OUDEREN & VEILIGHEID PLAN VOOR VEILIGHEID OUDEREN VAN DE PVDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDEREN & VEILIGHEID PLAN VOOR VEILIGHEID OUDEREN VAN DE PVDA"

Transcriptie

1 OUDEREN & VEILIGHEID PLAN VOOR VEILIGHEID OUDEREN VAN DE PVDA

2 INLEIDING Je veilig voelen in je eigen leefomgeving. Dat is voor iedereen belangrijk. Zeker wanneer je ouder wordt. Als je je veilig voelt, dan ben je in staat om actief te zijn, om contact te maken en te houden. Om volwaardig lid van onze samenleving te zijn. Dat gun je iedereen: jong en oud. Hagenaars willen steeds langer thuis blijven wonen. Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Die uitdagingen moeten we aan, om ook ouderen in staat te blijven stellen om volwaardig te participeren. De PvdA vindt dat er extra aandacht besteed moet worden aan de veiligheid van ouderen die langer in de eigen omgeving willen blijven wonen. Of het nu gaat om het voorkomen van criminaliteit, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, het veiligheidsgevoel in de directe leefomgeving of het voorkomen van gevaarlijke situaties in en om huis. Maar ook het versterken van de sociale omgeving is van belang: mensen kennen en vertrouwen is de basis voor groot veiligheidsgevoel. Met dit plan willen we Den Haag voorbereiden op de toekomst. Ouderen moeten prettig (kunnen blijven) wonen in de buurt waar ze van houden. Er moet aandacht zijn voor culturele diversiteit, zodat iedereen kan wonen en leven in een vertrouwde omgeving. Er moet aandacht zijn voor fysiek én psychisch welbevinden. Ouderen moeten maximaal kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en we moeten de kracht en ervaring van ouderen maximaal benutten. Een sterke en sociale stad is voorbereid op de uitdagingen die de ouderdom met zich meebrengen. Daarbij gaat er wat de PvdA betreft altijd extra aandacht uit naar ouderen met een minder gunstige sociale of financiële uitgangssituatie. Dit plan kwam tot stand in samenwerking met de PvdA- werkgroep ouderenbeleid en de PvdA- werkgroep zorg en welzijn. Ook stedelijke ouderencommissie leverde een zeer waardevolle bijdrage. Uit een oproep aan ouderen via diverse media kregen we diverse concrete voorstellen en tips die we zoveel mogelijk hebben verwerkt. De PvdA Den Haag dankt iedereen hartelijk voor de bijdrage aan dit plan. Aanvullende en betere suggesties om in onze stad veilig oud te worden blijven zeer welkom. JOSE REIJNEN, CO-VOORZITTER PVDA-WERKGROEP ZORG EN WELZIJN AN KLEINMEULEMAN, SECRETARIS VAN DE PVDA-WERKGROEP OUDERENBELEID MARIJE TALSTRA, FRACTIEVERTEGENWOORDIGER PVDA MARTIJN BALSTER, FRACTIEVOORZITTER PVDA 2

3 1. V EILIG OUD WORDEN IN DEN HAAG, EEN SOCIALE KWESTIE Den Haag kent op dit moment circa plussers. Het aantal ouderen neemt gestaag toe, naar verwachting zijn er plussers in In Den Haag groeit eerste de groep jonge ouderen (tot 75 jaar) heel sterk. Pas na 2020 zet deze groei ook in bij 75- plussers, deze groep zal na 2020 verdubbelen (van naar ). Tegelijkertijd gaan er verzorgingshuizen dicht en ligt er dus een opgave om betere huisvesting voor ouderen in de buurt te organiseren. Op dit moment wonen ongeveer 4000 ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis (intramuraal), tegen zelfstandig (al dan niet met de nodige aanpassingen / voorzieningen). De behoefte aan goede ouderenhuisvesting zal flink gaan toenemen. Dit komt nu zowel in de sociale als in de particuliere sector nog nauwelijks van de grond. Ouderen met fysieke of geestelijke ongemakken kwamen tot voorkort sneller in een verzorgingshuis. Dat gold in grotere mate voor ouderen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Mensen met een lager inkomen of minder sterke sociale omgeving gingen twee keer zo vaak in een verzorgingshuis wonen. Het ontbreken van een sociale omgeving of onveiligheid in de buurt waren ook doorslaggevend. Met het sluiten van de verzorgingshuizen, liggen hier dus ook de nodige uitdagingen. Uit Haags onderzoek blijkt ook dat met name voor (oude) ouderen met beperkingen en een laag inkomen een urgente huisvestingsopgave ontstaat. Het is de vraag of de sociale voorraad daarvoor toereikend is. 1 Tevens blijkt dat geborgenheid, aanwezige voorzieningen (kapper, restaurant, huisarts), veiligheid, gezelligheid en betaalbaarheid net zo belangrijk zijn als fysieke omstandigheden en feitelijke zorg. Dat is waar deze plannen op focussen: niet op het wonen an sich, niet op de zorg an sich, maar de veiligheid daarom heen, die maakt dat ouderen prettig langer thuis kunnen wonen. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor ontmoeting. Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat ouderen zich veiliger voelen naar mate het sociaal contact beter is en ouderen in staat zijn te gaan en staan waar ze willen (mobiliteit). Hoe meer bekende mensen je ontmoet, hoe groter het gevoel van veiligheid. Ook de onderlinge betrokkenheid draagt bij aan een groter veiligheidsgevoel. 1 Onderzoek collectieve woonvormen voor ouderen, maart (DSO/Wonen, Gemeente Den Haag) 3

4 2. DE VEILIGHEIDSSITUATIE VOOR OUDEREN Haagse ouderen geven gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer voor de veiligheid in hun buurt. 27% geeft aan zich wel eens onveilig voelen in de buurt. 3% voelt zich zelfs vaak onveilig. Ook in hun eigen huis voelt een klein deel van de ouderen (4%) zich s avonds niet veilig. 92% van de vrouwen en 71% van de mannen boven de 65 jaar is bang om 's avonds de deur open te doen. De helft van hen gaat minder vaak naar buiten door gevoelens van onveiligheid. Ouderen voelen zich in het algemeen minder onveilig in hun eigen buurt dan de gemiddelde Hagenaar. Dit geldt voor alle genoemde aspecten. Ten opzichte van vijf jaar geleden is het aandeel ouderen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt toegenomen. (Bron: ouderenmonitor 2014) Van de groep 65- plussers voelt bijna 30% zich eenzaam. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Dit heeft een grote impact: eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Ieder jaar worden ouderen in Nederland slachtoffer van ouderenmishandeling; het topje van de ijsberg. Van de slachtoffers van alle meldingen van huiselijk geweld is 5,2% tussen de jaar en 1,7% is ouder dan 66 jaar. Driekwart van de slachtoffers zijn oudere vrouwen en het merendeel woont zelfstandig. Uit onderzoek blijkt dat onder ouderen 41% van de slachtoffers lichamelijk wordt mishandeld, 46% psychisch geweld ondervindt, 37% financieel wordt uitgebuit, 18% wordt verwaarloosd en bij 12% psychisch geweld ondervindt. Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden door een ongeval bij ouderen boven de 65 jaar. Een op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt minstens eenmaal per jaar. Van alle dodelijke ongevallen onder ouderen vindt 80% plaats in de privésfeer. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat tussen 2007 en 2013 het aantal dodelijke slachtoffers onder 65- plussers als gevolg van een val met 37% is gestegen. In vergelijking met andere leeftijdsgroepen blijkt bij ouderen niet alleen de omvang, maar ook de ernst van het letsel ten gevolge van ongevallen veel groter. Zo kan een valincident naast lichamelijk letsel en ongemak ook psychische klachten tot gevolg hebben en leiden tot sociaal isolement. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot verlies van zelfstandigheid. Bij ouderen in de leeftijdsgroep 80 tot 85 jaar komt brandschade drie keer zoveel voor als bij mensen tussen de 50 en 55 jaar. Brand bij ouderen wordt veelal veroorzaakt door een vlam in de pan of kaarsjes bij het gordijn. Doordat ouderen gemiddeld genomen minder snel reageren is het gevaar groter. 4

5 3. ONZE VOORSTELLEN De PvdA vindt dat Den Haag op de toekomst moet zijn voorbereid. Het is nodig om voorzieningen te treffen die er voor zorgen dat oudere Hagenaars zich veilig blijven voelen in de eigen omgeving. Dat vergt investeringen op diverse fronten. Hieronder zetten wij onze plannen uiteen. 5

6 A. VEILIGHEID IN DE BUURT Hierbij kan het gaan om losliggende stoeptegels, onoverzichtelijke verkeerssituaties, maar ook om je onveilig voelen door hangjongeren, slechte verlichting etc. De gemeente heeft een meldpunt hiervoor, ook niet- ouderen zouden attent kunnen zijn door onveilige zaken te melden. VOORSTELLEN: - De gemeente Den Haag biedt 65+ers goed voorlichtingsmateriaal aan (zie bijv. voorlichtingsmateriaal Veilig Thuis en Veilig buiten van ministerie van Veiligheid en Justitie en bijbehorende checklist). Dit is bewezen geschikt voor het voorkomen van babbeltrucs en woningovervallen. - Ouderen en vrijwilligers de mogelijkheid bieden een training criminaliteitspreventie te volgen (zie bijvoorbeeld digitale training landelijke CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Zo kunnen vrijwilligers in twee uur worden klaargestoomd om cursussen te geven aan ouderen over veiligheid. Daarin is ook aandacht voor allerlei vormen van babbeltrucs e.d. - Het vrijhouden van aflopende stoepen door het aanbrengen van rolstoellogo s op aflopende stoepranden op de hoek: zodat parkeerders nog beter rekening houden met rollators en rolstoelen. - Melden van onveilige situaties stimuleren en faciliteren, zodat we de leefomgeving met elkaar veiliger maken. Daarnaast bezien hoe we het doen van meldingen nog gebruiksvriendelijker kunnen maken voor ouderen. Is de APP bijvoorbeeld ook te lezen als je slechtziend bent? - Voorzieningen dichtbij: rollatorafstand moet een maatstaf zijn voor alle basale voorzieningen (goed voorbeeld: de nieuwe servicepunten): voor alle ouderen moeten deze voorzieningen goed bereikbaar zijn. De bekendheid van een wijkteam is hierbij cruciaal, zodat er altijd hulp is in te schakelen. - Beginnend dementerenden zullen ook langer thuis blijven wonen. Het is zaak dat de eerste signalen goed worden herkend en dat politie en brandweer voldoende zijn getraind om onveilige situaties in en om huis te herkennen en tijdig zorgverleners in te schakelen. 6

7 B. B A BBELTRUCS Het totaal aan woningovervallen daalt, maar het aantal woningovervallen op senioren blijft gelijk. Het overgrote deel van de slachtoffers van babbeltrucs zijn 80- plussers. Nu ouderen langer thuis zullen blijven wonen, is aan te nemen dat het aantal overvallen zou kunnen stijgen. Voorlichting door politie aan groepen ouderen (stedelijke ouderencommissie?) werkt preventief. Voorlichting kan helpen om waakzaam te zijn bij het openen van deuren. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat de meeste instanties nooit onaangekondigd voor je deur staan. Videofoon bij voordeur werkt beter dan alleen een luisterverbinding. Videofoon zit meestal echter alleen in de duurdere wooncomplexen. Een goedkopere, doch ook effectieve oplossing is een kierstandhouder, dat geeft je de tijd om te beslissen of je de deur wel wilt openmaken. V OORSTELLEN: - Meer veiligheidschecks in woningen om babbeltrucs te voorkomen. - Meer inzet van videofoon en kierstandhouders. - Voorlichting en assertiviteitstraining gericht op het voorkomen van babbeltrucs. - Keurmerk veilig wonen voor ouderen. Update elke vijf jaar. 7

8 C. A LARMERING Voor de oudere, maar zeker ook voor zijn mantelzorgers is het essentieel om te weten, dat er na een (val)incident snel hulp ter plaatse is. Zorginstellingen hebben grote moeite om de achterwacht van alarmering 24/7 te organiseren, het is simpelweg niet kostendekkend mogelijk. Het is echter wel een belangrijke voorwaarde om ouderen langer veilig thuis te kunnen laten wonen. Een stadsbreed opgezet alarmeringssysteem zou veel kwetsbare ouderen in staat stellen om thuis te blijven functioneren en veel mantelzorgers geruststellen, dat er daadwerkelijk hulp wordt verleend in noodsituaties. Mogelijk kunnen de sociale wijkteams hier op aanhaken. Moderne ICT- technieken maken contact op afstand mogelijk met en tussen mantelzorgers en hulpverleners. Het is ook mogelijk om frequent alarmerende ouderen eruit te lichten. Dit kan een extra signaal van kwetsbaarheid zijn. Een aanvullend huisbezoek door een wijkverpleegkundige is dan raadzaam. Alarmering kost gemiddeld 20,- in de maand. Dat kan een bezwaar zijn voor mensen met een beperkt inkomen. De bijzondere bijstand zou een regeling kunnen treffen voor deze groep of zijn er mogelijkheden via de zorgverzekering? VOORSTELLEN: - Investering in domotica, bijvoorbeeld ondersteuning/zorg op afstand door middel van de Ipad, waarbij contact kan plaatsvinden tussen ouderen, hulpverleners en mantelzorgers. - Stadsbreed alarmeringssysteem, bij voorkeur aangesloten op de sociale wijkteams. - Buurtinitiatieven stimuleren rond toezicht, zoals bijv. studenten die toezien toe op ouderen in ruil voor lagere huur, straatvrijwilliger, telefooncirkels etc. - Tegemoetkoming voor ouderen met kleine beurs om alarmering te kunnen betalen. 8

9 D. H UISELIJK GEWELD Ouderenmishandeling is een ernstig probleem dat vaak onzichtbaar is doordat mensen zich schamen, soms een familielid of vriend in het spel is, mishandeling ontkennen en doordat het te weinig gerapporteerd wordt. Nadat recent de ANBO een campagne startte steeg het aantal meldingen met 121 procent in Den Haag. Mogelijk is dat nog het topje van de ijsberg. We zullen veel meer moeten inzetten op bewustwording, voorlichting en de meldbereidheid. Bij ouderenmishandeling gaat het in driekwart van de gevallen om opzet door partner, kind, kleinkind, buren, kennissen of hulpverleners. Niet altijd gaat het om lichamelijk of psychische mishandeling, ook zien we te vaak dat sprake is van financiële uitbuiting, seksueel misbruik of verwaarlozing. De pleger handelt bewust uit financieel oogpunt, desinteresse of bijvoorbeeld wraak. Ook is geweld soms generaties lang een terugkerende manier om met conflicten om te gaan. Niet altijd is er opzet in het spel. We spreken van ontspoorde zorg wanneer er overbelasting van mantelzorg is en een situatie onbewust en onbedoeld uit de hand loopt. Onmacht en kennisgebrek over ziekte is vaak de oorzaak en ondersteuningsmaatregelen kunnen een oplossing zijn. Risicofactoren voor ouderenmishandeling zijn toenemende afhankelijkheid, dementie, progressieve (chronische) lichamelijke of psychiatrische aandoeningen en overbelasting van de mantelzorg. Het is belangrijk signalen van ouderenmishandeling te herkennen en uit de taboesfeer te halen. Alertheid van huisarts en Spoedeisende Hulp is essentieel. Ook op het thema huiselijk geweld is het nodige te vinden. Op initiatief van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) is i.s.m. het ministerie van VWS een voorlichtings- DVD gemaakt voor professionals en vrijwilligers n.a.v. 5 situaties van ouderenmishandeling. Gebruik wat er al is en zorg dat de bestaande kennis wordt verspreid. VOORSTELLEN: - De gemeente Den Haag ondersteunt voorlichtingscampagnes gericht op het herkennen van ouderenmishandeling - Maak samen met de politie en zorgpartners in de wijk, werk van de meldbereidheid. - Ontwikkel samen met het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling cursussen en materiaal t.b.v. de bewustwording onder professionals en vrijwilligers. Zorg ervoor dat aanwezige kennis in de zorg ook wordt verspreid. 9

10 E. WONEN Veel woningen zijn ongeschikt om oud in te worden, drempels, trappen, onveilige douchesituaties etc. WMO budget moet slim worden ingezet om aanpassingen herbruikbaar te laten zijn. Herbruikbare, verrijdbare douchestoelen, modulaire trapliften zijn in de handel. Inrichting van het huis kan vaak een kritische meedenkblik gebruiken. Losse kleedjes, losse snoeren over de vloer, geeft geheide kans op valincidenten. Een huisbezoek van een ergotherapeut wordt vergoed door de zorgverzekeraar, kan veel ellende voorkomen. (zie hiervoor de checklist en voorlichting van de KBO) Woningcorporaties hebben op dit moment niet veel geld, maar wat ze hebben zou ten goede moeten komen aan slim aanpassen van flatgebouwen zonder lift (denk aan Escamp), en bv. daar 1 appartement opofferen voor een gezamenlijk recreatieruimte als hier behoefte aan is. Groepswonen door ouderen zou zo op meer plekken in de stad vorm kunnen krijgen (i.s.m. GDO/Groepswonen door Ouderen. Zorg dat ouderen direct en in de voorfase al betrokken worden bij de inrichting van hun woning en biedt in de gebouwde ruimte een plek voor ontmoeting. VOORSTELLEN: - Aanjagen van meer particulier initiatief, met name in het middensegment. De markt voor seniorenhuisvesting staat nog in de kinderschoenen: er kan hierbij ingezet worden op meergeneratiewoningen, groepswonen, particulier opdrachtgeverschap en het hergebruik van kantoorruimte of verzorgingshuizen waarin bijvoorbeeld goede liften aanwezig zijn. Hierbij kan samengewerkt worden met de landelijke taskforce langer thuis wonen. Meer liften plaatsen bij portiekwoningen en dat een toewijzingsbeleid gericht op ouderen (meer liftkokers bij 8- woningen in portiek, slimmer omgaan met trapliften in kleinere wooneenheden, zodat voorzieningen hergebruikt kunnen worden - Verleiden om kleiner en veiliger te gaan wonen. Het is logischerwijs een hele stap om kleiner te gaan wonen. Niet alleen omdat verhuizen op latere leeftijd nu eenmaal ingewikkelder is, maar ook omdat ouderen doorgaans fors meer moeten gaan betalen voor een nieuwe, kleinere woning. Deels omdat de oude woning nog een lage huur kent, of het huis reeds is afbetaald. Deels ook omdat de eisen die aan een goede ouderenwoning mogen worden gesteld hoger zijn dan aan reguliere woningen (zoals bijvoorbeeld liftvoorzieningen). Ten slotte zien veel ouderen terecht op tegen verhuizen omdat er een risico is dan uit de vertrouwde omgeving weg te moeten. Het is zaak hier 10

11 verstandig beleid op te voeren, met veel oog voor de wensen van ouderen, juist met het oog op de sociale veiligheid. De PvdA daagt het college uit om succesvolle verleidingsprojecten in andere gemeenten te onderzoeken. Bijvoorbeeld om via een verhuismakelaar voor senioren of via verhuispremies het aantrekkelijker te maken om in de eigen omgeving veiliger, kleiner en betaalbaar te gaan wonen. Dat is goed voor de ouderen én de doorstroming op de woningmarkt. We kunnen nog beter grote complexen benutten die die leeg staan en in potentie zeer geschikt te maken zijn voor ouderenhuisvesting, zoals kantoorruimte en verzorgingshuizen. Investeerders moeten hierbij worden verleid, eigenaren van leegstaand vastgoed meer onder druk worden gezet om de maatschappelijke waarde van de panden te vergroten en deze tegen redelijke prijzen in de markt te zetten. 11

12 F. B RANDVEILIGHEID Koken op gas, branden van kaarsen het kunnen redenen zijn voor onveilige situaties. Voorlichting aan groepen ouderen door de brandweer is belangrijk. Zo kunnen onveilige situaties, zoals zwakke elektra, het aan laten staan van apparaten kunnen worden voorkomen. Daarnaast kan er worden ingezet op slimme (goedkope) domotica- oplossingen. Zo is recent in de Delft Design Challenge een rookmelder ontwikkeld die gecombineerd wordt met een bewegingsmelder. Is iemand bv. 15 minuten (tijd is instelbaar) niet in de keuken geweest, terwijl er iets opstaat, dan gaat een alarm af. Ten slotte kan mogelijk meer worden geïnvesteerd in blusmateriaal, zoals branddekens, sprinklers en anderszins. VOORSTELLEN: - Intensiveren van de voorlichting door de brandweer aan ouderen, zodat mensen nog beter omgaan met sigaretten, kaarsen en vuur. - Het trainen van vrijwilligers en zorgprofessionals om onveilige situaties te melden. - Ondersteuning bij het brandveiliger maken van de woning. Inzetten van domotica voor het voorkomen en herkennen van brandgevaar, specifiek rook- bewegingsmelders. - Er zijn speciale veiligheidsmiddelen voor ouderen. Denk aan een rookmelder met trilplaat die je onder je kussen kunt leggen of met alarmlicht. Ook kunnen ze de melder doorkoppelen naar de buren of een noodnummer onder een sneltoets van de telefoon zetten. - Inzicht in vluchtroutes. Ouderen zijn minder snel. Het scheelt dus als zij vooraf hebben nagedacht over hoe ze weg kunnen komen. 12

13 G. EENZAAMHEID: BENUT DE KRACHT VAN OUDEREN Recent werd iemand in Bohemen pas na 5(!) dagen gevonden na een hersenbloeding. De dame in kwestie had een hond, die dus ook niet uitgelaten werd. Toch reageerden de buren niet op signalen. Dit gebeurt helaas vaker. Het doet het belang inzien van een sterke sociale omgeving. Bekend maakt bemind: heb aandacht voor mogelijkheden elkaar te ontmoeten en stimuleer dat. Als mensen elkaar kennen zullen ze eerder alert zijn op afwijkende signalen. Als je sociale netwerk kleiner wordt, wordt je bovendien minder in de gaten gehouden. Wijkverpleging en wijkteams, maar ook buren moeten alert zijn op ouderen waar zelden iemand komt. Reageren als ergens in jouw straat de gordijnen niet opengaan kan er voor zorgen dat een oudere op tijd wordt gevonden na een valincident. Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheidsbestrijding. We moeten oppassen dat de toenemende aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers niet de aandacht afleidt van situaties (en er zijn er velen!) waarbij ouderen niet beschikken over een sterk sociaal netwerk. Eenzaamheid is funest voor het veiligheidsgevoel en uiteindelijk ook de gezondheid. Het is daarom van groot belang om eenzaamheid tijdig te erkennen en er alles aan te doen om de sociale omgeving te versterken. Ten slotte is er gelukkig ook een grote groep ouderen die midden in het leven staat. Veel te vaak wordt over ouderen gesproken in termen van problemen en kosten. De kracht, kennis en inzet van ouderen kan nog veel meer worden erkend en worden benut. Bijvoorbeeld in het buurtwerk, begeleiding van andere ouderen, mensen die vereenzamen, het verzorgen van cursussen, het overbrengen van ervaringen, etc. In het buurtwerk moet hier nadrukkelijker aandacht voor zijn. Dwarsverbanden en ontmoeting tussen generaties is hierbij cruciaal. VOORSTELLEN: - Sociale cohesie: maak gebruik van kennis en ervaring, ouderen vervullen vrijwilligerswerk in de buurt (van planten water geven, pakjes aannemen voor werkende buren tot taalles, koken, oppassen, etc.), ontmoeting bevorderen, etc. - Ontmoeting: verbinden brede buurtschool, buurthuizen van de toekomst, Van harte, etc. - Signaleer eenzaamheid en werk aan het versterken van een sociaal netwerk. We dagen het college uit om met concrete plannen te komen. Verbindt generaties met elkaar waar dat mogelijk is. 13

14 H. OVERDACHT VAN ZIEKENHUISOPNAME NAAR THUISZORG/HUISARTS Vooral voor senioren zonder netwerk geldt, dat de overgang van ziekenhuis naar thuissituatie een risicovolle gebeurtenis is. Is de verzorging geregeld, is er wel iemand die boodschappen kan doen, is de oudere in staat om zich thuis veilig te bewegen? Transferverpleegkundigen vervullen hier al een belangrijke taak, maar komen niet thuis kijken hoe het verder gaat, wellicht dat wijkverpleegkundigen deze kwetsbare overgang kunnen begeleiden. VOORSTEL: - Huisbezoek wijkverpleegkundige 1 e, uiterlijk 2 e dag na thuiskomst. Valpreventieprogramma s kunnen flinke besparingen in medische kosten opleveren. Het loont om beweeginterventies te stimuleren en valpreventie onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen. 14

Burgemeester. Portefeuille openbare orde en veiligheid. De voorzitter van Commissie Bestuur BSD/2015.487 RIS 284701 070-353 2937.

Burgemeester. Portefeuille openbare orde en veiligheid. De voorzitter van Commissie Bestuur BSD/2015.487 RIS 284701 070-353 2937. Gemeente Den Haag Burgemeester De voorzitter van Commissie Bestuur BSD/2015.487 RIS 284701 070-353 2937 6 augustus 2015 Ouderen en Veiligheid Geachte voorzitter, Op 9 april 2015 bespraken wij in de Commissie

Nadere informatie

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling 23-06-2016 Topzorg voor ouderen Mw. M.E. van Houten, klinisch geriater Introductie Het begrip ouderenmishandeling is breed en kent vele

Nadere informatie

Ouderen in veilige handen. voor Lize. 17 maart 2013 Yvonne Heygele

Ouderen in veilige handen. voor Lize. 17 maart 2013 Yvonne Heygele Ouderen in veilige handen voor Lize 17 maart 2013 Yvonne Heygele Wat komt bij u op bij het begrip: ouderenmishandeling? Wat is ouderenmishandeling? Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Veilig thuis

Voorlichtingsbijeenkomst Veilig thuis Voorlichtingsbijeenkomst Veilig thuis Woningoverval Babbeltruc Inbraak Ouderenmishandeling Voorlichtingsbijeenkomst Veilig thuis Babbeltruc: Afleidingsmanoeuvre om een diefstal ongemerkt te laten plaatsvinden

Nadere informatie

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Zorg thuis Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Screening van oudermishandeling; wat betekent dit voor de zorgverlener en voor de samenwerking in de keten?

Screening van oudermishandeling; wat betekent dit voor de zorgverlener en voor de samenwerking in de keten? Screening van oudermishandeling; wat betekent dit voor de zorgverlener en voor de samenwerking in de keten? Trudy Jacobs, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Radboudumc, afdeling geriatrie. Trudy.Jacobs@radboudumc.nl

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Meldcode Ouderenmishandeling

Meldcode Ouderenmishandeling Meldcode Ouderenmishandeling Wat is ouderenmishandeling? Boven 65 jaar Blijft vaak geheim Ontspoorde mantelzorg Overbelaste mantelzorger, uit onmacht, onwetendheid Glijdende schaal van adequate zorg naar

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Aan: Van: Leden van de commissie WOS R.Kool- van Mourik CDA-fractie Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Inleiding. Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP)

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) VRAGEN NR. 115 Haarlem, 6 december 2005 Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging Langer thuis wonen Met hulp van het team Wijkverpleging U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, soms met hulp van familie of buren. Maar er zijn ook zaken waar u professionele

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Factsheet. Ouderenmishandeling. Gelderland-Zuid. Feiten en aanpak

Factsheet. Ouderenmishandeling. Gelderland-Zuid. Feiten en aanpak Gelderland-Zuid Factsheet Ouderenmishandeling Feiten en aanpak Ouderenmishandeling Ouderen zijn vaker afhankelijk van de hulp en ondersteuning van mensen in hun omgeving. Dit wordt geboden door familie,

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Brandveiligheid in wooncomplexen

Brandveiligheid in wooncomplexen Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen december 2015 Tips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid PG werkt samen Dit is een uitgave van Ieder(in) in het kader van het programma PG werkt

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Interactieve presentatie door:

Interactieve presentatie door: Interactieve presentatie door: Even voorstellen: Annette van Delft Projectleider specialistische thema's Veilig Thuis Brabant Noordoost Akkie de Rouw-Janssens Mantelzorgmakelaar Steunpunt Mantelzorg Welzijn

Nadere informatie

Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden

Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden Monica van Berkum, directeur Pharos Daphne Ketelaars, programmaleider Gezond in... Edith Smulders, strategisch adviseur Gezond in... NETWERK

Nadere informatie

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling Stichting Definitie ouderenmishandeling Al het handelen of nalaten van handelen jegens (geheel of gedeeltelijk) afhankelijke ouderen, door diegene(n)

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

blijf staan valpreventie in verzorgingshuizen

blijf staan valpreventie in verzorgingshuizen blijf staan valpreventie in verzorgingshuizen Valongelukken in verzorgingshuizen - de cijfers Jaarlijks raken ongeveer 3600 bewoners van verzorgingshuizen zodanig verwond dat ze op een Spoedeisende Hulpafdeling

Nadere informatie

Handen af van onze ouderen

Handen af van onze ouderen Handen af van onze ouderen Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Diemen "Handen af van onze ouderen" Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Diemen 1. Inleiding: Ouderenmishandeling, een onderschat

Nadere informatie

Stop het graaien bij kwetsbare ouderen

Stop het graaien bij kwetsbare ouderen Stop het graaien bij kwetsbare ouderen Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Amsterdam "Stop het graaien bij kwetsbare ouderen" Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Amsterdam 1. Inleiding: Ouderenroof,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Langer thuis wonen met dementie. Andrea Kuijpers, Spectrum Sylvia Lambrichs, gemeente Wijchen

Langer thuis wonen met dementie. Andrea Kuijpers, Spectrum Sylvia Lambrichs, gemeente Wijchen Langer thuis wonen met dementie Andrea Kuijpers, Spectrum Sylvia Lambrichs, gemeente Wijchen Van visie naar gezamenlijke uitvoering 1. Vraag van gemeenten 2. Gezamenlijke uitvoering en rol gemeente 3.

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Algemeen Sinds 1 juli 2013 zijn de zorgprofessionals van het Radboudumc verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens

Nadere informatie

Techniek Begeleiding Nederland. Wensen van Mensen. John Veld

Techniek Begeleiding Nederland. Wensen van Mensen. John Veld Techniek Begeleiding Nederland Wensen van Mensen John Veld Definitie van Domotica Domotica is de integratie van technologie en diensten binnen de woonruimte door middel van elektronische communicatie tussen

Nadere informatie

Samen sterk tegen ouderenmishandeling

Samen sterk tegen ouderenmishandeling Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid November 2015 Verwey-Jonker Instituut Barometer Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling is een serieus probleem. De schatting is dat elk jaar 1

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Wat is ouderenmishandeling en hoe vaak komt het voor?

Wat is ouderenmishandeling en hoe vaak komt het voor? Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid Februari 2014 Verwey-Jonker Instituut Nulmeting Barometer Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling is een serieus probleem. De schatting is dat elk

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Zelfstandig wonen midden in de gemeenschap

Zelfstandig wonen midden in de gemeenschap Zelfstandig wonen midden in de gemeenschap Haps Centraal in Haps ligt de SchitteRing. Een kleinschalige woonvorm met een eigentijds, sfeervol karakter en een sterke binding met de dorpsgemeenschap. Dankzij

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

programma Langer Thuis Rotterdam

programma Langer Thuis Rotterdam programma Langer Thuis Rotterdam toon van het programma Langer zelfstandig thuis wonen - logische en positieve keuze eigen regie! - geldt voor steeds meer mensen in Rotterdam - niet nieuw, wel opnieuw

Nadere informatie

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Opzet workshop Interactief Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Welke associaties roept dit thema

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Brandveiligheid in wooncomplexen

Brandveiligheid in wooncomplexen Brandveiligheid in wooncomplexen Mensen met een beperking en ouderen lopen helaas een groter risico bij brand. Wat kunt u als huurdersorganisatie, bewonerscommissie of cliëntenorganisatie doen om bij te

Nadere informatie

Ouderenmishandeling en geriatrische zorg

Ouderenmishandeling en geriatrische zorg Ouderenmishandeling en geriatrische zorg Invitational Conference Ouderenmishandeling 15 juni 2017 Trudy Jacobs Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Geriatrie Radboudumc Trudy.Jacobs@radboudumc.nl (Potentiële)

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen Goed wonen voor iedereen dus ook voor mensen met een beperking kiezen voelen gebruiken Iedereen heeft recht op goed wonen. Kiezen Zelf kunnen kiezen waar en met wie je woont Gebruiken Gebruik kunnen maken

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 EENZAAMHEID Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 Partners 'Aanpak eenzaamheid Hatert' EENZAAMHEID / 2 Programma Wat is eenzaamheid? Signalen Omgaan met EENZAAMHEID / 3 Wat is eenzaamheid?

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Mentorschap Midden Nederland

Mentorschap Midden Nederland D Mentorschap Midden Nederland Gemeente UlyM 140020157 2 5 AUG 2014 / Gemeente Lelystad Kopie aan: Aan het College van B&W In kopie aan: De gemeenteraad Datum Onderwerp Bijlagen 20 augustus 2014 Handvatten

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

De huisarts aan het. Kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en kan de mantelzorg dit aan?

De huisarts aan het. Kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en kan de mantelzorg dit aan? SP Onderzoek De huisarts aan het woord deel 3 Kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en kan de mantelzorg dit aan? Renske Leijten, SP-Kamerlid Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

ACO 10-puntenplan. gemeenteraadsverkiezingen ACO. Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht

ACO 10-puntenplan. gemeenteraadsverkiezingen ACO. Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht ACO 10-puntenplan gemeenteraadsverkiezingen 2014 www.aco-utrecht.nl ACO Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht ACO 10-puntenplan gemeenteraadsverkiezingen/collegevorming 2014-2018 Tijd voor

Nadere informatie

Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015

Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015 Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015 Marieke Zelissen GZ-psycholoog MetGGZ Esther Stoffers Programmaleider Huis voor de Zorg Programma vanmiddag Informatie over ouderenmishandeling Wat verstaan

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Bijlage 3 7. BESCHERMING TEGEN MISHANDELING EN MISBRUIK. Handelen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling

Bijlage 3 7. BESCHERMING TEGEN MISHANDELING EN MISBRUIK. Handelen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling Bijlage 3 7. BESCHERMING TEGEN MISHANDELING EN MISBRUIK Handelen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling Bron: De informatie achter dit tabblad is opgesteld door Lies Roeleveld, projectmedewerker Mentorschap

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Relatie slachtoffer pleger

Ouderenmishandeling. Relatie slachtoffer pleger Ouderenmishandeling Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners Rapportage 22-3-2017 INHOUD 0. Over de enquête Inleiding Deelname Vraagstelling Wijze van rapporteren 1. Pluspunten van

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september 2017 1700098005 Y.M.F. Noordman - te Pas UW BRIEF

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Ontmoeting in de buurt, 25 februari 2015 Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Ontmoeting in de buurt, 25 februari 2015 Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Ontmoeting in de buurt, 25 februari 2015 Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland Programma 1. Cijfers en Feiten 2. Waarom is dit voor mij van belang? 3. Wat is dementie? 4.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie