Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo"

Transcriptie

1 Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg LD Borne (T )

2 Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo versie 2.0 Datum 25 april 2013 Voor akkoord auteur Ing. R.P.M. Munsterhuis Ing. R.P.M. Munsterhuis Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Akoestische uitgangspunten Gehanteerde onderzoeksgegevens Bedrijfsomschrijving Normen en grenswaarden Geluidbronnen Gehanteerd Meet en Rekenmethode Geluidbronnen Geluidafstralende geveldelen Advisering en aansprakelijkheid Uitpandige installaties Mobiele bronnen binnen de inrichting Resultaten Gehanteerde rekenmethode Rekenresultaten Conclusie Bijlagen... 14

4 1 Inleiding In opdracht van Systabo heeft Munsterhuis Geluidsadvies B.V. een akoestisch prognose onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige MFA gelegen aan de Boekelosestraat te Boekelo. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van de MFA naar de omgeving. Voor het oprichten van fase I van het Sportpark Boekelo is een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit). Met fase I worden de velden voor sportactiviteiten en het gebruik van de MFA als kantine en kleedkamers gemeld. Fase II van het Sportpark Boekelo is het gebruik van de MFA voor vergaderingen van de Dorpsraad, voor muzieklessen van de muziekschool en voor repetities van muziekvereniging Unisson. Om fase II mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Ten behoeve van de melding en de bestemmingsplanprocedure is een akoestisch prognose onderzoek uitgevoerd. In het onderhavig onderzoek wordt ingegaan op de geluidbelasting ten gevolge van de muziekvereniging en de verkeersbewegingen van naar de MFA. Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies B.V.-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan geluidvoorschriften door de gemeente Enschede aangeleverd. In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten bij het onderzoek en een bedrijfsomschrijving opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde normen en grenswaarden opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de aanwezige geluidbronnen. Hoofdstuk 5 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies gegeven. Projectnummer Pagina 3 van 14

5 2 Akoestische uitgangspunten 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: - digitale ondergrond aangeleverd door de gemeente Enschede; - tekeningen aangeleverd door BCT Architecten; - leveranciergegevens - gevoerd overleg met de opdrachtgever; - Munsterhuis Geluidsadvies BV -expertise. 2.2 Bedrijfsomschrijving Naast de kleedruimte en kantine van de voetbalvereniging zal een nieuwe ruimte worden gerealiseerd voor de plaatselijke muziekvereniging. Het pand bevindt zich aan de Boekelosestraat te Boekelo. In de omgeving van de inrichting zijn woningen gelegen. De meest nabijgelegen woningen zijn gelegen aan de Boekelosestraat. In bijlage 1, figuur 1 is de locatie van de MFA weergegeven. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie De representatieve bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie waarbij de inrichting volledig in bedrijf is en bestaat uit de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten. De ruimte voor de harmonie is verdeeld in verschillende ruimten. Een grote zaal waar het hele orkest kan spelen, een bergingsruimte, een open keuken met garderobe, een berging voor de dorpsraad dat door middel van een vouwwand gescheiden kan worden van de grote ruimte, een gang en toiletgroep. Het overige deel van het pand is bestemd voor de voetbalvereniging dat bestaat uit een kantine, vergaderruimten, een keuken, kleedkamers, wasruimte, bergingen en een gang, Aan de voorzijde (westzijde) van het pand bevindt zich het parkeerterrein. In de kantine wordt enkel achtergrondmuziek ten gehore gebracht waardoor dit verder buiten beschouwing is gelaten. Muziek wordt in de ruimte voor de muziekvereniging ten gehore gebracht in de dag en avondperiode. Overdag vinden er hoofdzakelijk lessen plaats aan enkelingen waarbij de geluidproductie gering zal zijn. s Avonds speelt het jeugdorkest, de drumband en het grote orkest. Het gebouw is voorzien van een tweetal luchtbehandelingskasten en een afzuiging van de keuken. De personenauto s rijden via de Boekelosestraat de toegangsweg op naar het parkeerterrein. In de dagperiode is maatgevend de activiteiten van de voetbalvereniging. Uitgegaan is van een 500 bewegingen in de dagperiode. De bewegingen die plaatsvinden in de avondperiode zijn van enkele muzikanten en leden van de voetbalvereniging. Uitgegaan is van een 120 bewegingen in de avondperiode. De personenauto s worden direct opgenomen in het heersende verkeersbeeld aan de Boekelosestraat zodat indirecte hinder verder buiten beschouwing is gelaten. Een keer per week wordt er drank e.d. aangevoerd met een lichte kleine vrachtwagen. Projectnummer Pagina 4 van 14

6 3 Normen en grenswaarden Aansluiting is gezocht bij het door de gemeente Enschede opgestelde geluidbeleid (Geluidnota Enschede d.d. 19 april 2011). Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden (of op 50 meter van de erfgrens) niet meer bedragen dan 45, 40 en 35 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Omdat de inrichting is gelegen in het gebiedstype Buitengebied geldt hiervoor een afwijkende periodetijden (dag uur, avond uur en nacht uur). Voor het piekniveau waar de Geluidnota niet in voorziet gelden onverkort de bepalingen uit het Activiteitenbesluit. Het piekniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan 70, 65 en 60 db(a) De L Amax waarden zijn in de regel niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting tussen uur en uur. Bij het bepalen van de geluidniveaus wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. De gemeente Enschede heeft in de APV regels opgesteld voor het ten gehore brengen van onversterkte muziek binnen inrichtingen. Voor maximaal 4 uur in de week in de dag- en avonduren gelden de geluidnormen niet voor het ten gehore brengen van onversterkte muziek door muziekgezelschappen binnen inrichtingen (repeteren). Bij muziekvereniging Unisson wordt er echter meer dan 4 uur gerepeteerd zodat dit verder buiten beschouwing blijft. Projectnummer Pagina 5 van 14

7 4 Geluidbronnen 4.1 Gehanteerd Meet en Rekenmethode De bronvermogens van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van berekeningen ontleend aan Munsterhuis Geluidsadvies BV- expertise en literatuurgegevens. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de methoden uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai In de navolgende paragraven is een overzicht van de geluidbronnen gegeven. 4.2 Geluidbronnen Geluidafstralende geveldelen Door de muziek die in het pand ten gehore wordt gebracht, ontstaat relevante geluidsafstraling via de geveldelen. In het onderhavig onderzoek is het ten gehore van muziek brengen in de grote ruimte voor de harmonie als maatgevend beschouwd en onderzocht. In de relatief kleinere ruimten zal het binnenniveau minder relevant zijn. Op basis van verstrekte gegevens en ervaring is een binnenniveau van 95 db(a) gehanteerd. In tabel 4.1 zijn de gehanteerde binnenniveaus voor de verschillende immissierelevante ruimten gegeven. Tabel 4.1 Aangehouden binnenniveaus Ruimte Binnenniveau Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] (L Aeq) [db(a)] dagperiode avondperiode nachtperiode Harmonie ruimte Bergingsruimte Gang Het binnenniveau in de geluidintensieve ruimten straalt via de gebouwdelen van de betreffende ruimten geluid af naar de omgeving. De bronvermogens van de geluidafstralende gebouwdelen zijn in bijlage 2 gegeven. In deze bijlage is tevens aangegeven wat de minimale benodigde Ra-waarde (isolatiewaarde) is voor het spectrum popmuziek voor elk geveldeel. Aangegeven is dat in de ruimte voor de muziekvereniging een vrij hangend plafond (verlaagd akoestisch plafond) wordt aangebracht. Naast het voordeel dat er minder galm in de ruimten zal zijn, zal in de ruimtes het geluidniveau in werkelijkheid iets lager zijn. De overige geveldelen zijn in bijlage 2 gegeven. Projectnummer Pagina 6 van 14

8 4.2.2 Advisering en aansprakelijkheid Het is niet mogelijk alle informatie, zoals tekeningen, situatieoverzichten en dergelijke, verkregen van derden op juistheid te controleren. Munsterhuis Geluidsadvies BV is niet aansprakelijk voor de informatie die zij niet op redelijke wijze op juistheid had kunnen controleren evenals afwijkingen op het berekende resultaat binnen de nauwkeurigheidsgrenzen zoals aangegeven. Alternatieve constructies zijn mogelijk mits akoestisch gelijkwaardig en een en ander in overleg met de geluidsadviseur en of leverancier Uitpandige installaties Hat pand wordt voorzien van een twee luchtbehandelingskasten en een mechanische afzuiging voor de keuken die op het dak van het pand geplaatst zullen gaan worden. Geadviseerd wordt de toevoer en de afblaas naar de zuidzijde (achterzijde) te richten. In tabel 4.2 zijn de stationaire installaties en activiteiten inclusief bedrijfsduren en bedrijfsduurcorrecties samengevat. De invoergegevens van de bronnen zijn opgenomen in bijlage 3. De ligging van de bronnen is weergegeven in bijlage 3, figuur 5. Tabel 4.2 Gehanteerde stationaire geluidbronnen. Bron Bronvermogen (L wr) [db(a)] Bedrijfsduur [uren] 1 Bedrijfsduurcorrectie per bron [db] 1 Nr. Omschrijving D A N D A N 15 Afzuiging keuken (voetbal) , Toevoer Luchtbehandelingkast (16 = voetbal) Afblaas Luchtbehandelingkast (17 = voetbal) , , D = dag ( uur), A = avond ( uur), N = nacht ( uur) - Niet van toepassing. Langs het hoofdveld staan enkele luidsprekers waarmee tijdens een toernooi kan worden omgeroepen. Deze wordt incidenteel ingezet alleen tijdens pinkstertoernooi gedurende circa 3 dagen voor het omroepen van wedstrijden. De duur varieert van enkele minuten tot maximaal circa 2 uur. Er wordt geen muziek via deze omroepinstallaties gespeeld. Verder zijn er geen relevante geluidbronnen aanwezig binnen het terrein van de MFA. Projectnummer Pagina 7 van 14

9 4.2.4 Mobiele bronnen binnen de inrichting De mobiele geluidbronnen binnen de inrichting betreffen personenauto s en een lichte vrachtwagen. In bijlage 3, figuur 4 zijn de rijroutes van deze voertuigen weergegeven. Het bronvermogen tijdens rijden bij lage snelheden is sterk afhankelijk van het type voertuig en het rijgedrag van de chauffeur. De gehanteerde bronvermogens zijn berekend aan de hand van geluidmetingen aan soortgelijke voertuigen. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een bronvermogen van 89 db(a) voor de personenauto s en 99 db(a) voor de lichte vrachtwagen. De rijsnelheid van de voertuigen bedraagt 10 km/uur. De feitelijke lijnbron van de voertuigen is voor de berekening ingevoerd als een serie puntbronnen (zie tabel 4.3). In de overdrachtsberekeningen is voor de mobiele bronnen binnen de inrichting uitgegaan van de in tabel 4.3 vermelde gegevens. Tabel 4.3 Mobiele bronnen binnen de inrichting met vaste rijroute. Type bron Mobiele nr. Periode Aantal bewegingen Afstand [m] Cb [db(a)] Lbron [db(a)] Personenauto s dag ,7 001a 275 alleen voetbal avond 60 13,0 89 Personenauto s 001 dag ,2 275 avond ,0 89 Lichte vrachtwagen 002 dag ,2 99 Projectnummer Pagina 8 van 14

10 5 Resultaten 5.1 Gehanteerde rekenmethode Door middel van een overdrachtsberekening zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai Hiertoe zijn gebouwen, bodemgebieden, geluidbronnen met bijbehorende bedrijfstijden en beoordelingspunten als coördinaten in een rekenmodel ingevoerd. De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 3. De bijbehorende schematische ligging van objecten, bronnen en beoordelingspunten zijn weergegeven in bijlage 3, figuur 2 tot en met 5. De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van woningen van derden en liggen op een hoogte van 1,5 meter in de dagperiode en 5,0 meter in de avond en nachtperiode. De geluidniveaus zijn invallend berekend. Daarnaast zijn t.b.v. toetsing aan de waarden uit de Geluidnota rekenpunten op 50 meter van de grens van de inrichting opgenomen. Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, door luchtabsorptie en door bodemabsorptie. De bodemfactor welke is gehanteerd in het model is 1 (akoestisch zacht). Bij de berekening is rekening gehouden met reflecties binnen het bedrijfsterrein en de nabije omgeving. De bedrijfstijden van de verschillende immissierelevante geluidbronnen zijn in de berekening verdisconteerd. Voor de bepaling van de maximale geluidniveaus is onderscheid gemaakt in de volgende bronnen: - bron stationaire geluidbronnen L Amax= Li totaal C m; - mobiele bronnen verhoging van 10 db(a) L Amax= Li, maatgevende bron C m. 5.2 Rekenresultaten Omdat het akoestisch onderzoek zowel bruikbaar is voor de melding Activiteitenbesluit als voor de bestemmingsplanprocedure is in eerste instantie de geluidsbelasting vanwege fase 1 in beeld gebracht en in tweede instantie fase 1 en 2. De resultaten van de berekeningen zijn in bijlage 4 opgenomen. In tabel 5.1 zijn de resultaten gegeven van alleen fase 1 en in tabel 5.2 van fase 1 en 2 samen. Projectnummer Pagina 9 van 14

11 Tabel 5.1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus fase 1 Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT) en L Amax [db(a)] * Dag Avond Nacht L Ar,LT L Amax ** L Ar,LT L Amax L Ar,LT L Amax Grenswaarde Woning Boekelosestraat 257 ag (47) Woning Boekelosestraat 255 ag (41) Woning Boekelosestraat 311 zg (52) m ten noorden (61) < m ten westen (59) m ten westen (59) * : dagperiode : uur uur; : avondperiode : uur uur; : nachtperiode : uur uur; ** : Mobiele bron (laden lossen) overdag maatgevend. Uit de berekeningsresultaten van fase 1 blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 34 db(a) etmaalwaarde bedraagt waarbij de avondperiode maatgevend is. Maatgevende geluidbron betreffen de personenauto s. Tabel 5.2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus fase 1 en 2 Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT) en L Amax [db(a)] * Dag Avond Nacht L Ar,LT L Amax ** L Ar,LT L Amax L Ar,LT L Amax Grenswaarde Woning Boekelosestraat 257 ag (47) Woning Boekelosestraat 255 ag (41) Woning Boekelosestraat 311 zg (52) m ten noorden (61) < m ten westen (59) m ten westen (59) * : dagperiode : uur uur; : avondperiode : uur uur; : nachtperiode : uur uur; ** : Mobiele bron (laden lossen) overdag maatgevend. Projectnummer Pagina 10 van 14

12 Uit de berekeningsresultaten van fase 1 en 2 blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 37 db(a) etmaalwaarde bedraagt waarbij de avondperiode maatgevend is. Maatgevende geluidbron betreffen de personenauto s. Muziekstrafcorrectie is van toepassing wanneer muziekgeluid ter plaatse van woningen herkenbaar is. Gezien de geluidniveaus die zijn berekend is het toepassen van een muziekstraffactor niet aan de orde. Ter plaatse van de beoordelingspunten op 50 meter van de erfgrens bedraagt langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 42 db(a) etmaalwaarde. Het maximale geluidniveau ter plaatse van woningen van derden bedraagt maximaal 52 db(a) als gevolg van de lichte vrachtwagen in de dagperiode en 37 db(a) als gevolg van een personenauto in de avondperiode. Ter plaatse van woningen van derden en op 50 meter wordt er in beide situaties voldaan aan de geluidvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau die zijn opgenomen in het geluidbeleid van de gemeente Enschede. Voor een uitgebreider overzicht van de immissieniveaus op basis waarvan de maximale geluidniveaus zijn bepaald wordt verwezen naar bijlage 4.2 en 4.5. Projectnummer Pagina 11 van 14

13 6 Conclusie Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch prognose onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de toekomstige MFA gelegen aan de Boekelosestraat te Boekelo. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van de MFA naar de omgeving. Voor het oprichten van fase I van het Sportpark Boekelo is een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit). Met fase I worden de velden voor sportactiviteiten en het gebruik van de MFA als kantine en kleedkamers gemeld. Fase II van het Sportpark Boekelo is het gebruik van de MFA voor vergaderingen van de Dorpsraad, voor muzieklessen van de muziekschool en voor repetities van muziekvereniging Unisson. Om fase II mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Ten behoeve van de melding en de bestemmingsplanprocedure is een akoestisch prognose onderzoek uitgevoerd. In het onderhavig onderzoek wordt ingegaan op de geluidbelasting ten gevolge van de muziekvereniging en de verkeersbewegingen van naar de MFA. Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies B.V.-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan geluidvoorschriften door de gemeente Enschede aangeleverd. Op basis van het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: - Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van fase 1 (voetbal) bedraagt ter plaatse van de woningen van derden maximaal 36 db(a) etmaalwaarde waarbij de avondperiode maatgevend is. Maatgevende geluidbron betreffen de personenauto s; - Ten gevolge van fase 1 bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de beoordelingspunten op 50 meter van de erfgrens 38 db(a) etmaalwaarde; - Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van fase 1 en 2 bedraagt ter plaatse van de woningen van derden maximaal 37 db(a) etmaalwaarde waarbij de avondperiode maatgevend is. Maatgevende geluidbron betreffen de personenauto s; - Ten gevolge van fase 1 en 2 bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de beoordelingspunten op 50 meter van de erfgrens 41 db(a) etmaalwaarde; Projectnummer Pagina 12 van 14

14 - Het maximale geluidniveau ter plaatse van de woningen van derden bedraagt in beide situaties maximaal 52, 37 en 27 db(a) in respectievelijk de dag, avond en nachtperiode; - Tijdens de representatieve bedrijfssituatie wordt er ter plaatse van woningen van derden en op 50 meter van de erfgrens in beide situatie voldaan aan de geluidvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau. Projectnummer Pagina 13 van 14

15 7 Bijlagen Bijlage 1 Figuur 1, Situatie + 3D weergave Bijlage 2 Berekening bronvermogen gevels Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel Bijlage 4 Rekenresultaten Projectnummer Pagina 14 van 14

16 Bijlage 1 Situatie

17

18 Bijlage 2 Berekening bronvermogens

19 Munsterhuis Geluidsadvies BV verwerkingstatum verwerkingstijd 18:21 Pand: MFA te Boekelo Berekening emissierelevante bronsterkte Adres: Boekelosestraat Handleiding meten en rekenen industrielawaai Projectnummer: methode II.7 Datum: versie: Lwr = Lp + 10 log S - Cd + DI - Ri Cd= 3 db Spectrum = 2 Popmuziek alle DI= 3 27,0 14,0 9,0 6,0 5,0 6,0 10,0 Nr Gevel Opp. Omschrijving bouwdeel Lp DI Ra Lwr Lwr in octaafbanden [db(a)] [m2] [db(a)] [db] [db(a)] [db(a)] raam zuidgevel 2,50 dubbel glas 64/A /A4 mm luchtgevuld Silence 95 37/46 3 ASTA 37,1 61,9 43,5 59,4 56,9 51,2 43,8 43,9 32,3 02 klein raam zuidgevel 1,00 dubbel glas 64/A /A4 mm luchtgevuld Silence 95 37/46 3 ASTA 37,1 57,9 39,5 55,4 52,9 47,2 39,8 39,9 28,3 03 muur zuidgevel 21,50 MS3, steenachtige spouwmuur 400kg/m ,4 57,9 46,3 53,3 53,3 50,3 44,3 38,3 34,3 04 raam oostgevel 2,50 dubbel glas 64/A /A4 mm luchtgevuld Silence 95 37/46 3 ASTA 37,1 61,9 43,5 59,4 56,9 51,2 43,8 43,9 32,3 05 klein raam oostgevel 0,90 dubbel glas 64/A /A4 mm luchtgevuld Silence 95 37/46 3 ASTA 37,1 57,5 39,0 54,9 52,4 46,7 39,3 39,4 27,8 06 loopdeur 2,00 56 mm hardhout 40 kg/m ,9 68,1 53,6 59,6 60,6 63,6 61,6 54,6 50,6 07 muur oostgevel 34,00 MS3, steenachtige spouwmuur 400kg/m ,4 59,9 48,3 55,3 55,3 52,3 46,3 40,3 36, dak 70,00 Geprof. Staalplaat + minerale wol ,0 80,5 70,5 78,5 74,5 63,5 59,5 50,5 45,5 10 deur gang zuidgevel 3,30 56 mm hardhout 40 kg/m ,9 60,3 45,8 51,8 52,8 55,8 53,8 46,8 42,8 11 deur berging oostegevel 3,30 56 mm hardhout 40 kg/m ,9 60,3 45,8 51,8 52,8 55,8 53,8 46,8 42,8 F:/data/excel/mi/geluid/II7 pagina 1/8

20 Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel

21

22

23

24

25

26

27 MFA te Boekelo Invoergegevens, gebouwen Bijlage 3 Model: Groep: model MFA (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k 01 Nieuwbouw sportaccomodatie 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 02 Nieuwbouw sportaccomodatie, fase 2 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 03 Nieuwbouw sportaccomodatie, fase 1 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 04 Nieuwbouw sportaccomodatie, fase 1 6,80 0,00 Relatief 0 db 0,80 05 Nieuwbouw sportaccomodatie, fase 1,2 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 06 Nieuwbouw sportaccomodatie, fase 1,2 6,80 0,00 Relatief 0 db 0,80 07 Nieuwbouw sportaccomodatie, fase 1 4,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 08 Nieuwbouw sportaccomodatie, fase 1 5,90 0,00 Relatief 0 db 0,80 20 Bijgebouw Woning Boekelosestraat 311 2,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 21 Bijgebouw Woning Boekelosestraat 311 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 22 Woning Boekelosestraat 311 2,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 23 Woning Boekelosestraat 311 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 24 Woning Boekelosestraat 311 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 25 Woning Boekelosestraat 311 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 26 Bijgebouw Woning Boekelosestraat 311 2,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 27 Bijgebouw Woning Boekelosestraat 311 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 28 Bijgebouw Woning Boekelosestraat 311 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 29 Romneyloods 45 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 30 loods 45 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 31 Woning 47 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 32 loods 47 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 33 Woning 35 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 34 Woning 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 35 schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 36 woning 55 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 37 woningen 59 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 38 woningen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 39 bijgebouw woning 12 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 40 woning 12 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 41 bijgebouw 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 42 Woning 8 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 43 Woning 257 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 44 Woning 255 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 45 Woning Broekmaatweg 60 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 46 Woning Broekmaatweg 62 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 47 Bijgebouw Woning Broekmaatweg 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 48 Bijgebouw Woning Broekmaatweg 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 49 Bijgebouw Woning Broekmaatweg 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 50 Romneyloods 45 5,50 0,00 Relatief 0 db 0, :37:46

28 MFA te Boekelo Invoergegevens, bodem Bijlage 3 Model: Groep: model MFA (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf 01 Boekelosestraat 0,00 02 weg 0,00 03 parkeerterrein 0,00 04 parkeerterrein 0,00 05 Hoofdveld 1,00 06 veld 1,00 07 baan 0,50 08 bestrating 0, :38:45

29 MFA te Boekelo Invoergegevens, ontvangers Bijlage 3 Model: Groep: model MFA (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Gevel 01 Woning Boekelosestraat 257 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 02 Woning Boekelosestraat 257 ag 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 03 Woning Boekelosestraat 255 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 04 Woning Boekelosestraat 255 ag 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 05 Woning Boekelosestraat 311 vg 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 06 Woning Boekelosestraat 311 zg 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 07 Woning Boekelosestraat 311 ag 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 08 Woning Landstijnerlaan 47 0,00 Relatief 1,50 -- Ja 09 Woning Landstijnerlaan 35 0,00 Relatief 1,50 -- Ja m ten noorden 0,00 Relatief -- 5,00 Ja m ten oosten 0,00 Relatief -- 5,00 Ja m ten zuidoosten 0,00 Relatief -- 5,00 Ja m ten zuiden 0,00 Relatief -- 5,00 Ja m ten westen 0,00 Relatief -- 5,00 Ja m ten westen 0,00 Relatief -- 5,00 Ja :40:18

30 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 0,00 360,00 1,76 3,01 -- Nee 35,13 41,23 51,23 52,03 56,73 60,33 60,83 54,23 41,23 65,25 65,25 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,79 0,00 6,02 Nee 36,78 54,68 59,28 76,88 76,68 78,38 75,78 69,28 64,58 83,31 83,31 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,79 0,00 6,02 Nee 41,03 49,23 56,53 70,03 65,53 68,83 69,03 62,13 57,13 75,05 75,05 MFA te Boekelo Invoergegevens, Voetbal stationaire bronnen Bijlage Model: eerste model, fase 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :28:27

31 Naam Omschr. ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k 001a Personenauto's 0,75 273, ,66 13, ,40 74,10 78,40 81,20 83,80 83,20 79,10 74, Lichte vrachtwagens 0,75 273, , ,00 78,00 87,00 88,00 91,00 94,00 94,00 86,00 78,00 MFA te Boekelo Invoergegevens, Voetbal mobiele bronnen Bijlage Model: eerste model, fase 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :27:55

32 :27:55 MFA te Boekelo Invoergegevens, Voetbal mobiele bronnen Bijlage Model: eerste model, fase 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw Totaal Lwr Totaal Gem.snelheid 001a 88,98 88, ,00 99,00 10

33 Naam Omschr. ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k 001a Personenauto's 0,75 273, ,66 13, ,40 74,10 78,40 81,20 83,80 83,20 79,10 74, Lichte vrachtwagens 0,75 273, , ,00 78,00 87,00 88,00 91,00 94,00 94,00 86,00 78,00 MFA te Boekelo Invoergegevens, Voetbal mobiele bronnen Lamax Bijlage Model: Lamax eerste model fase 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :27:07

34 :27:07 MFA te Boekelo Invoergegevens, Voetbal mobiele bronnen Lamax Bijlage Model: Lamax eerste model fase 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw Totaal Lwr Totaal Gem.snelheid 001a 88,98 98, ,00 109,00 10

35 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal 01 Raam zuidgevel 1,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 43,50 59,40 56,90 51,20 43,80 43,90 32, ,95 61,95 02 Klein raam zuidgevel 1,50 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 39,50 55,40 52,90 47,20 39,80 39,90 28, ,95 57,95 03 muur zuidgevel 1,50 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 46,30 53,30 53,30 50,30 44,30 38,30 34, ,88 57,88 04 raam oostgevel 1,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 43,50 59,40 56,90 51,20 43,80 43,90 32, ,95 61,95 05 klein raam oostgevel 1,50 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 39,00 54,90 52,40 46,70 39,30 39,40 27, ,45 57,45 06 deur oostgevel 1,30 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 53,60 59,60 60,60 63,60 61,60 54,60 50, ,08 68,08 07 muur oostgevel 2,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 48,30 55,30 55,30 52,30 46,30 40,30 36, ,88 59,88 08 dak 3,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 70,50 78,50 74,50 63,50 59,50 50,50 45, ,55 80,55 09 dak 5,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 70,50 78,50 74,50 63,50 59,50 50,50 45, ,55 80,55 10 deur berging 1,30 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 45,80 51,80 52,80 55,80 53,80 46,80 42, ,28 60,28 11 deur gang 1,30 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 45,80 51,80 52,80 55,80 53,80 46,80 42, ,28 60,28 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 0,00 360,00 1,76 3,01 -- Nee 35,13 41,23 51,23 52,03 56,73 60,33 60,83 54,23 41,23 65,25 65,25 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,79 0,00 6,02 Nee 36,78 54,68 59,28 76,88 76,68 78,38 75,78 69,28 64,58 83,31 83,31 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,79 0,00 6,02 Nee 41,03 49,23 56,53 70,03 65,53 68,83 69,03 62,13 57,13 75,05 75,05 18 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,79 0,00 6,02 Nee 36,78 54,68 59,28 76,88 76,68 78,38 75,78 69,28 64,58 83,31 83,31 19 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,79 0,00 6,02 Nee 41,03 49,23 56,53 70,03 65,53 68,83 69,03 62,13 57,13 75,05 75,05 MFA te Boekelo Invoergegevens MFA bronnen fase 1 en 2 Bijlage 3.2 Model: model MFA Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :33:54

36 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal 18 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee 36,78 54,68 59,28 76,88 76,68 78,38 75,78 69,28 64,58 83,31 83,31 19 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee 41,03 49,23 56,53 70,03 65,53 68,83 69,03 62,13 57,13 75,05 75,05 01 Raam zuidgevel 1,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 43,50 59,40 56,90 51,20 43,80 43,90 32, ,95 61,95 02 Klein raam zuidgevel 1,50 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 39,50 55,40 52,90 47,20 39,80 39,90 28, ,95 57,95 03 muur zuidgevel 1,50 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 46,30 53,30 53,30 50,30 44,30 38,30 34, ,88 57,88 04 raam oostgevel 1,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 43,50 59,40 56,90 51,20 43,80 43,90 32, ,95 61,95 05 klein raam oostgevel 1,50 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 39,00 54,90 52,40 46,70 39,30 39,40 27, ,45 57,45 06 deur oostgevel 1,30 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 53,60 59,60 60,60 63,60 61,60 54,60 50, ,08 68,08 07 muur oostgevel 2,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 48,30 55,30 55,30 52,30 46,30 40,30 36, ,88 59,88 08 dak 3,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 70,50 78,50 74,50 63,50 59,50 50,50 45, ,55 80,55 09 dak 5,20 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 70,50 78,50 74,50 63,50 59,50 50,50 45, ,55 80,55 10 deur berging 1,30 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 45,80 51,80 52,80 55,80 53,80 46,80 42, ,28 60,28 11 deur gang 1,30 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Ja -- 45,80 51,80 52,80 55,80 53,80 46,80 42, ,28 60,28 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,00 0,00 -- Nee 35,13 41,23 51,23 52,03 56,73 60,33 60,83 54,23 41,23 65,25 65,25 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee 36,78 54,68 59,28 76,88 76,68 78,38 75,78 69,28 64,58 83,31 83,31 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee 41,03 49,23 56,53 70,03 65,53 68,83 69,03 62,13 57,13 75,05 75,05 MFA te Boekelo Invoergegevens MFA bronnen, fase 1 en 2, Lamax Bijlage Model: Lamax model MFA Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :50:01

37 Naam Omschr. ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k 001 Personenauto's 0,75 273, ,20 10, ,40 74,10 78,40 81,20 83,80 83,20 79,10 74, Lichte vrachtwagens 0,75 273, , ,00 78,00 87,00 88,00 91,00 94,00 94,00 86,00 78,00 MFA te Boekelo Invoergegevens MFA mobiele bronnen fase 1 en 2 Bijlage Model: model MFA Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :38:02

38 :38:02 MFA te Boekelo Invoergegevens MFA mobiele bronnen fase 1 en 2 Bijlage Model: model MFA Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw Totaal Lwr Totaal Gem.snelheid ,98 88, ,00 99,00 10

39 Naam Omschr. ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k 001 Personenauto's 0,75 273, ,20 10, ,40 74,10 78,40 81,20 83,80 83,20 79,10 74, Lichte vrachtwagens 0,75 273, , ,00 78,00 87,00 88,00 91,00 94,00 94,00 86,00 78,00 MFA te Boekelo Invoergegevens MFA mobiele bronnen fase 1 en 2, Lamax Bijlage Model: Lamax model MFA Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :36:59

40 :36:59 MFA te Boekelo Invoergegevens MFA mobiele bronnen fase 1 en 2, Lamax Bijlage Model: Lamax model MFA Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw Totaal Lwr Totaal Gem.snelheid ,98 98, ,00 109,00 10

41 Bijlage 4 Berekeningsresultaten

42 MFA te Boekelo Rekenresultaten fase 1 Bijlage 4.1 Rapport: Resultatentabel Model: eerste model, fase 1 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Woning Boekelosestraat 257 1,50 24,2 23,2 14,8 28,2 01_B Woning Boekelosestraat 257 5,00 26,2 25,5 17,7 30,5 02_A Woning Boekelosestraat 257 ag 1,50 24,7 23,6 14,9 28,6 02_B Woning Boekelosestraat 257 ag 5,00 26,6 25,9 17,8 30,9 03_A Woning Boekelosestraat 255 1,50 16,6 14,9 4,1 19,9 03_B Woning Boekelosestraat 255 5,00 20,1 19,2 11,1 24,2 04_A Woning Boekelosestraat 255 ag 1,50 17,4 16,9 9,3 21,9 04_B Woning Boekelosestraat 255 ag 5,00 21,5 21,3 14,2 26,3 05_A Woning Boekelosestraat 311 vg 1,50 22,4 19,9 0,0 24,9 05_B Woning Boekelosestraat 311 vg 5,00 27,1 24,6 3,9 29,6 06_A Woning Boekelosestraat 311 zg 1,50 23,7 21,2 0,7 26,2 06_B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 31,3 29,0 13,2 34,0 07_A Woning Boekelosestraat 311 ag 1,50 17,9 15,7 1,9 20,7 07_B Woning Boekelosestraat 311 ag 5,00 29,2 27,1 14,0 32,1 08_A Woning Landstijnerlaan 47 1,50 25,9 24,1 12,9 29,1 09_A Woning Landstijnerlaan 35 1,50 22,9 20,7 6,0 25,7 10_B 50 m ten noorden 5,00 33,5 31,0 7,2 36,0 11_B 50 m ten oosten 5,00 25,4 25,0 17,5 30,0 12_B 50 m ten zuidoosten 5,00 20,7 18,7 6,1 23,7 13_B 50 m ten zuiden 5,00 24,3 22,1 7,1 27,1 14_B 50 m ten westen 5,00 35,2 33,8 24,5 38,8 15_B 50 m ten westen 5,00 35,5 33,1 16,9 38,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :29:04

43 MFA te Boekelo Rekenresultaten fase 1, details Bijlage Rapport: Resultatentabel Model: eerste model, fase 1 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - 50 m ten westen Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 14_B 50 m ten westen 5,00 35,2 33,8 24,5 38,8 001a Personenauto's 0,75 33,5 31, ,1 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 29,2 30,0 24,0 35,0 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 20,5 21,3 15,2 26,3 002 Lichte vrachtwagens 0,75 20, ,7 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 9,2 8, ,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :31:37

44 MFA te Boekelo Rekenresultaten fase 1, details Bijlage Rapport: Resultatentabel Model: eerste model, fase 1 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - 50 m ten westen Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 15_B 50 m ten westen 5,00 35,5 33,1 16,9 38,1 001a Personenauto's 0,75 35,1 32, ,7 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 21,6 22,4 16,4 27,4 002 Lichte vrachtwagens 0,75 21, ,8 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 12,9 13,7 7,7 18,7 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 2,5 1,2 -- 6,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :31:37

45 MFA te Boekelo Rekenresultaten fase 1, details Bijlage Rapport: Resultatentabel Model: eerste model, fase 1 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - 50 m ten noorden Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 10_B 50 m ten noorden 5,00 33,5 31,0 7,2 36,0 001a Personenauto's 0,75 33,3 31, ,0 002 Lichte vrachtwagens 0,75 19, ,6 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 12,1 12,9 6,8 17,9 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 1,5 2,3-3,8 7,3 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00-8,5-9, ,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :31:37

46 MFA te Boekelo Rekenresultaten fase 1, details Bijlage Rapport: Resultatentabel Model: eerste model, fase 1 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Woning Boekelosestraat 311 zg Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 06_B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 31,3 29,0 13,2 34,0 001a Personenauto's 0,75 30,9 28, ,5 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 17,8 18,6 12,6 23,6 002 Lichte vrachtwagens 0,75 17, ,8 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 9,4 10,2 4,2 15,2 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 1,5 0,2 -- 5,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :31:37

47 MFA te Boekelo Rekenresultaten fase 1, Lamax overige bronnen Bijlage 4.2 Rapport: Resultatentabel Model: Lamax eerste model fase 1 LAmax totaalresultaten voor toetspunten Groep: Overige bronnen Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A Woning Boekelosestraat 257 1,50 34,2 34,2 20,2 01_B Woning Boekelosestraat 257 5,00 35,7 35,7 23,1 02_A Woning Boekelosestraat 257 ag 1,50 36,9 36,9 20,4 02_B Woning Boekelosestraat 257 ag 5,00 38,4 38,4 23,3 03_A Woning Boekelosestraat 255 1,50 30,6 30,6 9,5 03_B Woning Boekelosestraat 255 5,00 31,5 31,5 16,5 04_A Woning Boekelosestraat 255 ag 1,50 30,2 30,2 14,8 04_B Woning Boekelosestraat 255 ag 5,00 31,1 31,1 19,7 05_A Woning Boekelosestraat 311 vg 1,50 39,1 39,1 5,3 05_B Woning Boekelosestraat 311 vg 5,00 43,1 43,1 9,3 06_A Woning Boekelosestraat 311 zg 1,50 40,6 40,6 6,0 06_B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 43,9 43,9 18,6 07_A Woning Boekelosestraat 311 ag 1,50 31,0 31,0 7,3 07_B Woning Boekelosestraat 311 ag 5,00 41,5 41,5 19,4 08_A Woning Landstijnerlaan 47 1,50 38,7 38,7 18,4 09_A Woning Landstijnerlaan 35 1,50 34,9 34,9 11,5 10_B 50 m ten noorden 5,00 51,0 51,0 12,9 11_B 50 m ten oosten 5,00 36,3 36,3 23,0 12_B 50 m ten zuidoosten 5,00 35,0 35,0 11,5 13_B 50 m ten zuiden 5,00 38,0 38,0 12,5 14_B 50 m ten westen 5,00 48,1 48,1 30,0 15_B 50 m ten westen 5,00 48,9 48,9 22,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :32:40

48 MFA te Boekelo Rekenresultaten fase 1, Lamax vrachtwagen Bijlage Rapport: Resultatentabel Model: Lamax eerste model fase 1 LAmax totaalresultaten voor toetspunten Groep: Vrachtwagen Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A Woning Boekelosestraat 257 1,50 45, _B Woning Boekelosestraat 257 5,00 46, _A Woning Boekelosestraat 257 ag 1,50 47, _B Woning Boekelosestraat 257 ag 5,00 48, _A Woning Boekelosestraat 255 1,50 41, _B Woning Boekelosestraat 255 5,00 42, _A Woning Boekelosestraat 255 ag 1,50 40, _B Woning Boekelosestraat 255 ag 5,00 41, _A Woning Boekelosestraat 311 vg 1,50 49, _B Woning Boekelosestraat 311 vg 5,00 53, _A Woning Boekelosestraat 311 zg 1,50 52, _B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 54, _A Woning Boekelosestraat 311 ag 1,50 41, _B Woning Boekelosestraat 311 ag 5,00 51, _A Woning Landstijnerlaan 47 1,50 49, _A Woning Landstijnerlaan 35 1,50 45, _B 50 m ten noorden 5,00 61, _B 50 m ten oosten 5,00 46, _B 50 m ten zuidoosten 5,00 44, _B 50 m ten zuiden 5,00 48, _B 50 m ten westen 5,00 58, _B 50 m ten westen 5,00 59, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :33:09

49 MFA te Boekelo Rekenresultaten MFA bronnen fase 1 en 2 Bijlage 4.3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model MFA LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Woning Boekelosestraat 257 1,50 26,9 27,2 17,9 32,2 01_B Woning Boekelosestraat 257 5,00 28,9 29,3 20,8 34,3 02_A Woning Boekelosestraat 257 ag 1,50 27,3 27,6 18,1 32,6 02_B Woning Boekelosestraat 257 ag 5,00 29,3 29,7 21,0 34,7 03_A Woning Boekelosestraat 255 1,50 18,8 18,9 7,3 23,9 03_B Woning Boekelosestraat 255 5,00 23,0 23,4 14,2 28,4 04_A Woning Boekelosestraat 255 ag 1,50 22,4 22,8 13,8 27,8 04_B Woning Boekelosestraat 255 ag 5,00 25,1 25,6 17,6 30,6 05_A Woning Boekelosestraat 311 vg 1,50 23,0 23,0 3,1 28,0 05_B Woning Boekelosestraat 311 vg 5,00 27,6 27,6 6,9 32,6 06_A Woning Boekelosestraat 311 zg 1,50 24,3 24,3 3,8 29,3 06_B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 32,1 32,1 16,2 37,1 07_A Woning Boekelosestraat 311 ag 1,50 19,0 19,1 4,8 24,1 07_B Woning Boekelosestraat 311 ag 5,00 30,1 30,2 16,9 35,2 08_A Woning Landstijnerlaan 47 1,50 27,3 27,5 15,8 32,5 09_A Woning Landstijnerlaan 35 1,50 24,2 24,3 8,5 29,3 10_B 50 m ten noorden 5,00 34,0 34,0 9,1 39,0 11_B 50 m ten oosten 5,00 28,0 28,5 20,7 33,5 12_B 50 m ten zuidoosten 5,00 22,9 23,1 10,5 28,1 13_B 50 m ten zuiden 5,00 26,4 26,5 10,2 31,5 14_B 50 m ten westen 5,00 36,7 37,0 27,3 42,0 15_B 50 m ten westen 5,00 36,2 36,3 20,7 41,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :40:32

50 MFA te Boekelo Rekenresultaten MFA bronnen fase 1 en 2, details Bijlage Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model MFA 14_B - 50 m ten westen (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 14_B 50 m ten westen 5,00 36,7 37,0 27,3 42,0 001 Personenauto's 0,75 33,9 34, ,1 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 29,2 30,0 24,0 35,0 18 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 28,7 29,5 23,5 34,5 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 20,5 21,3 15,2 26,3 08 dak 3,20 21,2 21, ,2 19 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 20,0 20,8 14,8 25,8 09 dak 5,20 20,4 20, ,4 002 Lichte vrachtwagens 0,75 20, ,7 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 9,2 8, ,0 06 deur oostgevel 1,30 0,1 0,1 -- 5,1 01 Raam zuidgevel 1,20-2,2-2,2 -- 2,8 07 muur oostgevel 2,20-3,2-3,2 -- 1,9 03 muur zuidgevel 1,50-5,2-5, ,2 02 Klein raam zuidgevel 1,50-6,4-6, ,4 04 raam oostgevel 1,20-7,3-7, ,3 10 deur berging 1,30-7,7-7, ,7 11 deur gang 1,30-7,7-7, ,7 05 klein raam oostgevel 1,50-10,4-10, ,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :41:23

51 MFA te Boekelo Rekenresultaten MFA bronnen fase 1 en 2, details Bijlage Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model MFA 15_B - 50 m ten westen (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 15_B 50 m ten westen 5,00 36,2 36,3 20,7 41,3 001 Personenauto's 0,75 35,5 35, ,7 18 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 23,2 24,0 18,0 29,0 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 21,6 22,4 16,4 27,4 002 Lichte vrachtwagens 0,75 21, ,8 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 12,9 13,7 7,7 18,7 09 dak 5,20 12,8 12, ,8 19 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 11,7 12,5 6,5 17,5 08 dak 3,20 11,6 11, ,6 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 2,5 1,2 -- 6,2 06 deur oostgevel 1,30-5,7-5, ,7 11 deur gang 1,30-8,0-8, ,0 10 deur berging 1,30-13,2-13, ,2 07 muur oostgevel 2,20-13,4-13, ,4 03 muur zuidgevel 1,50-13,5-13, ,5 04 raam oostgevel 1,20-14,3-14, ,3 01 Raam zuidgevel 1,20-14,4-14, ,4 02 Klein raam zuidgevel 1,50-17,9-17, ,9 05 klein raam oostgevel 1,50-18,2-18, ,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :41:23

52 MFA te Boekelo Rekenresultaten MFA bronnen fase 1 en 2, details Bijlage Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model MFA 10_B - 50 m ten noorden (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 10_B 50 m ten noorden 5,00 34,0 34,0 9,1 39,0 001 Personenauto's 0,75 33,8 34, ,0 002 Lichte vrachtwagens 0,75 19, ,6 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 12,1 12,9 6,8 17,9 18 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 9,3 10,1 4,1 15,1 09 dak 5,20 8,9 8, ,9 08 dak 3,20 7,7 7, ,7 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 1,5 2,3-3,8 7,3 19 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 1,1 1,9-4,1 6,9 06 deur oostgevel 1,30-6,1-6, ,1 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00-8,5-9, ,7 07 muur oostgevel 2,20-11,0-11, ,0 10 deur berging 1,30-13,3-13, ,3 04 raam oostgevel 1,20-14,8-14, ,8 03 muur zuidgevel 1,50-15,7-15, ,7 01 Raam zuidgevel 1,20-15,7-15, ,7 11 deur gang 1,30-15,9-15, ,9 05 klein raam oostgevel 1,50-18,6-18, ,6 02 Klein raam zuidgevel 1,50-20,1-20, ,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :41:23

53 MFA te Boekelo Rekenresultaten MFA bronnen fase 1 en 2, details Bijlage Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model MFA 06_B - Woning Boekelosestraat 311 zg (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 06_B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 32,1 32,1 16,2 37,1 001 Personenauto's 0,75 31,4 31, ,5 16 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 17,8 18,6 12,6 23,6 18 Toevoer luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 17,6 18,4 12,4 23,4 09 dak 5,20 13,2 13, ,2 002 Lichte vrachtwagens 0,75 17, ,8 08 dak 3,20 12,7 12, ,7 19 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 10,7 11,5 5,5 16,5 17 Afblaas luchtbehandelingskast Boekelo 4,00 9,4 10,2 4,2 15,2 15 Afzuiging kantine voetbal Boekelo 4,00 1,5 0,2 -- 5,2 06 deur oostgevel 1,30-5,0-5,0 -- 0,0 11 deur gang 1,30-9,1-9, ,1 07 muur oostgevel 2,20-11,9-11, ,9 10 deur berging 1,30-12,3-12, ,3 03 muur zuidgevel 1,50-12,4-12, ,4 01 Raam zuidgevel 1,20-13,6-13, ,6 04 raam oostgevel 1,20-13,6-13, ,6 02 Klein raam zuidgevel 1,50-17,1-17, ,1 05 klein raam oostgevel 1,50-17,5-17, ,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :41:23

54 MFA te Boekelo Rekenresultaten MFA bronnen alleen muziek Bijlage 4.4 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model MFA LAeq totaalresultaten voor toetspunten Muziek Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Woning Boekelosestraat 257 1,50 23,1 23,5 15,0 28,5 01_B Woning Boekelosestraat 257 5,00 25,2 25,7 18,0 30,7 02_A Woning Boekelosestraat 257 ag 1,50 23,4 23,9 15,2 28,9 02_B Woning Boekelosestraat 257 ag 5,00 25,5 26,0 18,2 31,0 03_A Woning Boekelosestraat 255 1,50 14,1 14,4 4,6 19,4 03_B Woning Boekelosestraat 255 5,00 19,6 20,0 11,2 25,0 04_A Woning Boekelosestraat 255 ag 1,50 20,6 21,0 11,8 26,0 04_B Woning Boekelosestraat 255 ag 5,00 22,5 22,9 14,9 27,9 05_A Woning Boekelosestraat 311 vg 1,50 8,7 9,1 0,2 14,1 05_B Woning Boekelosestraat 311 vg 5,00 11,8 12,3 4,0 17,3 06_A Woning Boekelosestraat 311 zg 1,50 9,7 10,1 0,8 15,1 06_B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 20,4 20,9 13,2 25,9 07_A Woning Boekelosestraat 311 ag 1,50 10,8 11,2 1,8 16,2 07_B Woning Boekelosestraat 311 ag 5,00 20,3 20,9 13,7 25,9 08_A Woning Landstijnerlaan 47 1,50 20,7 21,1 12,7 26,1 09_A Woning Landstijnerlaan 35 1,50 16,8 17,0 4,8 22,0 10_B 50 m ten noorden 5,00 13,8 14,1 4,7 19,1 11_B 50 m ten oosten 5,00 24,3 24,9 17,8 29,9 12_B 50 m ten zuidoosten 5,00 18,3 18,6 8,5 23,6 13_B 50 m ten zuiden 5,00 21,4 21,6 7,2 26,6 14_B 50 m ten westen 5,00 30,4 31,0 24,0 36,0 15_B 50 m ten westen 5,00 24,1 24,8 18,3 29,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :42:03

55 MFA te Boekelo Rekenresultaten MFA stationaire bronnen Lamax Bijlage 4.5 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Lamax model MFA LAeq totaalresultaten voor toetspunten Muziek Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A Woning Boekelosestraat 257 1,50 25,4 25,4 23,9 01_B Woning Boekelosestraat 257 5,00 27,8 27,8 26,9 02_A Woning Boekelosestraat 257 ag 1,50 25,7 25,7 24,1 02_B Woning Boekelosestraat 257 ag 5,00 28,1 28,1 27,0 03_A Woning Boekelosestraat 255 1,50 15,8 15,8 13,4 03_B Woning Boekelosestraat 255 5,00 21,8 21,8 20,2 04_A Woning Boekelosestraat 255 ag 1,50 22,0 22,0 19,8 04_B Woning Boekelosestraat 255 ag 5,00 24,8 24,8 23,6 05_A Woning Boekelosestraat 311 vg 1,50 10,8 10,8 9,2 05_B Woning Boekelosestraat 311 vg 5,00 14,3 14,3 13,0 06_A Woning Boekelosestraat 311 zg 1,50 11,7 11,7 9,8 06_B Woning Boekelosestraat 311 zg 5,00 23,2 23,2 22,2 07_A Woning Boekelosestraat 311 ag 1,50 12,9 12,9 10,9 07_B Woning Boekelosestraat 311 ag 5,00 23,5 23,5 22,9 08_A Woning Landstijnerlaan 47 1,50 23,2 23,2 21,8 09_A Woning Landstijnerlaan 35 1,50 18,2 18,2 14,5 10_B 50 m ten noorden 5,00 16,7 16,7 15,2 11_B 50 m ten oosten 5,00 27,3 27,3 26,7 12_B 50 m ten zuidoosten 5,00 19,6 19,6 16,5 13_B 50 m ten zuiden 5,00 22,3 22,3 16,2 14_B 50 m ten westen 5,00 33,8 33,8 33,3 15_B 50 m ten westen 5,00 27,0 27,0 26,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :43:42

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats 17 JUNI 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie BIJLAGE 1 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld. BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 1101/100/RV

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Adviesrapportage. Geluidafstraling omliggende gebouwen

Adviesrapportage. Geluidafstraling omliggende gebouwen Adviesrapportage Nagalmtijd in de repetitieruimtes Geluidafstraling omliggende gebouwen Geluidbelasting vanwege rijbewegingen Geschreven door: ir. E.M. Looijen Bader ing. R. Heusdens 24 februari 2014 (uitgebreid

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v3 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 4 juli 2014 Van Kooten Akoestisch Advies

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit datum: 20 maart 2014 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis,

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis, retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus 583 7600 AN Almelo postbus postcode telefoon telefax e-mail 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20 Epe

Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20 Epe Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20 Epe 25 november 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek

Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20113382.R01.V01 Document: 4289 Status: definitief Datum: 30 mei

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek TER MORS STABLES ENSCHEDE Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Ter Mors Stables Achterhofweg 35 7545 PB ENSCHEDE Enschede 15 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluiduitstraling van Timmerbedrijf Kees van Rijn Herenweg 27 2361 EB Warmond Adviseur: Opdrachtgever: Marc Steenvoorden Milieudienst West-Holland De heer G. Distelbrink

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING Project: Herbestemming apotheek t.b.v. HGK Vastgoed te Apeldoorn Projectnummer: 11067 Rapportnummer: 11067 RAP AK 120314 Datum: 14 maart 2012 De Adviseurs tel 055

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI VIANEN 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Renovatiebedrijf Kranenburg 2 2a Onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 062000.20160669 28 11 2016 projectleider: Mevr. ir.

Nadere informatie

Rapport: Versie Datum Omschrijving 1 4 mei 2015 Akoestisch onderzoek tenniscomplex Harkema

Rapport: Versie Datum Omschrijving 1 4 mei 2015 Akoestisch onderzoek tenniscomplex Harkema Rapport: 154307 00 Akoestisch onderzoek tenniscomplex Harkema Beoordeling toekomstige geluidniveaus Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl. figuren en

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Gasthuishofje Doesburg. R15699, versie 2.1 RAPPORT

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Gasthuishofje Doesburg. R15699, versie 2.1 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Gasthuishofje Doesburg R15699, versie 2.1 RAPPORT Akoestisch onderzoek parkeergarage projectlocatie Gasthuisstraat 21 t/m 29 (Gasthuishofje) Doesburg opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Akoestisch onderzoek Dorpshuis Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Contactpersoon mevrouw J. Dam Kenmerk R057176ac.00002.lsc Versie 03_001 Datum 10 augustus 2016 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie