Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010"

Transcriptie

1 Amfora Amstel liefde voor amsterdam 08 April 2010

2 #453 Amfora Amstel_Liefde voor Amsterdam_ 08 april 2010 Strukton Postbus AB Maarssen Zwarts & Jansma Architecten Postbus CC Amsterdam

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding _ Amsterdam Bereikbaarheid locatie _ Bestemming Amstel! Omgeving locatie _ De Amstel beschouwd! Straatniveau _ Schoon schip! Programma _ Wat is er te doen? Hotel en theater verbonden Entree _ Hoe kom je binnen? Interne organisatie _ Hoe werkt het? Het plan compleet 48-71

4 Inleiding _ Amsterdam 2.0 De wereld De afgelopen eeuw laat zien dat steden groeien tot de belangrijkste vestigingsplaats van de mens. Steden zijn dan ook steeds beter in staat om een grote diversiteit aan woonlandschappen te creëren en zo mensen sociaal/ cultureel en economisch aan zich te binden. Steden en met name compacte steden blijken bovenal de meest duurzame plekken om te wonen en te verblijven. Bijzondere dingen gebeuren op plekken op aarde waar veel mensen en menselijke activiteiten op een klein stukje grond worden geconcentreerd. Een schoolvoorbeeld hiervan is natuurlijk Manhattan (The culture of congestion) maar ook Amsterdam met z n binnenstad en grachtengordel is zo n plek. Amsterdam is het creatief en cultureel zwaartepunt van Nederland, heeft op deze gebieden internationale betekenis en geniet een ruime bekendheid. De stad Kenmerkte de naoorlogse uitbreiding 4 van Amsterdam zich vooral door de inname van steeds meer grondgebied en een meerkernige uitbreiding, in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft er een omslag plaatsgevonden naar de ontwikkeling van de compacte stad. Hiertoe zijn de voormalige havengebieden en industrieterreinen omgevormd tot eigentijdse woon- en werkgebieden en wordt bijvoorbeeld aan de Zuidkant van de stad de snelweg overbouwd om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Dit alles is en wordt gerealiseerd binnen de bestaande rode contouren van de stad. Groen blijft groen of wordt groener. Rood wordt roder. Dit beeld is nog in lijn met de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en ook het huidige kabinet (Nota Ruimte) heeft als streven om 25 tot 40 procent van alle nieuwe woningen, winkels, kantoren et cetera de komende jaren binnen het bestaande stedelijk gebied op te lossen. Niet in de laatste plaats vanwege het duurzame karakter van de Compacte stad. De carbon-footprint van een stadsbewoner is relatief laag: hij verblijft bovenop de voorzieningen en is voor Amsterdam inwoners Amsterdam inwoners Amsterdam inwoners Amsterdam inwoners

5 zijn vervoer niet afhankelijk van alleen de auto. In dit kader gezien is Amfora een logische volgende stap in het verdichten van de stad als geheel en de oplossing om voorzieningen in het hart van de stad te brengen in plaats van in de periferie. Amfora is een oxymoron, een schijnbare tegenstelling; ruimte door verdichten. Door ondergronds (onder water) te verdichten ontstaat er bovengronds nieuwe ruimte voor wonen en werken en bovendien een robuuste openbare ruimte met een kwalitatief hoog verblijfsklimaat voor bewoners én bezoekers. De Stad, het landschap en de energie Het landschap van Holland, in het bijzonder rond Amsterdam, dankt haar waterrijke karakter voor een belangrijk deel aan de energiebehoefte van de bloeiende industrie in de Hollandse steden gedurende de 17e en 18e eeuw. Door de winning van turf in de veengebieden rond de Vecht en de Amstel ontstonden grote waterplassen. Soms werd het water weggepompt ( graan voor visch ), soms werden de waterrijke dagmijnen gebieden voor natuur, recreatie en contemplatie. Nescio schreef er zijn Natuurdagboeken. Naast turf als energiebron werd gebruik gemaakt van windmolens. De wind is inmiddels terug als schone energiebron. Turf werd opgevolgd door kolen, olie en gas, met de bekende gevolgen voor de luchtkwaliteit. Amfora is als energiebron schoon. Door middel van warmte- en koudeopslag via bodem, constructie en grachtwater wordt in de eigen energiebehoefte voorzien. Het overschot wordt teruggeleverd aan het net. Amfora Amstel: een energiebron in het hart van de Stad. Het centrum van Amsterdam Het Amsterdamse centrum neemt een veranderende positie in met de groei van de stad en de verstedelijking in de noordvleugel van de Randstad. Naast toeristische trekpleister moet de binnenstad vooral een aantrekkelijk woonmilieu en vestigingsklimaat voor de nieuwe economie vormen. Een goede centrumkwaliteit waarin rustpunten bestaan en groene plekken te vinden zijn met een internationale uitstraling, maakt dat mensen nog meer dan nu in het centrum willen wonen, werken en uitgaan. ruimte onder de gracht Amsterdam 2.0 5

6 Het beeld van de huidige openbare ruimte in de binnenstad strookt niet met het beeld dat mensen verwachten van een vitaal, aantrekkelijk centrum. De binnenstad verrommelt en de openbare ruimte voldoet niet aan het beeld van een gelaagde, dynamische, duurzame stad. De openbare ruimte in het centrum van Amsterdam zou moeten voldoen aan een paar essentiële basisprincipes: verplaatsingsruimte, ontmoetingsruimte, verblijfsruimte en herkenbaarheid die verder gaat dan het stereotype beeld van de grachtengordel. Tevens is het zaak om discontinuïteiten in het netwerk van openbare ruimten te voorkomen en een goede relatie tussen functies en de openbare ruimte te leggen. Een hecht netwerk en continuïteit van routes is nodig om te zorgen dat de openbare ruimte kan functioneren als verplaatsingsruimte. Een levendige stad biedt ruimte aan stedelijk leven, aan zowel autoverkeer als voetgangers, fietsers en verblijfsplekken op straat. Binnen het stelsel van openbare ruimten is behoefte aan betekenisvolle plekken. Veel locaties in de stad vragen om het omvormen van ruimte naar plek, zodat meer ontstaat dan alleen doorgangsruimte. 6 De transformatie tot een leefbaar en groen centrum omvat meer dan alleen cosmetische ingrepen. Een hechte groenstructuur moet gekoppeld worden aan een duurzame ondergrachtse infrastructuur met speciale leidinggoten. Door het verder ondergronds brengen van riolering, kabels en leidingen ontstaat meer ruimte voor groen in het straatprofiel. Een continue groenstructuur is een beeldbepalende verbetering in de stadsstraten. Goede voorbeelden van de omschakeling naar een ondergronds leidingprofiel bestaan al in Nederland: de Müllerpier in Rotterdam bijvoorbeeld en het ondergronds afvalsysteem in het centrum van Almere. Door gebruik te maken van de ruimte onder de grachten ontstaan nieuwe kansen. Het onder water brengen van het voor deze plaats ontwikkelde programma, het vervoersstelsel en de stallingsruimte, schept ruimte op het maaiveld en kan daarmee de stad een forse kwaliteitsimpuls geven. De Amstel De rivier de Amstel vormt de ruggengraat van het Amsterdamse Elandsgracht voor Amfora Elandsgracht na Amfora

7 centrum. Aan de Amstel, tussen de Stadhouderskade en de Munt, liggen monumentale gebouwen met tal van maatschappelijke, culturele en toeristische functies, zoals het Muziektheater, de Hermitage, Koninklijk Theater Carré en het Intercontinental Amstel Amsterdam (Amstel Hotel). Iconen van Amsterdam. Hier ligt het logische begin van Amfora. Amfora Amstel neemt de culturele iconen als aanleiding en vertrekpunt voor de introductie van een culturele as onder het water van de Amstel. Het bovengronds programma wordt ondergronds uitgebreid met een programma dat versterkend kan werken voor de culturele iconen en vice versa. Amfora Amfora maakt het mogelijk dat Amsterdam zich weer ontwikkelt in het hart van de stad, waar Amsterdammers en bezoekers zich nog meer verbonden zullen voelen met de aspecten die Amsterdam beroemd en aantrekkelijk maken: cultuur, historie, grachten en architectuur. Amfora voegt een dimensie toe: een gastvrije, hoogwaardige, compacte, C02 neutrale, verticale stad en energiebron onder het water. Amfora Amstel biedt Amsterdam de kans haar architectuur in haar culturele hart te ontwikkelen zonder aantasting van de historische elementen. Amfora Amstel versterkt de identiteit van Amsterdam en past bij haar ambities als hoofdstad en wereldstad. Het biedt ruimte voor de creatieve sector en de kenniseconomie in de historische oorsprong van de stad; de Amstel. Toonaangevende evenementen zoals het WK voetbal in 2018 of de Olympische Spelen in 2028 kunnen mede met dit plan worden georganiseerd zonder dat dat ten koste gaat van de fijnmazige, kleinschalige en compacte setting van de binnenstad. Amfora Amstel past in de strategie Waterrijk Amsterdam : het plan biedt een duurzame publiekstrekker met een opvallend Hollands karakter. Amfora = duurzame energiebron Amsterdam 2.0 7

8 Bereikbaarheid locatie _ Bestemming Amstel De Amstellocatie ligt in het centrum van Amsterdam. Het is waarschijnlijk dat Amfora Amstel meer publiek de stad in zal trekken dan nu het geval is. Van groot belang is te voorkomen dat deze toename van verkeersstromen een belemmering vormt voor de ontwikkeling van Amsterdam. In dit hoofdstuk stellen wij een aantal oplossingsrichtingen voor. 8

9 Bereikbaarheid Amstel locatie Wibaut aan de Amstel Het project Wibaut aan de Amstel heeft als doel de Wibautstraat en haar omgeving op te knappen. Een onderdeel van dit project is de verbetering van de doorstroom van het autoverkeer op de as Gooiseweg-Valkenburgerstraat. Door het project te integreren met Amfora kan de aanwas van verkeer worden verwerkt. Ons voorstel: vanaf de vernieuwde Weesperstraat ondergrondse verbindingen maken met Amfora Amstel. Op deze wijze worden bestaande straatprofielen ontzien, bijvoorbeeld de Stadhouderskade. Ondergrondse verbinding A10 Een scenario dat verder in de toekomst uitvoering kan krijgen, is het verbinden van Amfora Amstel met de Ring A10 door onder de Amstel toeritten te maken. Goed denkbaar zijn een aansluiting op de Utrechtsebrug en een ondergrondse verbinding met de IJtunnel. Onderdeel van het Amfora Netwerk Het uiteindelijke doel is om de Amstellocatie deel uit te laten maken van het Amforanetwerk, waarbij het mogelijk wordt voor automobilisten om op de Ring A10 direct af te slaan naar het stelsel van ondergrondse ruimten. Een gevolg hiervan is dat de verkeersdruk en milieubelasting in de stad sterk zullen afnemen. Door het verkeer doelgericht ondergronds te brengen, ontstaan op straatniveau lange lijnen in de stad, die veel beter bruikbaar zijn voor trams en fietsverkeer. Ingezet wordt op een herwaardering van de radialen die de stadsdelen met elkaar verbinden en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Meer dan nu worden de radialen comfortabele hoofdroutes vanuit de wijken naar het centrum en de belangrijkste bestemmingen daarin. Wenselijk is aan deze routes fietsparkeervoorzieningen te koppelen, die aansluiten op het netwerk van voetgangersroutes. Al met al zorgt Amfora Amstel niet alleen voor haar eigen bereikbaarheid maar ook voor een verbetering van de bereikbaarheid van de hele stad. Wibaut aan de Amstel Ondergrondse verbinding met A10 Aansluiten op Wibaut aan de Amstel Amstel wordt onderdeel van AMFORA netwerk Bestemming Amstel 9

10 10

11 Centraal ten opzichte van openbaar vervoer De Amstellocatie ligt centraal ten opzichte van twee belangrijke openbaar vervoerssystemen: de Noord-Zuidlijn en de Oostlijn. Dit schept de mogelijkheid om de Amstellocatie deel uit te laten maken van het ondergrondse openbaar vervoerssysteem. De Amstellocatie kan fungeren als overstapstation (HUB) tussen de beide lijnen, resultaat: een sterk verbeterde bereikbaarheid en functionaliteit. Met een electrisch duurzaam people mover systeem in Amfora Amstel sluiten we aan op deze HUB-filosofie. CS WTC RAI De Omval ArenA Bestemming Amstel 11

12 Omgeving _ Amstel beschouwd Zoals eerder is opgemerkt ligt de Amstellocatie midden in de binnenstad. Ten behoeve van een goede inbedding in het gebied is een analyse van de locatie en de omgeving gemaakt. De analyse is gericht op drie onderdelen. 1. Iconen langs de Amstel Allereerst is bekeken welke hoogwaardige functies (iconen) direct langs de locatie liggen. Dit soort functies kan een meerwaarde zijn voor het functioneren van Amfora Amstel en omgekeerd kan Amfora Amstel een aanvulling zijn op het functioneren van de iconen. 2. Functies in de omgeving Er is bekeken welke functies in de omgeving een wisselwerking kunnen aangaan met het project. 3. Buurtverkenning Tot slot is bekeken wat Amfora Amstel kan betekenen op buurtniveau. 12

13 Iconen langs de Amstel De rivier de Amstel vormt de ruggengraat van de stad Amsterdam. Aan de Amstel liggen monumentale gebouwen met tal van maatschappelijke, culturele en toeristische functies, zoals de Stopera, de Hermitage, Carré en het Amstel Hotel. Amfora Amstel grijpt de aanwezigheid van deze functies aan voor de introductie van een ondergrondse culturele as, die de mogelijkheid biedt het bovengronds programma uit te breiden en te versterken, bijvoorbeeld: een nieuw museum, uitbreiding van Carré en een congrescentrum. De conclusie is dat Amfora versterkend kan werken voor deze culturele iconen en dat, omgekeerd, deze iconen versterkend kunnen werken voor Amfora Amstel. Amstel beschouwd 13

14 Versterkende functies in de omgeving De veelzijdigheid van Amsterdam is te zien in de omgeving van de Amstel. Tal van functies met nationale betekenis zoals Artis, de Hortus, uitgaansgelegenheden, universiteitsgebouwen, bekende hotels, musea en de Nederlandse Bank liggen op loopafstand van de Amstellocatie. Al deze functies zijn gebaat bij een project als Amfora Amstel. Naast voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid biedt Amfora plaats aan functies die nu lastig in de binnenstad zijn onder te brengen. De Nederlandse Bank zou haar archief kwijt kunnen in het plan, universiteiten krijgen mogelijkheden voor extra collegezalen. Daarnaast zal de toestroom van mensen versterkend werken voor horeca- en winkelgelegenheden. Alle functies in de omgeving van Amfora kunnen tevens gebruik maken van digitale opslagmogelijkheden en -verbindingen die zijn voorzien door in de onderste laag van Amfora internetservers en dergelijke te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat Amsterdam niet alleen op cultureel-maatschappelijk niveau een upgrade krijgt, maar dat zij ook in dit digitale tijdperk op alle fronten een voortrekkersrol zal krijgen. 14

15 Buurtverkenning In de directe omgeving van de Amstellocatie wordt veel ruimte op begane grond ingenomen door functies die geen positief effect hebben op de beleving van de straat: opslagruimten, autogarages, werkplaatsen en installatietechnische voorzieningen worden als onprettig ervaren en nemen nu juist de meest in het oog springende locaties in beslag. Door de realisatie van Amfora Amstel ontstaat de mogelijkheid om aan dit soort functies ruimte te bieden onder de grond. Ruimten op de begane grond komen zo weer beschikbaar voor representatieve functies, zoals woningen, horeca en winkels. Dit zal de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de straat aanzienlijk verhogen. Amstel beschouwd 15

16 16

17 Kerkstraat voor Amfora Kerkstraat na Amfora Amstel beschouwd 17

18 Straatniveau _ Schoon schip Amfora biedt de mogelijkheid om alle geparkeerde auto s, fietsen en technische voorzieningen uit het straatbeeld te bannen. De beleving op straat, langs de kades en in de omgeving wordt zo aanzienlijk verbeterd. De voetganger verdient meer ruimte in de binnenstad en continuïteit in looproutes. Ondergronds brengen van het geparkeerde auto s maakt dit mogelijk. De belangrijkste elementen in het verbeteren van de kwaliteit voor voetgangers zijn: continuïteit in het profiel, een ruime stoep, voorkanten van gebouwen grenzend aan de openbare ruimte, een afwisselende plint, goede mogelijkheid om over te steken en een aantrekkelijk ruimtelijk beeld. Een van de grootste ruimtelijke kwaliteiten van de binnenstad zijn haar grachten. De kwaliteit ervan lijkt vanzelfsprekend. Toch is die kwaliteit nu maar mondjesmaat ervaarbaar door het geparkeerde blik tussen voetpaden en water. Door auto s ondergronds te parkeren kan het water meer dan nu onderdeel worden van de openbare ruimte. 18

19 Herinrichting straatniveau huidige situatie historische situatie toekomstige situatie Op dit moment worden de mooiste plekken van Amsterdam (de kades langs de grachten) gedicteerd door geparkeerde auto s. De Amstellocatie vormt hierop geen uitzondering. Herinrichting van het straatniveau biedt de mogelijkheid terug te keren naar de oorspronkelijke kwaliteiten van de kades. De kades waren vroeger ingedeeld in drie zones. Een zone langs het water was bestemd voor de handel in goederen, een zone langs de gebouwen voor voetgangers en een zone daartussen voor transport. Het huidige profiel van de kade heeft nog altijd deze driedeling, maar de zone langs het water wordt gebruikt voor het parkeren van auto s en het voetgangersgebied langs de gevel is zeer smal en wordt in de praktijk ook vaak gebruikt voor het parkeren van auto s. Het middelste deel, vanouds gereserveerd voor het transport door de stad, functioneert niet goed: de straten worden vaak geblokkeerd door stilstaande voertuigen (laden en lossen). Wij stellen voor de functionele driedeling van vroeger in ere te herstellen. De zone aan de waterkant wordt gevrijwaard van auto s en zo geschikt voor recreatieve doeleinden, het voetgangersgebied langs de gevels wordt verbreed en de zone ertussen blijft beschikbaar voor het transport door de stad. Met dit verschil, dat deze zone nu weer functioneert: stilstaande voertuigen (laden en lossen) vormen geen belemmering meer door auto s onder de gracht te parkeren. Schoon schip 19

20 20 Amstel voor Amfora

21 Amstel na Amfora Schoon schip 21

22 22 Amstel voor Amfora

23 Amstel na Amfora Schoon schip 23

24 24 Amstel voor Amfora

25 Amstel na Amfora Schoon schip 25

26 26 Prof. Tulpplein voor Amfora

27 Prof. Tulpplein na Amfora Schoon schip 27

28 Programma _ Wat is er te doen? Amfora is opgebouwd uit zes verdiepingen onder de grachten. Het ontbreken van daglicht en andere kenmerken van ondergrondse ruimten zijn van invloed op mogelijke functies die in Amfora geplaatst kunnen worden. In dit hoofdstuk geven we een specificatie van mogelijke functionele programma s. 28

29 Programma De tabel hiernaast biedt een overzicht van functies die goed in het project passen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen representatieve functies op de bovenste twee verdiepingen en minder representatieve functies op de lagen daaronder. Tevens is onderscheid gemaakt tussen functies met een nationale, regionale of lokale betekenis. Zoals eerder aangegeven kan Amfora Amstel een verbinding aangaan met culturele functies boven de grond. Door bijvoorbeeld theater- en ontvangstfaciliteiten toe te voegen in het gebied tussen het Amstel Hotel en Carré ontstaat een verbinding tussen deze beide iconen. Bij de Hermitage zou een museum kunnen ontstaan dat geïntegreerd is in een hoogwaardig winkelgedeelte. Een belangrijke ondersteunende functie is het parkeren van de auto s op de lagen -3 t/m -6. Met het oog op de toekomst levert Amfora Amstel voldoende energie en middelen om de elektrische auto s op te laden. Deze multifunctionaliteit van Amfora Amstel sluit uitstekend aan bij de ambities van de stad om in 2028 de olympische spelen te organiseren. congres/hospitality museum uitbreiding foyer en uitbreiding Carré casino shopping centrum health spa Amstel bioscoop openbaar zwembad sportcentrum collegezalen TV studios Kinder speel paradijs fietsparkeervoorzieningen stadsdrukkerij archief DNB opslag auto werkplaats parkeergarage met oplaadpunten voor elektrische auto garages nationaal regionaal lokaal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X laag 1-2 X X X X X X X X X X X X laag 3-6 X X X X X X X X X Wat is er te doen? 29

30 30

31 Wat is er te doen? 31

32 32

33 Wat is er te doen? 33

34 Hotel en theater verbonden Carré en het Amstel Hotel liggen dicht bij elkaar en zouden door de ondergrondse ruimte van Amfora Amstel sterk(er) met elkaar verbonden worden. Het biedt mogelijkheden om een multifunctioneel hospitalitycentrum te maken, dat overvloeit in theaterfaciliteiten richting Carré. Op deze wijze is het Amstel Hotel geschakeld aan een multifunctioneel hospitalitycentrum midden in de stad en beschikt Carré over ongekende uitbreidingsmogelijkheden voor haar voorstellingen. 34

35 Multifunctioneel hospitalitycentrum en tribunes ontstaan multifunctionele ruimten. De verschillende bezoekersstromen worden gescheiden: het is onwenselijk dat bijvoorbeeld studenten uit een collegezaal door dezelfde ruimte gaan als bezoekers van een congres. Deze scheiding is te realiseren door de zalen afzonderlijk, per verdieping te ontsluiten. Studenten komen dan vanuit de onderste foyer de zaal binnen en de bezoekers van het congres bereiken hun zalen via de bovenste foyer. Hotel en theater verbonden Het voorgestelde multifunctionele hospitalitycentrum tussen het Amstel Hotel en Carré beslaat verschillende niveaus. Op de bovenste twee verdiepingen is een foyer voorzien met horeca, sanitaire voorzieningen en kleine vergaderzalen. De foyer kan een fysieke verbinding tot stand brengen tussen het Amstel Hotel en Carré. Achter de foyer zijn dubbelhoge ruimten voorzien, geschikt als zaal voor een lezing, maar ook voor exposities, concerten, feesten en beurzen. Door gebruik te maken van flexibele wanden 35

36 doorsnede Carré Carre 3500-P P P P P P P 36

37 0m 50m foyer grote zalen foyer grote zalen spa/welness Hotel en theater verbonden Niveau -1 37

38 doorsnede Amstel Hotel 38

39 0m 50m opslag grote zalen foyer grote zalen logistiek techniek Hotel en theater verbonden Niveau -2 39

40 40

41 Hotel en theater verbonden Doorsnede Carré 41

42 Toegangen _ Hoe kom je binnen? Een project als Amfora dient op een heldere manier bereikbaar en toegankelijk te zijn, niet alleen op grote schaal, maar ook in het straatbeeld. Van belang is te voorkomen dat de entrees functioneel of esthetisch als hinderlijk worden ervaren. Drie verschillende typen entrees bieden toegang tot Amfora Amstel: duidelijk herkenbare, representatieve hoofdentrees voor bezoekers, onopvallendere entrees voor reguliere gebruikers en directe toegangen vanuit het Amstel Hotel, Carré en andere iconen. 42

43 Representatieve hoofdentree bezoekers Op een aantal locaties is in een duidelijk herkenbare, representatieve entree voor bezoekers voorzien. Dit type entree sluit aan op de bovenste twee lagen van Amfora en heeft een ruime opzet: een theatrale trap, zorgvuldig opgenomen in het straatprofiel, leidt bezoekers op een elegante manier Amfora Amstel binnen. De lift is geplaatst in het water, dicht langs de kade en is bereikbaar via een loopbrug. Het plan bevat vijf van dit soort entrees. Deze entrees zijn met name bedoeld als toegang tot de representatieve, bovenste lagen van het plan, maar sluiten eveneens aan op de andere verdiepingen. Hoe kom je binnen? 43

44 Entree voor gebruikers De hoofdentrees worden aangevuld met entrees voor reguliere gebruikers, zoals omwonenden die hun auto in Amfora Amstel hebben geparkeerd, gebruikers van werkplaatsen, opslagruimten enzovoorts. Door deze entrees compact en transparant vorm te geven wordt voorkomen dat ze als visueel hinderlijke objecten worden ervaren. Deze toegangen bieden geen aansluiting op de representatieve lagen op de bovenste twee verdiepingen. 44

45 Toegang vanuit iconen Carré en het Amstel Hotel worden direct verbonden met de twee representatieve verdiepingen en de parkeerlagen. Bezoekers van de Hermitage kunnen rechtstreeks het winkelgebied bereiken: van het kijken naar mooie dingen, naar het kopen van mooie dingen. Hoe kom je binnen? 45

46 Interne organisatie _ Hoe werkt het? Een project als Amfora Amstel, met verschillende functies over verschillende lagen, vraagt om een grondige interne organisatie waarbinnen de verschillende bezoekersstromen goed zijn te reguleren en de beleving van de functies optimaal is. Dit hoofdstuk toont de beste manier om de verschillende verdiepingen op elkaar aan te laten sluiten. 46

47 Relatie tussen verschillende verdiepingen Op de bovenste twee verdiepingen bevinden zich de representatieve functies, zoals winkelen, theater- en ontvangstfaciliteiten. Deze beide verdiepingen kunnen rechtstreeks worden bereikt vanuit de drie iconen langs de Amstel en via de hoofdentrees. De derde verdieping van boven is een verbindende laag, bereikbaar via de hoofdentrees maar ook via de entrees voor reguliere gebruikers. Op deze laag bevinden zich opslagruimten, werkplaatsen en garages die nu nog in de plinten van gebouwen zijn gesitueerd. Een people mover op de derde verdieping zorgt voor een goede en snelle verbinding tussen alle functies van Amfora Amstel en kan tevens gebruikt worden als vervoermiddel tussen de Stadhouderskade en de Stopera. Het is interessant op deze laag een verbinding te maken met de beide ondergrondse openbaar vervoerssystemen van Amsterdam: de Noord-Zuidlijn en de Oostlijn. De onderste verdiepingen van Amfora Amstel bevatten parkeervoorzieningen en installatietechnische ruimten. Deze lagen kunnen worden bereikt via zowel de hoofdentrees als de entrees voor reguliere gebruikers. niveau -1 & -2 niveau -3 Hoe werkt het? niveau -4 & -6 47

48 Het plan compleet Het betreden van een ondergrondse ruimte voelt voor veel mensen onnatuurlijk. Bij het ontwerpen van ondergrondse ruimten is het van belang hiermee rekening te houden. Een goed ontwerp kan inspelen op het gevoel van veiligheid en de onbehaaglijkheid wegnemen. Ondanks de grote schaal van het project is in het ontwerp rekening gehouden met de menselijke maat: grote, lage of kleine, hoge ruimten hebben een negatief effect op de beleving. Ruimten en functies zijn zodanig ten opzichte van elkaar gepositioneerd dat het overzicht behouden blijft. Onoverzichtelijke plekken en donkere, doodlopende hoeken zijn vermeden. Het toepassen van vides zorgt ervoor dat bezoekers meerdere gebouwlagen kunnen overzien. Dit verhoogt het gevoel van sociale veiligheid. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de verlichting, kleur en materialisering. Het toepassen van hoogwaardige materialen zoals glas, rvs en natuursteen versterken de belevingswaarde en het gevoel van welbehagen. 48

49 0m 50m 100m Het plan compleet straatniveau 49

50 50

51 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek Het plan compleet niveau -1 50m 100m 0m 51

52 52

53 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek Het plan compleet niveau -2 50m 100m 0m 53

54 54

55 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek people mover Het plan compleet niveau -3 50m 100m 0m 55

56 56

57 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek 50m 100m 0m Het plan compleet niveau -4 & -5 57

58 58

59 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek Het plan compleet niveau -6 50m 100m 0m 59

60 60

61 Het plan compleet Intercontinental Amstel P P P P P P P 61

62 62

63 P P P P P P P Het plan compleet multifunctionele hospitality ruimte 63

64 64

65 Carre 3500-P P P P P P P Het plan compleet Carré 65

66 66

67 P P P P P P P Het plan compleet shoppingmall 67

68 68

69 P P P P P P P Het plan compleet Hermitage 69

70

Rode Loper. Nota van Uitgangspunten. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum. Damrak. Dam. Rokin.

Rode Loper. Nota van Uitgangspunten. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum. Damrak. Dam. Rokin. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum Nota van Uitgangspunten Rode Loper Damrak Dam Rokin Muntplein Vijzelstraat Vijzelgracht 1 3Nota van Uitgangspunten Rode Loper

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd

Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd De stad Rotterdam is onlosmakelijk met zijn haven verbonden. De geschiedenis leert dat met de groei van de stad de haven activiteit even zo meegroeit.

Nadere informatie

Huurprijs Per maand

Huurprijs Per maand Huurprijs 4.437 Per maand Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Centrum Buurt: Centrum Oost Adres: Harry Banninkstraat 51 Postcode: 1011 DD Prijs: 4.437,- Prijs type:

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN VISIE SCHEVENINGEN HAVEN BINT architecten is gevestigd aan de Dr.Lelykade te Scheveningen. Planvorming voor Scheveningen haven gaat dus over ons toekomstig uitzicht waar we straks dagelijks mee te maken

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik

Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik A.Sluijter 120609 paper A.Sluijter O6 AvB 120609 A. Sluijter Amsterdam 120609 tbv Ruimteconferentie paper O6 AvB Amsterdam paper O6 AvB Amsterdam 031109 tbv Ruimteconferentie

Nadere informatie

Bestaande gebouw. Het plan

Bestaande gebouw. Het plan Bestaande gebouw Het voormalige gebouw van de Technische Dienst is een markante verschijning in Eindhoven. Het gebouw werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw, in opdracht van Gemeentelijke Technische

Nadere informatie

Sleutels voor Leiden Centrum

Sleutels voor Leiden Centrum Sleutels voor Leiden Centrum Twee luxe garages met Pathé in nieuw Hoogvliet blok 02 07 2013 PROVAST Hofweg 9e 2511 AA Den Haag T. 070 308 10 30 F. 070 361 40 44 www.provast.nl Sleutels voor Leiden centrum

Nadere informatie

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012 Noord/Zuidlijn verbindt mensen, buurten en Noord/Zuidlijn identiteiten Juli 2012 In opdracht van: Dienst Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam door: Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam Aanleiding

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd STADIONPLEIN Olympische spelen 1928 1931 Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd Citroën zuid Ontwerp Jan Wils 1928 1962 Citroën noord Ontwerp Jan Wils 1959 STADIONPLEIN

Nadere informatie

Aandachtspunten de Griend e.o.

Aandachtspunten de Griend e.o. Aandachtspunten de Griend e.o. Deelgebied 1: Deelgebied 2: Deelgebied 3: ARCH 1 Deelgebied 1: De kop van de Griend Om de Griend te laten functioneren als recreatieve ontmoetingsplek is het belangrijk om

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009

SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009 SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009 WERELDSTAD AAN ZEE > Stedelijke voorzieningen aan het strand > Kust is een bestemming BADPLAATS AAN DE NL KUST > Drukste badplaats

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) Het watergebied is de oorsprong, de ziel van Rotterdam. Het is een toegangspoort naar de wereld

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie

14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK

14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK 14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK SFEERVOL EN COMFORTABEL WONEN In de gezellige binnenstad van Sneek worden veertien herenhuizen gerealiseerd.

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

Empowering your business in West.

Empowering your business in West. Empowering your business in West. HEMELS ZICHT UNIEKE VRIJE RUIMTE HOOGWAARDIGE VESTIGINGSPLAATS HORECA, WONEN EN RECREATIE CENTRAAL GELEGEN EN GOED BEREIKBAAR ARCHITECTUUR MEERDERE BESTEMMINGEN GROTE

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

openbare ruimte centrum kerkrade

openbare ruimte centrum kerkrade openbare ruimte centrum kerkrade Nieuwe inrichting geeft centrum weer een herkenbare en aantrekkelijke uitstraling Markt 1927 situatie na herinrichting Openbare ruimte centrum Kerkrade Nieuwe inrichting

Nadere informatie

CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP CONCEPT STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP Tijdens de vorige bewonersavond werden drie modellen gepresenteerd die de basis vormen van het concept stedenbouwkundig ontwerp. Aan de hand van verschillende onderwerpen,

Nadere informatie

VistaPlaza Y O U N E V E R G E T A S E C O N D C H A N C E TO MAKE A FIRST IMPRESSION... www.vistaplaza.nl

VistaPlaza Y O U N E V E R G E T A S E C O N D C H A N C E TO MAKE A FIRST IMPRESSION... www.vistaplaza.nl VistaPlaza Y O U N E V E R G E T A S E C O N D C H A N C E VistaPlaza is een in het oog springend gebouw dat onder architectuur is ontwikkeld. Het gebouw is duidelijk herkenbaar door gebruik van hoogwaardige

Nadere informatie

Experimentele tijdelijke inrichting Blokhuisplein in Leeuwarden

Experimentele tijdelijke inrichting Blokhuisplein in Leeuwarden Martijn Al landschapsarchitect Peter de Ruyter landschapsarchitect Experimentele tijdelijke inrichting Blokhuisplein in Leeuwarden Blokhuisplein (foto: Ruben van Vliet). Aan de rand van de binnenstad van

Nadere informatie

Stroop je mouwen op Blaak!

Stroop je mouwen op Blaak! Stroop je mouwen op Blaak! essay Rotterdam Rotterdam: de skyline, boulevards, winkels, horeca, musea, parken, haven en evenementen geven de stad de uitstraling van een wereldstad. Een stad waar veel gebeurt,

Nadere informatie

466 LEEGKERK Groningen

466 LEEGKERK Groningen LEEGKERK Groningen 466 2 466.Leegkerk.Groningen OPDRACHTGEVER Stichting Oude Groninger Kerken & Bijzonder Locaties Groningen PROJECTARCHITECT ARCHITECTUUR Jan Verrelst, Maarten Verdonschot PROJECTTEAM

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

SMÛK zonder OPSMUK. Colofon

SMÛK zonder OPSMUK. Colofon SMÛK zonder OPSMUK over de reuk en smaak van het theater affdelliing onttwerrp en rrealliisattiie ii..s..m.. arrchiittecttuurr llokaall en de gemeentterraad maarrtt 2008 Inhoud Inleiding Kernbegrippen

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam

Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Op het grensvlak van stad en haven ligt aan het IJ Stadshaven Houthaven. Dit gebied is gelegen ten noordwesten van het centrum

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

informatieavond 6 juni 2013 dijkstraat en omgeving Inhoud

informatieavond 6 juni 2013 dijkstraat en omgeving Inhoud informatieavond 6 juni 2013 dijkstraat en omgeving Inhoud Werkgrenzen en context Bestrating: materiaalkeuze Informatievoorziening, entrees winkelgebied en thema-routes Visie Verlichting Binnenstad Reclame-uitingen,

Nadere informatie

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i 2 0 1 3 Het Rijnlandshuis - Gemeenlants Huys van Rynlant (ca. 1627) Inhoud Inleiding 5 Inventarisatie 7 Huidige gebouwen

Nadere informatie

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Marktconsultatie vastgoedontwikkeling voor een combinatie van commerciële functies In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze stad.

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Studentenwoningen, Zwolle

Studentenwoningen, Zwolle Studentenwoningen, Zwolle Programma Ontwikkeling studentenhuisvesting van 5 studentenwoningen inclusief gemeenschappelijke ruimtes, parkeervoorzieningen en.00 m² verhuurbare ruimte tbv zorgfuncties. Opdrachtgever

Nadere informatie

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com LOCATIE OPTIES IN UTRECHT www.metelkaar.com INLEIDING Waar zouden jullie met elkaar aan de slag willen gaan, maar vooral: waar zouden jullie met elkaar willen wonen? Een belangrijke stap in het waarmaken

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Objectinformatie. Plattegrond. Buurt

Objectinformatie. Plattegrond. Buurt Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Centrum Buurt: Centrum Oost Adres: Pentagon 5 Postcode: 1011 WC Bruto Prijs: 1.410,41 Netto Prijs: 1.395,- Servicekosten: 15,41 Status:

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

RECRAFTED FOR AMSTERDAM

RECRAFTED FOR AMSTERDAM RECRAFTED FOR AMSTERDAM IS ABOUT GREAT REDEVELOPMENT Amsterdam damrak 70 nieuwendijk 196 development by: Bouwinvest topvastgoed RECRAFTED FOR AMSTERDAM IS ABOUT GREAT ATTRACTION amsterdam city centre beurs

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE PROFESSOR TULPSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE PROFESSOR TULPSTRAAT 17 AMSTERDAM PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE PROFESSOR TULPSTRAAT 17 AMSTERDAM Object Deze karakteristieke 19de eeuwse straat, die haaks op de entree van het Amstel Hotel staat, heeft een rijke historie die begon met

Nadere informatie

Zuid As Kiosk Amsterdam. Presentatie. na-ma architecture. meubels op straat 22.10.2009

Zuid As Kiosk Amsterdam. Presentatie. na-ma architecture. meubels op straat 22.10.2009 Zuid As Kiosk Amsterdam meubels op straat 22.10.2009 Presentatie Introductie Selectie Projecten: 2009- vervolgstudie uitbreiding Olympisch Stadion i.o.v. DMO Amsterdam 2007-2008 huisvesting Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Te huur winkelpand / kantoorruimte Broersvest 57-C te Schiedam

Te huur winkelpand / kantoorruimte Broersvest 57-C te Schiedam Van Herk Groep Lichtenauerlaan 30 3062 ME Rotterdam Postbus 4068 3006 AB Rotterdam T: (010) 241 15 55 E: info@vanherkgroep.nl I: www.vanherkgroep.nl Te huur winkelpand / kantoorruimte Broersvest 57-C te

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad 2013 nummer datum Bestuursdienst Concerncommunicatie Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra

Nadere informatie

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving LAATSTE KANTOORRUIMTE TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE IN HARTJE CENTRUM ALKMAAR! Het voormalige politiebureau is

Nadere informatie

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam TE HUUR Kantoorpand van circa 775 m² Gerestaureerd rijksmonument Gesitueerd recht tegenover het Centraal Station In Den Vergulden Harinckton

Nadere informatie

Koningin Julianaplein

Koningin Julianaplein Koningin Julianaplein Groen, levendig en geborgen De ontwikkeling van een stad zou gespitst moeten zijn op de gebruikers van de schaarse ruimte, zowel mens als dier. Bij de nieuwe plannen voor het Koningin

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Vraagprijs ,- Kosten Koper

Vraagprijs ,- Kosten Koper Sarphatikade 2 B+PP Vraagprijs 865.000,- Kosten Koper Amstelhouse Recht tegenover het Amstelhotel op A-locatie aan de Amstel verkopen wij een schitterend drie kamer appartement van 126m2 met zonnig balkon

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

[SECONDLIFE.2] [NDSM WHARF] [LASLOODS] EXPLORELAB 11 P5 JANUARI 2012 - HELLEN VAN BERGE HENEGOUWEN

[SECONDLIFE.2] [NDSM WHARF] [LASLOODS] EXPLORELAB 11 P5 JANUARI 2012 - HELLEN VAN BERGE HENEGOUWEN [SECONDLIFE.2] [NDSM WHARF] [LASLOODS] EXPLORELAB 11 P5 JANUARI 2012 - HELLEN VAN BERGE HENEGOUWEN [FASCINATIE] [ TWEEDE LEVEN VOOR MONUMENTALE GEBOUWEN] 1/48 [PROBLEEM] [LEEGSTAND] TYPOLOGIE - GEEN VRAAG

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Hoofdstructuur van het groen

Hoofdstructuur van het groen Hoofdstructuur van het groen Groenstructuur vanuit de randen van de stad. Typerend voor Den Haag is de groenstuctuur aan de noord- en westrand van de stad, waar groene vingers diep in het stedelijk weefsel

Nadere informatie

Een nieuw hart in de stad

Een nieuw hart in de stad Een nieuw hart in de stad 1 Inhoudsopgave Rura Nova,... Nieuw perspectief voor Roermond 7 Kruispunt in de stad 9 Centraal in het dynamische Roermond 11 Waar je wereld samen komt 17 Het nieuwe werken en

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

Purmerend Weidevenne. Studie hoogbouw Genuahaven

Purmerend Weidevenne. Studie hoogbouw Genuahaven Studie hoogbouw Genuahaven INHOUDOPGAVE 1. Inleiding Opgave Wat is hoogbouw Blikveld 2. Skyline De stad en het landschap Het plan 3. Purmerend Structuren in de stad Het plan 4. Weidevenne De stedelijkheid

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer, uw brief ons kenmerk behandeld door Stefan van Bogget doorkiesnr. (040) 289 37 60 Geldrop 26 september 2007 onderwerp Verslag informatieavond integrale visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

Maakbaar toerisme in het Ruhrgebied

Maakbaar toerisme in het Ruhrgebied Maakbaar toerisme in het Ruhrgebied BEELDVERHAAL Thijs Konijnendijk Het Ruhrgebied heeft de afgelopen decennia belangrijke sociaaleconomische veranderingen ondergaan. De economie van het gebied dreef tot

Nadere informatie

Kansen voor De Bleek

Kansen voor De Bleek Kansen voor De Bleek Wiep Keikes Rapportage n.a.v. bijeenkomsten 3 juli en 25 september 2015 JongAchterhoek Postadres Terborgseweg 20 7005 BC Doetinchem E-mail info@jongachterhoek.nl Website www.jongachterhoek.nl

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie