Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006. voor het laatst gewijzigd per 1.7."

Transcriptie

1 Pensioenreglement A van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 voor het laatst gewijzigd per (gesloten groep) Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

2 Inhoudsopgave A. Algemeen artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 7A artikel 8 artikel 8A artikel 9 artikel 10 artikel 11 artikel 11A artikel 12 artikel 12A artikel 12B artikel 13 artikel 14 artikel 15 artikel 16 artikel 17 artikel 18 artikel 19 omschrijvingen deelnemerschap informatieverstrekking pensioensalaris franchise maximum pensioenen vervroeging pensioendatum uitstel pensioendatum uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen variabilisering bepalingen voor deeltijdwerkers beëindiging van het deelnemerschap Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering waardeoverdracht afkoop afkoop, vervreemding, zekerheidstelling pensioenverevening bijzonder partnerpensioen betaling van pensioenen onvoorziene gevallen wijziging of beëindiging van de pensioenregeling overgangsbepaling inwerkingtreding B. Basispensioenregeling artikel 20 deelnemers aan de basispensioenregeling artikel 21 begrenzing pensioensalaris artikel 22 omschrijving van de pensioenaanspraken artikel 23 deelnemersjaren artikel 24 ouderdomspensioen artikel 25 tijdelijk ouderdomspensioen artikel 26 partnerpensioen artikel 27 wezenpensioen artikel 28 financiering artikel 29 onvoorwaardelijke toeslagverlening voor actieve deelnemers artikel 29A voorwaardelijke toeslagverlening voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden artikel 30 premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid op basis van WAO artikel 31 premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid op basis van WIA Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

3 C. Excedentpensioenregeling artikel 32 omschrijvingen artikel 33 deelnemers artikel 34 pensioengrondslag B artikel 35 pensioenrekening artikel 36 aanspraken artikel 37 belegging van het pensioenkapitaal artikel 38 kapitaalstortingen artikel 39 aanwending pensioenkapitaal artikel 40 variabilisering en flexibilisering artikel 41 partnerpensioen artikel 42 wezenpensioen D. WIA-excedentpensioen en WAO-hiaatpensioen artikel 43 WIA-excedentpensioen artikel 44 WAO-hiaatpensioen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Overzicht kerncijfers Richtlijnen flexibilisering Afkoopfactoren Aanwendingsfactoren Adviesmixen en beleggingsfondsen Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 3

4 A. Algemeen Artikel 1 Omschrijvingen In dit pensioenreglement wordt verstaan onder: fonds bestuur cao Hewlett-Packard aangesloten onderneming dienstbetrekking werknemer werkgever : de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. : het bestuur van het fonds. : Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche. : Hewlett-Packard Nederland B.V. : een onderneming, onderdeel uitmakend van Hewlett-Packard Company, die door Hewlett- Packerd als zodanig is aangewezen en door het bestuur is toegelaten. : de dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. : degene die een dienstbetrekking heeft met een aangesloten onderneming. : de aangesloten onderneming waarmee de werknemer een dienstbetrekking heeft. deelnemer : de werknemer, die ingevolge artikel 2 lid 1 deelneemt aan deze pensioenregeling. gewezen deelnemer gepensioneerde : degene van wie de deelneming aan de pensioenregeling, ingevolge artikel 2 lid 3 sub c is beëindigd. : degene die in gevolge dit reglement recht heeft op een uitkering van ouderdomspensioen en/of tijdelijk ouderdomspensioen. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 4

5 pensioengerechtigde partner : degene die krachtens dit reglement periodieke uitkeringen ontvangt in de vorm van (tijdelijk) ouderdoms-, partner-, wezen- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen : a. de man of de vrouw met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; b. de ongehuwde man of de ongehuwde vrouw met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of ongehuwde gepensioneerde ten minste zes maanden aaneengesloten een gezamenlijke huishouding voert mits: de partners een wederzijdse zorgverplichting zijn aangegaan, vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract en; de gezamenlijke huishouding gedurende ten minste zes maanden onafgebroken bestaat en; er sprake is van een relatie van twee personen en zij geen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad in de zijlijn van elkaar zijn en; deze ongehuwde man of ongehuwde vrouw in het samenlevingscontract als begunstigde van het partnerpensioen is aangewezen onder herroeping van eerdere begunstiging en; er sprake is van een inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde adres. Waar in dit pensioenreglement verder gezamenlijke huishouding wordt vermeld, wordt bedoeld de duurzame gezamenlijke huishouding van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde en de partner met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 5

6 scheiding de ex-partner kind: : beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed dan wel beëindiging van het wettig geregistreerd partnerschap, anders dan door omzetting in een huwelijk. Als scheidingsdatum geldt de inschrijvingsdatum in de registers van de Burgerlijke Stand. : a. de man of vrouw van wie het huwelijk of geregistreerd partnerschap met de (gewezen) deelnemer is geëindigd door scheiding; b. de man of vrouw van wie de gezamenlijke huishouding met de (gewezen) deelnemer is geëindigd anders dan door overlijden of het aangaan van een huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap met dezelfde partner als waarmee de gezamenlijke huishouding bestond. : a. het kind tot wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als vader of moeder in familierechtelijke betrekking staat; b. het kind dat tot het huishouden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde behoorde en/of tot zijn overlijden door hem als eigen kind werd onderhouden en opgevoed. Met vader of moeder wordt in dit pensioenreglement de vader of moeder in de zin van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld. deeltijdwerker deeltijdfactor : de deelnemer voor wie het overeengekomen aantal arbeidsuren minder bedraagt dan het bij de werkgever gebruikelijke aantal arbeidsuren. : de verhouding tussen het overeengekomen aantal arbeidsuren en het bij de werkgever gebruikelijke aantal arbeidsuren. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 6

7 peildatum pensioensalaris franchise pensioengrondslag reguliere pensioendatum pensioendatum deelnemersjaar PW AOW : 1 januari van ieder jaar. : het volgens artikel 4 vastgestelde pensioensalaris, met inachtneming van de begrenzingen zoals in artikel 21 van dit pensioenreglement zijn opgenomen. : de volgens artikel 5 vastgestelde franchise. : het pensioensalaris, verminderd met de franchise. Voor deelnemers die op de peildatum 51 jaar of ouder zijn, geldt de bepaling dat de pensioengrondslag in enig jaar niet lager is dan de hoogste pensioengrondslag, zoals die heeft gegolden vanaf de latere datum van: inwerkingtreding van dit reglement òf het bereiken van de 50-jarige leeftijd òf de datum van toetreding. : de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 61-jarige leeftijd bereikt. : de reguliere pensioendatum of de werkelijke pensioendatum indien de deelnemer ervoor kiest eerder of later met pensioen te gaan dan op de reguliere pensioendatum, met inachtneming van het daartoe bepaalde in dit pensioenreglement. : elk jaar dat de werknemer als deelnemer in deze pensioenregeling is opgenomen. Gedeelten van een jaar worden naar evenredigheid in aanmerking genomen, waarbij een jaar wordt gesteld op 12 maanden en gedeelten van een maand worden verwaarloosd. : Pensioenwet. : Algemene Ouderdomswet. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 7

8 WAO WIA WIA-loongrens Wajong WAZ vermogensbeheerder : Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. : Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. : het tot een jaarbedrag herleide per 1 januari van enig jaar geldende maximum dagloon, dat geldt voor de vaststelling van de uitkeringen krachtens de WIA. : Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten. : Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. : De financiële instelling waar het pensioenfonds de pensioenrekeningen voor de deelnemers aan de excedentpensioenregeling heeft ondergebracht Artikel 2 Deelnemerschap 1. Iedere werknemer die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, wordt als deelnemer in deze regeling opgenomen. 2. Het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de werknemer aan de voorwaarden voor opneming in deze regeling voldoet. 3. Het deelnemerschap eindigt: a. bij overlijden van de deelnemer; b. op de pensioendatum; c. op de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, anders dan door overlijden; d. bij overgang van een functie met een vast salaris naar een functie met een vast salaris en pensioengevende variabele salarisbestanddelen op of na 1 januari Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is deelname aan deze regeling slechts mogelijk voor die werknemers, die geboren zijn vóór 1 januari 1950 en die op 31 december 2004 en 31 december 2005 reeds deelnamen aan de op die momenten geldende pensioenregeling van het fonds. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 8

9 5. De deelname aan de regelingen zoals omschreven in dit reglement eindigt op 31 december 2005 voor alle deelnemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en/of in dienst zijn getreden van een aangesloten onderneming op of na 1 januari De pensioenaanspraken voor deze deelnemers worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van dit reglement. 6. Op de premievrije pensioenaanspraken als bedoeld in lid 5 blijven de bepalingen in dit reglement van toepassing. Bij de toepassing van het bepaalde in artikel 7A, artikel 29 en bijlage 1 bij dit reglement, worden degenen als bedoeld in lid 5 als deelnemer beschouwd indien en zolang betrokkenen in dienst zijn van een aangesloten onderneming. 7. Voor degene die op 31 december 2005 recht had op - premievrije voortzetting van de pensioenopbouw zoals vastgelegd in artikel 30; en/of - een uitkering van WAO-excedentpensioen als bedoeld in artikel 35; en/of - een uitkering van WAO-hiaatpensioen als bedoeld in artikel 36; blijven de bepalingen in dit reglement van toepassing indien en voorzover op betrokkene de WAO van toepassing blijft. 8. Voor de gewezen deelnemers, voor wie reeds voor 31 december 2005 de pensioenopbouw op grond van artikel 11 lid 3 werd voortgezet, wordt de pensioenopbouw volgens de regeling als omschreven in dit reglement gedurende de overeengekomen periode voortgezet indien en voorzover aan de voorwaarden en afspraken als bedoeld in artikel 11 lid 3 wordt voldaan. 9. Deeltijdpensionering is toegestaan vanaf de eerste dag van de maand waarin de 55-jarige leeftijd wordt bereikt, tot uiterlijk de reguliere pensioendatum. De periode waarin deeltijdpensioen wordt ontvangen dient minimaal zes maanden te bedragen. De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om uiterlijk 6 maanden vóór de pensioendatum het fonds schriftelijk te verzoeken het ouderdomspensioen gedeeltelijk eerder te laten ingaan. Alsdan geldt het bepaalde in artikel 7 en bijlage II van dit pensioenreglement. Voor dit deel wordt de arbeidsovereenkomst van de deelnemer met de werkgever beëindigd. Voor het gedeelte dat de deelnemer niet met pensioen gaat, blijft de arbeidsovereenkomst van kracht en blijft men deelnemer in de zin van dit reglement. Voor dit deel wordt uitgegaan van de reguliere pensioendatum dan wel een nieuw vastgestelde pensioendatum. Een eenmaal gemaakte keuze voor deeltijdpensionering is onherroepelijk. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 9

10 Artikel 3 Informatieverstrekking 1. Het fonds zal aan iedere deelnemer bij de aanvang van zijn deelnemerschap een schriftelijk bewijs van deelnemerschap verstrekken alsmede een exemplaar van het reglement. 2. Het fonds zal de deelnemers op de hoogte stellen van wijzigingen in het reglement. Tevens stelt het fonds alle belanghebbenden in staat desgewenst kennis te nemen van de geldende reglementen en statuten. 3. Het fonds verstrekt de deelnemers jaarlijks een opgave van de hoogte van de verworven en de reglementair te bereiken aanspraken, informatie over de toeslagverlening en een opgave van de aan het desbetreffende of voorgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van de pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. 4. Het fonds verstrekt op verzoek van een (gewezen) deelnemer binnen drie maanden na dit verzoek een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. 5. Het fonds zal aan de deelnemer voor wie sprake is van waardeoverdracht de uit deze waardeoverdracht te verkrijgen premievrije aanspraken meedelen. 6. Het fonds zal aan de deelnemer bij beëindiging van het deelnemerschap een schriftelijk bewijs verstrekken, waarin de hoogte van zijn premievrije pensioenaanspraken is aangegeven. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer voorts: - informatie over de toeslagverlening, - informatie die voor de gewezen deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging van de deelneming relevant is, en - omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het fonds. (De bepalingen in voorgaande 3 bullets gelden vanaf 1 januari 2008). 7. Het fonds verstrekt de ex-partner bij scheiding dan wel bij beëindiging van de gezamenlijke huishouding een bewijs van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Het fonds verstrekt de rechthebbende een bewijsstuk van zowel de tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde aanspraak waarop pensioenverevening zal worden gebaseerd alsmede de ingangsdatum van de uitbetaling. De (gewezen) deelnemer of gepensioneerde ontvangt daarvan een afschrift. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 10

11 8. Het fonds verstrekt na overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde aan de (ex-)partner en de kinderen een bewijsstuk ter zake van de bestaande aanspraken op (bijzonder) partnerpensioen en wezenpensioen. 9. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde ten minste een keer in de vijf jaar: - een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken en/of pensioenrechten, - informatie over de toeslagverlening. Het fonds informeert de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde binnen 3 maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging. (De bepalingen in dit lid gelden vanaf 1 januari 2008). 10. Het fonds verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde op verzoek: - het voor hem geldende pensioenreglement; - het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds; - de uitvoeringsovereenkomst (vanaf 1 januari 2008); - de voor hem relevante informatie over beleggingen (vanaf 1 januari 2008); - informatie die specifiek voor de betrokkene van belang is; - de voor hem relevante informatie over beleggingen (vanaf 1 januari 2008). 11. Om in aanmerking te komen voor een uitkering van partnerpensioen is iedere partner van een overleden (gewezen) deelnemer of gepensioneerde verplicht om op verzoek van het fonds stukken te overleggen, waaruit blijkt dat is voldaan aan de in artikel 1 omschreven voorwaarden om als partner in de zin van dit reglement te worden aangemerkt. 12. Het fonds verstrekt de (gewezen) deelnemer drie maanden voor de reguliere pensioendatum of, indien de (gewezen) deelnemer gekozen heeft voor een eerdere of latere pensioendatum, drie maanden voor de pensioendatum een opgave van de hoogte van de op de pensioendatum geldende pensioenrechten, en indien van toepassing een opgave van de opgebouwde aanspraken op partner- en wezenpensioen. Voorts verstrekt het fonds de pensioengerechtigde bij pensioeningang informatie over de toeslagverlening (vanaf 1 januari 2008). 13. Iedere (gewezen) deelnemer en gepensioneerde is verplicht het fonds in kennis te stellen van wijzigingen in zijn adres of mate van arbeidsongeschiktheid. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 11

12 14. Het bestuur van het fonds verstrekt eenmalig aan de deelnemers en aan de gewezen deelnemers eenmalig op verzoek, een opgave van - de premievrije waarde op 1 januari 2006 van de aanspraken opgebouwd ten behoeve van een pensioenuitkering in de periode voorafgaand aan de datum waarop de deelnemer of gewezen deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt; - de afkoopsom van bedoelde premievrije waarde, voor de situatie waarin de premievrije waarde wordt aangewend ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, eerste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 van de (gewezen) deelnemer. Artikel 4 Pensioensalaris 1. Voor de toepassing van het bepaalde in dit reglement wordt per de datum van aanvang van het deelnemerschap en vervolgens op iedere peildatum het pensioensalaris vastgesteld. 2. Het pensioensalaris is gelijk aan het vaste pensioengevende salaris, inclusief vakantietoeslag, zoals vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden, vermeerderd met de door de werkgever aan te wijzen variabele salarisbestanddelen, waarover de deelnemer pensioenaanspraken worden toegekend. 3. Voor een deeltijdwerker wordt voor de vaststelling van de pensioengrondslagen het pensioensalaris herrekend naar het pensioensalaris dat bij het bij de werkgever gebruikelijke aantal arbeidsuren zou hebben gegolden. Artikel 5 Franchise 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt door het bestuur een franchise vastgesteld. 2. De geldende franchise is opgenomen in het overzicht in bijlage I bij dit pensioenreglement. 3. De franchise wordt jaarlijks op de peildatum aangepast conform de aanpassing van de franchise in de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds ICK. Het bestuur kan besluiten hiervan af te wijken, onder de voorwaarde dat op iedere peildatum de franchise niet meer kan bedragen dan de franchise die geldt voor de werknemers geboren vóór 1 januari 1950 in de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds ICK. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 12

13 Artikel 6 Maximum pensioenen 1. Het maximale ouderdomspensioen op jaarbasis bedraagt 100% van het laatst vastgestelde pensioensalaris. Het maximale ouderdomspensioen wordt opgevat met inbegrip van de voor dat jaar geldende uitkering voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, onderdeel b, van de AOW, vermeerderd met de vakantietoeslag. 2. Het maximale partnerpensioen op jaarbasis bedraagt 70% van het maximale ouderdomspensioen als bedoeld in lid Het maximale wezenpensioen op jaarbasis bedraagt 14% van het maximale ouderdomspensioen als bedoeld in lid 1. Het maximale wezenpensioen wordt verdubbeld voor een kind waarvan beide ouders zijn overleden. 4. Het maximale tijdelijke ouderdomspensioen op jaarbasis bedraagt 100% van twee maal de voor dat jaar geldende uitkering voor gehuwden zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b en vijfde lid, onderdeel b van de AOW, vermeerderd met de vakantietoeslag en het verschil in verschuldigde premie voor de volksverzekeringen over het (tijdelijke) ouderdomspensioen voor en na de 65-jarige leeftijd. Artikel 7 Vervroeging pensioendatum 1. De (gewezen) deelnemer heeft de keuze tussen ingang van het ouderdomspensioen op de reguliere pensioendatum en gehele of gedeeltelijke ingang van het ouderdomspensioen op een vervroegde pensioendatum. Deze keuze ontbreekt indien en voor zover artikel 30 of artikel 31 toepassing vindt. 2. De vervroegde pensioendatum kan niet eerder zijn dan de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 55-jarige leeftijd bereikt. 3. Het ouderdomspensioen wordt actuarieel verlaagd ten opzichte van het ouderdomspensioen op de reguliere pensioendatum, op basis van de door het bestuur vastgestelde rekenregels. Periodiek beoordeelt het bestuur, gehoord de actuaris, of de rekenregels aanpassing behoeven en neemt indien noodzakelijk een besluit tot aanpassing van de rekenregels. De rekenregels zijn opgenomen in Bijlage II bij dit reglement. 4. Indien de (gewezen) deelnemer de ingangsdatum van het ouderdomspensioen wil vervroegen dient hij dit minimaal een half jaar voor de gewenste pensioendatum kenbaar te maken aan het fonds. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 13

14 Artikel 7A Uitstel pensioendatum 1. De deelnemer heeft op de reguliere pensioendatum de keuze tussen ingang van het ouderdomspensioen op de reguliere pensioendatum en ingang van het ouderdomspensioen op een latere pensioendatum. 2. Uitstel van de pensioendatum is uitsluitend mogelijk: a. Voor zover en voor zolang de deelnemer nog een dienstbetrekking heeft, en b. Tot uiterlijk het bereiken van de 65-jarige leeftijd of het eerdere moment waarop volgens artikel 6 door uitstel de maximale pensioenaanspraken zijn bereikt. Op het moment dat een dienstbetrekking komt te ontbreken gaat het ouderdomspensioen in. 3. Het ouderdomspensioen wordt actuarieel verhoogd ten opzichte van het ouderdomspensioen op de reguliere pensioendatum, op basis van door het bestuur vastgestelde rekenregels. Gedurende de uitstelperiode vindt geen verdere pensioenopbouw plaats, tenzij hier tussen werkgever en deelnemer aanvullende aanspraken over worden gemaakt. Op deze afspraken zijn de rekenregels van het fonds van toepassing. Periodiek beoordeelt het bestuur, gehoord de actuaris, of de rekenregels aanpassing behoeven en neemt indien noodzakelijk een besluit tot aanpassing van de rekenregels. De rekenregels zijn opgenomen in Bijlage II bij dit reglement. 4. Indien de deelnemer de ingangsdatum van het ouderdomspensioen wil uitstellen dient hij dit minimaal een half jaar voor de reguliere pensioendatum kenbaar te maken aan zijn werkgever. Artikel 8 Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen 1. De (gewezen) deelnemer kan bij beëindiging van het dienstverband en op de pensioendatum een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Hierna wordt deze omzetting ruil genoemd. 2. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat na de ruil resteert. 3. De ruil geschiedt op basis van de door het bestuur vastgestelde rekenregels. Periodiek beoordeelt het bestuur, gehoord de actuaris, of de rekenregels aanpassing behoeven en neemt indien noodzakelijk een besluit tot aanpassing van de rekenregels. De rekenregels zijn opgenomen in Bijlage II bij dit reglement. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 14

15 Indien de (gewezen) deelnemer gebruik wil maken van de keuzemogelijkheid als bedoeld in lid 1, dient hij dit uiterlijk binnen één maand na beëindiging van het dienstverband of ontvangst van de pensioenopgave kenbaar te maken aan het bestuur. Artikel 8A Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen 1. De (gewezen) deelnemer kan op de pensioendatum het opgebouwde partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen, mits de partner daarmee schriftelijk instemt. Hierna wordt deze omzetting ruil genoemd. 2. Het te ruilen partnerpensioen bedraagt niet meer dan 50% van het jaarsalaris. Het maximale te ruilen partnerpensioen wordt opgevat met inbegrip van 70% van de voor dat jaar geldende uitkering voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, onderdeel b, van de AOW, vermeerderd met de vakantietoeslag. Het verlies aan partnerpensioen dat door de ruil is ontstaan, kan nadien niet worden aangevuld. 3. De ruil geschiedt op basis van de door het bestuur vastgestelde rekenregels. Periodiek beoordeelt het bestuur, gehoord de actuaris, of de rekenregels aanpassing behoeven en neemt indien noodzakelijk een besluit tot aanpassing van de rekenregels. De rekenregels zijn opgenomen in Bijlage II bij dit reglement. 4. Indien de (gewezen) deelnemer gebruik wil maken van de keuzemogelijkheid als bedoeld in lid 1, dient hij dit uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de pensioenopgave kenbaar te maken aan het bestuur. 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 kan het ouderdomspensioen meer bedragen dan het aldaar opgenomen maximale ouderdomspensioen, indien en voor zover de overschrijding het gevolg is van ruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen. 6. Het bijzonder partnerpensioen conform artikel 14 en het op risicobasis verzekerde aanvullend partnerpensioen conform artikel 26 lid 5 komen niet in aanmerking voor uitruil. Artikel 9 Variabilisering 1. De (gewezen) deelnemer heeft op de pensioendatum de mogelijkheid te kiezen voor een tijdelijk verhoogd ouderdomspensioen met daarop volgend een levenslang verlaagd ouderdomspensioen danwel een tijdelijk verlaagd ouderdomspensioen met daaropvolgend een levenslang verhoogd Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 15

16 2. Indien de (gewezen) deelnemer kiest voor de mogelijkheid genoemd in lid 1, zal de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen na de herrekening actuarieel gelijk zijn aan de waarde voor de herrekening. De hierbij te hanteren rekenregels zijn opgenomen in Bijlage II. Periodiek beoordeelt het bestuur, gehoord de actuaris, of de rekenregels aanpassing behoeven en neemt indien noodzakelijk een besluit tot aanpassing van de rekenregels. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 kan het maximale ouderdomspensioen meer bedragen dan het aldaar opgenomen maximale ouderdomspensioen, indien en voor zover de overschrijding het gevolg is van de keuze als bedoeld in dit artikel. 4. De keuze als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op het eventueel meeverzekerde partnerpensioen, tenzij de partner daarmee schriftelijk instemt. Artikel 10 Bepalingen voor deeltijdwerkers 1. De pensioenaanspraken en bijdragen voor deeltijdwerkers worden vastgesteld met toepassing van de voor de deelnemer vastgestelde deeltijdfactor. 2. Het ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen voor deeltijdwerkers wordt vastgesteld door de volgens de artikelen 24 en 25 per deelnemersjaar op te bouwen aanspraken op (tijdelijk) ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor. Daarbij wordt uitgegaan van hetgeen in artikel 4 lid 3 is vastgelegd. De aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen worden uit het aldus vastgestelde ouderdomspensioen afgeleid volgens het bepaalde in de artikelen 26 en De deeltijdfactor wordt aangepast bij iedere wijziging van het overeengekomen aantal arbeidsuren of van het bij de werkgever gebruikelijke aantal arbeidsuren. Indien de deeltijdfactor wijzigt tussen twee peildata in, dan worden de voor het betreffende jaar toe te kennen pensioenaanspraken opnieuw vastgesteld. De aanspraken worden vastgesteld op basis van tijdsevenredigheid, rekening houdend met de voor iedere periode geldende deeltijdfactor. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 16

17 4. Met inachtneming van hetgeen in artikel 4 lid 3 is vastgelegd, wordt de volgens artikel 28 door de deelnemer verschuldigde bijdrage vermenigvuldigd met de voor hem geldende deeltijdfactor. Indien de deeltijdfactor wijzigt, wordt de door de deelnemer verschuldigde bijdrage op het moment van wijziging opnieuw vastgesteld op basis van de vanaf dat moment voor de deelnemer geldende deeltijdfactor. Artikel 11 Beëindiging van het deelnemerschap 1. Bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan als bedoeld in artikel 2 lid 3 sub a en b, krijgt de gewezen deelnemer een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en (indien van toepassing) tijdelijk ouderdomspensioen. De hoogte van deze premievrije aanspraken is gelijk aan de hoogte van de aanspraken zoals vastgesteld op de peildatum direct voorafgaande aan de datum van beëindiging van het deelnemerschap, vermeerderd met een tijdsevenredige opbouw van aanspraken in het jaar waarin het deelnemerschap wordt beëindigd. Bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan bij overlijden van de deelnemer, vervallen het op risicobasis verzekerde aanvullend partnerpensioen conform artikel 26 lid 5 en het aanvullend wezenpensioen conform artikel 27 lid Indien de gewezen deelnemer deelnam aan de excedentpensioenregeling, behoudt de gewezen deelnemer aanspraak op het tot de datum van beëindiging van het deelnemerschap opgebouwde pensioenkapitaal. Stortingen op de pensioenrekening zijn na beëindiging van het deelnemerschap niet meer mogelijk. 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt het deelnemerschap geacht voort te duren voor zover en zolang het fonds premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, als bedoeld in artikel 30 of artikel 31, verleent. 4. Op verzoek van de werkgever en met instemming van het bestuur kan voor gewezen deelnemers de pensioenopbouw voor een bepaalde periode worden voortgezet, indien de werkgever dit met betrokkenen bij beëindiging van het dienstverband is overeengekomen en indien en voorzover deze voortzetting in overeenstemming is met wettelijke bepalingen.. De pensioenopbouw wordt gebaseerd op de laatst vastgestelde pensioengrondslag. In de met betrokkenen overeengekomen regeling voor voortzetting van de pensioenopbouw is vastgelegd of en op welke wijze deze grondslag eventueel zal worden aangepast na beëindiging van het dienstverband. Aanspraken opgebouwd op grond van een ontvangen bijdrage van het SFVP als bedoeld in artikel 11A vormen een onderdeel van de volgens dit lid nog op te bouwen aanspraken. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 17

18 5. Bij beëindiging van het deelnemerschap zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 sub d, wordt de betreffende gewezen deelnemer als deelnemer opgenomen in het pensioenreglement. Artikel 11A Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering 1. Indien en zolang een gewezen deelnemer die aansluitend op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever werkloos is geworden en op de eerste werkloosheidsdag daaropvolgend 40 jaar of ouder is, op grond van die werkloosheid recht heeft op een loongerelateerde uitkering ingevolge de Werkloosheidswet en recht heeft op een voortzettingsbijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (SFVP), vindt voortzetting van de pensioenopbouw plaats overeenkomstig de bijdragenregelen SFVP. 2. De voortzetting van de pensioenopbouw vindt slechts plaats indien en voor zover de daarvoor benodigde voortzettingsbijdragen van de SFVP door het fonds is ontvangen. Artikel 12 Waardeoverdracht 1. a. Overdracht van pensioenaanspraken en de berekening van de waarde daarvan zal geschieden overeenkomstig de wettelijke regelen. b. De deelnemer, die overdracht wenst, dient binnen zes maanden na aanvang van het deelnemerschap een verzoek in, waarbij het bestuur gevraagd wordt om de pensioenaanspraken op te geven, die kunnen worden verkregen uit de over te dragen waarde van elders opgebouwde pensioenaanspraken. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 18

19 c. Voor een gewezen deelnemer wordt de waarde van zijn uit hoofde van de pensioenregeling opgebouwde pensioenaanspraken alleen overgedragen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de PW. Bij de gewezen deelnemer, die op de datum van beëindiging van het deelnemerschap gehuwd was, is voor de overdracht van de aanspraak op het partnerpensioen de afzonderlijke goedkeuring van de partner vereist. Door waarde-overdracht vervallen de daarmee corresponderende pensioenaanspraken jegens het fonds. 2. Indien de deelnemer bij opname besluit tot overdracht van pensioenaanspraken uit een voorgaande pensioenregeling, dan wordt de overgedragen waarde omgezet in pensioenaanspraken jegens het fonds overeenkomstig de wettelijke regelen. Indien de deelnemer tevens deelneemt aan de excedentregeling wordt de overdrachtswaarde in de verhouding tussen de pensioengrondslagen in de basis- en de excedentregeling verdeeld over beide regelingen. Het gedeelte van de overdrachtswaarde dat toe te rekenen is aan de excedentregeling wordt gestort op een afzonderlijke pensioenrekening ten name van de deelnemer als bedoeld in artikel 38 lid 4. Buiten beschouwing blijven aanspraken op partnerpensioen die achterblijven bij de overdragende pensioenuitvoerder. 3. Indien bij opname gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot overdracht, zal in verband daarmee een aantal extra jaren worden vastgesteld, die mede in aanmerking worden genomen bij de vaststelling en de hoogte van de pensioenaanspraken. 4. a. Heeft de ex-partner van een deelnemer in de oude pensioenregeling aanspraak op een te verevenen ouderdomspensioen dan wordt de waarde van deze aanspraak mede overgedragen. b. De overgedragen waarde wordt omgezet in een aanspraak op te verevenen ouderdomspensioen jegens het fonds, op basis van de daarvoor geldende wettelijke regels. c. De verkregen aanspraak op te verevenen ouderdomspensioen wordt geacht te zijn verkregen in deze pensioenregeling. De bepalingen van dit reglement zijn volledig van toepassing. d. De ex-partner krijgt een bewijs van de aanspraak op te verevenen ouderdomspensioen. 5. Kosten die voortvloeien uit een waardeoverdracht als bedoeld in dit artikel worden niet, in aanvulling op de in artikel 16 lid 3 bedoelde bijdrage, afzonderlijk bij de aangesloten ondernemingen in rekening gebracht. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 19

20 6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 kunnen de aldaar genoemde maximale pensioenen worden overschreden indien en voor zover dat het gevolg is van waardeoverdracht als bedoeld in lid 3. Artikel 12A Afkoop 1. Aanspraken voortvloeiend uit dit pensioenreglement kunnen slechts worden afgekocht in die gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. De afkoop zal plaatsvinden onder de voorwaarden als vermeld in de desbetreffende bepalingen van de PW. Het bestuur kan afkoop ten behoeve van conversie afhankelijk stellen van een onderzoek naar de gezondheidstoestand van de rechthebbende. 2. Het fonds heeft het recht om op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer af te kopen, indien op basis van de tot het tijdstip van beëindiging opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen de uitkering van het ouderdomspensioen op jaarbasis op de pensioendatum minder zal bedragen dan het in bijlage II genoemde bedrag, tenzij de gewezen deelnemer het fonds binnen twee jaar na beëindiging van de deelneming heeft gemeld dat de gewezen deelnemer een procedure tot waardeoverdracht is gestart. Voor de gewezen deelnemer die tevens deelnam aan de excedentregeling, wordt ten behoeve van de toetsing aan het grensbedrag als bedoeld in de eerste volzin, het opgebouwde pensioenkapitaal fictief omgerekend in aanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen in de verhouding 100: Indien de pensioendatum voor het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van twee jaar ligt, heeft het fonds het recht om bij de ingang van het ouderdomspensioen een aanspraak op ouderdomspensioen en eventuele andere aanspraken ten behoeve van de gewezen deelnemer of zijn nabestaanden af te kopen, indien de uitkering van het ouderdomspensioen op de pensioendatum minder bedraagt dan het in bijlage I genoemde bedrag. 4. Het fonds heeft jegens de partner het recht om een recht op partnerpensioen en eventuele andere pensioenrechten ten behoeve van de nabestaanden van dezelfde deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde af te kopen, indien de uitkering van het partnerpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum minder bedraagt dan het in bijlage I genoemde bedrag. 5. Het fonds heeft jegens de gewezen partner het recht om een aanspraak op bijzonder partnerpensioen af te kopen indien de uitkering van het partnerpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum minder bedraagt dan het in bijlage I genoemde bedrag. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 20

21 6. Het fonds dat gebruik wil maken van het in het tweede respectievelijk derde lid bedoelde recht informeert de gewezen deelnemer respectievelijk de gepensioneerde over zijn besluit hieromtrent binnen zes maanden na afloop van de periode van twee jaar na beëindiging van de deelneming respectievelijk binnen zes maanden na de pensioendatum en gaat over tot de uitbetaling van de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden. 7. Als het fonds gebruik maakt van het in het vierde lid respectievelijk vijfde lid bedoelde recht informeert het fonds de (gewezen) partner hierover binnen zes maanden na de ingangsdatum respectievelijk binnen zes maanden na melding van de scheiding en gaat binnen die termijn over tot uitbetaling van de afkoopwaarde aan de (gewezen) partner. 8. Het fonds stelt de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken als bedoeld in het tweede en derde lid, ter beschikking aan de gewezen deelnemer dan wel de gepensioneerde, met uitzondering van de afkoopwaarde van een bijzonder partnerpensioen, die ter beschikking wordt gesteld aan de gewezen partner. 9. Het fonds vergoedt rente over de periode tussen het besluit tot afkoop en de betaling van de afkoopwaarde. 10. Het fonds kan op het in het derde lid bedoelde tijdstip of na de in het zesde lid bedoelde termijn van twee jaar en zes maanden afkopen indien: a. de gewezen deelnemer of gepensioneerde daarmee instemt; en b. de hoogte van het ouderdomspensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het in het tweede lid bedoelde grensbedrag. 11. Het fonds kan na de in het zevende lid bedoelde termijn afkopen indien: a. de (gewezen) partner daarmee instemt; en b. indien de hoogte van het partnerpensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het dan het in het vierde en vijfde lid genoemde grensbedrag. 12. Het in het tweede tot en met vijfde lid genoemde bedrag wordt jaarlijks herzien conform het bepaalde in artikel 66 lid 8 van de PW. 13. De afkoop als bedoeld in dit artikel vindt plaats op basis van door het bestuur vastgestelde sekseneutrale afkoopfactoren. De geldende afkoopfactoren conform dit artikel zijn vastgelegd in bijlage III bij dit reglement. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 21

22 Artikel 12B Afkoop, vervreemding, zekerheidsstelling Aanspraken ingevolge deze pensioenregeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de PW. Artikel 13 Pensioenverevening 1. Indien het huwelijk van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde eindigt door echtscheiding of scheiding van tafel en bed, of in geval van beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door omzetting in een huwelijk heeft de voormalige partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde recht op uitbetaling van een deel van het aan de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde toekomende ouderdomspensioen en (indien van toepassing) tijdelijk ouderdomspensioen. Dit deel is gelijk aan 50% van het ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen dat zou gelden indien: a. de tot verevening verplichte (gewezen) deelnemer uitsluitend zou hebben deelgenomen gedurende de deelnemersjaren, inclusief de periode dat pensioenopbouw wordt voortgezet in verband met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, gelegen tussen de datum van huwelijk respectievelijk aanvang van het geregistreerd partnerschap en het tijdstip van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed danwel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap; b. op het tijdstip van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed danwel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap het deelnemerschap zou zijn geëindigd anders dan bedoeld in artikel 2 lid 3 sub a en b. 2. Indien het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap ligt vóór het tijdstip van de echtscheiding of scheiding van tafel een bed danwel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft de voormalige partner recht op uitbetaling van 50% van het ouderdomspensioen en (indien van toepassing) het tijdelijk ouderdomspensioen, dat zou gelden indien de tot verevening verplichte gewezen deelnemer of gepensioneerde uitsluitend zou hebben deelgenomen gedurende de deelnemersjaren gelegen tussen de datum van huwelijk respectievelijk aangaan van het geregistreerd partnerschap en het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap. 3. Indien bij de beëindiging van het huwelijk van een (gewezen) deelnemer aan de excedentpensioenregeling door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed het pensioenkapitaal reeds is aangewend voor aankoop van pensioenaanspraken, is dit artikel van overeenkomstige toepassing. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 22

23 4. Bij de beëindiging van het huwelijk van een (gewezen) deelnemer door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed vóór aanwending van het pensioenkapitaal, heeft de gewezen partner overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op verevening van het tijdens de huwelijkse periode gevormde pensioenkapitaal op de pensioenrekening van de (gewezen) deelnemer. 5. In afwijking van het onder lid 1, lid 2, lid 3 en lid 4 bepaalde wordt bij de verevening rekening gehouden met een ander percentage respectievelijk een andere periode respectievelijk een andere verdeling van het pensioenkapitaal indien de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de voormalige partner dit bij schriftelijke overeenkomst in verband met de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap zijn overeengekomen. Ten bewijze hiervan dient een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de overeenkomst aan het fonds te worden overgelegd. 6. De uitbetaling aan de voormalige partner geschiedt onder de in dit reglement vastgelegde voorwaarden. De uitbetaling gaat in op het tijdstip waarop volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op uitbetaling bestaat. 7. Het recht op uitbetaling van de voormalige partner sluit, zolang dit recht bestaat, uitbetaling van de ter zake van die uitbetaling vastgestelde bedragen inclusief eventuele verhogingen aan de (gewezen) deelnemer en gepensioneerde uit. 8. Met inachtneming van het in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ter zake bepaalde kan het recht op uitbetaling van ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen en het toegekende bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een (eigen) aanspraak op ouderdomspensioen voor de voormalige partner, mits dit bij huwelijkse voorwaarden respectievelijk voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding respectievelijk beëindiging van het geregistreerd partnerschap is overeengekomen. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het fonds is gehecht dat het instemt met bedoelde omzetting. 9. De aanspraak op (tijdelijk) ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde kan zonder toestemming van diens partner niet bij overeenkomst tussen enerzijds de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en anderzijds het fonds of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de PW, tenzij de partners het recht op pensioenverevening ingevolge de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten. Elk beding, strijdig met het bepaalde in dit lid is nietig. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 23

24 10. Bij de toepassing van dit artikel zullen de bepalingen van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in acht worden genomen. 11. Het recht op verevening kan alleen dan rechtstreeks jegens het fonds worden uitgeoefend, indien de echtscheiding of scheiding van tafel en bed danwel beëindiging van het geregistreerd partnerschap binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding op de in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding voorgeschreven wijze aan het fonds is gemeld. 12. Het bestuur is bevoegd de kosten van een verevening aan de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de voormalige partner ieder voor de helft in rekening te brengen dan wel in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen. Artikel 14 Bijzonder partnerpensioen 1. Indien het huwelijk dan wel het geregistreerd partnerschap van de deelnemer wordt beëindigd door scheiding dan wel ingeval van beëindiging van de gezamenlijke huishouding, verkrijgt de ex-partner aanspraak op een bijzonder partnerpensioen dat gelijk is aan het partnerpensioen dat de deelnemer zou hebben verkregen indien op het moment van scheiding dan wel beëindiging van de gezamenlijke huishouding het deelnemerschap zou worden beëindigd anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum. 2. Indien het huwelijk dan wel het geregistreerd partnerschap van de gewezen deelnemer of gepensioneerde wordt beëindigd door scheiding dan wel ingeval van beëindiging van de gezamenlijke huishouding, verkrijgt de expartner aanspraak op een bijzonder partnerpensioen dat gelijk is aan het premievrije partnerpensioen. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing als: a. het geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden, vermissing of door omzetting in een huwelijk; b. de gezamenlijke huishouding eindigt door overlijden of het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met dezelfde partner als waarmee de gezamenlijke huishouding werd gevoerd. Artikel 15 Betaling van pensioenen 1. De betaling van toegekende pensioenen geschiedt in maandelijkse termijnen in de tweede helft van de maand Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 24

25 2. Het bestuur kan de pensioengerechtigde verplichten een bewijs van in leven zijn te overleggen. 3. De pensioenuitkeringen zullen worden verminderd met die belastingen en heffingen, welke het fonds gerechtigd is in te houden en verplicht is af te dragen ingevolge de op het tijdstip van uitkering van kracht zijnde wetten of besluiten. Artikel 16 Onvoorziene gevallen 1. In alle bij dit pensioenreglement niet voorziene gevallen neemt het bestuur een beslissing naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de wel in het pensioenreglement geregelde gevallen. Hierbij zullen tevens de fiscale kaders in acht worden genomen. 2. Het bestuur heeft het recht om namens de werkgever de in dit reglement beschreven pensioenregeling vóór het van kracht worden daarvan ter beoordeling van de fiscale toelaatbaarheid voor te leggen aan de bevoegde inspecteur en daarop desgewenst een voor beroep vatbare beschikking te vragen. Het bestuur heeft de bevoegdheid om namens de werkgever zich neer te leggen bij deze beschikking en de in dit reglement beschreven pensioenregeling in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van deze beschikking. Artikel 17 Wijziging of beëindiging van de pensioenregeling Deze pensioenregeling kan door Hewlett-Packard worden gewijzigd of beëindigd evenwel met dien verstande, dat een wijziging van de regeling slechts mogelijk is indien: a. de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds ICK wordt gewijzigd en dezelfde wijzigingen ook in deze pensioenregeling worden doorgevoerd. b. de wijzigingen die geen verband houden met aanpassingen in de pensioenregeling uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds ICK er niet toe leiden dat de pensioenregeling niet meer als minimaal gelijkwaardig aan de pensioenregeling uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds ICK kwalificeert. De wijzigingen die geen verband houden met aanpassingen in de pensioenregeling uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds ICK zijn slechts mogelijk indien sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken, een en ander als bedoeld in artikel 19 van de PW. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 25

26 c. De wijziging als bedoeld in dit artikel zal geen gevolgen hebben voor de reeds verworven pensioenaanspraken. Indien Hewlett-Packard besluit de pensioenregeling te wijzigen of te beëindigen, dan zal het de deelnemers daarvan onverwijld in kennis stellen. Het pensioenfonds informeert de werknemer binnen 3 maanden na een wijziging in de pensioenovereenkomst over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij het fonds. Artikel 18 Overgangsbepaling Voor de deelnemers die op 31 december 2003 deelnamen aan de pensioenregeling die werd uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Digital Nederland worden de op 31 december 2003 opgebouwde pensioenaanspraken ingebracht in deze pensioenregeling en jaarlijks verhoogd overeenkomstig artikel 29, zolang het deelnemerschap voortduurt. Artikel 19 Inwerkingtreding Dit pensioenreglement treedt in werking op 1 januari 2006 en is laatstelijk gewijzigd per 1 juli Dit pensioenreglement is per 1 juli 2013 gewijzigd in verband met het aanpassen van de aanwendings- en flexibiliseringsfactoren in de bijlagen II tot en met IV. Dit pensioenreglement is op 15 februari 2013 gewijzigd in verband met een verduidelijking van het pensioenreglement met betrekking tot deeltijdpensionering en de leeftijdsvaststelling in de excedentpensioenregeling. Dit pensioenreglement is op 12 oktober 2012 gewijzigd in verband met de toevoeging van de inachtneming van de fiscale kaders. Dit pensioenreglement is op 24 november 2011 gewijzigd in verband met de splitsing van het vaste en variabele pensioengevende salaris. Dit pensioenreglement is op 30 september 2011 gewijzigd om de toeslagbepalingen volledig in lijn te brengen met de teksten uit de toeslagenmatrix. Pensioenreglement A Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 26

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013) Pensioenreglement 1.7.2013 Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard

Nadere informatie

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006 Pensioenreglement A van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (pensioenreglement voor de zogenoemde 55-plussers zie voor definitie artikel 2 lid 4) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pensioenreglement B. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006

Pensioenreglement B. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006 Pensioenreglement B van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (pensioenreglement voor de zogenoemde 55-minners en nieuwe werknemers zie voor definitie artikel

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement Datum : juni 2015 Versie : 1.0

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement Datum : juni 2015 Versie : 1.0 Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK Pensioenreglement 2015 Datum : juni 2015 Versie : 1.0 Inhoudsopgave artikel 1 omschrijving artikel 2 deelnemerschap artikel 3 informatieverstrekking artikel 4 pensioensalaris

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Middelloonregeling. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Versie 19-06-2015

Middelloonregeling. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Versie 19-06-2015 Versie 19-06-2015 Middelloonregeling in werking getreden per 1 januari 2014 en laatstelijk gewijzigd per 19 juni 2015 Uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Gevestigd te Amstelveen

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun December 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 7 Artikel 3 Informatieverstrekking... 8 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 van STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM

PENSIOENREGLEMENT 2006 van STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM PENSIOENREGLEMENT 2006 van STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM Inhoudsopgave I. ALGEMEEN ARTIKEL 1... OMSCHRIJVING ARTIKEL 2... DEELNEMERSCHAP ARTIKEL 3... INFORMATIEVERSTREKKING* ARTIKEL 4...PENSIOENSALARIS

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND

STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND 1 januari 2016, versie 1 maart 2016 STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND Pensioenreglement van de Middelloonregeling voor de werknemers van Chemours Netherlands B.V. Inhoudsopgave Pensioenreglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK. Pensioenreglement 2011

Stichting Pensioenfonds KAS BANK. Pensioenreglement 2011 Stichting Pensioenfonds KAS BANK Pensioenreglement 2011 Datum : 1 maart 2011 Versie : 1.0 Opgesteld door : Bestuur 1 Inhoudsopgave I. Algemeen artikel 1 omschrijving artikel 2 deelnemerschap artikel 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Pensioenreglement 67 jaar

Pensioenreglement 67 jaar Pensioenreglement 67 jaar Voor werknemers geboren na 1 januari 1950 of in dienst na 31 december 2005 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 P. Dijkstra, secretaris N. Mol Bestuursmanagement:

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Gevestigd te Amstelveen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2011 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM

PENSIOENREGLEMENT 2011 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM PENSIOENREGLEMENT 2011 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN STICHTING DUTCH SECURITIES INSTITUTE (DSI) DIE GEBOREN ZIJN OP OF NA 1 JANUARI 1950 EN DIE

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement 2014

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK Pensioenreglement 2014 Datum : december 2013 Versie : 1.0 Pagina 1/22 Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK Inhoudsopgave artikel 1

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Bestaande uit: reglement basispensioen reglement collectief pensioensparen Versie 14 juni 2011 Inhoudsopgave I Basispensioen 2 Artikel

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO. voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants

PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO. voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants Kenmerk LNBB, 014-????,??-??-2014 pagina 1 Modelpensioenovereenkomst

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS GENERAL ELECTRIC NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS GENERAL ELECTRIC NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS GENERAL ELECTRIC NEDERLAND Artikel Titel INHOUDSOPGAVE 1. Algemene begripsbepalingen 2. Deelnemers 3. Informatieverstrekking 4. Omschrijving van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage.

STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage. STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage. Pensioenreglement 3. Pensioenreglement ingaande 1 januari 2011 voor apothekers in dienstverband met een loon hoger dan 75.000.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds MERCER

Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds MERCER Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds MERCER Versie 1.6 2015 Pensioenreglement 2015, versie 1.6 Inhoudsopgave artikel 1 omschrijving 1 artikel 2 deelnemerschap 5 artikel 3 informatieverstrekking

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN. POB-standaardreglement 2015. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN. POB-standaardreglement 2015. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN POB-standaardreglement 2015 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is van toepassing op: alle personen die op 31 december 2014 aanspraakgerechtigde

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN STICHTING PENSIOENFONDS AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN VOOR WERKNEMERS VAN STICHTING

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN STICHTING PENSIOENFONDS AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN VOOR WERKNEMERS VAN STICHTING PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN STICHTING PENSIOENFONDS AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN VOOR WERKNEMERS VAN STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015

PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Versie 2015 Dit pensioenreglement is vastgesteld op 24 december 2015 en zal per 1 januari 2015 in werking treden. Dit reglement vervangt conform artikel 26 Pensioenreglement 2014.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 6 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

Stichting Coop Pensioenfonds

Stichting Coop Pensioenfonds Coop Pensioenregeling 2015 Stichting Coop Pensioenfonds Gevestigd te Utrecht Versie december 2014 Stichting Co-op Pensioenfonds Coop pensioenregeling 2015 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. Het Fonds: de Stichting Pensioenfonds HAL; b. Het bestuur: het bestuur van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen... 4 Artikel 3. Deelnemerschap... 6 Artikel 4.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

55-plus Versie maart 2011

55-plus Versie maart 2011 Pagina 1 PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING "STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 55-plus Versie maart 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 januari 2016 2 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie