Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!"

Transcriptie

1 Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

2 Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden van een recessie, zal ook van HRM-afdelingen gevraagd worden duidelijk te maken wat haar aandeel is bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaat. De inzet van personeel vormt binnen organisaties de grootste kostenpost (gemiddeld meer dan 70% van de totale kosten). Een HRM-beleid dat niet meekomt met de bedrijfsdoelstellingen en waarvan niet duidelijk is wat de opbrengst is, kost geld en levert problemen op. Dit besef is gelukkig bij HRM ers ruimschoots aanwezig. HRM ers hechten grote waarde aan de invloed die ze kunnen hebben op het bedrijfsresultaat en de performance van het personeel van de organisatie. Echter, het regelen hiervan, zoals het meten van de opbrengsten en de dienstverlening, heeft in veel gevallen nog niet de hoogste prioriteit en vindt nog niet structureel plaats. Uit een recent gehouden onderzoek door HRM-processen.com onder 73 HR functionarissen van 70 verschillende organisaties in Nederland, blijkt dat de vertaling van organisatiestrategie naar meetbare HRM-doelen bij een groot deel van de organisaties nog niet goed is geregeld. Doordat een heldere structuur voor kwaliteitsverbetering ontbreekt en er vaak ook geen meeteenheden zijn om de dienstverlening van HRM te meten, blijft het bij veel organisaties de vraag óf en in welke mate de HRM-instrumenten bijdragen aan het bedrijfsresultaat. HRM-processen.com redeneert, zoals de naam het al aangeeft, vanuit processen. Een proces is niets anders dan een meetbare dienst die een organisatie levert. Door procesbeschrijvingen kan dienstverlening meetbaar worden gemaakt, wordt het duidelijk waar de dienstverlening efficiënter kan en kunnen organisaties sneller reageren op interne of externe veranderingen. Processen beschrijven past in een continu verbeterprogramma, waarbij de dienstverlening van HRM continu gemeten en verbeterd wordt en waarbij de klant (de medewerker) centraal staat. Ook in theorieën, zoals het waardemodel van Porter en HR: the value proposition van Ulrich, spelen processen binnen HRM een belangrijke rol. Willen HRM-afdelingen hun meerwaarde aantonen, dan zullen zij moeten zorgdragen voor een meetbaar en transparant HRM-beleid met transparante HRM-processen die aansluiten bij de organisatiestrategie. In deze whitepaper geven wij in een kort stappenplan weer hoe u uw HRM-afdeling structureel kunt verbeteren met gebruik van processen. Wij gaan hierbij in op de vraag: Hoe kan HRM ervoor zorgen dat ze de juiste dingen doet, zonder te verzanden in allerlei instrumenten en methoden die niet aantoonbaar bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaat?

3 Wij hebben het volgende stappenplan ontwikkeld om u te helpen bij het structureel verbeteren van de HRM-afdeling: 1. Vertaal de missie / visie en de doelstellingen van de organisatie in een HRMstrategie. 2. Vertaal de HRM-strategie naar de doelstellingen voor HRM (bv. in een jaarplan). 3. Bepaal welke HRM-instrumenten ingezet kunnen worden om bovenstaande doelstellingen te bereiken. 4. Vertaal de HRM-instrumenten in dienstverlening en werkprocessen. 5. Koppel aan de werkprocessen meetbare indicatoren (wanneer is het proces een succes, wat dient het op te leveren). 6. Meet regelmatig de dienstverlening met targets. 7. Bekijk waar de processen en dienstverlening verbeterd kunnen worden. (Doen we de juiste dingen, waar zijn kostenbesparingen en efficiency mogelijk). 8. Toets of de verbeteringen werken en zorg ervoor dat interne of externe ontwikkelingen continu worden meegenomen in de werkprocessen en de dienstverlening. 1: Bepaal de HR-strategie Strategisch HRM houdt zich bezig met de vraag: Wat moet het HRM-beleid opleveren en wat kan de afdeling HRM doen zodat de bedrijfsdoelstellingen behaald worden? Met andere woorden, welke doelstellingen heeft onze organisatie en hoe sluit onze HRMdienstverlening hierop aan? Strategie is gebaseerd op een weldoordacht plan dat moet aansluiten bij de doelen van de organisatie. Voordat u overgaat tot het maken van een HRM-plan stelt u zich daarom de volgende vragen: Wat wil de organisatie in de komende periode bereiken en welke interne en externe veranderingen komen er op ons af? en Welke gevolgen heeft dit voor ons personeel in termen van kwaliteit, kwantiteit en flexibiliteit?. Om de strategie te bepalen voor HRM zijn er tal van methoden en technieken, zoals de SWOT-analyse. Met de SWOT-analyse worden de sterkten, zwakten, kansen en bedreigen bepaald (SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats). 2: Maak een HRM-plan Te vaak nog worden HRM-afdelingen bestuurd zonder HRM-plan en lange termijn visie die kijkt naar de benodigde rescources voor de organisatie. Ook zonder dat er een HRMplan aanwezig is kunnen HRM-afdelingen uitstekend functioneren, maar dit heeft dan vaak te maken met een uitstekende performance van individuen. Zonder HRM-plan bestaat het gevaar dat de afdeling een beheersafdeling wordt die reageert op vragen

4 die binnenkomen, zonder zich te buigen over de vraag welke waarde de afdeling zou moeten toevoegen. Nadat de HR-strategie is bepaald dient deze daarom te worden vertaald in een HRMplan dat vooruit kijkt naar de komende periode. Dit HRM-plan dient in ieder geval de volgende onderwerpen te bevatten: 1. Ontwikkelingen binnen de organisatie. 2. Omgevingsontwikkelingen (ontwikkelingen binnen de markt, concurrentie, arbeidsmarkt, wettelijke regelgeving). 3. Ontwikkelingen en trends binnen Human Rescource Management. 4. Doelstellingen en speerpunten voor HRM (naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen). 5. Gevolgen van de doelstellingen voor functies en taken. 6. Gevolgen voor de HRM-instrumenten, zoals personeelsplanning, personeelsbeoordeling, scholing en ontwikkeling van medewerkers. 7. Evaluatie van HRM-beleid en meetinstrumenten. 3: Inzet HRM-instrumenten Door het vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar concrete diensten en instrumenten wordt het duidelijk over welke vaardigheden medewerkers dienen te beschikken om de diensten die zij leveren te kunnen uitvoeren. Te vaak worden HRM-instrumenten ingezet omdat dit past binnen trends, zonder dat de effecten een wezenlijke bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen. HRM-afdelingen dienen dan ook de instrumenten en tools te gebruiken die daadwerkelijk meerwaarde opleveren voor de organisatie en ze dienen het effect van de gebruikte instrumenten te meten. In deze fase dient daarom bepaald te worden welke HRM-instrumenten momenteel worden gebruikt, of deze bijdragen aan de doelstellingen en of er nieuwe HRMinstrumenten dienen te worden ingezet. Daarnaast dient van de gebruikte instrumenten vastgelegd te worden hoe de effecten ervan geëvalueerd worden. 4: Beschrijf de HRM-processen Nadat de dienstverlening en instrumenten voor HRM zijn bepaald kan de dienstverlening uitgewerkt worden in een werkproces. Een proces is niets anders dan een meetbare dienst uitgewerkt in stappen. Met procesbeschrijvingen kan de dienstverlening van HRM naar eindgebruikers (de klanten) in stappen worden vastgelegd. Door zicht te hebben op de processen kunnen organisaties in de toekomst sneller reageren op interne of externe veranderingen. Ook HRM-afdelingen hebben continu te maken met veranderingen in de interne organisatie. Maar ook extern verandert er vaak veel door wettelijke regelgeving en veranderingen in de markt.

5 Het beschrijven van uw HRM-processen is dé basis voor het verder ontwikkelen, verbeteren van uw HRM-dienstverlening. Daarnaast bieden goede procesbeschrijvingen de mogelijkheid om uw HRM-diensten meetbaar te maken. De processen op het gebied van HRM kunnen onderverdeeld worden in instroom-, doorstroom- en uitstroomprocessen. Voorbeelden van HRM-processen zijn: Werving en Selectie, Inhuren personeel, Het ziek- en herstelmelden, Het uitvoeren van beoordelingsgeprekken, Het verwerken van een ontslagaanvraag, etc. Tijdens het beschrijven van de processen kunnen direct kleine verbeteringen worden doorgevoerd. Vaak is al direct te zien in de procesbeschrijving waar de dienstverlening inefficiënt is of waarom de overdracht tussen HRM en de salarisadministratie moeizaam verloopt. Deze kleine verbeteringen kunnen direct meegenomen worden in de procesbeschrijvingen. Door de processen toe te wijzen aan verantwoordelijken (door proceseigenaars te benoemen), wordt ervoor gezorgd dat de processen bewaakt worden en dat veranderingen in de interne of externe organisatie ook direct kunnen worden doorgevoerd. 5: Maak de HRM-processen meetbaar Nadat de HRM-processen beschreven zijn, dienen deze meetbaar gemaakt te worden met behulp van KPI s (Kritische Prestatie Indicatoren). Met Kritische Prestatie Indicatoren meet een organisatie, of in dit geval de HRMafdeling, de dagelijkse uitvoering van haar doelstellingen. De KPI s zijn dus meeteenheden om de prestaties te beoordelen. Met andere woorden, hoe meten we in de praktijk de dagelijkse uitvoering van onze lange termijn doelen en wanneer is onze dienstverlening een succes? De KPI s dienen dus afgeleid te zijn van de HRMdoelstellingen in het HRM-plan. Indien in het HRM-plan beschreven staat dat als gevolg van de concurrentiepositie de organisatie meer gebruik gaat maken van flexibel personeel, dan zal dit moeten blijken uit de inzet van de HRM-instrumenten en dus vervolgens uit het werkproces. Hoe gaan we dit bereiken, hoe gaan we dit stapsgewijs (procesmatig) uitvoeren en hoe meten we dit? Een KPI wordt meestal SMART-geformuleerd: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realiseerbaar Tijdsgebonden

6 Een voorbeeld van een KPI binnen HRM is: De flexibele schil van de organisatie groeit in 2011 met 15% t.o.v. van De inhuur van personeel dient daarom in 2011 te groeien met 15%; dit wordt bereikt door raamovereenkomsten af te sluiten met leveranciers en arbeidsovereenkomsten alleen voor bepaalde tijd af te sluiten. 6: Meet regelmatig de dienstverlening Meten is weten. Zonder dat we weten wat er aan de dienstverlening schort of juist goed gaat kunnen we de dienstverlening (en dus de processen) niet bijsturen en verbeteren. Wil een HRM-afdeling haar meerwaarde kunnen aantonen dan dient de dienstverlening van HRM regelmatig gemeten en geëvalueerd te worden. Enerzijds kan de dienstverlening gemeten worden met de gestelde KPI s. Deze dienen regelmatig gemeten te worden op bereikte resultaten. De resultaten geven de HRMafdeling een indruk van de effectiviteit en efficiency van de gebruikte HRMinstrumenten. Anderzijds dient ook gemeten te worden hoe de interne klanten de dienstverlening van HRM beoordelen. De klanten van HRM zijn de medewerkers en het management. De meerwaarde van de HRM-afdeling zal vooral moeten blijken uit hoe de interne klanten de dienstverlening ervaren. Zonder tevreden klanten zal de invloed van de HRMafdeling en haar toegevoegde waarde moeilijk aan te tonen zijn. 7: Beoordeel waar de dienstverlening verbeterd kan worden Nadat de KPI s gemeten zijn en de klantevaluaties bekend zijn kan beoordeeld worden waar de dienstverlening verbeterd kan worden. De verbeteringen dienen uitgewerkt en doorgevoerd te worden. Een belangrijke voorwaarde bij het slagen van het verbeteractiviteiten is de implementatie. De proceseigenaren dienen ervoor te zorgen dat de verbeteringen worden doorgevoerd in de procesbeschrijvingen, zodat deze up to date blijven en de werkmethoden ook direct aansluiten bij de gekozen verbeteringen. Daarnaast dienen alle betrokkenen op de hoogte te worden gebracht van de verbeteringen en het veranderende werkproces. Op dit te bereiken is het praktisch om de processen regelmatig te bespreken in het afdelingsoverleg. Om de verbetervoorstellen gestructureerd te implementeren is het raadzaam met verbeterteams te werken, waarvan de proceseigenaar onderdeel is. Om de verbeteringen gestructureerd door te voeren zijn de volgende stappen noodzakelijk: Stap 1: Benoemen verbeterteams per onderwerp.

7 De verbeterteams dienen te bestaan uit mensen die inhoudelijk veel van het proces weten, maar het zijn ook mensen die verbeteringen kunnen doorvoeren en implementeren. Om draagvlak te creëren voor de verbeteringen is het handig om ook een afdelingsmanager te betrekken bij de verbeterteams. Stap 2: Uitwerken verbeterpunten middels verbeterteams in processen. Het is aan te bevelen om per verbeteronderwerp een probleemdefinitie uit te werken in een kort plan van aanpak, waarin vastgelegd wordt wat het probleem is, welke rol elk lid van het verbeterteam heeft, welke acties er worden uitgezet om het probleem uit te werken en binnen welk tijdspad de acties dienen te zijn afgerond. Het aantal bijeenkomsten van de verbeterteams kan sterk wisselen, afhankelijk van de verbeterpunten. Maar in ieder geval dient één sessie te worden belegd om de verbeterpunten duidelijk uit te werken, de oorzaken te achterhalen en te benoemen hoe deze eventueel opgelost kunnen worden. De leden van de verbeterteams dienen daarna aan de slag te gaan met de gekozen oplossingen. In een tweede sessie kan dan besproken worden in hoeverre de oplossingen hebben bijgedragen tot de verbetering van het proces en dienen de verbeteringen worden doorgevoerd in de processen. Stap 3: Borging van de processen Om de verbeterde processen daadwerkelijk te borgen in de organisatie, dienen de processen vastgesteld te worden en geïmplementeerd in de organisatie, bijvoorbeeld door bespreken van de processen in het afdelingsoverleg, bekendmaking op intranet etc. 8: Toets of de verbeteringen werken Nadat de verbeteringen zijn doorgevoerd dienen deze ook regelmatig getoetst te worden. In feite wordt stap 6 (meet de dienstverlening) hier weer uitgevoerd en worden eventuele verbeteringen (stap 7) weer doorgevoerd. Op deze wijze is de HRM-afdeling gestructureerd en cyclisch aan de slag met haar HRMdienstverlening en kan ze aan de hand van cijfers en evaluaties haar toegevoegde waarde ook daadwerkelijk aantonen. Tot slot De HRM-afdeling dient steeds meer haar toegevoegde waarde te kunnen vaststellen en te kunnen vertalen naar meetbare diensten. Door de dienstverlening van de afdeling HRM structureel te meten wordt het eenvoudiger aan te sluiten bij de verwachtingen van de organisaties en medewerkers. Zonder het meten van het beoogde effect van de

8 dienstverlening van de afdeling HRM, blijft het vraag of het de organisatie wel iets oplevert. Door de dienstverlening van HRM vast te leggen in werkprocessen en deze meetbaar te maken kan het nut en noodzaak van processen aangetoond worden en kunnen er ook keuzes gemaakt worden in de in te zetten HRM-instrumenten. Daarnaast worden ook de benodigde verbeteringen in de dienstverlening zichtbaar en kunnen ontwikkelingen gemakkelijker worden doorgevoerd. Door zicht te hebben op de werkprocessen, worden de benodigde verbeteringen in de dienstverlening helderder en kunnen veranderingen snel worden doorgevoerd.

9 Over HRM-processen.com HRM-processen.com is gespecialiseerd in processen op HRM-gebied. We helpen u graag om bestaande processen te beschrijven én verbeteren. Door knelpunten in de HRMprocessen zichtbaar, maar ook bespreekbaar te maken in de organisatie. Zo worden de processen in een groter geheel geplaatst. Mensen leren verder te kijken dan eigen verantwoordelijkheden en taken en ontdekken hoe zij efficiënter kunnen werken. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd voor procesverbeteringen. Globaal gezien, bestaat een HRM-verbeteringstraject uit de volgende stappen: analyseren, bediscussiëren en definiëren van processen in de praktijk toetsen van processen door middel van pilots publiceren en implementeren van processen bewaken en onderhouden van processen na implementatie HRM dienstverlening Ook voor een uitgebreidere, bedrijfsgerichte dienstverlening bent u bij HRMprocessen.com aan het juiste adres. Onze consultants weten alles van HRM, regelgeving en processen. Zij ondersteunen u bij de vertaling en optimalisatie van uw HRorganisatie. Want een goed ingerichte HR-organisatie, met gestroomlijnde en meetbare processen, heeft een belangrijke invloed op uw bedrijfsresultaat. Of het nu gaat om het in kaart brengen en beschrijven van HRM-processen, het stroomlijnen, verbeteren of automatiseren van processen. Wij weten hoe we uw HRM-beleid perfect kunnen laten aansluiten bij uw specifieke bedrijfsdoelstellingen en helpen u daarbij graag. HRM-processen beschrijven? Waarom zou u? Dat hebben wij al gedaan. Human Resource Management kent talloze repeterende processen. Werving, verlofaanvragen, begeleiding van een zieke werknemer of een risico-inventarisatie opstellen: de inhoud varieert, maar voor de uitvoering volgt u steeds dezelfde stappen. Dus waarom iedere keer opnieuw het wiel uitvinden? Het in kaart brengen en beschrijven van HRM-processen vergt aandacht en tijd. Daarom hebben wij dat voor u gedaan. HRM-processen.com heeft met de Sensus-methode alle denkbare HRM-processen beschreven en de stappen in het proces aangevuld met de

10 benodigde documenten en formulieren. Al deze procesbeschrijvingen inclusief voorbeelddocumenten zijn kant- en klaar digitaal beschikbaar. Meer weten? HRM-processen.com is een initiatief van De Sensus-methode Procesmanagement B.V. De Sensus-methode is de expert op het gebied van procesverbetering en heeft specifieke kennis van HRM. Onze consultants werken resultaatgericht met als doel dat u uiteindelijk zelf aan de slag kunt. Zo haalt u het maximale rendement uit de samenwerking met Sensus. Wilt een op maat gemaakt advies, een workshop volgen of afspraak maken? Neem contact met ons op via of Voor uitgebreidere informatie over de mogelijkheden die de Sensus-methode u biedt, kunt u kijken op één van onze websites: Sensus-methode.nl - Algemene website Sensus-methode Sensus-software.nl - Sensus BPM software Sensus-methode.be - Website Sensus-methode in België HRM-processen.com - Ondersteuning voor uw HRM-afdeling. Woningcorporatie-processen.nl - Procesmanagementinformatie voor corporaties Gemeente-processen.nl - Procesmanagementinformatie voor gemeenten Procesmanagement-training.nl - Bekijk ons volledige trainingsaanbod

Dit onderzoek is uitgevoerd door

Dit onderzoek is uitgevoerd door Dit onderzoek is uitgevoerd door Zuid-Amerika hecht meeste belang aan procesmanagement. Procesmanagement steeds belangrijker binnen de HRM-afdelingen, maar wordt van hogerhand opgelegd. Ontwikkeling en

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 15 Bijlage 2 Format rekenbeleidsplan In dit format komen achtereenvolgens de volgende

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek PRESTATIEMANAGEMENT Volgens de Watch-methodiek 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is prestatiemanagement? 3. Een plan van aanpak voor invoeren prestatiemanagement 4. Borging prestatiemanagement 2016 Manployee

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

OVER SPP DOEL VAN SPP

OVER SPP DOEL VAN SPP OVER SPP DOEL VAN SPP Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 3 Bijlage 1 Format taalbeleidsplan Het taalbeleidsplan is gericht op vergroting van de

Nadere informatie

Themabijeenkomst SPP. 14 november Marieneke Bijleveld

Themabijeenkomst SPP. 14 november Marieneke Bijleveld Themabijeenkomst SPP 14 november 2014 Marieneke Bijleveld Programma Presentatie - waarom doen we SPP? - hoe aangevlogen? - wat hebben we gedaan? - waar staan we nu? Waarom SPP? Het Bedrijfsplan de toegevoerde

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

PASO flits 1 Sous-chef of hulpkok? De rol van HR-managers in Vlaanderen

PASO flits 1 Sous-chef of hulpkok? De rol van HR-managers in Vlaanderen PASO-FLITS 1-17 NOVEMBER 2003 PASO flits 1 Sous-chef of hulpkok? De rol van HR-managers in Vlaanderen De laatste jaren is de belangstelling voor Human Resource Management (HRM) en de HR-manager sterk toegenomen.

Nadere informatie

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Harmonisatie Aanpak en stappenplan Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl HRM ontwerpaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management, Vakbonden, OR)

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door Maart 2013 De WoonTafel Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking De cijfers lopen uiteen, maar op basis van onderzoek

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen.

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen. INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN & ONDERNOMEN ACTIES Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN - FINANCIËLE FUNCTIE Belangrijke knelpunten in de rolverdeling financiële functie en het

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering De brug tussen organisatie en automatisering Voor het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst bent u als kennisintensieve dienstverlener sterk aangewezen op de (vak) kennis van uw medewerkers.

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming Rendementsverbetering voor 2017 Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 7 december 2016 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs en

Nadere informatie

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 1 HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 'Hoe maak ik mij prestaties meetbaar?, luidde de kop van een artikel in de Cobouw van 17 augustus j.l. Het antwoord daarop is eenvoudig. Met

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Harmonisatie Aanpak en stappenplan Januari 2016 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Harmonisatie van Na een fusie of overname kampen organisaties vaak met verschillende

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou?

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? De reis van ROC Eindhoven om te komen tot permanent verbeteren op basis van integraal Performance Management (ipm) Anouk Vromans November 2011 De aanleiding Tegenstrijdige

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Whitepaper Interne audits met Sensus-methode Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Uw bedrijfsvoering is onderhevig aan veel invloeden en veranderingen. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie