Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87"

Transcriptie

1 QRVA BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites

2 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a : socialistische partij anders VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Document parlementaire de la 52 ème législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/

3 1 bqr document INHOUD SOMMAIRE I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de 1ste januari I. Liste cumulative des questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir du 1er janvier Page/Blz. 5 II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 123, eerste tot vierde lid van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 123, alinéas 1 à 4 du règlement de la Chambre). Page/Blz. 29 Eerste minister, belast met de coördinatie van het Migratie- en asielbeleid Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid Blz. Page - Premier ministre, chargé de la coordination de la Politique de migration et d'asile - Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles - Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale - Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles - Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Vice-eersteminister en minister van Begroting - Vice-premier ministre et ministre du Budget Minister van Buitenlandse Zaken - Ministre des Affaires étrangères Minister van Pensioenen en Grote Steden - Ministre des Pensions et des Grandes villes Minister van Justitie - Ministre de la Justice Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid - Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Minister van Landsverdediging - Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie - Ministre du Climat et de l'énergie Minister van Ontwikkelingssamenwerking - Ministre de la Coopération au développement Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen - Ministre pour l'entreprise et la Simplification Minister van Binnenlandse Zaken - Ministre de l'intérieur Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister - Secrétaire d'état à la Mobilité, adjoint au premier ministre Staatssecretaris voor de coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie Staatssecretaris voor de Modernisering van de federale overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken - Secrétaire d'état à la coordination de la Lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'etat, adjoint au ministre ministre de la Justice - Secrétaire d'état à la Modernisation du service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances - Secrétaire d'état aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères

4 2 QRVA Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Blz. Page - Secrétaire d'état au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales - Secrétaire d'état aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale - Secrétaire d'état à l'intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale III. Vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en antwoorden van de ministers. III. Questions posées par les membres de la Chambre des représentants et réponses données par les ministres. Page/Blz. 31 Eerste minister, belast met de coördinatie van het Migratie- en asielbeleid Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid Blz. Page 31 Premier ministre, chargé de la coordination de la Politique de migration et d'asile 32 Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 125 Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale 142 Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles - Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Vice-eersteminister en minister van Begroting 144 Vice-premier ministre et ministre du Budget Minister van Buitenlandse Zaken 150 Ministre des Affaires étrangères Minister van Pensioenen en Grote Steden - Ministre des Pensions et des Grandes villes Minister van Justitie 158 Ministre de la Justice Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 181 Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Minister van Landsverdediging 191 Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie - Ministre du Climat et de l'énergie Minister van Ontwikkelingssamenwerking 212 Ministre de la Coopération au développement Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 215 Ministre pour l'entreprise et la Simplification Minister van Binnenlandse Zaken 230 Ministre de l'intérieur Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 231 Secrétaire d'état à la Mobilité, adjoint au premier ministre Staatssecretaris voor de coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie Staatssecretaris voor de Modernisering van de federale overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen 248 Secrétaire d'état à la coordination de la Lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'etat, adjoint au ministre de la Justice 250 Secrétaire d'état à la Modernisation du service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances 252 Secrétaire d'état aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères 257 Secrétaire d'état au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

5 3 Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie IV. Inhoudsopgave volgens minister met vermelding van het onderwerp. IV. Sommaire par ministre et mentionnant l'objet. Blz. Page - Secrétaire d'état aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale - Secrétaire d'état à l'intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale Page/Blz. 269

6 4 QRVA 52 87

7 5 Lijst afgesloten op 25/11/2009. Liste clôturée le 25/11/2009. I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de 1ste januari I. Liste cumulative des questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir du 1er janvier Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Georges Gilkinet Bart Laeremans Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Renaat Landuyt Renaat Landuyt Ingrid Claes Hendrik Bogaert Michel Doomst Jef Van den Bergh Georges Gilkinet Georges Gilkinet Filip De Man Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Katrien Partyka Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne Leen Dierick Bruno 49 Stevenheydens Bert Schoofs Christian 49 Brotcorne Sarah Smeyers Meyrem Almaci Sabien Lahaye- Battheu Dirk Van der Maelen Dirk Van der 49 Maelen Hendrik Bogaert Guy D'haeseleer Renaat Landuyt Ingrid Claes Peter Logghe Hendrik Bogaert Ingrid Claes Eric Thiébaut Stefaan Van Hecke Christian Peter Logghe 50 Brotcorne Roel Deseyn Guy D'haeseleer Jenne De Potter Stefaan Vercamer Hilde Vautmans Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Dirk Van der Maelen Marie-Christine Marghem Dirk Van der 54 Maelen Eric Thiébaut 56 49

8 6 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Dirk Van der Ingrid Claes 57 Maelen Christian Jenne De Potter 59 Brotcorne Wouter De Vriendt Ingrid Claes Christian Ingrid Claes 60 Brotcorne Jan Mortelmans Peter Logghe Peter Logghe Marie-Christine 65 Marghem Dirk Van der Maelen Leen Dierick Christian Brotcorne François-Xavier de Donnea François-Xavier de Donnea Christian Brotcorne Dirk Van der Maelen François-Xavier 68 de Donnea Jan Jambon Christian Brotcorne Peter Logghe Jenne De Potter Ben Weyts Hendrik Bogaert Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Ben Weyts Eric Thiébaut Georges Gilkinet Georges Gilkinet Jenne De Potter Georges Gilkinet Valérie Déom Jean Cornil Christian 79 Brotcorne Luk Van Biesen Bert Schoofs Ingrid Claes Robert Van de 79 Velde Sofie Staelraeve Alexandra Colen Alexandra Colen Kristof 81 Waterschoot Eric Libert Peter Logghe Georges Gilkinet Dirk Van der 84 Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Vijnck Dirk Van der Maelen QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Dirk Van der Maelen QRVA QRVA Michel Doomst Dirk Vijnck Dirk Vijnck Jan Jambon Stefaan Van Hecke Hagen Goyvaerts Mathias De Clercq Rita De Bont Guy D'haeseleer Daniel Ducarme

9 7 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Dirk Van der Maelen QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Dirk Van der Maelen QRVA QRVA Wouter De Vriendt Martine De Maght Martine De Maght Ingrid Claes Peter Logghe Dirk Vijnck Ingrid Claes Ingrid Claes Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Guy D'haeseleer Sofie Staelraeve Christian 86 Brotcorne Dirk Vijnck Christian 86 Brotcorne Koen Bultinck Dirk Van der 86 Maelen Kristof Waterschoot Jan Jambon 86 Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale Martine De Maght Sofie Staelraeve Sabien Lahaye Hendrik Bogaert 49 Battheu Nathalie Muylle Sarah Smeyers Georges Gilkinet Georges Gilkinet Marie-Martine Olivier Maingain 49 Schyns Guy D'haeseleer Kattrin Jadin Guy D'haeseleer Sarah Smeyers Bert Schoofs Mia De 49 Schamphelaere Mia De Roel Deseyn 49 Schamphelaere Yolande Koen Bultinck 51 Avontroodt Guy D'haeseleer Wouter De Vriendt François Bellot Sonja Becq Marie-Martine Hendrik Bogaert 62 Schyns Maggie De Block Yolande 67 Avontroodt Gerolf Annemans Hendrik Daems Francis Van den Peter Logghe 79 Eynde Koen Bultinck Koen Bultinck Daniel Ducarme Daniel Ducarme Olivier Maingain Olivier Maingain Koen Bultinck Maggie De Block 79

10 8 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Alexandra Colen Daniel 79 Bacquelaine Daniel Ducarme Sarah Smeyers Jean-Jacques Alexandra Colen 79 Flahaux Josy Arens Inge Vervotte Maggie De Block Daniel Ducarme Georges Gilkinet Yolande 83 Avontroodt Peter Logghe Peter Logghe Nathalie Muylle Jean-Jacques 84 Flahaux Georges Gilkinet Inge Vervotte Thérèse Snoy et Daniel Ducarme 84 d'oppuers Daniel Ducarme Yolande 84 Avontroodt Katia della Faille Ben Weyts 84 de Leverghem Ben Weyts Daniel Ducarme Daniel Ducarme Yolande 84 Avontroodt Katia della Faille Dalila Douifi 84 de Leverghem Daniel Ducarme Peter Logghe Guy D'haeseleer Rita De Bont Guy D'haeseleer Daniel Ducarme Maggie De Block Olivier Destrebecq Clotilde Nyssens Koen Bultinck Peter Logghe Peter Logghe Josée Lejeune Peter Logghe Sonja Becq Daniel Ducarme Daniel Ducarme Rita De Bont Daniel Ducarme Nathalie Muylle Daniel Ducarme Filip De Man Ine Somers Maggie De Block Peter Logghe Eric Thiébaut 86 Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles Georges Gilkinet Guy D'haeseleer Francis Van den Francis Van den 49 Eynde Eynde David Geerts Katrien Partyka Roel Deseyn David Geerts Hagen Goyvaerts Jef Van den Bergh 49

11 9 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Michel Doomst David Geerts Peter Logghe Leen Dierick Christian Jef Van den Bergh 49 Brotcorne Stefaan Van Hecke François Bellot Guy D'haeseleer André Perpète François Bellot Thérèse Snoy et 49 d'oppuers Sarah Smeyers Els De 49 Rammelaere Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Georges Gilkinet Jenne De Potter Michel Doomst Jef Van den Bergh Stefaan Van Hecke Peter Logghe Valérie De Bue Maggie De Block Michel Doomst Michel Doomst Stefaan Van Hecke Peter Logghe Juliette Boulet Jan Mortelmans Stefaan Vercamer Katia della Faille de Leverghem Katia della Faille de Leverghem Bruno Stevenheydens André Perpète Bruno 53 Stevenheydens David Geerts Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Christian 59 Brotcorne Jef Van den Bergh David Geerts Michel Doomst Jef Van den Bergh Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde QRVA QRVA Roel Deseyn Roel Deseyn Jef Van den Bergh Thérèse Snoy et 73 d'oppuers Roel Deseyn Kristof 79 Waterschoot Linda Musin David Geerts Patrick De Groote Katia della Faille 79 de Leverghem Sarah Smeyers Olivier Maingain André Frédéric Sonja Becq

12 10 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Kristof Ine Somers 81 Waterschoot Ine Somers Ine Somers Ine Somers Ine Somers Camille Dieu Jean-Jacques 82 Flahaux Peter Luykx Jef Van den Bergh Georges Gilkinet Leen Dierick Jenne De Potter Michel Doomst Peter Logghe Peter Logghe Camille Dieu Eric Jadot Eric Thiébaut Georges Gilkinet Sabien Lahaye Georges Gilkinet 84 Battheu Georges Gilkinet Ben Weyts Dirk Van der Maelen Francis Van den Eynde Francis Van den 84 Eynde Bart Laeremans Hagen Goyvaerts Jan Mortelmans Daniel Ducarme Bart Laeremans Gerolf Annemans Francis Van den 85 Eynde Georges Gilkinet Georges Gilkinet Rita De Bont Rita De Bont Mia De Schamphelaere Kristof Waterschoot Stefaan Van Hecke Jenne De Potter Michel Doomst David Geerts Francis Van den Michel Doomst 86 Eynde David Geerts David Geerts Jan Mortelmans Gerolf Annemans Jef Van den Bergh Bruno Valkeniers Jan Mortelmans David Geerts Daniel Ducarme Dirk Vijnck Sabien Lahaye- Battheu QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Ludo Van Campenhout QRVA QRVA Georges Gilkinet Roel Deseyn Ben Weyts Roel Deseyn Georges Gilkinet Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l'égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Jan Mortelmans Maggie De Block 49

13 11 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Sabien Lahaye- 49 Battheu Peter Logghe Guy D'haeseleer Alexandra Colen Alexandra Colen Katia della Faille Katia della Faille 49 de Leverghem de Leverghem Sonja Becq Geert Versnick Stefaan Vercamer Xavier Baeselen Karine Lalieux Josy Arens Josy Arens Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Peter Logghe Jan Mortelmans Juliette Boulet Jan Mortelmans Jan Mortelmans Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Maggie De Block Katia della Faille de Leverghem QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Katia della Faille de Leverghem QRVA QRVA Maggie De Block Guy D'haeseleer Xavier Baeselen Sarah Smeyers Guy D'haeseleer Josy Arens Sarah Smeyers Filip De Man Katia della Faille Maggie De Block 49 de Leverghem Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Filip De Man Katia della Faille 49 de Leverghem Camille Dieu Maggie De Block Guy D'haeseleer Renaat Landuyt Hans Bonte Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Leen Dierick Guy D'haeseleer Nathalie Muylle Filip De Man Filip De Man Hilde Vautmans Guy D'haeseleer Katia della Faille Sonja Becq 52 de Leverghem Robert Van de Guy D'haeseleer 53 Velde Sonja Becq Hilde Vautmans Francis Van den Sofie Staelraeve 54 Eynde Dirk Van der Sofie Staelraeve 56 Maelen Maggie De Block Karine Lalieux Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Valérie Déom Koen Bultinck Peter Logghe 60 49

14 12 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Georges Gilkinet Roel Deseyn Bruno Peter Logghe 64 Stevenheydens Koen Bultinck Bert Schoofs Roel Deseyn Jef Van den Bergh Filip De Man Peter Logghe Clotilde Nyssens Olivier Maingain Daniel Ducarme Olivier Maingain Luc Goutry Martine De Maght Peter Logghe Josy Arens Nathalie Muylle Koen Bultinck Zoé Genot Zoé Genot Zoé Genot Jean Marie 79 Dedecker Maggie De Block Sarah Smeyers Alexandra Colen Francis Van den 79 Eynde Francis Van den Francis Van den 79 Eynde Eynde Francis Van den Maggie De Block 79 Eynde Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Daniel Ducarme Olivier Maingain Sofie Staelraeve Maggie De Block Maggie De Block Olivier Destrebecq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Daniel Ducarme Jean-Jacques 82 Flahaux Rita De Bont Rita De Bont Daniel Ducarme Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Katia della Faille 83 de Leverghem Katia della Faille Guy D'haeseleer 83 de Leverghem Georges Gilkinet Peter Logghe Hendrik Bogaert Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Georges Gilkinet Daniel Ducarme Olivier Maingain Ben Weyts Olivier Maingain Georges Gilkinet Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Gerolf Annemans Peter Logghe 85

15 13 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Peter Logghe Peter Logghe Guy D'haeseleer Rita De Bont Rita De Bont Guy D'haeseleer Daniel Ducarme Mathias De Clercq Mathias De Clercq Maggie De Block Sofie Staelraeve Servais 86 Verherstraeten Peter Logghe Hagen Goyvaerts Hagen Goyvaerts Peter Logghe Peter Logghe Hagen Goyvaerts Daniel Ducarme Mathias De Clercq Maggie De Block Maggie De Block 86 Vice-eersteminister en minister van Begroting Vice-premier ministre et ministre du Budget Maggie De Block Daniel Ducarme Alexandra Colen Alexandra Colen Ben Weyts Rita De Bont Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Minister van Buitenlandse Zaken Ministre des Affaires étrangères Jan Jambon Els De Rammelaere Alexandra Colen Denis Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Hendrik Daems Hendrik Daems Daniel Ducarme Daniel Ducarme Alexandra Colen Daniel Ducarme Alexandra Colen Daniel Ducarme Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Zoé Genot Zoé Genot Katia della Faille Daniel Ducarme 79 de Leverghem Daniel Ducarme Daniel Ducarme Alexandra Colen Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Bart Laeremans Katia della Faille 79 de Leverghem Daniel Ducarme Daniel Ducarme Katia della Faille Daniel Ducarme 79 de Leverghem Daniel Ducarme Alexandra Colen Alexandra Colen Alexandra Colen

16 14 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Denis Ducarme Jan Jambon Jan Jambon Filip De Man Michel Doomst Daniel Ducarme Daniel Ducarme Alexandra Colen Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Denis Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Katia della Faille Daniel Ducarme 84 de Leverghem Lieve Van Daele Rita De Bont Rita De Bont Daniel Ducarme Daniel Ducarme Dirk Van der 86 Maelen Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Mia De Schamphelaere 86 Minister van Pensioenen en Grote Steden Ministre des Pensions et des Grandes villes Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Sonja Becq Valérie De Bue Jenne De Potter Jean-Jacques Daniel Ducarme 83 Flahaux Daniel Ducarme Rita De Bont Rita De Bont Guy D'haeseleer Sonja Becq Leen Dierick 85 Minister van Justitie Ministre de la Justice Bruno Bert Schoofs 49 Stevenheydens Mia De Georges Gilkinet 49 Schamphelaere Alexandra Colen Barbara Pas Barbara Pas Guy D'haeseleer Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Hagen Goyvaerts Peter Logghe Peter Logghe 49 49

17 15 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Peter Logghe Carina Van 49 Cauter Carina Van François Bellot 49 Cauter Clotilde Nyssens Clotilde Nyssens Renaat Landuyt Michel Doomst Michel Doomst Hilde Vautmans Hilde Vautmans Sabien Lahaye- Battheu Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere QRVA QRVA Michel Doomst Michel Doomst Renaat Landuyt Gerald 49 Kindermans Hilde Vautmans Bert Schoofs Bert Schoofs Renaat Landuyt Renaat Landuyt Els De 49 Rammelaere Guy D'haeseleer Jenne De Potter Alexandra Colen Peter Logghe Sonja Becq Bert Schoofs Bert Schoofs Carina Van 49 Cauter Bruno Van Juliette Boulet 49 Grootenbrulle André Frédéric Bert Schoofs Francis Van den Hilde Vautmans 49 Eynde Hilde Vautmans Stefaan Van Hecke Renaat Landuyt Ingrid Claes Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Peter Logghe Yvan Mayeur Peter Logghe Clotilde Nyssens Bart Laeremans Stefaan Van Hecke Jan Mortelmans Marie-Martine Mia De 49 Schyns Schamphelaere Bert Schoofs Joseph George Michel Doomst Filip De Man Peter Logghe Peter Logghe

18 16 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Els De Rammelaere Sabien Lahaye- Battheu Els De 49 Rammelaere Bert Schoofs Bert Schoofs Filip De Man Els De Bert Schoofs 49 Rammelaere Josy Arens Bruno 49 Stevenheydens Renaat Landuyt Bruno 49 Stevenheydens Renaat Landuyt Renaat Landuyt André Perpète Sarah Smeyers Peter Logghe Guy D'haeseleer Filip De Man Stefaan Van Hecke Marie-Christine Yolande 49 Marghem Avontroodt Xavier Baeselen Katia della Faille 49 de Leverghem Stefaan Van Hecke Clotilde Nyssens Flor Van Noppen Herman De Croo Guy D'haeseleer Bart Laeremans Filip De Man Guy D'haeseleer Carina Van Jenne De Potter 50 Cauter Renaat Landuyt Renaat Landuyt Guy D'haeseleer Stefaan Van Hecke Michel Doomst Carina Van Cauter Carina Van Cauter Sabien Lahaye- Battheu Robert Van de Velde Carina Van 51 Cauter Peter Logghe Hilde Vautmans Hilde Vautmans Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Els De Rammelaere Els De Rammelaere Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Xavier Baeselen François Bellot Robert Van de Robert Van de 53 Velde Velde Sabien Lahaye- Battheu Bert Schoofs

19 17 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Sabien Lahaye- Battheu Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Peter Logghe Sofie Staelraeve Bruno Gerolf Annemans 54 Stevenheydens Sofie Staelraeve Bert Schoofs Bruno Bert Schoofs 56 Stevenheydens Ludo Van Sofie Staelraeve 56 Campenhout Ben Weyts Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Renaat Landuyt Ben Weyts Michel Doomst Xavier Baeselen Dirk Vijnck Renaat Landuyt Peter Logghe Peter Logghe Ben Weyts Peter Logghe Hilde Vautmans Clotilde Nyssens Hilde Vautmans Peter Logghe Renaat Landuyt Renaat Landuyt Bruno 64 Stevenheydens Bruno Hagen Goyvaerts 64 Stevenheydens Stefaan Van Hecke Bruno 64 Stevenheydens Els De Bruno 64 Rammelaere Stevenheydens Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Michel Doomst Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Fouad Lahssaini Peter Logghe Eric Thiébaut Dirk Vijnck Zoé Genot Peter Logghe Jef Van den Bergh Peter Logghe Ben Weyts Roel Deseyn Bert Schoofs Peter Logghe Gerolf Annemans André Frédéric Hagen Goyvaerts Michel Doomst Alexandra Colen Alexandra Colen André Frédéric Jenne De Potter

20 18 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Els De Renaat Landuyt 71 Rammelaere Jan Mortelmans Leen Dierick Sarah Smeyers Filip De Man Daniel Ducarme Sarah Smeyers Daniel Ducarme Luk Van Biesen Raf Terwingen Francis Van den 73 Eynde Sarah Smeyers Carina Van 73 Cauter Ben Weyts Michel Doomst Fouad Lahssaini Roel Deseyn Zoé Genot Bert Schoofs Els De Zoé Genot 73 Rammelaere Ludo Van Valérie De Bue 79 Campenhout Sarah Smeyers Eric Thiébaut Georges Gilkinet Els De 79 Rammelaere Els De Jenne De Potter 79 Rammelaere Maggie De Block Renaat Landuyt Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De 79 Rammelaere Filip De Man Filip De Man Daniel 79 Bacquelaine Martine De Maght Ingrid Claes Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Bruno Valkeniers Bruno Valkeniers Bruno Bruno 79 Stevenheydens Stevenheydens Daniel Ducarme Sarah Smeyers Sarah Smeyers Sarah Smeyers Sarah Smeyers Peter Logghe Olivier Destrebecq Peter Logghe Bruno Jean Cornil 81 Stevenheydens Alexandra Colen Dirk Vijnck Dirk Vijnck Dirk Vijnck Dirk Vijnck Alexandra Colen Dirk Vijnck Peter Logghe Bart Laeremans Jan Jambon Filip De Man Peter Logghe 82 79

21 19 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Sabien Lahaye Daniel Ducarme 83 Battheu Daniel Ducarme Zoé Genot Jean Cornil Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Hilde Vautmans Hilde Vautmans Sabien Lahaye- Battheu Sabien Lahaye- Battheu Sabien Lahaye- Battheu Sabien Lahaye- Battheu Sabien Lahaye- Battheu Sabien Lahaye- Battheu Alexandra Colen Clotilde Nyssens Jan Mortelmans Daniel Ducarme Francis Van den Alexandra Colen 84 Eynde Bert Schoofs Sabien Lahaye- 84 Battheu Sabien Lahaye Bart Laeremans 84 Battheu Daniel Ducarme Dirk Vijnck Zoé Genot Dirk Vijnck Bruno Daniel Ducarme 85 Stevenheydens Francis Van den Rita De Bont 85 Eynde Rita De Bont Guy D'haeseleer Daniel Ducarme Alexandra Colen Daniel Ducarme Dirk Vijnck Michel Doomst Michel Doomst Bart Laeremans Filip De Man Stefaan Van Hecke Michel Doomst Michel Doomst Peter Logghe Michel Doomst Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Bruno Stevenheydens Francis Van den Eynde QRVA QRVA Filip De Man Els De 86 Rammelaere Mathias De Clercq Daniel Ducarme Filip De Man Peter Logghe Dirk Van der Bert Schoofs 86 Maelen Bert Schoofs

22 20 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Luc Goutry Peter Logghe Hendrik Daems Rita De Bont 85 Minister van Klimaat en Energie Ministre du Climat et de l'énergie Sarah Smeyers Hendrik Bogaert Brigitte Wiaux Michel Doomst Eric Thiébaut Els De 69 Rammelaere Flor Van Noppen Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Tinne Van der 84 Straeten Daniel Ducarme Daniel Ducarme Daniel Ducarme Sofie Staelraeve Daniel Ducarme Sofie Staelraeve Daniel Ducarme Cathy Plasman 86 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ministre de la Coopération au développement Daniel Ducarme 84 Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Ministre pour l'entreprise et la Simplification Stefaan Vercamer Nathalie Muylle Rita De Bont 85 Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l'intérieur Bruno Michel Doomst 79 Stevenheydens Stefaan Van Hecke Leen Dierick Guy D'haeseleer Wouter De Vriendt Wouter De Vriendt Meyrem Almaci Peter Logghe Guy D'haeseleer Michel Doomst Michel Doomst Michel Doomst Olivier Maingain Hilde Vautmans Guy D'haeseleer Michel Doomst Leen Dierick Meyrem Almaci Guy D'haeseleer 79

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 12056 QRVA 52 045 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7552 QRVA 52 029 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 4812 QRVA 52 022 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7660 QRVA 52 030 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE QRVA 52 75 QRVA 52 75 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 07-09 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86 QRVA 52 86 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 3426 QRVA 52 019 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-10 - 2008 QRVA 52 038 QRVA 52 038

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-10 - 2008 QRVA 52 038 QRVA 52 038 QRVA 52 038 QRVA 52 038 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 9736 QRVA 52 038 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 5058 QRVA 52 023 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 6-10 - 2008 QRVA 52 035 QRVA 52 035

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 6-10 - 2008 QRVA 52 035 QRVA 52 035 QRVA 52 035 QRVA 52 035 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8650 QRVA 52 035 cdh : centre

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-9 - 2008 QRVA 52 034 QRVA 52 034

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-9 - 2008 QRVA 52 034 QRVA 52 034 QRVA 52 034 QRVA 52 034 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8472 QRVA 52 034 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 122 QRVA 53 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 105 QRVA 53 105 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 23 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE QRVA 5274 QRVA 5274 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 24-08 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 151 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 25-8 - 2008 QRVA 52 032 QRVA 52 032

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 25-8 - 2008 QRVA 52 032 QRVA 52 032 QRVA 52 032 QRVA 52 032 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8072 QRVA 52 032 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 72 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 72 DE BELGIQUE QRVA 52 72 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 03-08 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-12 - 2008 QRVA 52 044 QRVA 52 044

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-12 - 2008 QRVA 52 044 QRVA 52 044 QRVA 52 044 QRVA 52 044 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 11770 QRVA 52 044 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie

Commissie van Buitenlandse Zaken

Commissie van Buitenlandse Zaken Commissies WOENSDAG 6 JANUARI 2010 BEZOEK VAN EEN THAISE DELEGATIE Commissie van Buitenlandse Zaken Op 6 januari 2010 ontving de heer Geert Versnick, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen,

Nadere informatie

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1.

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1. Commissies Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer Geert Versnick DINSDAG 5 JANUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE QRVA 54 077 QRVA 54 077 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/ 11/2009 tot 04/ 12/ 2009 079 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 12392 QRVA 51 075 cdh : Centre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 Voorzitterschap DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 BEZOEK VAN DE AMBASSADEUR VAN FRANKRIJK AAN DE

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 123 QRVA 53 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27522 QRVA 51 141 cdh : Centre

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 Voorzitterschap MAANDAG, 21 DECEMBER 2009 REPUBLIEK INDIA Op 21 december 2009 had de heer

Nadere informatie