Tweede Kamer der Staten Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar Huisvesting der Kamer Nr. 75 BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 9 juni 1988 De Bouw/begeleidingscommissie' brengt hiermee verslag uit van de ontwikkelingen in de nieuw- en verbouw van de Tweede Kamer welke zich sedert het laatste door haar uitgebrachte verslag in januari 1987 hebben voorgedaan. Alvorens daartoe over te gaan wenst de commissie op deze plaats uitdrukking te geven aan haar gevoelens van verslagenheid na het overlijden van haar medelid, de heer F. van der Poel, die gedurende vele jaren deel uitmaakte van de commissie en in ons midden de belangen van de groep, die hij vertegenwoordigde, de parlementaire pers in de ruime zin van het woord, op duidelijke en vasthoudende wijze heeft vertolkt en verdedigd. De belangrijke rol die de media in de parlemerv taire democratie spelen en de daarmee samenhangende noodzaak van optimale omstandigheden waaronder die taak wordt uitgevoerd heeft de heer Van der Poel in de vele discussies binnen de commissie steeds onderstreept. De commissie mist hem. In de ontstane vacature werd voorzien door benoeming van de heer M. de Bok. 1 Ontwerp nieuw en verbouw ' Samenstelling: De Beer (WD), Rienks (PvdA), voorzitter, Van Vlijmen (CDA), Nuis (D66), Baart (Kamerpersoneel), Henk Bakker (Fractiepersoneel) en De Bok (Parlementaire pers). Zoals de commissie in haar vorige brief aan de Kamer (11 107, nr. 66) meedeelde zond de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Kamer op 3 september 1985 een herzien definitief ontwerp van de verbouw en de nieuwbouw. Met dit ontwerp stemde de Kamer in (zie , nr. 63). Bij brief van 24 november 1987 (11 107, nr. 71) liet de minister de Kamer weten dat het definitieve ontwerp op ondergeschikte punten was gewijzigd. Die wijzigingen betroffen in het bijzonder de plenaire zaal, de NOS-ruimten, de centrale hal en de voorlichtingsruimte op de begane grond. Ook waren enkele nadere eisen van gemeentelijke instanties in het plan verwerkt. Inmiddels hebben zich aan de zijde van de Kamer ten aanzien van de plannen enkele ontwikkelingen voorgedaan die de commissie hier gaarne wil vermelden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 1

2 De commissie ontving op 6 maart 1987 een brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten geleide van een afschrift van een aan hem gerichte brief van de voorzitter van de Voorlichtingsraad, mr. M. J. D. van der Voet, inzake de huisvesting van het Overheidsvoorlichtingscentrum (O.V.C.) in de nieuwbouwvan de Tweede Kamer. De minister verzocht de commissie de brief, gezien haar inhoud, ter behandeling over te nemen. De voorzitter van de Voorlichtingsraad verwees in zijn brief naar een passage in het laatste verslag van de commissie aan de Kamer, waarin de commissie meedeelde besloten te hebben dat het ongewenst is om een zou duidelijk orgaan van de regering te integreren in de huisvesting van het Parlement. De Voorlichtingsraad deelde mee het ongewenst te vinden indien het OVC, alsmede de boekwinkel van het Staatsuitgeverij" en Drukkerijbedrijf, niet zouden worden geherhuisvest in de nieuwbouw van de Tweede Kamer. De commissie heeft in de brief van de heer Van der Voet geen aanleiding gevonden haar standpunt te herzien, temeer niet daar dit in het plenaire debat over genoemd verslag (zie Handelingen, nr. 23, blz e.v.) door vrijwel alle fracties werd gedeeld. Op 1 mei 1987 ontving de commissie afschrift van een door het zgn. Kamerbreed Vrouwenoverleg (KVO) aan het Presidium van de Kamer gerichte brief met een aantal suggesties voor de nieuwbouw. Het presidium verzocht de commissie aan deze brief aandacht te geven. De commissie nam met waardering kennis van de suggesties van het KVO en deed het Presidium een schriftelijk advies over deze suggesties toekomen. Vermelding dient voorts een bijzondere vergadering van de commissie op 6 februari 1987, waarin zij zich boog over voorstellen van de architect voor de afwerking en de inrichting van de nieuwbouw, meer in het bijzonder die van de plenaire vergaderzaal, van de centrale hal en zijn entrees en van de commissievergaderzalen. Ten aanzien van de te verwerken materialen nam de commissie met instemming kennis van de toepassing van natuursteen in de twee hoofdkleuren antraciet en zand. De vloer in de centrale hal zal worden uitgevoerd in grijs graniet; de ballustrades in roestvrij staal. De drie vergadertorens zullen herkenbaar zijn door middel van identificerend kleurgebruik; blauw, rood en geel. Daarbij zullen zachte tinten worden gekozen. Gekozen is voor een gedempte kleurstelling in de plenaire vergaderzaal en voor de toepassing van natuurlijke materialen: leder en hout. Met betrekking tot het tapijt en de zetels in de zaal is de keuze gevallen op de kleuren groen respectievelijk helder blauw. Met een ontwerp van een lessenaar heeft de commissie inmiddels ingestemd. Een voorbeeld op ware grootte kan worden bezichtigd in de hal van het Hotel. Ten aanzien van de inrichting van de commissievergaderzalen is gekozen voor een beperkt aantal schakelbare tafelelementen: een 1/6 cirkelboog, een 1/2 cirkel, een lange en een korte rechthoek. In de verslagperiode is van de zijde van de Rijksgebouwendienst uitvoerig overleg gevoerd over de huisvesting van het NOB (voorheen NOS) en de daarmee samenhangende bouwtechnische en bouwkundige faciliteiten. Dit overleg diende als uitwerking van het programma van eisen ten behoeve van de audio-visuele media en ter vaststelling van het bedrag dat de Rijksgebouwendienst het NOB eenmalig in rekening zal brengen voor die voorzieningen, die uitgaan boven die, welke in een normaal kantoorgebouw aan de huurder ter beschikking worden gesteld. De bijdrage van het NOB is door de Rijksgebouwendienst vastgesteld op f incl. b.t.w.; dit bedrag is opgenomen in de definitieve Mantelbegroting (zie par. 2). De commissie zal zich naar verwachting met de huisvesting van de media in het algemeen en die van het NOB in het bijzonder in de komende tijd bezighouden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 2

3 Op 3 maart 1988 besloot de Kamer in beginsel in te stemmen met het in november 1987 door de minister aangeboden herziene definitieve ontwerp. Vraagpunten en opmerkingen van meer technische aard zouden door de Bouwbegeleidingscommissie spoedig aan de minister worden voorgelegd (zie , nr. 72). Inmiddels heeft de commissie de minister van deze vraagpunten en opmerkingen op de hoogte gesteld bij brief van 7 mei 1988 (11 107, nr. 74), waarnaar wij hier kortheidshalve willen verwijzen. Op dezelfde datum zond de commissie de minister een afzonderlijke brief over enkele nadere details met betrekking tot de voorzieningen en de inrichting van de fractievergaderzaal op de zolderverdieping van gebouw «Koloniën» aan Plein 1. Deze brief is gedrukt als Kamerstuk , nr. 73. Intussen heeft de commissie zich gebogen over het vraagstuk van de huisvesting van de fracties in het toekomstige gebouwencomplex der Kamer. Zij heeft daarbij als uitgangspunt gekozen dat de huidige drie grote fracties, die van C.D.A., P.v.d.A. en van V.V.D. zullen worden gehuisvest in respectievelijk de gebouwen Justitie, Koloniën en het Hotel. De overige fracties zullen in de nu bestaande gebouwen hun toekomstige werkruimten vinden. 2. Financiën en aanbesteding Binnen het raam van het taakstellend budget van oorspronkelijk 150 min. is door de Rijksgebouwendienst een taakstellende begroting gemaakt voor fase II van de nieuwbouw. Deze zgn. definitieve mantelbegroting maakte onderdeel uit van de brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 november 1987 waarin deze het besteksgerede ontwerp aan de Kamer aanbood (11 107, nr. 71). De kostenopstelling beloopt f inclusief b.t.w., prijspeil juli Daarvan wordt f exclusief b.t.w. toegerekend aan het bouwkundig bestek. De aanbesteding van de nieuwbouw (fase II van het project is gehouden volgens de methode van «onderhandse aanbesteding na voorselectie» in europees verband, dus met toepassing van de EGcoördinatierichtlijn. Na advertenties in de Staatscourant, Cobouw en het Mededelingenblad der Europese Gemeenschap, waarin gegadigden werden opgeroepen zich te melden, is voor de bouw een selectie gemaakt van 6 bedrijven, die vervolgens werden uitgenodigd een concurrerende inschrijving te doen. Deze 6 aannemers waren: J.P. van Eesteren, Boele & Van Eesteren, Nedam, HBM, Bataafse Aannemingsmij., Bilfinger & Berger. De aanbesteding voor alle bestekken werd gehouden op 12 april 1988 in het kantoor van de Rijksgebouwendienst. De uitkomst van deze aanbesteding is als bijlage bij deze brief opgenomen (bijlage 1). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ten aanzien van de elektrotechnische werken, wegens overschrijding van het budget voor dit onderdeel, vereenvoudigingen zullen worden doorgevoerd. De commissie beraadt zich over dit aspect. Met fase II zal op dinsdag 30 augustus 1988 officieel een aanvang worden gemaakt. Op die datum zullen de Voorzitter der Kamer en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk de eerste steen voor de nieuwbouw leggen. Inmiddels is een onderdeel van fase III, de realisatie van de vergaderkamer voor de fractie van de P.v.d.A. in de kap van het gebouw «Koloniën», versneld tot ontwikkeling gebracht. De commissie heeft de minister gevraagd dit onderdeel met spoed te doen uitvoeren (zie , nr. 73). De desbetreffende raming beloopt f exclusief b.t.w.; de uitvoering is voorzien in de tweede helft van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 3

4 Voor het gebouw «Justitie» wordt met het oog op fase III door de architect thans het verbouwingsplan besteksgereed gemaakt en wordt met de toekomstige bewoners - de fractie van het C.D.A. - overleg gevoerd over een zo optimaal mogelijk gebruik van dit monumentale pand waarin verhoudingsgewijs veel grote ruimten voorkomen. In de tweede helft van dit kalenderjaar wordt gestart met enkele conserverende werkzaamheden aan de gevel en het dak van dit gebouw. Ook voor dit deelproject zal een kostenraming wordt opgesteld. 3. De besluitvorming in de gemeenteraad van Den Haag In een gecombineerde vergadering van de vaste Commissies van advies en bijstand voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing en voor verkeer uit de raad van de gemeente Den Haag was op 4 februari 1987 de aanvraag voor een bouwvergunning voor de nieuwbouw van de Kamer aan de orde. Van de zijde van diverse raadsfracties werd kritiek geuit op de bouwplannen. Deze kritiek richtte zich in hoofdzaak op de volgende aspecten: - de hoogte van het hoekgebouw Lange Poten-Hofstraat - de parkeerfaciliteiten - de aansluiting van de nieuwbouw op het gebouw «Koloniën» en het gebouw «Justitie» - de aansluiting van de nieuwbouw op de Hofpoort. Teneinde de raadscommissies van nadere informatie te voorzien besloot de voorzitter van de vergadering, wethouder Duyvestein, de beraadslagingen te verdagen naar 18 februari Op die datum verschafte hij de commissies de gevraagde, nadere informatie en stelde hij architect De Bruyn in de gelegenheid een presentatie van zijn bouwplannen te geven. De architect zegde toe de al eerder opengewerkte daklijst van het hoekgebouw nog doorzichtiger te maken. Voorts maakte hij duidelijk in zijn materiaalkeuze te willen aansluiten bij de kleuren van de gebouwen van o.a. Meddens, de ABN en de Passage. Ondanks het feit dat de kritiek van de raadsleden op in het bijzonder het onderdeel parkeerfaciliteiten grotendeels overeind bleef adviseerden de commissies in meerderheid de gevraagde vergunning te verlenen op voorwaarde dat een voor de gemeente aanvaardbare oplossing voor dit probleem zal worden gevonden. Op 10 mei 1988 beraadslaagde de Welstandscommissie van de gemeente Den Haag voor de laatste maal over de ingediende bouwplannen. De Bouwbegeleidingscommissie vertrouwt dat de verlening van de vergunning, na de noodzakelijke ambtelijke afdoening, spoedig een feit zal zijn. 4. De verbouw en de ingebruikneming van het «Hotel» In haar vorige verslag aan de Kamer deelde de commissie mee dat het verbouwde hotel naar verwachting per 1 augustus 1987 in gebruik zou kunnen worden genomen. Deze verwachting werd geen werkelijkheid. De ingebruikneming moest enkele malen worden uitgesteld en kon uiteindelijk plaatsvinden in december Op 11 december 1987 overhandigde de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de sleutel van het «Hotel» aan de Voorzitter der Kamer waarmee de eerste fase van de nieuw- en verbouw werd voltooid. Intussen was op 24 augustus 1987 een nieuwe telefooncentrale in het «Hotel» in gebruik genomen en beschikte de Kamer vanaf dat moment over een nieuw abonneenummer. De consequenties van de vertraging in de oplevering dienden zich al snel aan: de geluidsoverlast ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden en het ontbreken van enkele huishoude- Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 75 4

5 lijke voorzieningen belemmerden het goed functioneren van het personeel van de telefooncentrale. Daarom werd begin oktober 1987 besloten de bedieningsapparatuur van de centrale tijdelijk onder te brengen in het gebouw «Justitie». Op 11 maart 1988 kon het personeel van de telefooncentrale wederom terugkeren naar het «Hotel». In dit gebouw zijn nu vrijwel alle werkkamers, 124 in aantal, alle vergaderzalen en spreekkamers in gebruik bij enkele fracties, enkele functies van diensten der Kamer zoals de Stenografische Dienst, de commissiebureaus, de Reproductieafdeling, de Rijkspolitie, het Archief, de Huishoudelijke Dienst, de Bodendienst en de Kamerbewaarder. 5. De grote vergaderzaal In paragraaf 1 van dit verslag werd reeds beknopt enige aandacht besteed aan ontwikkelingen rond de afwerking en de inrichting van de nieuwe plenaire vergaderzaal. Aan een aantal aspecten wil de commissie hier nog aandacht besteden. De nieuwe vergaderzaal zal worden uitgerust met apparatuur die elektronisch stemmen mogelijk maakt. Hoewel daarmee in het bestek rekening is gehouden voorziet de commissie dat het ontwerp op enkele minder direct met de realisering van deze apparatuur samenhangende onderdelen, zoals de vormgeving van de achterwand, het leidingbeloop en de technische aanpassingen aan de stoelen en/of de lessenaars, eveneens zal dienen te worden bijgesteld. De kosten van de apparatuur, die als «bedrijfsapparatuur» wordt beschouwd, komen ten laste van de Kamer. De Rijksgebouwendienst zal zorg dragen voor inbouw etc. in de zaal en in de lessenaars. Aan dit aspect werd door de commissie aandacht besteed in haar brief aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 mei 1988 (11 107, nr. 74). Met het N.O.B, werd overleg gevoerd over de faciliteiten die met name voor t.v. verslaggeving in de plenaire zaal aanwezig zullen moeten zijn. Dit overleg heeft tot de conclusie geleid dat er in vier camera-locaties dient te worden voorzien: twee in de achterwand en twee in de balkonwand; de laatste zullen plaats bieden aan doorgaans onbemande, doch soms bemande t.v.-camera's, de twee eerstgenoemde zullen ruimte bieden aan onbemande camera's. Ten behoeve van de regering en haar ambtenaren voorziet het ontwerp thans in een in de directe nabijheid van de plenaire zaal gelegen unit met een totale oppervlakte van 83 vierkante meter. Deze ruimte wordt gevormd door de kamers 101 t/m 104 inclusief de bijbehorende gangruimte. De commissie verwijst voor wat betreft dit onderdeel gaarne naar de openbare gedachtenwisseling over het verslag van januari 1987 (Zie Handelingen II 87-88, 64, blz. 3461). Op 23 maart 1987 werd een tentoonstelling geopend van werken van de vijf kunstenaars aan wie was verzocht een ontwerp in te zenden ten behoeve van een kunsttoepassing in de nieuwe grote vergaderzaal. In overleg met de Begeleidingscommissie Kunsttoepassingen Tweede Kamer heeft de Rijksgebouwendienst inmiddels de heer R. van de Wint aangewezen om samen met architect De Bruyn zijn ideeën nader uit te werken. Het ontwerp van de heer Van de Wint behelst een schildering op de wandgedeelten achter de plaats van de Voorzitter, de regering en de spreker. 6. Veiligheidsvoorzieningen In de tweede helft van 1987 werd door deskundigen van de Rijksgebouwendienst een uitgewerkt plan voor veiligheidsvoorzieningen in het nieuwe Kamergebouw aan de commissie voorgelegd. De essentie van dit plan was gelegen in een pasjessysteem, volgens welk ieder individu, wel Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 5

6 of niet werkzaam in de gebouwen der Kamer, geïdentificeerd zou worden bij de doorgangen tussen de zone publieke tribunes en de beveiligde zone. De commissie vond dit plan omslachtig, te kostbaar en ongastvrij en besloot daarom ten aanzien van de beveiliging het uitgangspunt te verleggen naar de eigen verantwoordelijkheid van de pasjeshouders/ personen werkzaam in de gebouwen van de Kamer. Daarmee zouden alle deuren, die in het RGD-plan als waterdichte tourniquets slechts 1 persoon per pasje zouden doorlaten, kunnen worden vervangen door mechanisch bediende schuif- of draaideuren. Naar het oordeel van de commissie is het veiligheidsconcept met deze wijziging eenduidiger en minder publieksonvriendelijk. 7. Kunst in de bestaande gebouwen van de Kamer en in de nieuwbouw In de verslagperiode zijn de gedachten met betrekking tot de toekomst van de huidige plenaire vergaderzaal verder ontwikkeld. Onderdeel van die gedachten vormt de wens om de vloer van deze zaal «in ere te herstellen» en opnieuw in marmer uit te voeren. Inmiddels werd overwogen aan de kunstenaar J. van den Dobbelsteen, winnaar van de «Prix de Rome» 1988, te vragen na te gaan welke kunsttoepassingen in deze zaal mogelijk zouden zijn. Omdat de restauratie van deze zaal pas na het gereedkomen van de nieuwbouw aan de orde komt, is vooralsnog afgezien van het laten ontwerpen van een kunsttoepassing. Intussen wordt voorts bezien welke bestemming zou kunnen worden gegeven aan de thans in de gebouwen der Kamer voorkomende kunstvoorwerpen. Uitgangspunt daarbij is onder andere dat het monument voor de gevallenen, dat zich in de hal van het gebouw 1A bevindt, daar dient te blijven. Ook de portretten van de opeenvolgende Voorzitters van de Kamer, van de hand van de heer James, dienen naar het inzicht van de commissie op hun huidige plaatsen te blijven hangen. De nieuwe commissievergaderzalen zullen, indien zij worden vernoemd naar Nederlandse politici, kunnen worden verrijkt met een bijpassend portret of schilderij. Tot slot zij vermeld dat binnenkort de opdracht zal worden verstrekt aan een kunstenaar om te onderzoeken op welke wijze (delen van) de wand van de absis in de grote zaal van de Hoge Raad, bestaande uit een bas-reliëf van Roland Holst, kan worden overgebracht naar de nieuwbouw. 8. Archeologische opgravingen In augustus 1987 werd een aanvang gemaakt met opgravingen nabij de zogenaamde Spuipoort. Deze Spuipoort werd in de 14e eeuw gebouwd en heeft vele gedaanteverwisselingen ondergaan. In 1860 werd de poort voorgoed gesloopt en bleven alleen de fundamenten over. De opgravingen leverden opnieuw interessante vondsten op die werden tentoongesteld in de ontvangstruimte van het Voorlichtingscentrum Binnenhof. De voorzitter van de commissie, Rienks De secretaris van de commissie, Nieuwenhuizen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 6

7 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 6 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Aannemingmij J. P. van Eesteren Postbus BJ Rotterdam f f BV Aannemingsbedrijf Boele & Van Eesteren Postbus GM's-Gravenhage f H Hollandsche Beton Mij bv Postbus AB Rijswijk ZH f f Ned. Aannemingmij Nedam bv Postbus BE Amstelveen f f Bataafse Aanneming Mij Postbus BB 's-gravenhage f f Bilfinger & Berger Bouwmij bv Postbus CA Amsterdam f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 7

8 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: de warmtetechnische installaties ca. voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 6 inschrijvingen, waarvan de volgende staat is opgemaakt: 1 Wolter & Dros Groep BV Industrieweg AS Rotterdam 2 Kropman BV Verrijn Stuartlaan EK Rijswijk 3 U.L.C. Verwarming BV Postbus GK Utrecht 4 Technisch bureau Massier BV Postbus BM 's-gravenhage 5 Van Buuren Van Swaay BV Postbus AE Zoetermeer 6 Bronswerk bv Nikkelstraat GR Rotterdam f ,- f f f f ,. f , f f f f f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 8

9 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: de electrotechnische installaties ca. voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 6 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Van Rietschoten en Houwens BV Postbus AB Rotterdam f , f G.T.I. Den Haag BV Postbus HV's-Gravenhage f f ,- 3 Croon Electrotechniek BV Postbus AB Rotterdam f f V.O.F. N.I.B. Utrecht bv & U.L.C. Electra BV Postbus RG Utrecht f f H.O.M.IJ. BV 1e Van der Kunststraat AR's-Gravenhage f ,- f ,- 6 Installatietechniek Comb. BV Postbus EV's-Gravenhage f ,- f ,- Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75

10 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van 8 roltrappen, gemerkt Gv. 78/8 t/m 15 ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 4 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Thyssen Liften BV Robbenkoog BB Alkmaar f 9S f ,- 2 Schindler Liften BV Postbus Km 's-gravenhage f f & K Roltrappen Leeghwaterstraat AE Sliedrecht f ,- f Otis Liften BV Postbus AB Amsterdam f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van 6 electrische personenliften, gemerkt Gv. 78/1 t/m 6 ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 5 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Thyssen Liften BV Robbenkoog BB Alkmaar f M De Reus BV Postbus AA Krimpen a/d IJssel f f Starlift BV Postbus AA Voorburg f M Schindler Liften BV Postbus KM's-Gravenhage f M Otis Liften BV Postbus AB Amsterdam f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 1 2e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van het inschrijvingsbiljet voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van één documententransportinstallatie, gemerkt Gv. 78/7, ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie in ingekomen 1 inschrijving, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Ergon Trans BV Postbus AC Apeldoorn f ,- f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van één gevellift en 9 gevelonderhoudsladders, gemerkt Gv. 78/16 t/m 24 ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 3 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Benzien Techniek BV Postbus AG Bilthoven f59 410,- 2 Mannesmani Nederland BV Postbus ZG Fijnaart f f ,- 3 De Reus BV Postbus AA Krimpen a/d IJssel f f ,- 4 Borga Bijstede BV heeft niet Talingweg 62-4 ingeschreven 7331 GP Apeldoorn 5 Lalesse Gevellift BV heeft niet P. Calandweg 11 ingeschreven 6827 BJ Arnhem Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 17910 De grote-stedenproblematiek Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1981-1982 17 333 Voorstel van Wet van het lid Wilbers tot wijziging van de Omroepwet inzake de verdeelsleutel voor de verdeling van de zendtijd onder de omroeporganisaties

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE PERS

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE PERS STAFDIENST VOORLICHTING ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE PERS De Tweede Kamer behoudt zich het recht voor verstrekte faciliteiten te allen tijde te wijzigen of in te trekken. Stafdienst Voorlichting De stafdienst

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 11 107 Huisvesting der Kamer Nr. 95 BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Ontvangen 16 april 1998 De Bouwbegeleidingscommissie brengt als volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal 26-08-2003 NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Huur van het Montoyer 63-gebouw in Brussel

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal 26-08-2003 NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Huur van het Montoyer 63-gebouw in Brussel EUROPEES PARLEMENT De secretaris-generaal 26-08-2003 NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU Betreft: Huur van het Montoyer 63-gebouw in Brussel SAMENVATTING De leden van het Bureau 1 wordt verzocht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 6 april 2012 tot 11 mei 2012 voor Status Openbaar Datum 15 mei 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te Wormerveer tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014

Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te Wormerveer tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 Zaanstad 22 juni 2014 De fracties van de Partij voor Ouderen en Veiligheid en Democratisch Zaanstad verzoeken

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad ÜT? R>2 3 Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad Aan de minister van onderwijs en wetenschappen, de heer drs. W.J. Deetman, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Nassaulaan 6 2514 JS 's-gravenhage

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 3-7-2012 agendapunt nummer 12INT00928 voorstel 1. tot het vaststellen van voorgestelde wijzigingen voor het beeldkwaliteitplan 'Erven Borne Hertme' en 2. de voorgestelde

Nadere informatie

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005.

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. CONVENANT COLLECTIEVE REGELING BOUWNIJVERHEID Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 agendapunt H.04 1061816 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Vast te stellen het investeringsplan m.b.t. renovatie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s):

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s): Moerdijk Woonwijken Zevenbergen nota zienswijzen identificatie planstatus projectnummer: datum: 170900.13925.00 08-02-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger gemeente Moerdijk auteur(s):

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 27 MEI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College V200900174 Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift van T.J.G. Berkers met betrekking tot de d.d. 5 september 2008 verleende bouwvergunning voor het vergroten van het woonhuis en het plaatsen van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal EUROPEES PARLEMENT De secretaris-generaal NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU 7.12.2004 Betreft: Behoefte aan kantoor- en opslagruimte in Brussel Pand aan de Wiertzstraat 30/50 - huur van 2 verdiepingen

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Roden, 17 februari 2005 Onderwerp Verzoeken om vergoeding van planschade door de heer Roelfsema en de heer en mevrouw Venema ten gevolge van de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Kantoorruimte. Delftseplein 31-33, Central Post 3013 AA ROTTERDAM

Kantoorruimte. Delftseplein 31-33, Central Post 3013 AA ROTTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE Kantoorruimte Delftseplein 31-33, Central Post 3013 AA ROTTERDAM pag. 1 van 6 Te Huur Kantoorgebouw Central Post Delftseplein 31-33 3013 AA Rotterdam Object Central Post

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor De Scheepmaecker" Scheepmakershaven 56-66 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor De Scheepmaecker Scheepmakershaven 56-66 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor De Scheepmaecker" Scheepmakershaven 56-66 te Rotterdam Object Mooie kantoorruimte in het centrum van Rotterdam aan de Scheepmakershaven 56-66. Gebouw De

Nadere informatie

K E N N I S G E V I N G

K E N N I S G E V I N G K E N N I S G E V I N G Ontwerp- omgevingsvergunning De Vriesstraat 24. Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst Verordening voor de Adviescommissie Beeldende Kunst Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

COLTBAAN 1 NIEUWEGEIN

COLTBAAN 1 NIEUWEGEIN COLTBAAN 1 NIEUWEGEIN www.coltbaan1-19nieuwegein.nl Omschrijving *** DIVERSE BUSINESS UNITS VANAF 375,00 ALL-IN PER MAAND *** ALGEMEEN Kantoorgebouw Bastion is een zeer representatief gebouw met goede

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Nr.: 34 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Aanwezig: Afwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 Rapport Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal het beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte in monumentale boerderij. Pruimendijk 1 Ridderkerk - Rijsoord

Te huur Kantoorruimte in monumentale boerderij. Pruimendijk 1 Ridderkerk - Rijsoord Te huur Kantoorruimte in monumentale boerderij Pruimendijk 1 Ridderkerk - Rijsoord Te huur Kantoorruimte in monumentale boerderij Pruimendijk 1 Ridderkerk - Rijsoord Betreft : Karakteristieke kantoorruimte

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Brunssum niet eerlijk en niet objectief uitvoering

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 10 APRIL 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer H. van Kooten, wethouder

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 553 Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) Nr. 18 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006 2006 VOORSTELLEN Nr. 181 (1) Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006 Onderwerp: Uitbreiding Willem de Zwijgerschool Aan de raad. Beslispunten 1. In te stemmen met het verhogen van het

Nadere informatie

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving KANTOORRUIMTE MET EEN UNIEK UITZICHT Het betreft een kantoorruimte van ca. 800m2 vvo op de 14e

Nadere informatie

Via onze website worden tal van vragen over uiteenlopende monumentenzaken gesteld. Bewoond Bewaard weet vaak het antwoord.

Via onze website worden tal van vragen over uiteenlopende monumentenzaken gesteld. Bewoond Bewaard weet vaak het antwoord. Bewoond Bewaard weet raad Via onze website worden tal van vragen over uiteenlopende monumentenzaken gesteld. Bewoond Bewaard weet vaak het antwoord. Een bloemlezing: Mijn woning staat in het oude centrum

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat een aantal van hun eigendommen, die na hun verplaatsing vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht naar het

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: B&W-kamer Vergadertijdstip: 02.07.2002 08:00 uur tot 02.07.2002 09:30 uur Secretaris: Secretaris de heer mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: J. Elzinga, drs.ir. F.J.M. Stoffels,

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT * M ï. ft f N RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 11-08 Registratienummer raad 606186 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 606186 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 21 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: In de vergadering van de Commissie VROM van 22 januari

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie economische en monetaire zaken MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005 Betreft: Bijdrage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bijgevoegd vindt u de bijdrage

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte. Leeghwaterstraat 7 Sliedrecht

Te huur Kantoorruimte. Leeghwaterstraat 7 Sliedrecht Te huur Kantoorruimte Leeghwaterstraat 7 Te huur Kantoorruimte Leeghwaterstraat 7 Betreft : Turnkey kantoor op de 1 e verdieping van een eigentijds bedrijfs- /kantoorgebouw op zichtlocatie aan de rijksweg

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

9 HOOGWAARDIGE NIEUWBOUW UNITS OP BEDRIJVENTERREIN DE ZANDHORST II

9 HOOGWAARDIGE NIEUWBOUW UNITS OP BEDRIJVENTERREIN DE ZANDHORST II TE HUUR / TE KOOP EINSTEINSTRAAT ONG. HEERHUGOWAARD 9 HOOGWAARDIGE NIEUWBOUW UNITS OP BEDRIJVENTERREIN DE ZANDHORST II HUURPRIJS VANAF 750,- EXCL. BTW PER MAAND KOOPSOM VANAF 82.000,- VON, EXCL. BTW GĒĒN

Nadere informatie

Mevrouw X. Zwolle. DATUM BETREFT KENMERK 15 juni 2015 uw klacht 2015 036. Geachte mevrouw X.,

Mevrouw X. Zwolle. DATUM BETREFT KENMERK 15 juni 2015 uw klacht 2015 036. Geachte mevrouw X., Mevrouw X Zwolle DATUM BETREFT KENMERK 15 juni 2015 uw klacht 2015 036 Geachte mevrouw X., De Overijsselse Ombudsman ontving op 20 april 2015 uw brief van 14 april 2015 met bijlagen. Daarin schrijft u

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s):

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s): Moerdijk Woonwijken Zevenbergen nota zienswijzen identificatie planstatus projectnummer: datum: 170900.13925.00 08-02-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger gemeente Moerdijk auteur(s):

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_ GemeenteHaarlemmern^ Datum: Oö Aub 2013 Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Afschrift na /x Afgedaan (paraaf) Datum Ons

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Breda

Avans Hogeschool. Breda Avans Hogeschool Breda Avans Hogeschool Breda Situatie Renovatie en nieuwbouw Het project betreft een complete renovatie en omvangrijke nieuwbouw van de Avans Hogeschool te Breda. Met de nieuwbouw wordt

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34747 27 december 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende

Nadere informatie