BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 26/04/2010 tot 30/04/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 26/04/2010 tot 30/04/2010 95"

Transcriptie

1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 26/04/2010 tot 30/04/

2 Commissies DINSDAG 27 APRIL 2010 BEZOEK VAN DE ALBANESE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Op 27 april 2010 werd de heer Ilir Meta, Albanees vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, ontvangen door de heer Geert Versnick, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen. De heer Meta werd vergezeld door de Albanese ambassadeur mevrouw Mimoza Halimi. De heer Meta onderstreepte hoeveel belang Albanië hecht aan de bilaterale betrekkingen met België. Hij herinnerde eraan dat zijn land nu lid is van de NAVO en wees erop dat het ook naar toetreding tot de Europese Unie streeft. Albanië hoopt dan ook dat de Europese Commissie in de herfst een positief advies zal uitbrengen over de toekenning van het statuut van kandidaatlidstaat; het land is er zich evenwel terdege van bewust dat het nog een lange weg te gaan heeft, nadat het gedurende vele jaren veruit het meest geïsoleerde land van het Europese continent is geweest. Zijn wil tot integratie heeft Albanië ertoe gebracht mee te werken aan de stabilisatie van de regio (het land gaat prat op een goede verstandhouding met al zijn buurlanden) en deel te nemen aan de internationale strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. Dat engagement, evenals de veiligheid en de stabiliteit waarop Albanië zich thans laat voorstaan (in weerwil van de aanhoudende politieke impasse waarin het land zich sinds de verkiezingen van vorige zomer bevindt), maken dat de minister optimistisch is over de voortzetting van het aangevatte proces. Op de vraag van de heer Versnick naar de redenen voor zijn eis tot hervorming van de kieswetgeving, antwoordde de heer Meta dat het huidige systeem, dat door een grote verscheidenheid van verkiesbaarheidsdrempels wordt gekenmerkt en het tweepartijenstelsel in de hand werkt, niet de optimale democratische representativiteit waarborgt en zeker niet de meest aangewezen formule is voor een Staat met een totalitair verleden. De heer Versnick benadrukte dat de eerbied voor de democratische geest en het behoud van de politieke stabiliteit noodzakelijke voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van een welvarende economie.

3 Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter : de heer François Bellot MAANDAG 26 APRIL 2010 Regeling van de werkzaamheden. Uiteenzetting van de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. - Inleidende uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine. -.Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden - Hebben het woord gevoerd : de heer Bart Van der Herten, expert van de commissie en de heren David Geerts, Ludo Van Campenhout, François Bellot, Jef Van den Bergh en Ronny Balcaen. WOENSDAG 28 APRIL 2010 Hoorzitting met de heren Pierre Forton, André Latruwe en Joan Peeters (FOD Mobiliteit en Vervoer). - Inleidende uiteenzetting van de heren Pierre Forton, André Latruwe en Joan Peeters. - Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden - Hebben het woord gevoerd : mevrouw Linda Musin, de heren David Geerts, Jan Mortelmans, Ronny Balcaen en François Bellot. Volgende vergadering : maandag 3 mei Parlementaire overlegcommissie GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE Voorzitters : de heren Patrick Dewael en Armand De Decker DONDERDAG 29 APRIL Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken, nr /1-8. Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende organisatie van de parlementaire overlegcommissie). - De onderzoekstermijn wordt verlengd met 30 dagen. 2. Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, nr /2. Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende organisatie van de parlementaire overlegcommissie). - De onderzoekstermijn wordt verlengd met 30 dagen.

4 3. Wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de banenplannen, nr /1. Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en van artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende organisatie van de parlementaire overlegcommissie). - Het verzoek tot spoedbehandeling is ingetrokken. 4. Wetsontwerp tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan; nr Spoedbehandeling gevraagd door de regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en van artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). - De evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 15 dagen. Financiën en Begroting COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea DONDERDAG 29 APRIL Wetsontwerp tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan, nr. 2576/1. - Rapporteur : de heer Luk Van Biesen. - De algemene bespreking werd aangevat. - Hebben het woord gevoerd : de heren Daems, Van de Velde, Goyvaerts, Gilkinet, Flahaux, Van Biesen, de Donnea, Bogaert, mevrouw Pas en de heren Van den Eynde en Laeremans.

5 Plenaire vergadering DONDERDAG 29 APRIL 2010 NAMIDDAG (0151), AVOND (0152) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Voorstel van resolutie (de heer David Clarinval, mevrouw Kattrin Jadin, de heren Denis Ducarme en Daniel Bacquelaine, mevrouw Jacqueline Galant, de heren Jean-Jacques Flahaux en Olivier Hamal en mevrouw Carine Lecomte) betreffende de aantrekkelijkheid van de huisartsgeneeskunde, in het bijzonder in landelijke gebieden, nrs. 1546/1 tot 6. Het voorstel van resolutie (nr. 1546) wordt unaniem aangenomen met 140 stemmen 2. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft, nrs. 270/1 tot 7. Dit wetsvoorstel beoogt de korpschefs van de magistratuur de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op de plaatsvervangend magistraten van meer dan zeventig jaar die dat wensen, zodat ze hun ambt kunnen blijven uitoefenen voor een tijdspanne van één jaar, die tweemaal kan worden hernieuwd. Het wetsontwerp (n 270) wordt aangenomen met 112 stemmen tegen 27 en 1 onthouding 3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen, nrs. 2467/1 tot 4. Het wetsontwerp (n 2467) wordt aangenomen met 126 stemmen tegen 14 en 1 onthouding 4. - Wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine en Xavier Baeselen, de dames Françoise Colinia en Corinne De Permentier en de heren Daniel Ducarme, Denis Cucarme en Eric Libert) tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt, nrs. 2289/1 tot 6. - Wetsvoorstel (de heren Filip De Man, Bart Laeremans, Bert Schoofs en mevrouw Annick Ponthier) tot wijziging van het Strafwetboek inzake de invoering van een verbod op het dragen van gelaatverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen, nrs. 433/1 tot 3. - Wetsvoorstel (de heer Georges Dallemagne, mevrouw Catherine Fonck en de heren Christian Brotcorne en Josy Arens) betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg, nrs. 2442/1 tot 3. - Wetsvoorstel (mevrouw Leen Dierick en de heren Michel Doomst en Luc Peetermans) houdende instelling van een verbod tot het overmatig bedekken van het gelaat, nrs. 2495/1 et 2.

6 Dit wetsvoorstel strekt ertoe het Strafwetboek in die zin te wijzigen dat het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt, strafbaar wordt gesteld. Het wetsvoorstel (nr. 2289) wordt aangenomen met 136 stemmen en 2 onthoudingen 5. Voorstel van resolutie betreffende de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, nrs. 2502/1 en 2. Het voorstel van resolutie (nr. 2502) wordt aangenomen met 93 stemmen en 44 onthoudingen 6. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft, nrs. 2380/1 tot 10. Het wetsontwerp (nr. 2380) wordt aangenomen met 140 stemmen en 1 onthouding 7. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid, nrs. 2486/1 tot 7 Het wetsontwerp (nr. 2486) wordt aangenomen met 126 stemmen en 15 onthoudingen 8. Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, nrs. 2493/1 tot 5. Het wetsontwerp (nr. 1546) wordt unaniem aangenomen met 141 stemmen 9. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, nrs. 2468/1 tot 5. - Wetsvoorstel (de heer François-Xavier de Donnea, mevrouw Jadin en de heren David Clarinval en Olivier Hamal) tot wijziging van artikel 85 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, nrs. 328/1 tot 4. - Wetsvoorstel (de heer Hans Bonte) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voor wat betreft het doorlopend krediet, nrs. 582/1 en 2. - Wetsvoorstel (de dames Katrien Partyka, Mia De Schamphelaere en Liesbeth Van der Auwera en de heren Stefaan Vercamer en Joseph George) tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet voor wat betreft de reclame, nrs. 793/1 tot 4. - Wetsvoorstel (de dames Linda Musin, Karine Lalieux en Colette Burgeon) tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet teneinde het toezicht op de kredietgevers en bemiddelaars te versterken, nrs. 860/1 en 2. - Wetsvoorstel (de dames Meyrem Almaci en Muriel Gerkens, de heer Wouter De Vriendt en mevrouw Zoé Genot) tot wijziging van de wetgeving betreffende de consumentenkredieten, nrs. 1538/1 en 2. - Wetsvoorstel (de heer Josy Arens) tot responsabilisering van de bij het consumentenkrediet betrokken actoren en ter bestrijding van overmatige schuldenlast, nrs. 1726/1 en 2. - Wetsvoorstel (de dames Colette Burgeon en Karine Lalieux en de heer Alain Mathot) tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen, nrs. 1779/1 en 2.

7 - Wetsvoorstel (de dames Karine Lalieux en Colette Burgeon en de heer Alain Mathot) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen «makkelijk krediet», nrs. 1801/1 en 2. - Wetsvoorstel (de heer André Frédéric, mevrouq Karine Lalieux, de heer Yvan Mayeur en mevrouw Colette Burgeon) tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, teneinde de reële schuldenlast van de consumenten te meten, nrs. 1847/1 en 2. - Wetsvoorstel (de heer Alain Mathot en de dames Colette Burgeon en Karine Lalieux) tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en betreffende de jaarlijkse kostenpercentages, nrs. 1940/1 en 2. - Voorstel van resolutie (de dames Brigitte Wiaux, de heer David Lavaux en mevrouw Isabelle Tasiaux-De Neys) betreffende de invoering van een standaardformulier voor kredietaanvragen, ten einde het risico op insolventie bij de kredietnemer tegen te gaan, nrs. 1986/1 tot 5. - Wetsvoorstel (de heer Hans Bonte) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voor wat de persoonsgerichte kredietreclame betreft, nrs. 2146/1 en 2. - Wetsvoorstel (de heer Hans Bonte en mevrouw Cathy Plasman) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wat betreft kredietgevers en kredietbemiddelaars die geen kredietinstelling zijn, nrs. 2403/1 en 2. Dit wetsontwerp heeft tot doel om enerzijds richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG (hierna genoemd de richtlijn ) om te zetten en, anderzijds, de bestaande wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (afgekort WCK ) bij te schaven in functie van de verdere evolutie van het consumentenkrediet. Er werd geopteerd om de structuur en het begrippenarsenaal van de bestaande wet te weerhouden en geen totaal nieuwe wet te ontwerpen, zij het met een zekere bijsturing: verouderde bepalingen, bv. de verplichting tot het betalen van een voorschot bij een verkoop op afbetaling of het verbod tot het in betaling geven van een gefinancierd goed worden, gelet ook op het advies van de Raad voor het Verbruik, weggelaten; het algemeen gedeelte van de WCK inzake precontractuele en contractuele informatie wordt overeenkomstig de richtlijn gevoelig uitgebreid terwijl tal van bepalingen die enkel gelden voor sommige bijzondere kredietsoorten zo veel mogelijk worden weggelaten; daar waar nodig worden een aantal bepalingen die betrekking hebben op onrechtmatige bedingen aangevuld of bijgestuurd. Bovendien, de erkenning van kredietgevers, de inschrijving van kredietbemiddelaars en het prudentieel toezicht hierop is eveneens aan herziening toe en zal worden toevertrouwd aan de CBFA. Hiertoe wordt nog een aangepaste regeling uitgewerkt. Ten slotte zijn er in dit wetsontwerp wijzigingen voorzien van sommige bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en alsook van sommige bepalingen die de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wijzigen. De werking van deze Centrale dient immers afgestemd te worden op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de WCK en het onderscheid dat thans dient gemaakt te worden tussen de verschillende soorten van kredietopening ingevolge de omzetting van de richtlijn. Het wetsontwerp (nr. 2468) wordt aangenomen met 102 stemmen en 38 onthoudingen

8 10. Wetsvoorstel (mevrouw Sarah Smeyers en de heer Raf Terwingen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, nrs. 1338/1 tot 5. Het huwelijksverbod tussen aanverwanten in de rechte lijn is vatbaar geworden voor dispensatie, geïnspireerd door rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof. De huwelijksbeletselen na gewone adoptie zijn evenwel niet aangepast. Hierdoor is het familierecht op bepaalde vlakken inconsistent geworden. Dit wetsvoorstel wil hierin verandering brengen. Het wetsvoorstel (nr. 1338) wordt aangenomen met 128 stemmen en 11 onthoudingen

9 Mededeling van de voorzitter De voorzitter: Vorige week was er geen plenaire zitting vanwege de redenen die iedereen kent. De fractieleden van het Vlaams Belang hebben dit plenum - dat symbool staat voor ons democratisch bestel toen misbruikt om actie te voeren. Ik keur dit ten stelligste af, want in dit halfrond moeten de Kamerleden op vreedzame wijze met elkaar in discussie treden. De Kamer mag niet worden ingepalmd door een enkele groep. Dit is de kern van de democratie en ik verwacht van alle Kamerleden dat ze dit ook respecteren. (Langdurig applaus op alle banken, behalve bij Vlaams Belang, N-VA en LDD).

10 Alarmbel Ik heb een motie ontvangen die ingediend is met toepassing van artikel 54 van de Grondwet en artikel 104 van het Reglement. De motie is ondertekend door ten minste drie vierde van de leden van de Franse taalgroep. De motie verklaart dat de bepalingen van het wetsvoorstel van de heer Servais Verherstraeten, mevrouw Sonja Becq, de heer Michel Doomst en mevrouw Katrien Partyka tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (nr. 37/1) en het wetsvoorstel van de heren Bart Somers en Hendrik Daems, mevrouw Maggie De Block en de heer Luk Van Biesen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (nr. 39/1) de betrekkingen tussen de Gemeenschappen ernstig in het gedrang kunnen brengen. Ik zal deze motie onmiddellijk naar de ministerraad verwijzen. Deze zal binnen 30 dagen een advies moeten uitbrengen. De parlementaire procedure wordt dus opgeschort. Het feit dat de regering ontslagnemend is, doet geen afbreuk aan artikel 54 van de Grondwet en artikel 104 van het Reglement. Zodra de alarmbel is geluid, moet de parlementaire behandeling worden opgeschort, zelfs tot een nieuwe regering is gevormd zo heeft de Kamer het in 1991 zelf bepaald.

11 Ordemotie Ik heb van de heer Annemans een ordemotie ontvangen waarin hij verzoekt om overeenkomstig artikel 54 van het Kamerreglement en dus bij ordemotie het woord te mogen voeren omtrent de indiening van de alarmbelprocedure door de Franstaligen. Ik beroep mij op artikel 54 van ons Reglement: Iedere ordemotie moet vooraf schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter, die oordeelt of ze ontvankelijk is. Gelet op mijn argumentatie van daarnet, verklaar ik de ordemotie onontvankelijk.

12 Parlementaire Overlegcommissie De voorzitter: De Parlementaire Overlegcommissie heeft vanmiddag vergaderd. Overeenkomstig artikel 12, 2, van de wet met toepassing van artikel 80 van de Grondwet heeft de commissie de termijnen bepaald waarbinnen de Senaat zich moet uitspreken over het wetsontwerp tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan, een ontwerp waarvoor de regering de spoedbehandeling heeft gevraagd. De commissie heeft beslist de evocatietermijn op vijf dagen en de onderzoekstermijn op vijftien dagen vast te stellen. Overeenkomstig artikel 2, 2, en 12, 1, van voormelde wet en met toepassing van artikel 82 van de Grondwet, heeft de commissie de termijn verlengd waarbinnen de Senaat zich moet uitspreken over twee wetsontwerpen. Voor het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van mede-eigendom te moderniseren heeft de commissie beslist de onderzoekstermijn met dertig dagen te verlengen. Voor het wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek heeft de commissie beslist de onderzoekstermijn te verlengen met dertig dagen.

13 Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER /5 (SENAAT) /005 (KAMER) VAN 23 FEBRUARI 2010 Verslag over de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (julidecember 2010) /7 (SENAAT) /07 (KAMER) VAN 23 FEBRUARI 2010 Verslag over de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie Bulletin van vragen en antwoorden: 52/099 VAN 22 MAART 2010 Schriftelijke vragen en antwoorden Benelux: 813/1 VAN 11 MAART 2010 Verslag over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (1 juli - 31 december 2010) 814/1 VAN 11 MAART 2010 Verslag over de vierenvijftigste gezamenlijk verslag van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad inzake de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 2009.

14 Ministerraad van 29 april 2010 SPOORWEGVEILIGHEID Ontwerpen van koninklijk besluit rond spoorwegveiligheid. Op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe heeft de ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over spoorwegveiligheid. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van het regelgevend kader van de nationale spoorwegveiligheidsvoorschriften: Het ontwerp stelt de nationale veiligheidsdoelstellingen en -methodes vast. De wijziging sluit aan op de wijziging van artikel 6 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen door de wet van 26 januari Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijks veiligheidsverslag en van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende veiligheidsvereisten en -procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen: Het ontwerp werkt de reglementering in deze besluiten bij op terminologisch vlak en op basis van de ervaringen, en vereenvoudigt de structuur van die reglementering. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen: De onderzoekscel krijgt een bijkomende taak toevertrouwd, namelijk de oprichting en het bijhouden van een gegevensbank over onderzoeken en analyses. De wijziging volgt op de wijziging van de wet van 19 december 2006 door de wet van 26 januari Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat betreft de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen. Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2009/149/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad in Belgisch recht om. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

15 Ministerraad van 29 april 2010 KANSSPELEN Regeling van de vergunningen voor kansspelen. De ministerraad heeft het aantal organisatoren van kansspelinrichtingen beperkt tot 34. De beperking geldt voor de periode van 1 september 2010 tot 1 september 2019 en kan worden verlengd. Het gaat om de organisatoren van weddenschappen die volgens de kansspelwet (wet van 7 mei 1999) over een vergunning F1 moeten beschikken. Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie Carl Devlies wijzigt een aantal koninklijke besluiten die de inrichting van kansspelen regelen. Als het maximum aantal vergunning is bereikt, worden de vrijgekomen vergunningen in het Staatsblad en op de website van de kansspelcommissie bekend gemaakt. De aanvragen voor die vergunningen moeten binnen de maand toekomen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de uitbater. Daarnaast heeft de ministerraad ook het maximumaantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV (wedkantoren) op 1000 en 60 vastgelegd. Het gaat om vaste en mobiele inrichtingen die weddenschappen organiseren voor de duur van een evenement, sportwedstrijd of sportcompetitie. Voor de vrijgekomen vergunningen F2 voor deze klasse, geldt dezelfde procedure als voor de weddenschappen. De inrichtingen moeten bovendien gescheiden zijn van drankgelegenheden. Wat de spreiding van de wedkantoren betreft, geldt dat ze ten minste een kilometer van elkaar moeten verwijderd zijn, tenzij de kansspelcommissie een afwijking toestaat. De kansspelcommissie behandelt de aanvragen voor vergunning binnen een termijn van twee maanden.

16 Ministerraad van 29 april 2010 GENDER BUDGETING Omzendbrief over de uitvoering van de gender budgeting. De ministerraad heeft het ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de uitvoering van de gender budgeting dat minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet voorstelde (in overeenstemming met de wet van 12 januari 2007 strekkende de controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking plaatshad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen). Gender budgeting is de toepassing van de geïntegreerde aanpak van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het budgettaire proces. Dat betekent een beoordeling van de budgetten op alle niveaus van de begrotingsprocedure, gebaseerd op een genderperspectief, en een herstructurering van de ontvangsten en uitgaven met als doel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen. De omzendbrief beschrijft op welke manier de dossierverantwoordelijke in zijn dossiers de genderdimensie moet integreren en de begrotingsoverste moet inlichten. De basisallocaties zijn onderverdeeld in drie categorieën: kredieten voor dossiers die geen genderdimensie bevatten kredieten voor acties om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren kredieten die een genderdimensie bevatten waarvoor een diepgaande analyse nodig is Alle federale overheidsdiensten moeten aan de FOD Budget en Beheerscontrole de inlichtingen meedelen om de genderdimensie in de federale begroting te integreren. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen begeleidt de uitvoering van de controle op gender budgeting.

17 Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en commissieverslagen Alle bij de Kamer ingediende wetsontwerpen of wetsvoorstellen en de desbetreffende commissieverslagen, worden als parlementair stuk gedrukt. Bij het drukken van het stuk, krijgt elk wetsontwerp of wetsvoorstel een volgnummer alsook een reeksnummer dat aan de verschillende documenten (advies van de Raad van State, amendementen, commissieverslagen ) die op de basistekst volgen, wordt gegeven. Ten slotte wordt de zitting vermeld tijdens welke het ontwerp of voorstel werd ingediend. Alle parlementaire stukken kunnen geraadpleegd worden op onder de rubriek Wetgeving. Een subrubriek vermeldt de recentste documenten. De parlementaire stukken bestellen kan onder de rubriek Publicaties (in de kolom rechts). U vindt op onze website ook de verslagen van de plenaire vergaderingen en van de commissies. Onder "Plenum" vindt u de beknopte verslagen en de integrale verslagen. Onder "Commissies" vindt u enerzijds een bespreking van wetteksten en anderzijds een bespreking van de interpellaties en de mondelinge vragen.

18 Advies van de Raad van State De afdeling wetgeving van de Raad van State geeft een beredeneerd advies over de tekst van een wetsontwerp of voorstel, wanneer zij ertoe door de Kamervoorzitter wordt uitgenodigd. De voorzitter is verplicht dit advies te vragen wanneer tenminste 71 Kamerleden of de meerderheid in een taalgroep erom verzoekt. Hij kan het advies vragen over elk ontwerp, voorstel of amendement op een ontwerp of voorstel. (Ter herinnering: alle voorontwerpen van wet van de regering dienen aan het advies van de Raad van State onderworpen te worden). Het document vermeldt de adviezen van de Raad van State op verzoek van de Voorzitter van de Kamer; deze worden als parlementair stuk gepubliceerd. De teksten waarover de voorzitter het advies van de Raad van State vraagt worden eveneens vermeld. DOC /004 VAN 23 APRIL 2010 Advies van de Raad van State nr /VR/1 van 9 maart 2010 over het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133 en 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet. DOC /002 VAN 23 APRIL 2010 Advies van de Raad van State nr /VR/1 van 9 maart 2010 over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten. DOC /004 VAN 23 APRIL 2010 Advies van de Raad van State nr /VR/1 van 9 maart 2010 over het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 132 en 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

19 Europa «EUROPA 2020» EEN STRATEGIE VOOR SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI Thematische aanpak De EU moet bepalen hoe zij ervoor wil staan in Daarom stelt de Commissie de volgende centrale EU-streefcijfers voor: 75% van de bevolking tussen jaar moet werk hebben; 3% van het EU-BBP moet worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling; de "20/20/20"-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden gehaald (dit met inbegrip van een grotere reductie van 30% als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan); het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de jongere generatie moet een hogeronderwijsdiploma hebben; het aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet met 20 miljoen zijn gedaald. Om ervoor te zorgen dat iedere lidstaat de Europa 2020-strategie op zijn eigen situatie kan toesnijden, stelt de Commissie voor de EU-doelstellingen te vertalen naar nationale streefcijfers en trajecten. De landenverslagen dragen bij tot het verwezenlijken van de doelstellingen van Europa Op een voorbereidende vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in april 2010 bleek dat het niet eenvoudig zal zijn om de kosten van de doelstellingen per lidstaat vast te leggen. (bron: belga). Nadere informatie Raadpleeg de mededeling «Europa 2020» (COM ) via hiernavolgende link:

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 52 2615/001 1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TABEL VAN DE VOORSTELLEN EN WETSONTWERPEN ALS NIET-BESTAANDE BESCHOUWD TEN GEVOLGE VAN DE ONTBINDING VAN DE KAMERS OP 7 mei 2010 INHOUD A.Voorstellen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/ 11/2009 tot 04/ 12/ 2009 079 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 Voorzitterschap DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 BEZOEK VAN DE AMBASSADEUR VAN FRANKRIJK AAN DE

Nadere informatie

Parlementaire agenda 19/03/2012

Parlementaire agenda 19/03/2012 Parlementaire agenda 19032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Bijzondere Commissie Dexia (maandag 1903, om 14u; dinsdag 2003, om 10u en 14u; woensdag 2103, om 10u en 14u) Bespreking

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 11 tot 15 april 2016 ONTWERPAGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 25/03/2016 118 2 DINSDAG 12 april 2016

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 13 tot 17 september 2004 ONTWERP-AGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 09/09/2004 063 2 WOENSDAG 15 september

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht.

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht. Commissies WOENSDAG 31 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING AAN DE KAZERNES VAN HELCHTEREN, LEOPOLDSBURG EN DIEST COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Op woensdag

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010 BIJLAGE 1 INVENTARIS van Parlementaire Documenten legislatuur 2007-2010 deel I. Kamerdocumenten gerangschikt volgens nummer doc. nr. 52- of CRIV52PLEN 2572/1 tot wijziging van de wet van 15 april 1994

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 Voorzitterschap MAANDAG, 21 DECEMBER 2009 REPUBLIEK INDIA Op 21 december 2009 had de heer

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING RAAD VAN STATE Art. 2 TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING 1. De afdeling wetgeving dient van beredeneerd advies over de tekst van alle ontwerpen of voorstellen van wet, van decreet en van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Samenstelling van de Kamer 09/03/2010

Samenstelling van de Kamer 09/03/2010 Samenstelling van de Kamer 09/03/2010 23 zetels CD&V 1. Inge Vervotte (eed: 28/06/2007) Vervangen door eerste opvolgster Katrien Schryvers (eed: 21/12/2007) Inge Vervotte nam op 31/12/2008 haar parlementair

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S)

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) Commissies Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) MAANDAG 4 NOVEMBER 2013 Hoorzitting met : -

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 23 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80 QRVA 52 80 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 13-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/03/2010 tot 26/03/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/03/2010 tot 26/03/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/03/2010 tot 26/03/2010 92 Commissies Politie + Inlichtingen GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE

Nadere informatie

Commissie van Buitenlandse Zaken

Commissie van Buitenlandse Zaken Commissies WOENSDAG 6 JANUARI 2010 BEZOEK VAN EEN THAISE DELEGATIE Commissie van Buitenlandse Zaken Op 6 januari 2010 ontving de heer Geert Versnick, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen,

Nadere informatie

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1.

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1. Commissies Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer Geert Versnick DINSDAG 5 JANUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 67 QRVA 52 67 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Koninklijk besluit betreffende de lijst van spelen die mogen worden uitgebaat door houders van aanvullende vergunningen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering DINSDAG 8 OKTOBER 2013, NAMIDDAG (159) DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 NAMIDDAG (160) WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 1. - Wetsvoorstel (de heren Christophe Lacroix, Raf Terwingen en Daniel

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 01/2009 tot 23/ 01/ 2009 049 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER Voorzitterschap 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 PUBLICATIES 37 BIJLAGEN

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e législature van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83 Voorzitterschap DINSDAG, 1 DECEMBER 2009 KONINKRIJK THAILAND Op 1 december 2009 had de heer

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 26.9.2014 2013/0184(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Commissie Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken Commissies DINSDAG 21 MEI 2013 GEDACHTEWISSELING MET DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, DE HEER JEAN-CLAUDE MIGNON Commissie Buitenlandse Zaken De commissie voor de Buitenlandse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 13/05/2008 tot 16/05/2008 025 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 52 QRVA 52 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-03 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 25 APRIL Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 25 APRIL Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1) FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER N. 2007 1848 [2007/201376] 25 APRIL 2007. Wet houdende diverse bepalingen (IV) (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna

Nadere informatie

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut Commissies Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer André Flahaut VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 Samengevoegde voorstellen : -

Nadere informatie

Inhoud. Commissievergaderingen 5

Inhoud. Commissievergaderingen 5 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER VOORZITTERSCHAP 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Voorstel van resolutie 27 Mondelinge vragen 27 Europees Parlement - Onerenigbaarheden 30 Klachten

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 58 52 58 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 20-04 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84 QRVA 52 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering WOENSDAG 18 MEI NAMIDDAG (033) WETSONTWERP 1. Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (1347/1-9) - Ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

Ministerraad van 29 april 2010

Ministerraad van 29 april 2010 Ministerraad van 29 april 2010 De ministerraad vergaderde op donderdag 29 april 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 49/2015 van 25 november 2015 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit bepalende dat sommige uitwisselingen van persoonsgegevens geen toelating van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 66 52 66 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 22-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 14 tot 18 maart 2005 10/03/2005 093 2 DONDERDAG 17 maart 2005 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen 1. Wetsontwerp

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden 2011.

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden 2011. Juridisch bulletin Parlementaire vragen en antwoorden 2011 www.rkw.be Inhoud 1 Senaat 4 1.1 Vraag om uitleg nr. 5-917 van mevrouw Fabienne Winckel van 12 mei 2011 (F) aan de Vice- Eersteminister en Minister

Nadere informatie

Parlementaire agenda 23/01/2012

Parlementaire agenda 23/01/2012 Parlementaire agenda 23012012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum (donderdag 2601, om 14u15) Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen betreffende bepaalde informatieverplichtingen van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/06/2008 tot 04/07/2008 032 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.913 -------------------------------- Zitting van woensdag 5 november 2014 ------------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 4/ 05/2009 tot 8/ 05/ 2009 061 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Financiën en Begroting

Financiën en Begroting Commissies COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Voorzitter : de heer Georges Gilkinet MAANDAG 17 MAART 2014 Financiën en Begroting Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING.

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING. DEONTOLOGIE Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord.

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. Commissies Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer François Bellot MAANDAG 1 FEBRUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 501 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Brussel, 29 november 2016 SAMENVATTING Aanleiding tot dit ontwerp

Nadere informatie

Voorwoord Artikelsgewijze commentaar... 1

Voorwoord Artikelsgewijze commentaar... 1 Voorwoord.......................................... XI 1. Artikelsgewijze commentaar........................... 1 Afdeling II. Gerechtelijke verdeling... 1 Onderafdeling 1. De inleiding van de vordering

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden Juridisch bulletin Parlementaire vragen en antwoorden 2012 www.rkw.be Inhoud 1 Senaat 4 2 Kamer 5 2.1 Vraag nr. 493 van mevrouw Miranda Van Eetvelde van 20 juli 2011 (N.) aan de Vice Eersteminister en

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

Parlementaire agenda 10/12/2012

Parlementaire agenda 10/12/2012 Parlementaire agenda 10122012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum (donderdag 1312, om 14u15) Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (fiscale bepalingen), nrs 24301 tot 6. Ontwerp van

Nadere informatie

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector.

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. Commissies Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter :

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

NOTA AAN DE MINISTERRAAD

NOTA AAN DE MINISTERRAAD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ALGEMENE DIRECTIE COÖRDINATIE EN JURIDISCHE ZAKEN STUDIEDIENST NOTA AAN DE MINISTERRAAD BETREFT : Nota aan de Ministerraad De uitvoering van gender mainstreaming op het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 3072/001 VAN 31 OKTOBER 2013 Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 11/2007 tot 23/ 11/2007 006 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie