Algemene situering van het archiefbeleid van de ombudsman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene situering van het archiefbeleid van de ombudsman"

Transcriptie

1 Algemene situering van het archiefbeleid van de ombudsman 1. Artikel 22quater, Vlaams ombudsdecreet luidt: De Vlaamse ombudsman is verantwoordelijk voor de zorg en organiseert het beheer van het archief van de ombudsdienst. De archiefzorg en de uitvoering van het archiefbeheer, alsook de toegang tot de archiefdocumenten verlopen volgens de standaarden en praktijken die het Vlaams hanteert voor zijn archief. De archiefselectielijsten worden op voorstel van de Vlaamse ombudsman goedgekeurd door het Vlaams of een door het Vlaams aangewezen orgaan. Op 26 mei 2015 keurde het Vast ureau (dat immers door de plenaire vergadering daartoe werd aangewezen), op voorstel van de Vlaamse ombudsman, de archiefselectielijst van de ombudsman. Rode draad in de archiefselectielijst, is de keuze om maximaal te steunen op standaarden en praktijken en daarbij ook schaduwarchivering te vermijden, alsmede té overdreven opslag- en beheerskosten. Voorts is de acquisitiepolitiek van het archief van de Vlaamse Ombudsdienst erop gericht het handelen van de Vlaamse Ombudsdienst in zijn hoofdlijnen en in zijn bijzonderheden te kunnen reconstrueren. De acquisitie focust in die zin op de bestuurlijk-administratieve archieven, de archieven die de neerslag vormen van het beleid en de werking van de Vlaamse Ombudsdienst. De archiefbronnen die aldus verworven worden zijn van juridisch, administratief, historisch en/of maatschappelijk nut voor later hergebruik. Criteria - wettelijke en administratieve verplichtingen in bepaalde gevallen wordt de permanente bewaring van specifieke documenten voorgeschreven in de wet- en regelgeving; - de relatieve informatiewaarde mate van volledigheid van de informatie (speelt onder meer bij de selectie van documenten die gelijksoortige informatie bevatten, waarbij steeds zal worden geopteerd voor de bewaring van documenten waarin de informatie het meest volledig is); mate van uniciteit van informatie (gaat het om uniek, onvervangbaar materiaal of is er elders gelijksoortige informatie aanwezig?); schaduwarchief of niet (documenten moeten bewaard worden op het verantwoordelijke bewaarniveau. Doorgaans het niveau waar de documenten in hoofdzaak zijn behandeld, niveau verantwoordelijk voor de taak/opdracht); zeldzaamheid van informatie; synthetisch karakter van de documenten; documenten die een toegang vormen op andere documenten (vb. fiches, indexen, registers,..); Archief Vlaamse Ombudsdienst 1

2 - aard van de gegevens informatie over de aard de werking en organisatie van de archiefvormer documenten die de hoofdlijnen van het functioneren van de organisatie weergeven (vb. documenten m.b.t. de organisatorische ontwikkelingen, ontwikkeling van bevoegdheden, ); documenten die het beeld van het gevoerde beleid versterken (vb. beleidsvoorbereidende dossiers, instructies, rapporten); documenten die inzicht geven in het uitvoeren van de taken; essentiële gegevens voor de reconstructie van het verleden; documenten die rechten en plichten vastleggen (vb. akten, overeenkomsten, protocollen, ); informatie over belangrijke en bijzondere gebeurtenissen of periodes. In het algemeen kan men stellen dat documenten en gegevens die aan geen van hogergenoemde bewaarcriteria voldoen, weinig, geen of kortstondige waarde hebben en na afloop van de nuttige administratieve bewaartermijn vernietigd kunnen worden. Nadere motivering gehanteerde criteria 2. De Vlaamse Ombudsdienst is effectief gestart op 1 maart 1999, in wat indertijd nog een meer bescheiden digitale omgeving was. Het archief van deze periode bestaat voornamelijk uit documenten op papier, die minutieus werden gedocumenteerd (naar inspiratie van de indertijd gangbare standaarden binnen de parlementaire gemeenschap) en nu worden bijgehouden in een eigen archiefruimte van de ombudsman, binnen de archieven. In dat archief bevinden zich o.m. ook de zogenaamde dossiers van burgers bij de ombudsman van 1999 t/m 2008 (van dossier tot ). Latere dossiers bestaan enkel in digitale vorm (tot en met 20 juni 2013 draaiden die dossiers onder een digitaal CRM beheersysteem Ombis. Sedert 21 juni 2013 draaien de dossiers onder het systeem ravo). De wens om deze dossiers integraal te bewaren en bij te houden, vormt de kern van deze selectie, aangezien ze elke van een burger uitgaande contactname documenteren, alsmede de reactie van de ombudsman. In zo n dossier zit dus telkens: (1) een eerste stuk, dat de contactname documenteert (doorgaans een mail van de burger aan de ombudsman; soms ook een formulier dat een telefoongesprek documenteert of een mondelinge intake tijdens een persoonlijk onderhoud). (2) Elk dossier documenteert tegelijk ook de reactie van de ombudsman (een rechtstreekse reply of een uitwisseling van stukken met bestuursinstanties, een formulier dat mondelinge interventies documenteert, een afsluitend rapport dat verzoening vaststelt, al dan niet in combinatie met aanbevelingen aan de verzoeker en overheid, ). 3. ij het maken van de verschillende keuzes rond wat bewaard wordt en wat niet, vertrekt de Vlaamse Ombudsdienst in eerste instantie vanuit de eigen opdrachten, die bepaald staan in het Ombuds- en Klachtendecreet. Die opdrachten komen erop neer dat: - de ombudsman individuele klachten onderzoekt van burgers; de standpunten in die zaken probeert te verzoenen; en desgevallend aanbevelingen formuleert. Het is precies deze opdracht, die wordt bedoeld met wat we hiervoor de Archief Vlaamse Ombudsdienst 2

3 dossiers van de ombudsman hebben genoemd. Al wat de behandeling van die dossiers betreft, krijgt een digitale weerslag in ravo en wordt er ook gearchiveerd. Merk overigens op dat bijvoorbeeld ook de zogenaamde klokkenluiderszaken van de ombudsman of de zaken, waarin de ombudsman een speciale procedure gebruikt, zoals een nota aan de commissie, vallen onder dossiers van de ombudsman. De archivering van deze dossiers is essentieel en tegelijk ook confidentieel, aangezien het gaat om de vertrouwelijke gegevens van de vele duizenden burgers, die sedert de oprichting van de dienst in 1999, zich in vertrouwen tot de ombudsman hebben gericht (op 31 december 2014 rapporteerde de ombudsman dat er zich op dat moment, na vijftien jaar werken, in totaal dossiers door de ombudsman behandeld zijn). Het spreekt derhalve voor zich dat de toegang tot dit archief beperkt blijf tot de medewerkers van de dienst in het kader van dienstwerkzaamheden en dat er voorts slechts zeer uitzonderlijk toegang kan zijn (bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek). - Voorts ontvangt de ombudsman de klachtenrapporten van de verschillende Vlaamse overheidsdiensten (en de ombudsman heeft de gewoonte om deze klachtenrapporten te bundelen tot een jaarlijks Vlaams klachtenboek). Deze klachtenboeken zijn volledig digitaal en worden ontsloten via de website van de Vlaamse Ombudsdienst. Ook deze klachtenboeken wenst de Vlaamse Ombudsdienst definitief te bewaren, aangezien ze cruciale getuigen zijn van de ontwikkeling van het klachtenmanagement binnen de Vlaamse overheid. - Wat voorafgaat, geldt overigens ook integraal voor de publieke toelichting bij de werkmethoden van de ombudsman; deze werkmethoden worden spaarzaam (maar toch af en toe, eens om de twee jaar ongeveer) verfijnd en bekendgemaakt via de website van de ombudsman. Specifiek deze werkmethoden zullen integraal en definitief bewaard worden, in tegenstelling tot de website zelf. Hier zal er eens per jaar een snapshot zijn, om de historiek te kunnen reconstrueren van de communicatie naar de burger. - De ombudsman maakt ook een jaarverslag, dat echter (samen met de behandeling ervan in de verschillende parlementaire commissies) wordt ontsloten via de aire Stukken (met vast Stuknummer 41). Wat de archivering betreft, kan daarom worden verwezen naar het overeenstemmende regime bij het Vlaams, met inbegrip van de evidente noodzaak om alle parlementaire stukken integraal en definitief te bewaren. - De ombudsman en zijn medewerkers worden ook regelmatig gevraagd voor publieke en semi-publieke optredens via netwerken, gastcolleges, congressen, wetenschappelijke tijdschriften, enzovoorts. Soms organiseert de ombudsman ook zelf een colloquium of netwerkdag (laatst in het najaar van 2014 bijvoorbeeld voor de klachtenbehandelaars in de sociale huur) of maken stagiairs een verslag van hun stage bij de ombudsman. De Vlaamse Ombudsdienst voert daarbij een maximaal transparant beleid met telkens een weerslag op de website van de ombudsman, rubriek home en vervolgens rubriek documentatie. Ook deze documenten wenst de Vlaamse Ombudsdienst integraal en definitief te bewaren, als getuigenissen van het werk van de Ombudsman. - Overigens is de ombudsman ook intern (Yammer) en extern (Facebook, Twitter) actief in de sociale media. Het is een bewuste keuze om deze sociale media niet te archiveren. Enerzijds, omdat archivering slechts zou betekenen Archief Vlaamse Ombudsdienst 3

4 dat er op die manier een schaduw-archief wordt georganiseerd van kerndocumenten (een klacht, die binnenkomt via Twitter of Facebook, zal namelijk ook sowieso worden opgeslagen in ravo en op die manier in de archieven terechtkomen); maar, anderzijds, toch ook om de interne free speech op Yammer alle ruimte te laten. De prille ervaringen met Yammer leren immers dat de kracht van dit kanaal precies schuilt in het vrijblijvend karakter ervan, waardoor het een bewuste beleidskeuze van de ombudsman is om de medewerkers in de grootst mogelijke vrijheid te laten verkeren op Yammer. Archivering is niet compatibel met dat beleid. Een vergelijkbare redenering geldt overigens voor de meer confidentiële networking door het ombudsteam, zoals kennismakingsgesprekken met nieuwe leidinggevenden bij de overheid. - Tenslotte zijn er de (niet decretaal voorgeschreven) beheerdocumenten van de ombudsman. Zo startte de huidige ombudsman zijn mandaat in 2010 met een beleidsplan , dat jaarlijks verder wordt uitgewerkt in jaarplannen, die tegelijk een voortgangscontrole zijn, zie bijvoorbeeld laatste Parl St. VlP, , nr. 45-A/1 van 15 december 2014, dat uitgebreid ingaat op de evoluties de laatste 5 jaar in en om het werk van de Ombudsman. Ook deze documenten worden ontsloten via de website van de ombudsman, maar de ombudsman laat de evaluaties en jaarplannen ook telkens opnemen in de begrotingsstukken van de Vlaamse Ombudsdienst (met vast stuknummer 45- A). Om die reden, kan dus opnieuw worden verwezen naar respectievelijk het regime voor de site van de ombudsman en naar het overeenstemmende regime, voor wat betreft de archivering van het financieel beleid. Daarnaast zijn er de generieke, organisatorische stukken in het kader van de werking van de dienst (bijvoorbeeld de agenda s en de verslagen van het wekelijks teamoverleg), het personeelsbeleid en het financieel beleid. Voor de archivering, kan de ombudsman integraal verwijzen naar de overeenstemmende archiefselectielijsten, aangezien de ombudsman zich volledig inschrijft in de methoden en werkwijzen van het Vlaams, in concreto beschikt ook de ombudsman over een zogenaamde H-schijf met een map Interne werking. Archief Vlaamse Ombudsdienst 4

5 Archiefselectielijst Omschrijving functie/archiefdocume nten ijkomende informatie/bijkome nde identificatie van de documenten Definitiev e bestemmi ng : blijvend bewaren V: vernietige n S: selectie, zijnde niet integraal bewaren maar partieel Aanbevolen vernietigin gs-termijn Toelichting bij de selectievoorschrif ten Decretale opdrachten 1. Dossierbehandeling - Klachtendossiers, aanbevelingen (beleidsadviezen) en klokkenluidersprotoc ol - beschrijving werkmethoden ombudsman bij zijn dossierbehandeling Het persoonlijk secretariaat van de Ombudsman staat in voor de bewaring; het bewaarniveau is de Vlaamse Ombudsdienst zelf 2. Klachtenboeken 3. Jaarverslagen - formeel georganiseerde luik - meer informeel georganiseerde luik, zijnde de verslaggeving omtrent de publieke en semi-publieke optredens van de Vlaamse Ombudsdienst Onder het formeel georganiseerde luik van deze rubriek vallen ook de verslagen van de parlementaire bespreking in commissie van het jaarverslag; alsmede de verslagen van andere hoorzittingen met de ombudsman (zie artikel 19, Ombudsdecreet, dat de voorwaarden regelt van het hoorrecht van de ombudsman) Het persoonlijk secretariaat van de Ombudsman staat in voor de bewaring; het bewaarniveau is de Vlaamse Ombudsdienst zelf Worden gepubliceerd als air Stuk, waardoor verwezen kan worden naar de regeling binnen het Archief Vlaamse Ombudsdienst 5

6 Organisatie en werking van de dienst 1. Werking, o.m. agenda s en verslagen van het intern werkoverleg (met inbegrip van eventuele projecten) 2. Financiën. Dossiers inzake het financieel beleid van de dienst, met inbegrip van de meerjarenbegroting, de begroting, en de boekhouding; alsmede ook de mandaatplanning (beleidsplannen en jaarwerkplannen van de mandaathouder) 3. Personeel. Functiebeschrijvingen, vacatures, selectieprocedures, personeelsdossiers, met inbegrip van documenten betreffende evaluatie, verlof, / V Het persoonlijk secretariaat van de Ombudsman staat in voor de bewaring; het bewaarniveau is de Vlaamse Ombudsdienst zelf, de zogenaamde H-schijf interne werking, waardoor verwezen kan worden naar de regelingen binnen het Worden gepubliceerd als air Stuk, waardoor verwezen kan worden naar de regelingen binnen het Het schaduwarchief bij het secretariaat van de ombudsman wordt vernietigd bij de uitdiensttreding; voor het overige is het bewaarniveau het (directie Administratie) en kan er worden verwezen naar de regelingen binnen het Archief Vlaamse Ombudsdienst 6

7 Communicatie-instrumenten 1. Website S 2. Sociale media (facebook, twitter, yammer) V Minimaal 1 snapshot per jaar Volgens eigen regime van de onderscheiden sociale media Archief Vlaamse Ombudsdienst 7

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

Selectielijst Toeslagen

Selectielijst Toeslagen Selectielijst Toeslagen Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/Toeslagen Over de periode 2004 - Opgesteld

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

2012-0302 PER KAPUY Rapport van 24 januari 2013

2012-0302 PER KAPUY Rapport van 24 januari 2013 2012-0302 PER KAPUY Rapport van 24 januari 2013 Vooraf Voor de welvaart van ons allemaal, leveren loodsen aan onze gemeenschap een cruciale overheidsdienst. Loodsen dragen namelijk bij tot een vlot en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk vzw Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel http://www.socius.be Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 1. Vooraf Naar analogie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie 2009 Herziene versie / december 2009 Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Opdrachtgever: Ministerie van

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie