POLDERS EN WA TERING EN: VOOR EEN BEWUST ARCIDEFBEHEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLDERS EN WA TERING EN: VOOR EEN BEWUST ARCIDEFBEHEER"

Transcriptie

1 POLDERS EN WA TERING EN: VOOR EEN BEWUST ARCIDEFBEHEER De studiedag rond polders en wateringen had een duidelijk historische inhoud, zoals blijkt uit het programma. Alle referenten belichtten verschillende aspecten uit het verleden van deze instellingen. Over hun maatschappelijk nut bestaat geen twijfel. De behoefte aan een specifiek beheer in verband met het oppervlaktewater in Vlaanderen is immers een vast historisch gegeven en is eeuwenlang voorwerp geweest van specifiek lokaal bestuur. De jongste decennia hebben regionalisatie van het land, institutionele hervormingen, de nieuwe milieuproblematiek en de zorg om duurzaam waterbeheer de bevoegdheden van polders en wateringen aangetast en herverdeeld. Als historicus kan men hun verwezenlijkingen verdedigen en de bekommernis van die besturen begrijpen, maar als archivaris moet men dan weer de rol van koele kikker spelen die die evolutie vaststelt en weet dat het getuigenis hiervan ook later nog in het archief moet terug te vinden zijn. Het is de opdracht van het Rijksarchief om aan latere generaties de kans te geven het maatschappelijk belang van polders en wateringen en de inspanningen tot behoud van hun identiteit te onderkennen. Hoewel polders en wateringen tot de oudste instellingen van het land behoren en als weinige zelfs de Franse Revolutie zonder veel ingrijpende wijzigingen overleefden, is het grote publiek weinig vertrouwd met het bestaan en de werking van deze besturen. Zij zijn immers slechts actief op 25% van het Vlaamse grondgebied en hebben een beperkte en specifieke opdracht. Laat staan dus dat hun rol naar waarde geschat wordt. Paradoxaal wordt juist hun eeuwenoude bestaan gebruikt als argument tegen de instelling. Kwalificaties als 'archaïsch' en 'middeleeuws' komen meermaals voor. Terwijl het woord 'middeleeuws' in dit geval juist een adelbrief zou moeten zijn. De oude kultuurhistorische benamingen als dijkgraaf, gezworenen, gelanden, geschotten, griffier, tresorier e.a., die vandaag binnen deze instellingen nog steeds in gebruik zijn, vormen voor hun critici evenveel argumenten tegen deze "oude" organisatievorm. Zelden echter wordt een evaluatie gemaakt van hun bestaan en werking. Nochtans is heel wat informatie hierover beschikbaar in archieven. Het volstaat van ze te kennen en te kunnen gebruiken. En hier zijn we bij het archief aanbeland. Naast de landschapsarcheologie is polder- en wateringenarchief de bevoorrechte getuige van de zorg van onze

2 136 - M. Vandermaesen voorouders, niet alleen om met droge voeten door het leven te gaan, maar ook om door waterbeheersing een optimale landbouwproductie te bereiken. Inkomen en welvaart zijn logische gevolgen, bewijs voor de maatschappelijke rol van deze instellingen. Centraal in deze bijdrage staat het archief van polders en wateringen zoals het gevormd werd in de loop der eeuwen als gevolg van hun werking en zoals het tot ons is gekomen. Het op het Rijksarchief te Brugge bewaarde archief was het meest voor de hand liggend studiemateriaal. Maar deze instellingen stonden niet alleen in het bestuurlijk landschap van de Zuidelijke Nederlanden in het ancien regime en van de Belgische Staat nadien. Die contacten met lokale, regionale en centrale besturen waren eveneens aanleiding tot archiefvorming bij die besturen en bieden complementaire, zelfs vervangende informatie wanneer eigen archief door omstandigheden verloren ging. Hierna volgen de voornaamste bepalingen van de Archiefwet van 1955 die van belang zijn voor het hier besproken archief. Verder is er nog aandacht voor enkele aspecten van de archietbewaring: was er een bewust arcbietbeheer in het verleden? Hoe ziet een inventarisschema eruit? Zijn er reeds hanteerbare selectievoorstellen? 1 Wettelijk kader van polder- en wateringenarchief. Inzake arcbietbeheer, bewaring en vernietiging van bescheiden, is het Rijksarchief het enige aanspreekpunt voor deze besturen. Polders en wateringen zijn nl. ingestelde, territoriaal en functioneel gedecentraliseerde openbare besturen, waarop de Archiefwet van 24 juni en haar uitvoeringsbesluiten van 12 december , 23 november 1963 en 9 mei 1969 van toepassing zijn. 1 Inzake principes van archiefbeheer, in het bijzonder toegepast op lokale besturen verwijzen we naar COPPENS H., Archiefbeheer in gemeenten en 0. C.M. W. 's, (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Miscellanea Archivistiva Manuale, nr. 20), Brussel, Belgisch Staatsblad, 12 augustus Belgisch Staatsblad, 20 december 1957.

3 Polders en wateringen: archiefbeheer- 137 Artikel 1 van de Archiefwet bepaalt dat bescheiden van meer dan honderd jaar oud door openbare instellingen op het Rijksarchief kunnen neergelegd worden. Bescheiden van minder dan honderd jaar oud en die geen administratief nut meer hebben kunnen op verzoek van die besturen eveneens op het Rijksarchief neergelegd worden. De mogelijkheid dat polders en wateringen hun archief zelf bewaren blijft dus open. Artikel 2 bepaalt dat dit neergelegde archief niet mag vernietigd worden zonder toestemming van het betrokken bestuur. Aansluitend bepaalt Artikel 5 dat een openbaar bestuur geen bescheiden mag vernietigen zonder de toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde. Artikel 6 tenslotte plaatst de stukken die bewaard worden door een bestuur zoals polders en wateringen onder het toezicht van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde. De op het Rijksarchief neergelegde bescheiden van polders en wateringen van meer dan 100 jaar oud zijn openbaar en kunnen in onze leeszaal worden geraadpleegd. In de praktijk en mits instemming van de betrokken besturen zijn deze archieven reeds na 30 jaar raadpleegbaar. In heel wat gevallen wordt het lot van een archief plots actueel wanneer bij de archiefvormer (centraal kantoor) plaatsgebrek optreedt of wanneer een nieuwe administratieve locatie in gebruik genomen wordt. Concreet wenst men dan ofwel archief te vernietigen ofwel aan het Rijksarchief over te dragen. In beide gevallen moet contact opgenomen worden met het Rijksarchief waaronder het bestuur ressorteert (Brugge, Gent, Kortrijk, Ronse, Beveren-Waas, Antwerpen, Hasselt, Brussel) en legt men een nauwkeurige lijst voor met de reeksen van bescheiden (omschrijving en uiterste data) die men wil neerleggen of vernietigen. Let wel: het is de taak van het betrokken bestuur om vooraf te bepalen of de eigen administratieve bewaartermijn van bepaalde bescheiden verstreken is vooraleer men zich van die documenten mag ontdoen. Het is vervolgens aan het Rijksarchief om in overleg met het betrokken bestuur uit te maken welke bescheiden voor permanente bewaring in aanmerking komen, en welke mogen vernietigd worden. Die keuze (bewaring of vernietiging) gebeurt op grond van selectievoorschriften die door de Rijksarchiefdienst worden opgesteld en gepubliceerd, meestal vergezeld van een institutionele studie, een beschrijving van het wettelijk kader waarbinnen het bestuur opereert, de hieruitvolgende archiefvorming en de

4 138 - M. Vandermaesen verantwoording voor de keuze, d.w.z. bewaring of vernietiging. Hoewel zulke erkende selectielijst nog niet beschikbaar is mogen de besturen niet aarzelen om wanneer nodig het advies van het Rijksarchief in te roepen. Binnen elk bestuur is de verantwoordelijkheid van de ontvanger-griffier voor de archiefzorg nu wettelijk voorzien 4 : Artikel 56 van de huidige Polderwet (idem voor de Wateringenwet) bepaalt uitdrukkelijk dat hij 'verantwoordelijk is voor de bewaring van de boeken, de stukken van comptabiliteit en beheer, alsook het archief van de polder/watering'. Artikel 57 bepaalt dat hij deze bescheiden voorlegt op ieder verzoek van de dijkgraaf, van het bestuur, van de bestendige deputatie of van de gouverneur der provincie. Gedurende 15 dagen voor elke algemene vergadering kan ieder lid inzage nemen van de bescheiden betreffende de punten die aan de orde zijn. Wanneer de vaststelling van de begroting of het onderzoek van de rekeningen aan de orde is ontvangt elk lid uiterlijk 15 dagen voor de algemene vergadering een afschrift van die bescheiden. Van het archief van de polder kan inzage worden genomen door ieder die de toestemming van de dijkgraaf verkregen heeft. Die inzage van archief is verbonden met de wetten op de openbaarheid van bestuur maar moet ook rekening houden met de bescherming van de privacy van de burger. Archiefbeheer in het verleden Archiefbeheer is van alle tijden. Fundamenteel kan men stellen dat archief ontstaat n.a.v. beheer van openbare, persoonlijkeen/of zakelijke rechten. Dit was reeds zo in de Oudheid. Middeleeuwse vorstendommen en kerkelijke instellingen zoals abdijen en kapittelkerken bezaten een ordeningssysteem voor hun archief en stelden inventarissen op. Wateringbesturen deden hiervoor niet onder. Als voorbeeld verwijzen we naar de watering van Moerkerke-Zuid-over-de Lieve (nu Damse Polder). In de 16de eeuw bepaalde haar keure, d.i. de beschrijving van haar wettelijk toegestane rechten en plichten, dat men 'alle de chaeners ende brieven de wateringe toebehorende' moest overschrijven in 4 Wet op de wateringen van 7 juli 1956 (Belgisch Staatsblad, 5 augustus 1956) en de polderwet van 3 juni 1957 (Belgisch Staatsblad, 21 juni 1957).

5 Polders en wateringen: archiefbeheer 'eenen grooten bouc van perkamente', systematisch geordend naar de ligging van de goederen, gewaarmerkt door de handtekening van een notaris, en bewaren in het klooster van Zoetendale (bij Maldegem) 5 Dit 'cartularium', zoals zulk document heette, was een soort centraal register van alle rechten, goederen en inkomsten van de watering. De abt van Zoetendale, die groot gelande was in de watering, moest het register bij de jaarlijkse goedkeuring van de rekening meebrengen. Bestaat dit cartularium nog? Ja, en wel in het archief van het Brugse Jezuïetenklooster, erfgenaam van de goederen van de afgeschafte abdij, en nu bewaard op het Rijksarchief te Brugge. De originele akten van de watering van Moerkerke werden toen echter opgeborgen in een afzonderlijke kist en in bewaring gegeven in het klooster van Spermalie. De heer van Moerkerke, de abdis van Spermalie en het bestuur van de watering bewaarden elk één sleutel van deze kist. Enkele jaren later werd die archiefkoffer hersteld, nog altijd rustend te Spermalie in Brugge, maar ditmaal kwam de sleutel van de heer van Moerkerke in handen van de abt van Zoetendale. Bovendien werd toen uitdrukkelijk gesproken van het volledige archief, incl. de rekeningen, én van drie inventarissen tot en met 1574, waarvan één in de koffer bleef, de tweede bij de abt van Zoetendale en ingebonden in het cartularium, en de derde bij het wateringbestuur. De administratieve zorg ging nog verder vermits men een soort van handboek opstelde met uittreksels uit de belangrijkste akten om 'lichtelicke' (=gemakkelijk) alle bewijzen in rechte terug te vinden, en tenslotte nog een register om er alle ontleningen van archiefstukken in op te tekenen. Beide hulpregisters borg men op in de koffer. Diezelfde bekommernis voor archief vindt men terug bij andere wateringen. Zo liet die van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet in 1734 in het Sintlanshospitaal te Brugge, 'boven de apotheek', een nieuwe bewaarplaats voor archief inrichten, dat tot dan berustte bij een bestuurslid 6 Op 3 maart 1799, bij de heropstarting van de werkzaamheden van polder- en wateringenbesturen op grond van de wet van 4 pluviose VI (23 januari 1798), besloot de centrale administratie van het Leiedepartement dat de 5 Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije, Oorkonden, Rijksarchief Brugge, Watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, 530.

6 140 - M. Vandermaesen Algemene Vergadering van elk bestuur een 'secretaris-bewaerder' met de zorg voor het archief moest belasten. Dit was geen afzonderlijke functie vermits diezelfde secretaris ook secretaris was van het dagelijks bestuur én tegelijk ook ontvanger of 'tresorier' van de instelling. De administratie was wel zo voorzichtig te bepalen dat de secretaris-ontvanger maar één vergoeding zou ontvangen 7 Toegegeven, archiefzorg bleek in het verleden niet altijd te verzoenen met de noden van een vlot dagelijks beheer, nl. de onmiddellijke beschikking over de basisdocumentatie. De praktijk dwong tot oplossingen. Een inventaris van bescheiden, op 1 augustus 1801 gevonden ten sterfhuize van lgnace Maelstaf, ontvanger van de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, bevestigt dat elke ontvanger in de praktijk de bescheiden m.b.t. zijn ambtsperiode thuis bewaarde. Deze van Maelstaf werden na zijn overlijden naar het Sintlanshospitaal overgebracht. Randnotities in die inventaris van 1801 bewijzen dat Maelstafs opvolger slechts de beschikking behield over de omlopers en de verhoofdingboeken. Vermits dit gebruik vaak tot moeilijkheden leidde met de erfgenamen, voorzag het Nieuw Reglement van 1844 de bewaring van het archief 'ten comptoire der regeerders' m.a.w. op de zetel van de instelling zelf. Dit is vandaag nog het geval. Bovendien besliste men de aanwinsten van bescheiden jaarlijks in de algemene inventaris op te tekenen, terwijl uitdrukkelijk vastgelegd werd welke archivalia de secretaris-tresorier ambtshalve in zijn bezit mocht hebben. Wellicht is de strenge opvolging van dergelijke bepalingen door een aantal polder- en wateringbesturen de reden waarom sommige archieven, helaas een minderheid, vrij gaaf tot ons zijn gekomen. Polder- en wateringenarchief op het Rijksarchief te Brugge Het Rijksarchief te Brugge bewaart op dit ogenblik ongeveer 200 strekkende meter polder- en wateringenarchief. In de bijdrage van E. Huys en M. Vandermaesen over 'Polders en wateringen in maritiem Vlaanderen' vindt men o.m. een lijst van die bestanden met een overzicht van hun inhoud 7 Rijksarchief Brugge, Watering van 's Heer Baselishoek, 1.

7 Polders en wateringen: archiefbeheer- 141 (voornaamste reeksen en uiterste data) 8 Zij werden in bewaring gegeven deels in 1939~ omwille van de oorlogsdreiging, deels vanaf 1957, in uitvoering van de Archiefwet De ordening van dit archief is grotendeels klaar en enkele inventarissen verschenen reeds 9 De volledige publicatie zal afgewerkt zijn in De oudst bewaarde bescheiden in deze archieven betreffen meestal cartularia, enkele keuren of oorkonden. Enkele voorbeelden: Eiensluis 1559, Groot Reigarsvliet 1538, Greveninge 1510, Romboutswerve 1545, Kerkwatering Oostkerke 1517, 's Heer Baselishoek 1550, de Broek 1497, Maldegemse Polder 1600, Moerkerke Zuid over de Lieve 1300, Stampershoek 1659, Sint Jobspolder 1547~ Blankenberge 1407, Gistel Oost over de Ware 1540, Gistel West over de Ware 1552, Noordwatering Veume Vanaf de jaren bleven reeksen rekeningen bewaard, terwijl de brede waaier van bescheiden pas vanaf 1800 ter beschikking staat. Verlies van archief kon in het verleden het gevolg zijn van oorlog of brand, of van vroegere bewuste selecties mits bewaring van fundamentele bescheiden zoals een cartularium, de keure en privilegies, en rekeningen. Gedane zaken nemen geen keer. We moeten er trouwens eerlijk in zijn: in een 'papier-maatschappij' hebben de selectielijsten van het Rijksarchief ook de bedoeling het kaf van het koren te scheiden. 8 HUYS E. en VANDERMAESEN M., Polders en wateringen in maritiem Vlaanderen, (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Miscellanea Archivistica Studia, nr. 123), Brussel, 2000, p HUYS E. en V ANDERMAESEN M., Inventaris van het archief van de Zwinpolder en rechtsvoorgangers, (Rijksarchief te Brugge, Inventarissen, nr. 44), Brussel, Het betreft het archief van de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, de watering van Romboutswerve, de watering van 's Heer Baselishoek en de kerkwatering van Oostkerke, de watering van Volkaartsgote, de watering van de Passluis, de Generaliteit van de Hazegrassluis, en het Oostwaterschap van de Leopoldsvaart. HUYS E. en VANDERMAESEN M., Inventaris van het archiefvan de Zandvoordepolder en rechtsvoorgangers, (Rijksarchief te Brugge, Inventarissen, nr. 45), Brussel, Het betreft het archief van de watering van de drie geünieerde polders van Zandvoorde en Oudenburg, de watering van de oude en nieuwe polder van Zandvoorde, en de watering van de Zandvoordepolder. HUYS E. en VANDERMAESEN M., Inventaris van het archief van de polder van Sint Trudoledeken en rechtsvoorgangers, Rijksarchief te Brugge, Inventarissen, nr. 48), Brussel, Het betreft alleen het archief van de watering van het Sint-Trudoledeken.

8 142- M. Vandermaesen Inventarisschema Een archiefinventaris illustreert doorheen zijn structuur en inhoud van de beschreven bestanden de taken en aktiviteiten van de betrokken polder of watering. Het Rijksarchief houdt volgend inventarisschema aan: 1. Algemeen bestuur: Wetten, reglementen, statuten - Algemene vergaderingen - Bestuursvergaderingen - Briefwisseling - Personeel - Archief. 2. Goederen en goederenbeheer: 2.1. Patrimoniumbeheer: bezittingen, verkopingen, verpachtingen; 2.2. Uitbatingsbeheer: omlopers, verhoofdingen, kadastrale leggers en mutaties - schouwingen, delven en reiten, aanleg en onderhoud van dijken, waterlopen en wegen, bruggen, sluizen, syphons, enz. 3. Boekhouding: begrotingen, rekeningen, bewijsstukken bij rekeningen, onderliggende bescheiden zoals grootboeken, journalen, kasboeken enz., geschotrollen, ontvangstenboeken. 4. Processen en geschillen. Deze kunnen eventueel op een geëigende plaats bij goederenbeheer of boekhouding ondergebracht worden. 5. Kaarten en plannen: dit hoofdstuk is een praktisch gevolg van een oude traditie bij sommige besturen om kaarten omwille van hun formaat afzonderlijk te bewaren. Die traditie kan o.i. geen kwaad zolang de band tussen kaart en dossier via verwijzingen in de inventaris herkenbaar blijft. Voorschriften of voorstellen om tot een uniform ordeningsschema voor polder- en wateringenarchief te gebruiken bestaan niet. Elke ontvangergriffier is vrij dit in eer en geweten te organiseren. Toch lijkt het me nuttig over dergelijk schema te beschikken en het toe te passen. Dit moet mogelijk zijn vermits deze besturen optreden in éénzelfde wettelijk kader waaruit identieke organisatie, taken en taakonderdelen voortvloeien, én een inhoudelijk gelijke archiefproductie. Bij aanvragen tot vernietiging van archief of bewaargeving bij het

9 Polders en wateringen: archiefbeheer Rijksarchief hoort steeds een gedetailleerde lijst van bescheiden. Mits duidelijke afspraken weten beide partijen dan nauwkeurig over welke bescheiden het gaat. Hierbij kan geen sprake zijn van inmenging van het Rijksarchief in de bestuursorganisatie, maar is dit een toepassing van artikel 6 van de Archiefwet dat aan de Algemeen Rijksarchivaris bevoegdheid verleent tot toezicht op het polder- en wateringenarchief. De hoofdindelingen van voormeld schema - Algemeen beheer, beheer van onroerende goederen, uitbatingsbeheer, financieel beheer - spreken a.b. w. voor zich en worden door de besturen waarmee we contact hadden inderdaad toegepast. Toch blijkt de verdere invulling ervan voor verbetering vatbaar. Zo horen dossiers van specifieke wegen- of rioleringswerken, kantoorkosten, of exploitatiekosten van materieel, niet thuis onder 'algemeen beheer', maar eerder onder 'Uitbatingsbeheer' of het 'Financieel beheer'. Het samenstellen van een werkzaam inventarisschema, rekening gehouden met de actuele archiefvorming, kan best gebeuren in overleg met mensen 'van het terrein', waarbij het Rijksarchief de coördinerende taak op zich neemt. Voorstellen kunnen dan voor advies (bijv. via de Vlaamse Vereniging van polders en wateringen) aan de besturen voorgelegd worden. Ook de samenstelling van een bewaar- en vernietigingslijst is een noodzaak en kan op dezelfde wijze aangepakt worden. Bewaren, selecteren, vernietigen Bij bewaring eo/of vernietiging moeten toch enkele pnnctpes voor ogen worden gehouden. Dit komt reeds tegemoet aan een aantal onuitgesproken vragen van verschillende besturen. Bij bewaargeving van archief bij het Rijksarchief moeten de bescheiden 30 jaar oud zijn en geen administratieve waarde meer hebben. Dit betekent dat op dit ogenblik bescheiden tot 1970 kunnen aangeboden worden. Bovendien moet het minstens gaan om een archiefblok van 10 jaar, bijv. de jaren Op basis van de ons toegezonden gedetailleerde inventaris zal meegedeeld worden wat mag vernietigd worden en wat voor overdracht in aanmerking komt. De over te dragen stukken worden verpakt in zuurvrije dozen en mappen (te bestellen bij het Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel,

10 144 - M. Vandermaesen diverse formaten beschikbaar, bij de besteller afgeleverd, prijslijst te bekomen), en zijn vergezeld van een zogenaamde overdrachtslijst die het inventarisschema volgt en doorlopend genummerd is. Volgens het uitvoeringsbesluit bij de Archiefwet komt het vervoer ten laste van het betrokken bestuur. Wat vooraf ging betekent niet dat een polder- of wateringenbestuur 40 jaar moet wachten om plaatsruimte te winnen. Van zodra de eigen administratieve bewaartermijnen van bepaalde bescheiden verlopen zijn (bijv. na 5 jaar, na 10 jaar) en voor zover ze niet voor bewaring door het Rijksarchief weerhouden werden, mogen ze vernietigd worden, steeds na voorafgaande vraag bij het Rijksarchief. Wat daarvan toch voor het Rijksarchief bestemd is wordt verder door het bestuur bewaard tot aan de overbrengingsdatum (na 30 jaar). Wat komt concreet voor bewaring of vernietiging in aanmerking? Een erkende selectielijst is er nog niet, en het kan ook niet de bedoeling zijn die hier vast te stellen. Ik wil gewoon de denkwijze van de archiefpraktijk duidelijk maken. Het blijft een algemeen principe dat de permanent te bewaren bescheiden latere generaties in staat moeten stellen de taken en de werking van een polder- en wateringenbestuur te herkennen. Ik geef maar enkele voorbeelden. De afdeling (Algemeen) Bestuur levert de belangrijkste documenten op. Te bewaren zijn: Algemene onderrichtingen van overheden (wetten, omzendbrieven, rechtspraak, enz). Deze komen ongetwijfeld in alle archieven voor en kunnen later nog het voorwerp van selectie uitmaken. Specifieke onderrichtingen (huishoudelijk reglement, bijzonder politiereglement). Kaarten en plannen, dossiers inzake gebiedsuitbreiding of fusie van besturen. Hierbij sluit aan de plaats van de polder of watering in de 'Groene Hoofdstructuur Vlaanderen, de Gemeentelijke Natuur- en ontwikkelingsplannen, het Structuurplan Vlaanderen, het specifieke Structuurplan Kustzone, enz. Verslagen van algemene vergaderingen en notulen van bestuursvergaderingen.

11 Polders en wateringen: archiefbeheer Algemene briefwisseling: repertoria van ingekomen en uitgegane briefwisseling zijn te bewaren. Bij de eigenlijke briefwisseling mogen 'routinestukken' vernietigd worden, zoals begeleidingsbrieven, ontvangstmeldingen, uitnodigingen, aanmaningen enz. Goederenbeheer De werking van polder- en wateringenbesturen strekt zich uit over een privaat domein (het eigen onroerend en roerend patrimonium, en de uitbating van rechten), en over een openbaar domein waar wettelijk omschreven taken uitgeoefend worden. We zien dus een afdeling Beheer van patrimonium en een afdeling Uitbatingsbeheer. Dit laatste kan op zijn beurt onderverdeeld worden in een hoofdstuk Vergunningen en werken ten bate van Derden, en eigen Openbare Werken. Beheer van patrimonium Te bewaren zijn: Akten van aankoop, verkoop van gebouwen, waterlopen, wegen dijken, gronden, en hun ruiling. Aansluitend hierbij akten van onteigeningen van gelijkaardige goederen. Hierbij zijn de notariële akten, opmetingen en bijhorende plannen te bewaren. Akten van verpachting van eigendommen: te vernietigen na verloop van hun rechtsgeldigheid. Dit kan aangezien worden als routinebeheer en sporen ervan zijn terug te vinden op het niveau van de rekeningen. Onder verpachting van jacht- en visrechten vindt men meestal de uitnodigingen tot betaling van deze rechten: te vernietigen. Uitbatingsbeheer Inzake richtlijnen voor bewaring en vernietiging van bescheiden betreffende Openbare Werken uitgevoerd door een bestuur kan men zich laten leiden door de voorstellen geformuleerd door G. Maréchal voor de Dienst

12 146- M. Vandermaesen Openbare Werken van gemeentebesturen 10 Een algemeen toepasselijke administratieve bewaartermijn is hier niet bij voorbaat vast te stellen. Bepaalde werken en gebouwen blijven lange tijd bestaan of hebben langdurige gevolgen. Daar de verantwoordelijkheid van de aannemer bij werken in de regel 10 jaar na de definitieve oplevering bedraagt, is dit de minimale administratieve bewaartermijn. Inzake selectie verwijzen we naar de algemene regel dat akten en bescheiden nodig voor de kennis van rechten en plichten bewaard blijven. Concreet: dossiers van werken Plannen, maquettes, foto's, verslagen en adviezen van bevoegde diensten, dossiers van voorontwerpen en definitieve ontwerpen: bewaren. Aanneming van de werken (met gunning, contracten, enz), algemene aanemingsvoorwaarden, bijzonder bestek (=lastenboek): bewaren. Aanbesteding: offerte waarop ingegaan werd en proces-verbaal van aanwijzing van de aannemer: bewaren. Bewijzen van publiciteit, offertes waarop niet ingegaan werd: vernietigen. Uitvoering van het werk: uitvoeringsplannen, verslagen van architecten (indien erbij betrokken), bescheiden rond voorlopige oplevering, p.v. van definitieve oplevering: bewaren. Levering van materialen, notulen van werfvergaderingen: vernietigen behalve m.b.t. werken met historische waarde. Loonstaten: na 30 jaar vernietigen. Dossiers en stukken inzake gewone ruimings-, herstellings- of onderhoudswerken: vernietigen. Eindafrekening: bewaren. Personeelsbeheer. Rekening gehouden met de verdediging van pensioenrechten van voormalige werknemers stelt men voor personeelsdossiers pas na 100 jaar te vernietigen. Dossiers van personeel dat geen pensioenrechten heeft opgebouwd na 10 jaar 10 Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies, MARECHAL G. (red.), dl. 11 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea Archivistica Studia, nr. 7), Brussel, 1990, p

13 Polders en wateringen: archiefbeheer vermetlgen. Aanbevolen wordt de dossiers van leidinggevende personeelsleden te bewaren. Naast Openbare Werken is het Financieel beheer één der hoofdmoten in een polder- of wateringarchief Ook hier weer verwijzen we naar de lijsten van G. Maréchal 11 Enkele voorbeelden: De goedgekeurde dienstjaarrekeningen, en het grootboek: blijven permanent bewaard. Andere bescheiden zoals kasdagboeken enz. 30 jaar bewaren, dan vernietigen. Bewijsstukken bij rekeningen vanaf 1945 om de 5 jaar permanent te bewaren. De andere na 30 jaar vernietigen. Facturen en dubbels van facturen: voor zover ze niet als bewijsstukken bij rekeningen gelden: te vermettgen. Mandaatboeken: na 10 jaar vernietigen. Rekeninguittreksels: na 10 jaar vernietigen. Belastingkohieren: indien niet bewaard als bewijsstukken bij rekeningen, na 30 jaar vernietigen mits om de 10 jaar één exemplaar te bewaren. Bijzondere aandacht moet ook gaan naar de wetenschappelijke medewerking van polder- en wateringbesturen aan milieuprojecten. Ik denk aan 'vis- en palingmigratie', het 'Plan boomkikker' (van belang in Limburg en in Heist), 'week van de Zee', lokale natuurbezoekerscentra, enz. Dossiers te bewaren. Een definitieve bewaar- en vernietigingslijst zal in detail op de totale archiefproductie van de besturen ingaan. Besluit Polder en wateringarchieven bevatten de elementen van een verhaal van goede en slechte tijden. Laat ons samen de hoofdstukken van dit verhaal voor het nageslacht bewaren door ons blijvend in te zetten voor de bewaring van dat archief. Er is nog werk op de plank, maar het is te doen. Maurice V ANDERMAESEN 11 MARECHAL G., Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies, dl. I, (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Miscellanea Archivistica, nr. XLI), Brussel, 1986, p ,

14

Selectie en raadpleging van parochiearchieven

Selectie en raadpleging van parochiearchieven Selectie en raadpleging van parochiearchieven Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven Leuven, 30 mei 2015 Marc Carnier Rijksarchief Leuven Joris Colla KADOC-KU

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Processies en documentair erfgoed

Processies en documentair erfgoed Processies en documentair erfgoed Joris Colla KADOC-KU Leuven Studiedag Op handen gedragen Leuven, 16 november 2013 Inhoud 1. Het archief als collectief geheugen van een processie 2. Zorgen voor de toekomst:

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

In totaal beheert hij zo ongeveer 2,5 à 3 strekkende kilometer papieren archief.

In totaal beheert hij zo ongeveer 2,5 à 3 strekkende kilometer papieren archief. Jaarverslag 2010 De archivaris staat in voor het archiefbeheer in 12 Meetjeslandse OCMW s, nl. de OCMW s van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint- Laureins, Waarschoot,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens 10 april 2013 Lovendegem Het grootste deel van 2012 stond de archivaris in voor het archiefbeheer in 12 Meetjeslandse OCMW s, nl. de OCMW s van Aalter, Assenede,

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Bijlage van het Ministerieel besluit van 2 september 2011 (Belgisch Staatsblad, 23 september 2011)

Bijlage van het Ministerieel besluit van 2 september 2011 (Belgisch Staatsblad, 23 september 2011) Bijlage van het Ministerieel besluit van 2 september 2011 (Belgisch Staatsblad, 23 september 2011) A. REPRODUCTIE 1. Afdrukken of scans van microfilms (A4 per pagina) door de lezer gemaakt 0,25 door personeel

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

NATURALISATIES. Huishoudelijk reglement van de commissie (Aangenomen door de plenaire vergadering op 28 februari 2002) Artikel 1

NATURALISATIES. Huishoudelijk reglement van de commissie (Aangenomen door de plenaire vergadering op 28 februari 2002) Artikel 1 NATURALISATIES Huishoudelijk reglement van de commissie (Aangenomen door de plenaire vergadering op 28 februari 2002) Artikel 1 De commissie voor de Naturalisaties, hierna genoemd de commissie, wordt bijeengeroepen

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

UW ARCHIEF VERHUIST OOK! Hoe pakt u de archiefverhuizing aan? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

UW ARCHIEF VERHUIST OOK! Hoe pakt u de archiefverhuizing aan? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 2 U verhuist? UW ARCHIEF VERHUIST OOK! Hoe pakt u de archiefverhuizing aan? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, Advisering en Coördinatie

Nadere informatie

ARCHIVEREN KAN JE LEREN

ARCHIVEREN KAN JE LEREN Documenten op de archiveertafel, Archief de Bergeyck foto Grafische Dienst Beveren ARCHIVEREN KAN JE LEREN Les 3 Praktijk Piet Van Bouchaute, stadsarchivaris Sint-Niklaas Carine Goossens, gemeentearchivaris

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896)

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.09 Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) 1897-1953 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen

Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen Inleiding Voorbereiding Ordenen van de repertoria en minuten Een voorlopige inventaris opmaken - Samenstelling

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK

Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK BE-A0511_107636_105765_DUT Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p

Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p BE-A0513_101300_100184_DUT Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p. 45-48. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Plantage La Prosperité (District Boven-Para, Suriname),

Inventaris van het archief van de Plantage La Prosperité (District Boven-Para, Suriname), Nummer archiefinventaris: 2.20.37.05 Inventaris van het archief van de Plantage La Prosperité (District Boven-Para, Suriname), 1823-1924 Auteur: A.Th. Pengel Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Stad Landen archiefreglement en leeszaalreglement

Stad Landen archiefreglement en leeszaalreglement Stad Landen archiefreglement en leeszaalreglement 1. Inleiding Goede dienstverlening is gebaseerd op regels en duidelijke afspraken. Die regels en afspraken over het stadsarchief worden vervat in het archiefreglement

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris Wat is archief? Waarom archief bewaren? Hoe archief bewaren? Wat is archief? Wat is archief? Wat is archief?

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline,

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, Nummer archiefinventaris: 2.09.41 Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, 1953-1996 V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is written in Dutch. 2.09.41 Hof van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER Impact op de betaling van de verschuldigde kosten voor het verrichten van de hypothecaire publiciteit INLEIDING De hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 15/2010 van 21 april 2010 Betreft: voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief en het

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN ( )

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN ( ) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN (1886-2013) 7/3/2016 1 1. Inleiding Op 1 oktober 2015 sloot de schuttersgilde Sint-Sebastiaan voor haar archief een bewaargevingscontract

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie