Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche"

Transcriptie

1 De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche Postbus AN Den Haag Bestelnummer 614 versie juli 2007 Gerichte inspecties in uw branche

2 De belangrijkste arbeidsrisico's in de autoschadeherstelbranche Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arborisico s in de autoschadeherstelbranche, de branche waartoe uw bedrijf behoort. U kunt lezen wat u daarvoor moet regelen en waar de Arbeidsinspectie bij inspecties op zal letten. Investeren in goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan het gezond houden van uw werknemers en uw bedrijf. In de autoschadeherstelbranche hebben de belangrijkste arborisico s te maken met: gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar pagina 13 geluid pagina 20 fysieke belasting pagina 24 machineveiligheid pagina 29 De Arbeidsinspectie controleert tijdens een inspectie specifiek op deze arbeidsrisico s. Met deze brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden. Op andere onderwerpen inspecteert de Arbeidsinspectie alleen als daar een concrete aanleiding voor is. In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen: welke verplichtingen u als werkgever heeft; hoe een bedrijfsinspectie verloopt. In het tweede deel vindt u: de belangrijkste arbeidsrisico s in uw branche uitgewerkt; de inspectienormen per arbeidsrisico; verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen om aan de regels te voldoen. 2 3

3 Deel 1 Veiligheid en gezondheid, uw zorg De Arbeidsinspectie bij u op bezoek Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Daarvoor organiseert u het werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid van uw werknemers. Kennis van de risico's is hiervoor een belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). RI&E en plan van aanpak Een RI&E is voor ieder bedrijf verplicht. De FOCWA heeft voor de autoschadeherstelbranche een erkend branchespecifiek RI&E-instrument beschikbaar ( Met de resultaten van de RI&E stelt u een plan van aanpak op. Dit kunt u zelf doen of uitbesteden aan een derde partij. U bent verplicht uw RI&E inclusief het plan van aanpak te laten toetsen. Een gecertificeerde deskundige die aan uw bedrijf verbonden is of een gecertificeerde arbodienst kan dit doen. Voor bedrijven met ten hoogste 25 werknemers geldt een uitzondering. De deskundige toets hoeft dan niet te worden uitgevoerd, mits gebruik gemaakt wordt van een erkend branchespecifiek RI&E-instrument dat in de CAO is opgenomen. In het plan van aanpak beschrijft u: welke verbeteringen u gaat doorvoeren; welke verbeteringen prioriteit hebben; wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn; wie voor de uitvoering verantwoordelijk is. Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten: Risico s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen (bijvoorbeeld vervanging door watergedragen lakken, machines die minder geluid en/of trillingen veroorzaken). Is deze bronaanpak redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische en/of economische redenen), dan treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn (bijvoorbeeld ventilatie, afschermen van een machine). In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanpak aan de bron of een algemeen beschermende aanpak te kiezen. In die gevallen stelt u persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de werknemers (bijvoorbeeld gelaatsmaskers, handschoenen, gehoorbescherming) waarbij u ook toeziet dat deze gebruikt worden. Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie. Hoe verloopt een bedrijfsinspectie? De Arbeidsinspectie inspecteert uw arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de bepalingen in de Arbowet en -regelgeving. Bij aanvang van de inspectie in uw bedrijf zal de inspecteur meestal vragen of een lid van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij de inspectie aanwezig wil zijn. Deze personen hebben op basis van de wet dit vergezelrecht. Bovendien heeft de ondernemingsraad het recht om een gesprek met de inspecteur te vragen zonder dat u als werkgever daarbij aanwezig bent. De inspectie verloopt als volgt: De inspecteur kijkt op de werkplek hoe u de regels van de belangrijkste arbeidsrisico s naleeft. De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of degene die u mag vertegenwoordigen. Het kan zijn dat u aan alle verplichtingen voldoet. Het kan ook zijn dat u dat niet of in onvoldoende mate doet, waardoor nadere afspraken over naleving worden gemaakt. De inspecteur legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. Dit kan in de vorm van een waarschuwing of een eis. Bij sommige overtredingen kan de inspecteur direct een boeterapport opmaken. Deze brochure gaat over de belangrijkste risico s binnen uw branche. Mogelijk gelden er voor uw bedrijf ook nog andere, specifieke regels of risico's. Deze risico s moet u ook in de RI&E en het plan van aanpak opnemen. Ook moet u maatregelen treffen om deze risico s weg te nemen of te verminderen.voorbeelden van andere risico s in de autoschadeherstelbranche zijn trillingen bij gebruik van gereedschappen of werkdruk. 4 5

4 U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen In haar handhavingsbeleid hanteert de Arbeidsinspectie de werkwijze die uitgaat van hard waar het moet, zacht waar het kan. In de praktijk werkt dat als volgt uit. Een inspecteur kijkt bij een overtreding naar het gevaar en naar de algehele situatie in een bedrijf: gaat het om een overtreding met groot gevaar voor werknemers, dan zal hij of zij altijd formeel handhaven, ongeacht de situatie in het bedrijf. Gaat het om een overtreding zonder direct gevaar dan kijkt een inspecteur of de arbeidsomstandigheden en het arbobeleid in het algemeen goed zijn geregeld. Is dat het geval dan krijgt de werkgever de gelegenheid de overtreding(en) zelf op te lossen. Is dat niet het geval dan geeft de inspecteur een waarschuwing of stelt een eis. U krijgt een waarschuwing als direct duidelijk is wat u moet doen om een overtreding op te heffen. U krijgt een eis als dat niet direct duidelijk is. De Arbeidsinspectie geeft in deze eis aan wat u precies moet doen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Na een waarschuwing of een eis krijgt u enige tijd om de overtreding op te heffen. Dit wordt altijd gecontroleerd. Is de overtreding niet opgeheven binnen de gestelde termijn dan krijgt u alsnog een boete. Bij een eis of een boete krijgt u altijd de mogelijkheid daar op te reageren en/of uw bezwaar kenbaar te maken. Bij een ernstige overtreding zegt de Arbeidsinspectie een boete aan en kan het werk (gedeeltelijk) stilleggen totdat de overtreding is opgeheven. De hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omvang van uw bedrijf. Kleine bedrijven betalen minder dan grote. Boetes naar aanleiding van een ongeval zijn hoger dan voor gewone overtredingen.werkzaamheden of machines worden stilgelegd als de Arbeidsinspectie vindt dat er ernstig gevaar is voor personen. De Arbeidsinspectie heft een stillegging op als het gevaar is weggenomen.voor strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgemaakt. Werknemers kunnen een boete krijgen wanneer zij bewust geen gebruikmaken van de veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen of wanneer zij beveiligingen van een machine verwijderen of uitschakelen. 6 7

5 Wat u nog meer moet weten Voorlichting, onderricht en toezicht Als werkgever bent u verplicht uw werknemers voor te lichten over de risico s die het werk met zich meebrengt. Ook moet u hen onderrichten over de maatregelen die deze risico s beperken of wegnemen.voorlichting en onderricht is een belangrijke maatregel om ongevallen, verzuim en stagnatie in de productie te voorkomen of te beperken. Als werkgever moet u er bovendien op toezien dat de instructies en voorschriften worden nageleefd. Uw werknemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten met de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen. De Arbeidsinspectie kan uw werknemer een boete geven als hij zich schuldig maakt aan ernstige overtredingen waarvan hij op grond van de voorlichting/opleiding had kunnen weten dat het om een overtreding van de wet gaat. Preventiemedewerker Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker aanstellen of iemand binnen het bedrijf de preventietaken laten uitvoeren. Deze medewerker speelt een belangrijke rol bij het maken van de RI&E en het plan van aanpak. Ook kan deze persoon een rol spelen bij het geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden aan de (andere) werknemers en het onderzoeken van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft uw bedrijf ten hoogste 25 medewerkers dan kunt u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen. Bedrijfshulpverlening De Arbeidsinspectie kan ook op de organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) inspecteren. De BHV-organisatie is onderdeel van uw RI&E en het plan van aanpak. Een aantal zaken moet u in ieder geval op orde hebben. Zo moeten - afhankelijk van de omvang van en de risico s in uw bedrijf- één of meer werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Iedere BHV-er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken (eerste hulp bij ongevallen, branden blussen en ontruimen) zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle drie de hulpverleningstaken uit te voeren. Indien u een gebruiksvergunning heeft, staan daar mogelijk nog andere eisen in gerelateerd aan de BHV-taken. U kunt de BHV ook gezamenlijk met andere bedrijven in uw omgeving organiseren. Klachten Soms ontvangt de Arbeidsinspectie klachten over arbeidsomstandigheden in een bedrijf. De Arbeidsinspectie neemt een klacht alleen in behandeling als deze komt van een werknemer (of een relatie of rechtshulpverlener van die werknemer) of een vakbond. Klachten of tips van anderen onderzoekt de Arbeidsinspectie in principe niet, tenzij er sprake is van ernstig gevaar voor personen. 8 9

6 Uw branche, de autoschadeherstelbedrijven Ongeveer 70% van de bedrijven in uw branche is aangesloten bij de brancheorganisatie FOCWA. Daarnaast opereert een aantal, veelal kleinere, niet aangesloten bedrijven. Het werk in de autoschadeherstelbranche is fysiek zwaar.vaak werkt men in ongunstige houdingen, is er sprake van repeterende bewegingen en wordt men blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en geluid. Daarbij is de werknemer zeer afhankelijk van de omstandigheden op de locatie en de voorzieningen die de opdrachtgever heeft getroffen voor het uitvoeren van het werk. De branche had in 2005 te maken met een ziekteverzuim van 4,5%, vooral als gevolg van fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. Arboconvenant De FOCWA, BOVAG en de VACO hebben samen met FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie in 2002 een arboconvenant met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesloten. In het kader van het arboconvenant is een aantal doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van de fysieke en psychische belasting, de blootstelling aan geluid en oplosmiddelen en het opzetten van een arbozorgsysteem. De brancheorganisatie FOCWA heeft een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld voor de autoschadeherstelondernemer om de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers snel en makkelijk te kunnen verbeteren: het Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement-systeem (KAMM-systeem). Met het elektronische KAMM-systeem kan de ondernemer, door het beantwoorden van vragen, nagaan of zijn bedrijf voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen. Het systeem geeft voor gesignaleerde knelpunten concrete oplossingen en maatregelen, zowel voor arbo als voor kwaliteits- en milieuzorg. Ongevallen Ernstige ongevallen moet u bij de Arbeidsinspectie melden. Dit betreft arbeidsongevallen die dodelijk zijn, of leiden tot opname in een ziekenhuis of - naar redelijk oordeel - leiden tot blijvende gezondheidsschade. De Arbeidsinspectie voert dan een onderzoek uit. Op vindt u het telefoonnummer voor uw regio. Let wel: bedrijfsongevallen vinden vaak plaats in afwijkende arbeidssituaties zoals tijdens storingen, bij onderhoud en door afleiding. Beroepsziekten Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Organisaties in uw branche FOCWA brancheorganisatie voor de autoschadeherstelbranche BOVAG brancheorganisatie voor de mobiliteitssector VACO ondernemersorganisatie voor de banden- en wielenbranche FNV Bondgenoten werknemersorganisatie in de sector CNV Bedrijvenbond werknemersorganisatie in de sector De Unie werknemersorganisatie in de sector

7 Deel 2 Vier belangrijke arbeidsrisico s nader belicht Gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar Dit deel van de brochure gaat dieper in op de belangrijkste arbeidsrisico's in de autoschadeherstelbranche: gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar geluid fysieke belasting machineveiligheid U kunt lezen wat het arbeidsrisico is, wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers, en wat u moet regelen om dit te voorkomen. Hier zal de Arbeidsinspectie bij inspecties op letten. Aan het eind volgen verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen die u helpen om aan de regels in de Arbowet te voldoen. Hoe zijn de belangrijkste risico's bepaald? De Arbeidsinspectie heeft de belangrijkste arbeidsrisico's in uw branche bepaald aan de hand van: de ongevallencijfers binnen uw branche; cijfers van aandoeningen die door het werk worden veroorzaakt (beroepsziekten); instroomcijfers op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); inschattingscijfers van risico's door de Arbeidsinspectie. Ook heeft de Arbeidsinspectie intensief overlegd met de werkgevers- en werknemersorganisaties in uw branche. Autoschadeherstelbedrijven maken veel gebruik van gevaarlijke stoffen. Zo wordt bij het herstel van auto s gebruik gemaakt van primers, coatings en oppervlaktereinigers en verdunners met vluchtige organische stoffen (VOS) of diisocyanaten. Ook fijn stof dat vrij komt bij schuurbewerkingen en lasrook moeten onder bepaalde omstandigheden gezien worden als gevaarlijke stoffen. Daarnaast is het mogelijk dat u nog andere gevaarlijke stoffen gebruikt. Wat zijn de risico's? Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan een bedreiging voor de gezondheid vormen als niet de juiste technische of organisatorische maatregelen zijn genomen. Zo kan blootstelling aan vluchtige organische stoffen leiden tot chronische toxische encephalopathie (CTE), beter bekend als het organisch psychosyndroom (OPS). Verder kan blootstelling aan producten met diisocyanaten allergische luchtwegaandoeningen tot gevolg hebben en blootstelling aan schuurstof leiden tot irritatie van ogen, huid en luchtwegen of ernstiger gevolgen hebben. Bij laswerkzaamheden ontstaan schadelijk dampen en lasrook. Ook bij de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen kunnen acute risico's optreden. Lekkende chemicaliën kunnen bijvoorbeeld brandwonden of vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Bij vluchtige organische stoffen kunnen zich tevens veiligheidsrisico's voordoen, zoals brand- en explosiegevaar. Hierbij moet u vooral denken aan dampen die kunnen vrijkomen bij het gebruik van (licht) ontvlambare stoffen en een explosief mengsel kunnen vormen. Airbags, nieuwe risico s Veel auto s zijn tegenwoordig uitgerust met airbags en gordelspanners waarin gevaarlijke stoffen of gascilinders met pyrotechnische (brandvertragende) stoffen verwerkt zijn.wanneer een auto hersteld wordt kan het gebeuren dat een airbag of gascilinder ongewild afgaat, bijvoorbeeld wanneer airbags of gordelspanners beschadigd zijn. Ook blootstelling aan restproducten in gebruikte airbags of gascilinders is mogelijk. Deze stoffen kunnen corrosief (bijtend) of zeer giftig zijn

8 Wat moet u doen? Gezondheidsschade door het gebruik van gevaarlijke stoffen moet voorkomen of zoveel mogelijk beperkt worden. Dat kan door zo min mogelijk gevaarlijke stoffen te gebruiken, deze te vervangen door minder schadelijke stoffen en als dat niet kan door het zoveel mogelijk beperken van de blootstelling. De volgende zaken zijn van belang. Is de vervangingsregeling van toepassing? In de autoschadeherstelbranche geldt een vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen. Het maximale gehalte aan VOS dat de vervangende producten mogen bevatten is wettelijk vastgelegd. Deze vervangingsplicht geldt in de volgende werksituaties: herstellen van lakschade of vernieuwen van laklagen op onderdelen van motorrijtuigen; reinigen van gereedschappen en van spuitpistolen, meestal met behulp van spuitenreinigers; reinigen (ontvetten) van onderdelen van motorrijtuigen, meestal met oppervlaktereinigers. Zijn aanvullende maatregelen genomen? Het gebruik van producten die minder VOS bevatten houdt niet in dat alle gevaar is verdwenen. Hoewel deze producten veiliger zijn, bevatten ze meestal nog gevaarlijke stoffen. Het blijft daarom van groot belang aanvullende maatregelen te nemen zoals: goede afzuiging bij ontvettings-, plamuur-, schuur- en spuitwerkzaamheden; en afzuiging op het niveau van de werktafel bij het aanmaken van de lak; reinigen van gereedschappen en spuitapparatuur in een gesloten wasautomaat; ter beschikking stellen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbrillen, adembescherming. Een goede afzuiging is noodzakelijk bij het gebruik van een schuurmachine en bij lassen (lasrook).voor het lassen moeten uw werknemers eerst de oude verf- en primerlagen verwijderen, en tijdens het lassen zijn ze verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Is de blootstelling beoordeeld? Door de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen kunt u controleren of de getroffen maatregelen voldoende effectief zijn. Dit moet in de RI&E zijn opgenomen. De blootstelling aan een gevaarlijke stof mag niet hoger zijn dan de grenswaarde. Bij overschrijding moeten direct maatregelen worden genomen om de concentratie te verlagen. Indien er voor de gebruikte stoffen geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een grenswaarde opstellen op een niveau dat gezondheidsrisico s voorkomt. Het kan zijn dat de leverancier van de stoffen deze grenswaarden aanlevert, bijvoorbeeld in het veiligheidsinformatieblad (VIB)

9 Is voorlichting en onderricht gegeven? Werknemers moeten voorlichting/onderricht krijgen over de mogelijke gevaren voor de gezondheid, over voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen en te beperken en over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.van alle gevaarlijke stoffen moet u in het bezit zijn van een VIB. De informatie uit deze VIB's moet u gebruiken bij het beoordelen van de blootstelling en in de werkinstructies verwerken. Dit neemt u op in de RI&E. Worden de gevaarlijke stoffen correct opgeslagen? Gevaarlijke stoffen horen opgeslagen te zijn in een aparte opslagvoorziening. Richtlijnen hiervoor kunt u vinden in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS 15 (voor gevaarlijke stoffen in emballage). Zijn noodmaatregelen beschreven? Zorg voor goede noodinstructies en bijbehorende middelen als branddekens, blusmiddelen en nooddouches, voor het geval er toch iets mis gaat. Voldoen de werkplekken aan de ATEX regelgeving? Vanaf 1 juli 2006 moeten volgens de ATEX regelgeving (ATmosphères EXplosives) op alle werkplekken maatregelen zijn getroffen om gas- en stofexplosie te voorkomen. Als werkgever moet u daarvoor de brandbare stoffen, risicovolle situaties en blootgestelde werknemers inventariseren. Gezien de aard van de stoffen die in de branche gebruikt worden is het mogelijk dat er een gevarenzone-indeling nodig is. Meestal is gevarenzoneindeling niet zinvol als het vlampunt groter is dan 43 C en de vloeistof niet wordt verwarmd (zie verder onderstaand kader). Gevarenzone-indeling Voor gasexplosiegevaar is een gevarenzone-indeling noodzakelijk wanneer er meer dan de onderstaande hoeveelheden vloeistof aanwezig zijn in een gesloten gebouw: 1 meer dan 5 kg K0 vloeistof (vlampunt < 0 C); 2 meer dan 50 kg K1 vloeistof (vlampunt tussen 0 C en 21 C); 3 meer dan 500 kg K2 of K3 vloeistof (vlampunt tussen 21 C en 100 C). Heeft u maatregelen genomen om een explosie te voorkomen of om de gevolgen van een explosie zo laag mogelijk te houden? Afhankelijk van de gevarenzone-indeling moet u maatregelen nemen om een gasexplosie te voorkomen. Dit kan betekenen dat u explosieveilig materieel moet toepassen of dat er speciale voorzieningen aangebracht moeten worden in bijvoorbeeld de afzuiginstallatie. Een explosieveilige spuitcabine is een voorbeeld om gasexplosiegevaar te beheersen Zijn uw werknemers op de hoogte van explosierisico's? Is er een explosieveiligheidsdocument? In het kader van explosieveiligheid moet u organisatorische maatregelen nemen. De werknemers moeten voorlichting krijgen over explosiegevaar, de gevolgen en het belang van maatregelen. Er moet een explosieveiligheidsdocument zijn waarin alle maatregelen in het kader van ATEX beschreven zijn. Dit kunt u ook verwerken in de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie? De Arbeidsinspectie controleert of u aan de vervangingsregeling voldoet. Is dit niet het geval dan zal de inspecteur een boete aanzeggen. Daarnaast bekijkt de inspecteur de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en controleert of de getroffen maatregelen voldoende effectief zijn. De inspecteur zal u daarom altijd vragen naar de beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, een plan van aanpak en de uitvoer van deze maatregelen. Belangrijk is dat de kwaliteit van een dergelijke beoordeling goed is, het vormt immers de basis van eventuele maatregelen. Bij het ontbreken van een betrouwbare en actuele beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en/of het ontbreken van maatregelen volgt een waarschuwing met een termijn waarbinnen deze alsnog gerealiseerd moet zijn. Ook zal de Arbeidsinspectie controleren of uw werknemers voldoende voorlichting en onderricht hebben gehad met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. Hierbij let hij op de aanwezigheid van (werk)instructies en of deze bij uw werknemers bekend zijn. Is dit niet het geval dan kan dit leiden tot een waarschuwing. Ook moeten werknemers op de hoogte zijn hoe te handelen in geval van een calamiteit. Verder zal de Arbeidsinspectie controleren of u voor (zeer) lichtontvlambare, corrosieve, oxiderende en giftige stoffen een goede opslagvoorziening heeft. Heeft u dit niet, dan krijgt u een waarschuwing. Wat betreft gasexplosiegevaar zal de Arbeidsinspectie controleren of er maatregelen op de werkvloer zijn genomen conform de gevarenzone-indeling. Bij het ontbreken van beoordeling, gevarenzone-indeling of maatregelen op de werkvloer kan dit leiden tot een waarschuwing of bij ernstig gevaar tot een boete

10 Meer informatie > Stoffenmanager: zie Opslag gevaarlijke stoffen > PGS 15 richtlijn: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zie Gebruik van gevaarlijke stoffen > Arboinformatieblad AI-26 Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering AI-19 Industriële verfverwerking AI-31 Gezondheidsrisico s van gevaarlijke stoffen Verkrijgbaar bij Sdu uitgevers ATEX > Brochure:Veilig werken in een explosieve atmosfeer. Downloaden via onder brochures. Of bestellen via bestelcode 607 > Brochure: Niet bindende gids voor goede praktijken met het oog op de tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/92/EG. Zie onder brochures Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen > Brochure "Werk oplosmiddelvrij (vervangingsplicht voor organische oplosmiddelen voor autoschadeherstellers)", uitgegeven door het ministerie van SZW > Praktijkrichtlijn lassen, zie (met ingang van 1 januari 2007 geldt voor lasrook als wettelijke grenswaarde 1 mg/m 3 ) > Leidraad Beheersing blootstelling aan gevaarlijke stoffen, FOCWA Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving > Arbobesluit artikel 4.1c; 4.2; 4.4; 4.4.6a; 4.4.6b; 4.6; 4.8c; 4.10d artikel 3.5a t/m 3.5f paragraaf 2a artikel 8.1 t/m 8.3 > Arboregeling: artikel 4.32f 18 19

11 Geluid In autoschadeherstelbedrijven staan relatief veel medewerkers bloot aan geluidsniveaus die risico s opleveren voor het gehoor. De blootstelling wordt bepaald door de constructie van de apparatuur, de opstelling en het aantal machines in de werkruimte, de inrichting van de arbeidsplaats, de aankleding van de werkruimte en de verblijfstijd van de werknemer in de werkruimte. Bij slijpwerkzaamheden, hameren, kloppen en zagen zijn niveaus gemeten van 86 tot 105 db(a). Bij het voorbewerken zijn bij het schuren en bij spuiten van grondverf niveaus vastgesteld van 84 tot 88 db(a). Uit deze inventarisatie blijkt dat bestrijding van geluidsoverlast in de branche nog onverminderd aandacht verdient. Wat zijn de risico's? Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel kan de beroepsziekte lawaaidoofheid tot gevolg hebben. Deze gehoorbeschadiging is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen. Bijkomende risico s zijn kans op verhoogde bloeddruk, vermoeidheid en concentratieverlies. te pakken (de arbeidshygiënische strategie). U maakt hiervoor eerst een inventarisatie van de geluidsbelasting op de werkplekken via een beoordeling of metingen. Als u op alle werkplekken van uw bedrijf tijdens de normale productie een gesprek kunt voeren op één meter afstand van elkaar zonder stemverheffing, dan heeft u volgens de Arbowet geen geluidsprobleem. Is dit niet het geval dan moet u een deskundige inschakelen om de problematiek in kaart te brengen en om u te helpen bij het opstellen van het plan van aanpak.vanuit uw inventarisatie stelt u vast welke bronnen de grootste bijdrage leveren aan de blootstelling. Uw werknemers hebben ook verplichtingen. Gebruiken werknemers de verstrekte beschermingsmiddelen niet of handelen ze niet volgens de voorschriften, spreek ze dan hierop aan en leg dit zonodig schriftelijk vast. Ook werknemers kunnen van de Arbeidsinspectie een boete krijgen. Wat moet u doen? Er zijn wettelijke grenswaarden bij de blootstelling aan lawaai waar u aan moet voldoen. De blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag (dagdosis). Bij een blootstelling boven de 80 en 85 decibel zijn volgens het Arbobesluit bepaalde maatregelen verplicht: > 80 db(a) en < 85 db(a) geluidsbeoordeling beschikbaar stellen gehoorbescherming audiometrie (gehoortest) voorlichting > 85 db(a) geluidsbeoordeling verplicht gebruik gehoorbescherming audiometrie (gehoortest) plan van aanpak en uitvoering (tot < 80 db(a) markering werkplekken met pictogrammen > 87 db(a) als met inbegrip van de dempende werking van de gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden, moeten er maatregelen genomen worden om onder dit niveau te komen. Zie verder > 85 db(a) Het risico moet u wegnemen of zoveel mogelijk beperken door eerst de geluidsbron aan 20 21

12 Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie? De Arbeidsinspectie gaat tijdens een bedrijfsinspectie na of geluid een risico vormt. Op de werkplekken met de hoogste geluidsbelasting voert de inspecteur zelf indicatieve geluidsmetingen uit. Hij zal u ook vragen naar de dagdosis op die werkplekken. Indien de in de tabel beschreven maatregelen bij blootstelling boven de 80 db(a) respectievelijk 85 db(a) niet zijn genomen, zal de inspecteur een waarschuwing geven. Constateert de inspecteur dat de dagdosis boven de 85 db(a) is en er geen gehoorbescherming wordt gedragen, of dat de dempende werking van de gehoorbescherming onvoldoende is, dan legt hij het werk stil en zegt hij een boete aan. Deze stillegging van het werk kan direct worden opgeheven als de juiste gehoorbeschermingsmiddelen worden verstrekt en gebruikt. Bovendien toetst de inspecteur of de arbeidshygiënische strategie voldoende is toegepast. Daarbij houdt hij rekening met de stand van de techniek in uw branche. Meer informatie > zoek onder Veilig & Gezond, Schadelijk geluid > Arboinformatieblad AI-4 Lawaai op de arbeidsplaats, verkrijgbaar bij Sdu uitgevers > zoek onder geluid > Meetkoffer Geluid, hiermee kunnen ondernemers het geluidsniveau in hun bedrijf in kaart brengen en de effecten van oplossingen bekijken. De digitale versie is vanaf eind 2007 via de website van arbomobiel.nl en van FOCWA.nl te downloaden Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving > Arbobesluit, hoofdstuk 6, afdeling

13 Fysieke belasting Fysieke belasting is de belasting die het houdings- en bewegingsapparaat van mensen ondervindt tijdens lichamelijke arbeid. Fysieke belasting op zich is niet gezondheidsbedreigend, fysieke overbelasting wel. Wat zijn de risico's? Fysieke overbelasting kan tot gevolg hebben: klachten aan het bewegingsapparaat, gezondheidsschade en zelfs uitval uit het arbeidsproces. Overbelasting kan optreden bij tillen, duwen en trekken, maar ook bij repeterende bewegingen en het aannemen van een ongunstige werkhouding, vaak veroorzaakt door een niet-ergonomisch ingerichte werkplek. Wat moet u doen? Als werkgever organiseert u het werk zodanig dat de gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer door fysieke overbelasting worden voorkomen of zoveel als mogelijk worden beperkt. Een eerste stap hierin is het uitvoeren van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Werkplek De inrichting van de werkplek is vaak de oorzaak van een ongunstige werkhouding. Soms kan dit niet anders, maar vaak kan de werkplek zodanig ergonomisch worden ingericht dat een werknemer zijn taken in een goede werkhouding kan verrichten. Het gaat hierbij om optimale ondersteuning van het lichaam, op de juiste werkhoogte, met alle materialen en producten binnen handbereik en met voldoende voet- en beenruimte. Dit geldt zowel voor zittend als staand werk. Staand werk komt vaak voor, gemiddeld circa 60% van de werktijd.veel werk kan op hoogte worden gebracht met de brug waarna men op een in hoogte verstelbaar stoeltje de werkzaamheden zittend uit kan voeren. Bij werken in het voertuig en onder de motorkap zijn diverse andere hulpmiddelen zoals stahulpen mogelijk afhankelijk van de werklocatie.voor het juiste hulpmiddel kunt u advies inwinnen van een arbodeskundige. Tillen Meestal is de situatie waarin werknemers moeten tillen verre van ideaal. Circa 15% van de werknemers tilt regelmatig méér dan 25 kg, de maximum gestelde gezondheidswaarde. Zware tilactiviteiten vinden vaak plaats bij het plaatsen van portieren en banden. Om overbelasting te voorkomen moet tot een last van maximaal 50 kg de autoportieren samen met een collega worden getild. Bij zwaardere gewichten moet er een tilhulpmiddel worden gebruikt.wanneer er vaak moet worden getild verdient het aanbeveling om ook bij lichte gewichten een tilhulpmiddel te gebruiken. Duwen of trekken Bij het duwen of trekken om een last over langere afstand te verplaatsen, zonder dat deze gedragen wordt, kan fysieke overbelasting ontstaan. Zoals het verplaatsen van pallets met onderdelen met een handpompwagen, de onderdeelwagen of het duwen en trekken van voertuigen op de rails naar de spuitcabine. Duwen heeft dan de voorkeur boven trekken aangezien bij duwen in het algemeen een lagere belasting op de lage rug ontstaat dan bij trekken. Door het gebruik van elektrische palletwagens kan de overbelasting worden voorkomen maar ook door het plaatsen van gladde vloeren zonder drempels, stelconplaten of hellingen. In uw sector wordt al op grote schaal gebruik gemaakt van diverse (elektrische) transportmiddelen

14 Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie? Bij een inspectie wordt bekeken: Is er sprake van handmatig hanteren van lasten door tillen, duwen of trekken? Zijn de werkplekken doelmatig ingericht? Indien er sprake is van handmatig tillen van lasten kijkt de inspecteur voor het inschatten van het risico of er niet zwaarder wordt getild dan 25 hetzij 50 kg. Bij duwen of trekken wordt nagegaan of de gezondheidskundige waarden niet worden overschreden. Als er sprake is van één of meerdere overtredingen zal de inspecteur een waarschuwing geven of een eis tot naleving stellen. Meer informatie Uw branche heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om de risico s van fysieke belasting te verminderen of voorkomen. Deze zijn te vinden op en Overige informatiebronnen zijn: > Algemene Handboeken over fysieke belasting: Peereboom, K.J. en P. Voskamp Fysieke belasting bij het werk, AI-29 Den Haag, 2001 NEN , Duwend en trekkend verplaatsen van lasten met het hele lichaam. Peereboom, K.J. en J. Jongenelen Checklist Werken met hand pallet trucks/rolcontainers BGZ wegvervoer, 2001 > Ergonomische adviesbureaus > Arboadviseurs van uw arbodienst > Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving > Fysieke belasting algemeen: Arbobesluit art en 5.3 > Werkplekinrichting:Arbobesluit art. 5.4 met bijbehorende beleidsregels > Voorlichting handmatig hanteren van lasten: Arbobesluit art

15 Machineveiligheid Autoschadeherstelbedrijven maken bij herstelwerkzaamheden gebruik van verschillende machines en arbeidsmiddelen variërend van hefbruggen, lasapparatuur, pneumatisch handgereedschap, hydraulische trektot richtbanken.tevens wordt gebruik gemaakt van verfmengmachines en spuitcabines. De vele en zelfs zware ongevallen getuigen van de risico s die aan deze handgereedschappen en hefwerktuigen kleven. Wat zijn de risico s? Snijwonden en beknelde of geplette ledematen zoals vingers en handen zijn bekende gevolgen van ongevallen veroorzaakt door het onveilig werken met machines. Door onvoldoende onderhoud, niet goed functionerende borging of ontbrekende afrijdbeveiliging veroorzaken hefbruggen knel- en pletgevaar. Oogschade kan ontstaan als gevolg van niet of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij las- en slijpwerkzaamheden. Verder vinden veel ongevallen plaats tijdens het transport van zware carrosseriedelen en bij het werken met hijswerktuigen en trek- en richtbanken. Wat moet u doen? Wat betreft machineveiligheid heeft u zowel met de Warenwet als de Arbowet rekening te houden. De Warenwet legt verplichtingen op aan zowel de fabrikant als aan de gebruiker van de machine. De Arbowet legt verplichtingen op aan werkgevers en in bepaalde gevallen aan werknemers. Volgens de Warenwet moet door de fabrikant bij machines vanaf 1995 een EG-verklaring van overeenstemming worden geleverd, waarin hij verklaart dat de machine voldoet aan de Richtlijn machines. De machine moet voorzien zijn van een CE-markering.Verder moet de fabrikant een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing meeleveren. De gebruiksaanwijzing vormt de basis voor de voorlichting en het onderricht aan uw werknemers. Voor het veilig gebruiken van alle machines gelden voor u de volgende voorschriften op basis van het Arbobesluit uit de Arbowet. Veilig gebruik arbeidsmiddel; Machines worden uitsluitend gebruikt voor het doel, de manier en op de plaats waarvoor zij zijn ingericht en bestemd zoals staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen; De machine moet zo zijn geplaatst en ingericht dat er geen gevaar is voor verschuiven, omvallen en kantelen, oververhitting, ontploffing en elektrocutie. Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen; Bewegende delen van machines moeten voldoende afgeschermd of beveiligd zijn. Controleer bijvoorbeeld ook regelmatig of beveiligingen door werknemers intact worden gelaten

16 Bediening van arbeidsmiddelen; Het in werking stellen moet uitsluitend mogelijk zijn door een opzettelijk verrichte handeling met een daarvoor bestemd bedieningssysteem.tevens moet een arbeidsmiddel veilig kunnen worden stopgezet en indien nodig voorzien zijn van een noodstop. Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen; Machines moeten goed worden onderhouden. Ook moeten onderhouds- en reinigingswerkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Keuringen; Arbeidsmiddelen moeten (periodiek) gekeurd worden. Inrichting werkplekken; Rondom arbeidsmiddelen op de werkplek moet voldoende loop- en werkruimte aanwezig zijn. Machines met een eigen aandrijving zoals heftrucks en bovenloopkranen moeten gescheiden zijn van looproutes en werkplekken van uw medewerkers (verkeersplan). Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie? De Arbeidsinspectie gaat tijdens een inspectie na of de machines en het gebruik ervan voldoen aan de wettelijke regels van het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines. De inspecteur zal indien nodig handhaven door de werkzaamheden die ernstig gevaar opleveren (preventief) stil te leggen en het bedrijf een boete aanzeggen. Het werk mag pas weer worden hervat als het (potientiële) gevaar is weggenomen. Meer informatie > Brochure Heftrucks: Hoe voorkom ik ongevallen en schade? Zie onder brochures > Arboinformatieblad AI-11 Machineveiligheid AI-14 Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag Verkrijgbaar bij Sdu uitgevers Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving > Arbobesluit, hoofdstukken 3 en 7 > Beleidsregel Spuitcabines > Warenwetbesluit machines Colofon Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, Disclaimer In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico's in de autoschadeherstelbranche, de branche waartoe uw bedrijf behoort. U kunt lezen hoe de Arbeidsinspectie op deze risico's inspecteert. Mogelijk zijn niet al deze risico s in uw bedrijf aan de orde, dan is dat deel van de tekst niet op u van toepassing. Is er in uw bedrijf sprake van risico s die niet in deze brochure zijn genoemd, dan moet u deze risico's ook opnemen in de RI&E en het plan van aanpak. Ook moet u maatregelen nemen om deze risico's weg te nemen of te verminderen. De regels waar het in deze brochure over gaat zijn bestaande regels. Meer informatie vindt u op en Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van derden waarnaar in deze brochure wordt verwezen. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere informatie U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op Daar vindt u ook meer informatie over de verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen in deze brochure.alle Arbowet- en regelgeving vindt u op Extra exemplaren van deze brochure zijn aan te vragen via Postbus 51 tel of

Arbeidsrisico s in de uitgeverijsector

Arbeidsrisico s in de uitgeverijsector De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de uitgeverijsector Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 621

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche 2 Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche, de branche waartoe

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de papier en (golf)karton producerende en verwerkende industrie

Arbeidsrisico s in de papier en (golf)karton producerende en verwerkende industrie Arbeidsrisico s in de papier en (golf)karton producerende en verwerkende industrie Gerichte inspecties in uw branche 2 De belangrijkste arbeidsrisico's in de PKGV-industrie Deze brochure vertelt u meer

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de uitgeverijsector

Arbeidsrisico s in de uitgeverijsector Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de uitgeverijsector Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de uitgeverijsector Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW De belangrijkste

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de kinderopvang

Arbeidsrisico s in de kinderopvang De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de kinderopvang Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 618 versie

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de grafimedia

Arbeidsrisico s in de grafimedia De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de grafimedia Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 610 versie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de kappersbranche

Arbeidsrisico s in de kappersbranche Arbeidsrisico s in de kappersbranche Gerichte inspecties in uw branche 2 De belangrijkste arbeidsrisico's in de kappersbranche Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico's in de kappersbranche,

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de kappersbranche

Arbeidsrisico s in de kappersbranche De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de kappersbranche Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 617 versie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Koek en Snoep sector

Arbeidsrisico s in de Koek en Snoep sector Arbeidsrisico s in de Koek en Snoep sector Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Koek en Snoep sector Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de timmerindustrie

Arbeidsrisico s in de timmerindustrie Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de timmerindustrie Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de timmerindustrie, de branche waartoe uw

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de glazenwassersbranche

Arbeidsrisico s in de glazenwassersbranche Arbeidsrisico s in de glazenwassersbranche Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV Utrecht www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 686 versie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de metaalindustrie

Arbeidsrisico s in de metaalindustrie Arbeidsrisico s in de metaalindustrie Gerichte inspecties in uw sector De belangrijkste arbeidsrisico s in de metaalindustrie Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de metaalindustrie,

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de bestratingsbranche

Arbeidsrisico s in de bestratingsbranche De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de bestratingsbranche Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 620

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche

Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV Utrecht www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 690

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de kinderopvang

Arbeidsrisico s in de kinderopvang Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de kinderopvang Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de kinderopvang Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW De belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de sociale werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de sociale werkvoorziening Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de sociale werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de sociale werkvoorziening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging en verzorging

Arbeidsrisico s in de verpleging en verzorging Arbeidsrisico s in de verpleging en verzorging Colofon Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2006. Disclaimer In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico's in de sector

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven Inspectie SZW Arbeidsrisico s in garagebedrijven Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in garagebedrijven Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW De belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de grafimedia

Arbeidsrisico s in de grafimedia De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de grafimedia Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 610 versie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven Arbeidsrisico s in garagebedrijven Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV Utrecht www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 Versie maart

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de houthandel

Arbeidsrisico s in de houthandel De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 611 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de sociale werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de sociale werkvoorziening Arbeidsrisico s in de sociale werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV Utrecht www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 633 Versie

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de afvalbewerking en afvalrecycling

Arbeidsrisico s in de afvalbewerking en afvalrecycling Arbeidsrisico s in de afvalbewerking en afvalrecycling Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV Utrecht www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer???

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de metaalindustrie. Een inspectie in uw bedrijf

Arbeidsrisico s in de metaalindustrie. Een inspectie in uw bedrijf Arbeidsrisico s in de metaalindustrie Een inspectie in uw bedrijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen De belangrijkste risico s van het werk

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de scheepsbouw en -reparatie

Arbeidsrisico s in de scheepsbouw en -reparatie 2 Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de scheepsbouw en -reparatie Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de scheepsbouw en -reparatie,

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Aan de slag met de branche afspraken Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Doel van deze workshop Het doel is dat u bekend met de gebruiksmogelijkheden van de Arbocatalogus en dat u er gemotiveerd mee aan de

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg

Arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de keramiek

Arbeidsrisico s in de keramiek Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de keramiek Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de keramiek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW De belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven FNV Bondgenoten Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven Gevaarssymbolen op grond van de Europese regelgeving R-zinnen voor de voortplanting giftige stoffen R 46 R

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging en verzorging

Arbeidsrisico s in de verpleging en verzorging De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 613 versie januari 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in het voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Arbeidsrisico s in het voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Arbeidsrisico s in het voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in het V(S)O en MBO Deze brochure vertelt u meer

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingzorg

Arbeidsrisico s in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingzorg Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Ministerie van Sociale

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de papier- en (golf)kartonproducerende

Arbeidsrisico s in de papier- en (golf)kartonproducerende Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de papier- en (golf)kartonproducerende en -verwerkende industrie Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de papier- en (golf)kartonindustrie Ministerie van

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in het primair onderwijs Basisonderwijs (BaO), Speciaal Basisonderwijs (SBaO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO

Arbeidsrisico s in het primair onderwijs Basisonderwijs (BaO), Speciaal Basisonderwijs (SBaO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Basisonderwijs (BaO), Speciaal Basisonderwijs (SBaO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

GELUID. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk

GELUID. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk GELUID In de loonwerksector wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines of motorisch aangedreven handgereedschap. Bij een deel van deze werkzaamheden wordt de norm

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Schadelijk geluid. Informatie voor werknemers en werkgevers

Schadelijk geluid. Informatie voor werknemers en werkgevers Schadelijk geluid Informatie voor werknemers en werkgevers Werken met machines of werken aan de kant van de snelweg of het spoor kan schadelijk zijn voor het gehoor. Als werknemers langdurig aan hard geluid

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? De Arbeidsinspectie in het kort Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de betonindustrie

Arbeidsrisico s in de betonindustrie De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de betonindustrie Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 623 versie

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche

Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de meubelindustrie

Arbeidsrisico s in de meubelindustrie Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de meubelindustrie Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de meubelindustrie, de branche waartoe uw

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Richtlijn Atex) Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid,

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de industriële reiniging

Arbeidsrisico s in de industriële reiniging De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de industriële reiniging Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie