten zou leiden. Door al deze ontwikkelingen besloot het bestuur om collectief af te treden met ingang van 1 januari 2011 en zag het toe op het aantreden van nieuwe bestuurders. Door deze omstandigheden vertrok de ouderenwerker per november en kwam OKAN voor een deel stil te liggen. 3

4 Vanaf de zomer 2010 zijn in de contacten met alle vrijwilligersgroepen de uitvoering van de saneringsbesluiten uitvoerig aan de orde geweest. Het bestuur achtte het van groot belang dat hun werk niet teveel te lijden zou hebben onder de saneringsmaatregelen. Voor de OKAN-vrijwilligers was de onzekerheid het grootst. In deze groep wisselden vrijwilligers die vertrokken zich af met de komst van nieuwe vrijwilligers. Voor alle betrokkenen bij de SWOB was 2010 een jaar waarin iedereen zich hard inzette voor de voortgang van de activiteiten, ondanks de financiële en daarmee inhoudelijke zorgen. Het aftredende bestuur was verheugd dat zij in november, december 2010 nieuwe mensen vond om het stokje met ingang van 1 januari 2011 over te nemen en zij onderstreepte dit door hen een inspirerende nieuwe start te wensen met een financiële schone lei en de inzet van vele vrijwilligers en de medewerkers. 4

5 SWOB-organisatie 2010 Welzijnsorganisatie voor informatie, advies, sociaal-culturele activiteiten, ontmoeting, dienstverlening, educatie, vrijwilligerswerk, ontwikkeling projecten. Bestuur SWOB-kantoor Coördinatie Secretariaat Platform lokale commissies Klachtencommissie Ammerstol Lokale commissie Sociaal-culturele en ontmoetingsactiviteiten in H. Zanenhuis Open Eettafel in De Amerhof Berkenwoude Lokale commissie Sociaal-culturele en ontmoetingsactiviteiten Open Eettafel in De Zwaan Bergambacht Lokale commissie Sociaal-culturele en ontmoetingsactiviteiten Open Eettafel in het Dienstencentrum Commissie Welzijn Gezamenlijke activiteiten voor de drie kernen Commissie Senioren Werken aan Veiligheid Voorlichtings- en preventie-activiteiten voor de drie kernen Projecten - Alzheimercafé Krimpenerwaard i.s.m. Vierstroomzorgring, Zorgpartners M-Holland en Alzheimer NL - OKAN (ouderen en kansen) - Mantelzorgondersteuning - Ouderen ontmoeten Jongeren Organisatie activiteiten voor 3 kernen door SWOB-kantoor in Bergambacht: Voorlichting, scholing vrijwilligers, telefooncirkel, educatie, computer- en taalcursussen, workshops, gym, yoga, volksdansen, creatief, Tafeltje Dekje, seniorenkoor en zwemmen Drie gebouwen in de drie kernen Ruimte /faciliteiten voor o.a.: - activiteiten van lokale commissies - biljarters - zangkoren - Zonnebloem - ANBO - Westerweeren verpleeghuis - lokale verenigingen Externe contacten WMO-Loket, Ouderenorganisaties PCOB, ANBO, Maatschappelijk Werk, Gemeentebestuur en ambtenaren, politieke partijen, kerken, basisscholen, besturen en beroepskrachten van welzijnsinstellingen, ouderenwerk K5 gemeenten (Krimpenerwaard), regionale pers en radio, Rode Kruis, Zonnebloem, zorgorganisaties Vierstroom / Westerweeren en Zorgpartners M-H, IVO, Woningcorporaties QuaWonen en Beter Wonen, MEE, GGZ M-H, Transmuraal Netwerk, Regionaal Netwerk Ouderen M-H., MO-groep+. 5

6 Over de Stichting De Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht (SWOB) is een welzijnsorganisatie voor ouderen waar sociaal culturele activiteiten, educatieve en bewegingsactiviteiten worden uitgevoerd, voorlichting en informatie wordt gegeven en projecten worden ontwikkeld. Daarnaast levert de stichting diensten aan zowel groepen als individuele bewoners van de gemeente Bergambacht. De stichting heeft activiteiten ontwikkeld vanuit de opdracht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met als doel het bevorderen van sociale samenhang, informatie, advisering en cliëntondersteuning, ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een beperking. Door preventief beleid te maken werkt zij aan zelfredzaamheid en activering van burgers en het voorkomen van sociaal isolement. Bestuur, personeel, vrijwilligers Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht bestond in 2010 uit 5 personen en vergaderde maandelijks. Het heeft in het najaar 2010 informatiebijeenkomsten met vrijwilligers belegd over de saneringsmaatregelen. In de bestuursvergaderingen kwamen onder meer aan de orde: - personeelszaken - contacten met de vrijwilligers en commissies - automatisering - ouderennota gemeente - financiën, fondswerving - beheerszaken, w.o. energiebeheer - beleid OKAN, activiteiten en registratiesysteem - mantelzorgondersteuning; bewustwordingscampagne - alzheimercafé - externe contacten, zoals Promen, WMOplatform, Westerweeren - jaarverslag, saneringsplan, tijdelijk werkplan cursusaanbod en tarieven - activiteitengids - themabijeenkomsten - perspublicaties - bestuursoverdracht Cock Mooij overleden Op 30 november 2010 overleed Cock Mooij, die vanaf de oprichting van de SWOB bestuurslid is geweest waarbij hij tot oktober 2008 het penningmeesterschap vervulde. Hij was van grote betekenis bij de opzet van de organisatie als geheel en de inrichting van de boekhouding in het bijzonder. Tot zijn overlijden bleef hij als algemeen bestuurslid betrokken bij de SWOB. Alle betrokkenen bij de SWOB zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij -in het belang van het ouderenwerk- heeft verzet. Personeel Bij de SWOB werkten 4 parttime medewerkers, totaal 1,8 fte en een gastvrouw voor 28 uur per week. Er waren personele wisselingen: de ouderenadviseur van OKAN vertrok per 1 december naar een nieuwe baan, als gevolg van de onderzekerheid rond voortzetting OKAN. De financieel administratief medewerkster nam afscheid per 1 januari om zich in te zetten voor het familiebedrijf. Beide vrouwen kregen bij het afscheid waarderende woorden voor hun inzet bij de SWOB. Per 1 januari kon een nieuwe financieel administratief medewerkster worden aangesteld. De uren van de coördinator en de secretaresse werden, als gevolg van de bezuinigingen dit jaar teruggebracht van respectievelijk 30 naar 18 uur en 18 naar 15 uur per week. 6

7 Vrijwilligers Ondanks de roerige tijden zetten de 134 vrijwilligers zich in 2010 ook weer met hart en ziel in voor hun werk. Voor de OKAN-vrijwilligers was het spannend of en hoe het met OKAN in 2011 verder zou gaan. Voor de Tafeltje Dekje rijders was het afwachten hoe het met eventuele verandering rond het vervoer van de maaltijden zou gaan. Vanwege de kosten moest een cateraar worden gevonden voor overeenkomst rond het vervoer. Gelukkig was Gouwe Cuisine, de vaste cateraar voor Tafeltje Dekje, bereid de Tafeltje Dekje auto over te nemen, dat met een gezamenlijk etentje, door Gouwe Cuisine aangeboden, werd beklonken. In gezamenlijkheid organiseerden de lokale commissies, naast hun lokale activiteiten, ook in 2010 de seniorenontmoetingsdag en 2 busexcursies, activiteiten die door veel ouderen worden gewaardeerd. Ook organiseerden ze voor de vrijwilligers uit hun kern een gezellig etentje als dank voor al het werk door velen verzet. Dit jaar werd voor een aantal vrijwilligers en drie medewerkers weer een reanimatiecursus georganiseerd, waar een AED-training aan gekoppeld was. Zo n Automatische Elektronische Defibrillator is door de SWOB aangeschaft in de locaties Bergambacht en Ammerstol. In Berkenwoude is in het Cultureel Centrum een AED-apparaat voorhanden. De diversiteit aan taken van vrijwilligers is groot en de laatste jaren zijn nieuwe vrijwilligers actief geworden in nieuwe diensten die zijn ontwikkeld voor ouderen die ondersteuning wensen op het gebied van bijvoorbeeld de thuisadministratie, vervoer, de levensboeken, of die aan de sociale contacten met een maatje veel waarde hechten. Het werven en inwerken van vrijwilligers was ook dit jaar een belangrijk speerpunt van de organisatie. Een goede match tussen de wensen en kwaliteiten van de vrijwilliger en de taken die er zijn, vragen van de beroepskracht veel tijd en inzet. Er was steeds aandacht voor tussentijds overleg. Mevrouw Looren de Jong (Ammerstol) en mevrouw Kortlever (Bergambacht) namen afscheid, na hun jarenlange inzet voor het ouderenwerk. Leen Vermij overleden Op 18 september 2010 is Leen Vermij overleden. Hij was vanaf eind 90-er jaren actief in de lokale commissie Bergambacht, vele jaren als penningmeester. Als sleutelbeheerder van het dienstencentrum en bij het organiseren van activiteiten is hij velen van dienst geweest. Voor het vele goede werk dat hij heeft gedaan, gedenkt de stichting hem met dankbaarheid. 7

8 ACTIVITEITEN EN DIENSTVERLENING (voor cijfers: zie bijlagen 3 t/m 7) Sociaal-culturele en voorlichtingsactiviteiten drie kernen Ook in 2010 waren in de drie kernen van de gemeente Bergambacht, t.w. Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude, de lokale commissies actief met het organiseren van sociaal-culturele ontspannings- en voorlichtingsactiviteiten voor de ouderen. In de lokale commissies zijn 6 tot 8 leden actief die naast het vergaderen, tijd investeren in de werving voor de activiteiten, een goed verloop van de bijeenkomsten, het contact met de ouderen, beheer van de ruimte en financiën van de activiteiten. In de uitvoering worden zij daarbij gesteund door een grote groep gastvrouwen en gastheren. De drie activiteitencommissies, verenigd in de commissie welzijn, organiseerden in 2010 twee busexcursies en de seniorenontmoetingsdag. Veel ouderen, die niet altijd naar de bijeenkomsten in de gebouwen komen, nemen hieraan graag deel. Activiteiten commissie Senioren en veiligheid: deze commissie heeft in 2010 een pauzejaar genomen, om na te denken over nieuw beleid en nieuwe activiteiten. Lokale facilitering De ruimte van het dienstencentrum in Bergambacht wordt, behalve voor de activiteiten van de SWOB, ook gebruikt voor bijeenkomsten van de Zonnebloem, de Anbo, de buurtvereniging en een lokaal zangkoor. Verpleeghuis de Westerweeren gebruikt de faciliteiten van het dienstencentrum voor de 14-daagse weeksluiting en een aantal feestelijke bijeenkomsten. Met deze buren is overleg geweest over het gebruik van elkaars ruimten en gezamenlijke programmering rond een enkele activiteit. De ouderenruimte in Berkenwoude wordt ook gebruikt door verenigingen in Berkenwoude zoals het zangkoor, de jongerenclub, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, de diaconie en de zondagschool. Educatieve- en bewegingsactiviteiten en seniorenkoor voor drie kernen Vanuit het diensten- en activiteitenbureau van de SWOB organiseren de SWOB-medewerkers educatieveen bewegingsactiviteiten voor ouderen die door vakdocenten worden uitgevoerd. Computercursussen: Er waren cursussen voor beginners en gevorderden, maar ook specifieke cursussen bijvoorbeeld werken met internet en . De cursisten waren ook dit jaar weer uitermate tevreden over de manier waarop de docent les geeft. Ieder jaar wordt een introductiemiddag georganiseerd om geïnteresseerden te informeren over de inhoud van de cursussen. De cursus Engels kent een aantal trouwe cursisten die erg te spreken zijn over de docent. Ook in 2010 ging de cursus tekenen en schilderen weer van start waarbij de cursisten vrij waren om zelf hun materiaal te bepalen. De bewegingsactiviteiten als yoga, zwemmen, volksdansen en gym kenden een vaste kern bezoekers, met een enkele nieuweling, en hebben enthousiaste docenten. Wandelgroepen Twee vrijwilligers begeleidden in 2010 ieder een wandelgroep, één in Bergambacht en één in Ammerstol. Wandelgroepen, waar iedereen zich voor kon aanmelden en waar het tempo van wandelen werd aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Het in beweging zijn is gezond en er is flink doorgestapt in de regio, maar de contacten en de gezelligheid werden ook niet uit het oog verloren. In oktober stopte de Bergambachtse groep vanwege een groot verloop onder de deelnemers. 8

9 Seniorenkoor In het dienstencentrum kwamen wekelijks ouderen bij elkaar voor zang en ontmoeting. Onder begeleiding van een dirigente en pianiste werden Nederlandstalige liederen gerepeteerd en af en toe volgde een optreden buitenshuis. Lenie van Buren, de drijvende kracht achter het koor, heeft als lid vanaf eind jaren 90 organisatorische zaken behandeld en de sociale contacten onder koorleden onderhouden. Zij nam in december afscheid, waarbij de voorzitter van bestuur waarderende woorden sprak. Aanbod van nieuwe workshops In 2010 bracht de SWOB, in haar activiteitenboekje, nieuwe korte workshops onder de aandacht om jongere ouderen te interesseren. - Hoe leer ik Skype gebruiken in 3 uur - Hoe leer ik Mobiele telefonie in 3 uur - Hoe help je het geheugen? - Verwenworkshop voor 55+ers (ook mannen) Helaas bleek hier nauwelijks belangstelling voor te zijn en hebben deze workshops door te weinig aanmeldingen niet plaatsgevonden. Dienstverlening Tafeltje Dekje: In het werkgebied maakten in 2010 zevenentachtig ouderen gebruik van de voorziening Tafeltje Dekje waarbij koelverse maaltijden aan huis werden gebracht door 12 maaltijdbezorgers. Er was dit jaar een toename van kortdurende aanvragen voor het gebruik van Tafeltje Dekje, rond ziekte en herstel van ouderen. Bij het dagelijks opwarmen en rijden van de maaltijden én het helpen van het invullen van de menulijst(en) wordt er veelvoudig gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en onze vaste gastvrouw. Dit wordt door de cliënten zeer op prijs gesteld. Open Eettafels: deze activiteit voorzag ook in 2010 in de behoefte van ouderen die het gezellig vinden om af en toe met andere ouderen de maaltijd te gebruiken. Na de maaltijd was er tijd voor een kop koffie en gezellig samenzijn. De sfeer werd verhoogd door de aanwezigheid van gastvrouwen en hun attenties: zij dekken de tafel altijd mooi en het eten wordt in schalen opgediend. In Bergambacht was er de mogelijkheid om een cadeaukaart te geven aan kennissen voor het gebruik van de Open Eettafel. Telefooncirkel: De SWOB en de Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven en Vlist / Stolwijk hebben in 2010 gezamenlijk de telefooncirkel georganiseerd, met 4 cirkels waaraan 20 personen dagelijks deelnamen. De gebruikers ervaren de telefooncirkel als een prettige vorm van sociale controle. Ook zijn er dit jaar weer twee ontmoetingsbijeenkomsten gehouden voor de deelnemers. Klussendienst en administratieve ondersteuning: Deze diensten hebben als oogmerk ouderen, die niet zo makkelijk iemand in nabije kring kunnen inschakelen, hulp te bieden bij kleine technische klusjes. Dit jaar waren er ook aanvagen bij die het vrijwilligerswerk overstijgen en die zijn doorverwezen. Voor de administratieve hulp aan ouderen, waaronder invullen belastingformulieren werd door SWOBvrijwilligers afgestemd met de ouderenbonden, waarvan de leden deze service ook verlenen. Klanten meldden zich ook via het WMO-loket en zijn blij met deze laagdrempelige ondersteuning. Er is tevens hulp geboden bij het ordenen van chaotische situaties in huis en bij de administratie, waardoor iemand weer greep kreeg om het zelf bij te houden. Vervoer: Ook in 2010 zijn vrijwilligers ingeschakeld bij vervoer van kwetsbare ouderen naar een activiteit of medische voorziening. Hier is niet zoveel vraag naar. 9

10 Wasmachine en droger: In het dienstencentrum is voor ouderen een wasmachine en droger beschikbaar; met name ouderen uit de aanleunwoningen maken hiervan gebruik. Overige activiteiten door het SWOB diensten- en activiteitenbureau Bijeenkomsten en ondersteuningsactiviteiten De medewerkers van de organisatie stonden ten dienste van de vrijwilligers bij diverse activiteiten zoals boekhoudkundige zaken, publiciteit, werving vrijwilligers, adviezen, afstemming, beheerszaken en uitwisselingsbijeenkomsten. Ook bewoners van de aanleunwoningen in Bergambacht konden met hun vragen rekenen op de steun van de vrijwilligers en de medewerkers. Platform lokale commissies Onder voorzitterschap van de SWOB-coördinator kwamen afgevaardigden van de lokale commissies in 2010 bijeen in het platform lokale commissies voor uitwisseling van en discussies rond de activiteiten, de organisatie van de SWOB en adviezen over actuele zaken van de organisatie. Thema s als nieuwe activiteiten, de subsidiëring van de organisatie en saneringsmaatregelen, informatie over personeelswisselingen, vrijwilligersbijeenkomsten, projectontwikkelingen, de cursussen en bewegingsactiviteiten, beheer en veiligheid, externe contacten, werving nieuwe vrijwilligers en de bestuurswisseling passeerden de agenda. Deskundigheidsbevordering SWOB betrokkenen: hier was in 2010 weinig tijd en geld voor beschikbaar. Deelname conferentie Meer doen met minder geld - medewerker. Cursus SWOffice registratiesysteem voor OKAN - 2 medewerkers. Oriëntatie op nieuwe thema s i.s.m. gemeente: Preventie ouderen en alcohol Vrijwilligerswerving senioren die met pensioen gaan Organisatie SWOB: Klachtencommissie beschikbaar t.b.v. gebruikers van activiteiten en diensten. In het verslagjaar 2010 werden geen klachten ingediend. Alzheimer Café / Bijeenkomsten Krimpenerwaard Ook dit jaar werd er negen maal een Alzheimer bijeenkomst gehouden georganiseerd door Vierstroomzorgring, Zorgpartners MH, SWOB en Alzheimer Nederland, bedoeld om voorlichting te geven over vormen van dementie en het uitwisselen van ervaringen tussen bezoekers. Het woord café werd teveel geassocieerd met kroeg, reden waarom voor de aanduiding bijeenkomst is gekozen. De bijeenkomsten worden beurtelings gehouden in Bergambacht in het dienstencentrum van de SWOB, in Schoonhoven (Sola Gratia) en in Lekkerkerk (De Breeje Hendrick). De bezoekers zijn mantelzorgers met dementerende ouders of partners en beroepskrachten. Uit de steeds aanwezige enquêteformulieren blijkt een grote tevredenheid van de bezoekers over de locaties en ook over de onderwerpen, zoals: verkeer en dementie, dementie en depressie, het levensboek als middel voor gesprek, dementie en geloof. 10

11 Mantelzorgondersteuning In 2010 werden de volgende activiteiten georganiseerd: - de aanbieding van het rapport over de bewustwordingscampagne aan de wethouder, die door de SWOB in opdracht van de gemeente in 2009 was gehouden. - er werden individuele contacten met mantelzorgers onderhouden in verband met steun rond rouwverwerking, rond de bemiddeling in voorzieningen, rond respijtzorg, rond grenzen afbakenen. - er werd onderzoek verricht voor mantelzorgers: er is contact geweest met 3 zorgboerderijen in het kader van voorzieningen respijtzorg. - de samenwerkingspartners Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven en Stichting Welzijn Senioren Nederlek en SWOB hebben met de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) Midden-Holland een regionale mantelzorgbijeenkomst georganiseerd over mantelzorgers en de zorg voor de naaste met psychische problemen. - Dag van de Mantelzorg: Op 10 november 2010 organiseerde de SWOB de Dag van de Mantelzorg in Bergambacht. De aanwezige personen genoten daar van een programma met een demonstratie van de volksdansgroep van de SWOB, en de deelnemers werden uitgenodigd vrolijk mee te dansen. Een lunch werd genoten in aanwezigheid van de wethouder en ambtenaar ouderenbeleid, die de mantelzorgers ook verrasten met een geschenk als waardering voor de inzet voor degenen die zij verzorgen. Tot slot werd er een lezing gegeven door de eigenaresse van een zorgboerderij die informatie gaf over dagopvang of logeermogelijkheden voor mensen met een chronische ziekte of ernstige beperking. Bewustwordingscampagne mantelzorg In Nederland zijn er ongeveer 3 miljoen mantelzorgers. Een grove schatting voor de drie kernen van Bergambacht is dat er circa 1000 mensen zijn die mantelzorgtaken hebben. Hiervan heeft de SWOB 74 adressen van mensen die zich ooit als mantelzorger hebben gemeld. Veel anderen zien zich niet als mantelzorger en zijn zich minder bewust van het nut en van de mogelijkheden tot ondersteuning. Het gaat dan niet alleen om ondersteuning in financiële en materiële zin, maar ook om geestelijke en emotionele steun. Vanwege die constatering heeft de gemeente Bergambacht de SWOB opdracht gegeven een bewustwordingscampagne mantelzorg uit te voeren. Behalve de informatie aan bewoners was ook het doel te inventariseren wat het huidige aanbod is van lokale organisaties aan mantelzorgers voor ondersteuning. Een projectmedewerker heeft hiertoe interviews gehouden met een diversiteit aan lokale en regionale instellingen en met al bekende mantelzorgers. In de media is aandacht gegeven aan het verloop van de campagne en er is een ansichtkaart met informatie aan mantelzorgers huis-aan-huis verspreid. De gesprekken hebben geleid tot een inkijk in de vraag en de zorgen en wensen van mantelzorgers. Veel van hen zijn 55 jaar of ouder. Zij zorgen voor mensen zowel in de thuissituatie alsook in het verzorgingshuis; als ouderen in een instelling wonen blijft aandacht door de mantelzorger van grote waarde. Maar er zijn ook ouders die intensief mantelzorger zijn voor een kind en er zijn kinderen die mantelzorgtaken in het gezin dragen. De belasting van mantelzorgers is groot en zij kunnen extra steun gebruiken, bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers (respijtzorg). Vaak zijn vrijwilligers moeilijk te werven. Kinderen willen wel voor de ouders zorgen, maar niet grenzeloos. Soms helpen buren ook. Mantelzorgers investeren niet in netwerken en vallen dus in een gat als de betrokkene overlijdt. Belangrijk zijn lotgenotencontacten. Mantelzorgers willen vaak niet als mantelzorger te boek staan, maar willen wel steun vragen als dit kan via een onafhankelijk steunpunt. Dit zou dienstbaar kunnen zijn bij problemen op financieel vlak: door informatie te verschaffen en door te verwijzen. Bij praktische zaken zoals informatie over alarmeringssystemen, tilhulpen, etc. Bij sociale problemen: mantelzorgers verliezen vaak contacten doordat ze geen tijd hebben die te onderhouden; steun bij het opnieuw aangaan van contacten is dan zinvol. 11

12 Bij emotionele problemen, verdriet om de situatie, kunnen gesprekken met anderen verhelderend zijn en ook bij relationele problemen tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen kan een steunpunt bemiddelen. Veel basisfuncties voor ondersteuning zijn bij instellingen aanwezig, maar de coördinatie van het aanbod ontbreekt. De mantelzorgers en instellingen zien daartoe een lolaal steunpunt mantelzorg als een voorziening waarmee de duidelijkheid in het aanbod en de informatie kan worden bevorderd. Onderdeel van verder onderzoek door dit steunpunt moet zijn de positie van kinderen en jongeren als mantelzorger.de bewustwordingscampagne werd door het merendeel van de instellingen en de mantelzorgers als een positieve stap gezien. De gemeente heeft de rapportage in februari 2010 met bevindingen, conclusies en aanbevelingen ontvangen. Spijtig genoeg ontving de SWOB geen reactie van het college van B en W op het in 2009 uitgebrachte rapport DWZ-producten Krimpenerwaard met een methodiekbeschrijving over de opzet van een mantelzorgsteunpunt waaraan o.a. de SWOB een grote bijdrage leverde, noch in 2010 een reactie op dit rapport Bewustwordingscampagne mantelzorg. Ondanks onze vraag om te reageren op de samenhangende en consistente aanbevelingen bleef het stil. Hierdoor konden in 2010 geen stappen gezet worden in de verdere ontwikkeling van de ondersteuning aan mantelzorgers. Deelnemers: met 40 mantelzorgers zijn gesprekken gevoerd en met 21 organisaties/instellingen OKAN Inleiding Net als in voorgaande jaren heeft het project OKAN (Ouderen en Kansen)* in 2010 diensten, ondersteuning en begeleiding verleend aan ouderen in de gemeente Bergambacht (inclusief de kernen Ammerstol en Berkenwoude). OKAN sluit aan bij de opdracht die verwoord is in de nota ouderenbeleid 2010 van de gemeente, namelijk dat de focus van ondersteuning uitgaat naar kwetsbare ouderen. De gemeentelijke inzet is erop gericht te werken aan een sluitend netwerk van aanbieders van zorg en welzijn. Omzetten van signalen in dienstverlening en zorg zijn belangrijke stappen daartoe. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn prestatievelden opgenomen die terug te vinden zijn in de werkzaamheid van OKAN: diensten informatievoorziening, advies, cliëntondersteuning, bevorderen van sociale samenhang, deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking en de steun aan mantelzorgers en vrijwilligers. Vrijwilligers en beroepskrachten van de SWOB hebben in gezamenlijke aanpak gewerkt aan een ondersteunende sociale omgeving voor veelal kwetsbare ouderen, met als doel een zoveel als mogelijk zelfstandige leefsituatie en een beleving van welbevinden, waarbij maatwerk het sleutelwoord is in OKAN. Deze hulp kan bijdragen aan het uitstel van opname in een instelling. * via de naam Ouderen en kansen wordt uitgegaan van de kracht van ouderen zelf om vragen en mogelijkheden om te buigen in kansen, na eventuele ruggensteun. De klantgroep - deelnemers die door voorzieningen als belanghebbend worden aangemeld via bijvoorbeeld huisartsen, zorginstellingen, kerken, WMO-Loket, algemeen maatschappelijk werk, ouderenbonden. - bewoners vanaf 70 jaar en ouder die door middel van signaleringsbezoeken geïnformeerd worden over OKAN-diensten en andere voorzieningen. - deelnemers die aan huis verzorging dan wel verpleging ontvangen - deelnemers die een indicatie hebben voor plaatsing in een instelling. 12

13 De werkwijze van OKAN Vindplaatsen Ouderen werden op de hoogte gebracht van de OKAN-diensten via eenmalige signalerings huisbezoeken. Daarnaast via de contacten van de SWOB-vrijwilligers, ouderenwerker en collega s tijdens activiteiten; een belangrijk spoor naar OKAN ging via het SWOB-netwerk met instellingen zoals het WMO-Loket, maatschappelijk werk, de zorgorganisaties of door opgave via mantelzorgers. 1 e groep Voor de signaleringsbezoeken (eerder oriënteringsbezoeken genoemd) werden in 2010 driehonderd zelfstandig wonende 70-plussers aangeschreven, namens de SWOB en gemeente, die konden ingaan op de mogelijkheid om een huisbezoek te krijgen. 81 van de aangeschrevenen wensten een huisbezoek. Vrijwilligers die hiertoe zijn opgeleid voerden de gesprekken, waarbij het verhaal van de oudere uitgangspunt was, gekoppeld aan onderwerpen zoals wonen, gezondheid, mobiliteit, invulling van het dagelijks bestaan, zelfredzaamheid, sociale contacten, zingeving. Bij ieder bezoek werd aanvullende informatie gegeven over de activiteiten van de SWOB en van het WMO-Loket, en over allerhande zaken die in het gesprek met de oudere aan de orde kwamen (zie bijlage). Als ouderen dat wensten werd doorverwezen naar de ouderenwerker voor het aanbod van een dienst of hulpverlening. De coördinatie hiervan betekende enerzijds klantondersteuning door de ouderenwerker zelf en anderzijds de toeleiding naar activiteiten of de koppeling met een vrijwilliger die de oudere hielp bij een dienst of verdere ondersteuning gaf. Van deze 81 ouderen waren er 21 personen die na het eerste bezoek verdere dienstverlening, ondersteuning of begeleiding kregen. De andere 60 hadden voldoende aan de informatie verkregen bij het eerste huisbezoek. 2 e groep Een tweede groep ouderen kwam via het netwerk van SWOB en organisaties naar OKAN of mensen meldden zichzelf aan. Zij werden ook door de ouderenwerker via een individueel plan van aanpak op het spoor gezet van diensten, ondersteuning of begeleiding. Dat waren 61 ouderen, waarvan de helft reeds in 2009 gebruik maakte van de diverse diensten en klantondersteuning. Deze ouderen maken na het eerste contact met de ouderenwerker veelal gebruik van één van de diensten. De diensten die in 2010 werden aangeboden (zie de bijlage) Dienstverlening met als oogmerk dat mensen zolang mogelijk hun zelfstandig leven kunnen leiden en tegengaan van sociaal isolement. Ondersteuning bij zaken waar een ouderen een steuntje in de rug bij konden gebruiken, zowel bij praktische zaken als bij sociaal-emotionele aandacht. Begeleiding van ouderen die lichamelijke en geestelijke belemmeringen ervaren, maar voor wie opname in een zorginstelling (nog) niet aan de orde is. De situatie van de oudere kon aanleiding zijn tot bespreking in het Signalerings- en Verwijsnetwerk Bergambacht of door direct contact met andere samenwerkingspartners. De rol van de ouderenwerker De ouderenwerker had een centrale rol in de individuele plannen van aanpak bij de begeleiding van ouderen naar de diverse diensten. In de ondersteuning aan ouderen bleef het soms bij één of twee bezoeken of een uitgebreid telefonisch contact. In andere situaties leidde het tot zeer frequent bezoek en werden diverse diensten afgenomen. In enkele situaties gaf de ouderenwerker sociaal-psychologische steun waarna zij kon doorverwijzen. 13

14 In het contact met de vrijwilligers had de ouderenwerker een ondersteunende en coördinerende rol. Nieuwe vrijwilligers werden geïntroduceerd en ingewerkt en met de vaste vrijwilligers werden individuele contacten en groepscontacten onderhouden. Grote aandacht werd gegeven aan de koppeling van de juiste vrijwilliger aan de oudere met een specifieke vraag. In het contact met mantelzorgers had de ouderenwerker een steunende rol door verlichtende gesprekken en door de respijtzorg die kon worden geboden door inzet van vrijwilligers. Het beeld is dat daar steeds meer behoefte aan is. In de samenwerking met zorgorganisaties, het Signaleringsnetwerk en andere netwerken. De samenwerking met Vierstroom en Zorgpartners hield in dat de ouderenwerker cliëntgegevens uitwisselde. Tevens hield men onderling contact tijdens het gebruik van de diensten door ouderen. Datzelfde gold voor de organisaties in het Signaleringsnetwerk waarin de medewerkers van het WMO- Loket, het maatschappelijk werk, MEE en ouderenwerker SWOB participeren. De maatschappelijk werker was de schakel met de huisartsen voor specifieke cliëntbeoordelingen. Ook werden contacten onderhouden met medewerkers van o.a. andere het Rode Kruis en de Zonnebloem. Administratieve en beleidsmatige taken: de registratie van bezoeken en de resultaatbeschrijvingen namen naar verhouding tot de functie-uren (14 ) veel tijd in beslag van de ouderenwerker. Daarnaast gaf zij mede invulling aan nieuwe beleidsontwikkeling met name rond zingevingsvragen van ouderen gekoppeld aan de juiste methodiek van werken. De rol van de vrijwilligers De inzet van vrijwilligers bij OKAN is van onschatbare waarde. 27 vrijwilligers waren in 2010 betrokken bij de uitvoering van de OKAN-diensten, náást de rijders, gastvrouwen en lokale commissieleden die bij de maaltijdvoorziening en sociaal culturele activiteiten actief waren. Deze 27 mensen werden de afgelopen jaren specifiek geworven voor de nieuwe diensten. Acht van hen deden de signaleringshuisbezoeken en anderen waren inzetbaar voor de dienstverlening, ondersteuning en begeleiding. De kwaliteiten van vrijwilligers zijn en waren van groot belang in het contact met de ouderen. Daarom is veel tijd gestoken in de verbinding van de oudere met een vrijwilliger en het uitwisselen van ervaringen tijdens bijeenkomsten en in scholing. Tenslotte OKAN werd in 2010 gefinancierd door een projectsubsidie van de gemeente Bergambacht, met aanvullende fondsgelden van het Oranjefonds. Als we naar de inspanningen kijken die geleverd zijn aan kwetsbare ouderen die veel ondersteuning en begeleiding behoefden (41) is er een tendens dat per oudere een diepgaander en langduriger contact is gewenst. In de contacten van de ouderenwerker en vrijwilligers met de ouderen is duidelijk geworden dat de aandacht voor sociaal-psychologische ondersteuning in toenemende mate in behoefte voorziet. Ondanks deze inspanningen mag geconcludeerd worden dat een grote groep kwetsbare ouderen nog niet wordt niet bereikt, en dat een gerichte benadering noodzakelijk is. Onzekerheid over de voortgang van OKAN trad op nadat de SWOB zich in de zomer van 2010 gesteld zag voor het nemen van saneringsmaatregelen. Het bestuur meldde dat men geen verantwoordelijkheid meer zou kunnen dragen voor een geminimaliseerd OKAN in het nieuwe jaar (zie de inleiding van dit jaarverslag). Voor OKAN betekende dat een stagnering in de aanwas van nieuwe cliëntcontacten in de laatste 3 maanden van het jaar. De signalerende huisbezoeken en het omzien naar vaste OKAN - 14

15 contacten en verwijzingen bleven doorgaan, vanwege het gemeentelijk besluit om voor dit deel van OKAN financiële middelen toe te kennen voor De SWOB is het Oranjefonds erkentelijk voor de financiële bijdrage die de voortgang van OKAN mogelijk maakte. Uitspraken van ouderen Van mantelzorgers: Bedankt voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan, mijn man en ik voelen ons erg gesteund In de periode van de verzorging van mijn zieke man en de tijd na zijn overlijden, heb ik veel steun gehad van de ouderenwerker. Een vrijwilliger heeft me toen ook goed geholpen met het uitzoeken van allerlei formulieren. Van ouderen die een oriënterend huisbezoek ontvingen: Ik zag aanvankelijk het nut niet zo. Iedereen kent elkaar en kan hulp geven. Maar na het bezoek ben ik van gedachten veranderd. Na bezoek ouderenwerker ivm nazorg: Als ik terugkijk dan hebben jullie mij door een moeilijke tijd geholpen Na vervaardigen levensboek: ik wist niet dat dit zoveel met mij zou doen, na mijn overlijden is dit voor het nageslacht, de vrijwilliger die jullie hebben gestuurd is een vriend voor het leven geworden. Uit verslag van een maatjesvrijwilliger: Mijn cliënt is erg blij dat ik weer kom, we hebben dan ook een klik met elkaar. Dit contact is tot de dood ons scheidt, ik kan dit niet meer loslaten. 15

16 Samenwerkingsrelaties Gemeente Bergambacht De wethouder ouderenbeleid en het SWOB-bestuur hebben in het verslagjaar een aantal gesprekken gevoerd met name over de ontwikkelingen in de activiteiten van OKAN, de ondersteuning aan mantelzorgers en vooral over het saneringsplan en de begroting Zie ook de inleiding van dit jaarverslag. De vrijwilligers hebben een apart gesprek gevoerd met de wethouder in verband met hun zorgen over de saneringsplannen. Signaleringsnetwerk De samenwerking tussen de SWOB, het WMO-loket, MEE en het maatschappelijk werk, ten behoeve van cliënten is uitgemond in een lokale integrale samenwerking namelijk het Signaleringsnetwerk. In 2010 hebben vertegenwoordigers van genoemde organisaties in een aantal bijeenkomsten cliëntcasussen behandeld. Een enkele welzijnsorganisatie uit de regio was als gast vertegenwoordigd. Dit netwerk heeft een belangrijke functie in de signalering van problemen bij en ondersteuning van kwetsbare burgers / ouderen en hun mantelzorgers. Zorgorganisaties Vierstroom en Zorgpartners Met Vierstroom en Zorgpartners heeft de samenwerking bestaan uit het signaleren en doorverwijzen van cliënten van de zorgorganisaties naar de SWOB in het kader van de diensten OKAN en cliëntondersteuning. Er bestond in 2010 samenwerking met: Netwerkcontacten waren er met: Vierstroom/Verpleeghuis Westerweeren WMO-Loket Kwadraad Maatschappelijk werk MEE-Midden Holland Zorgpartners Midden-Holland Ouderenbonden ANBO en PCOB QuaWonen Woningbouwvereniging Beter Wonen Regionaal Netwerk Ouderen M-H IVO (vereniging SWO s Zuid-Holland) De Zonnebloem Kerken Passage, chr.maatsch. vrouwenbond Home-teamgezondheidszorg Bergambacht Jongerenwerk Bergambacht Transmuraal Netwerk Rode Kruis afdeling Schoonhoven Alzheimer Nederland GGZ-Midden-Holland Stichtingen Welzijn Ouderen K5 PROMEN 16

17 Externe contacten Steuncontacten zijn opgebouwd met: MO-groep: een belangenorganisatie voor welzijnsinstellingen Nederland Mediacontacten waren er met: Radio Centraal SWOB-nieuws komt regelmatig in de volgende streekbladen: De Lekstreek, De Postiljon en het Kontakt. Leveranciers Maaltijden: Gouwe Cuisine, Reeuwijk. Van Riebeeck Party Service en Catering, Schoonhoven, 1 januari t/m 25 augustus Open Eettafel Ammerstol Gerrit van der Graaf, Ammerstol, 1 september t/m 29 december Open Eettafel Ammerstol. Sponsoring: Go Advised Schoonhoven: website Ondernemerskring Bergambacht: voor kerstdiner H.Zanenhuis Ammerstol. Ondernemerskring Bergambacht: Seniorenontmoetingsdag 3 kernen Snackbar De Sticht Ammerstol: gereduceerde prijs voor de bereiding van de maaltijd. Loodgieter de Bruin Ammerstol en Woningbouwvereniging Beter Wonen: voor kerstdiner Open Eettafel SWOB: bonbons voor bij de koffie, eerste lustrum Open Eettafel Ammerstol. De Zingende Zalmvissers, optreden kerst Open Eettafel. Middenstand Bergambacht: Activiteitengids advertenties Bloemenwinkel Gouden Roos: 1 keer per maand (en in december kerststukjes) plantjes voor dienstencentrum BAB Verhuurbedrijf Krimpenerwaard uit Lekkerkerk sponsort bij de kerstviering het huren van alle servies, glazen en bestek. Eetcafé t Centrum: het Kerstdiner Bergambacht. Financiers Gemeente Bergambacht: organisatie SWOB, subsidie lokale commissies, beheer gebouwen, deel subsidie gastvrouw, projectsubsidie OKAN, subsidie mantelzorgbijeenkomsten. Promen: Functie gastvrouw Oranjefonds: project OKAN. Exploitatieresultaat 2010 bericht van het nieuwe bestuur: Het exploitatieresultaat over 2010 is licht positief: Met dank aan het vorige bestuur dat de neerwaartse spiraal van het jaar ervoor heeft weten te keren, namelijk ,- negatief. Voor meer inzicht in de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2010 van de accountant. 17

18 BIJLAGE 1 Bestuur en Personeel Bestuur Dhr. J.P. van Ewijk voorzitter Mevr. E.J. van der Veer penningmeester Dhr. C.D. Hoogerland secretaris Dhr. C.A. Mooij lid (overleden in november 2010) Dhr. F.J.M. Fransen lid Personeel (allen op parttime basis) Mevr. A.H. Smid coördinator / ouderenwerker Mevr. S.L. Dijkstra secretaresse Mevr. A. Rietveld financiële administratie (tm december 2010) Mevr. P. Wolffenbuttel projectmedewerker OKAN (tm november 2010) Mevr. O. Kiekens gastvrouw 18

19 BIJLAGE 2 Namenlijst van vrijwilligers Mevrouw R.den Adel Mevrouw W. Anker De heer A.C.P. Bakker Mevrouw A. Bakker De Bruin Mevrouw L. Bakker Verschoor Mevrouw D.J. Van der Bas Treure De heer A. Benschop Mevrouw G. Benschop De heer A. van den Berg Mevrouw S. van den Berg Mevrouw Bergen Bravenboer Mevrouw D. Bezemer Mevrouw D. Bezemer Mevrouw M. De Bloois De Jong Mevrouw R. Bode Vendrig Mevrouw L. Bot De Jong Mevrouw M. Bot Verhoeven De heer B. Bout De heer A. Brand Mevrouw H. ten Brink De heer M. Broere Mevrouw P. Broere Mevrouw G. Broere Van Dijk Mevrouw W. de Bruin Van der Graaf De heer G. Brunink Mevrouw L.van Buren- de Jong De heer W. van Buren Mevrouw R. van Buren Oskam Mevrouw R. van Capellen Mevrouw A. van Dam De heer H. van Dam Mevrouw G. Deelen Looren de Jong Mevrouw T. van Dieren Mevrouw H. Dubois Drinkwaard Mevrouw I. van Duivendijk Mevrouw N. van der Ende De heer J.P. van Ewijk De heer F.J.M.Fransen De heer H.C. Fredrikze Mevrouw W.E.Frie De heer T. de Gilder Mevrouw M. Gouderiaan - De Jong Mevrouw J.C. Graveland - De Jong Mevrouw N. Heikoop Kuil De heer R. Hendriks Mevrouw M. Hettema De heer M. van den Heuvel Mevrouw M. van den Heuvel Mevrouw Den Hoed Van de Heuvel Mevrouw Hoefnagel De heer J.P. Hogendoorn Mevrouw C. Hollander De heer J. Honkoop De heer A.F. Huijsmans De heer H. de Jong Mevrouw C. de Jong Mevrouw A.E. den Jong De Jong Mevrouw R. de Jong Ros Mevrouw A. de Jong Slingerland Mevrouw A. Jongkind Mevrouw C.M. de Keiser De heer M.D. Kleinendorst Mevrouw G. Kok De heer L.H. de Kooter Mevrouw A. Kooy Mevrouw C.Kortlever De heer W. Kroone De heer F. Kuiper Mevrouw Langerak Mevrouw H. Looren de Jong De heer B. van der Male De heer A. van der Meer Mevrouw J. van Meijeren De heer P. van Meijeren Mevrouw I. de Mik De heer D. Mink De heer C.A. Mooij De heer H. Murk Mevrouw A. Murk Mevrouw N. Noorlander De Jong Mevrouw R. van der Oest Mevrouw J. van den Oever Mevrouw Van den Oever Verveer Mevrouw M.W. Ophorst De heer J.C. Ophorst Mevrouw A. Oudijk De heer H. Ouwerkerk De heer J.C.F. Pasman De heer A.J.M. Pelssers De heer J. Roodhorst De heer J. Ros Mevrouw N. Ros -de Lang Mevrouw Y. Scheelings 19

20 Vervolg vrijwilligerslijst Mevrouw H. Slappendel Mevrouw M. Slappendel Mevrouw I. Sleeuwenhoek Mevrouw G. Slingerland Mevrouw C. Snoek In t Hout Mevrouw N. Spek Mevrouw N. Speksnijder Mevrouw J. Stigter Den Hollander Mevrouw L. Struys Mevrouw G. Suyker De heer J.E. Teeuwen De heer L. Timmerman Mevrouw J. Timmerman Mevrouw C. den Toom Mevrouw A. Treure Noomen Mevrouw S. Den Uyl Brand Mevrouw E. van der Veer Mevrouw J. Verbree Mevrouw L. Verburg Mevrouw G. Verburg Meenhorst De heer W.A. Vergeer Mevrouw J. Vergeer De heer L. Vermij De heer A. Verhoeff Mevrouw J. Verrips De heer H. Verrips Mevrouw B. Versluys Mevrouw B.Visser De heer A.M.Visser Mevrouw J. Vonk Mevrouw W. Vonk Mevrouw A. van der Wind De heer van C.P van Zelderen Mevrouw N. van Zoest De heer P.van Zoest De heer J. Zorgdrager Mevrouw H. Zwartbol De heer P. Zwetsloot 20

21 BIJLAGE 3 Sociaal Culturele activiteiten Activiteiten voor ouderen in Ammerstol georganiseerd door de Lokale Commissie Specifiek voor Ammerstol vonden in het H.Zanenhuis in 2010 vele vaak wekelijkse activiteiten plaats zoals: biljarten, soos, volksdansen, gymnastiek en yoga. Daarnaast werden door de lokale commissie Ammerstol maandelijks activiteiten georganiseerd zoals: kegelen, bingo en spellen- en themamiddagen, bloemschikken, bus- en vaartocht, hutspot eten, creatief bezig zijn etc., Een gevarieerd aanbod dat erg goed bezocht werd. De commissie zoekt naar activiteiten die ook meer jongere ouderen zullen aanspreken. Activiteit Datum aantal deeln. Nieuwjaarssoos / nieuwjaarsreceptie Circa 60 Spellenmiddag met kegelbaan Sjoelcompetitie 1 e wedstrijd Creatief bezig zijn vervallen Gezellige middag met erwtensoep Sjoelcompetitie 2 e wedstrijd Bezoek aan museum De Koperen Knop Creatief bezig zijn Sjoelcompetitie Finalewedstrijd Bloemschikken Paasontbijt Openhuis ivm culturele route Gezellige middag met film Senioren wandelen Bustocht 3 kernen Koninginnedag (Biljarttoernooi) onbekend Kegelen buiten op het terras Seizoensafsluiting bezoek Wielewaal Seizoensafsluiting BBQ Vrijwilligersavond H. Zanenhuis Opening seizoen fietstocht Opening seizoen pannenkoeken eten Senioren wandelen Spellenmiddag met bingo Filmmiddag Senioren ontmoetingsdag Senioren wandelen Creatief bloemschikken Bustocht 3 kernen Gezellige middag met hutspot Creatief bezig zijn Sint Nicolaasviering Bloemschikken Kerstviering Diner

22 BIJLAGE 4 Sociaal Culturele activiteiten Activiteiten voor ouderen in Berkenwoude georganiseerd door de Lokale Commissie Ook in Berkenwoude is een lokale commissie actief. Zij organiseerde veel activiteiten naast de algemene activiteiten van de SWOB. Hier betrof het o.a. de wekelijkse activiteiten zoals biljarten, soos, de maandelijkse handwerkmiddag en open eettafel. Verder werden hier incidenteel nog activiteiten gehouden zoals bloemschikken, modeshow, dia- en filmmiddag e.d. Via het SWOB-kantoor werden de gymnastiek voor ouderen georganiseerd en voor alle drie de kernen konden ouderen gebruik maken van het speciale SWOB zwemuur in het zwembad te Bergambacht. Aantal Bijzonderheden Datum Activiteit deelnemers 6 jan. Open Eettafel jan. Spellenmiddag en nieuwjaarsreceptie jan. Handwerken 10 3 febr. Open Eettafel febr. Diamiddag Indonesië door K. Terlouw febr. Bloemschikken febr. Handwerken 10 3 mrt. Open Eettafel mrt. Diapresentatie China door P. Bastian-Kuiper mrt. Handwerken mrt. Bloemschikken 15 7 apr. Open Eettafel apr. Handwerken apr. Modeshow (firma Doorduyn) apr. Busreis naar tropisch Zeeland 27 Uit Berkenwoude 5 mei Open Eettafel mei Sluiting seizoen 22 2 juni Open Eettafel 16 7 juli Open Eettafel 16 4 aug. Open Eettafel 16 1 sept. Open Eettafel sept. Opening nieuw seizoen sept. Handwerken 12 6 okt. Open Eettafel 16 7 okt. Ontmoetingsdag 55+ met de 3 kernen 15 Uit Berkenwoude 20 okt. Modeshow (Isabella mode) okt. Busreis naar Hattem c.a. 14 Uit Berkenwoude 28 okt. Handwerken 12 2 nov. Bloemschikken met Mieke Havenaar 17 3 nov. Open Eettafel nov. Handwerken 12 1 dec. Open Eettafel dec. Bloemschikken met Mieke Havenaar 22 Soos, elke maandagmiddag 11 Biljart, elke di, woe en vrijdagmiddag 15 Ouderengym, elke donderdagmiddag 10 22

23 BIJLAGE 5 Sociaal Culturele activiteiten Activiteiten voor ouderen in Bergambacht georganiseerd door de Lokale Commissie In Bergambacht worden wekelijkse (of eenmaal per twee weken) activiteiten georganiseerd als: biljarten, koffieochtend (4 x per week 7-22 deelnemers), open eettafel (2x per week), handwerken, gymnastiek en daarnaast nog maandelijkse activiteiten als: zaterdagochtendkoffie (18-23 deelnemers), bingo, verrassingsfietstocht, modeshow, creatief, sjoelen, filmavond, spellenmiddag e.d. Datum Activiteit Aantal deelnemers 6 jan. Nieuwjaarsreceptie jan. Buurtver. Uitbreiding Dorp jan. Bingo 50 3 feb. Spellenmiddag / Erwtensoep eten feb. Bingo mrt. Sjoelmiddag mrt. Filmavond mrt. Bingo apr. Modeshow apr. Bingo apr. Ver. Oranje Nassau mei Verrassingsfietstocht afgelast 19 mei Senioren Orkest Krimpenerwaard apr. Afsluiting seizoen/bingo 52 1 sept. Pannenkoeken eten 42 3 sep. Bingo sep. Jeugdorkest Excelsior 28 6 okt. Modeshow 49 7 okt. Senioren Ontmoetingsdag (Welzijn) okt. Bingo okt. Bustocht Hattem (Welzijn) nov. Creatief met Rina van Buren nov. Bingo nov. Sinterklaasavond 70 9 dec. Sjoelavond dec. Kerstviering 80 23

24 BIJLAGE 6 Educatieve en bewegingsactiviteiten Deelnemersaantallen educatieve en bewegingsactiviteiten Zwemmen Aantal deelnemers wekelijks Zwembad de Hofstee Voorjaar Najaar Bergambacht Ammerstol Berkenwoude 4 4 Stolwijk 2 3 Lekkerkerk 1 1 Totaal Seniorenkoor Aantal deelnemers wekelijks Voorjaar Najaar Bergambacht Totaal Gymnastiek Aantal deelnemers wekelijks Voorjaar Najaar Bergambacht Ammerstol Berkenwoude Totaal Yoga Aantal deelnemers Ammerstol Voorjaar Najaar 2 x 10 lessen Totaal Kennismaken met computer Voor 3 kernen 3 x 8 lessen Internet, en veilig PC gebruik Voor 3 kernen 1 x 8 lessen Digitale fotobewerking Voor 3 kernen 8 lessen Word Windows Voor 3 kernen 1x 8 lessen Tekenen en schilderen Voor 3 kernen 2 x 10 lessen Engels voor beginners Voor 3 kernen 2 x 10 lessen Aantal deelnemers 0x voorjaar 3 x najaar resp. 10, 10 en 6 deeln. Aantal deelnemers voorjaar 10 deeln. Najaar - Aantal deelnemers voorjaar 9 deeln. najaar 7 deeln. Aantal deelnemers 1 x voorjaar 5 deeln. Najaar - Aantal deelnemers voorjaar 8 deeln. najaar 11 deeln. Aantal deelnemers 0 x voorjaar 1x najaar 6 deeln. Volksdansen Aantal deelnemers Ammerstol Voorjaar Najaar 2 x 20 lessen Bergambacht x 20 lessen Totaal Wandelgroep Aantal deelnemers Ammerstol Voorjaar Najaar Voorjaar 1x 7 11 Najaar 2x Bergambacht Voorjaar 6x Najaar 1x Totaal Circa

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht

Jaarverslag 2013. Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht Jaarverslag 2013 Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht Inhoud Inhoud... 0 1 Voorwoord... 1 1.1 Vraaggericht...1 1.2 Ontwikkelingen...1 1.3 Uitvoering beleid...1 1.4 Externe ontwikkelingen...2 2 De organisatie...

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

WERKPLAN 2015. Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht Samen zijn we meer

WERKPLAN 2015. Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht Samen zijn we meer WERKPLAN 2015 Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht Samen zijn we meer WERKPLAN SWOB 2015 1. Voorwoord Het jaar 2015 zal in vele opzichten anders zijn. Een nieuwe gemeente Krimpenerwaard, decentralisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

BERGAMBACHT JONG OUD WORDEN IN BERGAMBACHT. Het bestuur

BERGAMBACHT JONG OUD WORDEN IN BERGAMBACHT. Het bestuur Het bestuur BERGAMBACHT JONG OUD WORDEN IN BERGAMBACHT V.l.n.r. Peter van Dijk (penningmeester), Anneke de Nies (2 e voorzitter), Jan van Lier (voorzitter), Peter Zwetsloot (secretaris) en Elly Botter

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

ZORGCENTRUM DE MOLENBURG

ZORGCENTRUM DE MOLENBURG ZORGCENTRUM DE MOLENBURG De heer Frank van Hattem Postbus 511, 2003 PB Haarlem De Molenburg, 15 augustus 2012 Geachte heer van Hattem, In aansluiting op ons telefoongesprek van vorige week, waarin u ons

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

WERKPLAN 2016 Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht

WERKPLAN 2016 Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht WERKPLAN 2016 Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht Blijven meedoen INHOUDSOPGAVE Inhoud INHOUDSOPGAVE... 1 Inhoud... 1 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie... 2 Lokale Commissies (1 e spoor)... 3 Vrijwilligers

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze Samenwerken aan Samenhang Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze werken aan Samenhang Samenwerken aan Samenhang Inleiding In de gemeente Aa en Hunze zijn verschillende vrijwillige

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Besluit(en): 1. Instemmen met het verlengen van de ouderennota 2007-2010 voor de periode 2011-2012. Secretaris Burgemeester Wethouder Jan van der Laag

Besluit(en): 1. Instemmen met het verlengen van de ouderennota 2007-2010 voor de periode 2011-2012. Secretaris Burgemeester Wethouder Jan van der Laag Besluit van burgemeester en wethouders Datum B&W-vergadering 19 oktober 2010 Behandelend ambtenaar Wendy Snijders Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Portefeuillehouder Jan Burger Paraaf afdelingshoofd

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Belangrijk is ook dat door deze manier van ontwikkelen de kosten en financiële risico s beter beheersbaar blijven.

Belangrijk is ook dat door deze manier van ontwikkelen de kosten en financiële risico s beter beheersbaar blijven. Odensehuis Culemborg Ontwikkelingsplan 2017 en begroting Inleiding Het aantal inwoners van Culemborg dat met de gevolgen van dementie te maken krijgt verdubbelt in de komende tien jaar. De zorgkosten zijn

Nadere informatie

De WMO-factor Ouderenbonden in Veldhoven: hun WMO-gerelateerde werk

De WMO-factor Ouderenbonden in Veldhoven: hun WMO-gerelateerde werk De WMO-factor Ouderenbonden in Veldhoven: hun WMO-gerelateerde werk 1 2 Jaap van der Sar Stichting Oikos 3 Aanleiding tot dit onderzoek Medio 2012 heeft Oikos het maatschappelijk rendement bepaald van

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR KANTOORPERSONEEL

DAGELIJKS BESTUUR KANTOORPERSONEEL Actief oud worden DAGELIJKS BESTUUR Jan van Lier, voorzitter 351857 email: j.m.van.lier@hetnet.nl Peter Zwetsloot, secretaris 352462 email: zwetslootp@gmail.com Peter van Dijk, penningmeester 352844 email:

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Activiteiten overzicht

Activiteiten overzicht Activiteiten overzicht Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa najaar 2015 'Het Trefpunt' Beatrixstraat 9A 3621 ET Breukelen per 01 januari 2016 nieuwe locatie: 1 e etage t Heycop 2 3621 WD Breukelen tel:

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2016 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2016 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD In 2016 heeft Servanda weer op allerlei

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator JAARVERSLAG 2010 ONTMOETINGSRUIMTE De kievitshof LANDHORST Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator Jaarverslag 2010 Ontmoetingsruimte Kievitshof Landhorst. Soort cliënten De Kievitshof bestaat

Nadere informatie