Milieurapport WHP en WBP Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieurapport WHP en WBP Fryslân"

Transcriptie

1 Milieurapport WHP en WBP Fryslân Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân 11 september T0956 Definitief

2 Chopinlaan 12 Postbus KB Groningen +31 (0) Telefoon +31 (0) Fax Internet Arnhem KvK Documenttitel Status Milieurapport WHP en WBP Fryslân Definitief rapport Datum 11 september 2008 Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Referentie PlanMER Fryslân 9T0956 Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân Auteur(s) ir. P. de Vries, dr. A.J.M. Bos, C. Coumans MSc, dr. L. van Nieuwerburgh, drs. H. Verhoogt, ir. B. Possen Collegiale toets en vrijgave door ir. L.A. Heuer Datum/paraaf..

3 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 MILIEUBEOORDELING WATERHUISHOUDINGSPLAN EN WATERBEHEERPLAN Aanleiding Doel PlanMER in relatie tot WHP en WBP Procedure en betrokken partijen Reikwijdte en detailniveau van het milieurapport 5 2 WATERHUISHOUDINGSPLAN EN WATERBEHEERPLAN Inhoud en doelen WHP en WBP Relatie met andere plannen en programma s Europees beleid Nationaal beleid Provinciaal beleid Alternatieven Beschrijving onderwerpen Veiligheidsplan Peilbeheer Boezem Peilbeheer deelsystemen Watervisie Lauwersmeer Watertekort Verdroging Drinkwaterwinning Ruimtelijke reservering primaire kering Zandige keringen Waddeneilanden Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterkwaliteit EHS Samengevat overzicht voorgenomen maatregelen en alternatieven Samenhang voorgenomen maatregelen en alternatieven 37 3 AANPAK MILIEUBEOORDELING Methodiek Inleiding Beschrijving bestaande situatie en autonome ontwikkeling Milieubeoordeling Beschrijving cumulatieve effecten Beoordeling op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn Milieubeoordelingskader Beschrijving diverse milieueffecten Natura 2000-gebieden Verspreiding van bodemverontreiniging Wateroverlast Veiligheid 49 - i - Definitief rapport 11 september 2008

4 3.3.5 Bodem-/Grondwaterkwaliteit (in grondwaterbeschermingsgebieden) Oppervlaktewaterkwaliteit Drinkwatervoorziening Uitstoot CO Archeologie Landschappelijke waarden en waardevolle cultuurlandschappen Cultuurhistorie 51 4 MILIEUBEOORDELING Huidige situatie en autonome ontwikkeling milieuthema s Natura 2000-gebieden Verspreiding van bodemverontreinigingen Wateroverlast Veiligheid Bodem-, grondwaterkwaliteit (in grondwaterbeschermingsgebieden) Oppervlaktewaterkwaliteit Drinkwatervoorziening Uitstoot CO Landschap, cultuurhistorie en archeologie Milieueffecten en mitigerende maatregelen Veiligheidsplan Peilbeheer boezem Peilbeheer deelsystemen Watervisie Lauwersmeer Watertekort Verdroging Drinkwaterwinning Ruimtelijke reservering primaire kering Zandige keringen Waddeneilanden Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterkwaliteit EHS Samenvatting beoordeling milieuthema s Cumulatieve effecten Cumulatieve milieueffecten uit perspectief van de milieubeoordelingscriteria Cumulatieve milieueffecten uit perspectief van de voorgenomen maatregelen Vergelijking milieueffecten voorgenomen maatregelen en alternatieven INTEGRATIE Focus maatregelpakketten Beschrijving milieueffecten focus maatregelpakketten Focus maatregelpakket Zo energiezuinig mogelijk Focus maatregelpakket Laagste kosten Focus maatregelpakket Natuur Innovatie & techniek ii - 11 september 2008 Definitief rapport

5 5.3 Samenvattingstabel Toets voorgenomen maatregelen aan doelstellingen Wetterskip en provincie Fryslân Trends en ontwikkelingen Fryslân: Iepen en Eigen! Missie en Visie Wetterskip LEEMTEN IN KENNIS Kennis over toekomstige ontwikkelingen en effecten hiervan Kennis over exacte effecten Kennis over de exacte invulling van maatregelen 161 BIJLAGE 1. Doorwerking Advies Commissie voor de Milieueffectrapportage in uitwerking PlanMER - iii - Definitief rapport 11 september 2008

6 - iv - 11 september 2008 Definitief rapport

7 1 MILIEUBEOORDELING WATERHUISHOUDINGSPLAN EN WATERBEHEERPLAN 1.1 Aanleiding Wettelijke waterplannen De wettelijke waterplannen van de Provincie Fryslân (het derde waterhuishoudingsplan, WHP) en het Wetterskip Fryslân (het tweede waterbeheerplan, WBP) moeten de komende jaren worden vernieuwd. Op 22 december 2009 moeten die plannen klaar zijn. Naast het WHP en het WBP moet ook het stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijn eind 2009 gereed zijn. Het SGBP zal bestaan uit een samenvatting van de doelen en maatregelen die in de waterplannen van de verschillende overheden zijn opgenomen, voor zover die vallen binnen de werkingssfeer van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft betrekking op de waterkwaliteit. Omdat een aantal waterkwantiteitsmaatregelen, die in de waterplannen worden opgenomen, ook invloed heeft op de waterkwaliteit, zullen deze ook in het SGBP opgenomen worden. Samenwerken aan WHP en WBP De provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben de voorbereidingen voor de waterplannen gezamenlijk opgepakt, waarbij zoveel mogelijk wordt afgestemd met de betrokken gemeenten. De gezamenlijke voorbereiding geldt ook voor het opstellen van het PlanMER. Sinds september 2006 geldt op grond van de wijzigingen van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 de verplichting om een PlanMER op te stellen. Deze verplichting geldt voor wettelijke verplichte plannen: die het kader vormen voor toekomstige projectmer-plichtige of projectmerbeoordelingsplichtige besluiten of; waarvoor een passende beoordeling nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet Op grond van deze criteria geldt de PlanMER-plicht ook voor het Provinciaal waterhuishoudingsplan en het waterbeheerplan van het Wetterskip. Definitief rapport september 2008

8 Gebruikte begrippen Op 27 juni 2001 is de Europese richtlijn vastgesteld voor de milieubeoordeling van bepaalde plannen en programma s. Deze verplichting is bekend geworden als Strategische Milieubeoordeling (SMB). Tegelijkertijd is ook de Europese richtlijn voor de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten nog steeds van kracht; deze richtlijn is ook wel bekend als milieueffectrapportage (m.e.r.). Nu de Europese SMB-richtlijn is omgezet in Nederlandse wetgeving, zijn er twee soorten milieueffectrapportages: één voor plannen en één voor projecten. Vanwege de duidelijkheid, gebruiken we in deze rapportage de volgende begrippen: Milieubeoordeling plannen Milieubeoordeling projecten Plicht PlanMER-plicht ProjectMER-plicht Procedure PlanMER-procedure projectmer-procedure Milieueffectrapportage planmer projectmer Uit: brochure Milieueffectrapportage van plannen ministerie VROM 1.2 Doel PlanMER in relatie tot WHP en WBP PlanMER Het WHP en WBP beschrijven het gewenste gezamenlijke waterbeleid- en beheer van de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Belangrijke onderwerpen in het WHP en WBP zijn veiligheid, voldoende water en schoon water. De PlanMER-procedure is bedoeld als hulpmiddel om al tijdens de voorbereiding van plannen en programma s de milieueffecten integraal en expliciet in kaart te brengen en niet pas bij de concrete projecten als de milieukeuzes al vaak zijn gemaakt. Juist in de planperiode worden vaak al beslissingen genomen die uiteindelijk grote milieueffecten hebben. Door uitvoering van de PlanMER-procedure tijdens de voorbereiding van de plannen, krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming en worden beleidskeuzes expliciet gemaakt en onderbouwd. Tevens worden in het PlanMER de mogelijke effecten van de plannen en programma s op de Natura 2000-gebieden in beeld gebracht. Het PlanMER past qua abstractieniveau bij het strategische karakter van de keuzes die ten grondslag liggen aan het WHP en WBP. Meerwaarde PlanMER-procedure De ambitie van de provincie en het Wetterskip is om de PlanMER-procedure een integraal onderdeel uit te laten maken van het proces dat moet leiden tot een vastgesteld WHP en WBP. De PlanMER-procedure heeft tot nu toe nog vaak het karakter van een beoordeling van de milieueffecten achteraf. Juist in het eerste traject van de planvorming kan echter de grootste milieuwinst worden geboekt en kunnen te maken keuzes expliciet worden gemaakt. Door de PlanMER-procedure gelijk op te laten lopen met de voorbereiding voor het WHP en WBP ontstaat al in een zeer vroeg stadium inzicht in de gevolgen voor het milieu. Doordat alternatieve beleidskeuzes in beeld worden gebracht levert deze wettelijke verplichte planvorm ook meerwaarde voor de besluitvorming op. De PlanMER-procedure geeft structuur aan het proces en kan op deze wijze bijdragen aan een goede ondersteuning en onderbouwing van de keuzes. 11 september Definitief rapport

9 Zeker wanneer de milieubeoordeling extra argumenten oplevert die kunnen pleiten voor een bepaalde keuze. De PlanMER-procedure heeft verschillende functies in het planvormingsproces van het WHP en WBP. Het biedt een kader voor discussie over de milieuambities en milieuaspecten van het WHP en WBP met betrokken bestuursorganen, instanties en burgers. Het biedt milieu-input voor waterhuishouding en waterbeheer in Fryslân in de toekomst. Alternatieve ontwikkelingsrichtingen worden in beeld gebracht en beoordeeld op hun effecten. De afweging van alternatieven ligt ten grondslag aan de keuzes die gemaakt worden voor het WHP en WBP. Het PlanMER vormt tevens een agenda voor navolgende besluit-m.e.r. en (projectm.e.r.). Het PlanMER geeft een beschrijving van de verwachte cumulatieve milieueffecten van het WHP en WBP. Daarnaast worden voor afzonderlijke grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen alternatieven beschreven en op hun effecten beoordeeld. Bij de start van de PlanMER-procedure voor het WHP en WBP is een deel van de beleidskeuzes voor de inhoud van het WHP en WBP echter al gemaakt. Voor deze planelementen wordt achteraf aangegeven op welke manier milieuoverwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. De milieubeoordeling voor deze planelementen heeft het karakter van een beoordeling en een reconstructie van de besluitvorming achteraf. Voor de planelementen waarover nog een beslissing moet worden genomen hebben de milieueffecten middels deze PlanMER-procedure vroegtijdig en transparant een volwaardige plaats gekregen in het (nog plaats te hebben) afwegingsproces. 1.3 Procedure en betrokken partijen Voor de totstandkoming van het PlanMER is aangesloten bij het proces van het WHP en WBP. Daarnaast zijn de wettelijke eisen voor PlanMER uit de Wet milieubeheer van belang. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe het proces van het WHP en WBP en het PlanMER gelijktijdig verlopen in de tijd. De wettelijke verplichtingen zijn hierin cursief aangegeven. Definitief rapport september 2008

10 Overzicht procedure PlanMER, gekoppeld aan de relevante stappen van de WHP- en WBP-procedure Procedure PlanMER Relevante stappen procedure WHP en WBP Beoordeling noodzaak PlanMER Openbare kennisgeving* Opstellen startnotitie R&D Vaststellen startnotitie R&D Raadpleging R&D, evt. advies Cmer Opstellen PlanMER Vaststellen PlanMER Ter inzage legging en inspraak op PlanMER Vaststellen ontwerp WHP en WBP Inspraak op ontwerp WHP en WBP Advies Commissie m.e.r. voor natuur Opstellen motiveringsparagraaf Definitief WHP en WBP Evaluatie Toelichting R&D : reikwijdte en detailniveau Cursief : wettelijke verplichting * : de openbare kennisgeving valt samen met het uitbrengen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau De wettelijke verplichtingen worden onderstaand nader uitgewerkt. Openbare kennisgeving en raadpleging Reikwijdte en Detailniveau De openbare kennisgeving van het voornemen een PlanMER voor het WHP en WBP uit te voeren, vormt de start van de PlanMER-procedure. Na de openbare kennisgeving is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau uitgebracht, die als basis dient voor de raadpleging. Na vaststelling van deze notitie door Gedeputeerde Staten van Fryslân en het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip, worden instanties geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het PlanMER. Tevens is ten aanzien van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een adviesaanvraag ingediend bij de Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). De reacties van de geraadpleegde instanties zijn meegenomen in het PlanMER. Daarnaast is in het PlanMER aangegeven in hoeverre deze afwijkt van hetgeen beschreven is in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie bijlage 1). Opstellen PlanMER Na de raadpleging is het PlanMER opgesteld. In het PlanMER is het volgende aangegeven: de huidige situatie; de autonome ontwikkeling; het beleidskader; de gevolgen voor milieu en omgeving; de cumulatie van effecten; de alternatieven; mitigerende en/of compenserende maatregelen; gevolgen voor andere plannen. 11 september Definitief rapport

11 Ter inzage legging en inspraak op PlanMER en adviesaanvraag Commissie m.e.r. Nadat het PlanMER is aanvaard door Gedeputeerde Staten van Fryslân, het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip en Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip wordt het PlanMER samen met het ontwerp WHP en WBP ter inzage gelegd. In het kader van de beoordeling ten opzichte van natuur wordt tegelijkertijd voor de PlanMER een adviesaanvraag bij de Commissie voor de m.e.r. gedaan. Opstellen motiveringsparagraaf In het definitieve WHP en WBP wordt de doorwerking van de gevolgen van het PlanMER in een motiveringsparagraaf beschreven. Tevens is aangegeven wat er gedaan is met inspraak en het advies van de Commissie m.e.r. Evaluatie In het PlanMER wordt tenslotte aangegeven op welke manier monitoring en evaluatie van effecten zal plaatsvinden. Vaststelling WHP en WBP en PlanMER Tenslotte vindt vaststelling van het definitieve WHP en WBP en het PlanMER plaats door Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip. 1.4 Reikwijdte en detailniveau van het milieurapport De selectie van onderwerpen die meegenomen worden in de PlanMER is gebaseerd op criteria, die vastliggen in de Europese richtlijn (2001/42/EC) en die zijn geïmplementeerd in de wijzigingen van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. Deze zijn in september 2006 van kracht geworden. In het algemeen geldt dat de reikwijdte van de PlanMER-procedure niet zonder meer kan worden beperkt tot die besluiten van het WHP/WBP die nieuw zijn ten opzichte van het huidig geldende beleid. Met het overnemen van besluiten uit het vigerende WHP en WBP geven Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip immers aan achter de eerdere beleidsuitspraken uit het vorige WHP en WBP te staan. Dit opnieuw vaststellen kan worden gezien als een heroverweging met hetzelfde resultaat. Daarom kunnen onderwerpen die ook al deel uitmaken van het huidige beleid, toch vallen onder de PlanMER-plicht van het nieuwe WHP/WBP. De volgende criteria zijn gehanteerd voor de selectie van de onderwerpen voor de PlanMER: A. Activiteiten van de onderdelen C- en D-lijst van de bijlagen bij het Besluit m.e.r Aan de hand van de onderdelen C- en D-lijst van de bijlagen het Besluit m.e.r en de provinciale milieuverordening (komt binnenkort te vervallen) is getoetst of het WHP/WBP kaderstellende uitspraken doet over onderwerpen die projectmer-plichtig (onderdeel C van de bijlage) of projectmer-beoordelingsplichtig (onderdeel D van de bijlage) zijn. Dat zijn bijvoorbeeld uitspraken over de aanleg van een waterweg, vergroten/verdiepen van een hoofdvaarweg, de inrichting van het landelijk gebied met een oppervlakte van 250 ha of meer, de aanleg van een primaire waterkering, etc. Definitief rapport september 2008

12 Rekening is gehouden met het feit dat volgens de wijzigingen van de Wet milieubeheer (september 2006) van kaderstelling sprake is, indien de toon wordt gezet en bijvoorbeeld de peilhoogte voor het oppervlaktewater, zoekgebieden, locaties en tracés worden aangegeven. B. Activiteiten van invloed op Natura 2000-gebieden Aan de hand van een kaart met de natura2000-gebieden in de Provincie Fryslân is getoetst welke kaderstellende beleidsuitspraken en/of kleinschaligere activiteiten in het WHP en WBP significante gevolgen kunnen hebben voor de milieukwaliteit in deze beschermde natuurgebieden. Indien mogelijk sprake is van significant negatieve gevolgen in één van de Natura 2000-gebieden dient over die beleidsuitspraken een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Tevens is die kaderstellende beleidsuitspraak daarmee ook PlanMER-plichtig. C. Stand van zaken besluitvorming Beleidsuitspraken in het WHP en WBP over activiteiten waarover al vervolgbesluitvorming heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de vorm van vaststelling en goedkeuring van een bestemmingsplan en vergunningverlening, vallen niet onder de PlanMER-plicht. Dit geldt ook voor beleidsuitspraken die een bestaande situatie vastleggen. Indien een eerder (ruimtelijk) plan al voorziet in een bepaalde ontwikkeling, en de provincie is gehouden het betreffende ruimtelijke besluit over te nemen, dan geldt voor deze ontwikkeling eveneens geen PlanMER-plicht. Beleidskaders uit het vorige WHP en WBP, die worden overgenomen in het nieuwe WHP en WBP en die nog niet zijn uitgevoerd, worden ook meegenomen in de PlanMER. D. Toetsen van concreetheid van beleidsuitspraken Nagegaan is of de beleidsuitspraken die uit de stappen A, B en C naar voren zijn gekomen, voldoende concreet zijn. Een uitspraak is voldoende concreet wanneer het WHP en WBP het beoordelingskader kan vormen voor onder meer bestemmingsplannen en/of andere toekomstige besluiten, zoals het verlenen van een vergunning. Een uitspraak is ook voldoende concreet wanneer in redelijkheid een verband te leggen is tussen de beleidsuitspraak en de milieugevolgen, zowel in ruimte als in tijd. Wanneer de milieugevolgen niet te voorspellen zijn of wanneer er nauwelijks milieugevolgen te verwachten zijn, is een beoordeling niet zinvol vanwege het abstracte karakter van de beleidsuitspraak. Na beoordeling van deze onderwerpen aan de hand van de selectiecriteria is een nettolijst met onderwerpen samengesteld die in het PlanMER voor het WHP en WBP zullen worden meegenomen. Door deze werkwijze wordt tevens duidelijk welke onderwerpen niet worden meegenomen in de PlanMER (zie tabel 1.1). 11 september Definitief rapport

13 Tabel 1.1 Onderwerpen PlanMER WHP/WBP, de status van de besluitvorming en het karakter van de beschrijving van de alternatieven en effecten in de PlanMER Onderwerp planmer karakter in planmer Groslijst WHP WBP Besluitvorming Alternatieven NR Voldoende maatregelen in 1.1 Vasthouden bergen en afvoeren Ja + + besluit genomen evaluatief voorbereidende studie 1.2 Visie Lauwersmeer Ja + + besluitvorming gaande sturend 5 alternatieven 1.3 Duurzaampeilbeheer algemeen Ja + + besluit genomen evaluatief onbekend Duurzaam peilbeheer veenweide / Natura Nee - - besluitvorming gaande n.v.t. n.v.t. 1.5 Duurzaam peilbeheer boezem Ja - + besluit genomen evaluatief 6 alternatieven 1.6 Watertekort + verdroging ja + - besluitvorming gaande sturend onbekend 1.7 Grondwaterwinning / drinkwater Ja + - onderzoeksfase sturend 5 alternatieven 1.8 Stedelijke wateropgave nee - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. Veilig 2.1 Primaire (en secundaire) keringen Nee - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.2 Boezemkaden Ja + + besluitvorming gaande sturend onbekend 2.3 Calamiteitenzorg nee - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. Schoon 3.1 KRW doelen en maatregelen Ja + + besluitvorming gaande evaluatief/sturend maatregelenpakket 3.2 KRW monitoringprogramma s nee - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3.3 KRW beschermde gebieden Ja + + besluitvorming gaande evaluatief onbekend 3.4 Bagger Ja + + besluitvorming gaande sturend onbekend 3.5 Grondwaterbescherming Ja mits + + besluitvorming gaande sturend onbekend 3.6 Zwemwater nee - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. Definitief rapport september 2008

14 11 september Definitief rapport

15 2 WATERHUISHOUDINGSPLAN EN WATERBEHEERPLAN 2.1 Inhoud en doelen WHP en WBP Water kent veel gezichten. Al die gezichten vragen voortdurend onze aandacht. Welke aandacht geven wij de komende zes jaar aan water? Een antwoord op deze vraag hebben de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen opgeschreven. Het resultaat is een bundel van drie waterdocumenten. Samen geven deze documenten invulling aan de wettelijke verplichting om een waterhuishoudingsplan en een waterbeheerplan op te stellen. Een waterbundel Wetterskip Fryslân beheert de Friese waterhuishouding. In het waterbeheerplan leest u hoe het waterschap deze centrale rol speelt. De provincie biedt de strategische kaders voor het waterbeheer. Die kaders staan in het provinciale waterhuishoudingsplan. Het is belangrijk dat het beheer en de provinciale kaders daarvoor nauw op elkaar aansluiten. Daarom besloten de provincie en het Wetterskip beide plannen samen op te stellen. In het Waterhuishoudingsplan Fryslân (WHP)... staat welke doelen de waterbeheerders de komende zes jaar willen bereiken. Dit is het derde waterhuishoudingsplan van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) bereiden dit plan voor. Provinciale Staten (PS) stellen het vast. Dit plan staat centraal in de provinciale besluitvorming. Het Algemeen Bestuur (AB) van het Wetterskip ontvangt dit provinciale plan ter informatie. Zo zien ook zij welke doelen achter de maatregelen zitten. Bij het waterhuishoudingsplan zit een bijlage met een overzicht van alle gewenste resultaten, acties en producten die helpen om de gewenste doelen te halen. Dit overzicht vormt de basis voor de provinciale uitvoeringsagenda. GS stellen deze agenda ieder jaar op. In het Waterbeheerplan (WBP)... geeft Wetterskip Fryslân aan welke maatregelen het Wetterskip in de komende zes jaar neemt om de doelen te bereiken. Dit is het tweede waterbeheerplan van het waterschap. Het woord maatregelen heeft een brede betekenis. Het kan gaan om het uitvoeren van werkzaamheden. Maar ook zaken als het opstellen van beleidsregels en verordeningen en het normale beheer en onderhoud vallen er onder. Dit document staat centraal in de besluitvorming binnen Wetterskip Fryslân. Het dagelijkse bestuur (DB) bereidt het plan voor. Het algemeen bestuur (AB) stelt het vervolgens vast. Het gaat daarnaast ook naar PS, als bijlage bij het waterhuishoudingsplan. Zij kunnen dan direct zien hoe het waterschap de doelen uitvoert. In het Achtergronddocument staan de beschrijving van de watersystemen en het wettelijk kader. Dit document is een gezamenlijke uitgave van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Provincie en Wetterskip beschrijven hierin het Friese watersysteem met drie thema s: veiligheid, voldoende water en schoon water. Ze gaan daarbij in op de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen en bevoegdheden. Aan de ene kant beschrijven ze de fysieke situatie beleidsneutraal, zoals de dijken en watergangen. Daarnaast beschrijven ze de huidige toestand van het systeem. Die toestand beoordelen ze hoofdzakelijk met normen die al Definitief rapport september 2008

16 zijn vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld de wettelijke normen voor primaire keringen. Voor andere onderdelen in het systeem stellen ze de normen nog vast, bijvoorbeeld voor de boezemkaden en de waterkwaliteit. 2.2 Relatie met andere plannen en programma s Het waterbeheerplan en het waterhuishoudingsplan moeten in overeenstemming zijn met verschillende Europese, nationale en provinciale plannen en programma s. In deze paragraaf worden de belangrijkste van deze plannen en programma s kort geschetst Europees beleid 1. Europese Kaderrichtlijn In dit verband wordt de Europese Kaderrichtlijn Water genoemd (in het vervolg KRW). De KRW gaat uit van stroomgebiedsdistricten, waarbij Fryslân behoort tot het stroomgebied van de Rijn. De KRW gaat uit van het bereiken van de beste ecologische toestand in een water, die redelijkerwijs haalbaar is. Of iets redelijk is, hangt af van factoren als veiligheid, economische schade, investeringen enzovoorts. Het te bereiken streefbeeld wordt ook bepaald door de mate van natuurlijkheid van een waterlichaam. De KRW verplicht lidstaten om eind 2009 stroomgebiedsbeheerplannen opgesteld te hebben. 2. Natura 2000 Natura 2000 is een verzamelnaam voor de gebieden die voorheen zijn aangemeld als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied. Het hoofddoel van de Vogelrichtlijn is het instandhouden van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten. De richtlijn onderscheidt daarbij te beschermen gebieden en te beschermen soorten. Nederland heeft een groot aantal gebieden aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, waaronder het Lauwersmeer en de Waddenzee. De vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen en begrensd omdat ze behoren tot de belangrijkste gebieden voor bepaalde vogelsoorten en/of omdat meer dan 1% van de totale populatie van bepaalde vogelsoorten (tijdelijk) in het gebied verblijft. De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. De Habitatrichtlijn kent evenals de Vogelrichtlijn twee beschermingsdoelen: 1) de bescherming van gebieden waarin belangrijke habitats en soorten voorkomen en 2) de bescherming van zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. 3. Conventie van Ramsar ter bescherming van belangrijke wetlands Deze conventie is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieu(bescherming). In Nederland zijn 43 gebieden aangewezen als beschermd wetland, waarvan 14 in Fryslân en Groningen. Het doel van deze conventie is het behoud en oordeelkundig gebruik van alle watergebieden, vooral gericht op de watervogels die het als woongebied gebruiken. 11 september Definitief rapport

17 2.2.2 Nationaal beleid 4. Vierde nota waterhuishouding Het landelijk waterbeleid is vastgelegd in de Vierde nota Waterhuishouding (1998). Hierin staat dat het aansluiten bij natuurlijke processen voor het herstellen van de veerkracht van watersystemen een belangrijke leidraad is voor het toekomstig waterbeheer. Meer concreet wordt hier de volgende inhoud aangegeven: Gebieden dienen meer zelfvoorzienend te worden door waterconservering te stimuleren en waterbuffering te bevorderen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van wateroverlast en het vergroten van het oppervlak natte natuur. Problemen worden niet afgewenteld, maar opgelost binnen het stroomgebied. Het zelfregulerend vermogen van watersystemen dient te worden vergroot door onder meer in estuaria de van origine aanwezige dynamische processen toe te laten. Dit betekent dat verdere insnoering wordt gestopt en dat de voorzichtig ingeslagen weg van herstelmaatregelen met kracht wordt voortgezet. 5. Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in 2000 een rapport gepubliceerd, waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan. Hierin wordt uitgegaan van de volgende drie stappen in het waterbeheer: Vasthouden Bergen Afvoeren. Dit beleid is gericht op het voorkomen van de afwenteling van wateroverlast en problemen met de veiligheid op benedenstrooms gelegen gebieden. 6. Kabinetsstandpunt Anders omgaan met Water Het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is op hoofdlijnen overgenomen in het kabinetsbesluit Anders omgaan met water en geconcretiseerd in de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw tussen Rijk, IPO (Interprovinciaal Overleg), Unie van Waterschappen en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). 7. Watervisie Nederland veroveren op de toekomst / Het Nationaal Waterplan Het Nationaal Waterplan (2007) geeft een visie op de klimaatbestendige inrichting van Nederland als waterland. Het definitieve plan wordt uiterlijk eind 2009 door het kabinet vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding. De planperiode daarvan loopt af op 22 december Dit is ook de uiterste datum waarop volgens de Kaderrichtlijn Water de Stroomgebiedbeheerplannen moeten zijn vastgesteld. Het Nationaal Waterplan bevat, naast een langetermijnvisie en een streefbeeld voor 2040, een concreet uitvoeringsprogramma In het kader van de watervisie is een deltacommissie ingesteld, die advies geeft over de toekomst van onze kust. Dit advies wordt in de zomer van 2008 verwacht en bevat ook een beleidskader voor het IJsselmeer. 8. Nationaal Bestuursakkoord Water Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in dit akkoord (van 2 juli 2003) vastgelegd om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge Definitief rapport september 2008

18 periodes. Op 25 juni 2008 is het Nationaal Bestuursakkoord Water- Actueel ondertekend. 9. Natuurbeschermingswet 1998 Het beschermingsregime voor richtlijngebieden is een uitwerking van het tot op heden rechtstreeks toegepaste artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Nederland heeft daar in de Natuurbeschermingswet voor een deel een eigen invulling aan gegeven, waarvan de belangrijkste een vergunningplicht is. Projecten of andere handelingen die kunnen leiden tot verslechtering van de kwaliteit van habitats of een verstorend effect kunnen hebben (waaronder aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied) zijn verboden, tenzij vergunning wordt verleend door Gedeputeerde Staten of in sommige gevallen de minister van LNV. Voor nieuwe handelingen en projecten die niet direct nodig zijn voor het beheer van het gebied, maar die, eventueel in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen hebben moet de initiatiefnemer een passende beoordeling maken van de gevolgen van het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 10. Flora- en faunawet De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren, ongeacht de plaats waar deze soorten voorkomen. De Flora- en faunawet is dus in beginsel overal van toepassing. De wet gaat uit van algemene verbodsbepalingen die de beschermde soorten planten en dieren en hun vaste verblijfplaatsen moeten vrijwaren van schadelijke handelingen. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren (zorgplicht). Het centrale begrip in de Flora- en faunawet is de gunstige staat van instandhouding van de soort. 11. Waterveiligheid 21e eeuw Het kabinet heeft in de Watervisie aangegeven dat het waterveiligheidsbeleid wordt geactualiseerd. In 2007 zijn de opties hiervoor nader verkend. Er zijn zogenoemde dijkringgesprekken gevoerd met bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties. Ook is gesproken met experts van bedrijven, kennisinstituten en overheden. Bovendien zijn nog verschillende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten uit die verkennende fase zijn nu naar beleidskeuzes vertaald. Uiteraard is het de bedoeling het succesvolle waterveiligheidsbeleid van de afgelopen eeuw voort te zetten. Nog meer dan we nu al doen willen we anticiperen op de toekomst. Het centrale concept voor het geactualiseerde waterveiligheidsbeleid wordt gevormd door de zogenoemde meerlaagsveiligheid. Daarbij wordt de veiligheid via meerdere lagen gewaarborgd. De eerste laag is het voorkómen van overstromingen met sterke dijken, duinen en stormvloedkeringen (meer robuust en toekomstgericht). De tweede laag is het realiseren van duurzame ruimtelijke planning. De derde laag is rampenbeheersing bij overstromingen. 12. Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Uitvoeringsprogramma is tot stand gebracht onder regie van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) en in samenspraak met het 11 september Definitief rapport

19 ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en met de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN). Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke oplossings(richting)en er zijn, op welk schaalniveau deze spelen en wie daarvoor aan de lat staat. De rapportage geeft ook aan waarom de waterkwaliteitsdoelen uit de KRW soms niet of niet volledig binnen de gestelde termijnen haalbaar zijn. 13. Rijksvisie waterketen (2003) Op rijksniveau zijn de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Financiën verantwoordelijk voor en betrokken bij het waarborgen van de publieke belangen in de waterketen. Vanuit deze rijksverantwoordelijkheid geven zij, met dit document, hun gezamenlijke visie op de waterketen. De rijksvisie geeft aan welke publieke belangen moeten worden geborgd en op welke wijze de borging ook voor de langere termijn zal worden vormgegeven. De rijksvisie geeft hiermee de kaders aan voor de uitvoering. Activiteiten in de waterketen zijn activiteiten die een nutskarakter hebben en die onderdeel uitmaken van enkele netwerksectoren. De verantwoordelijkheid voor de schakels binnen de waterketen is over verschillende partijen verdeeld. De zorgplicht voor de drinkwatersector ligt bij de rijksoverheid. Drinkwaterbedrijven, zijnde wettelijke overheids N.V. s, winnen, produceren en distribueren drinkwater. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater via de riolering en de waterkwaliteitsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering. 14. Kustnota In de 3e kustnota wordt beschreven hoe de veiligheid langs de Fries-Groningse kust nu en in de toekomst gehandhaafd blijft. In het noorden wordt de kust gevormd door het bedijkte vasteland van Fryslân en Groningen en door de Waddeneilanden. In een natuurlijk waddensysteem zou de Waddenzee zich langzaam landinwaarts bewegen. Door menselijke ingrepen (aanleg dijken en zandsuppletie op de Waddeneilanden) is dit proces gestopt. Indien de zeespiegel stijgt, kunnen platen en slikken onder water komen te staan en neemt de zandvraag van de Waddenzee toe. Dit kan consequenties hebben voor de kustlijnhandhaving. Om de gevolgen van zeespiegelstijging te kunnen opvangen, dienen onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw of kassenbouw) te worden voorkomen langs de kust. 15. Het akkoord van Schokland (30 juni 2007) Honderden bedrijven, organisaties, bekende en minder bekende Nederlanders en ministeries plaatsen hun handtekening onder het Akkoord van Schokland. Hierin staat hoe zij een concrete bijdrage leveren aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Uitgangspunt bij deze akkoorden is dat er sprake is van meerdere partijen, die de samenwerking hebben vastgelegd in een overeenkomst. Ook is een Schoklandfonds opgericht. Definitief rapport september 2008

20 2.2.3 Provinciaal beleid 16. Milieubeleidsplan Fryslân (2005) In dit plan heeft de provincie vastgelegd waar de provincie zich op milieugebied de komende jaren hard voor wil maken samen met andere overheden en tal van maatschappelijke organisaties. 17. Streekplan Fryslân (2007) De provincie Fryslân is een belangrijke speler op het gebied van ruimtelijke ordening en houdt zich actief bezig met onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden. In het streekplan heeft de provincie grenzen aangegeven waarbinnen de gemeentelijk bestemmings- en woningbouwplannen moeten passen. 2.3 Alternatieven De Europese richtlijn stelt dat in een PlanMER redelijke alternatieven voor beleidskeuzen moeten worden bepaald, beschreven en beoordeeld. Dit kan worden gezien in de context van de doelstelling van de richtlijn: ervoor zorgen dat tijdens de voorbereiding en vóór de vaststelling van een plan rekening wordt gehouden met de milieueffecten van dat plan. Toelichting uitwerken alternatieven volgens EU-richtlijn De richtlijn geeft niet aan wat wordt bedoeld met redelijke alternatieven. Uit de EU-handreiking [EU, 2004] wordt afgeleid dat het gaat om: Alternatieven binnen een plan en dus niet om alternatieve plannen. De redelijkheid van alternatieven wordt bepaald door zowel de doelstellingen van het plan als de geografische reikwijdte van het plan. Dit betekent dat alternatieve beleidskeuzen die niet passen binnen de doelstellingen of het beleidskader van het plan, als nietredelijk kunnen worden aangemerkt. Realistische alternatieven. Het bepalen en beschrijven van alternatieven waarvan de nadelige effecten vele malen groter zijn dan de effecten van de gemaakte beleidskeuzen zijn in de geest van de EU-richtlijn niet realistisch. Alternatieven die buiten de wettelijke bevoegdheid of het gezagsgebied vallen van het bevoegd gezag, zijn eveneens niet realistisch. De alternatieven voor het WHP en WBP verschillen qua status, afhankelijk van het thema. Voor enkele thema s is reeds beleid geformuleerd. Het overnemen van deze besluiten en ze vervolgens opnieuw vaststellen binnen het WHP en WBP is feitelijk een heroverweging van eerder afgewogen alternatieven met hetzelfde resultaat. Binnen dit PlanMER worden van de reeds gemaakte beleidskeuzes de milieueffecten in kaart gebracht. Vervolgens worden de effecten van continuering en eventuele koerswijzigingen beschreven. Koerswijzigingen beschouwen we als redelijke alternatieven. De milieueffecten van eerder overwogen alternatieven die niet in beleid zijn vertaald worden niet in detail beschouwd. Voor thema s waarvoor nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden vindt een bredere alternatievenafweging plaats. Alternatieven kunnen strategisch van aard zijn, kunnen betrekking op de keuze van locaties en betreffen in het geval van een aantal thema s, zeer concrete uitvoeringsmaatregelen. Bij de beschrijving van de alternatieven sluiten we aan bij het abstractieniveau en de mate van concreetheid van de afzonderlijke thema s; dit levert daarmee zeer wisselende alternatievenbeschrijvingen op. 11 september Definitief rapport

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Waterbeheerplan Aa en Maas

Waterbeheerplan Aa en Maas Waterbeheerplan Aa en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 februari 2015 / rapportnummer 2871 26 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw.

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Nummer Onderwerp : B-3.01.2008 : Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Korte inhoud : Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de verwoorde

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Notitie Reikwijdte en Detailniveau Opdrachtgever: Gemeente Horst aan de Maas projectnummer: 934.00.00.01.00.00 Datum: 17-04-2015 A a n l e i d i n g n i e u w b e s t e m m i n g s p l a n Voor het buitengebied

Nadere informatie

Waterbeheerplan Veluwe Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Waterbeheerplan Veluwe Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Waterbeheerplan Veluwe 2010-2015 Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 18 september 2008 / rapportnummer 2128-17 1. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES Het Waterschap Veluwe heeft

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk

Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk Notitie Ons kenmerk: Z-2015-15661 / 15945 Behandeld door: mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk Onderwerp: Aantal pag. 5 Bijlagen: Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten 14/15 april 2005 BOWL Waarom een watervisie? Toekomstig waterbeheer Lauwersmeer.

Nadere informatie

Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 3 oktober 2008 / rapportnummer 2066-76 1. AANVULLEND ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

1. Voorstel voor behandeling Aangeven of u kunt instemmen met de door g.s. genomen besluiten onder 1 tot en met 5

1. Voorstel voor behandeling Aangeven of u kunt instemmen met de door g.s. genomen besluiten onder 1 tot en met 5 Nota PS-commissie Vergaderdatum : 28 september 2005 Commissie voor : NLWM Agendapunt nr. : B agenda Commissienr. : NLWM 2005 159 Onderwerp : Europese Kaderrichtlijn Water Start fase beleidsontwikkeling

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 1. Algemeen...1 2. Gebieden...3 3. Beheerplan...4 4. Gevolgen...5 5. Europa...6 6. Relatie met andere wetgeving...6 7. Belanghebbende...7 8. Financiering...8 1. Algemeen

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems De Waterwet en waterbodems De Waterwet en waterbodems Waterbodembeheer Waterbodembeheer onderdeel onderdeel watersysteembeheer watersysteembeheer Een nieuwe, integrale Een nieuwe, integrale Waterwet Waterwet

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Mei 2008

Veiligheidsplan. Mei 2008 Veiligheidsplan Mei 2008 ii Samenvatting In juli 2006 heeft het Algemeen Bestuur het rapport Vasthouden Bergen Afvoeren (VBA) vastgesteld. Het VBA-besluit is in januari 2007 door Provinciale Staten geaccordeerd.

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

1. Onze visie: Stroomlijnen

1. Onze visie: Stroomlijnen AANGETEKEND Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen p/a Afdeling Milieutoezicht Postbus 610 9700 AP te Groningen Ons kenmerk: 13-020-EW Groningen,16 oktober 2013 Betreft: zienswijze met betrekking

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

Directie Natuur en Biodiversiteit Team Vergunningen Nb-wet POV-dag 'het delen-durven-doen'festival donderdag 5 januari 2017

Directie Natuur en Biodiversiteit Team Vergunningen Nb-wet POV-dag 'het delen-durven-doen'festival donderdag 5 januari 2017 Directie Natuur en Biodiversiteit 1 Directoraat-Generaal Agro en Natuur Directie Natuur en Biodiversiteit Team Vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 Het delen, durven, doen festival Directie Natuur en

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F:

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F: pagina 2 van 11 COLOFON, Adviseurs in omgevingsrecht Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: 088 321 25 20 F: 088 321 25 29 Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel T: 088 321 25 10 F: 088 321 25 19 Niets

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen Waterplan 2006-2010 inclusief de nota van zienswijzen en reacties. B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : SB.BOR.WA Aan de

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het planmer voor de 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan 11 juli 2013 / rapportnummer 2120 110 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 november 2013 / rapportnummer 2844 24 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Kampen wil

Nadere informatie

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma: Hoe houden we de delta veilig en zorgen we voor voldoende zoetwater?

Nadere informatie

De Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming Consequenties voor gemeenten De Wet natuurbescherming Omgevingsdienst West-Holland, Leiden, 28-1-2016 Wim Heijligers m.m.v. Vincent Wisgerhof Opbouw presentatie 1. Natuurbeschermingswetgeving; bescherming

Nadere informatie

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Haarlem, 26 maart 2013 2013 18 Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bijlagen: Ontwerpbesluit 1 Inleiding Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen Bestuurlijke, juridische en indirecte instrumenten om waterbelangen te borgen in ruimtelijke plannen Hoe zorg je voor een goede borging van de afspraken

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.H.14 1146492 Aan Commissie Waterkwaliteit AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERBREDING VAN EN AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS SLINKSLOOT (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

Nadere informatie

Een toetsbestendig Projectplan. vereist een robuuste. m.e.r.-beoordeling of MER

Een toetsbestendig Projectplan. vereist een robuuste. m.e.r.-beoordeling of MER Een toetsbestendig Projectplan vereist een robuuste m.e.r.-beoordeling of MER Peter Oosterling 26 juni 2014 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Het programma Wat komt vanmiddag aan de orde? Onderscheid

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten

Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten Bijlage 2. Overzicht kaderstellende besluiten Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten In deze bijlage worden de belangrijkste besluiten en beleidsvoornemens besproken die van belang zijn voor

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 maart 2015 / rapportnummer 2988 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Gelderland

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Motorcrossterrein Arnhem

Motorcrossterrein Arnhem Motorcrossterrein Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 december 2015 / rapportnummer 3083 1. Oordeel over het milieueffectrapport De Stichting Motorsport Park Gelderland Midden (een fusie

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 9 Haarlem, 20 januari 2004 Onderwerp: beleidsnota Evenwichtig Omgaan met Water Bijlagen: 1. Ontwerpbesluit; 2. Beleidsnota Evenwichtig Omgaan met Water.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014 Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga 19 november 2014 1 Programma Opening Doel van deze bijeenkomst Terugblik Stand van zaken varianten en nieuwe inzichten Planning tot aan de bouwvak 2015

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

WETTERSKI F R V S L Ä N

WETTERSKI F R V S L Ä N INTERN MEMO Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 13 oktober 2015 Onderwerp: Antwoorden naar aanleiding van schriftelijke vragen van de fractie van Bedrijven, Boeren en Burgers Algeheel kader

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming Wet natuurbescherming Aanleiding Evaluatie natuurwetgeving 2006-2008: vereenvoudiging wenselijk Kabinet Rutte I: Europese verplichtingen uitgangspunt Kabinet Rutte II: bijdrage aan biodiversiteit, geharmoniseerde

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Opdrachtgever : DG Groep Rapporteur : R. van der Kuil Status : concept Datum : 27 augustus 2011 Stichting CREX Boekenburglaan 54 2215 AE Voorhout 06-48410531

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Onderwerp: Normering regionale waterkeringen; vaststelling Verordening waterkering West- Nederland

Provinciale Staten van Noord-Holland. Onderwerp: Normering regionale waterkeringen; vaststelling Verordening waterkering West- Nederland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Normering regionale waterkeringen; vaststelling Verordening waterkering West- Nederland Inhoud: - Toelichting bij voordracht - Ontwerp

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule Dit formulier wordt regelmatig als gevolg van gewijzigde inzichten aangepast; raadpleeg voor de meest recente versie daarom www.zeeland.nl FORMULIER Postadres Postbus 6001 4330 LA Middelburg E provincie@zeeland.nl

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie