PROJECT KILOMETERHEFFING SELECTIEDOSSIER. Vlaamse Overheid in samenvoeging met: - Waals Gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Sofico

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT KILOMETERHEFFING SELECTIEDOSSIER. Vlaamse Overheid in samenvoeging met: - Waals Gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Sofico"

Transcriptie

1 PROJECT KILOMETERHEFFING SELECTIEDOSSIER Vlaamse Overheid in samenvoeging met: - Waals Gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Sofico 1

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 4 DEEL 1: SCOPE VAN DE OPDRACHT Algemeen Informatie omtrent stand van zaken / Indicatieve planning... 5 DEEL 2: SELECTIELEIDRAAD VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING: UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA Uitsluitingsgronden Combinaties Kwalitatieve selectiecriteria... 9 A) Algemeen... 9 B) Criteria m.b.t. economische en financiële draagkracht... 9 C) Criteria m.b.t. Technische bekwaamheid VERDERE VERLOOP VAN DE GUNNINGSPROCEDURE Algemeen Motivering voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure Selectiefase - Beoordelingsmethodiek A. Toetsing van informatie B. Formele regelmatigheid en volledigheid C. Uitsluiting van deelname D. Toetsing op basis van kwalitatief selectiecriterium inzake financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid E. Rangschikking van kandidaten Aanbiedings- en onderhandelingsfase ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING Contactpunt en communicatie m.b.t. de Opdracht A) Contactpunt B) Taal Vragen Indiening aanvraag tot deelneming A) Plaats en tijdstip indiening B) Wijze/structuur van aanvraag tot deelneming

3 3.4. Eisen m.b.t. de aanvraag tot deelneming A) Opbouw aanvraag tot deelneming B) Formaat Meldingsplicht Confidentialiteit en eigendom DEEL 3: BIJLAGEN BIJLAGE 1: OPBOUW VAN EEN AANVRAAG TOT DEELNEMING BIJLAGE 2.A: FORMULIER AANVRAAG TOT DEELNEMING VOOR EEN COMBINATIE BIJLAGE 2.B: FORMULIER AANVRAAG TOT DEELNEMING VOOR EEN ENKELVOUDIGE KANDIDAAT OF VOOR ELK LID VAN EEN COMBINATIE BIJLAGE 3 : INLICHTINGEN PER REFERENTIEPROJECT BIJLAGE 4 : MODELFORMULIER VERBINTENIS VAN EEN DERDE ENTITEIT BIJLAGE 5 : MODELFORMULIER BANKVERKLARING

4 Inleiding De drie Gewesten hebben besloten tot invoering van een systeem van kilometerheffing voor vrachtwagens en mogelijk een tijdsgebonden wegenvignet voor personenauto s. Het is daarbij de bedoeling om een ecologisch gemoduleerde slimme kilometerheffing in te voeren, die gedifferentieerd kan worden naar plaats, tijd, rijgedrag en milieukenmerken van het voertuig. In eerste instantie zal de kilometerheffing worden ingevoerd voor zware en lichte vrachtwagens, zowel binnen- als buitenlandse. De kilometerheffing wordt ingevoerd in de drie gewesten op de niet-geconcedeerde wegen (belasting) en op de geconcedeerde wegen (concessietolgeld). Op termijn kunnen ook andere voertuigtypes onder de afstandsgebonden kilometerheffing gaan vallen, zoals lichte voertuigen. De gereden kilometers worden door middel van GNSS ( Global Navigation Satellite System ) technologie geregistreerd. De wegkantapparatuur, die in deze opdracht wordt voorzien, moet in staat zijn, ook de lichte voertuigen te detecteren en de nummerplaatgegevens ervan door te geven voor een systeem van afstandsgebonden, dan wel tijdsgebonden wegbeprijzing. Onderhavige opdracht (hierna de Opdracht ) betreft met andere woorden de aanstelling van een enige dienstverlener (hierna ook Single Service Provider of SSP ), die op grond van een DBFMO-overeenkomst 1 de dienstverlening (en hiermee gepaard gaande werken en leveringen) inzake kilometerheffing zal uitvoeren, met inbegrip van het innen en doorstorten aan de tolheffende instanties van de verschuldigde kilometer-gelden alsmede het afdragen van die gelden aan de Gewesten. Dit selectiedossier moet de kandidaten in staat stellen om zich een concreet beeld te vormen van de werken, leveringen en diensten die in deze opdracht zijn vervat en om zich desgevallend te verenigen in een combinatie van de meest aangewezen expertises en capaciteiten om het vooropgestelde resultaat te bereiken. Het selectiedossier bevat tevens een leidraad die tot doel heeft om informatie te verschaffen omtrent: (i) de elementen/criteria op basis waarvan de kwalitatieve selectie zal gebeuren; (ii) het verdere verloop van de selectie- en gunningsprocedure; en (iii) de algemene voorwaarden van de aanvraag tot deelneming. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aankondiging en onderhavig selectiedossier prevaleert het aankondigingsbericht. 1 DBFMO = Design, Build, Finance, Maintain and Operate 4

5 DEEL 1: SCOPE VAN DE OPDRACHT 1. Algemeen De drie in België gelegen Gewesten (i.e. het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest) hebben besloten tot invoering van een systeem van kilometerheffing voor vrachtwagens. Het is daarbij de bedoeling om een ecologisch gemoduleerde slimme kilometerheffing in te voeren, die gedifferentieerd kan worden naar plaats, tijd en milieukenmerken van het voertuig. In eerste instantie zal de heffing worden ingevoerd voor zware en lichte vrachtwagens, zowel binnen- als buitenlandse. Op termijn kunnen ook andere voertuigtypes onder de kilometerheffing gaan vallen, zoals lichte voertuigen. De gereden kilometers worden door middel van GNSS ( Global Navigation Satellite System ) technologie geregistreerd. Gebruikers zijn verplicht deel te nemen aan het systeem zodra zij gebruik maken van de wegen in minstens één van de drie Gewesten (het heffingsplichtig wegennet). Een gedeelte van de wegen zal bij de start van het systeem een nultarief kennen en voor het gebruik van die wegen moet de Gebruiker over een geldige overeenkomst met de SSP en een werkende elektonische registratievoorziening (of On board Unit of OBU ) beschikken. Voor het gebruik van alle andere wegen (het tolnetwerk dat zowel niet-geconcedeerde wegen als geconcedeerde wegen omvat) moet de gebruiker bovendien beschikken over gegarandeerde betaalmethoden. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de goede werking van de OBU. Het niet beschikken over de gegarandeerde betaalmethode betekent dat geen gebruik meer mag worden gemaakt van het tolnetwerk en het niet beschikken over een geldige overeenkomst met de SSP / OBU betekent dat geen gebruik meer mag worden gemaakt van het heffingsplichtig wegennet. Een overtreding hiervan kan in beide gevallen tot een boete leiden. In totaal gaat het naar schatting om verschillende OBU s die jaarlijks in gebruik zullen zijn. De OBU s moeten ter beschikking worden gesteld bij verkooppunten vóór het binnenrijden van België of per post na voorafgaande bestelling.. Desgewenst kan de OBU bij het verlaten van België weer worden afgegeven aan een verkooppunt. Als gevolg van artikel 3 4 van de wet van 21 december 2006 houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap, zal het systeem op EETS ( European Electronic Toll Service ) moeten zijn voorbereid. 2. Informatie omtrent stand van zaken / Indicatieve planning Er wordt naar gestreefd: om de opdrachtdocumenten en de uitnodiging tot de opmaak van de eerste offerte te circuleren tegen de zomer van 2013; 5

6 om de offertes te laten indienen tegen december 2013; om de voorkeuraanbieder in de lente van 2014 aan te duiden en vervolgens de contractonderhandelingen te starten; om de bouwfase vanaf de zomer van 2014 te laten aanvangen, zodat het systeem vanaf 2016 operationeel is. Dit wordt visueel weergegeven in onderstaande figuur: 6

7 DEEL 2: SELECTIELEIDRAAD 1. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING: UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA 1.1. Uitsluitingsgronden Zal worden uitgesloten van deelneming aan de Opdracht, de kandidaat die bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van de hierboven vermelde verplichting, kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een dienstverlener, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de hierboven bedoelde verplichting. Kan worden uitgesloten van deelneming aan de Opdracht, in welk stadium van de procedure ook, de kandidaat: 1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de Aanbestedende Overheid aannemelijk kan maken; 5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van art 69bis van het KB van 08/01/1996; 7

8 6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van Titel III, Hoofdstuk II van het KB van 8 januari De beoordeling of een kandidaat al dan niet uitgesloten dient te worden van verdere deelname aan de gunningsprocedure, zal in eerste instantie gebeuren op basis van de volgende voorgelegde bewijsstukken, welke behoudens gemotiveerde rechtvaardiging die steunt op omstandigheden of elementen die niet aan de kandidaat zelf te wijten zijn -, niet ouder mogen zijn dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot deelneming: a) voor 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betreffende uitsluitingscriteria niet van toepassing zijn; b) voor 5 of 6 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land of niet tijdig kan worden bekomen, kan het vervangen worden, onverminderd de hiervoor bedoelde gemotiveerde rechtvaardiging, door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Aandachtspunten De gevraagde informatie dient, ingeval het een combinatie betreft, voor elk lid van de combinatie te worden aangeleverd. Wanneer een kandidaat zich, ter staving van zijn economische en financiële draagkracht en/of zijn technische bekwaamheid, op grond van artikel 70, tweede lid en/of artikel 71, derde lid van het KB van 8 januari 1996 beroept op de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, gelden de uitsluitingsgronden ook ten aanzien van deze entiteiten en dient de kandidaat op de hiervoor beschreven wijze het bewijs te leveren dat deze entiteiten zich niet in één van de voormelde uitsluitingsgronden bevinden. Indien in de loop van de gunningsprocedure zou blijken dat een kandidaat of een lid van een kandiderende combinatie of een entiteit zoals bedoeld in de vorige paragraaf, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal steeds nog tot uitsluiting kunnen worden besloten. Wanneer de gevraagde documenten of getuigschriften niet uitgereikt worden in het betrokken land, kan het gevraagde document of getuigschrift vervangen worden door een verklaring onder 8

9 eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst Combinaties Indien de aanvraag tot deelneming wordt ingediend door een combinatie, worden de leden geacht zich jegens de Aanbestedende Overheid hoofdelijk te verbinden voor de verbintenissen van de combinatie ten opzichte van de Aanbestedende Overheid. De Aanbestedende Overheid voorziet erin om in het bestek (dat aan de geselecteerde kandidaten ter beschikking zal worden gesteld) te eisen dat dergelijke combinatie, indien zij als opdrachtnemer wordt gekozen op basis van deze gunningsprocedure, rechtspersoonlijkheid bekomt door de oprichting van een projectvennootschap met alle leden van die combinatie als aandeelhouder. De entiteiten op wiens financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid beroep wordt gedaan voor de doeleinden van een aanvraag tot deelneming van een kandidaat, maar die louter een rol van onderaannemer (en niet als aandeelhouder) beogen indien de betrokken kandidaat wordt gekozen op basis van deze gunningsprocedure, worden niet als leden van de combinatie beschouwd voor de doeleinden van deze gunningsprocedure en ondersteunen de aanvraag tot deelneming louter als derde-entiteit. Deze derde-entiteiten leggen elk een verklaring af conform Bijlage Kwalitatieve selectiecriteria A) Algemeen De kandidaten moeten voldoen aan de minimumeisen die hierna sub 1.3. B) en 1.3. C) worden gesteld met betrekking tot economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid. In geval het aantal geschikte kandidaten het maximum van 5 overschrijdt, zal de aanbestedende overheid het aantal toegelaten kandidaten beperken door een evaluatie aan de hand van de shortlistcriteria en methodiek, vermeld in punt 2.3 E. 2 B) Criteria m.b.t. economische en financiële draagkracht De kandidaat (in voorkomend geval via een combinatie) dient een voldoende economische en financiële draagkracht aan te tonen. Hierna worden de beoordelingsgegevens beschreven die de Aanbestedende Overheid in aanmerking zal nemen om de economische en financiële draagkracht te evalueren: 2 Uitzonderlijk kan het maximum aantal toegelaten kandidaten hoger liggen dan vijf, in geval de laagst gerangschikte kandidaten eenzelfde score hebben bekomen op grond van de shortlistcriteria zoals beschreven in punt 2.3 E. 9

10 B.1 Solvabiliteit en kredietwaardigheid De solvabiliteit en de kredietwaardigheid van de kandidaat (of, indien de kandidaat een combinatie betreft, van elk lid daarvan) wordt aangetoond aan de hand van volgende beschikbare financiële informatie: een kopie van de enkelvoudige én geconsolideerde jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren, geattesteerd door de commissaris of door een daaraan gelijkgestelde accountant, tezamen met de meest recente geconsolideerde interim cijfers beschikbaar na de laatste goedgekeurde jaarrekening. De informatie per boekjaar bevat minstens de balans, de resultatenrekening, een overzicht van de kasstromen, een toelichting tot de jaarrekening, het jaarverslag en de goedkeurende verklaring van de commissaris of een daaraan gelijk gesteld accountant; indien voor een van de afgelopen drie boekjaren een (enkelvoudige en/of geconsolideerde) jaarrekening goedgekeurd door een commissaris revisor of een daaraan gelijkgesteld accountant niet beschikbaar is, een kopie van de pro forma (enkelvoudige en/of geconsolideerde) jaarrekening vergezeld van een verantwoording waarom enkel (een) pro forma jaarrekening(en) kan (kunnen) worden verstrekt. De informatie per boekjaar bevat minstens de balans, de resultatenrekening, een overzicht van de kasstromen en een toelichting tot de jaarrekening; De kandidaat moet beschikken over een liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitspositie die de financiële continuïteit van de kandidaat niet in gevaar brengt, waarbij rekening zal worden gehouden met: het eigen vermogen; het netto-actief; buitenbalansverplichtingen en hangende geschillen; de verhouding (netto) schuld gedeeld door EBITDA (resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen); de verhouding EBITDA gedeeld door de te betalen interesten; relevante financiële ratio's. B.2 Aansprakelijk vermogen/vreemd vermogen Aansprakelijk vermogen Onder aansprakelijk vermogen wordt verstaan "kapitaal " (in de vennootschapsrechtelijke betekenis van het woord) en achtergestelde (aandeelhouders-)leningen ("quasi-kapitaal"). 10

11 De kandidaat moet aantonen dat hij (of, indien het een combinatie betreft, de leden gezamenlijk) voor de uitvoering van het project minstens 50 mln EUR aan aansprakelijk vermogen kan investeren. Hiertoe maakt de kandidaat (of, indien het een combinatie betreft, elk van de leden) gebruik van het typedocument in bijlage 5. Vreemd Vermogen In de selectiefase wordt er niet geëist van de kandidaten om zich reeds aan te bieden tesamen met mogelijke financiers die het vreemd vermogen zullen verstrekken. Wel wordt er op gewezen dat de kandidaat verantwoordelijk is voor het aantrekken van vreemd vermogen. De eventuele oplegging van een minimum rating voor kredietverstrekkers zal worden meegedeeld in het bestek. Het bestek zal meer informatie geven over het financieringsproces. De kandidaten worden er nu al van op de hoogte gebracht dat exclusiviteitsclausules waarmee een vreemd vermogenverstrekker er zich toe verbindt om één enkel kandidaat te ondersteunen, verboden zullen zijn. B.3 Omzet De kandidaat (of, indien de kandidaat een combinatie betreft, elk lid daarvan) is verplicht de jaaromzet aan te geven van de entiteiten die belast zullen worden met de uitvoering van de technische deelopdrachten die in Deel 1, punt 1 worden omschreven, en dit voor de laatste drie boekjaren. De door de aanbestedende overheid geëiste gezamenlijke minimale jaaromzet bedraagt EUR 400 mln. Conform artikel 70, tweede lid KB 8 januari 1996, kan een kandidaat zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de schriftelijke verbintenis, getekend door de bevoegde personen van deze entiteiten, om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen, conform het model zoals opgenomen in bijlage 4. Wanneer een kandidaat zich conform voormelde bepaling wenst te beroepen op de financieeleconomische draagkracht van een andere entiteit, dan zullen ook de relevante gevraagde gegevens en documenten van die betreffende entiteit aan de aanvraag tot deelneming moeten worden toegevoegd. 11

12 C) Criteria m.b.t. Technische bekwaamheid C.1 De technische bekwaamheid van de kandidaat (in voorkomend geval via een combinatie) kan aangetoond worden door de volgende referenties: Een kandidaat moet in zijn aanvraag tot deelneming aantonen dat zijn technische bekwaamheid volstaat voor het uitvoeren van de aan te besteden taken. Hiertoe dient hij aantoonbaar door referenties voor verschillende categorieën (OBU, Back office en handhaving), telkens op hun beurt onderverdeeld in verschillende subcategorieën, te voldoen aan een aantal minimumeisen van de beoogde dienstverlening voor wat betreft de projecten die hij heeft uitgevoerd. Deze eisen gelden als minimumeisen zonder welke een kandidaat niet kan worden geselecteerd. Elektronische registratievoorziening (ofte On Board Unit (OBU) M1.1 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, een totaal van OBU s ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van wegbeprijzing die tenminste twee van de drie volgende technologieën bevat: - Global Navigation Satelite System (GNSS) - CEN 278 Dedicated Short Range Communication (DSRC) - Mobiele telecommunicatie (2G / 3G) Back office M2.1 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, een back office is geleverd waarin ten minste gebruikersaccounts behandeld worden. M2.2 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, een CRM ( Customer Relationship Management ) dienst is geleverd die jaarlijks ten minste 1 miljoen CRM contacten behandelt. M2.3 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, een back office is geleverd waarin ten minste 2 miljoen facturen per jaar worden verstuurd. Handhaving M3.1 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, 20 multilane free-flow handhavingsstations zijn geleverd, die over ten minste de volgende functionaliteiten beschikken: a) detectie, b) voertuigclassificatie, c) kentekenregistratie geschikt voor handhaving, d) automatisch 12

13 kentekenherkenning en e) DSRC communicatie. Onder Multilane Free Flow handhavingsstations wordt hier verstaan stations die over meerdere rijsporen en onder vrij verkeer over die rijsporen, voertuigen detecteren, het kenteken van die voertuigen fotograferen, met een elektronische registratievoorziening in dat voertuig, communiceren en de resultaten van deze acties naar de back office communiceren. M3.2 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, 20 flexibele (verplaatsbaar) free-flow handhavingsstations zijn geleverd, die over ten minste de volgende functionaliteiten beschikken: a) detectie, b) kentekenregistratie geschikt voor handhaving, c) automatisch kentekenherkenning. M3.3 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, een back office voor handhaving is geleverd, waarin handhavingstransacties per jaar worden behandeld. Onder een handhavingstransactie wordt verstaan het detecteren van de overtreding tot en met het uitsturen van een boete. Systeemintegratie M4.1 Tenminste één referentieproject waarin, door de kandidaat, een systeemintegratie is uitgevoerd waarin financiele en technische diensten zijn samengevoegd tot één overall werkend systeem en de waarde van dit volledige systeem, inclusief de integratie, ten minste 50 miljoen euro bedroeg. De hierboven gevraagde technische bekwaamheid zal worden beoordeeld aan de hand van de gegevens vermeld in bijage 3 ("Inlichtingen per referentieproject"). Eén referentieproject kan worden voorgesteld ter voldoening aan de minimumeisen van meerdere subcategorieën. De kandidaat moet telkens aangeven voor welke subcategorie het betreffende referentieproject wordt voorgesteld, volgens de code die hiervoor werd vermeld (M.1.1, M.2.1, etc.). Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat om als relevante referentie te kwalificeren, de kandidaat (of, indien de kandidaat een combinatie betreft, het betrokken lid daarvan, of de derde entiteit op wiens ervaring beroep wordt gedaan) dient aan te tonen de aangeleverde referentie daadwerkelijk en op substantiële wijze zelf te hebben gerealiseerd. Het volstaat bijgevolg niet dat de betrokken kandidaat (of, indien de kandidaat een combinatie betreft, het betrokken lid daarvan, of de derde entiteit op wiens ervaring beroep wordt gedaan) voor een niet-substantieel deelaspect van de referentie verantwoordelijk was. Conform artikel 71, derde lid KB van 8 januari 1996 kan een kandidaat zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met 13

14 die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen, conform het model zoals opgenomen in bijlage 4. 14

15 2. VERDERE VERLOOP VAN DE GUNNINGSPROCEDURE 2.1 Algemeen Onverminderd bepaalde werken en leveringen, wordt de Opdracht beschouwd als een opdracht voor dienstverlening die is onderworpen aan de Belgische overheidsopdrachtenreglementering. Op onderhavige Opdracht is onder meer volgende regelgeving van toepassing: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten (B.S. 22 januari 1994), hierna ook Overheidsopdrachtenwet, zoals verder gewijzigd; - het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, (B.S. 26 januari 1996), hierna ook KB van 8 januari 1996, zoals verder gewijzigd; - het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, hierna ook KB 26 september 1996 met als bijlage de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken ("AAV") (B.S. 18 oktober 1996). De Opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op grond van artikel 17, 3, 2 en 4 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De ingediende verklaringen en gegevens kunnen door de Aanbestedende Overheid worden geverifieerd met alle mogelijke middelen. Door deelname aan de procedure en het overmaken van een dossier verklaren de kandidaten zich akkoord met de bevoegdheid van de Aanbestedende Overheid of een door haar aangestelde derde om de ingediende verklaringen en gegevens te controleren op hun juistheid. De gunningsprocedure bestaat uit twee afzonderlijke fasen: enerzijds de selectiefase en anderzijds de onderhandelings- en gunningsfase. 2.2 Motivering voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure Het gebruik van de onderhandelingsprocedure berust op artikel 17, 3, 2 en 4 van de Overheidsopdrachtenwet: De overheidsopdracht mag volgens de onderhandelingsprocedure gegund worden met naleving van de bekendmakingsregels bepaald door de Koning wanneer in het geval van een overheidsopdracht voor aanneming diensten : 2 in uitzonderlijke gevallen, het gaat om [...] diensten waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen;. 15

16 4 de aard van de dienst zodanig is dat de specificaties van de opdracht niet kunnen bepaald worden met voldoende nauwkeurigheid om de toewijzing toe te laten volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag Het gebruik van deze procedure wordt meer concreet als volgt gemotiveerd: - De aard en de onzekerheden van de Opdracht laten niet toe om vooraf een globale prijs vast te stellen. Immers, door het aantal en de complexiteit van de te verlenen diensten die door de Opdracht worden beoogd, is het niet mogelijk om zonder onderhandelingen tussen de aanbestedende overheid en de inschrijvers een definitieve vaststelling van de prijs en, op algemene wijze, van het financieel evenwicht (en dus van de financiële plannen en het DBFM contract) binnen het project te maken; - De aard van de diensten is zodanig dat de specificaties niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald om de gunning toe te laten volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag. Immers: - Er wordt van de inschrijver verwacht dat hij zich aligneert op de keuzes en (technische) principes die zijn opgenomen in de definitieve architectuurnota, die zal worden aangehecht bij het bijzonder bestek: Er zal dus rekening moeten gehouden worden met deze verwerking tot op het ogenblik van de gunningsbeslissing, onder meer voor wat betreft de definitieve vaststelling van de prijzen voor de diensten en voor de keuzes en aanvullende ontwikkelingen op technisch of ander vlak die de inschrijvers zouden voorstellen - De te voorziene uitwerking/verbinding tussen de verschillende diensten en functionaliteiten moet, met het oog op een goede uitvoering van elk van hen kunnen worden overlegd tussen de aanbestedende overheid en de inschrijvers in één enkele, zelfde gunningsprocedure. De Opdracht betreft immers een geïntegreerde dienstverlening, met inbegrip van financiering, inzake een project waarvoor, rekening houdende met projectspecifieke elementen zoals het gecombineerd opdrachtgeverschap van de drie Gewesten (en de concessiehouders), de risico-allocatie, en de mogelijke impact hiervan op de financierbaarheid en op de optimale financiële structuur, geen voorgaanden zijn, en waarvoor aldus zonder onderhandelingen geen optimum tussen prijs en risicoallocatie kan bepaald worden - De Opdracht gaat tevens gepaard met verschillende ingrepen op wetgevend vlak met het oog op de invoering van een geheel nieuw normatief kader, waarvan teksten momenteel in voorbereiding zijn en nog adviesprocedures moeten doorlopen. Hoewel ook hier de krachtlijnen vastliggen, kan niet worden uitgesloten dat er tijdens het te doorlopen wetgevend traject waarvan de timing voor beëindiging ervan nog onzeker is - nog aanvullingen en/of wijzigingen kunnen vereisen die een impact kunnen hebben op (de voorwaarden van) de beoogde dienstverlening door de SSP. Derhalve, kunnen in functie hiervan ook na indiening van eerste offertes verdere onderhandelingen noodzakelijk zijn. Bovendien is ook de procedure van de concurrentiedialoog niet geschikt voor de gunning van de Opdracht, en wel om meerdere redenen: 16

17 - er werd reeds een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd en na een intens voorbereidend (studie)proces een architectuurnota opgesteld waarin de voorgestelde oplossing voor een systeem van kilometerheffing (zowel technisch, financieel als juridisch) in belangrijke mate werd uitgewerkt. De aanbestedende overheid is met andere woorden niet van oordeel dat zij objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische oplossingen, hetgeen op grond van artikel 27, 1 Wet van 15 juni 2006 nochtans vereist is voor het gebruik van de concurrentiedialoog. Zij is op basis van de voorliggende architectuurnota immers in staat een gedetailleerd en realiseerbaar (performantie)bestek op te stellen, evenals een term sheet met de belangrijkste contractuele voorwaarden. - Dit gegeven neemt evenwel niet weg dat, zoals hoger vermeld, er niettemin ook na indiening van offertes een noodzaak zal bestaan om met de inschrijvers hierover te onderhandelen (hetgeen bij een concurrentiedialoog ingevolge artikel 114, 2, KB 15 juli 2011 niet of slechts zeer beperkt is toegelaten), in het licht van de concrete keuze van de inschrijvers om de vooropgestelde oplossing te behalen, de risicoverdeling tussen partijen, de gebeurlijke (aanvullende) vereisten inzake financiering en het toepasselijke wettelijk kader Door het indienen van een aanvraag tot deelneming aanvaarden de kandidaten de keuze alsook de motivering van de Aanbestedende Overheid ten aanzien van de onderhandelingsprocedure zoals deze hierboven is opgenomen. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij binnen de 15 dagen na ontvangst van het selectiedossier een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen bij de Raad van State. 2.3 Selectiefase - Beoordelingsmethodiek Onderhavig selectiedossier heeft uitsluitend betrekking op de eerste fase (selectiefase) van de gunningsprocedure. A. Toetsing van informatie De ingediende kandidaturen en gegevens kunnen door de Aanbestedende Overheid worden geverifieerd met alle mogelijke middelen. Door deelname aan de procedure en het overmaken van een aanvraag tot deelneming verklaren de kandidaten zich akkoord met onderhavig selectiedossier en stemmen zij ermee in dat de Aanbestedende Overheid of een door haar aangestelde derde de ingediende kandidaturen op hun juistheid controleert. B. Formele regelmatigheid en volledigheid Eerst worden de ingediende kandidaturen onderzocht op juistheid, formele regelmatigheid (inclusief rechtsgeldige ondertekening) en volledigheid. 17

18 In geval van onvolledigheid van een aanvraag tot deelneming heeft de Aanbestedende Overheid de mogelijkheid om, hetzij de aanvraag tot deelneming als onregelmatig te beschouwen, hetzij de aanvraag tot deelneming te beoordelen op grond van de (wel) overgemaakte documenten, hetzij de kandidaat uit te nodigen om bijkomende documenten over te maken. De Aanbestedende overheid wijst er nu reeds op dat, bij gebrek aan een antwoord binnen de gestelde termijn, zij het recht voorbehoudt (zonder hiertoe verplicht te zijn) om de aanvraag tot deelneming als onregelmatig te beschouwen om reden van onvolledigheid en te weren van verdere beoordelen. C. Uitsluiting van deelname Vervolgens wordt nagegaan of de kandidaten zich in één of meerdere van de uitsluitingsgronden zoals opgenomen onder Deel 2, punt 1.1 ( Uitsluitingsgronden ) bevinden. Het behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Aanbestedende Overheid om op gemotiveerde wijze te oordelen of het voorhanden zijn van een uitsluitingsgrond al dan niet leidt tot de uitsluiting van een kandidaat. Indien in de loop van de gunningsprocedure zou blijken dat een kandidaat, een lid van een kandiderende combinatie, of een entiteit op wiens ervaring of draagkracht de kandidaat (of, indien de kandidaat een combinatie betreft, enig lid daarvan) zich beroept, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal steeds nog tot uitsluiting kunnen worden besloten. De kandidaten zullen alle inlichtingen die de Aanbestedende Overheid in de loop van de procedure in dit verband zou vragen op eerste verzoek aanleveren. D. Toetsing op basis van kwalitatief selectiecriterium inzake financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid Vervolgens zal worden nagegaan of de kandidaten voldoen aan de gestelde minima inzake kwalitatieve selectiecriteria zoals opgenomen in Deel 2, punt 1.3 B) en C) ( Kwalitatieve selectiecriteria ) en aldus beschikken over voldoende financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid. De toetsing hiervan zal gebeuren aan de hand van de door de kandidaten aangeleverde informatie zoals gevraagd onder Deel 2, punt 1.3 B) en C) ( Kwalitatieve Selectiecriteria ) en mede op basis van de ingevulde Bijlagen 3 ("Inlichtingen per referentieproject"). De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om in elk stadium van de gunningsprocedure aanvullende inlichtingen te vragen en na te gaan of de betrokken kandidaat nog steeds voldoet aan de gestelde uitsluitings- en (minimumeisen inzake) kwalitatieve selectiecriteria. Indien blijkt dat een kandidaat hieraan niet langer voldoet, kan deze kandidaat nog steeds worden uitgesloten. De kandidaten die niet worden geselecteerd, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 18

19 E. Rangschikking van kandidaten In geval het aantal geschikte kandidaten het maximum van 5 overschrijdt, zullen deze kandidaten worden gerangschikt. Om de kandidaten in voorkomend geval te rangschikken, wordt enkel rekening gehouden met het selectiecriterium Technische Bekwaamheid, zoals omschreven in Deel 2 punt 1.3.C, en de hiervoor gevraagde informatie (bijlage 3). De effectieve rangschikking zal gebeuren aan de hand van de hierna vermelde shortlistcriteria (zie ook p. 10). De shortlistcriteria zijn bepaald in overeenstemming met de gestelde eisen in de architectuurnota en geven een beeld in hoeverre de ervaring van de kandidaat overeen komt met de te leveren dienst. Per shortlistcriterium (aangeduid onder verwijzing naar de hierna vermelde codes, bv. S.1.1, S.2.1, etc.) kan maximaal 1 referentieproject worden voorgesteld en kunnen maximaal 3 punten worden toegekend. De referentieprojecten mogen voor meerdere shortlistcriteria worden aangedragen. OBU S1.1 Eén referentieproject waarin door de kandidaat OBU s ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van wegbeprijzing, waarbij de aantallen de OBU s die geleverd zijn als volgt zullen worden beoordeeld: - 0 punten: tot OBU s - 1 punt: tot OBU s. - 2 punten: tot OBU s. - 3 punten: meer dan OBU s. S.1.2 Het in S1.1 opgevoerde referentieproject, waarbij de gebruikte technologieën, GNSS, DSRC en mobiele telecommunicatie (2G / 3G), als volgt beoordeeld worden: - 1 technologie: 0 punten - 2 technologieën: 1 punt - 3 technologieën: 3 punten Back office S2.1 Het aantal gebruikersaccounts dat jaarlijks in het door de kandidaat aangeleverde referentieproject daadwerkelijk wordt behandeld, waarbij de puntenscore als volgt bepaald is: - 1 punt: vanaf gebruikersaccounts - 2 punten vanaf gebruikersaccounts - 3 punten: vanaf gebruikersaccounts S2.2 Het aantal CRM ( Customer Relationship Management ) contacten dat jaarlijks in 19

20 het door de kandidaat aangeleverde referentieproject daadwerkelijk wordt behandeld, waarbij de puntenscore als volgt bepaald is: - 1 punt: vanaf 1 miljoen CRM contacten - 2 punten: vanaf 2 miljoen CRM contacten - 3 punten: vanaf 3 miljoen CRM contacten S2.3 Het aantal facturen dat jaarlijks in het door de kandidaat aangeleverde referentieproject daadwerkelijk wordt verstuurd, waarbij de puntenscore als volgt bepaald is: - 1 punt: vanaf 2 miljoen facturen - 2 punten: vanaf 5 miljoen facturen - 3 punten: vanaf 10 miljoen facturen Handhaving S3.1 De hoeveelheid vaste handhavingsstations die beschikken over ten minste twee van de vijf in M3.1 genoemde functionaliteiten, waarbij de puntenscore als volgt bepaald wordt: - 1 punt: vanaf 20 handhavingsstations - 2 punten: vanaf 50 handhavingsstations - 3 punten: vanaf 80 handhavingsstations S3.2 De gebruikte functionaliteiten in het in S3.1 opgevoerde referentieproject, waarbij de puntenscore als volgt bepaald wordt: - 1 punt: 3 functionaliteiten - 2 punten: 4 functionaliteiten - 3 punten: 5 functionaliteiten S3.3 De hoeveelheid flexibele handhavingsstations die beschikken over ten minste twee van de drie in M3.2 genoemde functionaliteiten, waarbij de puntenscore als volgt bepaald wordt: - 1 punt: vanaf 20 handhavingsstations - 2 punten: vanaf 50 handhavingsstations - 3 punten: vanaf 80 handhavingsstations S3.4 De gebruikte functionaliteiten in het in S3.3 opgevoerde referentieproject, waarbij de puntenscore als volgt bepaald wordt: - 1 punt: 2 functionaliteiten - 2 punten: 3 functionaliteiten - 3 punten: 3 functionaliteiten, alsmede DSRC communicatie S3.5 Het aantal jaarlijkse handhavingstransacties van het back-office systeem, waarbij de puntenscore als volgt bepaald wordt: - 1 punt: transacties - 2 punten: transacties - 3 punten: transacties 20

21 Berekeningstabel Fictief voorbeeld van een scoreberekening van een kandidaat met het oog op (eventuele) rangschikking, louter ter illustratie. OBU S1.-- Back Office S2.-- Handhaving S3.-- Subcategorie Subcategorie Subcategorie Subcategorie Subcategorie Som Middeling Gemiddeld Totaal 6.2 In dit voorbeeld heeft de kandidaat 2 punten gekregen voor categorie S1.1, 3 punten voor categorie S.1.2, 2 punten voor categorie S.1.3, 3 punten voor categorie S.2.1, etc. Merk op dat categorie 1 (OBU) en categorie 2 (back office) zijn onderverdeeld in 3 subcategorieën en derhalve ook worden gewogen met een factor 3, terwijl categorie 3 is onderverdeeld in 5 subcategorieën en dus wordt gewogen met een factor 5. Er worden punten toegekend per shortlistcriterium, met een maximum van 3 punten per criterium. De kandidaten worden gerangschikt a rato van het aantal punten dat zij onder totaal hebben behaald. Bij gelijke stand wordt dan eerst gekeken naar de kandidaat met de meeste punten onder S1, daarna onder S 3 en daarna onder S 2. Indien de score nog steeds dezelfde blijft, zullen beide kandidaten worden geselecteerd en zal het eerder voorziene maximum worden verhoogd naar zes geselecteerde kandidaten. De kandidaten die aldus niet worden geselecteerd op basis van de rangschikking, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 2.4 Aanbiedings- en onderhandelingsfase De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Zij zullen hiertoe een bestek ontvangen met onder meer een meer gedetailleerde omschrijving van de Opdracht, de betreffende gunningscriteria en het verdere verloop van de onderhandelingsprocedure. 3 Bij deze middeling zal geen afronding worden toegepast. Indien aanbieders op een gelijke stand zouden eindigen, zal wanneer dat gevolgen zou hebben voor de selectie, tot op de laatste beschikbare decimaal worden vergeleken. 21

22 2.5 Afbreken procedure De Aanbestedende Overheid behoudt zich te allen tijde het recht voor om de gunningsprocedure om gegronde redenen te beëindigen. Deze eenzijdige beëindiging van de procedure geeft de kandidaten geen enkel recht op enige vergoeding of andere aanspraak. 2.6 Aansprakelijkheid van de Aanbestedende Overheid De Aanbestedende Overheid aanvaardt de verantwoordelijkheid van het onjuist zijn van feitelijke gegevens die onderdeel uitmaken van de door haar verstrekte informatie, tenzij de kandidaat redelijkerwijze niet onkundig kon zijn van dergelijke eventuele feitelijke onjuistheid. De Aanbestedende Overheid levert daarentegen geen enkele garantieverklaring af, noch impliciet, noch uitdrukkelijk, met betrekking tot de volledigheid, relevantie en interpretatie van de in dit document opgenomen informatie of enige andere informatie die op een later tijdstip door de Aanbestedende Overheid zou worden verstrekt in het kader van onderhavige procedure die geheel voor risico van de kandidaat blijft. Zij wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, voor enige schade die of verlies dat de kandidaat zou kunnen lijden ten gevolge van (i) het gebruik van dit document, de wijzigingen eraan of de erin opgenomen informatie, (ii) het feit dat de kandidaat zou vertrouwd hebben op deze informatie of (iii) het ontbreken, niet relevant zijn of de interpretatie van bepaalde informatie in dit document. Zij wijst dan ook met betrekking tot de volledigheid, de relevantie en de interpretatie van de verstrekte informatie, elke aansprakelijkheid, van welke aard ook, af voor enige schade die of verlies dat de kandidaat zou kunnen lijden ten gevolge van het ontbreken van bepaalde informatie in dit document. Door het indienen van een aanvraag tot deelneming stemt de kandidaat in met de in dit selectiedossier opgenomen voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de Aanbestedende Overheid. 22

23 3. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AANVRAAG TOT DEELNEMING 3.1. Contactpunt en communicatie m.b.t. de Opdracht A) Contactpunt Het Vlaamse Gewest treedt op als Aanbestedende Overheid, mede handelend als penhouder namens het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Sofico. Het Vlaamse Gewest treedt eveneens als opdrachtencentrale op voor de NV van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de N.V. Tunnel Liefkenshoek (TLH). In het kader van de wegbeprijzing zal een interregionale entiteit (hierna IRE ) tussen de drie Gewesten worden opgericht, die de taak van Aanbestedende Overheid (en van penhouder/opdrachtencentrale) vanaf zijn inwerkingtreding van het Vlaamse Gewest zal overnemen. De projectcoördinator namens de Aanbestedende Overheid is de Hedwig Van der Borght, Secretaris Generaal. De contactgegevens van de projectcoördinator zijn: Vlaamse Overheid Hedwig Van der Borght, Secretaris Generaal, leidend ambtenaar Departement Financiën & Begroting Koning Albert II-laan 19, bus 6 B 1210 Brussel Tel.: Fax.: B) Taal Behoudens andersluidende uitdrukkelijke vermelding dient de gehele mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van de gehele procedure te verlopen in de Nederlandse en/of in de Franse taal. Dit neemt niet weg dat: a. bepaalde projectgebonden informatie (bijv. referentiefiches voor opdrachten in het buitenland, verklaringen van financiële instellingen, attesten van goede uitvoering, e.a.) kan aangeleverd worden in het Engels; en b. officiële jaarrekeningen, jaarverslagen en verslagen van de commissaris of daaraan gelijkgesteld accountant mogen tevens in het Engels worden bezorgd, 23

24 met dien verstande dat de Aanbestedende Overheid evenwel te allen tijde een, voor zover als gewenst beëdigde, Nederlandse en/of Franse vertaling kan eisen van bovenstaande informatie en documenten Vragen Inhoudelijke vragen over het selectiedossier kunnen de deelnemers enkel schriftelijk stellen bij: Vlaamse Overheid Hedwig Van der Borght, Secretaris Generaal, leidend ambtenaar Departement Financiën & Begroting Koning Albert II-laan 19, bus 6 B 1210 Brussel Schriftelijke vragen moeten worden bezorgd ten laatste op 10 juni Laattijdige vragen komen niet in aanmerking. De antwoorden zullen op de website worden bekend gemaakt. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om bepaalde vragen niet te beantwoorden Indiening aanvraag tot deelneming A) Plaats en tijdstip indiening De aanvraag tot deelnemingen met de vereiste bijlagen worden, volledig en behoorlijk ondertekend, onder definitief gesloten omslag aangetekend toegezonden of afgegeven tegen ontvangstbewijs, conform de in punt 3.4. opgenomen vereisten, bij de Aanbestedende Overheid op volgend adres: Vlaamse Overheid Hedwig Van der Borght, Secretaris Generaal, leidend ambtenaar Departement Financiën & Begroting Koning Albert II-laan 19, bus 6 B 1210 Brussel en dit ten laatste op 1 juli 2013, om Een laattijdige aanvraag tot deelneming kan alsnog in aanmerking worden genomen indien wordt aangetoond dat zij ten laatste vier kalenderdagen vóór voormelde uiterlijke datum bij de post als aangetekende zending was afgegeven. 24

25 Voor de goede orde wordt gepreciseerd dat de opening van de aanvraag tot deelneming niet in een openbare zitting zal plaatsvinden. B) Wijze/structuur van aanvraag tot deelneming Een onderneming mag slechts éénmaal, hetzij als individuele kandidaat, hetzij als lid van een combinatie, een aanvraag tot deelneming indienen, behoudens mits toestemming van de Aanbestedende Overheid. In de mate een kandidaat zich, ter staving van de economische en financiële draagkracht en/of de technische bekwaamheid tevens beroept op de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van de banden met die entiteiten (bv. onderaanneming, financiële dienstverlening,...), moet die kandidaat aantonen dat hij daadwerkelijk zal beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen van die derde-entiteiten (indien de Opdracht aan de betrokken kandidaat wordt toegewezen). Dit gebeurt door overlegging van de schriftelijke verbintenis van deze derde-entiteiten dat zij dergelijke middelen daadwerkelijk aan de kandidaat ter beschikking zullen stellen conform Bijlage 4. Verschillende combinaties kunnen zich ter staving van hun economische en financiële draagkracht en/of hun technische bekwaamheid op dezelfde derde-entiteit beroepen, zolang die betrokken derde-entiteit geen lid is van een combinatie. Elke wijziging van de samenstelling van een deelnemende combinatie vereist de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Overheid. De gewijzigde combinatie dient gedurende de gunningsprocedure te allen tijde te blijven voldoen aan de voorwaarden voor deelneming. Ingeval van wijziging van de samenstelling van de combinatie dient aan de Aanbestedende Overheid te worden aangetoond dat nog steeds aan de deelnemingsvoorwaarden wordt voldaan. Het is verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Overheid, om een samenwerking tot stand te brengen tussen meerdere geselecteerde combinaties, ten einde gezamenlijk één offerte in te dienen Eisen m.b.t. de aanvraag tot deelneming A) Opbouw aanvraag tot deelneming De aanvraag tot deelneming moet zijn opgebouwd conform de structuur opgenomen in Bijlage 1. Het origineel of een kopie van het Aanvraagformulier (Bijlage 2a en 2b) en de verklaring op erewoord dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de personen die bevoegd zijn 25

26 om de kandidaat (respectievelijk elk lid van de combinatie) rechtsgeldig te verbinden. Hiervoor dient het bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid te worden geleverd. B) Formaat Een aanvraag tot deelneming (Aanvraagformulier(en) en bijbehorende bijlagen) dient in vijfvoud, waarvan één als origineel is aangemerkt en vier voor eensluidend verklaarde kopieën, te worden ingediend op bovenvermeld adres in een gesloten verpakking, onder dubbele omslag. De binnenomslag zal verzegeld zijn en voorzien van het opschrift: "Selectie KILOMETERHEFFING". Daarnaast dienen ook vier elektronische exemplaren van de aanvraag tot deelneming te worden ingediend (vb. op USB-stick of CD-rom). Aan de kandidaten wordt een digitale versie van Aanvraagformulieren tezamen met het selectiedossier en de andere bijlagen ter beschikking gesteld om een vlotte verwerking van de aanvraag tot deelneming in de vereiste formats te faciliteren Meldingsplicht Indien een deelnemer fouten en/of leemten in onderhavig selectiedossier opmerkt en zelfs indien deze fouten en/of leemten de kandidaat zouden toelaten of niet zouden beletten een aanvraag tot deelneming in te dienen, dient deze zulke fouten en/of leemten onmiddellijk (en uiterlijk 10 dagen vóór de datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming), uit eigen beweging en schriftelijk te melden op het contactpunt aangegeven in hoofdstuk 3.1, teneinde de Aanbestedende Overheid in de mogelijkheid te stellen om desgevallend nog de nodige correctieve acties te ondernemen Confidentialiteit en eigendom Alle informatie in woord en geschrift, welke door of namens de Aanbestedende Overheid in het kader van deze gunningsprocedure is of nog wordt verstrekt, dient vertrouwelijk te worden behandeld en mag niet aan derden worden verstrekt. Alle documenten die de Aanbestedende Overheid onder welke vorm dan ook aan de kandidaten overhandigt of ter beschikking stelt alsook elk afschrift of reproductie ervan, zijn en blijven steeds eigendom van de Aanbestedende Overheid en zullen door de kandidaat terugbezorgd worden, hetzij bij het beëindigen van de gunningprocedure, hetzij op eenvoudig verzoek van de Aanbestedende Overheid. De door de deelnemers aan de Aanbestedende Overheid overgemaakte stukken en documenten worden gratis ter beschikking gesteld van de Aanbestedende Overheid zonder dat deze verplicht kan worden tot enige teruggave. Zij mag er, in het kader van de gunningprocedure, vrij over beschikken. 26

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=147605

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=147605 1/ 18 BE001 23/05/2013 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN SHERLOCK OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 december 2013 om 14.30 u Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek nr. voor de selectiefase voor het uitschrijven van een beperkte offerteaanvraag voor de realisatie van het multifunctioneel nieuwbouwproject Pieter en Pauwel te 1120

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN CLIENT LIFECYCLE MANAGEMENT OPEN OFFERTEAANVRAAG Aanpassingen: - II.12.1 - III.3.1.1 - III.4.1.2 - III.4.2.1 - Bijlage A Inventaris Datum van de zitting voor de

Nadere informatie

Bestek nummer CD000476

Bestek nummer CD000476 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000476 Voor het

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 20/09/2013 - Aanpassingen op punt I.17.4 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op

Nadere informatie

Bestek nummer CD000447

Bestek nummer CD000447 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000447 Voor het

Nadere informatie

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB nummer - FIN - 01 Uiterste datum voor indiening Offerte: 12 juni 2014 om 11.00 uur Adres indiening van de Offerte

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Exploitatiegebonden ICT-diensten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer

ICT Contract 2015 Exploitatiegebonden ICT-diensten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nr. e-ib 2012-05 inzake ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES GEDURENDE EEN PERIODE VAN TWEE JAAR

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES GEDURENDE EEN PERIODE VAN TWEE JAAR OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES GEDURENDE EEN PERIODE VAN TWEE JAAR VOOR REKENING VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF DAT OPTREEDT ALS AANKOOPCENTRALE INHOUDSTAFEL. A.

Nadere informatie

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR ADVIES EN BEGELEIDING VAN DE STRATEGISCHE HUMAN RESOURCES-ASPECTEN BIJ DE HERSTRUCTURERING VAN DE Correcties: Pagina s 27 en 28 Datum van de

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE DE OPDRACHT VOOR HET BOUWEN VAN WOON ZORGCENTRUM ST-PETRUS TEN BEHOEVE VAN HET OCMW TURNHOUT

SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE DE OPDRACHT VOOR HET BOUWEN VAN WOON ZORGCENTRUM ST-PETRUS TEN BEHOEVE VAN HET OCMW TURNHOUT SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE DE OPDRACHT VOOR HET BOUWEN VAN WOON ZORGCENTRUM ST-PETRUS TEN BEHOEVE VAN HET OCMW TURNHOUT Aanbestedende Overheid: OCMW Turnhout Correspondentieadres: Albert Van Dyckstraat

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MY PC 2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 3 oktober 2013 om 10 uur Update versie : wijziging datum infosessie naar 28 augustus

Nadere informatie

Bestek nummer CD000337

Bestek nummer CD000337 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 216 76 11 Fax ++32 3 216 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000337 Voor het

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002316

Bestek nummer CDA002316 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002316 Voor

Nadere informatie

Contract voor de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken voor rekening van XXX. Aanbestedende dienst :XXX

Contract voor de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken voor rekening van XXX. Aanbestedende dienst :XXX OPEN OFFERTEAANVRAAG Contract voor de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken voor rekening van XXX Aanbestedende dienst :XXX Opdracht van de opdrachtencentrale : XXX Dit bestek is gratis Contactpersoon

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie