Tweede Kamer der Staten Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar Huisvesting der Kamer Nr. 75 BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 9 juni 1988 De Bouw/begeleidingscommissie' brengt hiermee verslag uit van de ontwikkelingen in de nieuw- en verbouw van de Tweede Kamer welke zich sedert het laatste door haar uitgebrachte verslag in januari 1987 hebben voorgedaan. Alvorens daartoe over te gaan wenst de commissie op deze plaats uitdrukking te geven aan haar gevoelens van verslagenheid na het overlijden van haar medelid, de heer F. van der Poel, die gedurende vele jaren deel uitmaakte van de commissie en in ons midden de belangen van de groep, die hij vertegenwoordigde, de parlementaire pers in de ruime zin van het woord, op duidelijke en vasthoudende wijze heeft vertolkt en verdedigd. De belangrijke rol die de media in de parlemerv taire democratie spelen en de daarmee samenhangende noodzaak van optimale omstandigheden waaronder die taak wordt uitgevoerd heeft de heer Van der Poel in de vele discussies binnen de commissie steeds onderstreept. De commissie mist hem. In de ontstane vacature werd voorzien door benoeming van de heer M. de Bok. 1 Ontwerp nieuw en verbouw ' Samenstelling: De Beer (WD), Rienks (PvdA), voorzitter, Van Vlijmen (CDA), Nuis (D66), Baart (Kamerpersoneel), Henk Bakker (Fractiepersoneel) en De Bok (Parlementaire pers). Zoals de commissie in haar vorige brief aan de Kamer (11 107, nr. 66) meedeelde zond de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Kamer op 3 september 1985 een herzien definitief ontwerp van de verbouw en de nieuwbouw. Met dit ontwerp stemde de Kamer in (zie , nr. 63). Bij brief van 24 november 1987 (11 107, nr. 71) liet de minister de Kamer weten dat het definitieve ontwerp op ondergeschikte punten was gewijzigd. Die wijzigingen betroffen in het bijzonder de plenaire zaal, de NOS-ruimten, de centrale hal en de voorlichtingsruimte op de begane grond. Ook waren enkele nadere eisen van gemeentelijke instanties in het plan verwerkt. Inmiddels hebben zich aan de zijde van de Kamer ten aanzien van de plannen enkele ontwikkelingen voorgedaan die de commissie hier gaarne wil vermelden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 1

2 De commissie ontving op 6 maart 1987 een brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten geleide van een afschrift van een aan hem gerichte brief van de voorzitter van de Voorlichtingsraad, mr. M. J. D. van der Voet, inzake de huisvesting van het Overheidsvoorlichtingscentrum (O.V.C.) in de nieuwbouwvan de Tweede Kamer. De minister verzocht de commissie de brief, gezien haar inhoud, ter behandeling over te nemen. De voorzitter van de Voorlichtingsraad verwees in zijn brief naar een passage in het laatste verslag van de commissie aan de Kamer, waarin de commissie meedeelde besloten te hebben dat het ongewenst is om een zou duidelijk orgaan van de regering te integreren in de huisvesting van het Parlement. De Voorlichtingsraad deelde mee het ongewenst te vinden indien het OVC, alsmede de boekwinkel van het Staatsuitgeverij" en Drukkerijbedrijf, niet zouden worden geherhuisvest in de nieuwbouw van de Tweede Kamer. De commissie heeft in de brief van de heer Van der Voet geen aanleiding gevonden haar standpunt te herzien, temeer niet daar dit in het plenaire debat over genoemd verslag (zie Handelingen, nr. 23, blz e.v.) door vrijwel alle fracties werd gedeeld. Op 1 mei 1987 ontving de commissie afschrift van een door het zgn. Kamerbreed Vrouwenoverleg (KVO) aan het Presidium van de Kamer gerichte brief met een aantal suggesties voor de nieuwbouw. Het presidium verzocht de commissie aan deze brief aandacht te geven. De commissie nam met waardering kennis van de suggesties van het KVO en deed het Presidium een schriftelijk advies over deze suggesties toekomen. Vermelding dient voorts een bijzondere vergadering van de commissie op 6 februari 1987, waarin zij zich boog over voorstellen van de architect voor de afwerking en de inrichting van de nieuwbouw, meer in het bijzonder die van de plenaire vergaderzaal, van de centrale hal en zijn entrees en van de commissievergaderzalen. Ten aanzien van de te verwerken materialen nam de commissie met instemming kennis van de toepassing van natuursteen in de twee hoofdkleuren antraciet en zand. De vloer in de centrale hal zal worden uitgevoerd in grijs graniet; de ballustrades in roestvrij staal. De drie vergadertorens zullen herkenbaar zijn door middel van identificerend kleurgebruik; blauw, rood en geel. Daarbij zullen zachte tinten worden gekozen. Gekozen is voor een gedempte kleurstelling in de plenaire vergaderzaal en voor de toepassing van natuurlijke materialen: leder en hout. Met betrekking tot het tapijt en de zetels in de zaal is de keuze gevallen op de kleuren groen respectievelijk helder blauw. Met een ontwerp van een lessenaar heeft de commissie inmiddels ingestemd. Een voorbeeld op ware grootte kan worden bezichtigd in de hal van het Hotel. Ten aanzien van de inrichting van de commissievergaderzalen is gekozen voor een beperkt aantal schakelbare tafelelementen: een 1/6 cirkelboog, een 1/2 cirkel, een lange en een korte rechthoek. In de verslagperiode is van de zijde van de Rijksgebouwendienst uitvoerig overleg gevoerd over de huisvesting van het NOB (voorheen NOS) en de daarmee samenhangende bouwtechnische en bouwkundige faciliteiten. Dit overleg diende als uitwerking van het programma van eisen ten behoeve van de audio-visuele media en ter vaststelling van het bedrag dat de Rijksgebouwendienst het NOB eenmalig in rekening zal brengen voor die voorzieningen, die uitgaan boven die, welke in een normaal kantoorgebouw aan de huurder ter beschikking worden gesteld. De bijdrage van het NOB is door de Rijksgebouwendienst vastgesteld op f incl. b.t.w.; dit bedrag is opgenomen in de definitieve Mantelbegroting (zie par. 2). De commissie zal zich naar verwachting met de huisvesting van de media in het algemeen en die van het NOB in het bijzonder in de komende tijd bezighouden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 2

3 Op 3 maart 1988 besloot de Kamer in beginsel in te stemmen met het in november 1987 door de minister aangeboden herziene definitieve ontwerp. Vraagpunten en opmerkingen van meer technische aard zouden door de Bouwbegeleidingscommissie spoedig aan de minister worden voorgelegd (zie , nr. 72). Inmiddels heeft de commissie de minister van deze vraagpunten en opmerkingen op de hoogte gesteld bij brief van 7 mei 1988 (11 107, nr. 74), waarnaar wij hier kortheidshalve willen verwijzen. Op dezelfde datum zond de commissie de minister een afzonderlijke brief over enkele nadere details met betrekking tot de voorzieningen en de inrichting van de fractievergaderzaal op de zolderverdieping van gebouw «Koloniën» aan Plein 1. Deze brief is gedrukt als Kamerstuk , nr. 73. Intussen heeft de commissie zich gebogen over het vraagstuk van de huisvesting van de fracties in het toekomstige gebouwencomplex der Kamer. Zij heeft daarbij als uitgangspunt gekozen dat de huidige drie grote fracties, die van C.D.A., P.v.d.A. en van V.V.D. zullen worden gehuisvest in respectievelijk de gebouwen Justitie, Koloniën en het Hotel. De overige fracties zullen in de nu bestaande gebouwen hun toekomstige werkruimten vinden. 2. Financiën en aanbesteding Binnen het raam van het taakstellend budget van oorspronkelijk 150 min. is door de Rijksgebouwendienst een taakstellende begroting gemaakt voor fase II van de nieuwbouw. Deze zgn. definitieve mantelbegroting maakte onderdeel uit van de brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 november 1987 waarin deze het besteksgerede ontwerp aan de Kamer aanbood (11 107, nr. 71). De kostenopstelling beloopt f inclusief b.t.w., prijspeil juli Daarvan wordt f exclusief b.t.w. toegerekend aan het bouwkundig bestek. De aanbesteding van de nieuwbouw (fase II van het project is gehouden volgens de methode van «onderhandse aanbesteding na voorselectie» in europees verband, dus met toepassing van de EGcoördinatierichtlijn. Na advertenties in de Staatscourant, Cobouw en het Mededelingenblad der Europese Gemeenschap, waarin gegadigden werden opgeroepen zich te melden, is voor de bouw een selectie gemaakt van 6 bedrijven, die vervolgens werden uitgenodigd een concurrerende inschrijving te doen. Deze 6 aannemers waren: J.P. van Eesteren, Boele & Van Eesteren, Nedam, HBM, Bataafse Aannemingsmij., Bilfinger & Berger. De aanbesteding voor alle bestekken werd gehouden op 12 april 1988 in het kantoor van de Rijksgebouwendienst. De uitkomst van deze aanbesteding is als bijlage bij deze brief opgenomen (bijlage 1). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ten aanzien van de elektrotechnische werken, wegens overschrijding van het budget voor dit onderdeel, vereenvoudigingen zullen worden doorgevoerd. De commissie beraadt zich over dit aspect. Met fase II zal op dinsdag 30 augustus 1988 officieel een aanvang worden gemaakt. Op die datum zullen de Voorzitter der Kamer en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk de eerste steen voor de nieuwbouw leggen. Inmiddels is een onderdeel van fase III, de realisatie van de vergaderkamer voor de fractie van de P.v.d.A. in de kap van het gebouw «Koloniën», versneld tot ontwikkeling gebracht. De commissie heeft de minister gevraagd dit onderdeel met spoed te doen uitvoeren (zie , nr. 73). De desbetreffende raming beloopt f exclusief b.t.w.; de uitvoering is voorzien in de tweede helft van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 3

4 Voor het gebouw «Justitie» wordt met het oog op fase III door de architect thans het verbouwingsplan besteksgereed gemaakt en wordt met de toekomstige bewoners - de fractie van het C.D.A. - overleg gevoerd over een zo optimaal mogelijk gebruik van dit monumentale pand waarin verhoudingsgewijs veel grote ruimten voorkomen. In de tweede helft van dit kalenderjaar wordt gestart met enkele conserverende werkzaamheden aan de gevel en het dak van dit gebouw. Ook voor dit deelproject zal een kostenraming wordt opgesteld. 3. De besluitvorming in de gemeenteraad van Den Haag In een gecombineerde vergadering van de vaste Commissies van advies en bijstand voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing en voor verkeer uit de raad van de gemeente Den Haag was op 4 februari 1987 de aanvraag voor een bouwvergunning voor de nieuwbouw van de Kamer aan de orde. Van de zijde van diverse raadsfracties werd kritiek geuit op de bouwplannen. Deze kritiek richtte zich in hoofdzaak op de volgende aspecten: - de hoogte van het hoekgebouw Lange Poten-Hofstraat - de parkeerfaciliteiten - de aansluiting van de nieuwbouw op het gebouw «Koloniën» en het gebouw «Justitie» - de aansluiting van de nieuwbouw op de Hofpoort. Teneinde de raadscommissies van nadere informatie te voorzien besloot de voorzitter van de vergadering, wethouder Duyvestein, de beraadslagingen te verdagen naar 18 februari Op die datum verschafte hij de commissies de gevraagde, nadere informatie en stelde hij architect De Bruyn in de gelegenheid een presentatie van zijn bouwplannen te geven. De architect zegde toe de al eerder opengewerkte daklijst van het hoekgebouw nog doorzichtiger te maken. Voorts maakte hij duidelijk in zijn materiaalkeuze te willen aansluiten bij de kleuren van de gebouwen van o.a. Meddens, de ABN en de Passage. Ondanks het feit dat de kritiek van de raadsleden op in het bijzonder het onderdeel parkeerfaciliteiten grotendeels overeind bleef adviseerden de commissies in meerderheid de gevraagde vergunning te verlenen op voorwaarde dat een voor de gemeente aanvaardbare oplossing voor dit probleem zal worden gevonden. Op 10 mei 1988 beraadslaagde de Welstandscommissie van de gemeente Den Haag voor de laatste maal over de ingediende bouwplannen. De Bouwbegeleidingscommissie vertrouwt dat de verlening van de vergunning, na de noodzakelijke ambtelijke afdoening, spoedig een feit zal zijn. 4. De verbouw en de ingebruikneming van het «Hotel» In haar vorige verslag aan de Kamer deelde de commissie mee dat het verbouwde hotel naar verwachting per 1 augustus 1987 in gebruik zou kunnen worden genomen. Deze verwachting werd geen werkelijkheid. De ingebruikneming moest enkele malen worden uitgesteld en kon uiteindelijk plaatsvinden in december Op 11 december 1987 overhandigde de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de sleutel van het «Hotel» aan de Voorzitter der Kamer waarmee de eerste fase van de nieuw- en verbouw werd voltooid. Intussen was op 24 augustus 1987 een nieuwe telefooncentrale in het «Hotel» in gebruik genomen en beschikte de Kamer vanaf dat moment over een nieuw abonneenummer. De consequenties van de vertraging in de oplevering dienden zich al snel aan: de geluidsoverlast ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden en het ontbreken van enkele huishoude- Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 75 4

5 lijke voorzieningen belemmerden het goed functioneren van het personeel van de telefooncentrale. Daarom werd begin oktober 1987 besloten de bedieningsapparatuur van de centrale tijdelijk onder te brengen in het gebouw «Justitie». Op 11 maart 1988 kon het personeel van de telefooncentrale wederom terugkeren naar het «Hotel». In dit gebouw zijn nu vrijwel alle werkkamers, 124 in aantal, alle vergaderzalen en spreekkamers in gebruik bij enkele fracties, enkele functies van diensten der Kamer zoals de Stenografische Dienst, de commissiebureaus, de Reproductieafdeling, de Rijkspolitie, het Archief, de Huishoudelijke Dienst, de Bodendienst en de Kamerbewaarder. 5. De grote vergaderzaal In paragraaf 1 van dit verslag werd reeds beknopt enige aandacht besteed aan ontwikkelingen rond de afwerking en de inrichting van de nieuwe plenaire vergaderzaal. Aan een aantal aspecten wil de commissie hier nog aandacht besteden. De nieuwe vergaderzaal zal worden uitgerust met apparatuur die elektronisch stemmen mogelijk maakt. Hoewel daarmee in het bestek rekening is gehouden voorziet de commissie dat het ontwerp op enkele minder direct met de realisering van deze apparatuur samenhangende onderdelen, zoals de vormgeving van de achterwand, het leidingbeloop en de technische aanpassingen aan de stoelen en/of de lessenaars, eveneens zal dienen te worden bijgesteld. De kosten van de apparatuur, die als «bedrijfsapparatuur» wordt beschouwd, komen ten laste van de Kamer. De Rijksgebouwendienst zal zorg dragen voor inbouw etc. in de zaal en in de lessenaars. Aan dit aspect werd door de commissie aandacht besteed in haar brief aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 mei 1988 (11 107, nr. 74). Met het N.O.B, werd overleg gevoerd over de faciliteiten die met name voor t.v. verslaggeving in de plenaire zaal aanwezig zullen moeten zijn. Dit overleg heeft tot de conclusie geleid dat er in vier camera-locaties dient te worden voorzien: twee in de achterwand en twee in de balkonwand; de laatste zullen plaats bieden aan doorgaans onbemande, doch soms bemande t.v.-camera's, de twee eerstgenoemde zullen ruimte bieden aan onbemande camera's. Ten behoeve van de regering en haar ambtenaren voorziet het ontwerp thans in een in de directe nabijheid van de plenaire zaal gelegen unit met een totale oppervlakte van 83 vierkante meter. Deze ruimte wordt gevormd door de kamers 101 t/m 104 inclusief de bijbehorende gangruimte. De commissie verwijst voor wat betreft dit onderdeel gaarne naar de openbare gedachtenwisseling over het verslag van januari 1987 (Zie Handelingen II 87-88, 64, blz. 3461). Op 23 maart 1987 werd een tentoonstelling geopend van werken van de vijf kunstenaars aan wie was verzocht een ontwerp in te zenden ten behoeve van een kunsttoepassing in de nieuwe grote vergaderzaal. In overleg met de Begeleidingscommissie Kunsttoepassingen Tweede Kamer heeft de Rijksgebouwendienst inmiddels de heer R. van de Wint aangewezen om samen met architect De Bruyn zijn ideeën nader uit te werken. Het ontwerp van de heer Van de Wint behelst een schildering op de wandgedeelten achter de plaats van de Voorzitter, de regering en de spreker. 6. Veiligheidsvoorzieningen In de tweede helft van 1987 werd door deskundigen van de Rijksgebouwendienst een uitgewerkt plan voor veiligheidsvoorzieningen in het nieuwe Kamergebouw aan de commissie voorgelegd. De essentie van dit plan was gelegen in een pasjessysteem, volgens welk ieder individu, wel Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 5

6 of niet werkzaam in de gebouwen der Kamer, geïdentificeerd zou worden bij de doorgangen tussen de zone publieke tribunes en de beveiligde zone. De commissie vond dit plan omslachtig, te kostbaar en ongastvrij en besloot daarom ten aanzien van de beveiliging het uitgangspunt te verleggen naar de eigen verantwoordelijkheid van de pasjeshouders/ personen werkzaam in de gebouwen van de Kamer. Daarmee zouden alle deuren, die in het RGD-plan als waterdichte tourniquets slechts 1 persoon per pasje zouden doorlaten, kunnen worden vervangen door mechanisch bediende schuif- of draaideuren. Naar het oordeel van de commissie is het veiligheidsconcept met deze wijziging eenduidiger en minder publieksonvriendelijk. 7. Kunst in de bestaande gebouwen van de Kamer en in de nieuwbouw In de verslagperiode zijn de gedachten met betrekking tot de toekomst van de huidige plenaire vergaderzaal verder ontwikkeld. Onderdeel van die gedachten vormt de wens om de vloer van deze zaal «in ere te herstellen» en opnieuw in marmer uit te voeren. Inmiddels werd overwogen aan de kunstenaar J. van den Dobbelsteen, winnaar van de «Prix de Rome» 1988, te vragen na te gaan welke kunsttoepassingen in deze zaal mogelijk zouden zijn. Omdat de restauratie van deze zaal pas na het gereedkomen van de nieuwbouw aan de orde komt, is vooralsnog afgezien van het laten ontwerpen van een kunsttoepassing. Intussen wordt voorts bezien welke bestemming zou kunnen worden gegeven aan de thans in de gebouwen der Kamer voorkomende kunstvoorwerpen. Uitgangspunt daarbij is onder andere dat het monument voor de gevallenen, dat zich in de hal van het gebouw 1A bevindt, daar dient te blijven. Ook de portretten van de opeenvolgende Voorzitters van de Kamer, van de hand van de heer James, dienen naar het inzicht van de commissie op hun huidige plaatsen te blijven hangen. De nieuwe commissievergaderzalen zullen, indien zij worden vernoemd naar Nederlandse politici, kunnen worden verrijkt met een bijpassend portret of schilderij. Tot slot zij vermeld dat binnenkort de opdracht zal worden verstrekt aan een kunstenaar om te onderzoeken op welke wijze (delen van) de wand van de absis in de grote zaal van de Hoge Raad, bestaande uit een bas-reliëf van Roland Holst, kan worden overgebracht naar de nieuwbouw. 8. Archeologische opgravingen In augustus 1987 werd een aanvang gemaakt met opgravingen nabij de zogenaamde Spuipoort. Deze Spuipoort werd in de 14e eeuw gebouwd en heeft vele gedaanteverwisselingen ondergaan. In 1860 werd de poort voorgoed gesloopt en bleven alleen de fundamenten over. De opgravingen leverden opnieuw interessante vondsten op die werden tentoongesteld in de ontvangstruimte van het Voorlichtingscentrum Binnenhof. De voorzitter van de commissie, Rienks De secretaris van de commissie, Nieuwenhuizen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 6

7 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 6 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Aannemingmij J. P. van Eesteren Postbus BJ Rotterdam f f BV Aannemingsbedrijf Boele & Van Eesteren Postbus GM's-Gravenhage f H Hollandsche Beton Mij bv Postbus AB Rijswijk ZH f f Ned. Aannemingmij Nedam bv Postbus BE Amstelveen f f Bataafse Aanneming Mij Postbus BB 's-gravenhage f f Bilfinger & Berger Bouwmij bv Postbus CA Amsterdam f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 7

8 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: de warmtetechnische installaties ca. voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 6 inschrijvingen, waarvan de volgende staat is opgemaakt: 1 Wolter & Dros Groep BV Industrieweg AS Rotterdam 2 Kropman BV Verrijn Stuartlaan EK Rijswijk 3 U.L.C. Verwarming BV Postbus GK Utrecht 4 Technisch bureau Massier BV Postbus BM 's-gravenhage 5 Van Buuren Van Swaay BV Postbus AE Zoetermeer 6 Bronswerk bv Nikkelstraat GR Rotterdam f ,- f f f f ,. f , f f f f f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75 8

9 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: de electrotechnische installaties ca. voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 6 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Van Rietschoten en Houwens BV Postbus AB Rotterdam f , f G.T.I. Den Haag BV Postbus HV's-Gravenhage f f ,- 3 Croon Electrotechniek BV Postbus AB Rotterdam f f V.O.F. N.I.B. Utrecht bv & U.L.C. Electra BV Postbus RG Utrecht f f H.O.M.IJ. BV 1e Van der Kunststraat AR's-Gravenhage f ,- f ,- 6 Installatietechniek Comb. BV Postbus EV's-Gravenhage f ,- f ,- Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 75

10 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van 8 roltrappen, gemerkt Gv. 78/8 t/m 15 ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 4 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Thyssen Liften BV Robbenkoog BB Alkmaar f 9S f ,- 2 Schindler Liften BV Postbus Km 's-gravenhage f f & K Roltrappen Leeghwaterstraat AE Sliedrecht f ,- f Otis Liften BV Postbus AB Amsterdam f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van 6 electrische personenliften, gemerkt Gv. 78/1 t/m 6 ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 5 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Thyssen Liften BV Robbenkoog BB Alkmaar f M De Reus BV Postbus AA Krimpen a/d IJssel f f Starlift BV Postbus AA Voorburg f M Schindler Liften BV Postbus KM's-Gravenhage f M Otis Liften BV Postbus AB Amsterdam f f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 1 2e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van het inschrijvingsbiljet voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van één documententransportinstallatie, gemerkt Gv. 78/7, ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie in ingekomen 1 inschrijving, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Ergon Trans BV Postbus AC Apeldoorn f ,- f Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Rijksgebouwendienst Op dinsdag, de 12e april 1988, om uur, is door mij, ir. J. A. Pauw, directeur van de van de Rijksgebouwendienst, overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: het leveren, monteren, in bedrijfstellen en tijdelijk onderhouden van één gevellift en 9 gevelonderhoudsladders, gemerkt Gv. 78/16 t/m 24 ten behoeve van de nieuwbouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gelegen tussen Plein, Hofstraat en Lange Poten te 's-gravenhage. Projectnummer: Bij de gehouden onderhandse aanbesteding na selectie zijn ingekomen 3 inschrijvingen, waarvan onderstaande staat is opgemaakt: 1 Benzien Techniek BV Postbus AG Bilthoven f59 410,- 2 Mannesmani Nederland BV Postbus ZG Fijnaart f f ,- 3 De Reus BV Postbus AA Krimpen a/d IJssel f f ,- 4 Borga Bijstede BV heeft niet Talingweg 62-4 ingeschreven 7331 GP Apeldoorn 5 Lalesse Gevellift BV heeft niet P. Calandweg 11 ingeschreven 6827 BJ Arnhem Opgemaakt te 's-gravenhage, de 12e april Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV Onderzoeksverslag door de heer W. Meijer op 12 februari 2004 aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer mr. A.J. de Geus 12 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Wet inkomstenbelasting 2001... 3 2.1.

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr 90 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 090 Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige

Nadere informatie

Rapportage onderzoek

Rapportage onderzoek Rapportage onderzoek Gemeente Albrandswaard Datum 3 januari 2014 Aan Gemeenteraad Albrandswaard Van P. Werkman, directeur Inhoudsopgave 1. BING 3 2. Aanleiding en doel van de opdracht 3 3. Door BING verrichte

Nadere informatie