Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster."

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster. 1. DOELSTELLINGEN ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. BEIVOC wil iedere jongere naar zijn maximaal lichamelijk rendement brengen. Al wie de intentie heeft écht te willen volleyballen is welkom. De speler van jongs af aan het volleyballen op een verantwoorde fysieke en technische wijze bijbrengen, is de plicht van de club. 2. BEIVOC wil deze jonge individuen samenbrengen in ploegen met een goede teamgeest. Volleybal is geen individuele sport, maar een groepssport. Wij dulden geen kankeraars, malcontenten, vitters die hun teamgenoten bekritiseren. We willen er naar streven dat binnen de club elke ploeg samenhorigheid uitstraalt. 3. BEIVOC wil deze ploegen naar hun hoogste spelniveau brengen. Dit impliceert zeker competitie: op een eerlijke sportieve wijze de beste willen zijn. Recreatie kan en moet, en krijgt - waar nodig - binnen Beivoc haar plaats. Een goed evenwicht tussen die twee is noodzakelijk. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 1. We kunnen maar van goede fysieke begeleiding spreken, als dit minstens 2x per week gebeurt. Onze wekelijkse trainingen staan hier dus centraal, met als uitloper de competitie. We profileren ons hier duidelijk als een club waar volleybal wordt onderwezen. Dit kan echter maar als alle spelers - in de mate van het mogelijke - maximaal op training zijn.. Momenteel trainen niet alle jeugdploegen tweemaal. Vooral bij de jongsten moet de trainingsintensiteit nog sterk worden opgedreven. 2. In een sfeer van kameraadschap en groepsdiscipline - kortom: fairplay - willen wij onze spelers zien evolueren van individuele denkers naar groepsdenkers. De opvoeding staat centraal. Als volleybalclub hebben we ervoor gekozen een jeugdcharter op te stellen voor de spelers, de ouders en de trainers. We helpen elkaar om gezamenlijk achter deze fairplay-punten te staan. Ons plezier in het volleyballen zal nog verhogen. 3. Het is onze plicht te zorgen dat iedere ploeg zijn hoogste niveau behaalt. We maken hier wel onderscheid tussen jeugd en senioren. Bij de jeugd primeert het aanleren op de prestatie. Bij de senioren ligt de nadruk meer op de prestatie al is spelplezier ten alle tijde prioritair.

2 CONCRETE DOELSTELLINGEN Op termijn hebben we volgende concrete doelstellingen op het oog: 1. Gediplomeerde trainers aantrekken of opleiden 2. Een voldoende jaarlijkse werving van spelers verzekeren 3. Een positieve houding aannemen UITWERKING VAN HET ACTIEPLAN 1. Gediplomeerde trainers aantrekken of opleiden Als club streven we ernaar zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in onze rangen te hebben en onze (jeugd)trainers verder bij te scholen. Momenteel zitten we met een tekort van trainers wat een trend binnen de jeugdsportwereld blijkt te worden. We proberen extern naar bekwame trainers te zoeken wat allesbehalve makkelijk is. Met dit gegeven proberen we terug onze oudere jeugdspelers (vanaf 16/17 jaar) warm te maken om onder leiding van een ervaren, gediplomeerde trainer assistent-trainer te zijn. Blijkt dit na verloop van tijd mee te vallen, dan moedigen we hen aan om een cursus aspirant-initiator of cursus initiator (VTS) te volgen met doorgroei-opties. Ook willen we onze trainers-coaches jaarlijks bijscholen: op bijleren staat geen leeftijd namelijk. Men krijgt de keuze tussen de welbekende VIS-clinics of men kan op eigen initiatief een bijscholing voorstellen. Meetpunten: aantal gevormde trainers, aantal gediplomeerde trainers opleiding van trainers-coaches, minstens 1 per jaar in- en uitstroom jeugdtrainers 2. Een voldoende jaarlijkse werving van spelers verzekeren Er kunnen jaarlijks initiaties of instuifacties (op sportdagen bv.) georganiseerd worden in basisscholen uit de omgeving. Er wordt deelgenomen aan projecten vanuit de volleybalbond ter promotie van de volleybalsport, bv. waarbij initiaties op basisscholen worden gegeven. Meetpunten: minstens twee acties per seizoen (van de club zelf uit) + vriendjesweek, aantal beginnende spelers uit verschillende scholen en gemeenten deelname aan projecten van officiële instanties in mate van mogelijke 3. Een positieve houding aannemen Wat goed is, kan nog verbeteren. Daarom hebben we een clubspecifiek jeugdcharter voor spelers, trainers en ouders in onze jeugdwerking geïmplementeerd. Meetpunten: indrukken over het seizoen heen van de betrokkenen (spelers, trainers, ouders)

3 2. ONZE VISIE OP 2.1. Jeugd versus senioren Bij de jeugd ligt de nadruk op opleiding en ontwikkeling. Het accent van de trainingen evolueert door de jeugd heen van individuele techniek en tactiek naar bewust omgaan met strategie als team. Er wordt getraind in functie van de ontwikkeling van de individuele spelers en van de groep. Het nagestreefde doel is op langere termijn. Bij de senioren ligt de nadruk meer op de prestaties. Met andere woorden trainen in functie van de tegenstrever en het winnen van de (volgende) wedstrijd met behoud van spelplezier. Het nagestreefde doel is op korte termijn Trainingen We kunnen maar van een goede fysieke begeleiding spreken, als dit minstens 2x per week gebeurt. Onze wekelijkse trainingen staan hier dus centraal, met als uitloper de competitie. We profileren ons hier duidelijk als een club waar volleybal wordt onderwezen. Er wordt gestreefd naar twee trainingen per week van minimum drie trainingsuren in totaal voor onze ploegen Wedstrijden In de volleybalopleiding van onze jeugd definiëren wij het woord winnen niet uitsluitend als het meer sets winnen of punten scoren dan de tegenpartij, maar eerder als de vooruitgang dat de speler heeft geboekt tussen twee evaluatiepunten. Wij focussen dan ook niet op noodzakelijke matchwinst door steeds met het sterkste team aan te treden, maar wensen dan iedere speler speelgelegenheid krijgt in functie van zijn of haar niveau; zij gaan dus nooit van een wedstrijd terugkomen zonder aan het spel te hebben deelgenomen. Wij gaan ervan uit dat wie zich engageert om competitie te spelen ook iedere wedstrijd en training aanwezig is. Onze spelers worden verwacht slechts per uitzondering afwezig te zijn en dan ook tijdig te verwittigen. Er kan steeds een ziekte- of noodgeval optreden maar familiefeesten, vakanties, communies, schoolreizen, enz. liggen doorgaans geruime tijd op voorhand vast. Last-minute afzeggingen kunnen leiden tot gedwongen afzegging van wedstrijden en betekent een grote ontgoocheling voor spelers die wel aanwezig kunnen zijn.

4 2.4. Ploegindelingen Bij de samenstelling van de verschillende leeftijdscategorieën wordt ernaar gestreefd een evenwicht te vinden tussen spelniveau, leeftijd, mentale ingesteldheid en het sociale aspect. De jeugdcoördinator en de trainers proberen elk jaar in eer en geweten te doen, maar het blijft een delicate evenwichtsoefening. Wanneer een speler het niveau van zijn leeftijdsgenoten niet aankan, vraagt Beivoc een zogenaamd attest aan bij de VVB dat de speler toelaat in een jongere leeftijdscategorie te kunnen meespelen. De speler blijft op de voet gevolgd worden en alles wordt in het werk gesteld om ze zo snel mogelijk op niveau te krijgen. Een hoog aantal attesten proberen we echter te vermijden daar door een reglementswijziging de speelkansen vanaf 2 attestspelers fel verminderen. Wanneer een bepaalde speler het niveau van zijn ploeg overstijgt, kan die in de loop van het seizoen doorgeschoven worden naar een hogere categorie. Onder doorgeschoven verstaan we bv. eens samen met de hogere categorie meetrainen of een afgesproken aantal sets spelen bij een wedstrijd. Dit kan echter enkel na overleg met de betrokken trainers en jeugdcoördinator Gedrag en attitude Jeugdwerking staat centraal bij ons. De opvoedkundige waarden binnen een club zijn dan ook meer dan ooit belangrijk. Komt daarbij dat spelers en ouders zich kritischer opstellen en hogere eisen gaan stellen. Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid heerst over de leefregels binnen onze club en dat langs alle kanten het besef leeft dat men enkel samen iets kan bereiken op sociaal/opvoedkundig/ sportief vlak. Iedereen die wil volleyballen is welkom bij ons. Voorwaarde is dat men de juiste attitude heeft. De wil om bij te leren moet steeds aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden. Van onze leden wordt verwacht dat men zich houdt aan geldende maatschappelijke normen bij clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt zo het imago van de club hoog. Hieruit dan ook onze keuze een jeugdcharter in te voeren voor spelers, trainers en ouders. De leefregels/gedragscodes hierin vallen niet altijd gemakkelijk te realiseren. Maar waar een wil is, is een weg. We helpen elkaar om hierachter te staan. Ons volleybalplezier zal nog verhogen.

5 3. WIE IS WIE? 3.1. Bestuur Het bestuur neemt de uitdaging aan Beivoc verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ten allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn om alle leden een degelijke opleiding met mogelijkheid tot competitie aan te kunnen bieden. Korte beschrijving van de taken van het bestuur: - Voorzitter: coördineert alles wat nodig is voor de goede gang van zaken binnen de club. - Ondervoorzitter: staat de voorzitter bij en vervangt hem bij diens afwezigheid. - Secretaris: verzorgt de correspondentie en administratie met de Vlaamse Volleybalbond. - Penningmeester: verantwoordelijk over het financiële beleid van de hele club. - Sponsorverantwoordelijke: onderhoud van contacten met sponsors en nieuwe sponsors. - Materiaalmeester: zorgt voor onderhoud van trainings- en wedstrijdmaterialen + aankoop. - Feestelijkheden: organisatie van (extra)sportieve clubactiviteiten. - Organisatie: ondersteuning bovenstaande functies. - Jeugdcoördinator: (zie verder) Wat het bestuur van Beivoc NIET doet, is: zich mengen in de sportieve beslissingen voor, tijdens en na het seizoen. Dit is de overkoepelende taak van de jeugdcoördinator en de (jeugd)trainers-coaches.

6 3.2. Jeugd De jeugdwerking verloopt onder leiding van de jeugdcoördinator die de lijnen van de jeugdopleiding uitzet en de trainers-coaches en assistent-trainers die instaan voor het verwezenlijken van de voor hun categorie vastgestelde doelen. De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor: het uitstippelen van de jeugdopleiding van U9 tot U19 het opstellen en evaluatie van doelen en progressie per categorie i.s.m. de trainer-coach het samenstellen van de ploegindelingen met de trainers het bijwonen van de vergaderingen over de jeugdcompetitie het stimuleren van bijscholingen voor de trainers het zoeken van nieuwe (nodige) trainers: extern of via opleiding uit eigen jeugd/club het coördineren van de jeugdcompetitiekalender met de ontmoetingsverantwoordelijke het organiseren van sportieve events als stages, tornooien, enz. het voorzien van de nodige uren en faciliteiten voor trainingen en wedstrijden het zoeken van helpende handen voor de thuiswedstrijden van de jeugd het onderhouden van de contacten met de ouders het organiseren van trainersbijeenkomsten (driemaandelijks) de vertegenwoordiging van de jeugdwerking in het bestuur van de club Taken van de trainers-coaches: - het voorbereiden van de trainingen - het opnemen van de aanwezigheden van de spelers - het naleven van de gemaakte afspraken (jeugdcharter) door de spelers - het naleven van de gemaakte afspraken voor trainers - het openstaan voor bijscholingen - het verloop van wedstrijden organiseren: vervoer, ploegmap voorzien, enz. Taken van de assistent-trainers: Zij staan de trainer bij tijdens trainingen om de spelers extra te begeleiden. Zij zijn doorgaans de trainers van de toekomst.

7 4. OPLEIDINGSSTRUCTUUR Volleybalclub Beivoc-Humbeek brengt dit seizoen 2 senior-, 6 jeugd- en 1 recreatieploeg op de been. Wanneer blijkt dat voor een bepaalde categorie niet voldoende spelers zijn, proberen we met andere clubs samen te werken om al onze spelers speelgelegenheid te kunnen bieden: zie samenwerking U19 Beivoc/Grivok. Voor het seizoen : Categorie Geboren in Omschrijving U9-gemengd Deelname aan VIS-project (demotornooien) U11-gemengd Spelen competitie: 2 tegen 2 U13-jongens Spelen competitie: 4 tegen 4 U13-meisjes Spelen competitie: 4 tegen 4 U15-meisjes Spelen competitie: 6 tegen 6 U Spelen competitie: 6 tegen 6 U19-meisjes Spelen competitie: 6 tegen 6 Doorstreept = categorie voor het seizoen niet ingeschreven wegens organisatorische redenen. Spelers van de betreffende geboortejaren zijn altijd welkom gezien ze hoger of lager kunnen meespelen mits uitzonderingsattest.

8 5. COMMUNICATIE - Website: Elke surfer wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen Beivoc via de kalender, recente posts met informatie, wedstrijduitslagen en rangschikkingen, sportieve en extrasportieve evenementen, fotoalbums, We proberen alles steeds up-to-date te houden op de website Dit is en blijft het meest gebruikte communicatiemiddel binnen de club. Wijzigingen van trainingen en wedstrijden, enz. worden langs deze weg meegedeeld. Als je iets te zeggen hebt (bv. bij afwezigheid training), stuur dit dan ook via door als back-up voor jezelf als de trainer. - SMS of bellen: Iedereen kan als eens pech hebben dat er plots iets misgaat, waardoor hij niet aanwezig kan zijn. Een SMS of even bellen is snel gedaan en brengt iedereen op de hoogte. - Papieren: Heel wat communicatie gebeurt digitaal, doch in sommige gevallen vinden we het belangrijk dat onze leden iets tastbaars in handen krijgen. In de toekomst proberen we dit te beperken en digitaler te gaan. - Beleidsplan, technische lijn en jeugdcharter Deze documenten zijn de leidraad van onze jeugd. Ze worden opgemaakt om bestaande als nieuwe leden wegwijs te (blijven) maken bij Beivoc. Men kan erin terugvinden waar de club en jeugdwerking voor staat en hoe we werken. Dit alles is terug te vinden op de website van de club onder missie en visie. - Gesprekken en vergaderingen Ondanks bovenstaande middelen moet er tijd en ruimte zijn voor een goed gesprek. De jeugdcoördinator en trainers-coaches staan open voor gesprekken met ouders op de geschikte momenten. Wat officiële vergaderingen betreft, komen zowel bestuur als de betrokkenen bij de jeugd op regelmatige basis bij elkaar met vooraf bepaalde agenda. Tot slot staat er op het einde van elk seizoen een vergadering met de ouders op het programma om het voorbije en volgende seizoen te bespreken.

9 6. NIEUW LID? 6.1. Hoe word ik lid? Iedereen mag 1 maand gratis en verzekerd komen proefdraaien. Indien dan beslist wordt dat de speler zich wil inschrijven, starten we de inschrijving op: STAP 1. STAP 2. STAP 3. STAP 4. Een aansluitingsdocument wordt per gestuurd, dit document moet volledig ingevuld en teruggestuurd worden met een duidelijke pasfoto in bijlage. De aansluitingsprocedure wordt bij de volleybalbond opgestart. Nadien krijgt men per een fiche ter medische controle welke ondertekend moet worden door een arts als bevestiging dat het nieuwe lid geschikt is om te sporten. Deze medische fiche moet opgestuurd worden naar de clubverantwoordelijke zodat de aansluiting definitief kan gemaakt worden. Van zodra het inschrijvingsgeld dan ook betaald is, is de speler verzekerd en kan hij beginnen volleyballen Hoeveel bedraagt het lidgeld? Voor het seizoen bedraagt het lidgeld: - 145,00: -8 jarigen - 160,00: -14 jarigen - 180,00: -18 jarigen - 200,00: +18 jarigen - 160,00: recreatie met competitie - 125,00: recreatie zonder competitie 6.3. Wat steek ik in mijn sportzak? Om te beginnen de gepaste sportuitrusting: T-shirt, short, sportkousen en sportschoenen (liefst in functie van volleybal: goede schokdemping, stabiliteit, ). Binnenkort beginnen we met clubkledij en misschien zie je het zitten om met, bv. een T-shirt met clubkleuren, logo en je naam op, te trainen? Neem ook propere kledij, een handdoek en zeep mee, gezien het na de training gewenst te douchen en verplicht is bij wedstrijden. Een flesje drank en (gezond en voedzaam) eten is ook nuttig. Enkel sportdrank en water zijn toegestaan op training en wedstrijden Elk lid krijgt volgende zaken: - een spelersvergunning (deze houden we in de ploegmap bij) - verzekering tegen lichamelijke letsels - kwaliteitsvolle trainingen en wedstrijden op niveau (inclusief genummerd wedstrijdtruitje) - veel spelplezier!

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 1. Bevestiging van akkoord 1 1. Door lid te worden van Stevoort Basketbalclub verklaart het lid (indien minderjarig samen met zijn ouders) zich akkoord met de missie, de visie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde jeugdwerking

Reglement van inwendige orde jeugdwerking Reglement van inwendige orde jeugdwerking Vergaderingen De nieuwe werkgroep streeft naar een maximale participatie van de afgevaardigden van alle jeugdploegen en de ouders van de spelende kinderen. Voorlopig

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters Atleten 1. We staan voor fairplay tegenover tegenstander, scheidsrechter en publiek. 2. Aanvaard de beslissingen van de

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Inhoudsopgave Reader Leidinggeven 1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Colofon Samenstelling en redactie uitgave 2010: Peter Strikwerda Jan Willem Jansen Martien Jonker Eindredactie Nederlandse

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel 2013

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Coachen van een hockey team

Coachen van een hockey team 1 Coachen van een hockey team 1. Wat is coachen?... 1 2. De coach en de jeugdcommissie... 2 3. Eerste contact met het team... 3 4. De wedstrijd... 4 4.1 Welke begeleiding vraagt de mini? 4 4.1.1 De spelleider...

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Afspraken Topsportschool Volleybal

Afspraken Topsportschool Volleybal Afspraken Topsportschool Volleybal Deze afspraken weerspiegelen onze normen en waarden die cruciaal zijn voor de werking van de topsportschool Vilvoorde. Elke leerling-topsporter engageert zich om deze

Nadere informatie