INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJFSINFORMATIE DEFINITIES EN INLEIDING REKENING OPENEN WERKING VAN DE DIENSTVERLENING ALGEMENE BEPALINGEN SOORTEN REKENINGEN AFSTAND VAN RECHT EN VERREKENINGEN BELEGGINGSDIENSTEN KLACHTENPROCEDURES HERROEPINGSRECHT WETTELIJKE COMPENSATIEREGELINGEN SLAPENDE REKENINGEN WITWASPRAKTIJKEN BLOKKEREN VAN REKENINGEN WEIGERING VAN DIENSTEN OF TRANSACTIES BEPALING INZAKE NIETIGHEDEN TOEPASSELIJK RECHT COMMUNICATIEMETHODES INSTRUCTIES PER TELEFOON EN BIJLAGE 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BETALINGSDIENSTEN INLEIDING INFORMATIEVERPLICHTINGEN VOOR BETALINGSDIENSTEN RECHTEN EN PLICHTEN BETREFFENDE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN BETALINGSDIENSTEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BETALINGSTRANSACTIES GEGEVENSBESCHERMING TOEPASSELIJK RECHT BIJLAGE 2: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PERSOONLIJKE ONLINEDIENSTEN INLEIDING VERBAND MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN WERKING VAN DIENSTEN TOEGANG VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

3 6. RECHT VAN GEBRUIK EN INTELLECTUELE EIGENDOM ONDERBREKING VAN DIENSTEN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK KLANTINSTRUCTIES BEWIJS VOORWAARDEN VOOR INTERNETBANKIEREN ELEKTRONISCHE BERICHTENDIENST KOSTEN BIJLAGE 3: ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE AARD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN AARD VAN SPECIFIEKE INSTRUMENTEN RISICO S VERBONDEN AAN BEPAALDE SOORTEN INSTRUMENTEN BIJLAGE 4: BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING ( BEST EXECUTION ) INLEIDING OMVANG ORDERS NAMENS U ALS EEN KLANT UITVOEREN UITVOERING VAN ORDERS: HET BEST MOGELIJKE RESULTAAT BEHALEN VERZOEKEN TOT ANNULERING UITVOERINGSFACTOREN UITVOERINGSCRITERIA PLAATSEN VAN UITVOERING SELECTEREN VAN EEN PLAATS VAN UITVOERING UITVOERINGSMETHODEN ONTVANGEN EN DOORSTUREN VAN ORDERS CONTROLE HERZIENING DISCLAIMER BIJLAGE 5: VRIJWARING BETREFFENDE TELEFOON EN BIJLAGE 6: PRIVACYVERKLARING INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN GEBRUIK VAN UW INFORMATIE TOEGANG TOT UW INFORMATIE BUITENLANDSE BETALINGSOPDRACHTEN DIRECT MARKETING WIJZIGEN VAN GEGEVENS

4 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. BEDRIJFSINFORMATIE MeDirect Bank NV ( de Bank ) is een kredietinstelling goedgekeurd door en onderworpen aan prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België. De Bank is gevestigd op de Keizerinlaan 66, 1000 Brussel. Telefoonnummer: Website: De Bank is geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer DEFINITIES EN INLEIDING In deze Algemene Voorwaarden, die op bepaalde momenten gewijzigd en/of aangevuld worden ( Algemene Voorwaarden ): Beleggingsdiensten en de daarbij behorende definities worden in clausule 8 beschreven; BNB/NBB de Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België. Cut-Off Time uur Midden-Europese tijd; Diensten Rekeningen, Beleggingsdiensten en iedere andere vorm van dienst die wij op bepaalde momenten aan u kunnen verstrekken; FSMA de Financial Services and Market Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) van België. Inschrijvingsformulier het formulier dat door de Klant ondertekend dient te worden bij aanvraag voor het openen van een nieuwe Rekening en/of Dienst, inclusief eventuele aanvullingen daarop; MFSA de Malta Financial Services Authority; en Rekening(en) alle rekeningen, stortingen en/of alle nevenbankdiensten van het bedrijf, met uitzondering van rekeningen verbonden aan Beleggingsdiensten. Werkdag een dag waarop de Bank geopend is, zoals vereist voor de uitvoering van een Betalingstransactie (zoals gedefinieerd in Bijlage 1. Alle voorwaarden beschreven in deze Algemene Voorwaarden hebben een gelijke betekenis in ieder ander document met betrekking tot de relatie tussen u en ons, tenzij anders aangegeven in dat document. Dit document bevat de specifieke voorwaarden voor het verstrekken van Rekeningen- en Beleggingsdiensten door de Bank aan haar klanten (de Klant, Rekeninghouder, u, en tenzij de context anders vereist uw ). Verwijzingen naar wij, ons en onze zijn verwijzingen naar de Bank. Tenzij de context dit anders aangeeft en deze Algemene Voorwaarden niet anders voorschrijven, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op alle diensten die wij als Bank aan u verstrekken. De Algemene Voorwaarden betreffende Persoonlijke Onlinediensten in Bijlage 2 geven de Algemene Voorwaarden betreffende onlinediensten weer. De relatie tussen ons is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, het Inschrijvingsformulier en eventuele andere overeenkomsten of documentatie die u invult en ondertekent in verband met alle Diensten die wij verstrekken. U wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden bij het ondertekenen van het Inschrijvingsformulier voor een rekening, met inbegrip van alle benodigde informatie betreffende het klantenprofiel (het Inschrijvingsformulier op of na 1 juli 2013 (de Aanvangsdatum ). De door de Bank geleverde informatie is naar uw eigen keuze te verkrijgen in het Nederlands, Engels of Frans. Uw taalkeuze zal worden vermeld op het Inschrijvingsformulier. U erkent en gaat ermee akkoord dat u deze Algemene Voorwaarden hebt aanvaard zonder te hebben vertrouwd op of ertoe aangezet te zijn door een andere voorstelling dan de uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden vernoemde voorstellingen. Wij zijn in geen geval wettelijk aansprakelijk of verantwoordelijk voor een voorstelling (tenzij deze bedrieglijk is) die niet nadrukkelijk vermeld wordt in deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van eventuele specifieke wijzigingen die wij van tijd tot tijd uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen zijn. 3. REKENING OPENEN Algemeen Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken het openen van een Rekening te weigeren zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. 4

5 U gaat ermee akkoord dat u bij het aanvragen van een rekening ons Inschrijvingsformulier volledig en waarheidsgetrouw invult. U gaat er tevens mee akkoord dat u ons zal voorzien van bijkomende documentatie en informatie die wij nodig zouden hebben om aan onze duediligenceverplichtingen te voldoen zoals vereist ingevolge de wettelijke verplichtingen tegen geldwitwassen en financiering van terrorisme. Wij kunnen voordat wij een Rekening openen, gegevens opvragen bij kredietinformatiebureaus en andere instanties en databases. Hiertoe stemt u in met elke bekendmaking van informatie aan dergelijke kredietinformatiebureaus. Gestort geld zal dezelfde dag nog bijgeschreven worden op de Rekening, voor zover de storting voor Cut-Off Time plaatsvindt. In alle andere gevallen zal een storting de daaropvolgende werkdag op uw rekening worden bijgeschreven. Indien naar onze maatstaven niet voldoende moeite is gedaan om aan de duediligencevoorwaarden te voldoen, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk ogenblik geld dat door of namens u werd ontvangen, naar u terug te zenden. De Bank, de bestuurders, leidinggevenden, agenten of medewerkers zullen in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor kosten, verloren rente of andere vormen van verlies die opgelopen worden doordat geld om welke reden ook aan u wordt teruggezonden. 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING Instructies Wij zijn hierbij gemachtigd: a. alle banktransacties uit te voeren waartoe u ons de opdracht geeft ze in uw naam te verrichten; b. opdrachten tot opvraging van (een deel van) uw geld op uw Rekening(en) te accepteren en tijdig uit te voeren; c. op uw aanvraag vreemde valuta te kopen of verkopen; d. stortingen op uw Rekening(en) te accepteren; e. u van tijd tot tijd producten of diensten aan te bieden waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn; f. in het algemeen te handelen in overeenstemming met uw wensen met betrekking tot uw Rekening(en), die in het verleden geopend werden of in de toekomst geopend worden, mits deze instructies of verzoeken door u worden ondertekend, verleend, goedgekeurd of aanvaard. U gaat ermee akkoord dat: a. u ten aanzien van ons gehouden bent alle schulden op iedere rekening op uw naam te vereffenen. Deze schulden zullen op verzoek worden afgelost tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen; en b. wij het recht hebben om alle betaalopdrachten, opvragingen of andere transacties te blijven uitvoeren totdat we van u een schriftelijk verzoek tot stopzetting van genoemde transacties ontvangen. Kosten Wij hebben het recht kosten in rekening te brengen voor alle rekeningen die u bij ons hebt lopen. Een overzicht van deze kosten kan u terugvinden in een document genaamd Tarieven- en Kostenoverzicht. U ontvangt een kopie van dit document en tevens kan u dit overzicht terugvinden op onze website. Dit document kan van tijd tot tijd worden aangepast. Tevens hebben wij het recht kosten in rekening te brengen voor alle andere Diensten die wij van tijd tot tijd zouden leveren en we kunnen afzonderlijk kosten aanrekenen voor alle uitgaven of gemaakte onkosten. Deze kosten zijn van toepassing op u, tenzij dit specifiek schriftelijk anders is vastgelegd. Alle kosten die aan de Bank of onze agenten verschuldigd zijn, zullen van het saldo op uw rekening worden afgetrokken. Als u in gebreke blijft met betrekking tot een bedrag dat u de Bank verschuldigd bent, zal er rente aangerekend worden tegen het tarief dat wordt bepaald in het Tarieven- en Kostenoverzicht. Wij kunnen transactiekosten met derden delen of commissies en/of vergoedingen van hen ontvangen, met betrekking tot transacties die namens u zijn uitgevoerd. Informatie over dergelijke commissies, vergoedingen of regelingen inzake gedeelde transactiekosten zal niet op de betreffende transactiebevestiging of -bericht worden vermeld, maar kan u op uw specifiek verzoek worden voorgelegd. Wij kunnen, indien de tegenpartij bij de transactie ook een Klant van ons is, namens u optreden. In een dergelijke situatie zal de overeengekomen commissie aan beide partijen worden opgelegd. In aanvulling op het voorgaande zal MeDirect alle retrocessies behouden die werden betaald door ICBE-fondsen en andere collectieve beleggingsfondsen die door MeDirect voor u in bewaring worden gehouden. Verrekening Overschrijvingen en onlinebetalingen naar een Rekening zullen normaliter tegen het einde van de daaropvolgende werkdag behandeld en verrekend zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die u of een derde lijdt ten gevolge van opgelopen vertragingen, tenzij die vertragingen het gevolg zijn van bedrog of grove nalatigheid van onze kant. Conversie van valuta Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, behouden wij ons het recht voor ontvangen geld om te zetten in de valuta waarin de Rekening werd aangemaakt. Conversies worden uitgevoerd tegen de wisselkoers op de datum waarop het over te boeken bedrag wordt aangeboden. In voorkomend geval zullen de wisselkoerskosten voor uw rekening zijn. Tegenstrijdige of dubbelzinnige instructies Indien wij van u tegenstrijdige of dubbelzinnige instructies ontvangen betreffende een van onze Diensten of indien wij niet in staat zijn de opdrachtgever van een instructie voldoende te authentiseren, behouden wij ons het recht voor volgens eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid op te lopen de instructie al dan niet af te handelen naar eigen inzicht. 5

6 Rente Rente zal worden toegekend of berekend tegen de tarieven en onder de voorwaarden die wij bij gelegenheid kunnen bepalen, tenzij er afzonderlijk, schriftelijk specifieke rentevoeten tussen ons werden overeengekomen. U kan de Rentevoeten die gelden voor de Rekening(en), bij ons opvragen. Belasting De roerende voorheffing zal tegen het door de Belgische regering vastgestelde tarief worden als bij wet bepaald ingehouden worden op rentebetalingen en / of andere geldelijke ontvangsten, die aan de Klant worden uitbetaald. Alle heffingen of plichten die voortvloeien uit Diensten die wij aanbieden, zullen uitsluitend op rekening van de Klant komen. De Bank behoudt zich het recht voor om aanmeldingen van personen die om belastingredenen niet in België woonachtig zijn te weigeren of om een bestaande relatie te beëindigen met Klanten die een ander vestigingsland dan België hebben. In dergelijke gevallen zullen rekeningen die omwille van bepaalde voorwaarden niet onmiddellijk opgeheven kunnen worden, onderhevig blijven aan de geldende Belgische roerende voorheffing. Bijhouden van gegevens Wij behouden ons het recht voor om documenten of andere informatie over u of de aan u aangeboden Diensten elektronisch op te slaan. Als u kopieën van geleverde documenten wenst te ontvangen, kunnen wij elektronische kopieën verstrekken. Gekoppelde rekeningen Uw eerste betaling op uw nieuwe Rekening kan alleen geschieden vanaf een rekening op uw naam bij een bank in de Europese Unie (een Gekoppelde Rekening ). Al het geld dat u vanaf uw Rekening verstuurt, kan alleen verzonden worden naar deze Gekoppelde Rekening. Rekeningoverzichten Wij leveren minimaal eens per jaar een elektronisch rekeningoverzicht voor iedere Rekening. Indien u uw bankoverzicht reeds ontvangen hebt maar een duplicaat wenst, kunnen we u een kopie sturen tegen een vergoeding zoals bepaald in het Tarievenen Kostenoverzicht. Debetstand Een Debetstand is niet toegestaan. Retentierecht Wij kunnen een Retentierecht uitoefenen op al uw bezittingen en gelden die wij in beheer hebben totdat alle aan ons verschuldigde openstaande vergoedingen, kosten, heffingen, uitgaven en schulden volledig betaald zijn. Beëindiging van Diensten Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken ons aanbod van enkele en/of alle Diensten te beëindigen, zonder dat we deze beslissing hoeven te motiveren. Hiertoe zullen we u een schriftelijk bericht sturen dat de datum vermeldt waarop een dergelijke beëindiging van kracht wordt. Om twijfel te voorkomen, zullen we een Termijnrekening niet sluiten voor het aflopen van de looptijd van een dergelijke rekening, tenzij dit ons door een geldende wet- of regelgeving wordt opgedragen. De bepalingen betreffende uw rechten tot het sluiten van de Rekening(en) worden hieronder voor elke rekening afzonderlijk uitgelegd. Tenzij schriftelijk anders tussen ons overeengekomen, kan u Diensten die wij u aanbieden, schriftelijk opzeggen. Bij beëindiging van een Dienst door een van beide partijen, zullen wij: a. gerechtigd zijn alle vergoedingen, onkosten, uitgaven en schulden die voortvloeien uit de Dienstverlening tot op de datum van beëindiging op u te verhalen inclusief bijkomende kosten of verliezen die redelijkerwijs en effectief werden gemaakt bij het beëindigen van de Dienstverlening en, indien van toepassing, alle kosten die gemaakt worden voor het overmaken van uw bezittingen of geld aan u of aan uw order; b. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, indien van toepassing, uw bezittingen of geld aan u of aan uw order overmaken of doen overmaken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat wij gerechtigd zullen zijn een recht op verrekening uit te oefenen, zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitoefening van het recht om alle openstaande vergoedingen, onkosten, lasten, uitgaven en schulden die u nog ten aanzien van ons hebt, te verrekenen met uw bezittingen of geld in ons bezit. Indien wij geen instructies van u kunnen ontvangen voor een dergelijke overdracht van uw bezittingen en het overboeken van uw geld, zullen wij het recht hebben om, na u schriftelijk te hebben ingelicht, al uw bezittingen over te dragen en al uw geld over te boeken naar een gevolmachtigde, cessionaris of rechtverkrijgende die we naar eigen goeddunken zullen aanstellen op onze voorwaarden en op uw kosten; en c. zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, u alle vergoedingen die u reeds op voorhand betaald hebt, pro rata terugbetalen. De beëindiging van een Dienst zal geen gevolgen hebben voor een openstaande order, transactie of wettelijke plichten of rechten die reeds ontstaan zouden zijn. Wij zullen alle lopende transacties op de datum van beëindiging zo spoedig mogelijk afronden. Het sluiten van een of meerdere Rekeningen zal geen gevolgen hebben voor de overgebleven Rekening(en). 5. ALGEMENE BEPALINGEN Kennisgevingen & Communicatie Kennisgevingen kunnen aan u gebeuren per aangetekende zending naar uw laatst bekende adres of per gecodeerde mail via de website van de Bank. U dient ons onmiddellijk te verwit- 6

7 tigen als uw adres of andere relevante informatie verandert, per brief of online. In uw belang zijn we echter niet verplicht (enige) instructie(s) op te volgen die door u via een publieke of ongecodeerde onlinebron verstuurd worden en wij behouden ons het recht voor om geval per geval en naar eigen goeddunken te beslissen om vragen die ontvangen werden via een publieke of ongecodeerde bron, al dan niet te behandelen. Het is mogelijk dat wij in uw belang telefoongesprekken tussen u en onze agent opnemen. Iedere kennisgeving die wij per post versturen, inclusief aangetekende post, beschouwen wij als ontvangen op de zevende (7e) kalenderdag na de dag waarop wij deze verzonden. Berichten via de website van de Bank beschouwen wij als onmiddellijk ontvangen. Disclaimer/Vrijwaring De bank, haar bestuurders, leidinggevenden, agenten en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die of verlies dat u lijdt in verband met door de Bank geboden diensten of anderszins, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of bedrog. De bank, haar bestuurders, leidinggevenden, agenten en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor direct(e) of indirect(e) schade die of verlies dat u lijdt door enig handelen of verzuim van een andere persoon. In het bijzonder en zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorafgaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade die voortvloeien uit het sluiten van een Rekening of de weigering om een Rekening te openen of voor de beëindiging van een dienst of de weigering om een Dienst te verlenen. U vrijwaart steeds ons en al onze bestuurders, leidinggevenden, agenten of werknemers voor alle acties, rechtszaken, procedures, claims, eisen, kosten, boetes, uitgaven en schulden die voortvloeien, zich voordoen, worden genomen, begonnen, gedaan of gevraagd aan of tegen ons of een van onze bestuurders, leidinggevenden, agenten of werknemers in samenhang met de door ons geboden Diensten, tenzij deze het gevolg zijn een handeling of verzuim met bedrog of grove nalatigheid van onze kant. Overmacht Noch de Bank, noch haar bestuurders, leidinggevenden, agenten of werknemers zijn verantwoordelijk of kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar onderstaande verplichtingen, die voortkomt uit of veroorzaakt wordt door al dan niet directe omstandigheden waarop de Bank redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder natuurrampen, zoals aardbevingen, brand en overstromingen of oorlogen, burgerlijke of militaire onrust, sabotage, epidemieën, rellen, onderbrekingen, verlies of storingen bij nutsvoorzieningen, computers (hardware of software) of communicatiediensten, ongevallen, arbeidsconflicten, handelingen van een burgerlijke of militaire overheid of gelijk welke overheidsinterventies. Wij zullen hoe dan ook ons uiterste best doen om onze werkzaamheden zo snel als redelijkerwijs mogelijk te hervatten. Verplichtingen Wij moeten naar behoren schriftelijk in kennis worden gesteld van veranderingen of geschillen die gevolgen kunnen hebben voor regelingen inzake ondertekening met betrekking tot een Rekening of die het aanbod van onze Diensten kunnen beïnvloeden. Geen enkele verandering in die zin zal gevolgen hebben voor uitstaande orders of transacties of enige wettelijke rechten of plichten die reeds ontstaan zouden zijn vooraleer we bericht kregen van dergelijke veranderingen. Als u als curator of zaakwaarnemer handelt, dient u ons op de hoogte te brengen van het feit dat u uit uw functie ontzet wordt of van elke andere wijziging in de informatie die u ons verstrekte met betrekking tot de genoemde betrekking. Tevens dient u ons te garanderen dat u naar behoren gemachtigd bent tot het aanvaarden van een dergelijke Dienst van ons zonder voorafgaande toestemming of machtiging van een andere persoon. Derden Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent het recht aan derden om een van deze bepalingen af te dwingen of er voordeel uit te halen. Geen verplichting om opdrachten te verwerken Wij zijn in geen geval verplicht een opdracht te verwerken indien: a. het saldo op uw Rekening niet toereikend is om de betalingsopdracht, inclusief eraan verbonden kosten en uitgaven, te verwerken; b. er beslag gelegd is op uw middelen of in geval van een andere rechterlijke uitspraak met betrekking tot uw middelen; c. er redelijke verdenkingen bestaan omtrent de afkomst of het gebruik van uw middelen op grond van wetgeving tegen geldwitwassen of financiering van terrorisme (inclusief, maar niet beperkt tot de situatie waarin uw naam negatief ter sprake komt in ter zake dienende compliance databases); d. ons door bevoegde rechterlijke, bestuursrechtelijke of rechtshandhavingsambtenaren opgelegd wordt geen transactie uit te voeren ; en/of e. in geval van soortgelijke of vergelijkbare omstandigheden Wijzigingen in Algemene Voorwaarden We behouden ons steeds het recht voor om naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden met betrekking tot onze Dienst(en) aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. We zullen u hiervan verwittigen. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht worden op de datum die in de verwittiging moet worden vermeld en die minstens zeven (7) kalenderdagen na het versturen van de verwittiging valt. Dergelijke wijzigingen kunnen zonder voorafgaande verwittiging worden doorgevoerd indien de wijziging niet materieel of in uw voordeel is. Toewijzing van rechten U mag op geen enkele wijze een of al uw bijkomende rechten 7

8 of plichten die voortvloeien uit onze Diensten, overdragen of toewijzen. Overlijden van Rekeninghouder In geval van overlijden van een Klant dient de bank hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld door zijn/haar erfgenamen en/of rechtsopvolgers of door de naar behoren aangewezen vertegenwoordiger van de nalatenschap van de overleden Klant. Tenzij de Bank officieel en schriftelijk op de hoogte is gebracht van het overlijden van de Klant, kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld als ze orders uitvoert namens elke naar behoren aangewezen vertegenwoordiger van de Klant. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet op tijd informeren van de Bank over het overlijden van een Klant. Alle briefwisseling over de tegoeden van de overleden Klant bij de Bank zal worden verstuurd naar het postadres van de overleden Klant of naar een adres dat schriftelijk aan de Bank werd opgegeven door (i) alle erfgenamen en/of rechtsopvolgers van die Klant of (ii) door de naar behoren aangewezen vertegenwoordiger van de nalatenschap van die Klant. Zodra de Bank is geïnformeerd over het overlijden van een Klant, kan ze de Rekening van die Klant en die van zijn/haar echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende tijdelijk bevriezen. De Rekeningen kunnen bevroren blijven tot de Bank (i) in staat is alle aangiftes te doen aan de belastingdienst of andere autoriteiten die ze wettelijk moet verrichten en (ii) in het bezit is van alle documenten die wettelijk verplicht zijn voor het deblokkeren van die Rekeningen. Bij ontvangst van alle vereiste documentatie en nadat de Bank alle vereiste aangiften bij fiscale of andere autoriteiten heeft gedaan, zullen de tegoeden in bewaring bij de Bank op naam van de overleden Klant overgedragen worden aan de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden Klant nadat genoemden het volgende voorleggen: (a) een notariële akte waarin vastgelegd is dat het bezit overgedragen kan worden of (b) indien van toepassing, een verklaring van erfrecht afgegeven door een daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het kantoor van de successierechten. Alvorens de Bank een Rekening van een overleden Klant of de Rekening van de echtgenoot/echtgenote van een overleden Klant deblokkeert, kan ze andere noodzakelijk of nuttig geachte documenten opvragen. Deze documenten zullen door de Bank gecontroleerd worden op adequaatheid ten aanzien van de verplichtingen van de Bank na het overlijden van een Klant, maar de Bank zal niet aansprakelijk zijn voor het bepalen van de echtheid of geldigheid, of voor de vertaling of uitlegging van dergelijke documenten. Dit tenzij er sprake is van grove nalatigheid, bedrog of opzettelijk wangedrag van de Bank. De Bank kan volgens de Belgische wet na een rechtsgeldige aanvraag van de langstlevende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende aan die persoon een bedrag ter beschikking stellen dat voldoende is om de kosten van zijn/ haar levensonderhoud te dekken. Volgens deze bepaling kan de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende het laagste van de volgende bedragen opnemen: (i) de helft van het tegoed van een spaarrekening van de overleden Klant en/ of zijn/haar langstlevende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende en (ii) vijfduizend euro ( 5.000,-). Indien de Bank niet op de hoogte werd gebracht van het overlijden van een Klant en de echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende een bedrag opvraagt dat hoger is dan beschreven in de vorige zin, zal deze echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende volgens de Belgische wet (a) zijn of haar recht op de gemeenschap van goederen, onverdeeldheid of nalatenschap ter waarde van het overschreden bedrag verliezen en (b) zijn of haar recht om de nalatenschap te verwerpen, verliezen, evenals het recht om de nalatenschap al dan niet te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De Bank kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige actie die zij heeft ondernomen overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf, behalve in geval van grove nalatigheid, bedrog of opzettelijk wangedrag. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer zijn of haar nalatenschap wordt vereffend, de Bank het recht heeft informatie betreffende de Rekeningen van die klant en de Diensten van de Bank aan die klant door te geven aan de bevoegde vertegenwoordiger van de nalatenschap van de overleden Klant en deze informatie ook aan de autoriteiten, waaronder en niet beperkt tot de belastingdienst, te mogen voorleggen. De erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de nalatenschap van de overleden klant zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle onkosten en uitgaven die kunnen ontstaan bij de bank met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap. 6. SOORTEN REKENINGEN Geldrekening Een of meerdere Geldrekeningen ( GR ) zullen standaard geopend worden zodra een nieuwe klant zich inschrijft. De Geldrekening is een tussenstation voor transacties tussen andere rekeningen en op de GR zullen rentes en dividenden bijgeschreven worden die verdiend warden op andere rekeningen. Tevens opbrengsten uit de verkoop van beleggingen zullen in eerste instantie worden bijgeschreven op de GR. Dergelijke rentes, dividenden en opbrengst uit verkopen zullen in eenzelfde valuta als de onderliggende rekening of belegging getransfereerd worden. De rentevoeten zullen variëren overeenkomstig de marktvoorwaarden en zullen op aanvraag worden meegedeeld. De rente wordt berekend op het dagelijkse valutair saldo van de GR en wordt elke zes (6) maanden, op de laatste werkdag van juni en december, bijgeschreven. Stortingen kunnen te allen tijde worden gedaan. Een opvraging kan, tenzij anders afgesproken met de Bank, worden gedaan met een voorafgaande kennisgeving van twee (2) werkdagen, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze criteria te allen tijde te verbeteren, te wijzigen of uit te breiden en zullen u informeren over alle belangrijke wijzigingen. 8

9 Termijnrekening De Termijnrekening ( TR ) wordt aangeboden in alle belangrijkste valuta. Volledige informatie over de beschikbare valuta kan op aanvraag worden meegedeeld. Er kan sprake zijn van een minimumstorting. Details hierover zullen altijd op de website gecommuniceerd worden. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd. De rentevoet staat vast voor de volledige duur van de TR tegen de koers die geldt op de datum van ontvangst van de beschikbare middelen. Voor het einde van de looptijd dient u de Bank schriftelijk te informeren of (i) u de hoofdsom opnieuw voor een vergelijkbare periode wenst vast te zetten tegen de op dat moment geldende rentevoet en waar de Bank de opgebouwde rente naar kan overschrijven, of (ii) u de hoofdsom plus de rente wenst over te schrijven naar een rekening, waarvan de gegevens aan de bank zullen worden doorgegeven. Indien de Bank geen van deze instructies ontvangt, zal de hoofdsom automatisch worden overgeschreven naar uw GR. Geld opvragen kan normaliter alleen na het einde van de looptijd van de TR. Vroegtijdige beëindiging van de TR is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor deze criteria te allen tijde te verbeteren, te wijzigen of uit te breiden en zullen u informeren over alle belangrijke wijzigingen. ME3-Spaarrekening De ME3-Spaarrekening (de ME3R ) is beschikbaar in Euro. Er is geen minimale storting voor het openen van een ME3R. De rente wordt berekend op het dagelijkse valutaire saldo op de ME3R en wordt ieder kwartaal op de laatste werkdag van maart, juni, september en december bijgeschreven. De rentevoeten zullen variëren overeenkomstig de marktvoorwaarden en kunnen op aanvraag worden meegedeeld. Stortingen kunnen te allen tijde worden gedaan, een opvraging met voorafgaande kennisgeving van drie (3) maanden. Wij behouden ons het recht voor om deze criteria te verbeteren, te wijzigen of uit te breiden en zullen u te allen tijde informe ren over wijzigingen Express Spaarrekening De Express Spaarrekening (de ES ) is beschikbaar in Euro. Er is geen verplichte minimumstorting om een ES openen. De rente wordt berekend op het dagelijkse valutair saldo van de ES en wordt per kwartaal op de laatste werkdag van maart, juni, september en december bijgeschreven. De rentevoeten kunnen wijzigen in functie van de marktomstandigheden. Op aanvraag kan de dagelijkse rentevoet verkregen worden. U kunt te allen tijde stortingen doen en opvragingen dienen, tenzij anders overeengekomen, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden twee (2) werkdagen op voorhand aangevraagd te worden. Wij behouden ons het recht voor deze criteria te allen tijde te verbeteren, te wijzigen of uit te breiden en zullen u informeren over alle belangrijke wijzigingen. 7. AFSTAND VAN RECHT EN VERREKENINGEN De afstand van het recht door de Bank om zich te beroepen op een overtreding van een bepaling betreffende de Diensten moet schriftelijk worden kenbaar gemaakt en mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van recht met betrekking tot een volgende schending. U doet hierbij afstand van enig recht op tegeneis of recht op verrekening van eventuele saldi op de Rekening(en), of andere tegoeden op uw saldo onder (een) andere Dienst(en), ten aanzien van eventuele verplichtingen die u tegenover ons zou hebben. We hebben het recht te allen tijde en volledig naar eigen goeddunken ieder bedrag dat u aan ons verschuldigd bent, te verrekenen met ieder bedrag dat wij aan u verschuldigd zijn onder gelijk welke overeenkomst(en) tussen ons (die voor de toepassing van deze clausule een enkele overeenkomst vormen). Met het oog op het bovenstaande: a. zijn wij ertoe gerechtigd alle bedragen die nu of later op een van uw Rekeningen bij ons staan in eender welke valuta, te combineren of te consolideren; b. hebben wij, indien de verplichtingen in verschillende valuta zijn uitgedrukt, het recht om al deze verplichtingen om te zetten in euro of een andere buitenlandse valuta, tegen een wisselkoers waartegen wij, vanuit commercieel verantwoord perspectief en te goeder trouw, deze valuta zouden kunnen aankopen; c. hebben wij het recht om een niet-financiële verplichting om te zetten in een monetaire verplichting van vergelijkbare waarde en de waarde te bepalen van een dergelijke verplichting, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om de waarde van een of alle activa die u toebehoren en die wij in ons beheer hebben, vanuit commercieel verantwoord perspectief en te goeder trouw te bepalen en om onze verplichting om dergelijke activa die wij in ons beheer hebben, aan u of aan uw order af te leveren, om te zetten in een monetaire verplichting die wij aan u verschuldigd zijn; d. kunnen wij de waarde van nog te vereffenen of vast te stellen verplichtingen vanuit commercieel verantwoord perspectief en te goeder trouw bepalen; en e. zal u altijd worden geïnformeerd over alle handelingen met betrekking tot verrekeningen (bijvoorbeeld via rekeningafschriften). 9

10 8. BELEGGINGSDIENSTEN Deel A - Algemeen Toepassing en Toepassingsgebied Beleggingsdiensten diensten die een Bank aanbiedt met betrekking tot (i) advies; (ii) uitvoering; (iii) portefeuilletoezicht en -advies; (iv) discretionair portefeuillebeheer en (v) bewa ring. Al deze en/of aanvullende diensten die wij zouden leveren, worden hieronder verder uitgelegd. De Belgische weten regelgeving met betrekking tot deze activiteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Regels ter Bescherming van Klanten, zoals hieronder gedefinieerd) wordt hierin aangeduid als Regels voor Beleggingsdiensten ). Voordat wij bepaalde Beleggingsdiensten voor u kunnen uitvoeren, dient u onze online vragenlijst in te vullen. Hierin worden u vragen voorgelegd over uw persoonlijke en financiële situatie en uw houding ten opzichte van risico (de Klantenvragenlijst ), naast andere documenten of overeenkomsten die van toepassing zouden zijn op de Beleggingsdiensten die wij u bieden. Toepassing van de Regels ter Bescherming van Klanten De Regels ter Bescherming van Klanten omvatten alle toepasselijke weten regelgevingen en de voorschriften voor de bescherming van Klanten van Beleggingsdiensten bij de bank. Deze maatstaven en regels omvatten onder andere de nationale uitvoeringen van de Europese Markets in Financial Instruments Directive ( MiFID ) alsook de nationale regels inzake consumentenbescherming. Klanten van de Belgische Branche staan onder bescherming van de Belgische Regels ter Bescherming van Klanten, die onder toezicht staan van de FSMA. De regels betreffende garanties op bankdeposito s maken geen deel uit van de Regels ter Bescherming van Klanten. Classificatie van Klanten Wij behandelen onze klanten in het algemeen als Nietprofessionele Klanten gelet op de Regels voor Beleggingsdiensten. U kan ons altijd laten weten dat u kennis gekregen hebt van enige aangelegenheid die ons zou verplichten tot een andere kwalificatie. U kan een andere classificatie schriftelijk aanvragen (bijv. Professionele Klant of In aanmerking komende Tegenpartij ); wij zullen echter alleen akkoord gaan met uw aanvraag als de vereiste criteria die zijn vastgesteld in de Regels voor Beleggingsdiensten, zijn vervuld. Als u aanvraagt om als Professionele Klant of In aanmerking komende Tegenpartij benaderd te worden, gaat u er automatisch mee akkoord dat u afziet van bepaalde beschermingen van de reguleringen betreffende Nietprofessionele Klanten opgesteld door de FSMA. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, zullen wij niet gebonden zijn: a. bepaalde informatie en details aan u bekend te maken in periodieke overzichten, transactiebevestigingen, marketingcommunicatie of anderszins; b. u van bepaalde informatie te voorzien voordat onze Beleggingsdiensten zijn vastgelegd en van start zijn gegaan; c. te voldoen aan een aantal gedetailleerde rapportageverplichtingen van klanten zoals voorgeschreven in de toepasselijke Regels voor Beleggingsdiensten van de FSMA; of d. u voorafgaand aan de levering van diensten te voorzien van informatie over ons uitvoeringsbeleid. De classificatie als Professionele Klant of In aanmerking komende Tegenpartij kan u ook uitsluiten van beleggerscompensatiestelsels krachtens de toepasselijke wetgeving. Uw keuze om als Professionele Klant of In aanmerking komende Tegenpartij te worden behandeld, zal voor alle Beleggingsdiensten gelden die vermeld worden in deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten. Wij raden u aan om alleen te opteren voor de inschrijving als Professionele Klant als u (i) de ervaring, kennis en expertise bezit om uw eigen beslissingen te nemen op het gebied van beleggen, (ii) goed de bijkomende risico s kan inschatten en (iii) de consequenties van een dergelijke keuze begrijpt. Wij dienen op grond van wettelijke verplichtingen een beoordeling te maken van uw kennis, ervaring en expertise voordat wij u als Professionele Klant mogen beschouwen. Als wij na deze beoordeling geen redelijke zekerheid hebben over voorheen genoemde punten, zijn wij wettelijk verplicht u als Nietprofessionele Klant te beschouwen ongeacht de keuze die u zelf maakte overeenkomstig deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten. De classificatie van In aanmerking komende Tegenpartij is alleen weggelegd voor bepaalde institutionele klanten die als dusdanig staan ingeschreven bij de FSMA. Bovenstaande beoordelingen zullen altijd binnen de bank worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Commissie ter Classificatie van Klanten. Als Professionele Klant of In aanmerking komende Tegenpartij bent u verplicht ons op de hoogte te houden van alle veranderingen in uw situatie die invloed kunnen hebben op uw classificatie. Uw classificatie van Professionele Klant of In aanmerking komende Tegenpartij is onderhevig aan regelmatige herzieningen, gebaseerd op de recente, voor ons beschikbare informatie. Execution Only Indien u opteert voor deze dienst: a. zullen wij een Execution Only -rekening voor u aanmaken waarop alle transacties die bij deze diensten horen, worden bijgeschreven; b. zullen de instrumenten die u bezit, door en in naam van de Bank beheerd worden, maar in uw belang en - Keizerinlaan Brussel - België Contact - Tel: MeDirect is de handelsnaam waaronder Mediterranean Bank (Malta) plc (BTW: BE ) in België opereert. Mediterranean Bank (Malta) plc is een filiaal van Mediterranean Bank plc. 10

11 op uw eigen risico wat de geldende wetgeving betreft; c. kan u transacties uitvoeren met betrekking tot de instrumenten die in de subclausule Instrumenten hieronder beschreven worden; d. zullen wij, indien onze aangeboden Beleggingsdiensten enkel bestaan in het uitvoeren en/of het ontvangen en verzenden van orders (zonder beleggingsadvies) met betrekking tot niet-complexe instrumenten, zoals beschreven in de Regels voor Beleggingsdiensten, de relevantie of geschiktheid van het instrument of de geleverde of aangeboden dienst niet beoordelen en zal u dan ook niet de geboden dienovereenkomstige bescherming genieten van de desbetreffende Regels van Beleggingsdiensten; e. zullen wij of de betreffende aangewezen partij, u bij de uitvoering van orders onmiddellijk voorzien van informatie over de uitvoering van die order; f. ontvangt u ieder halfjaar een overzicht van uw portefeuille. Op aanvraag kunnen wij u ook vaker een overzicht sturen. Dergelijke extra overzichten worden overgemaakt tegen een vergoeding zoals bepaald in ons Tarieven- en Kostenoverzicht ; g. kan u te allen tijde, conform de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in de subclausules getiteld Portefeuilletoezicht en -Advies en Discretionair Portefeuillebeheer, activa die zijn opgenomen in de Execution Only -rekening overschrijven op de adviserende of de discretionaire rekening; en h. kunnen wij van tijd tot tijd onderzoeken met aanbevelingen publiceren en verspreiden onder ons klantenbestand of een deel ervan. Wij zijn in geen geval verplicht rekening te houden met dergelijke onderzoeken, noch hoeven wij deze bekend te maken als wij u adviseren. Daarnaast kunnen wij wel handelen naar of gebruik maken van de aanbevelingen of de informatie waarop de genoemde aanbevelingen gebaseerd zijn vóór de bekendmaking of de verspreiding ervan. Indien wij niet in het bezit zijn van informatie die via de Risicoanalyse voor Klanten wordt geëist, zijn wij niet in staat u te voorzien van de uitvoering van Execution Only -diensten in verband met complexe instrumenten, beschreven in onze Regels betreffende Beleggingsdiensten. Portefeuillemonitoring en -Advies Indien u opteert voor deze dienst: a. dient u onze Overeenkomst betreffende Portefeuillemonitoring en -Advies te aanvaarden; b. maken wij een Adviesrekening aan, waarop alle transacties die onder deze dienst vallen, zullen worden verwerkt; c. zullen de instrumenten die u bezit, door en in naam van de Bank beheerd worden, maar in uw belang en op uw eigen risico wat de geldende wetgeving betreft; d. hebben wij geen bevoegdheid om in uw naam een transactie uit te voeren of regeling te treffen zonder uw voorafgaande toestemming. Zodra wij uw toestemming ontvangen, voeren wij in uw naam de transactie of regeling uit. In de hieronder vermelde subclausule Instrumenten worden de instrumenten vermeld waarvoor deze dienst geldt; e. ontvangt u van ons gericht beleggingsadvies, volledig gericht op uw portefeuille, en/of advies betreffende specifieke instrumenten. Gegeven adviezen zullen voldoen aan alle overeengekomen limieten of beperkingen die u schriftelijk kenbaar kan maken; f. kan u de MeDirect Planners op de website van de Bank gebruiken en transacties uitvoeren; g. kan u hulp krijgen bij het monitoren en in evenwicht houden van uw portefeuille met betrekking tot de activa in uw Adviesrekening ; h. bij het aangaan van een Overeenkomst betreffende Portefeuillemonitoring en -Advies en het aankopen van assets die zullen beheerd worden in de Adviesrekening, zal u de tarieven aangerekend krijgen voor de dienstverlening Portefeuillemonitoring en Advies dienstverlening bepaald in ons Tarieven- en Kostenoverzicht ; i. ontvangt u ieder halfjaar een overzicht van uw portefeuille. Op aanvraag kunnen wij u ook vaker een overzicht sturen. Dergelijke extra overzichten worden overgemaakt tegen een vergoeding zoals bepaald in ons Tarieven- en Kostenoverzicht ; j. kan u te allen tijde, conform de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in de subclausules getiteld Execution only en Discretionair Portefeuillebeheer, activa die zijn opgenomen in de Adviesrekening overschrijven op de Execution Only - of de discretionaire rekening; en k. kunnen wij van tijd tot tijd onderzoeken met aanbevelingen publiceren en verspreiden onder ons klantenbestand of een deel ervan. Wij zijn in geen geval verplicht rekening te houden met dergelijke onderzoeken, noch hoeven wij deze bekend te maken als wij u adviseren. Daarnaast kunnen wij wel handelen naar of gebruik maken van de aanbevelingen of de informatie waarop de genoemde aanbevelingen gebaseerd zijn vóór de bekendmaking of de verspreiding ervan. Als u ons opdracht geeft namens u een transactie aan te gaan die wij ongeschikt achten voor uw specifieke omstandigheden, zullen wij u hiervan verwittigen en, indien u zou beslissen deze keuze toch te maken, zal de transactie volledig op uw eigen risico geplaatst worden en enkel op uw Execution Only -rekening. Indien wij niet in het bezit zijn van informatie die via de Risicoanalyse voor Klanten wordt geëist, zijn wij niet in staat u te voorzien van portefeuillemonitoring en -adviesdiensten. Discretionair Portefeuillebeheer Indien u opteert voor deze dienst: a. dient u onze Overeenkomst betreffende Discretionair 11

12 Portefeuillebeheer te accepteren; b. maken wij een Discretionaire Rekening aan, waarop alle transacties die onder deze dienst vallen, zullen worden verwerkt; c. zullen de instrumenten die u bezit, door en in naam van de Bank beheerd worden, maar in uw belang en op uw eigen risico wat de geldende wetgeving betreft; d. zullen wij uw portefeuille op discretionaire basis beheren. Onder voorbehoud van uw eventuele schriftelijke instructies zijn wij gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder de noodzaak van uw voorafgaande toestemming elke vorm van transactie of regeling namens u aan te gaan. Wij kunnen echter alleen op discretionaire wijze handelen met het oog op uw beleggingsdoelen en daarbij alleen doen wat wij het beste voor u achten. Dit alles zal worden gedaan in overeenstemming met grenzen en beperkingen die zijn vastgelegd in ofwel onze Overeenkomst betreffende Discretionair Portefeuillebeheer of anders op schriftelijke aanvraag; e. niettegenstaande wij uw Discretionaire Rekening beheren op basis van discretionair beheer, kan u de MeDirect Planners gebruiken op website van de Bank; f. bij het aangaan van een Overeenkomst betreffende Portefeuillemonitoring en -Advies en het aankopen van assets die zullen beheerd worden in de Discretionaire Rekening, zal u de tarieven aangrekend krijgen die gelden voor Discretionair Portefeuillebeheer bepaald in ons Tarieven- en Kostenoverzicht ; g. ontvangt u ieder halfjaar een overzicht van uw portefeuille. Op aanvraag kunnen wij u ook vaker een overzicht sturen. Dergelijke extra overzichten worden overgemaakt tegen een vergoeding zoals bepaald in ons Tarieven- en Kostenoverzicht ; h. zullen wij een zogenaamde benchmark vastleggen aan de hand van uw beleggingsdoelen en het soort/ de soorten instrumenten gebruikt in uw portefeuille. U kan de prestaties van uw portefeuille met deze benchmark vergelijken. Een benchmark is geen garantie dat uw portefeuille zich ook in lijn met de gekozen benchmark zal ontwikkelen of eenzelfde verloop zal hebben. Bovendien betekent dit gebruik van een benchmark niet dat uw portefeuille opgebouwd is uit de verschillende beleggingen uit de benchmark en zal uw portefeuille ook niet noodzakelijk de activaspreiding of prestaties van de benchmark volgen; en i. kan u te allen tijde, conform de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in de subclausules getiteld Execution only en Portefeuillemonitoring en Advies, activa die zijn opgenomen in de Adviesrekening overschrijven op de Execution Only - of de Discretionaire Rekening ; en j. kunnen wij van tijd tot tijd onderzoeken met aanbevelingen publiceren en verspreiden onder ons klantenbestand of een deel ervan. Wij zijn in geen geval verplicht rekening te houden met dergelijke onderzoeken, noch hoeven wij deze bekend te maken als wij u adviseren. Daarnaast kunnen wij wel handelen volgens of gebruik maken van de aanbevelingen of de informatie waarop de genoemde aanbevelingen gebaseerd zijn vóór de bekendmaking of de verspreiding ervan. Indien wij niet in het bezit zijn van informatie die via de Risicoanalyse voor Klanten wordt geëist, zijn wij niet in staat u te voorzien van diensten inzake Discretionair Portefeuillebeheer. Informatie De aangeboden diensten in verband met Portefeuillemonitoring en - Advies en/of Discretionair Portefeuillebeheer zijn, indien van toepassing, gebaseerd op informatie over uw financiële situatie, beleggingsdoelen, grenzen of beperkingen die u aangaf op het Inschrijvingsformulier en de Risicoanalyse voor Klanten en alle overige informatie die u hebt meegedeeld of verzocht wordt van tijd tot tijd mee te delen. U bent verplicht ons te informeren over alle wijzigingen van door u meegedeelde informatie. Denk eraan dat als we u execution only -diensten verstrekken, wij u geen advies zullen geven betreffende de voordelen van een bepaalde belegging of transactie en wij niet de plicht hebben om te onderzoeken of de investering of transactie voor u geschikt is. Wijzigingen in uw beleggingsdoelen & -profielen U hebt het recht uw beleggingsdoelen of risicoprofiel aan te passen, aan te vullen of beperkingen die u in een eerder stadium hebt vastgelegd bij de Bank, te wijzigen. We dienen echter een schriftelijke bevestiging van u te ontvangen vooraleer wij een dergelijke wijziging kunnen doorvoeren. Geen enkele aangevraagde wijziging zal een lopende order of transactie positief of negatief beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor reeds opgetreden wettelijke verplichtingen en rechten. Dit is zonder afbreuk te doen aan het feit dat u bij ons ingeschreven staat als Niet-professionele Klant (tenzij u ingeschreven bent als Professionele Klant of In aanmerking komende Tegenpartij), waardoor wij u geen Portefeuillemonitoring en -Advies en Discretionair Portefeuillebeheer kunnen bieden betreffende bepaalde instrumenten of diensten die wij voor u ongeschikt achten. Risicowaarschuwingen Gelieve op volgende risicowaarschuwingen te letten: a. de waarde van beleggingen en het rendement daaruit kunnen fluctueren en daardoor is het mogelijk dat u uw geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt; b. in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor resultaten in de toekomst; c. de verkoop van een belegging op een verkeerd moment kan tot verlies leiden; d. beleggingen kunnen worden gedaan in andere valuta dan de standaardvaluta op uw rekening. Dat houdt een bepaald valutarisico in, namelijk dat er mogelijke schom- melingen zijn tussen de door u gekozen standaardvaluta en de valuta van de beleggingen; en e. iedere belegging is onderhevig aan een aantal specifieke risico s verbonden met de aard van de betreffende belegging. 12

13 Raadpleeg ook onze Algemene Beschrijving van de Aard en Risico s van Financiële Instrumenten in Bijlage 3 van deze Algemene Voorwaarden. Instrumenten Tenzij anders aangegeven dekken deze Beleggingsvoorwaarden de volgende instrumenten (de Instrumenten ): a. aandelen in bedrijven en andere waardepapieren vergelijkbaar met aandelen in bedrijven, genoteerd op een gereglementeerde markt; b. obligaties en andere vormen van schuldinstrumenten die verhandelbaar zijn op de kapitaalmarkt; c. Instellingen voor Collectieve Belegging ( ICB ), Exchange Traded Funds ( ETFs ) of instellingen voor collectieve belegging in effecten ( ICBE ); en d. geldmarktinstrumenten, inclusief de categorieën die normaliter in of op de geldmarkt worden verhandeld, zoals staatsobligaties en commercial paper met uitzondering van betaalmiddelen. Wij zullen geen instrumenten verhandelen die niet hierboven vermeld staan, tenzij u dit specifiek schriftelijk aanvraagt. Transacties buiten beurs Wij kunnen namens u transacties uitvoeren die niet volgens de richtlijnen van een effectenbeurs of een gereguleerde multilaterale handelsfaciliteit verlopen, als en voor zover we oordelen dat deze transacties in uw voordeel zijn. Stabilisatie Wij zijn onderworpen aan de verplichting om bij het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen te nemen om de best mogelijke resultaten voor onze Klanten te realiseren op het gebied van prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, grootte, aard en alle andere relevante aspecten voor de uitvoering van de order. Hiervoor kunnen wij namens u beleggingsdeals afsluiten die onderworpen werden aan stabilisatie. Dat is een proces ter ondersteuning van de prijs dat plaats kan vinden in het kader van nieuwe uitgiften. Stabilisatie kan de marktprijzen van nieuwe uitgiften tijdelijk doen stijgen waardoor de prijzen hoger zullen liggen dan anders het geval zou zijn. De marktprijs van reeds uitgegeven beleggingen van dezelfde soort en van andere beleggingen waarvan de prijs beïnvloed wordt door de prijs van de nieuwe uitgifte, kunnen ook worden beïnvloed ten gevolge van dit proces. Dat proces heeft als doel ervoor te zorgen dat de transitie van nieuwe uitgiften op de markt vlot en ordelijk verloopt en tevens dat de uitgifteprijs en/of de prijs van de bijbehorende beleggingen niet kunstmatig laag gehouden wordt wegens het toenemende aanbod door de nieuwe uitgifte. Stabilisatie kan slechts voor een korte periode plaatsvinden en er zijn grenzen verbonden aan de prijs waartegen de aandelen en certifica- ten van waardepapieren gestabiliseerd mogen worden, maar er zijn geen limieten met betrekking tot uitstaande leningen en obligaties. Uitvoering en samenvoeging van orders Orders zullen volgens wetgevingen, regels en standaardprocedures worden uitgevoerd, tenzij anders is bepaald in deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten (voor zover dergelijke bepalingen van deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten niet in strijd zijn met desbetreffende wetten, regels of standaardprocedures). Wij streven ernaar om al uw orders af te handelen tegen de beste beschikbare prijs op de relevante markt op het tijdstip van transacties van de betrokken soort en grootte, tenzij u ons andere instructies geeft of omstandigheden ons verplichten om in uw belang anders te handelen. Wij kunnen uw orders ook combineren met onze eigen orders en orders van andere Klanten, wanneer het in het algemene belang van alle betrokken Klanten is en wanneer het onwaarschijnlijk is dat de samenvoeging van orders nadelig is voor een van de Klanten van wie een order samengevoegd zal worden. Een dergelijke samenvoeging kan soms een gunstigere prijs en soms een minder gunstige prijs opleveren voor de Klant. Toch is dit in alle gevallen onderworpen aan onze verplichting om bij het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen te nemen om de best mogelijke resultaten voor onze Klanten te realiseren op het gebied van prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere relevante aspecten voor de uitvoering van de order. Raadpleeg ook ons Beleid van Optimale Uitvoering van Orders in Bijlage 4 van deze Algemene Voorwaarden. Short selling Wij zullen niet bewust meewerken aan transacties die onder de noemer van short selling vallen. Short selling doet zich voor wanneer een persoon overeengekomen is effecten te verkopen die hij/zij op dat ogenblik niet bezit, met als doel deze op de markt te kopen voor de datum die met de koper werd overeengekomen, tegen een prijs die lager is dan de prijs op dat ogenblik. Lenen namens Klant Wij zijn niet bevoegd om namens u geld te lenen. Belangenconflicten Wij of een onderneming die deel uitmaakt van dezelfde groep van bedrijven als waarvan wij deel uitmaken, kunnen een belang, relatie of regeling hebben die van wezenlijk belang is voor enkele aan u aangeboden diensten of voor beleggingen die namens u zijn gedaan. Medewerkers van de Bank dienen zich te houden aan het Beleid betreffende Belangenconflicten van de Bank en ieder belang te negeren wanneer ze in uw naam handelen. We zullen in ieder geval trachten uw belangen boven onze eigen belangen te plaatsen. Wij zullen de algemene aard en/of de oorzaak van eventuele belangenconflicten die kunnen ontstaan, duidelijk en openlijk meedelen. Dergelijke mededelingen zullen worden gedaan voordat zaken waarin een dergelijk belangenconflict is ontstaan, namens u worden geregeld. Deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten geven u een volledige en duidelijke visie op alle beschreven elementen, die bijgevolg niet bij iedere dienst vermeld hoeven te worden. Niettegenstaande de verplichtingen die aan u verschuldigd zijn volgens deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten, zal noch de Bank, noch een onderneming die deel uitmaakt van dezelfde groep van bedrijven als 13

14 waarvan wij deel uitmaken, worden geremd of gehinderd door het bestaan van belangen, betrekkingen of regelingen van de aard waarnaar verwezen wordt, om te blijven handelen volgens deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten. Deel B - Activa van Klanten Toepassingsgebied Dit gedeelte van de Voorwaarden voor Beleggingsdiensten is van toepassing als de Bank Activa van u in bewaring heeft (met uitzondering van contanten). Dit is met inbegrip van, maar zonder beperking tot, alle instrumenten (vanaf nu Activa ) op naam van de Bank, maar in uw belang en op uw eigen risico. Om iedere vorm van twijfel te voorkomen: de Bank zal uw Activa in beheer hebben op naam van de Bank, maar in uw belang en op uw eigen risico. In deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten zal de term Cash verwijzen naar geld dat in een bepaalde valuta op een rekening wordt bijgeschreven, of soortgelijke vorderingen tot restitutie van geld, inclusief geldmarktdeposito s. Om twijfel te voorkomen: alle cash die bij de Bank in bewaring is, zal (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) niet worden gescheiden van haar eigen cash of van het geld van haar andere Klanten en kan door de Bank worden gebruikt voor zakelijke doeleinden. Met betrekking tot dergelijke cashsaldi zal u daarom als algemene schuldeiser worden gekwalificeerd. Bewaring van Activa De Bank zal uw Activa in eigen naam in bewaring houden maar in uw belang en op uw risico, volgens de toepasselijke wetgeving. Als Activa in bewaring worden gegeven bij een instelling in een ander rechtsgebied dan het Belgische, zullen wij u over uw rechten informeren in geval van wanprestatie of insolvabiliteit van een dergelijke instelling. Bundelen van Activa Uw Activa kunnen in een gemeenschappelijke pool van identieke Activa geplaatst en bewaard worden of op een gemeenschappelijke of Klantenrekening. Daarom hebt u niet noodzakelijk recht op specifieke Activa, maar hebt u in de plaats daarvan recht op de overdracht en de levering van een hoeveelheid van Activa van dezelfde omschrijving en hetzelfde bedrag. Het voorgaande is onderhevig aan de geldende wet- en regelgevingen en deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten. Om twijfel te voorkomen: klanten hebben geen aanspraak op bepaalde specifieke nummers of coupures van Activa. Activa buiten België Er zijn bepaalde risico s verbonden aan de inbewaringstelling van Activa buiten België voornamelijk omdat het mogelijk is dat de waarborgen aangeboden door de Regels betreffende Beleggingsdiensten en overige wet- en regelgevingen niet van toepassing zijn op dergelijke Activa die zich buiten België bevinden. Bijvoorbeeld: (i) terwijl u onder het Belgische recht eigendomsrechten op deze Activa geniet, kan dit in andere rechtsgebieden waar bepaalde of al uw Activa zich bevinden, anders zijn; en (ii) de afwikkelings- en reglementaire voorwaarden kunnen verschillen ten opzichte van België en er kunnen verschillende methoden bestaan voor de afzonderlijke identificatie van de Activa. U bevestigt hierbij dat u alle passende adviezen hebt gevolgd betreffende de inbewaringstelling van uw Activa buiten België en u begrijpt en accepteert het feit dat dit volledig op uw eigen risico gebeurt. Gelieve de clausule Aanstelling van Agenten hieronder te raadplegen voor aanvullende informatie met betrekking tot de Activa die in bewaring gegeven werden bij onderbewaarnemers of agenten in andere rechtsgebieden. Aanstelling van agenten U gaat ermee akkoord en begrijpt dat: a. de Bank op ieder moment en naar eigen goeddunken: een of meerdere onderbewaarnemer(s) en andere agenten mag aanwijzen (ook van buiten de EER) die een deel van of al uw Activa in beheer nemen en die alle verplichtingen die onder deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten vallen, uitvoeren; en/of (ii) Activa in bewaring mag geven bij onderbewaarnemers of bij een effectendepot of clearance-systeem. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten naar de Bank zullen, indien de context dit vereist, agenten (deze term omvat tevens ieder effecten- depot of clearance-systeem) omvatten die door de Bank werden aangewezen en de Bank mag alle normale vergoedingen betreffende uw rekening aan dergelijke agenten betalen; en b. bij het selecteren en aanstellen van agenten de Bank alle redelijke maatregelen zal treffen om er zeker van te zijn dat ze alleen bekwame personen aanstelt. De Bank kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens bij grove nalatigheid in de selectie van of het voortdurend toezicht op en beheren van de diensten van die agenten, voor het verrichten door andere agenten van gelijk welke verplichtingen die de Bank in het kader van deze Voorwaarden voor Beleggingsdiensten aan hen heeft opgedragen. Officiële documenten of certificaten waaruit blijkt dat Activa op uw naam staan, kunnen ook ter bewaring bij een agent worden neergelegd. Krachtens Koninklijk Besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van de financiële instrumenten heeft iedere houder van effecten die genoteerd zijn op een Belgische gereglementeerde markt, het recht op teruggave ten aanzien van effecten die eigendom zijn van een dergelijke houder. Er kan aanspraak worden gemaakt op dit recht in geval van insolvabiliteit van de Bank of van de onderbewaarnemer of agent waarbij de Bank een effectenrekening van de Klant aanhoudt. U machtigt ons hierbij om in overeenstemming met subclausule (b) hierboven uw activa bij een onderbewaarnemer of agent in bewaring te geven. Op grond van deze machtiging erkent en aanvaardt u dat de wet- en regelgeving die van toepassing is op niet-belgische onderbewaarnemers of agenten, u geen gelijkwaardige rechten verleent op het terugkrijgen van Activa in bewaring in geval van insolvabiliteit van deze niet-belgische onderbewaarnemers of agenten. In geval van een dergelijke insolvabiliteit is de Bank verplicht om u alleen de Activa terug te geven die ze via redelijke inspanningen kon terugkrijgen van die insolvente onderbewaarnemer of agent. 14

15 De Bank zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ervoor zorgen dat al deze onderbewaarnemers of agenten de activa van Klanten van de Bank, activa van de Bank en activa van de onderbewaarnemer of agent afzonderlijk identificeren. Als activa in naam van de Bank op een globale klantenrekening van de onderbewaarnemer of agent worden gestort, zullen dergelijke activa in de boeken van de onderbewaarnemer of agent niet worden opgesplitst per Klant van de Bank. In dat geval hebt u alleen recht op een proportioneel deel van de activa in een dergelijke, globale klantenrekening. Indien de Bank uw activa bij een onderbewaarnemer of agent in bewaring geeft waarop het bovenvermelde Koninklijk Besluit nr. 62 niet van toepassing is (inclusief bij onderbewaarnemers of agenten buiten de Europese Unie), is het mogelijk dat de geldende wet- en regelgeving voor dergelijke stor tingen u niet dezelfde bescherming en rechten op teruggave biedt als die die werden vastgelegd in Koninklijk Besluit nr. 62 voor Activa die u in bewaring geeft bij de Bank. In een dergelijk geval is het mogelijk dat de Klanten van de Bank niet volledig kunnen profiteren van alle voordelen van het Belgische recht en dat zij bijvoorbeeld niet kunnen profiteren van gelijkwaardige rechten op teruggave. Bovendien is het mogelijk dat de wet- en regelgeving die van toepassing is op de Activa in bewaring bij een onderbewaarnemer of agent, niet volstaat voor individuele of gemeenschappelijke scheiding van de activa van Klanten, van de Bank en van onderbewaarnemers of agenten. In dat geval is het in geval van insolvabiliteit van uw onderbewaarnemer of agent mogelijk dat u niet al uw activa kan recupereren. Alle onderbewaarnemers of agenten waarbij de Bank activa in bewaring geeft, kunnen garanties, pandrechten of compensaties eisen voor vergoedingen en uitgaven met betrekking tot de Activa die bij hen in bewaring werden geven. De Bank zal niet verantwoordelijk zijn voor de betaling van dergelijke vergoedingen en/of uitgaven. Acceptatie van activa voor bewaring De acceptatie door de Bank van uw activa voor bewaring kan ondergeschikt zijn aan de acceptatie van dergelijke activa voor bewaring bij de Bank door een andere onderbewaarnemer of agent. Indien uw activa niet geaccepteerd worden voor bewaring door die onderbewaarnemer of agent vanwege een wezenlijk gebrek (bijvoorbeeld beschadigde aandelen enz.), zullen alle kosten voor het verhelpen van een dergelijk gebrek voor uw rekening zijn. De Bank behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren een deel van of alle activa voor bewaring te aanvaarden zonder dat ze een reden voor de weigering hoeft op te geven. Rechten verbonden aan activa Alle correspondentie en overige documentatie die de Bank over uw activa ontvangt, zal volgens uw instructies aan u worden doorgestuurd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om rechten verbonden aan de activa al dan niet uit te voeren. De Bank zal alleen op grond van uw nadrukkelijke en tijdige instructies handelingen uitvoeren betreffende uw Activa. De Bank behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken geen gevolg te geven aan bepaalde instructies. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met alle toepasselijke wet- en regelgevingen betreffende de eigendom van activa en u hieraan te houden. Deel C - Gemeenschappelijke bepalingen Waardering van activa Wij zullen zorg dragen voor de waarderingen van de instrumenten en gelden in bewaring of onder beheer. Voor online klanten zullen de Activa op een dagelijkse basis worden gewaardeerd. De waardering wordt gebaseerd op ramingen en geldende marktwaardes zoals verkregen uit bronnen die standaard gebruikt worden door instellingen bij dergelijke ramingen. Om elke vorm van twijfel te voorkomen: deze waarden zijn louter indicatief en de Bank is er op geen enkele wijze door gebonden. Verklaringen zullen geacht worden correct en aanvaard te zijn als binnen een maand na onlineplaatsing geen bezwaar tegen de inhoud van de verklaringen is ingediend. 9. KLACHTENPROCEDURES Klachten betreffende uw relatie met ons moet u in eerste instantie indienen via de Klantendienst op het nummer of via Als u het niet eens bent met het antwoord, kan u contact opnemen met onze Compliance Officer bij MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel. Klachtenmails kunnen worden gestuurd naar medirectbank.be. Wij raden u aan om een klacht zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken en zeker ten laatste vijf (5) dagen nadat u kennis krijgt van het probleem of de situatie waarover u zich wenst te beklagen. De Bank zal uw klacht en de relevante gegevens hieromtrent bekijken en zal trachten u binnen ten laatste dertig (30) dagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk te antwoorden. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kan u deze eveneens richten aan de Nationale Ombudsman in financiële geschillen, per post naar Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel, België, of telefonisch op , - per fax op , of per 15

16 Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor natuurlijke personen en gebeurt alleen schriftelijk. Als een klacht ontvankelijk is, zal de Bemiddelingsdienst een niet-bindend advies geven. Dit betekent dat indien het advies van de Bemiddelingsdienst de klager volgt, de Bank niet verplicht is gevolg te geven aan deze beslissing. Terzelfdertijd, de klager verliest geen enkel recht indien het advies van de Bemiddelingsdienst negatief is voor hem en hij kan dus nog steeds naar de desbetreffende rechtbank stappen indien hij dit opportuun vindt. 10. HERROEPINGSRECHT Als u de Bank telefonisch of online verzocht hebt een Dienst te verlenen, hebt u veertien (14) kalenderdagen (de Herroepingstermijn ) de tijd om te beslissen of u de Dienst al dan niet wenst te ontvangen. U kan kosteloos en zonder opgave van reden gebruik maken van het herroepingsrecht. De Herroepingstermijn gaat ten laatste in op: a. de dag waarop de Dienst aangevraagd werd; en b. de dag waarop u het contract of de Algemene Voorwaarden betreffende die Dienst ontving. Het herroepingsrecht geldt niet in volgende gevallen: indien een Dienst financiële transacties bevat waarbij de prijs voor deze Dienst tijdens de Herroepingstermijn kan variëren om redenen waarover de Bank geen controle heeft; en indien de aangevraagde Dienst volledig uitgevoerd is door beide partijen voorafgaand aan uw uitoefening van het herroepingsrecht. Ten behoeve van subclausule (y) hierboven zal een overeenkomst geacht worden uitgevoerd te zijn, zodra er geld ontvangen wordt op een bij de Bank geopende Rekening die verbonden is aan de door de Bank te verlenen Dienst. Hetzelfde geldt wanneer de geboden Dienst verbonden is aan de aankoop van effecten en deze effecten geleverd of betaald zijn. In dat geval vervalt uw herroepingsrecht, omdat de aangevraagde Dienst geacht zal worden reeds volledig uitgevoerd te zijn. 11. WETTELIJKE COMPENSATIEREGELINGEN Belgische depositobeschermingsregeling Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (www.protectionfund.be), opgericht bij de wet van 17 december Bijkomende informatie over dit onderwerp is op aanvraag beschikbaar bij de Bank. Meer informative is eveneens beschikbaar op de website van het Beschermingsfonds 12. SLAPENDE REKENINGEN Als op een rekening die door een klant aangehouden wordt, geen transactie wordt uitgevoerd voor een periode van ten minste vijf (5) jaar (waarbij het niet van belang is of een dergelijke transactie rechtstreeks wordt uitgevoerd door de Klant of door een gevolmachtigde namens de Klant) en de Bank en de Klant gedurende deze periode geen contact hadden, zal deze Rekening als slapend worden beschouwd. In dat geval zal de Bank de informatie beginnen te verzamelen en de onderzoeksprocedures opstarten die bij wet bepaald zijn. Als dit onderzoek niet voldoende informatie oplevert op basis waarvan de Bank de Klant kan contacteren, zal de Bank alle tegoeden op een dergelijke slapende Rekening, na aftrek van kosten (waaronder de onderzoekskosten), samen met alle door de wet bepaalde informatie overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. 13. WITWASPRAKTIJKEN De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overdracht van informatie van welke aard ook aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking, andere overheidsinstanties of regelgevende en gerechtelijke autoriteiten voor zover vereist door de wet of regelgeving of aan een bevoegde particulier of organisatie die zich bezighoudt met het voorkomen van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme, noch voor de directe of indirecte gevolgen van het verstrekken van dergelijke informatie. 14. BLOKKEREN VAN REKENINGEN WEIGEINRG VAN DIENSTEN OF TRANSACTIES De Bank behoudt zich het recht voor om uw Rekening(en) of uw activa volledig of gedeeltelijk te blokkeren of om gedeeltelijk of volledig te weigeren uw instructies uit te voeren als dit door de wet, een rechterlijk bevel of haar toezichthouder geëist wordt of om objectief gerechtvaardigde redenen, in het bijzonder in gevallen waar het vermoeden bestaat dat de Diensten van de Bank gebruikt worden om bedrieglijke of onwettelijke activiteiten uit te voeren of te vergemakkelijken. Daarnaast zijn wij in geen geval verplicht een order of instructie te verwerken indien: a. het saldo op uw Rekening niet toereikend is om de order, inclusief eventuele bijkomende kosten, te verwerken; b. er beslag is gelegd op uw middelen of in geval van een andere rechterlijke uitspraak met betrekking tot uw middelen; c. er redelijke verdenkingen bestaan omtrent de afkomst van uw middelen op grond van toepasselijke wetgeving tegen geldwitwassen of financiering van terrorisme (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het voorkomen van uw naam met negatieve gevolgen, in de relevante compliance databases); d. wij verplicht worden een bepaalde transactie niet uit te voeren door de bevoegde gerechtelijke, toezichthoudende en wetshandhavende ambtenaren; en/of e. in geval van soortgelijke of vergelijkbare omstandigheden 16

17 De Bank is niet verplicht u te informeren als uw instructies niet werden uitgevoerd. Deze clausule 14 is volledig in het voordeel van de Bank. De Bank kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitvoeren van een verrichting waartoe de Bank niet verplicht is volgens deze clausule 14. Met name als het saldo op uw rekening niet toereikend is om het bedrag van een verrichting plus de bijbehorende kosten en uitgaven te dekken, dient u het negatieve saldo op uw Rekening terug te betalen en de Bank kan hierbij al haar rechten uitoefenen. 15. BEPALING INZAKE NIETIGHEDEN Elk van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, de bijlagen en alle overige Voorwaarden inzake enige Dienst staat los van en is onderscheiden van alle andere Voorwaarden en als een van deze bepalingen op enig ogenblik ongeldig, onwettelijk of onafdwingbaar is of wordt volgens de geldende wet- en regelgeving van enig rechtsgebied, zullen de geldigheid, wettelijkheid en de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de genoemde Algemene Voorwaarden (noch de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van die bepalingen in andere rechtsgebieden) daardoor in geen geval beïnvloed of geschaad worden. 17. COMMUNICATIEMETHODES Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van onlineinformatie, zullen wij u deze informatie online verschaffen via onder andere, maar niet uitsluitend, het internet en . Alle informatie die u van ons ontvangt, zal in het Engels, Nederlands of Frans verstuurd worden, naargelang de voorkeur die u opgaf in het Inschrijvingsformulier of een andere keuze die u ons schriftelijk of online hebt meegedeeld. 18. INSTRUCTIES PER TELEFOON EN Wij kunnen instructies per telefoon of per accepteren als wij, volledig naar eigen goeddunken, van mening zijn dat deze instructies echt zijn. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren volgens de voorwaarden in Bijlage 5 van deze Algemene Voorwaarden als wij instructies verwerken die via de telefoon of e- mail bij ons binnenkwamen. Als u in geen geval wenst dat wij per telefoon of per instructies van u accepteren, dient u ons hieromtrent een schriftelijke verkla ring te sturen. 16. TOEPASSELIJK RECHT Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en alle ermee verband houdende geschillen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 17

18 BIJLAGE 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BETALINGSDIENSTEN De Bank past de volgende Algemene Voorwaarden toe op betalingsdiensten, mits zowel de serviceprovider van de Betaler, zoals beschreven in clausule 1 hieronder, en de serviceprovider van de Begunstigde, zoals beschreven in clausule 1 hieronder, gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte (de EER ). Indien een van de serviceproviders buiten de EER gevestigd is, zullen deze Algemene Voorwaarden voor Betalingsdiensten beperkte toepassing hebben. In geval van een enkele betalingsdienstaanbieder zijn deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing als de serviceprovider in België gevestigd is. Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op betalingsdiensten die in euro of in een andere EER-valuta verrekend worden. Ze zijn volledig of gedeeltelijk van toepassing en dienen te worden gelezen in samenhang met eventuele andere voorwaarden en/of regelingen met betrekking tot de Rekening(en) van de Klant(en), de gebruikte instrumenten en/of de specifieke dienst die verleend wordt. 1. INLEIDING Ter aanvulling op de termen die eerder in de Algemene Voorwaarden werden uitgelegd, zijn de volgende definities van toepassing in deze Voorwaarden (de Voorwaarden voor Betalingsdiensten ), tenzij de context anders vereist: Begunstigde de beoogde persoon/personen of entiteit die de betaling ontvangt/ontvangen; Betaalinstrument een apparaat of een reeks van procedures, tussen de Bank en de Klant overeengekomen, die gebruikt worden om een betalingsopdracht te initiëren; Betaler de persoon/personen of entiteit die een betalingsopdracht aanmaakt/aanmaken; Betalingstransactie een handeling, inclusief maar niet beperkt tot domiciliering, directe creditering, inkomende en uitgaande betalingen, geïnitieerd door de klant, bestaande uit de plaatsing, overboeking of opvraging van geld, die online gebeurt of op schriftelijk verzoek; Domiciliëring een instructie van een Klant aan de Bank waarin toestemming wordt gegeven aan een organisatie om variërende geldbedragen van de Rekening van de Klant bij de Bank te halen; Gebruiker van Betalingsdienst de partij die gebruik maakt van de Betalingsdiensten van de Bank; Raamcontract een overeenkomst betreffende betalingsdiensten met betrekking tot de toekomstige uitvoering van afzonderlijke en opeenvolgende Betalingsopdrachten; Referentiewisselkoers de wisselkoers die gebruikt wordt voor betaaldiensten die worden uitgevoerd in een andere valuta; Unieke Identificatiecode een combinatie van letters, cijfers of symbolen die door de Bank aan de Klant gegeven wordt zoals de IBAN-code (International Bank Account Number). De Klant dient deze code vervolgens in te vullen ter volledige identificatie van de Begunstigde; en Valuteringsdatum de referentiedatum die de Bank aanhoudt voor de berekening van rente voor geld op een betaalrekening; Werkdag een dag waarop de banken geopend zijn in België, zoals vereist voor de uitvoering van een Betalingstransactie. 2. INFORMATIEVERPLICHTINGEN VOOR BETALINGSDIENSTEN De Bank zal u kosteloos de volgende informatie verschaffen voordat u gebonden bent aan een enige overeenkomst voor betalingsdiensten: a. een beschrijving van de informatie, of van de unieke identificatiecode, die een Klant dient in te voeren om een betalingsopdracht volledig uit te voeren; b. de maximale tijd waarbinnen de uitvoering van de betalingsdienst dient te gebeuren; c. een overzicht van alle kosten die de Klant aan de Bank zal moeten betalen; en indien van toepassing, de op de Betalingstransactie toe te passen werkelijke wisselkoers of Referentiewisselkoers. De Betaler kan om extra informatie gevraagd worden indien een Betalingstransactie is afgesloten in het kader van een Raamcontract. U dient uw toestemming te geven om een Betalingstransactie uit te voeren door de relevante instructies ondertekend aan de Bank over te maken of door middel van vooraf, in samenspraak met de Bank, vastgelegde methodes en/of procedures. Autorisaties kunnen alleen worden ingetrokken in overeenkomst met de Bank. De Bank behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vragen of kosten in rekening te brengen als er overeengekomen wordt een autorisatie in te trekken. Een domiciliering kan zowel door de Betaler als de Begunstigde schriftelijk herroepen worden mits deze schriftelijke aanvraag ten laatste ontvangen wordt op het einde van de Werkdag, voorafgaand aan de dag waarop het bedrag gedebiteerd wordt. De Bank zal, indien een eenmalige overschrijving verzonden wordt via een Betaalinstrument dat onder een Raamcontract valt, niet verplicht zijn om informatie te verstrekken die reeds gegeven werd aan de hand van een Raamcontract bij een andere betalingsdienstaanbieder of als deze informatie nog aan hem/haar gegeven zal worden overeenkomstig dat Raamcontract. De Bank behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor extra of meer frequente informatie, of informatieoverdracht via andere communicatiemiddelen dan vastgelegd in een Raamcontract, op aanvraag van de Gebruiker van Betalingsdiensten. Deze in rekening gebrachte kosten zullen passend zijn en overeenstemmen met de werkelijke kosten 18

19 bij de Bank. De Bank behoudt zich het recht voor om in het geval van Betaalinstrumenten van geringe waarde en elektronisch geld de minimale informatie te verschaffen die door de wet vereist is. 3. RECHTEN EN PLICHTEN BETREFFENDE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN BETALINGSDIENSTEN Als U geld plaatst op een betaalrekening zal de Bank er zorg voor dragen dat dit bedrag onmiddellijk gevaluteerd wordt na de ontvangst van het geld. Indien de Gebruiker van een Betalingsdienst geen Klant is, zal het bedrag ten laatste de volgende werkdag na de ontvangst van het geld worden gevaluteerd. Als de Betaler de Bank verzoekt een Betalingstransactie uit te voeren is de Klant verplicht voldoende informatie te verstrekken om de Betalingstransactie naar behoren te kunnen uitvoeren. De Bank kan de Klant om de informatie vragen met enkele of alle onderstaande gegevens met betrekking tot de Rekeningen van zowel de Betaler als de Begunstigde: a. de nummers, namen en persoonsgegevens van de Rekeninghouders; b. de nodige unieke identificatiecode(s); c. de valuta van de Betalingstransactie en het over te schrijven bedrag; en d. de reden voor het aanvragen van de Betalingstransactie Als de door u opgegeven unieke identificatiecode(s) onjuist (is) (zijn), kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren of onjuist uitvoeren van de Betalingstransactie. Uit veiligheidsoverwegingen behoudt de Bank zich het recht voor om uitgaande betalingen te beperken tot een bedrag dat zal worden vermeld op de website van de Bank. Een dergelijke limiet op uitgaande betalingen kan van tijd tot tijd variëren om eventuele wijzigingen in de wet, de regelgeving of het beleid van de Bank te weerspiegelen. In dat geval zal de wijziging op de website van de Bank worden vermeld, samen met de datum waarop de genoemde wijziging van kracht wordt. Als een Betalingstransactie niet onderhevig is aan een omrekening van vreemde valuta, zal de Begunstigde de kosten betalen die in rekening gebracht worden door zijn/haar betalingsdienstverlener en de Betaler zal de kosten betalen die in rekening worden gebracht door zijn/haar betalingsdienstverlener; de kosten worden dus gedeeld (SHA). Het moment waarop de betalingsopdracht ontvangen wordt, zal het moment zijn waarop de betalingsopdracht door de Bank werd ontvangen. Indien de betalingsopdracht niet op een Werkdag wordt ontvangen of na Cut-Off Time, zal worden geacht dat de betalingsopdracht de volgende werkdag werd ontvangen. De Gebruiker van een Betalingsdienst die de betalingsopdracht aanvraagt, kan tevens met de Bank overeenkomen dat de uitvoering van een betalingsopdracht vanaf een bepaalde datum zal ingaan. In een dergelijk geval zal de ontvangstdatum gelijk gesteld worden met de overeengekomen datum. Betalingen in euro s zullen ten laatste de volgende Werkdag uitgevoerd worden, na ontvangst van de aanvraag op de rekening. Betalingen in een andere valuta dan euro s zullen ten laatste de volgende Werkdag uitgevoerd worden, na ontvangst van de aanvraag op de rekening. De Valuteringsdatum van de debitering van de Betaalrekening van de Betaler zal niet vroeger liggen dan het moment waarop het bedrag van de Betalingstransactie op de betreffende betaalrekening wordt gedebiteerd. De Bank zal de Betaler direct na het uitvoeren van de Betalingsopdracht de volgende informatie geven: a. de datum waarop de betalingsopdracht werd ontvangen; b. het referentienummer waarmee de Betaler de Betalingstransactie kan achterhalen en eventueel informatie betreffende de Begunstigde; c. het bedrag van de Betalingstransactie en de valuta die gebruikt werd in de betalingsopdracht; d. een overzicht van de kosten voor rekening van de Betaler, die los van elkaar verrekend zullen worden; en e. indien van toepassing, de gebruikte wisselkoers en het bedrag van de Betalingsoverdracht na het omrekenen van valuta. Bijkomende informatie kan op aanvraag van de Betaler bij de Bank worden verkregen, maar mogelijk tegen een vergoeding. Geld dat ten gunste van een rekening ontvangen wordt, zal op de Werkdag waarop de Bank het geld ontvangt, worden bijgeschreven. Als het geld na Cut-Off Time ontvangen wordt of op een dag die geen officiële Werkdag is, zal het bedrag op de eerstvolgende Werkdag op de Rekening worden bijgeschreven. Het geld wordt aan de Begunstigde overgemaakt na aftrek van vergoedingen, kosten, commissies en eventuele rente die aan de Bank verschuldigd is. De Bank zal de Begunstigde direct na het uitvoeren van de Betalingsopdracht de volgende informatie geven: a. het referentienummer waarmee de Begunstigde de Betalingstransactie kan achterhalen en, indien van toepassing, informatie betreffende de Betaler en informatie die samen met de Betalingstransactie werd verstuurd; b. het bedrag van de Betalingstransactie in de valuta waarin het geld ter beschikking wordt gesteld aan de Begunstigde; c. een overzicht van de kosten voor rekening van de Begunstigde; d. indien van toepassing, de gebruikte wisselkoers en het bedrag van de Betalingsoverdracht voor het omrekenen van valuta e. de Valuteringsdatum van de creditering. 19

20 4. AANSPRAKELIJKHEID VOOR BETALINGSTRANSACTIES De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een Betalingstransactie niet uitgevoerd kan worden omdat u niet de juiste en/of vereiste informatie gegeven hebt of als de Bank door de wet verhinderd of verboden wordt de Betalingstransactie uit te voeren. Voor zover dit wordt toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving, zal de Bank u ten laatste op de eerstvolgende Werkdag informeren over de reden(en) waarom een Betalingstransactie niet werd uitgevoerd. De Bank zal de Betalingstransactie hervatten zodra de ontbrekende informatie door u meegedeeld wordt of wanneer gelijk welke belemmering die de uitvoering verhindert, opgeheven is. De datum van ontvangst is de datum waarop de Bank daadwerkelijk de Betalingstransactie kan verwerken. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor Betalingstransacties die ze uitvoert, wanneer ze uw instructies volgt, zelfs als de gegeven instructies incorrect of onvolledig zijn. Indien mogelijk zal de Bank wanneer geld incorrect werd overgeschreven, proberen het aldus overgeschreven geld te traceren en terug te boeken nadat u geïnformeerd werd over eventuele vergoedingen, kosten, commissies en rente. De Klant dient de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeautoriseerde of ontbrekende betalingstransacties. Als de Bank vaststelt dat ze een Betalingstransactie door haar fout ongeautoriseerd of foutief heeft uitgevoerd, zal ze het bedrag van de ongeautoriseerde of foutieve betalingstransactie aan de Klant terugbetalen, inclusief eventuele kosten. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een Betalingstransactie wegens abnormale of onvoorziene omstandigheden waarover de Bank geen controle heeft, niet uitgevoerd kan worden of als een betalingsdienstaanbieder door andere wettelijke verplichtingen in het kader van nationale en EUwetgeving gebonden is. 5. GEGEVENSBESCHERMING De Bank zal indien nodig persoonsgegevens verwerken ter preventie van, onderzoek naar en opsporing van betalingsfraude. Het verwerken van dergelijke persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 6. TOEPASSELIJK RECHT Deze Algemene Voorwaarden voor Betalingsdiensten worden beheerst door het Belgische recht en alle ermee verbonden geschillen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 20

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...4 1. BEDRIJFSINFORMATIE... 4 2. DEFINITIES EN INLEIDING... 4 3. REKENING OPENEN... 4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING... 5 5. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...4 1. BEDRIJFSINFORMATIE...4 2. DEFINITIES EN INLEIDING...4 3. REKENING OPENEN...4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING...5 5. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN INZAKE DISCRETIONAIR PORTEFEUILLEBEHEER

OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN INZAKE DISCRETIONAIR PORTEFEUILLEBEHEER OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN INZAKE DISCRETIONAIR PORTEFEUILLEBEHEER VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING U hebt MeDirect Bank NV MeDirect ons wij Klant u diensten te verstrekken onder de voorwaarden van

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening...2 1. Definities...2 2. Hoe open ik een Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2 3. Hoe werkt de Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

BemiddelingskostenClaim

BemiddelingskostenClaim BemiddelingskostenClaim Algemene voorwaarden van BemiddelingskostenClaim Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: BemiddelingskostenClaim: De handelsnaam van

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van Edu Alert (opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt.

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt. Algemene Voorwaarden Versie 1, Laatst gewijzigd op 1 oktober 2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tabster B.V. ( Tabster ). Tabster adviseert de Gebruiker deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPPER UITVAART

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPPER UITVAART ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPPER UITVAART Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer 37156665 Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie