Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010"

Transcriptie

1 Amfora Amstel liefde voor amsterdam 08 April 2010

2 #453 Amfora Amstel_Liefde voor Amsterdam_ 08 april 2010 Strukton Postbus AB Maarssen Zwarts & Jansma Architecten Postbus CC Amsterdam

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding _ Amsterdam Bereikbaarheid locatie _ Bestemming Amstel! Omgeving locatie _ De Amstel beschouwd! Straatniveau _ Schoon schip! Programma _ Wat is er te doen? Hotel en theater verbonden Entree _ Hoe kom je binnen? Interne organisatie _ Hoe werkt het? Het plan compleet 48-71

4 Inleiding _ Amsterdam 2.0 De wereld De afgelopen eeuw laat zien dat steden groeien tot de belangrijkste vestigingsplaats van de mens. Steden zijn dan ook steeds beter in staat om een grote diversiteit aan woonlandschappen te creëren en zo mensen sociaal/ cultureel en economisch aan zich te binden. Steden en met name compacte steden blijken bovenal de meest duurzame plekken om te wonen en te verblijven. Bijzondere dingen gebeuren op plekken op aarde waar veel mensen en menselijke activiteiten op een klein stukje grond worden geconcentreerd. Een schoolvoorbeeld hiervan is natuurlijk Manhattan (The culture of congestion) maar ook Amsterdam met z n binnenstad en grachtengordel is zo n plek. Amsterdam is het creatief en cultureel zwaartepunt van Nederland, heeft op deze gebieden internationale betekenis en geniet een ruime bekendheid. De stad Kenmerkte de naoorlogse uitbreiding 4 van Amsterdam zich vooral door de inname van steeds meer grondgebied en een meerkernige uitbreiding, in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft er een omslag plaatsgevonden naar de ontwikkeling van de compacte stad. Hiertoe zijn de voormalige havengebieden en industrieterreinen omgevormd tot eigentijdse woon- en werkgebieden en wordt bijvoorbeeld aan de Zuidkant van de stad de snelweg overbouwd om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Dit alles is en wordt gerealiseerd binnen de bestaande rode contouren van de stad. Groen blijft groen of wordt groener. Rood wordt roder. Dit beeld is nog in lijn met de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en ook het huidige kabinet (Nota Ruimte) heeft als streven om 25 tot 40 procent van alle nieuwe woningen, winkels, kantoren et cetera de komende jaren binnen het bestaande stedelijk gebied op te lossen. Niet in de laatste plaats vanwege het duurzame karakter van de Compacte stad. De carbon-footprint van een stadsbewoner is relatief laag: hij verblijft bovenop de voorzieningen en is voor Amsterdam inwoners Amsterdam inwoners Amsterdam inwoners Amsterdam inwoners

5 zijn vervoer niet afhankelijk van alleen de auto. In dit kader gezien is Amfora een logische volgende stap in het verdichten van de stad als geheel en de oplossing om voorzieningen in het hart van de stad te brengen in plaats van in de periferie. Amfora is een oxymoron, een schijnbare tegenstelling; ruimte door verdichten. Door ondergronds (onder water) te verdichten ontstaat er bovengronds nieuwe ruimte voor wonen en werken en bovendien een robuuste openbare ruimte met een kwalitatief hoog verblijfsklimaat voor bewoners én bezoekers. De Stad, het landschap en de energie Het landschap van Holland, in het bijzonder rond Amsterdam, dankt haar waterrijke karakter voor een belangrijk deel aan de energiebehoefte van de bloeiende industrie in de Hollandse steden gedurende de 17e en 18e eeuw. Door de winning van turf in de veengebieden rond de Vecht en de Amstel ontstonden grote waterplassen. Soms werd het water weggepompt ( graan voor visch ), soms werden de waterrijke dagmijnen gebieden voor natuur, recreatie en contemplatie. Nescio schreef er zijn Natuurdagboeken. Naast turf als energiebron werd gebruik gemaakt van windmolens. De wind is inmiddels terug als schone energiebron. Turf werd opgevolgd door kolen, olie en gas, met de bekende gevolgen voor de luchtkwaliteit. Amfora is als energiebron schoon. Door middel van warmte- en koudeopslag via bodem, constructie en grachtwater wordt in de eigen energiebehoefte voorzien. Het overschot wordt teruggeleverd aan het net. Amfora Amstel: een energiebron in het hart van de Stad. Het centrum van Amsterdam Het Amsterdamse centrum neemt een veranderende positie in met de groei van de stad en de verstedelijking in de noordvleugel van de Randstad. Naast toeristische trekpleister moet de binnenstad vooral een aantrekkelijk woonmilieu en vestigingsklimaat voor de nieuwe economie vormen. Een goede centrumkwaliteit waarin rustpunten bestaan en groene plekken te vinden zijn met een internationale uitstraling, maakt dat mensen nog meer dan nu in het centrum willen wonen, werken en uitgaan. ruimte onder de gracht Amsterdam 2.0 5

6 Het beeld van de huidige openbare ruimte in de binnenstad strookt niet met het beeld dat mensen verwachten van een vitaal, aantrekkelijk centrum. De binnenstad verrommelt en de openbare ruimte voldoet niet aan het beeld van een gelaagde, dynamische, duurzame stad. De openbare ruimte in het centrum van Amsterdam zou moeten voldoen aan een paar essentiële basisprincipes: verplaatsingsruimte, ontmoetingsruimte, verblijfsruimte en herkenbaarheid die verder gaat dan het stereotype beeld van de grachtengordel. Tevens is het zaak om discontinuïteiten in het netwerk van openbare ruimten te voorkomen en een goede relatie tussen functies en de openbare ruimte te leggen. Een hecht netwerk en continuïteit van routes is nodig om te zorgen dat de openbare ruimte kan functioneren als verplaatsingsruimte. Een levendige stad biedt ruimte aan stedelijk leven, aan zowel autoverkeer als voetgangers, fietsers en verblijfsplekken op straat. Binnen het stelsel van openbare ruimten is behoefte aan betekenisvolle plekken. Veel locaties in de stad vragen om het omvormen van ruimte naar plek, zodat meer ontstaat dan alleen doorgangsruimte. 6 De transformatie tot een leefbaar en groen centrum omvat meer dan alleen cosmetische ingrepen. Een hechte groenstructuur moet gekoppeld worden aan een duurzame ondergrachtse infrastructuur met speciale leidinggoten. Door het verder ondergronds brengen van riolering, kabels en leidingen ontstaat meer ruimte voor groen in het straatprofiel. Een continue groenstructuur is een beeldbepalende verbetering in de stadsstraten. Goede voorbeelden van de omschakeling naar een ondergronds leidingprofiel bestaan al in Nederland: de Müllerpier in Rotterdam bijvoorbeeld en het ondergronds afvalsysteem in het centrum van Almere. Door gebruik te maken van de ruimte onder de grachten ontstaan nieuwe kansen. Het onder water brengen van het voor deze plaats ontwikkelde programma, het vervoersstelsel en de stallingsruimte, schept ruimte op het maaiveld en kan daarmee de stad een forse kwaliteitsimpuls geven. De Amstel De rivier de Amstel vormt de ruggengraat van het Amsterdamse Elandsgracht voor Amfora Elandsgracht na Amfora

7 centrum. Aan de Amstel, tussen de Stadhouderskade en de Munt, liggen monumentale gebouwen met tal van maatschappelijke, culturele en toeristische functies, zoals het Muziektheater, de Hermitage, Koninklijk Theater Carré en het Intercontinental Amstel Amsterdam (Amstel Hotel). Iconen van Amsterdam. Hier ligt het logische begin van Amfora. Amfora Amstel neemt de culturele iconen als aanleiding en vertrekpunt voor de introductie van een culturele as onder het water van de Amstel. Het bovengronds programma wordt ondergronds uitgebreid met een programma dat versterkend kan werken voor de culturele iconen en vice versa. Amfora Amfora maakt het mogelijk dat Amsterdam zich weer ontwikkelt in het hart van de stad, waar Amsterdammers en bezoekers zich nog meer verbonden zullen voelen met de aspecten die Amsterdam beroemd en aantrekkelijk maken: cultuur, historie, grachten en architectuur. Amfora voegt een dimensie toe: een gastvrije, hoogwaardige, compacte, C02 neutrale, verticale stad en energiebron onder het water. Amfora Amstel biedt Amsterdam de kans haar architectuur in haar culturele hart te ontwikkelen zonder aantasting van de historische elementen. Amfora Amstel versterkt de identiteit van Amsterdam en past bij haar ambities als hoofdstad en wereldstad. Het biedt ruimte voor de creatieve sector en de kenniseconomie in de historische oorsprong van de stad; de Amstel. Toonaangevende evenementen zoals het WK voetbal in 2018 of de Olympische Spelen in 2028 kunnen mede met dit plan worden georganiseerd zonder dat dat ten koste gaat van de fijnmazige, kleinschalige en compacte setting van de binnenstad. Amfora Amstel past in de strategie Waterrijk Amsterdam : het plan biedt een duurzame publiekstrekker met een opvallend Hollands karakter. Amfora = duurzame energiebron Amsterdam 2.0 7

8 Bereikbaarheid locatie _ Bestemming Amstel De Amstellocatie ligt in het centrum van Amsterdam. Het is waarschijnlijk dat Amfora Amstel meer publiek de stad in zal trekken dan nu het geval is. Van groot belang is te voorkomen dat deze toename van verkeersstromen een belemmering vormt voor de ontwikkeling van Amsterdam. In dit hoofdstuk stellen wij een aantal oplossingsrichtingen voor. 8

9 Bereikbaarheid Amstel locatie Wibaut aan de Amstel Het project Wibaut aan de Amstel heeft als doel de Wibautstraat en haar omgeving op te knappen. Een onderdeel van dit project is de verbetering van de doorstroom van het autoverkeer op de as Gooiseweg-Valkenburgerstraat. Door het project te integreren met Amfora kan de aanwas van verkeer worden verwerkt. Ons voorstel: vanaf de vernieuwde Weesperstraat ondergrondse verbindingen maken met Amfora Amstel. Op deze wijze worden bestaande straatprofielen ontzien, bijvoorbeeld de Stadhouderskade. Ondergrondse verbinding A10 Een scenario dat verder in de toekomst uitvoering kan krijgen, is het verbinden van Amfora Amstel met de Ring A10 door onder de Amstel toeritten te maken. Goed denkbaar zijn een aansluiting op de Utrechtsebrug en een ondergrondse verbinding met de IJtunnel. Onderdeel van het Amfora Netwerk Het uiteindelijke doel is om de Amstellocatie deel uit te laten maken van het Amforanetwerk, waarbij het mogelijk wordt voor automobilisten om op de Ring A10 direct af te slaan naar het stelsel van ondergrondse ruimten. Een gevolg hiervan is dat de verkeersdruk en milieubelasting in de stad sterk zullen afnemen. Door het verkeer doelgericht ondergronds te brengen, ontstaan op straatniveau lange lijnen in de stad, die veel beter bruikbaar zijn voor trams en fietsverkeer. Ingezet wordt op een herwaardering van de radialen die de stadsdelen met elkaar verbinden en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Meer dan nu worden de radialen comfortabele hoofdroutes vanuit de wijken naar het centrum en de belangrijkste bestemmingen daarin. Wenselijk is aan deze routes fietsparkeervoorzieningen te koppelen, die aansluiten op het netwerk van voetgangersroutes. Al met al zorgt Amfora Amstel niet alleen voor haar eigen bereikbaarheid maar ook voor een verbetering van de bereikbaarheid van de hele stad. Wibaut aan de Amstel Ondergrondse verbinding met A10 Aansluiten op Wibaut aan de Amstel Amstel wordt onderdeel van AMFORA netwerk Bestemming Amstel 9

10 10

11 Centraal ten opzichte van openbaar vervoer De Amstellocatie ligt centraal ten opzichte van twee belangrijke openbaar vervoerssystemen: de Noord-Zuidlijn en de Oostlijn. Dit schept de mogelijkheid om de Amstellocatie deel uit te laten maken van het ondergrondse openbaar vervoerssysteem. De Amstellocatie kan fungeren als overstapstation (HUB) tussen de beide lijnen, resultaat: een sterk verbeterde bereikbaarheid en functionaliteit. Met een electrisch duurzaam people mover systeem in Amfora Amstel sluiten we aan op deze HUB-filosofie. CS WTC RAI De Omval ArenA Bestemming Amstel 11

12 Omgeving _ Amstel beschouwd Zoals eerder is opgemerkt ligt de Amstellocatie midden in de binnenstad. Ten behoeve van een goede inbedding in het gebied is een analyse van de locatie en de omgeving gemaakt. De analyse is gericht op drie onderdelen. 1. Iconen langs de Amstel Allereerst is bekeken welke hoogwaardige functies (iconen) direct langs de locatie liggen. Dit soort functies kan een meerwaarde zijn voor het functioneren van Amfora Amstel en omgekeerd kan Amfora Amstel een aanvulling zijn op het functioneren van de iconen. 2. Functies in de omgeving Er is bekeken welke functies in de omgeving een wisselwerking kunnen aangaan met het project. 3. Buurtverkenning Tot slot is bekeken wat Amfora Amstel kan betekenen op buurtniveau. 12

13 Iconen langs de Amstel De rivier de Amstel vormt de ruggengraat van de stad Amsterdam. Aan de Amstel liggen monumentale gebouwen met tal van maatschappelijke, culturele en toeristische functies, zoals de Stopera, de Hermitage, Carré en het Amstel Hotel. Amfora Amstel grijpt de aanwezigheid van deze functies aan voor de introductie van een ondergrondse culturele as, die de mogelijkheid biedt het bovengronds programma uit te breiden en te versterken, bijvoorbeeld: een nieuw museum, uitbreiding van Carré en een congrescentrum. De conclusie is dat Amfora versterkend kan werken voor deze culturele iconen en dat, omgekeerd, deze iconen versterkend kunnen werken voor Amfora Amstel. Amstel beschouwd 13

14 Versterkende functies in de omgeving De veelzijdigheid van Amsterdam is te zien in de omgeving van de Amstel. Tal van functies met nationale betekenis zoals Artis, de Hortus, uitgaansgelegenheden, universiteitsgebouwen, bekende hotels, musea en de Nederlandse Bank liggen op loopafstand van de Amstellocatie. Al deze functies zijn gebaat bij een project als Amfora Amstel. Naast voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid biedt Amfora plaats aan functies die nu lastig in de binnenstad zijn onder te brengen. De Nederlandse Bank zou haar archief kwijt kunnen in het plan, universiteiten krijgen mogelijkheden voor extra collegezalen. Daarnaast zal de toestroom van mensen versterkend werken voor horeca- en winkelgelegenheden. Alle functies in de omgeving van Amfora kunnen tevens gebruik maken van digitale opslagmogelijkheden en -verbindingen die zijn voorzien door in de onderste laag van Amfora internetservers en dergelijke te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat Amsterdam niet alleen op cultureel-maatschappelijk niveau een upgrade krijgt, maar dat zij ook in dit digitale tijdperk op alle fronten een voortrekkersrol zal krijgen. 14

15 Buurtverkenning In de directe omgeving van de Amstellocatie wordt veel ruimte op begane grond ingenomen door functies die geen positief effect hebben op de beleving van de straat: opslagruimten, autogarages, werkplaatsen en installatietechnische voorzieningen worden als onprettig ervaren en nemen nu juist de meest in het oog springende locaties in beslag. Door de realisatie van Amfora Amstel ontstaat de mogelijkheid om aan dit soort functies ruimte te bieden onder de grond. Ruimten op de begane grond komen zo weer beschikbaar voor representatieve functies, zoals woningen, horeca en winkels. Dit zal de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de straat aanzienlijk verhogen. Amstel beschouwd 15

16 16

17 Kerkstraat voor Amfora Kerkstraat na Amfora Amstel beschouwd 17

18 Straatniveau _ Schoon schip Amfora biedt de mogelijkheid om alle geparkeerde auto s, fietsen en technische voorzieningen uit het straatbeeld te bannen. De beleving op straat, langs de kades en in de omgeving wordt zo aanzienlijk verbeterd. De voetganger verdient meer ruimte in de binnenstad en continuïteit in looproutes. Ondergronds brengen van het geparkeerde auto s maakt dit mogelijk. De belangrijkste elementen in het verbeteren van de kwaliteit voor voetgangers zijn: continuïteit in het profiel, een ruime stoep, voorkanten van gebouwen grenzend aan de openbare ruimte, een afwisselende plint, goede mogelijkheid om over te steken en een aantrekkelijk ruimtelijk beeld. Een van de grootste ruimtelijke kwaliteiten van de binnenstad zijn haar grachten. De kwaliteit ervan lijkt vanzelfsprekend. Toch is die kwaliteit nu maar mondjesmaat ervaarbaar door het geparkeerde blik tussen voetpaden en water. Door auto s ondergronds te parkeren kan het water meer dan nu onderdeel worden van de openbare ruimte. 18

19 Herinrichting straatniveau huidige situatie historische situatie toekomstige situatie Op dit moment worden de mooiste plekken van Amsterdam (de kades langs de grachten) gedicteerd door geparkeerde auto s. De Amstellocatie vormt hierop geen uitzondering. Herinrichting van het straatniveau biedt de mogelijkheid terug te keren naar de oorspronkelijke kwaliteiten van de kades. De kades waren vroeger ingedeeld in drie zones. Een zone langs het water was bestemd voor de handel in goederen, een zone langs de gebouwen voor voetgangers en een zone daartussen voor transport. Het huidige profiel van de kade heeft nog altijd deze driedeling, maar de zone langs het water wordt gebruikt voor het parkeren van auto s en het voetgangersgebied langs de gevel is zeer smal en wordt in de praktijk ook vaak gebruikt voor het parkeren van auto s. Het middelste deel, vanouds gereserveerd voor het transport door de stad, functioneert niet goed: de straten worden vaak geblokkeerd door stilstaande voertuigen (laden en lossen). Wij stellen voor de functionele driedeling van vroeger in ere te herstellen. De zone aan de waterkant wordt gevrijwaard van auto s en zo geschikt voor recreatieve doeleinden, het voetgangersgebied langs de gevels wordt verbreed en de zone ertussen blijft beschikbaar voor het transport door de stad. Met dit verschil, dat deze zone nu weer functioneert: stilstaande voertuigen (laden en lossen) vormen geen belemmering meer door auto s onder de gracht te parkeren. Schoon schip 19

20 20 Amstel voor Amfora

21 Amstel na Amfora Schoon schip 21

22 22 Amstel voor Amfora

23 Amstel na Amfora Schoon schip 23

24 24 Amstel voor Amfora

25 Amstel na Amfora Schoon schip 25

26 26 Prof. Tulpplein voor Amfora

27 Prof. Tulpplein na Amfora Schoon schip 27

28 Programma _ Wat is er te doen? Amfora is opgebouwd uit zes verdiepingen onder de grachten. Het ontbreken van daglicht en andere kenmerken van ondergrondse ruimten zijn van invloed op mogelijke functies die in Amfora geplaatst kunnen worden. In dit hoofdstuk geven we een specificatie van mogelijke functionele programma s. 28

29 Programma De tabel hiernaast biedt een overzicht van functies die goed in het project passen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen representatieve functies op de bovenste twee verdiepingen en minder representatieve functies op de lagen daaronder. Tevens is onderscheid gemaakt tussen functies met een nationale, regionale of lokale betekenis. Zoals eerder aangegeven kan Amfora Amstel een verbinding aangaan met culturele functies boven de grond. Door bijvoorbeeld theater- en ontvangstfaciliteiten toe te voegen in het gebied tussen het Amstel Hotel en Carré ontstaat een verbinding tussen deze beide iconen. Bij de Hermitage zou een museum kunnen ontstaan dat geïntegreerd is in een hoogwaardig winkelgedeelte. Een belangrijke ondersteunende functie is het parkeren van de auto s op de lagen -3 t/m -6. Met het oog op de toekomst levert Amfora Amstel voldoende energie en middelen om de elektrische auto s op te laden. Deze multifunctionaliteit van Amfora Amstel sluit uitstekend aan bij de ambities van de stad om in 2028 de olympische spelen te organiseren. congres/hospitality museum uitbreiding foyer en uitbreiding Carré casino shopping centrum health spa Amstel bioscoop openbaar zwembad sportcentrum collegezalen TV studios Kinder speel paradijs fietsparkeervoorzieningen stadsdrukkerij archief DNB opslag auto werkplaats parkeergarage met oplaadpunten voor elektrische auto garages nationaal regionaal lokaal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X laag 1-2 X X X X X X X X X X X X laag 3-6 X X X X X X X X X Wat is er te doen? 29

30 30

31 Wat is er te doen? 31

32 32

33 Wat is er te doen? 33

34 Hotel en theater verbonden Carré en het Amstel Hotel liggen dicht bij elkaar en zouden door de ondergrondse ruimte van Amfora Amstel sterk(er) met elkaar verbonden worden. Het biedt mogelijkheden om een multifunctioneel hospitalitycentrum te maken, dat overvloeit in theaterfaciliteiten richting Carré. Op deze wijze is het Amstel Hotel geschakeld aan een multifunctioneel hospitalitycentrum midden in de stad en beschikt Carré over ongekende uitbreidingsmogelijkheden voor haar voorstellingen. 34

35 Multifunctioneel hospitalitycentrum en tribunes ontstaan multifunctionele ruimten. De verschillende bezoekersstromen worden gescheiden: het is onwenselijk dat bijvoorbeeld studenten uit een collegezaal door dezelfde ruimte gaan als bezoekers van een congres. Deze scheiding is te realiseren door de zalen afzonderlijk, per verdieping te ontsluiten. Studenten komen dan vanuit de onderste foyer de zaal binnen en de bezoekers van het congres bereiken hun zalen via de bovenste foyer. Hotel en theater verbonden Het voorgestelde multifunctionele hospitalitycentrum tussen het Amstel Hotel en Carré beslaat verschillende niveaus. Op de bovenste twee verdiepingen is een foyer voorzien met horeca, sanitaire voorzieningen en kleine vergaderzalen. De foyer kan een fysieke verbinding tot stand brengen tussen het Amstel Hotel en Carré. Achter de foyer zijn dubbelhoge ruimten voorzien, geschikt als zaal voor een lezing, maar ook voor exposities, concerten, feesten en beurzen. Door gebruik te maken van flexibele wanden 35

36 doorsnede Carré Carre 3500-P P P P P P P 36

37 0m 50m foyer grote zalen foyer grote zalen spa/welness Hotel en theater verbonden Niveau -1 37

38 doorsnede Amstel Hotel 38

39 0m 50m opslag grote zalen foyer grote zalen logistiek techniek Hotel en theater verbonden Niveau -2 39

40 40

41 Hotel en theater verbonden Doorsnede Carré 41

42 Toegangen _ Hoe kom je binnen? Een project als Amfora dient op een heldere manier bereikbaar en toegankelijk te zijn, niet alleen op grote schaal, maar ook in het straatbeeld. Van belang is te voorkomen dat de entrees functioneel of esthetisch als hinderlijk worden ervaren. Drie verschillende typen entrees bieden toegang tot Amfora Amstel: duidelijk herkenbare, representatieve hoofdentrees voor bezoekers, onopvallendere entrees voor reguliere gebruikers en directe toegangen vanuit het Amstel Hotel, Carré en andere iconen. 42

43 Representatieve hoofdentree bezoekers Op een aantal locaties is in een duidelijk herkenbare, representatieve entree voor bezoekers voorzien. Dit type entree sluit aan op de bovenste twee lagen van Amfora en heeft een ruime opzet: een theatrale trap, zorgvuldig opgenomen in het straatprofiel, leidt bezoekers op een elegante manier Amfora Amstel binnen. De lift is geplaatst in het water, dicht langs de kade en is bereikbaar via een loopbrug. Het plan bevat vijf van dit soort entrees. Deze entrees zijn met name bedoeld als toegang tot de representatieve, bovenste lagen van het plan, maar sluiten eveneens aan op de andere verdiepingen. Hoe kom je binnen? 43

44 Entree voor gebruikers De hoofdentrees worden aangevuld met entrees voor reguliere gebruikers, zoals omwonenden die hun auto in Amfora Amstel hebben geparkeerd, gebruikers van werkplaatsen, opslagruimten enzovoorts. Door deze entrees compact en transparant vorm te geven wordt voorkomen dat ze als visueel hinderlijke objecten worden ervaren. Deze toegangen bieden geen aansluiting op de representatieve lagen op de bovenste twee verdiepingen. 44

45 Toegang vanuit iconen Carré en het Amstel Hotel worden direct verbonden met de twee representatieve verdiepingen en de parkeerlagen. Bezoekers van de Hermitage kunnen rechtstreeks het winkelgebied bereiken: van het kijken naar mooie dingen, naar het kopen van mooie dingen. Hoe kom je binnen? 45

46 Interne organisatie _ Hoe werkt het? Een project als Amfora Amstel, met verschillende functies over verschillende lagen, vraagt om een grondige interne organisatie waarbinnen de verschillende bezoekersstromen goed zijn te reguleren en de beleving van de functies optimaal is. Dit hoofdstuk toont de beste manier om de verschillende verdiepingen op elkaar aan te laten sluiten. 46

47 Relatie tussen verschillende verdiepingen Op de bovenste twee verdiepingen bevinden zich de representatieve functies, zoals winkelen, theater- en ontvangstfaciliteiten. Deze beide verdiepingen kunnen rechtstreeks worden bereikt vanuit de drie iconen langs de Amstel en via de hoofdentrees. De derde verdieping van boven is een verbindende laag, bereikbaar via de hoofdentrees maar ook via de entrees voor reguliere gebruikers. Op deze laag bevinden zich opslagruimten, werkplaatsen en garages die nu nog in de plinten van gebouwen zijn gesitueerd. Een people mover op de derde verdieping zorgt voor een goede en snelle verbinding tussen alle functies van Amfora Amstel en kan tevens gebruikt worden als vervoermiddel tussen de Stadhouderskade en de Stopera. Het is interessant op deze laag een verbinding te maken met de beide ondergrondse openbaar vervoerssystemen van Amsterdam: de Noord-Zuidlijn en de Oostlijn. De onderste verdiepingen van Amfora Amstel bevatten parkeervoorzieningen en installatietechnische ruimten. Deze lagen kunnen worden bereikt via zowel de hoofdentrees als de entrees voor reguliere gebruikers. niveau -1 & -2 niveau -3 Hoe werkt het? niveau -4 & -6 47

48 Het plan compleet Het betreden van een ondergrondse ruimte voelt voor veel mensen onnatuurlijk. Bij het ontwerpen van ondergrondse ruimten is het van belang hiermee rekening te houden. Een goed ontwerp kan inspelen op het gevoel van veiligheid en de onbehaaglijkheid wegnemen. Ondanks de grote schaal van het project is in het ontwerp rekening gehouden met de menselijke maat: grote, lage of kleine, hoge ruimten hebben een negatief effect op de beleving. Ruimten en functies zijn zodanig ten opzichte van elkaar gepositioneerd dat het overzicht behouden blijft. Onoverzichtelijke plekken en donkere, doodlopende hoeken zijn vermeden. Het toepassen van vides zorgt ervoor dat bezoekers meerdere gebouwlagen kunnen overzien. Dit verhoogt het gevoel van sociale veiligheid. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de verlichting, kleur en materialisering. Het toepassen van hoogwaardige materialen zoals glas, rvs en natuursteen versterken de belevingswaarde en het gevoel van welbehagen. 48

49 0m 50m 100m Het plan compleet straatniveau 49

50 50

51 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek Het plan compleet niveau -1 50m 100m 0m 51

52 52

53 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek Het plan compleet niveau -2 50m 100m 0m 53

54 54

55 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek people mover Het plan compleet niveau -3 50m 100m 0m 55

56 56

57 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek 50m 100m 0m Het plan compleet niveau -4 & -5 57

58 58

59 RENVOOI verkeersgebied vluchtgang toiletgroepen congres hospitality museum/expositie horeca theater spa/health (Amstelhotel) spa/health (publiek) sport shopping commerciële publiekstrekker advanced transport system parkeren fietsenstalling opslag techniek Het plan compleet niveau -6 50m 100m 0m 59

60 60

61 Het plan compleet Intercontinental Amstel P P P P P P P 61

62 62

63 P P P P P P P Het plan compleet multifunctionele hospitality ruimte 63

64 64

65 Carre 3500-P P P P P P P Het plan compleet Carré 65

66 66

67 P P P P P P P Het plan compleet shoppingmall 67

68 68

69 P P P P P P P Het plan compleet Hermitage 69

70

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie 1 1.2 Masterplan 1.3 Huidige plannen 2 3 1.4 Te ontwerpen product 3 2.1 Locatieanalyse 5 2.2

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040 Amsterdam Uitgesproken Duurzaam Perspectief voor 2040 INHOUD colofon in opdracht van Marijke Vos Wethouder Milieu 5 VOORWOORD ambtelijke werkgroep Kerngroep Duurzaamheid 7 Anno 2040 ledenkern groep DMB,

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving

De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving Door: Richard Fikse 1140728 Fidan Bulut 1093800 Docent: Herman Vande Putte Leerplan i Voorwoord In het kader van het eindproject van semester 6 bij

Nadere informatie

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN:

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen

Nadere informatie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie PRACHTIG COMPACT NL Een studie van de werkgroep Binnenstedelijk bouwen in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA), Ministerie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

architecten DISCLAIMER

architecten DISCLAIMER architecten DISCLAIMER De inhoud van dit document is zorgvuldig en naar besten weten samengesteld. De getoonde ontwerpen zijn illustratief en dienen ter inspiratie voor meer groenplannen in de binnenstad

Nadere informatie

MO D E L P L A N V A N A A N P A K 59 Laat je inspireren door voorbeelden D e projec tm atrix w erk t inspirerend bij h et in k aart breng en van k ans en k arak ter (w elk e g em eenten h ebben verg elijk

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Titel Werktitel KINETISCH NOORD Ontwikkeling NDSM-terrein tot bedrijfsverzamelterrein voor cultuurproducenten Inhoudsopgave Inleiding H1 Bedrijfsfilosofie:

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie