Maatschappelijk verslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2009"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2009 Amsterdam, mei 2010

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Belanghebbenden 10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 25 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid 50 5 Jaarrekening 52 3

4 4

5 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voor u ligt het Jaardocument 2009 van Amsta. Wij willen met dit document op transparante wijze verantwoording afleggen over onze dienstverlening en activiteiten in Ook in 2009 heeft Amsta ondersteuning geboden aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet (meer) in staat is zijn of haar leven (geheel) op eigen kracht vorm te geven. In het kader hiervan hebben we gewerkt aan de verdere ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Zo hebben wij in 2009 drie nieuwe locaties kunnen openen en zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en Zorggroep Amsterdam Oost, teneinde patiënten uit het OLVG sneller te kunnen laten doorstromen naar een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Daarnaast hebben wij gewerkt aan modernisering van ons aanbod, de ontwikkeling van kleinschaligheid en wijkgericht werken. Intern hebben in 2009 verder gebouwd aan het fundament van Amsta. Hierbij zijn enkele organisatorische wijzigingen ingevoerd, zoals het verminderen van het aantal stadsgebieden en het onderbrengen van de activiteiten van het cluster Ambulant & Ontwikkeling bij de stadsgebieden. Helaas kampten wij in 2009 ook met een aantal financiële tegenvallers. Dit betekende dat wij bezuinigingen hebben moeten doorvoeren. Ook in 2010 ontkomen we daar niet aan. Aan media aandacht heeft het Amsta niet ontbroken in Half april kwam verpleeghuis Jan Bonga in het nieuws door een artikel in Trouw, waarin drie voormalig verpleeghuisartsen zich uitspraken over de kwaliteit van zorg in Jan Bonga. Dit leidde tot veel aandacht in de media en tot een spoeddebat in de Tweede kamer, waarbij de vraag centraal stond op de situatie in Jan Bonga een incident was of dat er, gezien de vele incidenten, sprake was van onderliggende problematiek in de verpleeghuizen in Nederland. We gaan er verderop in dit jaardocument uitgebreid op in. In de tweede helft van 2009 heeft de Raad van Toezicht gesprekken gevoerd met Aad de Jonge, lid van de Raad van Bestuur en sinds september 2008 afwezig als gevolg van ziekte, over de voortzetting van zijn loopbaan. In deze gesprekken hebben beide partijen in goed overleg geconcludeerd dat Aad zijn carrière buiten Amsta zal voortzetten. Hiermee verliest Amsta een integere bestuurder, met hart voor de zorg en een grote betrokkenheid bij medewerkers en cliënten. We willen Aad danken voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Amsta en hem veel succes toewensen bij het vervolg van zijn loopbaan. In 2010 zal besloten worden of en hoe de vacature in de Raad van Bestuur wordt opgevuld. Al met al was 2009 een intensief jaar, waarin we hard hebben gewerkt om ondanks moeilijke omstandigheden, wijzigend overheidsbeleid en een nieuw financieringssysteem, de cliënten van Amsta de dienstverlening te bieden die zij nodig hebben. Dit alles was alleen mogelijk door de inzet van onze medewerkers, vrijwilligers, familieleden, samenwerkingspartners en leveranciers. Hen willen we op deze plaats dan ook graag bedanken. Mei 2010 Joep Aarts, voorzitter Raad van Bestuur 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Wibautstraat 129 Postcode 1091 GL Plaats Amsterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De organisatie kent een stichtingsvorm. Organisatorische structuur Amsta levert vanuit een kleine 30 locaties in Amsterdam zorg en ondersteuning aan ouderen (V&V, verpleging en verzorging) V&V) en aan mensen met een verstandelijke beperking (VG). Daarnaast biedt Amsta ondersteuning in de thuissituatie. De dienstverlening van Amsta was begin 2009 nog gebundeld in vier stadsgebieden en een cluster Ambulant & Ontwikkeling (A&O). Vrij snel na het begin van het jaar werd het aantal stadsgebieden teruggebracht naar drie en werden de activiteiten van het cluster Ambulant & Ontwikkeling ondergebracht in de drie stadsgebieden. De leiding van de stadsgebieden ligt bij de directeuren stadsgebied, die elk leiding geven aan een aantal managers Wonen Zorg en Welzijn (WZW-managers) en aan een Manager Behandeling en Begeleiding. De indeling van de stadsgebieden is als volgt: Stadsgebieden Centrum / Oost Oud West / Zuid Buiten de Ring Ambulant Team (A&O) Dagbesteding (A&O) Thuiszorg (A&O) Ingenhouszhof Schinkelhoek Nellestein Vrolikhuizen Amsteldijk Florijn 1 en 2 Buiten Oranjestraat Overtoom Haag en Veld Centrum van Ouderen Flesseman Villa Spijker Dienstencentrum Maarten Luther Mozaïekhofje De Admiraal Gooioord Czaar Peterpunt De Poort Rengerkerkerstraat Dr. Sarphatihuis Vondelstede Akerwateringstraat 6

7 Stadsgebieden Centrum / Oost Oud West / Zuid Buiten de Ring Wittenberg De Werf Jan Bongastraat Polderweg De Den (Dependance Jan Bonga) De Jutterij (dagbesteding) De Schutse Anton de Kom Meer en Oever Rijtuigenhof Naast de drie stadsgebieden bestaat het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, waarin alle facilitaire diensten zijn gebundeld. Centraal gepositioneerd zijn verschillende ondersteunende diensten en stafdiensten. De organisatiestructuur zag er schematisch als volgt uit: Raad van Toezicht Ondernemings- Raad Raad van Bestuur Centrale Cliëntenraad Bestuurssecretariaat Beleidsadviseurs: > Algemeen Financial control > Kwaliteit & Zorgcontrol > PR & Com- FAD municatie Huisvesting PO&O ICT Social Control Stadsgebied Stadsgebied Stadsgebied Centrum voor Centrum / Oost Oud-West / Zuid Buiten de ring Fac. Dienstverl. 7

8 Besturingsmodel De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestond in 2009 uit twee leden: de heren Joep Aarts en Aad de Jonge. Toelatingen Amsta beschikte eind 2009 over toelatingen voor 30 locaties die intramurale zorg verlenen. Vanuit een aantal locaties wordt ook extramurale zorg geleverd. Medezeggenschapsstructuur Medewerkers Er is een Ondernemingsraad (17 zetels) en er zijn vijf Onderdeelcommissies (OC s): > OC stadsgebied Centrum / Oost (13 zetels) > OC stadsgebied Oud-West/Zuid (13 zetels) > OC stadsgebied Buiten de Ring (13 zetels) > OC Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (11 zetels) > OC Ondersteunende Diensten ( 7 zetels) Elke Onderdeelcommissie is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. Cliënten Er is één Centrale Cliëntenraad en er zijn 14 lokale cliëntenraden. Iedere lokale cliëntenraad heeft een zetel in de Centrale Cliëntenraad, waarmee laatstgenoemde 14 zetels heeft. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Binnen Amsta zijn er verpleeghuizen, verzorgingshuizen, kleinschalige woonvormen voor ouderenzorg, kleinschalige woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking, ambulante ondersteuning op het terrein van algemene dagelijkse levensverrichtingen en op het gebied van verpleging en van diagnostiek. Amsta heeft speciale expertise in huis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek, zoals jongdementerenden, cliënten met het syndroom van Korsakov en cliënten met een duale problematiek (bv. in combinatie met een psychiatrische stoornis). De meeste V&V-locaties hebben een belangrijke buurtfunctie voor mensen uit de wijk. Zij bieden activiteiten en diensten aan die buiten de AWBZ vallen, zoals maaltijden in het restaurant, dans- en kaartavonden, computerlessen, een kapsalon, voorlichting over bepaalde voorzieningen en een klussendienst. AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee ja ja ja ja ja 8

9 Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee ja ja ja ja ja ja ja Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Hebt u in 2009 zorg of diensten verleend gefinancierd vanuit niet-publieke middelen? Ja/nee nee Uitbesteding en onderaanneming Onderaanneming Hebt u in 2009 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? Aan welke zorgaanbieders hebt u zorg uitbesteed? Hebt u in 2009 WTZi-zorg verleend als onderaannemer? Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)? Voor welke zorgaanbieders hebt u zorg in onderaanneming verleend? Antwoordcategorie Ja 2.5 mln. euro Cordaan/Omega nee nvt nvt Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens gehandicaptenzorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 208 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 208 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 47 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 256 verslagjaar Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, 245 inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie Aantal Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal 9

10 Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 425,0 323,5 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens VVT Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 294 Aantal extramurale cliënten ex cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 515 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 1400 Productie Aantal Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.791, ,4 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van Amsta is voornamelijk Amsterdam. Voor enkele specialistische onderdelen, zoals de zorg voor mensen met Korsakov en jongdementerenden, is het werkgebied groter (Noord-Holland). 2.4 Belanghebbenden Amsta wil als Amsterdamse zorgorganisatie nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een zorgzame infrastructuur in de wijken van Amsterdam. Om deze ambitie te kunnen realiseren, richten wij ons op verbindingen met de stad, en zoeken wij zoveel mogelijk samenwerking met welzijnsorganisaties, corporaties, eerstelijnszorg, ziekenhuizen e.d. Amsta streeft naar spreiding van het zorgaanbod over de stad en naar een zo groot mogelijke variatie van zorg per locatie. Duurzame samenwerking met ketenpartners wordt hierbij gezien als onmisbaar. Daarbij wil Amsta partner zijn voor het lokaal bestuur. 10

11 Omdat wij ons met name richten op mensen met complexe vragen hebben wij relaties opgebouwd met gespecialiseerde aanbieders in de stad: de GGZ-instellingen, revalidatiecentra, instellingen voor verslaafdenzorg en ziekenhuizen. Amsta participeert in een ouderennetwerk met het VUmc en het ouderennetwerk met het AMC. Deze netwerken zijn ingesteld in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg; een programma dat geld beschikbaar stelt aan universiteiten om via projecten en onderzoek de ouderenzorg te verbeteren. Hierna volgt een overzicht met de meest relevante samenwerkingspartners. Huisvesting Amsta heeft (huur)relaties met Stadgenoot (v/h Algemene Woningbouw Vereniging en Het Oosten), Evangelisch Lutherse Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis, SGBB, Ymere, Woonzorg Nederland, De Key, De Dageraad, Eigen Haard, Rochdale, Bebloem onroerend goed en Stadsherstel. GGZ-aanbieders/Maatschappelijke opvang Amsta werkt met een aantal organisaties samen in projecten, soms ook vastgelegd in overeenkomsten. Het gaat om de volgende organisaties: Arkin (AMC De Meren en JellinekMentrum); GGZ Ingeest; De Bascule; Symfora Groep; HVO-Querido en het Leger des Heils. Ketenzorg Partners op het gebied van ouderenzorg zijn Zorggroep Amsterdam Oost, Puur Zuid, Zonnehuisgroep Amstelland, Osira Groep, Cordaan, Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en Jan van Breemen Instituut. Amsta werkt samen met de meeste Amsterdamse ziekenhuizen, waarbij de relatie met het OLVG het meest intensief is. Vanuit de locaties van Amsta wordt samengewerkt met de eerstelijnsorganisaties in de omgeving. Ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking zijn MEE, Cordaan, Visio, Unal Zorg, Omega, Lijn5, Wier, Philadelphia en Weerklank belangrijke partners. Cordaan, Stichting Omega, Nifterlake en Joriskring bieden dagbesteding aan cliënten van Amsta. Amsta werkt samen met de (Z)MLK-scholen in Amsterdam: Mytyl-Tyltyl school, Alphons Laudy school, Kingma school en Heldring school. Amsta participeert in ZiZo, een samenwerkingsverband van aanbieders in Zuid-Oost. Stadsdelen/welzijnsorganisaties Amsta heeft bestuurlijk te maken met de centrale stad en met de meeste stadsdelen. Ook werkt Amsta samen met een aantal Amsterdamse welzijnsorganisaties: Combiwel, IJsterk, Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden, Blankenbergstichting. Cliëntenorganisaties Amsta heeft relaties met patiënten-/cliëntenorganisaties in het kader van bijvoorbeeld de bouwtrajecten en het overleg met de centrale cliëntenraad met: > Cliëntenbelang Amsterdam (v/h COSBO) > Landelijke organisatie Cliëntenraden (LOC) > Platform VG. 11

12 Overig Amsta heeft relaties met officiële instanties voor het verkrijgen van vergunningen, vergoedingen en voorschotten: Banken (Fortis, ABN/AMRO, ING), College Bouw, Gemeente Amsterdam, Ministerie van VWS en Zorgkantoor Agis. Tot slot kan in dit kader worden vermeld dat Amsta lid is van de VGN, Actiz en van de Sigra. 12

13 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Medewerkers en cliënten worden zowel formeel, via medezeggenschapsorganen, als informeel betrokken bij de wijze waarop Amsta de middelen besteedt aan zorg- en dienstverlening. Ook naar andere partijen zoals landelijke en lokale overheden, vakbonden, en het zorgkantoor, streeft Amsta openheid na. Zowel in de werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur als in de werkwijze van directeuren en managers wordt zo vorm gegeven aan de principes van de Zorgbrede Governance code. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer J.M.L. Aarts Voorzitter Raad van Bestuur > Bestuurslid Vereniging SIGRA (tot december 2009) > Lid Commissie Planning & Bouw Actiz De heer A. de Jonge Lid Raad van > Lid College Arbeidszaken Actiz Bestuur > Lid van De Bouwmaatschappij, adviescollege van WC De Key > Lid fondsenwervingscommissie Reliëf. Nevenfuncties De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur aanvaarden geen nevenfuncties dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De nevenfuncties worden vermeld in het Jaardocument. Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur In september 2008 moest de heer De Jonge wegens ziekte zijn werkzaamheden staken. Halverwege 2009 was de heer De Jonge zodanig hersteld, dat hij aan een re-integratietraject begon in een zorgorganisatie elders in het land. In het najaar besloot de heer De Jonge per 1 januari 2010 zijn functie als bestuurder van Amsta neer te leggen. De afwezigheid van de heer De Jonge had in 2008 tot gevolg dat er noodverbanden werden aangelegd om de voortgang van de organisatieonderdelen die tot zijn portefeuille behoorden, te waarborgen. Er werden twee stuurgroepen in het leven geroepen: een stuurgroep Financiële zaken en een stuurgroep PO&O. De financiële stuurgroep werd begin 2009 opgeheven na de komst van de (tijdelijke) Directeur Financiën. De stuurgroep PO&O werd in mei 2009 opgeheven en omgezet in een coördinatieoverleg PO&O, onder leiding van het nieuwe Hoofd van deze dienst. In 2009 werd de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur intensiever geïnformeerd over de ontwikkelingen en werd dankbaar gebruik gemaakt van hun deskundigheid. 13

14 Job Cohen overhandigt fotoboek Op woensdag 9 december overhandigde burgemeester Job Cohen het eerste exemplaar van een bijzonder fotoboek aan bewoners van het Centrum van Ouderen Flesseman. In dit boek heeft René Louman, receptionist bij Flesseman en in zijn vrije tijd getalenteerd fotograaf, op bijzondere wijze het verleden en heden van de bewoners van Flesseman gebundeld. Hierdoor ontstaat een krachtig beeld dat veel zegt over de geschiedenis Mw. Schaap, geportretteerd op de kaft van het boek, krijgt het eerste van de geportretteerde. Naast elk exemplaar uit handen van burgemeester Cohen individueel verhaal schetsen de foto s ook een mooi tijdsbeeld van een groep ouder wordende Amsterdammers in een levendige volkswijk in Amsterdam: de Nieuwmarktbuurt. Ter gelegenheid van de presentatie van het fotoboek had fotograaf René Louman de vrijheid genomen om ook een dergelijk portret te maken voor Job Cohen. Burgemeester Cohen was blij verrast en erg ingenomen met dit onverwachte geschenk. Toen tegen het eind van het jaar duidelijk werd dat de heer De Jonge niet terug zou keren als lid van de Raad van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht, na extern advies ingewonnen te hebben, besloten de vacature voorlopig niet in te vullen. Besloten werd de uitkomsten van de evaluatie van de fusie (die gepland stond in 2010) af te wachten alvorens een definitief besluit te nemen over de omvang van de Raad van Bestuur. Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht In het Reglement voor de Raad van Toezicht (d.d ) en het Reglement Raad van Bestuur (d.d ) is een aantal afspraken tussen bestuur en toezichthoudend orgaan beschreven. Het betreft o.a. informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht, intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht, verantwoording en verantwoordelijkheid Raad van Bestuur en besluitvorming door Raad van Bestuur. Bezoldiging Raad van Bestuur De bezoldiging van de bestuurders in 2009 vond plaats conform de arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de adviesregeling van de NVZD. 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Samenstelling Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied (Neven-)functies Mw. J.A.M. van Unen > Voorzitter > Vice-voorzitter Gehandicaptensport Benoemd: 2003 > Cie. Arbeidsvoorwaarden Nederland > Cie. Werkgever Hr. R. Degenhardt > Vicevoorzitter > Voorzitter bestuur Pensioenfonds voor de 14

15 Naam Aandachtsgebied (Neven-)functies Benoemd: 1996 > Cie. Financiën Grafische Bedrijven > Cie. Arbeidsvoorwaarden > Voorzitter Beleggingscie. Pensioenfonds > Cie. Werkgever voor de Grafische Bedrijven > Bestuurslid Vereniging voor Bedrijfstak Pensioenfonds Hr. H. Bakkerode Benoemd: 2004 > Cie. Governance > Redacteur Geron > Vicepresident Carer s Organisations van Eurocarers > Voorzitter Programmacommissie Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (bij het Nivel) > Lid Programmacommissie Preventiekracht / Thuiszorg bij ZonMW > Lid Dagelijks Bestuur van het International Longevity Centra Hr. F. Schreiner Benoemd: 2005 Op legde de heer Schreiner zijn functie als lid van de Raad van Toezicht neer. > Cie. Governance > Adviseur FNV-Formaat Hr. H. van den Broek Benoemd: 2005 Mw. B. van Dam Benoemd: 2005 > Cie. Financiën > Aandachtsgebied Huisvesting/Vastgoed > Aandachtsgebied Samenwerking/ Participaties > Lid, voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad > Cie. Governance > Aandachtsgebied: primair proces > Penningmeester Architectuur Lokaal te Amsterdam > Directeur-eigenaar Twee BV > Bestuurslid Stichting Open Oog te Amersfoort > Directievoorzitter Vathorst Beheer BV te Amersfoort > Adviseur MOQ Inter te Zeist > Commissaris Herinvesteringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel N.V. > Lid van Europese organisatie CHIPS (Children of Imprisoned Parents) > Voorzitter WMO-adviesraad A dam Noord > Voorzitter St. Theater Collectief Blonde Bizon > Lid Nederlandse Orde van Uitvinders Hr. B.J. Robbers Benoemd: 2005 > Plaatsvervangend lid Cie. Financiën > Bestuurslid vanuit RvT voor Vriendenstichting Amsta > Dir.-eigenaar adviesbureau voor Kunstinstellingen en Bestuursfuncties > Voorzitter Integraal Burgwallenoverleg van bewoners, belanghebbenden, politie, 15

16 Naam Aandachtsgebied (Neven-)functies bestuur en ambtenaren stadsdeel Centrum > Lid landelijk Geschillencollege D66 > Voorzitter Permanente Programmacommissie D66 Amsterdam > Lid RvT st. Muziekschool Amsterdam > Voorzitter Vermeulen-Brauckman Stichting > Voorzitter st. AMVJ-fonds > Bestuurslid st. AMVJ Beheer > Bestuurslid Stichting Epafras > Lid adviesgroep Het Binnenstadberaad van NV Zeedijk > Ambtsdrager Keizersgrachtkerk > Lid Breed Moderamen Classicale Vergadering Amsterdam van de Protestantse Kerk in Nederland > Lid van de Generale Synode van de PKN > Vennoot v.o.f. Robert Dusarduijn, Interieurarchitectuur en Toegepaste Kunst In het najaar van 2010 zal de Raad van Toezicht besluiten over een rooster van aftreden. Profiel In de Raad van Toezicht zijn de volgende disciplines, competentie en achtergronden vertegenwoordigd: financiële deskundigheid, kennis van de wereld van de zorg en de wetgeving met betrekking tot de zorg, ervaring met grote bouwactiviteiten, kerkelijke affiniteit, politieke ervaring en contacten, bedrijfsmatige en marketingervaring. Onafhankelijkheid Uitgangspunt in de taakuitoefening is een onafhankelijke, professionele en open opstelling en een heldere begrenzing in taken en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Gestreefd wordt naar een integrale benadering in de toezichthoudende en adviserende rol. De Raad van Toezicht werkt volgens een uit 2007 daterend Reglement. Vergaderfrequentie De Raad van Toezicht heeft in 2009 volgens een vergaderrooster zes keer vergaderd. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in verpleeghuis Jan Bonga had de Raad van Toezicht in april 2009 een extra vergadering. De Raad van Bestuur was bij deze zeven vergaderingen aanwezig. In november vond een besloten vergadering plaats van de Raad van Toezicht met als agendapunten: evaluatie eigen functioneren en de voorbereiding van de functioneringsgesprekken met de bestuurders. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft op 20 april 2009 een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad bijgewoond. Met de Ondernemingsraad overlegde een delegatie van de Raad van Toezicht twee keer en wel op 10 maart en 27 oktober

17 Informatievoorziening De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over alle belangrijke ontwikkelingen en resultaten rond bv. financiering (exploitatieoverzichten), kwaliteit (resultaten Inspectie, certificering), huisvesting en de diverse reorganisaties. De Raad van Bestuur legt besluiten schriftelijk vast via het verslag van het Bestuurlijk Overleg; deze verslagen worden ter informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht gestuurd. Daarnaast biedt de Raad van Bestuur bij elke vergadering van de Raad van Toezicht een bestuursrapportage aan. In deze rapportage staan ook alle relevante zaken met betrekking tot de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, waaronder in ieder geval de advies- en instemmingsaanvragen. Over calamiteiten en klachten wordt de Raad van Toezicht zo goed en snel mogelijk geïnformeerd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen regelmatig een overzicht bouwprojecten en het personeelsblad. Om (enige mate van) voeling te kunnen houden met de locaties van Amsta, worden vergaderingen van de Raad van Toezicht roulerend in die locaties gehouden. In het najaar kregen de leden van de Raad van Toezicht toegang tot het intranet van Amsta. Start Op maandag 30 maart ging het intranet van Amsta, van start. Met nieuws, informatie, vacatures, adressen en telefoonnummers. Per stadsgebied of afdeling werd een redacteur aangesteld, die het nieuws bijhoudt op de betreffende stadsgebied- of afdelingspagina. Ondertussen is niet meer weg te denken uit de organisatie als communicatiemiddel. Werkwijze en werkzaamheden Uitwerking van taken en verantwoordelijkheden, procedures en vereisten voor een goede gang van zaken zijn in statuten en een Reglement Raad van Toezicht vastgelegd. Een rooster van aftreden wordt in 2010 concreet ingevuld. Er zijn vier, al dan niet tijdelijke, commissies: > Commissie Financiën (permanente commissie). > Commissie arbeidsvoorwaarden, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter. Deze commissie, die in een eerder jaar zich bezighield met de arbeidsvoorwaarden en de beloning van de bestuurders, was in 2009 niet actief. > Commissie Werkgever (permanente commissie), bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter. Deze commissie voert de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de bestuurders. > Commissie Governance (permanent). Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over governance-zaken. 17

18 De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur bereiden gezamenlijk de agenda van de vergadering voor. Bij aanvang van de vergadering wordt de agenda vastgesteld. Belangrijke onderwerpen in 2009 waren: begroting 2009; de kwaliteit van de zorg (onder andere naar aanleiding van de publiciteit over de locatie Jan Bonga); samenwerking met collegaorganisaties en de langdurige afwezigheid van een van de leden van de Raad van Bestuur. Tegen het einde van het jaar ontstond er steeds meer zicht op het financiële resultaat over Verwacht werd een tekort van ongeveer 1 miljoen. Oorzaken van dit tekort waren o.a. fouten in de begroting van 2009 en teruglopende opbrengsten als gevolg van lagere productie en veranderde indicatiestelling. Door de complexiteit van de onderhavige materie èn ontwikkelingen in de Financieel Administratieve Dienst (FAD) liep het opstellen van de begroting 2010 enige vertraging op. Deze is begin 2010 vastgesteld. In 2009 heeft de Raad van Toezicht de vaststelling van de begroting 2009 door de Raad van Bestuur goedgekeurd en de jaarrekening 2008 goedgekeurd. Deze werd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 23 juni 2009 toegelicht door de accountant. Beoordeling functioneren Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft de taken, verantwoordelijkheden, wijze van besluitvorming etc. vastgelegd in een reglement. Naar de mening van de Raad van Toezicht is er geen sprake geweest van belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de organisatie. Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht functioneringsgesprekken met de bestuurders. Door de langdurige ziekte van het lid van de Raad van Bestuur heeft met hem in 2009 geen functioneringsgesprek plaatsgevonden. Het gesprek met de voorzitter, dat gepland stond voor december 2009, is door omstandigheden verschoven naar begin januari Functioneren Raad van Toezicht Het eigen functioneren werd, aan de hand van de uitgave Zorgbrede Governance Code onder leiding van een extern deskundige besproken. Om hun deskundigheid op peil te houden namen de toezichthouders regelmatig deel aan bijeenkomsten van onder andere de NVTZ. Bezoldiging toezichthouders De bezoldiging van de toezichthouders is gebaseerd op de NVTZ-regeling. Concreet betekende dit in 2009 een bezoldiging van 8.000,= voor de voorzitter; 7.000,= voor de vicevoorzitter en 6.000,= voor de overige toezichthouders. 3.4 Bedrijfsvoering Reorganisatie In 2009 heeft Amsta een aantal wijzigingen in de organisatie doorgevoerd. Redenen voor deze wijzigingen waren voortschrijdend inzicht en de noodzaak efficiënt te werken. Het betrof de volgende wijzigingen: > verkleinen van het aantal stadsgebieden van vier naar drie; > aanpassen van de managementstructuur in verpleeghuizen; 18

19 > opheffen van de sector Ambulant & Ontwikkeling VG en het onderbrengen van de activiteiten van deze sector in de stadsgebieden; > vorming van een stafbureau met daarin de functies Beleidsadvisering, Kwaliteit en Zorgcontrol, Projectondersteuning, PR & Communicatie, Entreefunctie, Vertrouwenspersoon en Bestuurssecretariaat. Ook de Financieel Administratieve Dienst en de afdeling PO&O werden in 2009 gereorganiseerd, zodat zij hun taken beter konden uitvoeren. Beide afdelingen beschikten vanaf 1 januari 2009 weer over respectievelijk een Directeur Financiën en een Hoofd PO&O. Voor het Centrum Facilitaire Dienstverlening (CFD) werd in de tweede helft van 2008 een ondernemingsplan geschreven. Per 1 april 2009 werd het CFD volgens dat plan ingericht. Van te voren was al duidelijk dat dit een ingrijpende verandering zou zijn; de praktijk bewees dat ook. Vanaf de zomer kwamen er signalen uit de organisatie over knelpunten in de facilitaire ondersteuning en over de afstemming van zorg en facilitair. Deze werden deels beschouwd als aanloopproblemen, maar de aard en de hoeveelheid van de reacties deden vermoeden dat dit niet het enige was. Dit vormde aanleiding om aan het eind van 2009 een quick-scan te laten uitvoeren door een extern adviseur. De resultaten hiervan zouden niet eerder dan januari 2010 bekend worden. De evaluatie van de fusie staat in het 2 e en 3 e kwartaal van 2010 op de agenda; in 2009 werd alvast een tussenbalans opgemaakt. Positief is de vorming van de stadsgebieden, de ontwikkeling van de medezeggenschap, de voortgang van de huisvestingsprojecten, de ketenvorming met OLVG en Zorggroep Amsterdam-Oost, de ICT-infrastructuur, het Directieoverleg, de inkoopvoordelen, de ontwikkelde communicatiemiddelen, het gezamenlijke opstapcertificaat, en de warmte en betrokkenheid die TNO overal binnen Amsta tegenkwam tijdens de audit. Werk aan de winkel is er nog op het gebied van de financiële functie, diverse PO&O-zaken, wisselingen in de laag van managers Wonen Zorg en Welzijn en het feit dat kwaliteitsbeleid nog onvoldoende van de grond komt. Een voorlopige conclusie was dat Amsta stevig moet werken aan het behalen van de doelen van de fusie: het vormen van een krachtige zorgaanbieder in de stad Amsterdam, het door schaalvergroting op kunnen vangen van onzekerheden, het verstevigen van de bedrijfsvoering, het creëren van synergie. De eerste twee doelen werden bereikt: Amsta is een partij die ertoe doet in de stad en die tegenvallers in één onderdeel elders kan opvangen. De laatste twee doelen vragen nog extra inzet. Financiële situatie Midden 2008 kwam Amsta financieel in zwaar weer terecht. De Regenboogconferentie van december 2008 stond in het teken hiervan en leverde vele suggesties op voor het ingrijpen in het uitgavenpatroon. In de loop van 2009 werden de suggesties in verschillende projecten ondergebracht en (deels) gerealiseerd. Te denken valt daarbij aan: terugbrengen van 4 naar 3 stadsgebieden, het onderbrengen van de sector Ambulant & Ontwikkeling in de stadsgebieden, het eenduidig organiseren van het management in de verpleeghuizen, herinrichting van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, ontwikkelen en zelf aanbieden van dagbesteding VG. Maar ook het terugdringen van het energieverbruik, centrale inkoop en het optimaal gebruik maken van subsidies kregen de aandacht. Eind 2009 is vanwege een niet rond te krijgen exploitatie Gooioord, een locatie voor 6 kinderen met een ernstige verstandelijke beperking, verdeeld over twee woonhuizen, gesloten. De kinderen zijn allemaal verhuisd naar andere woningen. 19

20 Daarmee was Amsta er niet. De invoering van de nieuwe financieringswijze middels ZZP s en de directe koppeling van productie en opbrengsten had grote gevolgen voor de inkomsten van Amsta. Dat gevoegd bij een nog niet voldoende ontwikkelde Financiële Functie betekende ook in 2009 dat de financiële situatie veel aandacht vroeg. Dat mondde uit in een lastig begrotingstraject 2010, waarin scherpe bezuinigingen noodzakelijk waren. Situatie Jan Bonga Verpleeghuis Jan Bonga kwam half april in het nieuws door een artikel in Trouw, waarin drie voormalig verpleeghuisartsen zich uitspraken over de kwaliteit van zorg in Jan Bonga. Hierin suggereerden zij ook dat er mogelijk cliënten voortijdig waren overleden. Hoewel Amsta geen aanwijzingen had dat dit laatste ook daadwerkelijk het geval was, werd hierdoor duidelijk hoe kwetsbaar de kwaliteit van zorg was. Het artikel in Trouw vormde de aanleiding tot een spoeddebat in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat stelden Tweede Kamerleden de vraag of de situatie in Jan Bonga een incident betrof of dat dit, gezien de hoeveelheid incidenten van de afgelopen tijd, illustratief was voor een onderliggend problematiek. Een conclusie werd vooralsnog door de Tweede Kamer niet getrokken. Om inzicht te krijgen in de situatie liet Amsta twee externe partijen onderzoek doen. Prof. Dr. P. Froeling, emeritus hoogleraar Verpleeghuisgeneeskundige aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen, werd gevraagd te onderzoeken of er voortijdig cliënten waren overleden als gevolg van onvoldoende zorg in de periode Prof. Froeling kwam tot de volgende conclusies: 1. Het is niet aannemelijk dat onvoldoende zorg in de periode heeft geleid tot ongewenst voortijdig overlijden van cliënten. De uitspraak dat dit wel het geval zou zijn is gebaseerd op vage suggesties. 2. Vergeleken met de zorg zoals die gebruikelijk is bij vergelijkbare verpleeghuizen, was de zorg die in verpleeghuis Jan Bonga gegeven werd in de periode onder de maat. Met name de slechte communicatie tussen de verschillende disciplines en het ontbreken van een stevige teamgeest vielen op. Zorgconsult kreeg de opdracht te onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen waren van Jan Bonga om duurzaam verantwoorde zorg te bieden. Zorgconsult concludeerde dat de kwaliteit van zorg in de dagelijkse praktijk onvoldoende geborgd was en de veiligheid niet gegarandeerd was. Als oorzaken werden genoemd: de te krappe en onevenwichtige personeelsbezetting, te grote afdelingen, gebrekkige onderlinge samenwerking, onvoldoende controle en toezicht, te kort schieten van ondersteunende diensten en verouderde gebouwen. Zorgconsult adviseerde een herstelplan uit te voeren op drie hoofdlijnen: werken aan meer persoonlijke zorg, werken aan meer professionele zorg en werken aan organisatorisch verantwoorde zorg. Ondersteund door een Begeleidingscommissie, startte in de Jan Bonga een Verbeterteam met het maken en uitvoeren van een Herstelplan. 20

Uw levensstijl is voor ons...

Uw levensstijl is voor ons... Uw levensstijl is voor ons... Die prettige sfeer is kenmerkend voor Amsta Amsta is een zorgorganisatie waar iedereen telt. Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan mensen met

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2010

Jaarverantwoording 2010 Jaarverantwoording 2010 Maatschappelijk verslag Amsterdam, mei 2011 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 5 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Iedereen telt Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan ouderen, mensen met een verstandelijke handicap, en anderen die om welke reden

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Amsterdam, mei 2012 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 5 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 6 2.2

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2008

Maatschappelijk verslag 2008 Maatschappelijk verslag 2008 Amsterdam, juni 2009 2 Inhoudsopgave Maatschappelijk Verslag 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 5 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschetsen voor de werving en selectie van een. Voorzitter. twee leden Raad van Toezicht

Profielschetsen voor de werving en selectie van een. Voorzitter. twee leden Raad van Toezicht Profielschetsen voor de werving en selectie van een Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Stichting Amsta Amsterdam (najaar 2010) - 1 - Inhoud Pagina 1. Achtergrond vacatures 3 2. Historie Stichting

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014.

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. 2014 was een jaar waarin vernieuwing en verandering aan de orde van de dag waren. Een nieuwe zorgvisie, de start van uiteenlopende nieuwe projecten, een nieuwe

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de misstanden van zorgbureau SPV (2011Z20649).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de misstanden van zorgbureau SPV (2011Z20649). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

dicht bij ons, midden in de stad

dicht bij ons, midden in de stad Bij Amsta ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking bij het vormgeven van hun persoonlijke woon- en leefwensen. We doen dat in heel Amsterdam, met vele woonvormen, diensten en ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het bestuur van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort Tel.

JAARVERSLAG Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort Tel. Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort ClientenraadVerpleeghuisDeLichtenberg@beweging3.nl Tel. 033-4692585 JAARVERSLAG 2015 Locatiecliëntenraad Verpleeghuis De Lichtenberg Beweging

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Tympaan 30 september Workshop Gebiedsgerichte aanpak Context samenwerking wonen welzijn zorg 1. Dubbele vergrijzing: 75-plus verdubbelt, elke week een weekend

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie