Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Solidariteit in de ziektekostenverzekeringen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 1998 Hierbij zend ik u een nota over solidariteit in de ziektekostenverzekeringen, waarin tevens wordt ingegaan op de kosten van 65-plussers in ZFW en WTZ, dit naar aanleiding van een toezegging aan de Kamer tijdens het debat over de WTZ98. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers KST32038 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 1

2 DE VERDELING VAN DE (PREMIE)LASTEN IN HET TWEEDE COMPARTIMENT 1. Aanleiding Tijdens het debat over de Wtz 1998 op 16 juni 1998 heeft de Kamer gevraagd om een notitie over de verdeling van de (premie)lasten in de zorgverzekering. In deze notitie wordt dit verzoek van de Kamer uitgewerkt. Hierbij wordt alleen gekeken naar de uitgaven in het tweede compartiment met dien verstande dat de publiek-rechtelijke ziektekostenverzekeringen niet in de analyse worden meegenomen. De notitie is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt kort de historie van het ziektekostenstelsel weergegeven. Dit overzicht maakt duidelijk welke keuzes impliciet dan wel expliciet in het verleden zijn gemaakt met betrekking tot de lastenverdeling van ziektekostenpremies en de solidariteit tussen de diverse categorieën verzekerden. Paragraaf 3 beschrijft diverse vormen van solidariteit. De paragrafen 4 en 5 gaan in op de vormen van solidariteit in respectievelijk de ZFW en de particuliere verzekeringen. Paragraaf 6 bevat een samenvatting met een korte conclusie. In bijgevoegde bijlage zijn de technische uitgangspunten voor de becijferingen in de notitie beschreven, terwijl tevens wordt ingegaan op de kostenverschillen tussen particuliere en ZFW-verzekerde 65-plussers. 2. Historie Tot 1941 werden ziekenfondsen opgericht op vrijwillige basis. Met ingang van 1941 werd met het Ziekenfondsbesluit een wettelijke basis gelegd voor de ziekenfondsen. Vanaf dat moment bestond er een verplichte ziekenfondsverzekering (met inkomensafhankelijke premieheffing) voor werknemers tot een bepaald looninkomen en een particuliere verzekering voor het overige deel van de bevolking. In de loop der jaren is de groep van verzekerden die toegang tot de verplichte ziekenfondsverzekering heeft enkele malen gewijzigd. In 1966 werd de Ziekenfondswet van kracht. Er kwam een verplichte verzekering voor werknemers en daarmee gelijkgestelden (bijvoorbeeld personen met een uitkering), een bejaardenverzekering voor personen van 65 jaar en ouder en een vrijwillige verzekering voor hen die niet onder de verplichte verzekering of de bejaardenverzekering vielen. De vrijwillige ziekenfondsverzekering was een door de ziekenfondsen uitgevoerde zorgverzekering met acceptatieplicht waarbij de overheid de nominale premie en het verzekeringspakket vaststelde. Iedere particulier verzekerde die dat wenste kon toetreden tot deze verzekering. In de particuliere verzekeringen was er in de jaren vijftig en zestig niet of nauwelijks sprake van risicoselectie en premiedifferentiatie. De snel stijgende kosten in de gezondheidszorg en de toenemende concurrentie zorgden ervoor dat in de jaren zeventig risico-selectie een steeds profijtelijker zaak werd en dit leidde dan ook tot een toenemende premiedifferentiatie door particuliere ziektekostenverzekeraars. In de jaren tachtig introduceerden de particuliere verzekeraars een systeem van leeftijdsafhankelijke premies. De leeftijdsafhankelijke premies maakten het voor ouderen die aangewezen waren op een particuliere verzekering moeilijk om een verzekering af (of over) te sluiten. Er ontstond een toestroom van particulier verzekerden met een slecht risico naar de vrijwillige ziekenfondsverzekering. De exploitatie van de vrijwillige ziekenfondsen kwam hierdoor onder druk te staan. Vanwege de toene- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 2

3 mende exploitatietekorten besloot de overheid in 1986 om de vrijwillige ziekenfondsverzekering op te heffen. Om toch een ziektekostenverzekering voor iedereen mogelijk te maken werd de WTZ (Wet op toegang tot ziektekostenverzekering) op 1 april 1986 ingevoerd. In deze wet werd bepaald dat particuliere verzekeraars een acceptatieplicht hadden tegen een door de overheid vast te stellen premie en verzekeringspakket. Het verlies op de verzekeringspolis van deze verzekerden werd omgeslagen over alle particulier verzekerden. In 1994 is deze mogelijkheid beperkt. Geen omslag was meer mogelijk voor particulier verzekerden die gebruik maakten van de meerbetalingsregeling. In 1994 werd de Wet Van Otterloo van kracht die bepaalde dat bejaarden tot een bepaald inkomen verplicht verzekerd waren via de Ziekenfondswet en dat bejaarden boven die inkomensgrens particulier verzekerd waren. In 1997 is de inkomensgrens tweemaal naar boven bijgesteld. Met ingang van 1998 is de wet Herstructurering Ziekenfondswet van kracht geworden. Deze wet herstelde het principe van vóór de Wet Van Otterloo namelijk: «het blijf zitten waar je zit» principe. Dit betekent dat ziekenfondsverzekerden die 65 jaar worden, verplicht verzekerd blijven via de Ziekenfondswet. Particulier verzekerden die 65 jaar worden kunnen gebruik maken van een opt-in regeling. Zij kunnen kiezen voor een ziekenfondsverzekering voorzover hun belastbaar huishoudinkomen lager is dan f , (in 1998). Vormen van vrijwillige zorgverzekering met een element van solidariteit bestaan al heel lang. De vrijwilligheid is echter nooit een basis gebleken voor een probleemloze financiering. Steeds was wetgeving nodig om een scheve lastenverdeling te corrigeren. De ontwikkelingen in de laatste jaren zijn niet anders geweest. De Wet Van Otterloo is tot stand gekomen omdat de Tweede Kamer vond dat bejaarden met een laag inkomen en een particuliere verzekering een te hoge premie moesten betalen. Met andere woorden: de wijze van premieheffing in de particuliere markt kon naar de mening van de Kamer geen oplossing bieden voor de onevenwichtige (premie)lastenverdeling en het gebrek aan solidariteit. De oplossing kon gevonden worden door deze verzekerden toegang te geven tot de ZFW. 3. Vormen van solidariteit Solidariteit kan worden omschreven als: het bewustzijn van saamhorigheid en de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. In de zorgverzekering kan onderscheid worden gemaakt naar risico- en inkomenssolidariteit. De risico-solidariteit valt uiteen in de solidariteit tussen ziek en gezond, alleenstaand en (echt)paar alsmede oud en jong (65+/65-). De inkomenssolidariteit heeft betrekking op hoge en lage inkomens. In het tweede compartiment is de mate waarin deze vormen van solidariteit zich voordoen afhankelijk van de verzekeringsvorm. In de ZFW komen alle hierboven onderscheiden solidariteitsvormen voor. In de particuliere verzekering is de solidariteit beperkt tot ziek en gezond en jong en oud via de WTZ. Solidariteit tussen alleenstaanden en (echt)paren en tussen hoge en lage inkomens komt in de particuliere verzekering niet voor, gegeven de nominale premieheffing per verzekerd individu. Wel is er nog een (beperkte) solidariteit met premiebetalers in de ZFW via de zogenaamde MOOZ-bijdrage. Daarnaast betalen de particulier verzekerden via de rijksbijdrage buiten het verzekeringsstelsel om mee aan de Ziekenfondswet. In onderstaande tabel is deze solidariteit kort weergegeven. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 3

4 Tabel 1. Vormen van solidariteit in de ZFW en particuliere verzekeringen. ZFW Particulier Risico-solidariteit Ziek en gezond ja ja Alleenstaande en (echt)paar ja nee Oud en jong ja ja Inkomenssolidariteit Hoge en lage inkomens ja nee 4. Ziekenfondswet 4.1 Risico-solidariteit Om enig inzicht te geven in de mate van risico-solidariteit is voor een aantal categorieën (alleenstaanden, eenoudergezinnen, (echt)paren echtpaar met en zonder kinderen) een gemiddelde premie per polis berekend. Deze is vervolgens gedeeld door de gemiddelde kosten per polis. Het aldus resulterende verhoudingscijfer wordt in het vervolg aangeduid als de P/K-ratio. De gemiddelde premie is berekend op basis van een inkomensverdeling die gebaseerd is op gegevens van het CBS. De gemiddelde kosten voor elke categorie ziekenfondsverzekerden zijn berekend op basis van gegevens van de Ziekenfondsraad. Een P/K-ratio groter dan één betekent dat de gemiddelde premie die betaald moet worden hoger is dan de gemiddelde kosten die de desbetreffende categorie heeft. In de eerste kolom van tabel 2 zijn de door ZFW-verzekerden te betalen premies sec verwerkt. Gemiddeld betaalt een ZFW-verzekerde ongeveer 70 procent van zijn schade zelf (zie de laatste regel). De overige 30 procent wordt gefinancierd via de MOOZ-bijdragen door particulier verzekerden en de rijksbijdrage. Tabel 2. Premie/kosten naar categorie ziekenfondsverzekerden. excl. rijksbijdrage & MOOZ-bijdrage incl. rijksbijdrage & MOOZ-bijdrage alleenstaand 1,4 1,9 een oudergezin 0,7 1 (echt)paar zonder kinderen 1,3 1,7 (echt)paar met kinderen 0,8 1,1 gemiddeld 65-1,1 1,4 65+ alleenstaand 0,3 0,5 65+ (echt)paar 0,2 0,4 gemiddeld 65+ 0,2 0,4 Gemiddeld totaal 0,7 1 Ziek en gezond In de Ziekenfondswet wordt voor acceptie en premieheffing geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een goede en een slechte gezondheid. Een ziekenfonds moet iedere verzekerde die recht kan doen gelden op een ziekenfondsverzekering accepteren ongeacht de gezondheidsrisico s. De premiestelling is onafhankelijk van de gezondheidsrisico s van de verzekerde. Er bestaat dus een volledige solidariteit tussen ziek en gezond in de Ziekenfondswet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 4

5 Alleenstaand en (echt)paar Uit tabel 2 blijkt dat alleenstaande ziekenfondsverzekerden (verzekerden die alleen op een polis staan) gemiddeld 1,4 maal hun gemiddelde kosten betalen. Het gaat hier om gemiddelden. Voor mensen met lage inkomens zal het cijfer lager zijn en voor mensen met een relatief hoger inkomen zal het cijfer hoger uitvallen. Een alleenstaande die een halve week werkt (inkomen op de helft van het wettelijk minimumloon) betaalt bijvoorbeeld 0,7 maal zijn kosten, terwijl een alleenstaande boven de premiegrens gemiddeld 2,1 maal zijn kosten betaalt. Uit tabel 2 blijkt dat niet alleen alleenstaanden maar ook (echt)paren zonder kinderen meer betalen dan hun gemiddelde eigen kosten. Eenouder gezinnen en (echt)paren met kinderen betalen daarentegen een premie die lager is dan hun gemiddelde lasten. Oud en jong Voor 65- bedraagt de P/K-ratio (exclusief rijksbijdrage en MOOZ) gemiddeld 1,1. Voor 65+ is dit 0,2. De 65-minners betalen gemiddeld ongeveer hun eigen kosten, terwijl 65-plussers slechts een deel van hun kosten zelf betalen. Het aldus resulterende tekort in het Ziekenfonds wordt op een andere wijze gefinancierd. Dit gebeurt via de rijksbijdrage (ruim 6 mld) en in mindere mate door de MOOZ (circa 0,7 mld) Inkomenssolidariteit In tabel 3 zijn de premie en eigen betalingen voor ziektekosten die samenhangen met het tweede compartiment uitgedrukt als percentage van het netto besteedbaar inkomen. Uit onderstaande cijfers blijkt dat alleenstaanden en (echt)paren (kostwinner met partner zonder inkomen en twee kinderen) in de Ziekenfondswet bijna evenveel betalen. Tabel 3. Premie en eigen betalingen voor ziektekosten (tweede compartiment) als % van netto besteedbaar inkomen voor ziekenfondsverzekerden. alleenstaand (echt)paar minimum 14% 11% modaal 15% 13% 5. Particuliere verzekering 5.1. Risico-solidariteit In tabel 4 is voor particulier verzekerden aangegeven of zij als groep meer of minder dan hun gemiddelde kosten betalen. Zonder de wettelijke heffingen is verondersteld dat 65-minners gemiddeld hun eigen kosten betalen. Inclusief de wettelijke heffingen betalen alle particulier verzekerden tesamen iets meer dan hun eigen kosten vanwege de MOOZ-bijdrage voor de Ziekenfondswet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 5

6 Tabel 4. Premie/kosten per categorie voor particulier verzekerden. excl. MOOZ- en WTZ-bijdrage incl. MOOZ- en WTZ-bijdrage alleenstaand 1,0 1,4 een oudergezin 1,0 1,4 (echt)paar zonder kinderen 1,0 1,4 (echt)paar met kinderen 1,0 1,4 gemiddeld 65-1,0 1,4 65+ alleenstaand 0,5 0,5 a 65+(echt)paar 0,5 0,5 a gemiddeld 65+ 0,5 0,5 a Gemiddeld totaal 0,8 1,1 a) Door afronding blijft de P/K-ratio 0,5 met en zonder de MOOZ. De 65-plusser betaalt sinds 1 januari 1998 geen WTZ omslagbijdrage meer. In de berekeningen is de afschaffing verwerkt. Ziek en gezond In de particuliere verzekering bestaat geen inkomenssolidariteit maar wel een risicosolidariteit. De premie die een particulier verzekerde betaalt wordt vooral door leeftijd bepaald. Naarmate de leeftijd toeneemt stijgt de premie. Gemiddeld betalen jongeren te veel premie en ouderen te weinig. De verzekeraar vormt gedurende de looptijd van de verzekering een reserve waarin de teveel betaalde premie wordt gestort. Als de verzekerde ouder wordt en de premie gemiddeld niet meer kostendekkend is wordt de reserve aangesproken. Door collectieve contracten, gratis medeverzekering van het derde en volgende kind en de keuzevrijheid ten aanzien van de hoogte van het eigen risico kan de eerder genoemde solidariteit groter of kleiner worden. In tegenstelling tot ziekenfondsen hoeft de particuliere verzekeraar niet iedereen te accepteren voor een maatschappij-polis. De verzekeraar is wel verplicht om iedereen een SPP (StandaardPakketPolis) aan te bieden. Ongeveer mensen die jonger zijn dan 65 jaar hebben een dergelijke polis. Daarnaast zijn er nog circa studenten en bejaarden met een dergelijke polis. Het tekort op een SP(P)-polis mag worden omgeslagen over de overige particulier verzekerden tot 65 jaar via de zogenaamde WTZ-omslagbijdrage. Sinds 1994 mag het tekort van nieuwe particulier verzekerden die jonger zijn dan 65 jaar en geen student zijn niet worden meegenomen in de WTZ-omslagbijdrage. De solidariteit tussen zieken en gezonden onder de 65 jaar is aanwezig voor zover het gaat om studenten en circa verzekerden met een slechte gezondheid, immers zij vallen onder de hierboven genoemde groepen. Maar het grootste deel van de particulier verzekerden betaalt gemiddeld zijn eigen kosten (circa 85%). De overige particulier verzekerden (circa 15%) hebben een polis waarvan de kosten voor een deel worden omgeslagen over de particulier verzekerden jonger dan 65 jaar. Het grootste deel van deze verzekerden met een niet kostendekkende premie betreft ouderen (circa 65%). Alleenstaand en (echt)paar In tegenstelling tot de Ziekenfondswet wordt in de particuliere verzekering de premieheffing op individuele basis geregeld en wordt er geen onderscheid gemaakt naar samenlevingsvormen. Iedereen betaalt zijn eigen premie. Medeverzekering tegen een veel lagere premie zoals in de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 6

7 Ziekenfondswet kent de particuliere verzekering in beginsel niet (met uitzondering van de gratis medeverzekering van het derde en volgende kind op een aantal polissen). Oud en jong In de particuliere verzekering zou zonder overheidsingrijpen vrijwel geen solidariteit bestaan. De overheid heeft via de WTZ ingegrepen in de particuliere markt en daar gezorgd voor een meer evenwichtige lastenverdeling tussen oud en jong. Verzekerden die 65 jaar en ouder zijn betalen een door de overheid vastgestelde premie die gemiddeld lager is dan de gemiddelde kosten binnen deze groep. Het tekort dat verzekeraars hierdoor lijden mogen zij verhalen op alle particulier verzekerden die jonger zijn dan 65 jaar via de WTZ-omslagbijdrage. Via de MOOZ bestaat een verplichte solidariteit tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden ter bekostiging van het mede door de instroom uit de particuliere verzekering relatief grote aantal 65-plussers in de Ziekenfondswet Inkomenssolidariteit In tabel 5 zijn de ziektekostenpremies en eigen betalingen van particulier verzekerden (b.v. zelfstandigen) in het tweede compartiment uitgedrukt als percentage van het netto besteedbaar inkomen. Voor particulier verzekerden met een inkomen lager dan de loongrens is een netto besteedbaar inkomen uitgegaan van dat vergelijkbaar is met het netto besteedbaar inkomen van ziekenfondsverzekerden. In de particuliere verzekering is de premie volledig nominaal. Dit betekent dat lage inkomens een hoger percentage van hun besteedbaar inkomen betalen aan ziektekosten. Omdat de premie onafhankelijk is van de gezinssamenstelling betalen (echt)paren een hoger percentage van hun netto besteedbaar inkomen aan ziektekosten dan alleenstaanden. In tegenstelling tot de Ziekenfondswet waar ongeveer 10 tot 15 procent van het besteedbaar inkomen aan ziektekosten wordt besteed (zie tabel 3), lopen de percentages in de particuliere verzekering behoorlijk uiteen. Met name (echt)paren met lage inkomens zijn een relatief groot deel van hun inkomen kwijt aan ziektekosten. Tabel 5. Premie en eigen betalingen voor ziektekosten (tweede compartiment) als % van netto besteedbaar inkomen. alleenstaand (echt)paar minimum 10% 24% modaal 6% 16% 2x modaal 4% 11% 6. Samenvatting De aard en omvang van de solidariteit tussen verzekerden in de ziekenfondsverzekering en in de particuliere verzekering zijn zeer verschillend. In de particuliere verzekering is sprake van een beperkte solidariteit die vorm krijgt via de WTZ. In de Ziekenfondswet kent de solidariteit een aantal vormen. Niet alleen bestaat er solidariteit tussen ziek en gezond maar ook tussen alleenstaanden en (echt)paren alsmede oud en jong. Bovendien is er in de Ziekenfondswet sprake van inkomenssolidariteit. In tabel 6 is te zien dat in de ZFW alleenstaanden gemiddeld 1,4 keer hun kosten betalen. Voor (echt)paren zonder kinderen geldt ongeveer hetzelfde. (Echt)paren met kinderen alsmede de 65-plussers betalen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 7

8 gemiddeld een premie die lager ligt dan hun ziektekosten. In de particuliere verzekering betaalt iedereen met uitzondering van de 65-plussers ongeacht de gezinssamenstelling gemiddeld een premie waarmee de gemiddelde kosten worden gedekt. Particulier verzekerden jonger dan 65 jaar betalen 1,4 keer hun kosten. Dat is inclusief MOOZ en WTZ. Tabel 6. Premie/kosten per categorie. ZFW Particulier incl MOOZ en WTZ alleenstaand 1,4 1,4 een oudergezin 0,7 1,4 (echt)paar zonder kinderen 1,3 1,4 (echt)paar met kinderen 0,8 1,4 Gemiddeld 65-1,1 1,4 65+alleenstaand 0,3 0,5 65+(echt)paar 0,2 0,5 Gemiddeld 65+ 0,2 0,5 Totaal gemiddeld 0,7 1,1 In grafiek 1 is voor alleenstaanden, (echt)paren met kinderen en 65-plussers de P/K-ratio afgezet tegen het inkomen. Daarin is te zien dat voor ziekenfondsverzekerde alleenstaanden de kosten/premie oploopt tot boven de 2,0 voor inkomens boven de premiegrens (circa f ). Voor particulier verzekerde is de factor 1,4 ongeacht het inkomen. De grafiek geeft een paar «knikken» te zien die samenhangen met het verzekeringsstelsel. Zo geldt voor 65-minners in de ZFW een premiegrens van f (1997). Dit betekent dat boven dit inkomen in de grafiek een horizontale lijn ontstaat omdat ziekenfondsverzekerden met een inkomen boven de premiegrens allemaal dezelfde premie betalen. Verzekerden met een inkomen boven de loongrens f (1997) moeten zich particulier verzekeren en betalen een particuliere premie. Particulier verzekerden met een maatschappij-polis gaan dan aanzienlijk minder betalen in vergelijking tot iemand die ziekenfondsverzekerd is. Dit is de verklaring voor de forse val van de P/K-ratio bij f Voor verzekerden van 65 jaar en ouder is er een forse «knik» bij f (1997) omdat boven dit inkomen een particuliere verzekering moet worden afgesloten. Grafiek 1. Kosten/premie naar inkomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 8

9 De grotere mate van solidariteit in de ZFW blijkt ook als gekeken wordt naar de premie en eigen betalingen voor de ziektekosten als percentage van het netto besteedbaar inkomen. Alleenstaanden die ziekenfondsverzekerd zijn betalen ongeveer hetzelfde percentage als (echt)paren die met meer personen verzekerd zijn. Voor particulier verzekerden geldt het omgekeerde. Alleenstaande particulier verzekerden betalen relatief weinig, terwijl (echt)paren met kinderen meer betalen. Vooral particulier verzekerden met een laag inkomen betalen een groot deel van hun netto besteedbaar inkomen aan ziektekosten (zie tabel 7). De verschillende vormen van solidariteit maken het mogelijk dat huishoudens met gelijke draagkracht in zeer verschillende mate bijdragen aan de financiering van de gezondheidszorg. Naarmate het inkomen van huishoudens toeneemt, neemt het inkomensaandeel besteed aan zorg af. 1 Tabel 7. Premie en eigen betalingen voor ziektekosten (tweede compartiment) als % van netto besteedbaar inkomen. alleenstaand (echt)paar ZFW Particulier ZFW Particulier minimum 14% 10% 11% 24% modaal 15% 6% 13% 16% 2x modaal 4% 11% 1 H.G. van der Burg en E. van Doorslaer (1997). De verdeling van de lasten en de baten van de Nederlandse Gezondheidszorg. Rotterdam: ibmg. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 9

10 BIJLAGE Uitgangspunten In de berekeningen is uitgegaan van het jaar In dat jaar waren er 9,8 mln ziekenfonds- en 5,0 mln particulier verzekerden. Tabel B1 geeft een uitsplitsing van deze aantallen naar kinderen, volwassenen onder en boven de 65 jaar. Tabel B1. Aantal verzekerden 1997 a (mln) 0 tot 18 jaar 18 tot 65 jaar 65+ Totaal Ziekenfondsverzekerden 2,0 6,3 1,5 9,8 Particulier verzekerden 1,5 3,0 0,5 5 Totaal 3,5 9,3 2 14,8 a exclusief KPZ-verzekerden. Tabel B2. Premieheffing 1997 Ziekenfondswet. Procentuele werknemerspermie 1,35% Procentuele werkgeverspremie 5,55% Nominale premie (per jaar) 216 Gemiddelde eigen betaling (per jaar) 85 Premiegrens Loongrens De gemiddelde premie voor de particuliere verzekering is afkomstig uit het Vektis jaarboek. De gemiddelde eigen betalingen zijn berekend op basis van de gemiddelde kosten van een particulier verzekerde en de gemiddelde premie die hij betaalt. In de berekeningen is geen rekening gehouden met een eventuele bijdrage van de werkgever in de zorguitgaven van particulier verzekerden. Tabel B3. Premiestelling 1997 particuliere verzekering. Gemiddelde premie (per jaar) Gemiddelde eigen betaling (per jaar) 324 MOOZ-omslagbijdrage (per jaar) 155 WTZ-omslagbijdrage (per jaar) 324 Overigens zij hierbij aangetekend dat in tegenstelling tot de ziekenfondsverzekerde de bijdrage van de werkgever voor een particuliere verzekering wel afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Bijlage kosten ZFW 65+ en WTZ 65+ In deze bijlage worden voor verzekerden van 65 jaar en ouder de gemiddelde kosten gegeven voor een ziekenfondsverzekerde en een particulier verzekerde. Volgens het laatste MOOZ-advies van de ziekenfondsraad bedroegen de gemiddelde kosten van iemand van 65 jaar en ouder in het ziekenfonds f 5531,31 in 1997 en f 5417,23 in De laatste gegevens van de SUO laten zien dat de gemiddelde kosten voor een particulier verzekerde bejaarde met een SPP-polis gemiddelde f 4942, bedroegen voor het jaar De gemiddelde kosten voor een particulier verzekerde bejaarde met een SP-polis bedroegen gemiddeld f 6829, voor het jaar Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 10

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

3. Huidig stelsel van gezondheidszorg

3. Huidig stelsel van gezondheidszorg 3. Huidig stelsel van gezondheidszorg Dit hoofdstuk bevat een schets van de stand van zaken van het huidige stelsel van gezondheidszorg. Eerst komt de structuur- en prijswetgeving aan de orde (3.1). Daarna

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 9 VERSLAG

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 28a 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 678 Invoering van een systeem van eigen bijdragen in de ZFW Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten bij bedrijven

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten bij bedrijven CPB Memorandum Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling(en) : Inkomens en Prijzen Samensteller(s) : Marcel Lever* Nummer : 151 Datum : 23 mei 2005 Werkgeversbijdragen particuliere

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

De prijsindexcijfers van zorg- en ziektekosten en de wijzigingen in de Ziekenfondswet en AWBZ per januari 2004

De prijsindexcijfers van zorg- en ziektekosten en de wijzigingen in de Ziekenfondswet en AWBZ per januari 2004 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische statistieken en publicaties Sector rijzen, conjunctuur en programmazaken ostbus 4000 2270 JM Voorburg De prijsindexcijfers van zorg- en ziektekosten

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Inleiding Via de zorgtoeslag wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt die het voor huishoudens met lage en midden inkomens mogelijk moet maken de nominale

Nadere informatie

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. XXXXX VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 2015 In de

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW CPB Notitie Aan: Ewout Irrgang (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Paul Besseling Daniel van Vuuren Datum: 4 november 2011

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren.

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. 1. Inleiding Naar verwachting zal nivellering via de inkomensafhankelijke zorgpremie (IAP) worden vervangen door nivellering via het belastingstelsel. De IAP

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk; Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag Op de

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Sector : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling/Project : Inkomens en Prijzen Samensteller(s) : Nicole Bosch Nummer : 157 Datum : 14 juni 2006

Sector : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling/Project : Inkomens en Prijzen Samensteller(s) : Nicole Bosch Nummer : 157 Datum : 14 juni 2006 CPB Memorandum Sector : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling/Project : Inkomens en Prijzen Samensteller(s) : Nicole Bosch Nummer : 157 Datum : 14 juni 2006 Aangepaste berekening van replacement rate

Nadere informatie

Verslag onderzoek koopkracht 2006 Deelnemers FNV, CNV, MHP, CPB, NIBUD, SZW,VWS, BZK, Fin

Verslag onderzoek koopkracht 2006 Deelnemers FNV, CNV, MHP, CPB, NIBUD, SZW,VWS, BZK, Fin Verslag onderzoek koopkracht 2006 Deelnemers FNV, CNV, MHP, CPB, NIBUD, SZW,VWS, BZK, Fin 1. Samenvatting In het Voorjaarsoverleg is afgesproken dat het kabinet nader technisch overleg zal voeren met de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 472 Besluit van 1 december 2015, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

10 jaar Zvw: een evaluatie

10 jaar Zvw: een evaluatie 10 jaar Zvw: een evaluatie Masterclass NieuweZorg 3.0, 11 februari 2016 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 18813 Wijzigingen van bepalingen in de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Nadere informatie

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2014

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2014 Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Premie vrijwillige verzekeringen 2014 3 2.1. ZW 3 2.2. WW 3 2.3. WAO/WIA 4 Colofon 5 Premievaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19 945 Structuur en financiering van de gezondheidszorg BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGE- ZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 Invoeringsmaatregelen tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGE ZONDHEID EN CULTUUR

Nadere informatie

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (datum), Directie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 49d 26 498 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Augustus 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UW) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres UW Hoofdkantoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012

Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012 Pagina 1 Prijzen eerste levensbehoeften In augustus 2012 is een beperkte prijsvergelijking gedaan waarin de prijzen van Jumbo in Nederland zijn vergeleken met de prijzen van Warehouse Bonaire, een supermarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) N BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Convenant collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van ziektekosten

Convenant collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van ziektekosten Convenant collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van ziektekosten Partijen bij dit convenant, 1. de Stichting van de Arbeid, als overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en van

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Ziektekosten van mensen met chronische aandoeningen

Ziektekosten van mensen met chronische aandoeningen Notitie Ziektekosten van mensen met chronische aandoeningen Utrecht, maart 2001 P.M. Rijken L. Peters Patiëntenpanel Chronisch Zieken p/a Nivel - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 399 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006 Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 Naoorlogs Nijmegen, jaren 50 Huisartsenpraktijk Berg- en Dalseweg 3 Ziekenfondspatiënten op spreekuur Particulieren

Nadere informatie

Koopkrachtbeeld nauwelijks te bepalen

Koopkrachtbeeld nauwelijks te bepalen Bron: C.L.J. Caminada (2005), 'Koopkrachtbeeld nauwelijks te bepalen', Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 37 (nr. 5), pp. 212-216. Koopkrachtbeeld nauwelijks te bepalen C.L.J. Caminada 1. Inleiding

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 Nr. 63 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 483 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben

Nadere informatie

Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004

Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004 CPB Memorandum Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004 Verzekerde Selectie? De plannen van de overheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 09-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Working Paper 1 1. Hogere zorgkosten, afvlakking premies

Nadere informatie

Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire

Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire Pagina 1 Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire Met deze handout wil consumentenbond Unkobon u feitelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van

Nadere informatie