Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 74OF86 RWD rapporten.indd :23:15

2 74OF86 RWD rapporten.indd :23:21

3 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem... 4 De normen... 6 Het onderzoek... 6 Onderzoek naar de huidige situatie... 7 Dilemma... 8 Onderzoek naar de toekomstige situatie... 9 Maatregelen voor de korte termijn Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:22

4 Inleiding In het najaar van 1998 heeft een langdurige periode van hevige neerslag geleid tot wateroverlast in grote delen van Nederland. Ook langs het Meppelerdiep en in Meppel heeft dit geleid tot wateroverlast. Naar aanleiding van de wateroverlast is men anders gaan denken over het waterbeheer. In het verleden werd alles ingezet om water zo snel mogelijk af te voeren. Het watersysteem heeft daardoor weinig ruimte waardoor wateroverlast optreedt. Nu kijkt men naar de mogelijkheden om water vast te houden, te bergen voordat gekeken wordt naar afvoeren. Hiermee wordt het afwentelen van wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen. In het stroomgebied van het Meppelerdiep zijn verschillende ontwikkelingen gaande. De waterkering langs het Meppelerdiep is aangewezen door de provincie Overijssel als regionale waterkering. Binnenkort wordt de damwand langs de zuidzijde van het Meppelerdiep vervangen in opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden gaan de regionale waterkering ophogen om aan de normen van de regionale waterkering te voldoen. Er loopt een planstudie om de keersluis in Zwartsluis aan te passen, zodat de scheepvaart minder vaak wordt gestremd bij hoogwater. Waterschap Reest en Wieden, dat het stroomgebied grotendeels in beheer heeft, zal meerdere maatregelen in het bovenstrooms gebied nemen om meer water te kunnen vasthouden en te bergen. De provincie Drenthe is bezig met de uitwerking van het POP (Provinciaal Ontwikkelingsplan) waarin o.a. de ruimte om water te kunnen vasthouden en bergen wordt vastgelegd. Voor alle maatregelen is slechts gekeken naar een aspect van het waterbeheer, een integrale aanpak van de knelpunten ontbrak. Uit een landelijke studie van Rijkswaterstaat bleek, dat voor het Meppelerdiep er zich zeker in de toekomstige situatie knelpunten op het gebied van waterkwantiteit kunnen voordoen. Deze constatering en alle ontwikkelingen waren voor de betrokken organisaties een belangrijke aanleiding voor het gezamenlijk uitvoeren van een integraal onderzoek naar de waterproblematiek rondom Meppel. Deze samenvatting geeft het resultaat van de studie Naar een duurzaam en veilig Meppelerdiep (Hydrologic juli 2007). Het watersysteem Het stroomgebied van het Meppelerdiep beslaat een groot gedeelte van Drenthe van Assen tot en met Meppel en Hoogeveen tot en met Havelte. In figuur 1 beslaan alle blauw gekleurde gebieden het stroomgebied van het Meppelerdiep. Regen, dat valt in dit gebied en tot afstroming komt, stroomt uiteindelijk naar Meppel naar het Meppelerdiep. Het water komt via vijf beken en kanalen samen in Meppel. Dit zijn de Drentse Hoofdvaart, de Oude Vaart, de Wold Aa, de Hoogeveense Vaart en de Reest. 4 Figuur 1 Stroomgebied Meppelerdiep Figuur 2 Meppel, het begin v.h. Meppelerdiep 4Samenvatting 2007 Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:22

5 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Onder normale omstandigheden stroomt het water van het hoger gelegen Drenthe naar Meppel en via het Meppelerdiep naar Zwartsluis. Bij Zwartsluis stroomt het water dan door de sluizen naar het Zwarte Water, het IJsselmeer en via de spuisluizen op de Afsluitdijk komt het water uiteindelijk terecht in de Waddenzee. Maar dit is niet altijd zo. Zoals ook uit de volgende afbeeldingen blijkt. Als het vanuit het Noordwesten gaat waaien, dan wordt het water opgestuwd naar Meppel. Om te voorkomen dat de waterstand in het Meppelerdiep te hoog wordt, gaan de sluizen dicht en wordt het gemaal aangezet. 5 6 Het peil in het Meppelerdiep kan zo vast worden gehouden. Echter slechts totdat de capaciteit van het gemaal wordt bereikt. Het gemaal Zedemuden is in 1974 gebouwd en heeft een capaciteit van 112,5 m 3 /s. Dit is een gigantische hoeveelheid water. Het gemaal werkt op stroom. Wanneer de hoeveelheid water vanuit het stroomgebied groter is dan de capaciteit van het gemaal Zedemuden, stijgt de waterstand in het Meppelerdiep snel. Dit gebeurde in Toen trad er wateroverlast op in Meppel, maar ook langs het Meppelerdiep stroomde water over de waterkering. Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:31

6 De normen Het watersysteem moet aan bepaalde normen voldoen. Langs het Meppelerdiep ligt een regionale waterkering (tussen Meppel en Zwartsluis). Deze waterkering moet een waterstand kunnen keren die eens in de 200 jaar kan voorkomen. In Meppel zijn geen waterkeringen en daar geldt de norm voor wateroverlast (NBW norm). Gemiddeld eens in de 100 jaar kan er water op straat komen te staan vanuit het Meppelerdiep. Het kan dus best voorkomen, dat na enkele jaren er weer wateroverlast optreedt. Veiligheid (200 jaar) Wateroverlast (100 jaar) Het onderzoek 7 Het bureau Hydrologic heeft in opdracht van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat de veiligheid van het Meppelerdiep onderzocht voor nu en in de toekomst. Is het watersysteem van het Meppelerdiep nu en in de toekomst (2050) op orde? Het watersysteem is op orde, indien aan de volgende twee normen wordt voldaan: o er niet vaker dan gemiddeld eens per 100 jaar wateroverlast in Meppel voorkomt (normen voor regionale wateroverlast); o de kaden langs het Meppelerdiep niet vaker falen dan gemiddeld eens per 200 jaar (de door de provincie vastgestelde veiligheidsnorm voor de regionale kering). Welke maatregelen zijn het meest geschikt om het watersysteem Meppelerdiep-Meppel nu en in toekomst aan de geldende normen te laten voldoen? Voor het beantwoorden van deze vragen is er een gedetailleerd model van het gehele watersysteem gemaakt, waarmee de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk is nagebootst. Het model is getoetst aan de wateroverlastgebeurtenis van 1998 en simuleert dat goed. 6Samenvatting 2007 Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:40

7 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Onderzoek naar de huidige situatie Indien de totale aanvoer via het Meppelerdiep de gemaalcapaciteit van Zedemuden overschrijdt, leidt dit tot een snelle waterstandstijging in het Meppelerdiep en mogelijk ook tot wateroverlast in Meppel. De snelle waterstandstijging wordt veroorzaakt doordat er weinig berging is in het kanaalpand van het Meppelerdiep tussen Meppel en Zwartsluis. Hierdoor is het watersysteem Meppelerdiep-Meppel erg gevoelig voor een vergroting van de aanvoer van water Waterstand (m+nap) Knikpunt Meppel Regionale kering Herhalingstijd (jaar) Bovenstaand figuur laat zien hoe vaak een bepaalde waterstand voorkomt. Op de verticale as staat de waterstand. Een waterstand van NAP m komt jaarlijks voor ( 1 keer per jaar). Een hogere waterstand van NAP m komt eens in de 10 jaar voor. Op de horizontale as staat dat de waterstand die eens in de 100 jaar voorkomt (herhalingstijd = 100) hoger is dan NAP m. Er mag niet vaker dan gemiddeld eens in de 100 jaar wateroverlast optreden. Het maaiveld in delen van Meppel ligt op ongeveer NAP + 1 m (oranje stippellijn). In de grafiek is te zien dat in de huidige situatie de kans op wateroverlast in Meppel groter is dan 1 keer in de 100 jaar (de blauwe lijn ligt op dit punt hoger dan de oranje stippellijn). Systeem voldoet niet aan de normen en is dus nu niet op orde! De laagste delen van de waterkering liggen op NAP m (rode streepjeslijn). De waterkering moet een waterstand kunnen keren die eens in de 200 jaar voor kan komen (herhalingstijd = 200). De waterstand die hoort bij eens in de 200 jaar is NAP m. De laagste delen van de waterkering zijn NAP m (de rode streepjeslijn) en dus veel lager dan NAP m. De waterkering voldoet dus niet aan de norm. Uit het onderzoek blijkt, dat het huidige systeem niet op orde is: een groot deel van de waterkering langs het Meppelerdiep voldoet niet aan de norm en tevens is de kans op wateroverlast in Meppel te groot. In bovenstaand figuur is tevens te zien, dat de blauwe lijn opeens steiler wordt. Dit knikpunt geeft aan, dat de capaciteit van het gemaal bereikt is. Bij het bereiken van het knikpunt komt er meer water op het Meppelerdiep. Het gemaal kan dus niet voldoende water overpompen naar het Zwarte water. Het gevolg is dat de waterstand sneller gaat stijgen. Klimaatveranderingen zorgen er onder andere voor dat het meer gaat regenen. Hogere waterstanden zullen hierdoor vaker voorkomen. Het gemaal zal dan sneller zijn capaciteit bereiken. Het knikpunt in de figuur zal hierdoor naar links verschuiven. Waterstand stijgt snel bij zeer hoge afvoeren. Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:43

8 Dilemma Wanneer de waterkering wordt opgehoogd en daarmee voldoet aan de norm, leidt dit echter tot meer wateroverlast in Meppel. Door het ophogen van de waterkering vindt er geen overstroming in het Staphorsterveld meer plaats en stijgt de waterstand in Meppel. Dit heeft extra wateroverlast en schade in Meppel tot gevolg en leidt er bijvoorbeeld toe dat het zuidelijk deel van Meppel voor een belangrijk deel onder water komt te staan. Huidige te lage kaden Kaden op orde (normhoogte) miljoen m 3 0 miljoen m 3 Aangezien het watersysteem onder de huidige omstandigheden niet op orde is, valt te verwachten dat de toekomstige klimaatveranderingen het probleem versterken indien er geen compenserende maatregelen worden getroffen. Het toekomstige klimaat (2100), volgens het WB21-middenscenario, leidt in vergelijking met nu tot meer dan een verdubbeling van het niet af te kunnen voeren water in het Meppelerdiep. Dit betekent dat er maatregelen dienen te worden gevonden die zowel het huidige systeem op orde kunnen brengen als de toekomstige klimaatveranderingen kunnen compenseren. Voldoen aan norm van de kades leidt tot grotere wateroverlast in Meppel In de huidige situatie is er 1,5 tot 2 miljoen m 3 water te veel op het Meppelerdiep. De hoeveelheid is te vergelijken met 300 voetbalvelden met een laag water van 1 m. In de toekomst wordt het probleem groter door klimaatsveranderingen. Er zal dan 2 tot 5 miljoen m 3 te veel aan water op het Meppelerdiep komen. 8Samenvatting 2007 Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:46

9 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Onderzoek naar de toekomstige situatie Waterschap Reest en Wieden is waterbeheerder van bijna het hele stroomgebied van het Meppelerdiep. Het waterschap heeft samen met haar medebeheerders de komende jaren afgesproken om een breed scala aan maatregelen (de zogenaamde WB21-maatregelen) in het stroomgebied (bovenstrooms van Meppel) te realiseren. Het doel van deze maatregelen is om een duurzamer en robuuster watersysteem te creëren, waarmee zowel lokale wateroverlast wordt voorkomen, alsook de afvoer naar Meppel wordt beperkt. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het vasthouden van water in beekdalen en de realisatie van bergingsgebieden. Het bureau Hydrologic heeft naast de berekening van de huidige situatie een berekening gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige klimaatveranderingen. Het klimaat verandert en ook het watersysteem verandert door de WB21-maatregelen. Het resultaat van deze veranderingen is te zien in onderstaand figuur. De blauwe lijn geeft de huidige situatie weer en de groene lijn de toekomstige situatie vanaf Huidig systeem WB21 (60%) Waterstand (m+nap) Meppel Regionale kering 0.5 Knikpunt Herhalingstijd (jaar) Uit de berekeningen volgt, dat met het realiseren van de WB21-maatregelen het watersysteem Meppelerdiep op basis van de normen in de toekomst (2050) grotendeels op orde zal zijn. Uitzondering zijn een aantal lokale laagten in de zuidelijke waterkering langs het Meppelerdiep. Dit betekent, dat als deze worden opgehoogd, de waterkering voldoet en de kans op wateroverlast in Meppel ook aan de normen voldoet. Het knikpunt is opgeschoven naar rechts en is veel minder zichtbaar in de groene lijn. Dit geeft aan dat het watersysteem een stuk minder afhankelijk is geworden van het gemaal. Het watersysteem is aanzienlijk robuuster. Extreme neerslag wordt beter opgevangen in het stroomgebied zelf en wordt minder snel afgevoerd naar Meppel. Het is wel van belang om deze maatregelen zodanig in te richten en te beheren dat de totale cumulatieve afvoer van de beeksystemen richting Meppel zo minimaal mogelijk is. WB21- maatregelen zorgen ervoor dat het watersysteem in de toekomst voldoet. WB21- maatregelen maken het watersysteem robuust De WB21-maatregelen worden echter niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Voor de korte termijn tot aan 2015 is er sprake van een restrisico. Indien zich morgen een extreme gebeurtenis voordoet met een herhalingstijd van 200 jaar, zou dit namelijk kunnen leiden tot wateroverlast en schade. Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:51

10 Maatregelen voor de korte termijn Door het realiseren van de WB21-maatregelen wordt het watersysteem van het Meppelerdiep een stuk duurzamer. De WB21-maatregelen zijn gericht op de knelpunten in het stroomgebied, maar zijn zo effectief dat ook het Meppelerdiep daar baat bij heeft. Voor de korte termijn is er echter een probleem. De schade die miljoen m 3 water kan aanrichtten is dusdanig groot, dat binnen dit project gekeken is naar oplossingen voor de korte termijn welke kosten effectief zijn. 12 De alternatieven die in beeld kwamen zijn de volgende: 1. Wateroverlast in Meppel accepteren tot Het versnellen van de WB21-maatregelen in het stroomgebied 3. Water aflaten naar de boezem van Noordwest Overijssel via de aflaat Beukers 4. Water via het Staphorsterveld aflaten dus via de waterlopen richting het Zwarte Water 5. Waterberging creëren in een deel van het Staphorsterveld 6. Water bergen in het natuurgebied Hemelrijk 7. Waterbergen in het nieuw te ontwikkelen natuurgebied de Olde Maten 8. Het vergroten van de capaciteit van het gemaal Zedemuden De directe schade in Meppel ( miljoen) is vrij groot. Niets doen is dus pas een optie als de kosten van de alternatieven hoger zijn dan de baten (schade) op de korte termijn (verdisconteerd). Het verhogen van de waterkering langs het Meppelerdiep vergroot de schade ( miljoen). De WB21-maatregelen zijn helaas niet sneller te realiseren in verband met allerlei ruimtelijke ordeningsprocedures, grondaankoop, planuitwerking en realisatie. Het aflaten van water in de boezem van Noordwest Overijssel kan vrij eenvoudig gerealiseerd worden. Echter is de kans groot dat de boezem op hetzelfde moment ook met te veel water te kampen heeft. De schade in Meppel wordt dan afgewenteld naar de dorpen in de boezem. Voor het Staphorsterveld geldt hetzelfde, 2 miljoen m 3 aan water levert zelfs als dit gecontroleerd gebeurt nog 2-3 miljoen schade op in het gebied. Waterbergen in de natuurgebieden Hemelrijk en Olde Maten zijn niet op korte termijn voor 2015 te realiseren, waardoor de kosten van de maatregelen niet opwegen tegen de baten. 10 Samenvatting 2007 Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :23:56

11 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Wat over blijft is het vergroten van de capaciteit van het gemaal Zedemuden. Het gemaal is gebouwd in 1974, waardoor het eventueel mogelijk is om de verbetering van de capaciteit te combineren met groot onderhoud. De kosten van de aanpassingen zijn geschat op 0.3 miljoen. Met het verbeteren van het gemaal wordt niet het gehele restrisico afgevangen. Er blijft een zeer kleine restopgave van 0.1 miljoen m 3 aan water over. Voor bijzondere omstandigheden zoals het falen van het gemaal en situaties extremer dan de normen en het kleine restrisico is het nodig om alternatieven achter de hand te houden. Hiertoe wordt voorgesteld om twee natuurlijke uitwijkmogelijkheden te behouden. Dit is de aflaat Beukers en een overslagbestendige waterkering langs het Meppelerdiep. De gehele waterkering langs de zuidzijde van het Meppelerdiep wordt opgehoogd, maar een klein deel wordt net iets lager (enkele decimeters) aangelegd dan het maaiveld in Meppel. Hiermee wordt voldaan aan de nieuw vast te stellen waterstand behorend bij de norm. Op basis van bovenstaande conclusies wordt aanbevolen de volgende maatregelen aan de betrokken besturen voor te leggen: 1. WB21-maatregelen: Waterschap Reest en Wieden draagt er zorg voor dat 60% van de WB21 maatregelen in 2015 gerealiseerd zijn; 2. De provincie Drenthe faciliteert het waterschap Reest en Wieden bij het nemen van de WB21 maatregelen. Dit doet zij door de benodigde ruimte voor het vasthouden en bergen van water uiterlijk in 2009 planologisch vast te leggen en dit in de uitwerking van de normering voor regionale wateroverlast te verwerken. 3. Gemaal Zedemuden: Rijkswaterstaat vergroot het gemaal Zedemuden met circa 10% voor medio Provincie Overijssel stelt de Maatgevende Hoogwaterstand van de regionale waterkering langs het Meppelerdiep opnieuw vast op basis van de theoretische Maatgevende Hoogwaterstand die in de studie Naar een duurzaam en veilig Meppelerdiep is vastgesteld. Rekeninghoudend met de voorgenomen maatregelen. 5. Kade Berggierslanden: Waterschap Reest en Wieden verhoogt de kade langs Berggierslanden tot situatie eens in de 200 jaar te weten 1.0 m+nap (aansluitende bij de MHW 0.7 m+nap) 6. Waterschap Groot Salland hoogt de zuidkade van het Meppelerdiep gedifferentieerd op. Op basis van de benodigde kadehoogte wordt de kade ter plekke van een aantal laagten verhoogd om aan de norm eens in de 200 jaar in 2015 te kunnen voldoen. De benodigde hoogte betreft 0.86 m+nap (MHW: 0.56 m+nap) in Zwartsluis oplopend naar 0.97 m+nap (MHW: 0.67 m+nap) bij de instroom van de Hoogeveense Vaart. Echter ter hoogte van het Staphorsterveld wordt de kade op de huidige hoogte in stand gehouden (circa 0.80 m+nap) en overslagbestendig gemaakt, waardoor ook dat stuk kade aan de norm eens in de 200 jaar voldoet; 7. Om zo veel mogelijk schade door wateroverlast te voorkomen als gevolg van inundaties wordt een aantal maatregelen genomen; o De waterbeheerders, Rijkswaterstaat, en de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland, maken voor 1 januari 2008 samen een calamiteiten draaiboek in overleg met de gemeenten. In het draaiboek wordt vastgesteld op welke wijze wordt omgegaan met de twee te behouden mogelijkheden (Staphorsterveld en de Boezem van Noordwest Overijssel) om het te veel aan water te geleiden; o Elk jaar wordt het draaiboek geactualiseerd. Iedere waterbeheerder is hiertoe verantwoordelijk; Samenvatting OF86 RWD rapporten.indd :24:00

12 74OF86 RWD rapporten.indd :24:05

Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen

Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen ir. B. Kolen (HKV LIJN IN WATER) ir. J.M.U. Geerse (HKV LIJN IN WATER) H.F.M.J. van den Eerenbeemt (Provincie Drenthe)

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Inleiding In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer opgesteld voor de Hoge Boezem

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Drentse kanalen en Meppelerdiep

Gebiedsbeschrijving Drentse kanalen en Meppelerdiep Gebiedsbeschrijving Drentse kanalen en Meppelerdiep I. HET STROOMGEBIED Het stroomgebied Drentse kanalen en Meppelerdiep bestaat uit meerdere kanalen en is onderverdeeld in: Grote kanalen (scheepvaartkanalen):

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Sturing van bergingsgebieden in De Dommel

Sturing van bergingsgebieden in De Dommel Sturing van bergingsgebieden in De Dommel Mark van de Wouw 1 Mark van de Wouw Hydroloog Ruim 20 jaar (hoogwater)ervaring Dynamisch Waterbeheer => Slim Watermanagement Projectleider BOS Brabant (2015) BOS

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel. Frans Berben RWS ON

Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel. Frans Berben RWS ON Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel Frans Berben RWS ON 3 oktober 212 Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen opgesteld: Waterschap Rijn en IJssel datum: 12 april 2012 versie: 01 status: Definitief Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken. Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer

Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken. Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer Waarom waterberging op het Volkerak-Zoommeer? Onder normale omstandigheden stroomt het water

Nadere informatie

Project Droge Voeten 2050. Advies voor het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa s. provincie groningen

Project Droge Voeten 2050. Advies voor het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa s. provincie groningen Project Droge Voeten 2050 Advies voor het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa s provincie groningen Juni 2014 Project Droge Voeten 2050 Advies voor het beheergebied van het waterschap Hunze en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 21-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S7 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1240 cm +NAP 21-06, 06:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1245 cm

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 17-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S3 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1223 cm +NAP 17-06, 06:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1230 cm

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is.

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Herhalingstijden Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: de herhalingstijden die berekend

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2013? Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 april 2013 tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciale Staten van Noord-Holland: Gelezen het

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

SCENARIO 1 Extreme regenval teistert Friesland

SCENARIO 1 Extreme regenval teistert Friesland De werknemers van het waterschap kennen het gebied door en door en zijn op allerlei calamiteiten voorbereid. En dat moet ook! Kies een scenario en maak de bijbehorende opdrachten. Woudagemaal SCENARIO

Nadere informatie

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014 Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga 19 november 2014 1 Programma Opening Doel van deze bijeenkomst Terugblik Stand van zaken varianten en nieuwe inzichten Planning tot aan de bouwvak 2015

Nadere informatie

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA STRATEGIE KLIMAATBESTENDIGHEID & MEERLAAGSVEILIGHEID IJSSEL-VECHTDELTA De IJssel-Vechtdelta is een gebied dat onderdeel

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 15-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S1 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1183 cm +NAP 15-06, 09:30 uur Verwachte waterstand Lobith 1210 cm

Nadere informatie

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Deelnemende Waterschappen Exploitatie en Investeringen 2016-2017 Afdelingshoofd Projectrealisatie Patrick

Nadere informatie

Voortgangsdocument herijking wateropgave Vechtstromen Noord Agendapunt 5 Kenmerk

Voortgangsdocument herijking wateropgave Vechtstromen Noord Agendapunt 5 Kenmerk Opiniërend voor Commissie watersysteem Vergaderdatum 16 september 2015 Onderwerp Voortgangsdocument herijking wateropgave Vechtstromen Noord Agendapunt 5 Kenmerk B2015/u788 Portefeuillehouder W. Stegeman

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

ACHTERGROND DOCUMENT BIJ KAART KADE ANALYSE

ACHTERGROND DOCUMENT BIJ KAART KADE ANALYSE ACHTERGROND DOCUMENT BIJ KAART KADE ANALYSE INLEIDING Tijdens de natte zomer in 1995 en het uitzonderlijk natte najaar van 1998 werd duidelijk dat het belangrijk is om kaden in het watersysteem van waterschap

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Haarlem, 26 maart 2013 2013 18 Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bijlagen: Ontwerpbesluit 1 Inleiding Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij

Nadere informatie

Koolveen Toelichting watertoets

Koolveen Toelichting watertoets Koolveen Toelichting watertoets projectnr. 197546 revisie 2 7 juni 2010 Opdrachtgever Natuurmonumenten T.a.v. R. Schuiling Postbus 764 9400 AT Assen datum vrijgave beschrijving revisie 2 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

1. Onze visie: Stroomlijnen

1. Onze visie: Stroomlijnen AANGETEKEND Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen p/a Afdeling Milieutoezicht Postbus 610 9700 AP te Groningen Ons kenmerk: 13-020-EW Groningen,16 oktober 2013 Betreft: zienswijze met betrekking

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - /Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Dynamisch waterbeheer

Dynamisch waterbeheer Dynamisch waterbeheer Flexibele kranen in een dynamisch systeem WINN WaterInnovatieprogramma Rijkswaterstaat i.s.m. Deltares Ronald.Roosjen@Deltares.nl Henk.Looijen@RWS.nl WINN Innovatieprogramma Wateruitdagingen

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Maatregelen 3 Enschede Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Het noorden van Enschede is in de loop van de vorige eeuw veranderd van een sterk landelijk

Nadere informatie

Menselijke ingrepen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Menselijke ingrepen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82666 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Datum: 12 januari 2016 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Café Ons Thuis, Bredaseweg 20 Terheijden Welkom door Leon van Rijthoven

Nadere informatie

Stormvloedkering Oosterschelde

Stormvloedkering Oosterschelde 1 Delta-ingenieurs Ir F. Spaargaren (penvoerder) Prof.ir. K. d Angremond Ir. A.J. Hoekstra Ir. J.H. van Oorschot Ing. C.J. Vroege Prof.drs. Ir. H. Vrijling 2 Stormvloedkering Oosterschelde Brief aan de

Nadere informatie

2. Stuw Kortrijk blz Stuw Kerkweg-noord blz Stuw Portengen blz Stuw Schutterskade-west blz Stuw Schutterskade-oost blz 7

2. Stuw Kortrijk blz Stuw Kerkweg-noord blz Stuw Portengen blz Stuw Schutterskade-west blz Stuw Schutterskade-oost blz 7 Datum: 13 oktober 2014 Betreft : Registratiegegevens van kunstwerken en watersysteem in bemalingsgebieden De Tol en Maarssenbroek-Haarrijn tijdens de wateroverlast van juli 2014. Document DM 869688 Inhoud:

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Onderzoek Haalbaarheid Proef Pomp Lauwersoog

Plan van Aanpak Onderzoek Haalbaarheid Proef Pomp Lauwersoog Plan van Aanpak Onderzoek Haalbaarheid Proef Pomp Lauwersoog Versie 1.0, 21 juni 2017 Figuur 1. Topografische kaart Lauwersmeergebied Inhoud: 1. Aanleiding en Prioriteit 2. Nut en Noodzaak 3. Doelstelling

Nadere informatie

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied Van: NieuwPeilbesluit (MN) [mailto:nieuwpeilbesluit@rws.nl] Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 15:53 Aan: NieuwPeilbesluit (MN) Onderwerp: Nieuwsbrief Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Nadere informatie

Zorg vraagt om ruimte. Wind mee in de Wieringermeer. Actuele planologische regimes. Chris Kuijpers.

Zorg vraagt om ruimte. Wind mee in de Wieringermeer. Actuele planologische regimes. Chris Kuijpers. www.romagazine.nl ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu Zorg vraagt om ruimte Wind mee in de Wieringermeer Een bijzonder pact voor modernisering van de windmolens Chris Kuijpers Naast de regels

Nadere informatie

WaterWerkplaatsen. Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem. WaterWerkplaats voor bestuurders 1 november 2016

WaterWerkplaatsen. Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem. WaterWerkplaats voor bestuurders 1 november 2016 WaterWerkplaatsen Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem WaterWerkplaats voor bestuurders 1 november 2016 Programma vandaag Deel 1: bijpraten (tot 16.30 uur) opening (Sander Groenen)

Nadere informatie

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau Vragenlijst overstromingen Deze vragen zijn niet bedoeld als een test. Je krijgt er geen cijfer voor. 0. Waar woon je?. In welke klas zit je?... 1. Hoe zou je het gebied waarin je woont omschrijven? (kies

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 06-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S6 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1233 cm +NAP 06-06, 07:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1230 cm

Nadere informatie

Afstemming waterbeheer op functies en gebieden

Afstemming waterbeheer op functies en gebieden Afstemming op functies en gebieden Functie / Algemeen van toepassing op alle functies en en Landbouw Landbouw en landschap Natuur en landbouw Natuur en bos EHS Waterbeheer maakt het bedoelde gebruik van

Nadere informatie

Het klimaat past ook in uw straatje

Het klimaat past ook in uw straatje DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK Het klimaat past ook in uw straatje Voorbeeldenboek Ronald Loeve 5 april 2017 1 2 VOOR DE PRAKTIJK EN MET DE PRAKTIJK Samenwerking: Consortium: gemeenten

Nadere informatie

Kenmerk Contact Telefoon TED Ton Ewout van Dalen

Kenmerk Contact Telefoon  TED Ton Ewout van Dalen Waterparagraaf Prinsenpolder 65 te Made Kenmerk Contact Telefoon Email TED20100923.1711 Ton Ewout van Dalen 0162-684336 ted@lat.nl Betreft Aantal pagina s Datum Waterparagraaf 14 19 maart 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overstromingen en wateroverlast

Overstromingen en wateroverlast Atlasparagraaf Overstromingen en wateroverlast 1/6 In deze atlasparagraaf herhaal je de stof van Overstromingen en wateroverlast. Je gaat extra oefenen met het waarderen van verschijnselen (vraag 4 en

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten 14/15 april 2005 BOWL Waarom een watervisie? Toekomstig waterbeheer Lauwersmeer.

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 22-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S8 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1245 cm +NAP 22-06, 06:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1240 cm

Nadere informatie

BOS Dommel en Aa. Mark van de Wouw 17 juni 2009

BOS Dommel en Aa. Mark van de Wouw 17 juni 2009 BOS Dommel en Aa Mark van de Wouw 17 juni 2009 Waterschap De Dommel Nederland Schelde België Maas Duitsland Rijn Frankrijk Dommel in cijfers Kwantiteitsbeheer 153.500 ha 34 gemeenten en circa 900.000 inwoners

Nadere informatie

Dijkversterking Wolferen Sprok. Veiligheidsopgave 29 augustus 2017

Dijkversterking Wolferen Sprok. Veiligheidsopgave 29 augustus 2017 Dijkversterking Wolferen Sprok Veiligheidsopgave 29 augustus 2017 Welkom! 19:00 19:10: Welkom WSRL 19:10 20:10: Interactief gastcollege veiligheidsopgave door Matthijs Kok (TU Delft) 20:10 20:25: Toelichting

Nadere informatie

Landgoed 't Wildrijck te Diever

Landgoed 't Wildrijck te Diever WATERTOETSDOCUMENT Landgoed 't Wildrijck te Diever Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 9 december via email ingediende watertoetsformulier. Daarnaast

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Albert Lubbinge : oost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer : BA9445-100-100 : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Ons kenmerk : IS-GR20120103

Nadere informatie

Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad

Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad Kennisvraag: wat als er geen extra water uit Vlaanderen was gekomen? Wat als er geen onweersbuien in Vlaanderen gevallen waren? Antwoord: het is niet

Nadere informatie

Notitie Stand van zaken Optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde d.d. 23-10-2015

Notitie Stand van zaken Optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde d.d. 23-10-2015 BIJLAGE 1 Notitie Stand van zaken Optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde d.d. 23-10-2015 Deze notitie is informerend van aard en is bedoeld om het algemeen bestuur in de breedte over het gehele project

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Oude Vaart

Gebiedsbeschrijving Oude Vaart Gebiedsbeschrijving Oude Vaart I. HET STROOMGEBIED Het watersysteem van de Oude Vaart is een vrij afwaterend systeem dat met een stelsel van watergangen en stuwen afstroomt richting Meppel. De Oude Vaart

Nadere informatie

Droge voeten in de polder

Droge voeten in de polder Droge voeten in de polder Nota veiligheid waterkeringen rond en in polder Bijlmermeer Amsterdam-Rijnkanaal (boezemwater hoger dan land) Maart 2011 Droge voeten in de polder Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie