Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 maart 2001 Tot mijn genoegen meen ik te mogen vaststellen dat de fracties van de Tweede Kamer zich positief opstellen ten opzichte van het voorstel om een aantal knelpunten in de Ziekenfondswet op te lossen. Op de vragen die door de leden van de fracties zijn gesteld ga ik hieronder in, waarbij ik per onderwerp de volgorde van het verslag zoveel mogelijk heb aangehouden. Beëindiging van de particuliere verzekeringsovereenkomst bij overgang naar de ziekenfondsverzekering De leden van de fractie van de PvdA hebben met betrekking tot de overgang van de particuliere verzekering naar de ziekenfondsverzekering onder meer gevraagd waarom de extra kosten ten gevolge van de schade van het surplusdeel, voor rekening van het ziekenfonds komen. In de onderhavige regelgeving is uitgangspunt dat een verzekeringsovereenkomst van rechtswege met terugwerkende kracht eindigt, voorzover de ziekenfondsverzekering hetzelfde dekt als de particuliere verzekering. Dit is geregeld in het eerste lid van het nieuwe artikel 7. Het kan voorkomen dat een particuliere verzekering meer dekking biedt dan de ziekenfondsverzekering. Deze meerdere dekking wordt het surplusdeel van de verzekeringsovereenkomst genoemd. In beginsel blijft dit deel van de overeenkomst in stand. Zoals in de toelichting is aangegeven is randvoorwaarde voor deze wijziging, dat de verzekerde niet in een slechtere positie komt te verkeren dan onder de huidige regelgeving het geval is. Om dat te bewerkstelligen is in het tweede lid expliciet aangegeven dat het surplusdeel weliswaar mag worden opgezegd, maar dat de verzekeraar gehouden is de kosten die nog hieruit voortvloeien, te vergoeden. In de brief van de FNV Vakcentrale over dit onderwerp, die onlangs aan de fracties van de Tweede Kamer is gestuurd en waarvan ik een afschrift heb ontvangen, wordt gesteld dat de verzekerde als gevolg van dit voorstel in KST52075 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 1

2 een nadeliger positie komt te verkeren, de rechtszekerheid in gedrang komt en het voor de verzekerde niet inzichtelijker wordt. Ik kan deze gedachtegang niet onderschrijven. Het zal degene die ziekenfondsverzekerd wordt duidelijk zijn dat hij niet langer particulier verzekerd is. Het is voor de verzekerde duidelijker als de hele overeenkomst komt te vervallen dan dat desondanks een niet nader te duiden deel in stand blijft. De ondoorzichtigheid die in de bestaande regeling bestaat, wordt hiermee weggenomen: vanaf de dag dat iemand ziekenfondsverzekerd is, is hij niet langer particulier verzekerd. Voor de verzekerde is vooral van belang dat eventuele kosten die onder de dekking van die particuliere verzekering vielen, ook vergoed zullen worden. Dit vloeit immers voort uit de verzekeringsovereenkomst die tussen verzekeraar en verzekerde was gesloten. Dit is geregeld in het tweede lid van het nieuwe artikel 7. Deze bepaling waarborgt dat het surplusdeel van de overeenkomst alleen dan kan worden opgezegd, als de verzekeraar diens verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. De verzekerde kan zich te allen tijde beroepen op deze wettelijke bepaling. Aan de rechtszekerheid van de verzekerde wordt daarom met het voorstel geen enkele afbreuk gedaan. Omdat wettelijk is geregeld, dat de verzekeraar gehouden is de kosten van het surplusdeel te vergoeden, is voor de positie van de verzekerde irrelevant welke afspraken tussen particuliere verzekeraars en ziekenfondsen in werkprocedures zijn neergelegd. Indien een ziekenfonds niet zou willen of niet zou kunnen betalen, moet immers alsnog de verzekeraar de gemaakte kosten betalen. Het is dus niet zo dat de verzekerde is overgeleverd aan de welwillendheid van het ziekenfonds. Ik heb overigens geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de ziekenfondsen de gemaakte afspraken niet zouden nakomen of niet over de benodigde financiële reserves beschikken. Ik denk daarom dat de verzekerde in de praktijk weinig zal merken van de administratieve afwikkeling van de overgang naar de ziekenfondsverzekering. De leden van de fractie van de PvdA vragen in dit verband wat het voordeel van de gemaakte afspraken voor het ziekenfonds zijn. De ziekenfondsen betalen de surpluskosten in de overgangsperiode uit de nietwettelijke middelen. Daartegenover staat, dat naast de administratieve vereenvoudiging en de efficiencywinst die het voorstel voor zowel verzekeraars als ziekenfondsen met zich brengt, voortaan de verzekeraars, en niet zoals thans het geval is, de ziekenfondsen, de premie van de particuliere verzekering over deze periode zullen terugbetalen. De fracties van de VVD en D66 informeren naar de periode van 60 dagen tussen het ontstaan van de ziekenfondsverzekering en de inschrijving, in welke periode de particuliere verzekeraar het risico draagt voor de eventuele kosten in het bovenwettelijk deel. Voor wat betreft de termijn is aansluiting gezocht bij de thans bestaande uitvoeringspraktijk. In het Besluit hulp in bijzondere omstandigheden van 21 december 1967 (Stcrt. 1968, nr. 18, laatstelijk gewijzigd op 28 november 1996, Stcrt. 1996, 239), van de toenmalige Ziekenfondsraad, is deze termijn van zestig dagen neergelegd. De meeste verzekerden melden zich binnen deze termijn aan bij een ziekenfonds. Ik verwacht niet dat het onderhavige wetsvoorstel hierin verandering zal brengen. Om die reden acht ik het niet aannemelijk dat de zorgvraag in deze periode zal toenemen. Het wetsvoorstel beoogt de gesignaleerde administratieve handelingen voor particuliere verzekeraars en ziekenfondsen te verminderen. Verzekerden zullen zich in het algemeen niet bewust zijn van de uitvoeringstechnische implicaties van hun handelen en zullen zeker niet meer dan thans met deze administratieve gevolgen geconfronteerd worden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 2

3 Verder hebben de leden van de VVD-fractie gevraagd welke veronderstellingen ten grondslag liggen aan de geschatte efficiencyopbrengst van f ,. Het bedrag is berekend op grond van gegevens met betrekking tot de administratieve verwerking van de aanmeldingen bij verzekeraars en ziekenfondsen. Bij een gemiddeld totaal tijdsbeslag van circa tien minuten per overstappende verzekerde bij een tijdige aanmelding en gegeven het loonkostenniveau van de gemiddelde werknemer is de kostenbesparing zo n f 10, per overstappende verzekerde. Uitgaande van tijdige aanmeldingen per jaar is het genoemde bedrag vastgesteld. De leden van de fractie van het CDA vragen zich af of de nu voorgestelde systematiek voor de verzekerde daadwerkelijk zoveel eenvoudiger is dan de huidige praktijk. De ziekenfondsverzekering is een verzekering van rechtswege. Zodra een verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering is hij verzekerd. Daarnaast is inschrijving bij een ziekenfonds noodzakelijk om de aanspraken uit de ziekenfondsverzekering geldend te kunnen maken. De verzekerde dient zich, net als voorheen, in te schrijven bij een ziekenfonds. Hierin brengt het wetsvoorstel geen wijziging. Wel wordt voor de verzekerde duidelijker dat met ingang van de dag hij ziekenfondsverzekerd is geworden, zijn particuliere verzekering wordt beëindigd. Hij krijgt ook met ingang van die dag de premie terug van zijn verzekeraar. Ik denk dat dit voor de verzekerde beter is te begrijpen en ook beter is uit te leggen dan de huidige systematiek. De fractie van het CDA heeft als alternatief voorgesteld om de ziekenfondsverzekering te laten ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin om inschrijving wordt verzocht. De ingangsdatum van de verzekering koppelen aan de inschrijvingsdatum is in strijd met de systematiek van de Ziekenfondswet dat een verzekering van rechtswege ontstaat. De verzekerde zou dan immers de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen wanneer deze verzekering aanvangt. Een dergelijke regeling past niet in het huidige systeem en is derhalve niet overwogen. Door de leden van de fractie van SP is ten slotte gevraagd waarom een aanvullende verzekering die bij een maatschappijpolis is afgesloten niet kan doorlopen als aanvullende verzekering bij een ziekenfondsverzekering, omdat dit toch dezelfde verzekering zou zijn. In het algemeen kan ik niet bevestigen dat de aanvullende verzekering voor de particuliere verzekeringen dezelfde is als die, welke wordt aangeboden als aanvullende verzekering bij een ziekenfondsverzekering. Onderling kunnen tussen verzekeraars grote verschillen bestaan in de omvang van de aanvullende verzekering, die bovendien moet aansluiten op de hoofdverzekering. Verschillen zitten vaak in de hoogte van vergoedingen als zodanig, vergoedingen voor geneesmiddelen, alternatieve geneeswijzen en voor niet-erkende instellingen. Daarnaast bestaan er, mede als gevolg van deze verschillen, ook verschillen tussen de aanvullende verzekeringen die bij de ziekenfondsverzekering wordt aangeboden. Samentelling van uitkeringstijdvakken bij de beoordeling van de verzekeringsplicht van WW-gerechtigden De leden van de VVD-fractie hebben gevraagd of bekend is hoeveel WW-gerechtigden als gevolg van de huidige systematiek financiële problemen kunnen krijgen. Dit is niet bekend. Weliswaar is bekend wanneer iemand niet langer recht heeft op een WW-uitkering of wanneer iemand ziekenfondsverzekerd wordt of niet langer ziekenfondsverzekerd is, maar de uitvoeringsorganen houden de combinatie van deze gegevens niet bij. Voorts hebben deze leden gevraagd wat de arbeidsmarkteffecten van dit Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 3

4 voorstel zijn en welke gevolgen het wetsvoorstel heeft als iemand werk aanvaardt dat langer duurt dan 26 weken. Het wetsvoorstel bewerkstelligt dat tijdvakken voor de wachttijd voor ziekenfondsverzekering op grond van een werkloosheidsuitkering, worden samengeteld, tenzij er sprake is van een «nieuw» recht op uitkering. Alleen indien die nieuwe uitkering kortdurend zou zijn (in de Werkloosheidswet is geregeld wanneer dat zo is), en het oude recht niet kortdurend was, herleeft het oude recht op een uitkering en ontstaat er dus geen nieuw uitkeringsrecht. Wanneer iemand werk aanvaardt dat langer duurt dan 26 weken heeft het wetsvoorstel dus alleen gevolgen als de uitkering herleeft. In het geval dat de uitkering niet herleeft is er geen verschil met de huidige situatie. In het geval dat iemand werk aanvaardt dat korter dan 26 weken duurt, heeft het voorstel juist positieve gevolgen: het aanvaarden van werk hoeft niet te betekenen dat, wanneer er een nieuwe periode van werkloosheid intreedt, de wachttijd opnieuw gaat lopen. De fracties van de VVD en de SP hebben gevraagd naar het zogenaamde jojo-effect van de wachttijdregeling. De werkloze werknemer die een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet ontvangt, blijft verzekerd voor ziektekosten op de wijze, zoals hij vóór het intreden van de werkloosheid (op de laatste werkdag) was. In beginsel geldt er een wachttijd van een jaar. Daarmee wordt dus voorkomen dat iemand op grond van het feit dat hij werkloos is geworden, van verzekering zou moeten wisselen. Met deze wachttijdregeling wordt dus een jojo-effect voorkomen. Wanneer binnen de wachttijdperiode weer een dienstverband tot stand komt is dit bepalend voor de vraag op welke wijze de werknemer verzekerd is. Dit is thans zo en dat blijft ook zo. De voorgestelde regeling breekt ook niet in op dit uitgangspunt, maar voorziet er in dat de wachttijdperiode niet telkens opnieuw gaat lopen, als iemand tijdelijk werk aanvaardt of ziek wordt binnen die periode. Zoals de leden van de fractie van de SP opmerken kan dit in een aantal gevallen nog steeds een financiële belasting betekenen als iemand na een werkkring boven de ziekenfondsloongrens, terugvalt op de werkloosheidsuitkering en dan particulier verzekerd blijft. De onderhavige regeling ziet er op toe deze termijn niet nog langer te laten voortduren dan het bedoelde jaar. Voorts kan ik bevestigen dat de gevolgen van werkloosheid voor medeverzekerden, door met een wijziging van het loon gedurende de wachttijd geen rekening te houden voor de kostwinnerseis, zijn opgelost. Afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen, jonger dan 18 jaar De leden van de fractie van de VVD vragen een aantal rekenvoorbeelden waaruit blijkt dat een relatief groot deel van het netto-inkomen van jongeren opgaat aan nominale premie. Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat jongeren met een kleine baan verhoudingsgewijs een groot deel van hun nettoloon kwijt zijn aan de nominale ziekenfondspremie. De voorbeelden hebben betrekking op het jaar 2000 en zijn ontleend aan brieven die ik van verschillende burgers heb ontvangen: Jongen, 15 jaar, woonachtig te Rotterdam, werkt een paar uur per week bij een supermarkt. Met dit bijbaantje verdient hij f 260, netto per maand. Aan nominale ziekenfondspremie en premie voor de aanvullende ziekenfondsverzekering betaalt hij f 52,25 per maand. Meisje, 15 jaar, woonachtig te Alkmaar, verdient met haar bijbaantje per maand f 160, netto. Aan nominale ziekenfondspremie en premie voor de aanvullende ziekenfonds verzekering betaalt zij per maand f 46,50. Meisje, 16 jaar, woonachtig te Delfzijl, heeft met een supermarktketen een arbeidsovereenkomst van twee uur per week. Hiermee verdient zij Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 4

5 f 46,37 bruto per maand. De nominale ziekenfondspremie en de premie voor de aanvullende ziekenfondsverzekering die zij dient te betalen, f 56,70 per maand, bedragen meer dan haar brutoverdiensten per maand bij de supermarktketen. Jongen, 17 jaar, woonachtig te Rotsterhaule, werkt een paar uur per maand als vulploegmedewerker bij een warenhuis. Dit baantje bij het warenhuis levert hem netto per maand tussen de f 75, en f 150, op. Hij betaalt aan nominale ziekenfondspremie en premie voor de aanvullende ziekenfondsverzekering f 48, per maand. De Stichting van de Arbeid (STAR) wijst op de nadelige uitwerking van de relatief hoge ziekenfondspremie op het arbeidsaanbod van jeugdigen. De leden van de VVD-fractie vragen hoe in relatie tot de nominale premie dit arbeidsaanbod zich de laatste vijf jaar heeft ontwikkeld. Exacte informatie over hoe het arbeidsaanbod van jeugdigen zich in relatie tot de nominale ziekenfondspremie, gedurende de laatste vijf jaar heeft ontwikkeld is niet beschikbaar. Het arbeidsaanbod van jeugdigen heeft voor de regering overigens niet de doorslag gegeven bij het afschaffen van de nominale ziekenfondspremie voor jongeren. De regering heeft voor jongeren met een bijbaan het financiële nadeel willen wegnemen dat ontstaat wanneer zij als gevolg van het aannemen van een baantje, zelfstandig ziekenfondsverzekerd worden. In dat geval raken zij een groot deel van hun inkomen aan nominale ziekenfondspremie kwijt. De thans voorgestelde oplossing zal tevens een stimulans voor jongeren vormen om deel te nemen aan het arbeidsproces. De leden van de VVD-fractie vragen de minister in te gaan op de inkomenseffecten voor jongeren op het moment dat zij 18 jaar worden en nominale premie moeten gaan betalen. De leden van de fractie van D66 vragen zich af wat het afschaffen van de nominale premie voor jongeren onder de 18 jaar voor effect heeft op het inkomen van deze jongeren. Zodra deze jongeren 19 jaar worden kan hun inkomen achteruit gaan. Ook de leden van de fractie van het CDA hebben twijfels over de gekozen leeftijdsgrens van 18 jaar. Er zijn veel jongeren boven de 18 jaar die in precies dezelfde omstandigheden verkeren als jongeren onder de 18 jaar. Zij vragen de regering de motivatie voor de leeftijdsgrens van 18 jaar nader kenbaar te maken. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat alle jongeren onder de 18 jaar geen nominale ziekenfondspremie verschuldigd zijn. Als een jongere onder de 18 jaar werkt, wordt hij of zij als hoofdverzekerde aangemerkt en is procentuele ziekenfondspremie verschuldigd. Het stellen van een leeftijdsgrens van 18 jaar is in principe arbitrair. Er zijn echter goede redenen aanwezig om in het onderhavige wetsvoorstel te kiezen voor een leeftijdsgrens van 18 jaar. Uit de brief van de STAR blijkt dat met name bij jeugdigen (15-, 16- en 17-jarigen) een relatief groot deel van het nettoloon opgaat aan nominale ziekenfondspremie. Jeugdigen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar hebben veelal slechts een arbeidsovereenkomst met een klein aantal uren en ontvangen een laag brutoloon voor hun geleverde arbeid. Jongeren van 18 jaar en ouder ontvangen een hoger brutoloon en hebben vaak een arbeidsovereenkomst voor een groter aantal uren per week. Hierdoor zijn zij verhoudingsgewijs een minder groot deel van het nettoloon aan nominale premie verschuldigd. Daarnaast is met de leeftijdsgrens van 18 jaar aangesloten bij andere wettelijke regelingen. Het recht op kinderbijslag bestaat tot en met het 17e jaar, terwijl het recht op studiefinanciering juist aanvangt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Ook de wettelijke meerderjarigheid vangt aan als men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. In onderstaande tabel voor een 15- tot en met een 19-jarige, is aangegeven wat het beslag van de nominale ziekenfondspremie op het nettoinkomen van een jongere met een klein baantje is. De tabel laat voor een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 5

6 15- tot en met een 19-jarige de volgende gegevens zien: in kolom 2 het netto-minimumjeugdloon per maand bij één dag werken in de week; in kolom 3 en 4 de nominale premie voor het goedkoopste en voor het duurste ziekenfonds; in kolom 5 en 6 is de premie voor het goedkoopste en voor het duurste ziekenfonds uitgedrukt als percentage van het netto maandinkomen van kolom 2. Netto minimumjeugdloon per maand bij een dag werken per week en nominale ziekenfondspremie. Leeftijd Netto p.m Nominale premie ZFW percentage van netto loon laagste hoogste laagste hoogste 15 f 149 f 25,25 f 41 17% 28% 16 f 171 f 25,25 f 41 15% 24% 17 f 196 f 25,25 f 41 13% 21% 18 f 226 f 25,25 f 41 11% 18% 19 f 261 f 25,25 f 41 10% 16% De leden van de CDA-fractie hebben twijfels over de keuze om ook jongeren onder de achttien jaar met een fulltimebaan en een daarbij behorend inkomen, vrij te stellen van de betaling van nominale ziekenfondspremie. Zij vragen de regering om een nadere onderbouwing van die keuze omdat in deze gevallen het argument dat de nominale premie een relatief hoog bedrag in relatie tot hun verdiensten vormt, niet opgaat. Aan de keuze om de nominale ziekenfondspremie voor alle jongeren onder de 18 jaar af te schaffen ligt een aantal redenen ten grondslag. De gekozen variant is uitvoeringstechnisch gezien het eenvoudigste en vergt een geringe aanpassing in de administraties van ziekenfondsen. Uitvoeringstechnisch is het lastig om de premie voor jongeren onder de 18 jaar met een kleine bijbaan wel af te schaffen en voor fulltime werkende jongeren te handhaven. Bovendien is het zeer arbitrair bij hoeveel uur werken per week de grens gelegd wordt voor het verschuldigd zijn van nominale premie. Het alternatief om de problematiek van jongeren met een bijbaantje op te lossen, zou zijn om thuiswonende werknemers onder de 18 jaar, op grond van hun dienstbetrekking niet zelfstandig te verzekeren. Een dergelijke oplossing zou evenwel een inbreuk zijn op het systeem van ziekenfondsverzekering voor werknemers, nog afgezien van de administratieve belasting voor uitvoeringsinstellingen en werkgevers, waarbij handhaving en controle hiervan in het gedrang zou komen. De leden van de fractie van de SP vragen de regering een cijfermatig overzicht van de stijging van de nominale premies per zorgverzekering en de gemiddelde stijging voor de jaren 1999 tot en met In onderstaande tabel zijn deze nominale premies per zorgverzekeraar opgenomen. Te zien is dat de gemiddelde nominale premie in 2001 ten opzichte van 1999 is gedaald van f 394, naar f 346, : een daling van f 48,. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 6

7 Overzicht nominale premies in Nederlandse gulden per ziekenfonds, in de periode Mutatie Univé 381,00 405,00 357,00 24,00 Ohra 3 420,00 455,40 Anova 414,00 444,00 390,00 24,00 ZAO 372,00 402,00 390,00 18,00 OZ 396,00 407,40 321,00 75,00 DSW 383,40 359,40 294,00 89,40 Anoz 406,80 442,80 354,00 52,80 Salland 393,00 435,00 408,00 15,00 Nat. Zorgcombinatie 372,00 Topzorg 1 390,00 Pro Life 4 414,00 444,00 Stad Rotterdam 383,40 383,40 294,00 89,40 ONVZ 366,00 432,00 474,00 108,00 Anker 378,00 406,80 330,00 48,00 OZB 360,00 390,00 348,00 12,00 Nederzorg 383,40 407,40 363,00 20,40 Trias 408,00 420,00 390,00 18,00 Nuts, Nuts-Ohra 3 441,00 477,00 381,00 60,00 Azivo 432,00 492,00 492,00 60,00 RZG 383,40 407,40 363,00 20,40 Oost-Nederland 2 432,00 PWZ 432,00 456,00 441,00 9,00 De Friesland 358,80 372,00 300,00 58,80 Zorg en Zekerheid 345,00 345,00 291,00 54,00 Het Groene Land 395,40 414,00 300,00 95,40 VGZ 366,00 387,00 303,00 63,00 Zilveren Kruis 441,00 462,00 420,00 21,00 CZ 357,00 378,00 297,00 60,00 RZR / Amicon 2 432,00 441,00 354,00 78,00 Laagste 345,00 345,00 291,00 Hoogste 441,00 492,00 492,00 Gemiddelde 393,84 413,58 345,88 1 Vanaf hebben de nationale zorgcombinatie (NZC) en topzorg hun werkzaamheden beëindigd. 2 Vanaf zijn RZR en Oostnederland opgegaan in Amicon, 3 Vanaf zijn Nuts en Ohra gefuseerd. 4 Vanaf heeft Pro-Life zijn werkzaamheden beëindigd. De leden van de SP-fractie vragen de regering nog eens toe te lichten waarom er niet is gekozen voor het vervallen van de zelfstandige ziekenfondsplicht voor thuiswonende personen jonger dan 18 jaar die betaald werk aanvaarden. Deze leden vragen de aanbevelingen en argumenten van de STAR bij het antwoord te betrekken. In haar brief noemt de STAR twee varianten waarmee de problematiek van jongeren met een kleine bijbaan kan worden opgelost. Variant 1: Alle ziekenfondsverzekerden, jonger dan 18 jaar, zijn geen nominale premie verschuldigd. Als een persoon, jonger dan 18 jaar, werkt, is hij op grond van die dienstbetrekking wel zelfstandig ziekenfondsverzekerd. Voor deze persoon is dan alleen procentuele ziekenfondspremie verschuldigd. Het gegeven van de leeftijd van een verzekerde legt een ziekenfonds in zijn administratie vast. De keuze voor deze eerste variant betekent dan ook een relatief geringe aanpassing in de administraties van ziekenfondsen. Deze variant maakt bovendien geen inbreuk op het, voor het Nederlandse ziektekostenstelsel, essentiële beginsel dat een werknemer in de zin van de Ziektewet, van wie het loon niet meer bedraagt dan het bedrag van de loongrens, verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet, ongeacht zijn leeftijd en woonsituatie. Verder zijn aan deze variant geen uitvoeringstechnische gevolgen voor het LISV verbonden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 7

8 Variant 2: Thuiswonende personen, jonger dan 18 jaar, worden op grond van een dienstbetrekking niet zelfstandig verzekerd. Als overweging geeft de STAR aan dat deze kinderen bij de ouders zijn meeverzekerd in de ziekenfonds- of particuliere ziektekostenverzekering. Uitwonende kinderen zullen, als zij in dienstbetrekking gaan werken, wel zelfstandig ziekenfondsverzekerd worden en zijn dan dus ook nominale ziekenfondspremie verschuldigd. Volgens de STAR is deze tweede variant voor zowel de betrokken verzekerden, werkgevers als ziekenfondsen administratief het eenvoudigst omdat het aantal aan- en afmeldingen afneemt. Inderdaad heeft de werkgever in deze tweede variant te maken met een verlichting van de administratieve werkzaamheden doordat het aantal aan- en afmeldingen afneemt. Deze verlichting weegt echter onvoldoende op tegen de nadelen die deze variant met zich brengt. De werkgever krijgt namelijk ook te maken met een verzwaring van de administratieve werkzaamheden doordat moet worden nagegaan of een werknemer, jonger dan 18 jaar, thuis- of uitwonend is. Daarnaast dient de werkgever wijzigingen in de woonsituatie bij te houden. Voorts betekent de tweede variant een ingrijpende aanpassing voor de automatiseringssystemen, procedures en processen van de uitvoeringsinstellingen. Ten slotte brengt deze variant potentiële handhavingsrisico s met zich. Controle op de juistheid van de verstrekte gegevens is niet of nauwelijks mogelijk. De leden van de SP-fractie vragen voorts of er voor enkele situaties van werkende jongeren een berekening kan worden voorgelegd hoe beide, door de STAR voorgestelde varianten uitpakken. De effecten van beide varianten zijn afhankelijk van de situatie of de ouders van de betrokken jongeren wel of niet ziekenfondsverzekerd zijn. In de situatie dat de ouders ziekenfondsverzekerd zijn, is de jongere zonder bijbaantje gratis meeverzekerd in de verzekering van zijn ouders. Indien er ook een aanvullende ziekenfondsverzekering is afgesloten zal er premie verschuldigd zijn voor deze aanvullende verzekering. Gaat de jongere op zijn 15e jaar een aantal uur werken, dan zal in variant 1 de jongere zelfstandig ziekenfondsverzekerd worden. Hij of zij is dan geen nominale ziekenfondspremie verschuldigd. Wel is deze jongere procentuele ziekenfondspremie verschuldigd en daarnaast zal hij of zij eventueel premie voor een aanvullende ziekenfondsverzekering betalen. Bij variant twee zal voor de thuiswonende jongere in de situatie van de ziektekostenverzekering niets veranderen. In de situatie dat de ouders particulier verzekerd zijn, is de jongere zonder bijbaantje meeverzekerd op de polis van zijn ouders. De ouders zijn hiervoor (kinder)premie en wettelijke bijdragen verschuldigd. Gaat de jongere op zijn 15e jaar een aantal uur per week werken, dan zal in variant 1 de jongere zelfstandig ziekenfondsverzekerd worden. Hij of zij is geen nominale ziekenfondspremie verschuldigd. Wel is deze jongere procentuele ziekenfondspremie verschuldigd en daarnaast zal hij of zij eventueel premie voor een aanvullende ziekenfondsverzekering betalen. Bij variant 2 zal voor de thuiswonende jongere niets veranderen. Hij of zij blijft meeverzekerd in de particuliere ziektekostenverzekering van zijn ouders. Hoe deze effecten cijfermatig uitpakken valt op te maken uit de tabellen hierboven. Voorts hebben de leden van de SP gevraagd naar de inwerkingtredingsdatum en zonodig terugwerkende kracht te verlenen aan het wetsvoorstel. Het streven van de regering is erop gericht geweest het wetsvoorstel Knelpunten Ziekenfondswet op 1 april 2001 in werking te laten treden. De voorbereidende behandeling van het wetsvoorstel heeft evenwel meer tijd gevergd dan was voorzien. Het streven is er nu op gericht het wetsvoorstel op 1 juli 2001 in werking te laten treden. Het verlenen van terugwer- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 8

9 kende kracht aan het wetsvoorstel Knelpunten Ziekenfondswet stuit op uitvoeringstechnische problemen. Ziekenfondsen dienen, bij het in werking treden van het wetsvoorstel met terugwerkende kracht, de nominale ziekenfondspremie aan jongeren onder de 18 jaar met een baan te restitueren. Daarnaast zullen de ziekenfondsen dan dienen te worden gecompenseerd voor het derven van de nominale premie voor jongeren onder de 18 jaar. Deze compensatie gebeurt in het kader van de ziekenfondsbudgettering. Bij het verlenen van terugwerkende kracht aan het wetsvoorstel zou deze compensatie binnen de budgetteringssystematiek met terugwerkende kracht moeten plaatsvinden. Gelet op deze uitvoeringstechnische problemen bij de ziekenfondsen wil de regering geen terugwerkende kracht aan het wetsvoorstel Knelpunten Ziekenfondswet verlenen. Overige vragen en opmerkingen De leden van de fracties van CDA en de SP hebben gevraagd naar een oplossing voor een aantal andere gesignaleerde knelpunten, die met dit wetsvoorstel niet zouden zijn opgelost. Daarbij wordt onder meer genoemd de problematiek rond de alimentatiegerechtigden en die van WAO-ers die tevens zelfstandige zijn in de zin van de Ziekenfondswet. De leden van de fractie van de SP hebben voorts gevraagd een uitputtend overzicht te geven van alle nog bestaande knelpunten in het stelsel en een overzicht te geven van groepen personen die een inkomen hebben onder de inkomensgrens. In de opsomming die de bedoelde leden van «een aantal mogelijke knelpunten» geven, herken ik situaties die vooral samenhangen met de systematiek van het stelsel. Al eerder heeft de regering onderkend dat als gevolg van de systematiek van het ziektekostenverzekeringsstelsel in Nederland knelpunten bestaan. Het huidige wetsvoorstel strekt er echter niet toe een alomvattende oplossing te bieden voor de knelpunten die voortvloeien uit de systematiek van het stelsel zoals dat thans bestaat. Beoogd wordt slechts, zoals toegezegd, een aantal bestaande knelpunten in de Ziekenfondswet op te lossen. De leden van de fractie van de SP vragen voorts naar de ziekenfondsverzekering bij uitzend- en oproepkrachten. In beginsel ontstaat ziekenfondsverzekering als iemand in loondienst werkzaam is, een uitkering ontvangt of als zelfstandige winst uit onderneming heeft, en het loon of inkomen lager is dan de in de wet gestelde grens. Een uitzendkracht die in dienst is van een uitzendbureau is in de regel ziekenfondsverzekerd op grond van zijn werknemerschap, ongeacht het aantal uren dat hij werkt. Van belang zijn inhoud en feitelijke invulling van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst waarbij betaling van het loon gegarandeerd is en de werknemer verplicht is te verschijnen, leidt in beginsel tot volledige ziekenfondsverzekering, ook indien iemand maar een paar uur per periode arbeid verricht. Bij de overeenkomst zonder werkgarantie maar met verschijningsplicht onstaat ziekenfondsverzekering in de week waarin door de oproepkracht is gewerkt. Bij de overeenkomst zonder werkgarantie en zonder verschijningsplicht ontstaat ziekenfondsverzekering op de dag waarop daadwerkelijk arbeid is verricht. De bovengenoemde regeling vloeit voort uit de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep in het kader van de zogenaamde oproepovereenkomsten. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

van de Arbeid StichtingËSa v. i\

van de Arbeid StichtingËSa v. i\ StichtingËSa van de Arbeid Aan de Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport uit de Tweede Kamer Postbus 2018 2500 EA DENHAAG Den Haag : 29 juni 1999 Ons kenmerk :

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 28a 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Collectiviteit, korting op de premie met terugwerkende kracht Zaaknummer : 2011.00544 Zittingsdatum : 26 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 288 Solidariteit in de ziektekostenverzekeringen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 475 Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met ingang van 1 juli 1994 trad de Wet van 9 juni

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 478 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D, vertegenwoordigd E te F Zaak : Premie zorgverzekering Zaaknummer : ANO07.195 Zittingsdatum : 22 augustus 2007 Zaak ANO07.195, Premie zorgverzekering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 313 Besluit van 12 juni 2002 tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO in verband met de berekening van de opslag of korting ingeval

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19961 Voorstel van Wet van de leden Wolters, G. Terpstra en Gerritse tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige sociale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 627 Besluit van 30 november 2012, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 21 190 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (uitbreiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 536 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 681 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding Nr.

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Buitenlandpolis, verhoging premie Zaaknummer : 201600865 Zittingsdatum : 21 december 2016 Stichting Klachten en

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 1. Algemeen Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zijn/haar ziektekosten. Het afsluiten van een verzekering regelt iedereen zelf. Als medewerker

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door F te G tegen C en E beide te D Zaak : Ingangsdatum zorgverzekering Zaaknummer : 2009.02141 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 49d 26 498 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544)

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Schriftelijke reactie op het verslag Met belangstelling heeft de regering kennis

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1273

ECLI:NL:CRVB:2016:1273 ECLI:NL:CRVB:2016:1273 Instantie Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5380 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel

Nadere informatie

Convenant collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van ziektekosten

Convenant collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van ziektekosten Convenant collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van ziektekosten Partijen bij dit convenant, 1. de Stichting van de Arbeid, als overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 18813 Wijzigingen van bepalingen in de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

BIJLAGE. o De werknemer heeft een WW-uitkering ontvangen voordat hij ging. werken (starter of herintreder).

BIJLAGE. o De werknemer heeft een WW-uitkering ontvangen voordat hij ging. werken (starter of herintreder). BIJLAGE In deze bijlage zal aan de hand van enkele rekenvoorbeelden, worden aangegeven in welke situaties het nieuwe Dagloonbesluit tot hetzelfde of een ander dagloon leidt dan de Star-optie. Bij elk rekenvoorbeeld

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 446 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 29738 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I komt te luiden:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 087 Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken B MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk; Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag Op de

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 9 VERSLAG

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Zaaknummer : 201502162 Zittingsdatum

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf; I-c - Reglement Aanvullingsregelingen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie Zaaknummer : 2009.00563 Zittingsdatum : 27 januari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 2 Klacht Op 3 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 694 Besluit van 20 december 2001 tot wijziging van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA in verband met wijzigingen in de Wet op de (re)integratie

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Beëindiging Verdragspolis, ingangsdatum zorgverzekering Zaaknummer : 2012.01132 Zittingsdatum : 25

Nadere informatie

De Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening

De Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening Wijziging dagloonregels Invoeringswet stelselherziening SZW Regeling houdende wijziging van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524 (Stcrt. 126) en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie