Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE"

Transcriptie

1 QRVA QRVA BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites

2 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a : socialistische partij anders VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV: PLEN: COM: MOT: Document parlementaire de la 52 ème législature, suivi du n de base et du n consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) Compte Rendu Analytique (couverture bleue) Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/

3 QRVA bqr document INHOUD SOMMAIRE I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de 1ste januari 2009 I. Liste cumulative des questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir du 1er janvier Page/Blz. 5 II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 123, eerste tot vierde lid van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 123, alinéas 1 à 4 du règlement de la Chambre). Page/Blz. 47 Blz. Page Eerste Minister - Premier Ministre Vice- eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 47 Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles 53 Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Vice- eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken 62 Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen 65 Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen 87 Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l'egalité des chances Minister van Justitie 90 Ministre de la Justice Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden - Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique 99 Ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes Minister van Landsverdediging - Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie 103 Ministre du Climat et de l'energie Minister van Ontwikkelingssamenwerking - Ministre de la Coopération au développement Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 104 Ministre pour l'entreprise et la Simplification Minister van Migratie- en asielbeleid - Ministre de la Politique de migration et d'asile Minister van Binnenlandse Zaken 109 Ministre de l'intérieur Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 122 Secrétaire d'etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken - Secrétaire d'etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'etat, adjoint au Ministre de la Justice - Secrétaire d'etat à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au Ministre des Finances - Secrétaire d'etat aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au Ministre des Affaires étrangères

4 2 QRVA Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personenen familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden - Secrétaire d'etat aux Personnes handicapées, adjointe à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique - Secrétaire d'etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'etat à la Politique des familles, adjoint à la Ministre de l'emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au Ministre de la Justice - Secrétaire d'etat à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la Ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes III. Vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en antwoorden van de ministers. Blz. Page III. Questions posées par les membres de la Chambre des représentants et réponses données par les ministres. Page/Blz. 125 Blz. Page Eerste Minister - Premier Ministre Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 125 Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles 153 Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken - Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen 175 Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen 207 Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l'egalité des chances Minister van Justitie 316 Ministre de la Justice Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden 322 Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique 333 Ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes Minister van Landsverdediging 347 Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie 355 Ministre du Climat et de l'energie Minister van Ontwikkelingssamenwerking 363 Ministre de la Coopération au développement Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 365 Ministre pour l'entreprise et la Simplification Minister van Migratie- en asielbeleid 392 Ministre de la Politique de migration et d'asile Minister van Binnenlandse Zaken - Ministre de l'intérieur Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 395 Secrétaire d'etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Secrétaire d'etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'etat, adjoint au Ministre de la Justice - Secrétaire d'etat à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au Ministre des Finances - Secrétaire d'etat aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au Ministre des Affaires étrangères - Secrétaire d'etat aux Personnes handicapées, adjointe à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

5 QRVA Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personenen familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden IV. Inhoudsopgave volgens minister met vermelding van het onderwerp. IV. Sommaire par ministre et mentionnant l'objet. Blz. Page 402 Secrétaire d'etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'etat à la Politique des familles, adjoint à la Ministre de l'emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au Ministre de la Justice 407 Secrétaire d'etat à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la Ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes Page/Blz. 413

6 4 QRVA 52 67

7 QRVA Lijst afgesloten op 29/06/2009. Liste clôturée le 29/06/2009. I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de 1ste januari 2009 I. Liste cumulative des questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir du 1er janvier Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles Dirk Van der Georges Gilkinet 49 Maelen Valérie De Bue Barbara Pas Bart Laeremans Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Christian Ingrid Claes 49 Brotcorne Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Dirk Van der Renaat Landuyt 49 Maelen Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Renaat Landuyt Linda Vissers Linda Vissers Ingrid Claes Sonja Becq Ingrid Claes Sonja Becq Sonja Becq Dirk Van der Maelen Bruno Stevenheydens Eric Thiébaut Hendrik Bogaert Luk Van Biesen Michel Doomst Ingrid Claes Jef Van den Bergh Barbara Pas Christian 49 Brotcorne Georges Gilkinet Georges Gilkinet Georges Gilkinet Roel Deseyn Wouter De Vriendt Filip De Man Jan Mortelmans Hagen Goyvaerts Bruno Valkeniers Peter Logghe Luk Van Biesen Jan Mortelmans Jan Mortelmans Katrien Partyka Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian 49 Brotcorne Peter Logghe 49 49

8 6 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Jan Jambon Peter Logghe Dirk Van der Leen Dierick 49 Maelen Francis Van den Linda Vissers 49 Eynde Bruno Guy D'haeseleer 49 Stevenheydens Maggie De Block Bert Schoofs Linda Vissers Christian 49 Brotcorne Sarah Smeyers Meyrem Almaci Sabien Lahaye- Battheu Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Hagen Goyvaerts Linda Vissers Linda Vissers Robert Van de 49 Velde Hendrik Bogaert Sonja Becq Guy D'haeseleer Renaat Landuyt Renaat Landuyt Ingrid Claes Olivier Maingain Peter Logghe Joseph George Peter Logghe Hendrik Bogaert Dirk Van der 49 Maelen Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Dirk Van der 49 Maelen Peter Logghe Barbara Pas Christian Eric Thiébaut 49 Brotcorne Jean-Marc Nollet Filip De Man Bruno Valkeniers Dirk Vijnck Maggie De Block Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Sonja Becq Jan Jambon Stefaan Van Hecke Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne François-Xavier de Donnea Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Christian Brotcorne Christian 50 Brotcorne Christian 50 Brotcorne Christian 50 Brotcorne Olivier Maingain 50 49

9 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Marie-Martine Jean-Marc Nollet 50 Schyns Peter Logghe Raf Terwingen Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Roel Deseyn Katrien Partyka Jenne De Potter Alain Mathot Ingrid Claes Ingrid Claes Guy D'haeseleer Ingrid Claes Ingrid Claes Dirk Van der 50 Maelen Guy D'haeseleer Jenne De Potter Jenne De Potter Jan Jambon Stefaan Vercamer Dirk Vijnck Hilde Vautmans Michel Doomst Michel Doomst Meyrem Almaci Roel Deseyn François Bellot Servais Verherstraeten Christian Brotcorne Dirk Van der Maelen Ludo Van Campenhout Sonja Becq Sabien Lahaye- 52 Battheu Dirk Van der Luk Van Biesen 52 Maelen Peter Logghe Hendrik Bogaert Ingrid Claes Ingrid Claes Dirk Van der Ingrid Claes 52 Maelen Jo Vandeurzen Servais 52 Verherstraeten Philippe Collard Bart Tommelein Bart Tommelein Bruno 53 Stevenheydens Peter Logghe Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Bruno Stevenheydens Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Dirk Van der Maelen Dirk Van der 54 Maelen Alexandra Colen Dirk Van der Maelen QRVA QRVA Guy D'haeseleer Gerolf Annemans Marie- Christine Bruno 55 Marghem Stevenheydens Guy Coëme Guy Coëme

10 8 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Eric Thiébaut Christian 56 Brotcorne Christian Eric Thiébaut 56 Brotcorne Christian Jan Peeters 56 Brotcorne Maggie De Block Jenne De Potter Christian Brotcorne Dirk Van der Maelen Hagen Goyvaerts Jenne De Potter Christian Sabien Lahaye- 57 Brotcorne Battheu Ingrid Claes Dirk Van der 57 Maelen Bert Schoofs Ingrid Claes Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der 57 Maelen Sofie Staelraeve Dirk Vijnck Hagen Goyvaerts Maggie De Block Christian 59 Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian 59 Brotcorne Ingrid Claes Jenne De Potter Hagen Goyvaerts Wouter De Vriendt Ingrid Claes Christian Wouter De Vriendt 60 Brotcorne Ingrid Claes Koen Bultinck David Geerts Stefaan Vercamer Peter Logghe Patrick Moriau Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Christian Brotcorne QRVA QRVA Bart Tommelein Christian 61 Brotcorne Mark Verhaegen Leen Dierick Claude Eerdekens Jan Mortelmans Dirk Van der Peter Logghe 62 Maelen Mathias De Clercq Peter Logghe Jan Jambon Josy Arens Raf Terwingen Ben Weyts Maya Detiège Christian Brotcorne

11 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Christian Brotcorne Christian Brotcorne QRVA QRVA Hendrik Bogaert Robert Van de 64 Velde Hagen Goyvaerts Dirk Van der 64 Maelen Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Hendrik Bogaert Marie-Christine Marghem Robert Van de Velde Dirk Van der Maelen Dirk Van der 65 Maelen Peter Logghe Koen Bultinck Peter Logghe Leen Dierick Mathias De Clercq Jan Jambon Peter Logghe Christian Brotcorne Dirk Vijnck Christian Brotcorne QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Dirk Van der Maelen Ingrid Claes Ludo Van 67 Campenhout Mathias De Clercq Mathias De Clercq Jenne De Potter Jean-Marc Nollet Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Mia De Schamphelaere Martine De Maght Guy D'haeseleer Rita De Bont Rita De Bont Maggie De Block Sofie Staelraeve Maggie De Block Sabien Lahaye Hendrik Bogaert 49 Battheu Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Olivier Maingain Muriel Gerkens Nathalie Muylle Linda Vissers Sarah Smeyers Muriel Gerkens Sarah Smeyers Colette Burgeon Sonja Becq Georges Gilkinet Georges Gilkinet Mia De 49 Schamphelaere Sonja Becq Mia De Schamphelaere 49 49

12 10 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Wouter De Vriendt Meryame Kitir Hilde Vautmans Colette Burgeon Koen Bultinck Georges Gilkinet Sonja Becq Georges Gilkinet Georges Gilkinet Muriel Gerkens David Geerts Rita De Bont Georges Gilkinet Marie-Martine 49 Schyns Jenne De Potter Jenne De Potter Josy Arens Olivier Maingain Maggie De Block Jan Mortelmans Jan Mortelmans Luc Goutry Martine De Maght François Bellot Maggie De Block Maggie De Block Olivier Maingain Els De 49 Rammelaere Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Georges Gilkinet Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Kattrin Jadin Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Linda Vissers Els De 49 Rammelaere Geert Versnick Sarah Smeyers Sarah Smeyers Linda Vissers Linda Vissers Linda Vissers Linda Vissers Linda Vissers Guy D'haeseleer Josy Arens Josy Arens Guy D'haeseleer Olivier Maingain Olivier Maingain André Frédéric André Frédéric Alexandra Colen Alexandra Colen Renaat Landuyt Rita De Bont Xavier Baeselen Guy D'haeseleer Michel Doomst Katia della Faille 49 de Leverghem Maggie De Block Katia della Faille 49 de Leverghem Bert Schoofs Bert Schoofs Georges Gilkinet Mia De Schamphelaere Mia De Schamphelaere Katia della Faille de Leverghem Martine De Maght QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Katia della Faille 49 de Leverghem Stefaan Van Hecke Bruno Valkeniers 49

13 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Filip De Man Bruno 49 Stevenheydens Peter Logghe Jacques Otlet Roel Deseyn Flor Van Noppen Michel Doomst Michel Doomst Martine De Maght Bart Somers André Perpète Maggie De Block Maggie De Block Guy D'haeseleer Koen Bultinck Koen Bultinck Lieve Van Daele Lieve Van Daele Olivier Maingain Luc Goutry Koen Bultinck Peter Logghe Guy D'haeseleer Katia della Faille 50 de Leverghem Yolande Maggie De Block 50 Avontroodt Koen Bultinck Lieve Van Daele Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Carine Lecomte Georges Gilkinet Olivier Destrebecq Jenne De Potter Guy D'haeseleer Ingrid Claes Ingrid Claes Michel Doomst Guy D'haeseleer Jenne De Potter Olivier Maingain Guy D'haeseleer Claude Eerdekens Katia della Faille 51 de Leverghem Michel Doomst Michel Doomst Guy D'haeseleer Ben Weyts Guy D'haeseleer Carine Lecomte Carine Lecomte Olivier Destrebecq Christian Bart Tommelein 51 Brotcorne Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Koen Bultinck Tinne Van der 51 Straeten Guy D'haeseleer Koen Bultinck Koen Bultinck Koen Bultinck Nathalie Muylle Nathalie Muylle Roel Deseyn Hilde Vautmans Koen Bultinck Guy D'haeseleer Stefaan Vercamer Wouter De Vriendt Maggie De Block François Bellot Jo Vandeurzen Zoé Genot Ine Somers Peter Logghe Flor Van Noppen Jo Vandeurzen Bart Tommelein Mathias De Clercq Koen Bultinck Ine Somers 52

14 12 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Robert Van de Bart Tommelein 53 Velde Bart Tommelein Jo Vandeurzen Maggie De Block Maggie De Block Katia della Faille Hilde Vautmans 53 de Leverghem Guy D'haeseleer Christian 53 Brotcorne Bruno Jo Vandeurzen 53 Stevenheydens Sarah Smeyers Bruno 53 Stevenheydens Sonja Becq Jan Jambon Yolande Mathias De Clercq 54 Avontroodt Jo Vandeurzen Maggie De Block Ilse Uyttersprot Rita De Bont Lieve Van Daele Gerolf Annemans Marie-Martine Rita De Bont 54 Schyns Rita De Bont Maya Detiège Christian Brotcorne QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Christian Brotcorne QRVA QRVA Sonja Becq Maggie De Block Maggie De Block Meyrem Almaci Valérie De Bue Maggie De Block Jo Vandeurzen Maya Detiège Sarah Smeyers Sonja Becq Claude Eerdekens Bert Schoofs Michel Doomst Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Jean-Jacques Koen Bultinck 59 Flahaux Rita De Bont Rita De Bont Flor Van Noppen Flor Van Noppen Peter Logghe Katia della Faille 60 de Leverghem Mathias De Clercq Katia della Faille 60 de Leverghem Josée Lejeune Wouter De Vriendt Wouter De Vriendt Bruno 60 Stevenheydens Roel Deseyn Bart Laeremans Eric Thiébaut Thérèse Snoy et 62 d'oppuers Hendrik Bogaert Stefaan Van Hecke Sonja Becq Koen Bultinck Bart Laeremans Koen Bultinck 63 56

15 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Maggie De Block Olivier Maingain Maggie De Block Peter Logghe Thérèse Snoy et Michel Doomst 65 d'oppuers Flor Van Noppen Koen Bultinck Lieve Van Daele Lieve Van Daele Lieve Van Daele Lieve Van Daele Peter Logghe Robert Van de 67 Velde Olivier Maingain Olivier Maingain Olivier Maingain Olivier Maingain Olivier Maingain Peter Logghe Jef Van den Bergh Olivier Maingain Michel Doomst Olivier Maingain Clotilde Nyssens Maggie De Block Sonja Becq Yolande Avontroodt 67 Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Linda Vissers Linda Vissers Linda Vissers Dirk Van der 49 Maelen Bruno Valkeniers Gerolf Annemans Geert Versnick Gerolf Annemans Jan Jambon Stefaan Van Hecke Wouter De Vriendt Maggie De Block Josy Arens Francis Van den 49 Eynde Christian Gerolf Annemans 49 Brotcorne Wouter De Vriendt Flor Van Noppen Bruno Tuybens Clotilde Nyssens Jenne De Potter Guy D'haeseleer Nathalie Muylle Guy D'haeseleer Jenne De Potter Kattrin Jadin Nathalie Muylle Francis Van den 51 Eynde Alexandra Colen François Bellot Wouter De Vriendt Francis Van den 52 Eynde Katia della Faille Nathalie Muylle 53 de Leverghem Zoé Genot Michel Doomst Valérie De Bue Alexandra Colen Alexandra Colen Alexandra Colen Alexandra Colen Alexandra Colen 54

16 14 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Alexandra Colen Alexandra Colen Alexandra Colen Gerolf Annemans Nathalie Muylle Georges 55 Dallemagne Dirk Van der Brigitte Wiaux 56 Maelen Christian Peter Logghe 56 Brotcorne Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Michel Doomst Maggie De Block André Frédéric Brigitte Wiaux Brigitte Wiaux Bart Laeremans Rita De Bont Dirk Van der Jan Jambon 62 Maelen Jan Jambon Koen Bultinck Xavier Baeselen Dirk Van der 65 Maelen Jef Van den Bergh Wouter De Vriendt Denis Ducarme 67 Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles Georges Gilkinet Guy D'haeseleer Michel Doomst Francis Van den 49 Eynde Francis Van den Francis Van den 49 Eynde Eynde François Bellot Bart Tommelein Ludo Van Campenhout Sabien Lahaye- Battheu David Geerts Katrien Partyka Leen Dierick Michel Doomst Roel Deseyn David Geerts David Geerts Bert Schoofs Linda Vissers André Frédéric Hagen Goyvaerts Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Meyrem Almaci Meyrem Almaci Koen Bultinck Ulla Werbrouck Michel Doomst Philippe Henry Valérie De Bue David Geerts David Geerts Peter Logghe Michel Doomst Leen Dierick Jef Van den Bergh Roel Deseyn Roel Deseyn Roel Deseyn Peter Logghe 49 49

17 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Michel Doomst Christian 49 Brotcorne Geert Versnick Jef Van den Bergh Peter Logghe Christian 49 Brotcorne Bruno Van Stefaan Van Hecke 49 Grootenbrulle Jan Mortelmans Carina Van 49 Cauter Dirk Van der Jan Mortelmans 49 Maelen Jan Mortelmans Jan Mortelmans Hilde Vautmans Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Peter Logghe Stefaan Van Hecke Katia della Faille 49 de Leverghem Jenne De Potter Jenne De Potter Bart Laeremans Koen Bultinck François Bellot Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jef Van den Bergh Guy D'haeseleer André Perpète Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den 49 Eynde Jenne De Potter Linda Musin Francis Van den 49 Eynde Guy D'haeseleer Carine Lecomte Linda Vissers Xavier Baeselen Zoé Genot François Bellot François Bellot Thérèse Snoy et 49 d'oppuers Meyrem Almaci Sarah Smeyers Linda Vissers Herman De Croo Els De Rammelaere Els De Rammelaere Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Els De 49 Rammelaere Jef Van den Bergh Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde QRVA QRVA

18 16 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Georges Gilkinet Georges Gilkinet Linda Vissers Linda Vissers Linda Vissers Linda Vissers Linda Vissers Bruno 49 Stevenheydens Nathalie Muylle Bruno 49 Stevenheydens Karine Lalieux Peter Logghe Ingrid Claes Ingrid Claes Leen Dierick Georges Gilkinet Georges Gilkinet Barbara Pas Jenne De Potter Xavier Baeselen Jenne De Potter David Geerts Michel Doomst Francis Van den 49 Eynde Jef Van den Bergh Stefaan Van Hecke Jef Van den Bergh Stefaan Van Hecke Christian Brotcorne Bruno Van Grootenbrulle Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke François Bellot Christian 49 Brotcorne Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Bruno Van 49 Grootenbrulle Bruno Van Jef Van den Bergh 49 Grootenbrulle Leen Dierick Jan Mortelmans Francis Van den Bart Laeremans 49 Eynde Katia della Faille Stefaan Van Hecke 49 de Leverghem Katia della Faille Francis Van den 49 de Leverghem Eynde Roel Deseyn Flor Van Noppen Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Linda Musin Eric Thiébaut Peter Logghe Jenne De Potter Francis Van den Eynde QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Francis Van den Eynde QRVA QRVA Stefaan Van Hecke Francis Van den 49 Eynde Valérie De Bue Christian 49 Brotcorne Yolande David Clarinval 49 Avontroodt David Lavaux Maggie De Block

19 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Michel Doomst Michel Doomst Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Bart Laeremans Peter Logghe David Geerts Olivier Maingain André Perpète Juliette Boulet Valérie Déom David Geerts Katia della Faille 50 de Leverghem Jef Van den Bergh Juliette Boulet Valérie Déom Valérie Déom Leen Dierick Bruno 50 Stevenheydens Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Jenne De Potter Guy D'haeseleer Leen Dierick Michel Doomst Jean-Marc Nollet Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Jenne De Potter Leen Dierick Leen Dierick Katia della Faille Michel Doomst 51 de Leverghem Sarah Smeyers Michel Doomst Jan Peeters Valérie De Bue Valérie De Bue Jenne De Potter Jenne De Potter Jan Mortelmans Jan Mortelmans Francis Van den 51 Eynde Jan Mortelmans Michel Doomst Michel Doomst Michel Doomst Michel Doomst Michel Doomst Michel Doomst Linda Vissers Linda Vissers Stefaan Vercamer David Geerts Leen Dierick Peter Logghe David Geerts David Geerts Servais 51 Verherstraeten Hilde Vautmans Michel Doomst Peter Logghe Leen Dierick Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Sabien Lahaye Stefaan Vercamer 51 Battheu Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Katia della Faille de Leverghem Katia della Faille de Leverghem QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Katia della Faille 51 de Leverghem Jan Jambon 52

20 18 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Bart Tommelein Bruno 52 Stevenheydens Bruno Stevenheydens Georges Gilkinet Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Katia della Faille Jef Van den Bergh 52 de Leverghem François Bellot David Geerts Jenne De Potter Jenne De Potter Jenne De Potter Roel Deseyn Bert Schoofs Jenne De Potter David Geerts Bruno Valkeniers André Perpète Jef Van den Bergh Ine Somers Servais 53 Verherstraeten Jenne De Potter André Perpète André Perpète Linda Musin Robert Van de Valérie Déom 53 Velde Ine Somers Maya Detiège Bruno Ine Somers 53 Stevenheydens Bruno Bruno 53 Stevenheydens Stevenheydens Guy D'haeseleer David Geerts François Bellot Christian 53 Brotcorne Jef Van den Bergh Robert Van de 54 Velde Camille Dieu Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Christian Brotcorne QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Bruno Stevenheydens Valérie De Bue François Bellot Gerolf Annemans Sabien Lahaye- 54 Battheu Karine Lalieux Olivier Destrebecq Olivier Maingain Jean-Marc Nollet Jenne De Potter Michel Doomst Geert Versnick Francis Van den 54 Eynde Ine Somers Ine Somers Ine Somers Ine Somers

21 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Ine Somers Ine Somers Ine Somers Ine Somers Ine Somers Ine Somers Sofie Staelraeve Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Bruno Stevenheydens Francis Van den Eynde Bruno Van 55 Grootenbrulle Ben Weyts Francis Van den Eynde Mathias De Clercq Barbara Pas Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Ben Weyts Maggie De Block David Geerts Ine Somers François Bellot François Bellot David Geerts Ben Weyts Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Patrick De Groote Ben Weyts Xavier Baeselen Jacques Otlet Christian Brotcorne Christian Brotcorne Stefaan Vercamer François Bellot David Lavaux Michel Doomst Jenne De Potter Hagen Goyvaerts Jef Van den Bergh Christian 59 Brotcorne Flor Van Noppen Jef Van den Bergh Ingrid Claes Sofie Staelraeve Katia della Faille de Leverghem QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Thérèse Snoy et d'oppuers QRVA QRVA Ine Somers Ulla Werbrouck Ben Weyts Jenne De Potter Valérie De Bue Valérie De Bue Roel Deseyn Ine Somers David Geerts Luc Goutry Jenne De Potter Roel Deseyn Roel Deseyn Katia della Faille 61 de Leverghem Roel Deseyn Michel Doomst Josée Lejeune Olivier Maingain Georges Gilkinet Michel Doomst Ben Weyts Francis Van den 62 Eynde Jan Mortelmans Jef Van den Bergh Peter Logghe Francis Van den Eynde

22 20 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Stefaan Van Hecke Jenne De Potter Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den 64 Eynde Francis Van den 64 Eynde Francis Van den 64 Eynde Francis Van den 64 Eynde Francis Van den 64 Eynde Francis Van den 64 Eynde Jenne De Potter Jef Van den Bergh François Bellot Bruno Van David Geerts 64 Grootenbrulle David Geerts Ulla Werbrouck Ulla Werbrouck Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Renaat Landuyt Peter Logghe Peter Logghe Leen Dierick Peter Logghe Camille Dieu Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Patrick De Groote Jef Van den Bergh Camille Dieu Jan Mortelmans Francis Van den 65 Eynde Koen Bultinck Koen Bultinck Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 66 52 66 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 22-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 58 52 58 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 20-04 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 12056 QRVA 52 045 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 3426 QRVA 52 019 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE QRVA 52 75 QRVA 52 75 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 07-09 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7552 QRVA 52 029 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86 QRVA 52 86 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 4812 QRVA 52 022 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7660 QRVA 52 030 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 78 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 28-09 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 6-10 - 2008 QRVA 52 035 QRVA 52 035

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 6-10 - 2008 QRVA 52 035 QRVA 52 035 QRVA 52 035 QRVA 52 035 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8650 QRVA 52 035 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 103 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 5058 QRVA 52 023 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 105 QRVA 53 105 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 116 QRVA 53 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 097 QRVA 53 097 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-10 - 2008 QRVA 52 038 QRVA 52 038

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-10 - 2008 QRVA 52 038 QRVA 52 038 QRVA 52 038 QRVA 52 038 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 9736 QRVA 52 038 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 122 QRVA 53 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 117 QRVA 51 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22562 QRVA 51 117 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 119 QRVA 51 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23002 QRVA 51 119 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 074 QRVA 53 074 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 115 QRVA 53 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 154 QRVA 51 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29700 QRVA 51 154 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 150 QRVA 51 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29022 QRVA 51 150 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 102 QRVA 51 102 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18360 QRVA 51 102 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 25-8 - 2008 QRVA 52 032 QRVA 52 032

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 25-8 - 2008 QRVA 52 032 QRVA 52 032 QRVA 52 032 QRVA 52 032 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8072 QRVA 52 032 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 127 QRVA 51 127 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24838 QRVA 51 127 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 152 QRVA 53 152 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 151 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace QRVA 51 132 QRVA 51 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden Ce bulletin remplace le bulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie