Adviesnota aan gemeenteraad BIJLAGEN. Bouledrome Venray. Datum 15 december 2010 Naam steller Paul Louwerse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesnota aan gemeenteraad BIJLAGEN. Bouledrome Venray. Datum 15 december 2010 Naam steller Paul Louwerse"

Transcriptie

1 Adviesnota aan gemeenteraad Bouledrome Venray Datum 15 december 2010 Naam steller Paul Louwerse Kenmerk Afdelingsmanager Dorien van der Giessen Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Joyce Beulen BIJLAGEN 1. Schetsen van de 4 locaties 2. Ruimtelijk advies 4 locaties 3. Investering/ stichtingkosten per locatie Pagina 1 van 18

2 Pagina 2 van 18

3 BIJLAGE 1 SCHETSEN VAN DE 4 LOCATIES Locatie 1 Kempweg (Perdstal) Pagina 3 van 18

4 Locatie 2 Kempweg (Schaapskooi) Pagina 4 van 18

5 Locatie 3 Parkweg/Hoopweg (voormalig zwembad Vlakwater) Pagina 5 van 18

6 Locatie 4 Molenklefweg Pagina 6 van 18

7 BIJLAGE 2 RUIMTELIJKE TOETS 4 LOCATIES BOULEDROME De afbeeldingen in bijlage 1 geven een overzicht van de locaties en de toe te voegen bebouwing (hal), terras (T), nieuwe banen en parkeerterrein voor auto (P) en fiets (F). De tekeningen zijn indicatief en vooral bedoeld om na te gaan of de gewenste m2 uit het programma van eisen ruimtelijk inpasbaar zijn. De precieze situering van de verschillende programmaonderdelen zal pas in een later stadium worden uitgewerkt. Alle locaties liggen aan de westzijde van Venray, in of in de nabijheid van het Vlakwaterbos. Alle locaties zijn goed bereikbaar met de auto of met de fiets. Voor alle locaties is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk (in elk geval voor de bouw van de hal, en vaak ook voor de aanleg van de banen en parkeerplaatsen). 1) Kempweg (Perdstal) Het betreft het perceel van de Perdstal aan de Kempweg waar nu nog Euterpe is gevestigd, en een open plek in het Vlakwaterbos (ten noorden van het perceel van Jong Nederland) waar nu al de buitenbanen van JBC Venray 80 zijn gelegen (zie afbeelding). Beide percelen zijn eigendom van de gemeente. Eerdere verzoeken van Euterpe om het gebouw uit te breiden zijn afgewezen. Het betrof toen echter een veel grotere uitbreiding dan nu is voorzien. Voor Euterpe is inmiddels een nieuwe locatie in het centrum van Venray voorzien. Het bestemmingsplan geeft aan dat in Vlakwater het groen met zijn aanwezige natuurwaarden voorwaardenstellend is. Alle andere functies zijn hiervan afgeleid. Bebouwing mag nooit het beeld van het bestaande groen aantasten. Dit betekent dat uitbreiding/nieuwbouw alleen naar de voorzijde (Kempweg) mogelijk is en niet aan de achterzijde. Ook aan de voorzijde (parkeerterrein) moet kap van bomen zo veel mogelijk worden vermeden. Door uitbreiding van de bebouwing blijft onvoldoende ruimte over voor het parkeren. Mogelijk dat een deel van het parkeren kan worden opgelost verderop langs de Kempweg waar een parkeerterrein ligt van een voormalig restaurant. Dit is echter particulier eigendom en instemming van de eigenaar is vereist; mogelijk zal (een deel van) het perceel moeten worden gehuurd of aangekocht. Uitbreiding van de buitenbanen leidt tot verlies van een karakteristieke open plek in het Vlakwaterbos. Voor deze uitbreiding is natuurcompensatie verplicht (ook wanneer er geen bomen worden gekapt). Met de gewenste uitbreiding wordt alle open ruimte ingevuld; toekomstige uitbreidingen zijn niet meer mogelijk. Rondom de nieuwbouw van de Perdstal is plaatsing van een hekwerk uit oogpunt van veiligheid aanvaardbaar; echter het gedeelte van het bosgebied waar de buitenbanen (komen te) liggen, moet vrij toegankelijk blijven. Tenslotte zal rekening moeten worden gehouden met de jaarlijkse start/finish van de Vlakwatercross op de plek van de buitenbanen. 2) Kempweg (Schaapskooi) Het afgelopen jaar is onderzocht of medegebruik van de tennishal mogelijk zou zijn; dit bleek helaas niet haalbaar. Wat nu wordt voorgesteld is plaatsing van de buitenbanen in de tuin van Pagina 7 van 18

8 een particulier aangrenzend aan de Schaapskooi, en nieuwbouw van de hal op een weiland (vroeger ponyweide) aan de Kempweg (zie afbeelding). Met de eigenaar van de tuin is al gesproken en kan instemming worden verwacht. Het weiland is gemeentelijk eigendom. De locatie sluit aan op de al aanwezige recreatieve voorzieningen van de Schaapskooi (tennishal en velden). De percelen ten zuiden van de Schaapskooi hebben de bestemming Bos. Een van de percelen betreft echter een weiland (ponyweide) met lage natuurwaarden; deze is het meest geschikt voor aanleg hal en parkeerplaatsen. De locatie is te klein om alle parkeerplaatsen te realiseren. Er dient nader te worden onderzocht of combinatiegebruik mogelijk is met de parkeerplaatsen bij de tennisvelden. Een ander alternatief is om een deel van het parkeren op te lossen verderop langs de Kempweg waar een parkeerterrein ligt van een voormalig restaurant. Dit is echter particulier eigendom en instemming van de eigenaar is vereist; mogelijk zal (een deel van) het perceel moeten worden gehuurd of aangekocht. De buitenbanen kunnen op het perceel van Swinkels worden aangelegd, mits het meest zuidelijk stukje van de tuin blijft behouden: hier is sprake van stuifduinrestanten met waardevol inheems bos (inlandse eik). Met de gewenste aanleg van 32 buitenbanen wordt bijna alle open ruimte in de tuin ingevuld; toekomstige uitbreidingen zijn nauwelijks meer mogelijk. Voor aanleg van de buitenbanen in de tuin van Swinkels hoeft er geen bos- en natuurcompensatie plaats te vinden (woonbestemming). Voor aanleg van de hal en parkeerplaatsen op het weiland aan de Kempweg is dit wel het geval (bosbestemming). Tegenover het weiland staat een woning. De eigenaar maakt mogelijk bezwaar tegen verlies van zijn groene uitzicht. 3) Parkweg/Hoopweg (parkeerterrein voormalig zwembad Vlakwater) De locatie is ruim van voldoende omvang om ruimte te bieden aan het gewenste programma van eisen en indien nodig, aan toekomstige uitbreidingen. De locatie is in het noordoostelijk deel van Vlakwater gelegen, aangrenzend aan het Odapark, woonbebouwing aan de Hoopweg en de tuin van het zusterhuis aan de Merseloseweg. Gelet op de ligging in Vlakwater past de locatie niet met de tot nu toe gevoerde opstelling van de gemeente dat nieuwe bebouwing in het Vlakwaterbos in principe niet gewenst is. Het vervangen van de huidige parkeerplaats door jeu-de-boulesvoorzieningen past echter beter bij de omgeving en is dus ruimtelijk een verbetering. Er zijn bezwaren mogelijk van omwonenden aan de Hoopweg. Anderzijds neemt de sociale veiligheid naar verwachting juist toe met de aanleg van een Bouledrome (in het verleden zijn er klachten geweest over illegale activiteiten op het parkeerterrein). Vanuit de gewenste toegankelijkheid van het Vlakwatergebied is het aanbrengen van hekwerk rondom de buitenbanen niet gewenst. Eventueel is dit wel mogelijk rondom de nieuw te bouwen hal wanneer deze tegen het bestaande hekwerk van het zusterhuis wordt gesitueerd. Er dient overleg plaats te vinden met Stichting Odapark over beëindiging van de verhuur van het parkeerterrein. Ook moet rekening worden gehouden met de jaarlijkse Kindervakantieweek. Er dient nader te worden bekeken of het resterende parkeerterrein van de Bouledrome hiervoor groot genoeg is. Eventueel kan een deel van de activiteiten ook in de hal van de Bouledrome plaatsvinden. Pagina 8 van 18

9 4) Molenklefweg De locatie ligt op de hoek Molenklefweg/Hagelweg in de wijk Vlakwater. De locatie is aan de noord- en oostzijde omgeven door woningbouw. Aan de zuid- en westzijde grenst de locatie aan bosgebied. De locatie ligt feitelijk in een woongebied, ruimtelijk gezien is een grootschalige jeu-de-boules voorziening op deze locatie niet voor de hand liggend. Het speelveldje met toestellen kan behouden blijven; echter het trapveld zou moeten worden verplaatst. Verplaatsing zal echter niet eenvoudig zijn, zowel ruimtelijk (ontbreken van alternatieve locaties in de buurt) als maatschappelijk (veel weerstand te verwachten uit angst voor overlast). Er zijn bezwaren te verwachten van omwonenden. Conclusie/advies Vanuit ruimtelijke argumenten is de locatie 3) Parkeerterrein voormalig zwembad Vlakwater het meest geschikt. Hier is voldoende ruimte beschikbaar om het programma van eisen (en eventuele uitbreiding in de toekomst) in te passen. Omdat de locatie al verhard is, gaat de aanleg van de Bouledrome niet ten koste van waardevolle natuur /bos in het Vlakwatergebied. Bovendien is de locatie geheel in eigendom van de gemeente en hoeft niet onderhandeld te worden met derde partijen. De locaties van de Perdstal en van de Schaapskooi zijn redelijk met elkaar te vergelijken. Ze kennen beide hun ruimtelijke voor- en nadelen. Belangrijkste nadelen zijn dat er bij beide locaties groen zal verdwijnen (en zal moeten worden gecompenseerd) en dat ze eigenlijk te klein zijn om het gewenste programma van eisen te realiseren. Er is met name onvoldoende parkeerruimte waardoor ook onderhandeld zal moeten worden met de eigenaar van een aangrenzend parkeerterrein. Het minst geschikt is de locatie aan de Molenklefweg. Aanleg van een Bouledrome zou betekenen dat het huidige trapveld moet worden verplaatst. Bovendien zijn veel bezwaren van omwonenden te verwachten. Pagina 9 van 18

10 Pagina 10 van 18

11 BIJLAGE 3 INVESTERING/ STICHTINGKOSTEN PER LOCATIE Variant 1 Kempweg (Perdstal) Projectraming Aanleg Bouledrome te Venray, locatie 1 Kempweg (Perdstal) project : fase: projectnr.: opdrachtgever: Nieuwbouw bouledrome te Venray Schetsontwerp op basis van inrichtingschets nvt Gemeente Venray versie: 1 datum: 29 november 2010 behorend bij: inrichtingschets opgesteld door: gecontroleerd door: RB acc.: uitgangspunten : locatie "de Perdstal" aan de Kempweg bestaande bebouwing slopen. bestaande infrastructuur en ruimte is niet toereikend. bos/groen rooien is niet wenselijk. exacte locatie banen en hal nader invullen op het terrein. uitgegangspunt is gemiddelde stortkosten (geen verontreinigingen, geen NGE's). hoofdgebouw is een geisoleerde romneyloods, totaal 35*15 m², hoogte boog 5.70 m. inpandige kantine, toiletten, bergruimte, garderobe, entree, enz, 100 m². hal en buitenbanen voorzien van hekwerken, hoog 2 m. nuts: gasaansluiting G6, stroomaansluiting 3*40amp, rioolaansl. Ø125, KPN aansl. Pagina 11 van 18

12 Werkzaamheden bouwrijpmaken en woonrijpmaken nr Omschrijving eenheids- bedrag Totaal prijs in euro 1 Opruimingswerkzaamheden en grondwerken 1.1 opruimen terrein m² 0,10 270, rooien bomen/bosgebied 500 m² 20, , opnemen en afvoeren halfverhardingen (teerhoudend) m² 3, , slopen bestaande bebouwing m³ 25, , opnemen en afvoeren diversen 1 pm 1.500, , ,00 2 Riolering, drainage en nutsvoorzieningen (incl. grondwerk) 2.1 aanleg riolering (DWA) 1,00 pm 1.500, , aanleg voorzieningen infiltratie HWA 1,00 pm 7.500, , aanleg/verzwaren nutsvoorzieningen en aansluitingen (energie, water, telecom) 1,00 pm 5.000, , ,00 3 Verhardingen (incl. grondwerk en leveranties) 3.1 aanleg parkeerplaats (bss, incl. grondwerk, locatie nader bepalen) 750 m² 35, , aanbrengen opsluitbanden (nieuwe terras) 50 m 10,00 500, aanbrengen tegels 30*30*4.5) (nieuw terras, incl grondwerk) 150 m² 25, , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 10,00 % 9.427,00 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 5,00 % 4.713, ,50 A)Totaal bouw- en woonrijpmaken (excl BTW) ,50 Werkzaamheden gebouwen en speelbanen 4 Speelvelden 4.1 aanleg buitenbaan (53*16 m) 1 st , , aanleg buitenbaan (48*18 m) 1 st , , aanleg binnenbaan (15*30 m) 1 st 3.500, ,00 5 Terreininrichting en verlichting 5.1 aanbrengen verlichting buitenbanen 1 pm 4.000, , leveren, aanbrengen hekwerk (rondom gebouw en buitenbanen) 270 m 17, ,00 6 Bouwkundige werkzaamheden 6.1 hal (romneyloods geisoleerd, 35*15*5.70 ) 525 m² 140, , inpandige kantine, toiletten, entree, garderobe (100 m², 2.80 hoog) 280 m³ 145, , , , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 5,00 % 7.484,50 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 0,00 % 0, ,50 B) Totaal gebouwen en speelvelden (excl. BTW) ,50 Totaal A)+B) (excl. BTW) ,00 BTW(19%): ,15 TOTAAL A)+B) (incl BTW) ,15 onderhoudskosten openbare ruimte binnen plangebied (indicatief, jaarlijks): groot onderhoud verhardingen 750 m² á 0,30 = 225,00 klein onderhoud verhardingen 750 m² á 0,06 = 45,00 schoonhouden verhardingen/goten 750 m² á 0,06 = 45,00 reinigen kolken 4 st á 10,00 = 40,00 verwijderen zwerfvuil 750 m² á 0,15 = 112,50 onderhoud beplanting/bermen 500 m² á 0,50 = 250,00 verwijderen blad 15 are á 15,00 225,00 diversen 1 pm á 250,00 = 250,00 Pagina 12 van 18

13 Projectraming Aanleg Bouledrome te Venray, locatie 2 Kempweg (Schaapskooi) project : fase: projectnr.: opdrachtgever: Nieuwbouw bouledrome te Venray Schetsontwerp op basis van inrichtingschets nvt Gemeente Venray versie: 1 datum: 29 november 2010 behorend bij: inrichtingschets opgesteld door: gecontroleerd door: RB acc.: uitgangspunten : locatie "de schaapskooi" aan de Kempweg (voorm. ponyweide). Voorstel is niet toereikend voor aanleg nieuwe parkeerplaatsen. exacte locatie hal op voormalige ponyweide. exacte locatie buitenbanen op particuliere grond. bos/groen rooien niet wenselijk. uitgegangspunt is gemiddelde stortkosten (geen verontreinigingen, geen NGE's). hoofdgebouw is een geisoleerde romneyloods, totaal 35*15 m², hoogte boog 5.70 m. inpandige kantine, toiletten, bergruimte, garderobe, entree, enz, 100 m². hal en buitenbanen voorzien van hekwerken, hoog 2 m. nuts: gasaansluiting G6, stroomaansluiting 3*40amp, rioolaansl. Ø125, KPN aansl. Pagina 13 van 18

14 Werkzaamheden bouwrijpmaken en woonrijpmaken nr Omschrijving eenheids- bedrag Totaal prijs in euro 1 Opruimingswerkzaamheden en grondwerken 1.1 opruimen terrein m² 0,10 300, rooien bomen/bosgebied/weidegebied 500 m² 15, , opnemen en afvoeren bestaande verhardingen 400 m² 2, , opnemen en afvoeren diversen 1 pm 1.500, , ,00 2 Riolering, drainage en nutsvoorzieningen (incl. grondwerk) 2.1 aanleg riolering (DWA) 1,00 pm 1.500, , aanleg voorzieningen infiltratie HWA 1,00 pm 7.500, , aanleg/verzwaren nutsvoorzieningen en aansluitingen (energie, water, telecom) 1,00 pm 5.000, , ,00 3 Verhardingen (incl. grondwerk en leveranties) 3.1 aanleg parkeerplaats (bss, incl. grondwerk) 750 m² 35, , aanbrengen opsluitbanden (nieuwe terras) 50 m 10,00 500, aanbrengen tegels 30*30*4.5) (nieuw terras, incl grondwerk) 150 m² 25, , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 10,00 % 5.480,00 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 5,00 % 2.740, ,00 A)Totaal bouw- en woonrijpmaken (excl BTW) ,00 Werkzaamheden gebouwen en speelbanen 4 Speelvelden 4.1 aanleg buitenbaan (53*16 m) 1 st , , aanleg buitenbaan (48*18 m) 1 st , , aanleg binnenbaan (15*30 m) 1 st 3.500, ,00 5 Terreininrichting en verlichting 5.1 aanbrengen verlichting buitenbanen 1 pm 4.000, , leveren, aanbrengen hekwerk (rondom gebouw en buitenbanen) 270 m 17, ,00 6 Bouwkundige werkzaamheden 6.1 hal (romneyloods geisoleerd, 35*15*5.70 ) 525 m² 140, , inpandige kantine, toiletten, entree, garderobe (100 m², 2.80 hoog) 280 m³ 145, , , , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 5,00 % 7.484,50 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 0,00 % 0, ,50 B) Totaal gebouwen en speelvelden (excl. BTW) ,50 Totaal A)+B) (excl. BTW) ,50 BTW(19%): ,96 TOTAAL A)+B) (incl BTW) ,46 onderhoudskosten openbare ruimte binnen plangebied (indicatief, jaarlijks): groot onderhoud verhardingen 750 m² á 0,30 = 225,00 klein onderhoud verhardingen 750 m² á 0,06 = 45,00 schoonhouden verhardingen/goten 750 m² á 0,06 = 45,00 reinigen kolken 4 st á 10,00 = 40,00 verwijderen zwerfvuil 750 m² á 0,15 = 112,50 onderhoud beplanting/bermen 500 m² á 0,50 = 250,00 verwijderen blad 15 are á 15,00 225,00 diversen 1 pm á 250,00 = 250,00 totaal: 1.192,50 Pagina 14 van 18

15 Projectraming Aanleg Bouledrome te Venray, locatie 3 Parkweg/Hoopweg (parkeerterrein zwembad) project : fase: projectnr.: opdrachtgever: Nieuwbouw bouledrome te Venray Schetsontwerp op basis van inrichtingschets nvt Gemeente Venray versie: 3 datum: 29 november 2010 behorend bij: inrichtingschets opgesteld door: gecontroleerd door: RB acc.: uitgangspunten : locatie voormalig parkeerterrein zwembad Parkweg/Hoopweg. bestaande infrastructuur is volledig bruikbaar. exacte locatie banen en hal nader invullen op het terrein. uitgegangspunt is gemiddelde stortkosten (geen verontreinigingen, geen NGE's). voorzieningen regenwaterinfiltratie verhard oppervlak zijn reeds aanwezig. werkgrenzen conform bijgevoegde schets. hoofdgebouw is een geisoleerde romneyloods, totaal 35*15 m², hoogte boog 5.70 m. inpandige kantine, toiletten, bergruimte, garderobe, entree, enz, 100 m². hal en buitenbanen voorzien van hekwerken, hoog 2 m. nuts: gasaansluiting G6, stroomaansluiting 3*40amp, rioolaansl. Ø125, KPN aansl. Pagina 15 van 18

16 Werkzaamheden bouwrijpmaken en woonrijpmaken nr Omschrijving eenheids- bedrag Totaal prijs in euro 1 Opruimingswerkzaamheden en grondwerken 1.1 opruimen terrein m² 0,10 550, rooien bomen 8 st 100,00 800, opnemen en afvoeren bss ( hal, buitenbanen, terras) m² 2, , opnemen in depot bss tbv hergebruik (aanstraten e.d.) 100 m² 1,50 150, opnemen en afvoeren diversen 1 pm 500,00 500, ,00 2 Riolering, drainage en nutsvoorzieningen (incl. grondwerk) 2.1 aanleg riolering (DWA) 1,00 pm 1.500, , aanleg/verzwaren nutsvoorzieningen en aansluitingen (energie, water, telecom) 1,00 pm 5.000, , ,00 3 Verhardingen (incl. grondwerk en leveranties) 3.1 herstel bestaande verharding (aanstraten hal, herstel boomvakken) 150 m² 30, , aanbrengen opsluitbanden (nieuwe terras) 50 m 10,00 500, aanbrengen tegels 30*30*4.5) (nieuw terras, incl grondwerk) 150 m² 25, , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 10,00 % 2.145,00 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 5,00 % 1.072, ,50 A)Totaal bouw- en woonrijpmaken (excl BTW) ,50 Werkzaamheden gebouwen en speelbanen 4 Speelvelden 4.1 aanleg buitenbaan (53*16 m) 1 st , , aanleg buitenbaan (48*18 m) 1 st , , aanleg binnenbaan (15*30 m) 1 st 3.500, ,00 5 Terreininrichting en verlichting 5.1 aanbrengen verlichting buitenbanen 1 pm 4.000, , leveren, aanbrengen hekwerk (rondom gebouw en buitenbanen) 270 m 17, ,00 6 Bouwkundige werkzaamheden 6.1 hal (romneyloods geisoleerd, 35*15*5.70 ) 525 m² 140, , inpandige kantine, toiletten, entree, garderobe (100 m², 2.80 hoog) 280 m³ 145, , , , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 5,00 % 7.484,50 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 0,00 % 0, ,50 B) Totaal gebouwen en speelvelden (excl. BTW) ,50 Totaal A)+B) (excl. BTW) ,00 BTW(19%): ,98 TOTAAL A)+B) (incl BTW) ,98 onderhoudskosten openbare ruimte binnen plangebied (indicatief, jaarlijks): groot onderhoud verhardingen 1000 m² á 0,30 = 300,00 klein onderhoud verhardingen 1000 m² á 0,06 = 60,00 schoonhouden verhardingen/goten 1000 m² á 0,06 = 60,00 reinigen kolken 6 st á 10,00 = 60,00 verwijderen zwerfvuil 1000 m² á 0,15 = 150,00 onderhoud beplanting/bermen 500 m² á 0,50 = 250,00 verwijderen blad 15 are á 15,00 225,00 diversen 1 pm á 250,00 = 250,00 totaal: 1.355,00 Pagina 16 van 18

17 Projectraming Aanleg Bouledrome te Venray, locatie 4 Molenklefweg project : fase: projectnr.: opdrachtgever: Nieuwbouw bouledrome te Venray Schetsontwerp op basis van inrichtingschets nvt Gemeente Venray versie: 1 datum: 29 november 2010 behorend bij: inrichtingschets opgesteld door: gecontroleerd door: RB acc.: uitgangspunten : locatie speelveldje met toestellen op de hoek Molenklefweg en Hagelweg Voorstel is ruim toereikend voor aanleg inclusief nieuwe parkeerplaatsen. speelveldje vervalt, speeltoestellen blijven behouden uitgegangspunt is gemiddelde stortkosten (geen verontreinigingen, geen NGE's). hoofdgebouw is een geisoleerde romneyloods, totaal 35*15 m², hoogte boog 5.70 m. inpandige kantine, toiletten, bergruimte, garderobe, entree, enz, 100 m². hal en buitenbanen voorzien van hekwerken, hoog 2 m. nuts: gasaansluiting G6, stroomaansluiting 3*40amp, rioolaansl. Ø125, KPN aansl. Pagina 17 van 18

18 Werkzaamheden bouwrijpmaken en woonrijpmaken nr Omschrijving eenheids- bedrag Totaal prijs in euro 1 Opruimingswerkzaamheden en grondwerken 1.1 opruimen terrein m² 0,10 500, opnemen en afvoeren in depot speeltoestellen 1 pm 1.500, , ,00 2 Riolering, drainage en nutsvoorzieningen (incl. grondwerk) 2.1 aanleg riolering (DWA) 1,00 pm 1.500, , aanleg voorzieningen infiltratie HWA 1,00 pm 7.500, , aanleg/verzwaren nutsvoorzieningen en aansluitingen (energie, water, telecom) 1,00 pm 5.000, , ,00 3 Verhardingen (incl. grondwerk en leveranties) 3.1 aanleg parkeerplaats (bss, incl. grondwerk) 750 m² 35, , aanbrengen opsluitbanden (nieuwe terras) 50 m 10,00 500, aanbrengen tegels 30*30*4.5) (nieuw terras, incl grondwerk) 150 m² 25, , uit depot aanvoeren en plaatsen speeltoestellen 1 pm 5.000, , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 10,00 % 5.150,00 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 5,00 % 2.575, ,00 A)Totaal bouw- en woonrijpmaken (excl BTW) ,00 Werkzaamheden gebouwen en speelbanen 4 Speelvelden 4.1 aanleg buitenbaan (53*16 m) 1 st , , aanleg buitenbaan (48*18 m) 1 st , , aanleg binnenbaan (15*30 m) 1 st 3.500, ,00 5 Terreininrichting en verlichting 5.1 aanbrengen verlichting buitenbanen 1 pm 4.000, , leveren, aanbrengen hekwerk (rondom gebouw en buitenbanen) 270 m 17, ,00 6 Bouwkundige werkzaamheden 6.1 hal (romneyloods geisoleerd, 35*15*5.70 ) 525 m² 140, , inpandige kantine, toiletten, entree, garderobe (100 m², 2.80 hoog) 280 m³ 145, , , , ,00 Sub-totaal ,00 Onvoorzien 5,00 % 7.484,50 VAT kosten (planvoorbereiding, projectleiding, administratie en toezicht) 0,00 % 0, ,50 B) Totaal gebouwen en speelvelden (excl. BTW) ,50 Totaal A)+B) (excl. BTW) ,50 BTW(19%): ,91 TOTAAL A)+B) (incl BTW) ,41 onderhoudskosten openbare ruimte binnen plangebied (indicatief, jaarlijks): groot onderhoud verhardingen 750 m² á 0,30 = 225,00 klein onderhoud verhardingen 750 m² á 0,06 = 45,00 schoonhouden verhardingen/goten 750 m² á 0,06 = 45,00 reinigen kolken 4 st á 10,00 = 40,00 verwijderen zwerfvuil 750 m² á 0,15 = 112,50 onderhoud beplanting/bermen 500 m² á 0,50 = 250,00 verwijderen blad 15 are á 15,00 225,00 diversen 1 pm á 250,00 = 250,00 totaal: 1.192,50 Pagina 18 van 18

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R Factsheet nr. 12A Beschrijving van de variant Het uitgangspunt is de aanleg van een parkeerterrein voor onbetaald parkeren met 100 parkeerplaatsen en een grootte van 2.000 m 2. Het parkeerterrein komt

Nadere informatie

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN Uitgangspunten: - Grondaankoop is niet meegenomen in deze raming - Raming exclusief: stortkosten, legeskosten vergunningen - Het aanleggen van de kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) is niet meegenomen

Nadere informatie

Grondexploitatie Stedum

Grondexploitatie Stedum Grondexploitatie Stedum Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Stedum Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland B.V. Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

2. Mogelijkheden Op onderstaande afbeelding zijn een aantal mogelijke locaties weergegeven.

2. Mogelijkheden Op onderstaande afbeelding zijn een aantal mogelijke locaties weergegeven. Parkeren Stertil BV op het bedrijventerrein te Kootstertille. 1. Aanleiding Het bedrijf Stertil BV te Kootstertille, gevestigd aan Westkern 3 te Kootstertille, heeft aangegeven dat er te weinig ruimte

Nadere informatie

Z-13-02007_2014-16111 Bestemmingsplan Functieverandering Westerstraat en Ennestraat, Steenenkamer

Z-13-02007_2014-16111 Bestemmingsplan Functieverandering Westerstraat en Ennestraat, Steenenkamer Z-13-02007_2014-16111 Bestemmingsplan Functieverandering Westerstraat en Ennestraat, Steenenkamer Zienswijzennotitie Tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan, van 23 januari

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A 5 2, inrit 3,0 4,0 5, verwijderen muur A handhaven muur (A-B) 1, inrit 4, indicatief riolering B P P 3, compensatie 2 pp Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen Plangebied projectnr.: schaal: datum: De auteursrechten

Nadere informatie

NIEUWE ENTREE GEMEENTEHUIS VENRAY

NIEUWE ENTREE GEMEENTEHUIS VENRAY NIEUWE ENTREE GEMEENTEHUIS VENRAY definitief ontwerp NIEUWE ENTREE GEMEENTEHUIS VENRAY definitief ontwerp augustus 2010 DATUM PROJECTNUMMER VERSIE OPDRACHTGEVER augustus 2010 2647 1 gemeente Venray MTD

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland Postbus 2003 3262 EA Oud-Beijerland Onderwerp en aanleiding

Nadere informatie

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00 Project : Aanleg fietspad en recocnstructie Sleutelstraat Weijereind + aanpassingen Lensheuvel 't Heike. Opdrachtgever : Gemeente Reusel De Mierden KOSTENRAMING UITGANGSPUNTEN De raming is gebaseerd op

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Rho adviseurs voor leefruimte 45 Bijlage 4 Reactienota Rho adviseurs voor leefruimte Reactienota Voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering woongebied centrum Reactienota 1 Inspraak 1.1 Algemeen Het voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Begroting gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Documentnr. 2015-LEU122-GR-01 30 januari 2015 Gemeente Leudal Globale begroting voor: Herinrichting Dorpstraat Baexem, fase 1 Conform tekeningnr.

Nadere informatie

Beknopte toelichting op het voorlopig ontwerp nieuwbouw recreatiewoningen op Landal Miggelenberg - mei 2013

Beknopte toelichting op het voorlopig ontwerp nieuwbouw recreatiewoningen op Landal Miggelenberg - mei 2013 Beknopte toelichting op het voorlopig ontwerp nieuwbouw recreatiewoningen op Landal Miggelenberg - mei 2013 Inleiding Het vakantiepark Miggelenberg is gelegen op de Veluwe. Het ligt in een bebost gebied

Nadere informatie

Locatie analyse Zwembadvisie Enschede projectnr: 587 datum:

Locatie analyse Zwembadvisie Enschede projectnr: 587 datum: Waardering Diekman - Aquadrome Ruimte van- en tussen Aquadrome en Diekmanhal, incl. parkeerplaats Is geheel in eigendom Goed, wel aandacht voor gas / infra in grond, locatie nu in gebruik. Functie is maatschappelijk

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

WIJLRE (STOKHEM) STOKHEM 65 en 67

WIJLRE (STOKHEM) STOKHEM 65 en 67 WIJLRE (STOKHEM) STOKHEM 65 en 67 In de idyllische buurtschap Stokhem nabij Wijlre ligt dit ruime voormalige woonboerderijcomplex op een ruim perceel (1.678 m 2 ), o.a. bestaande uit een nagenoeg vrijstaande

Nadere informatie

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan projectnummer: datum: gewijzigd: ON-301.001 2013-05-30 2013-09-30 landschapsplan Inleiding Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met restaurant De Lier De heer Meessen heeft plannen om ter plaatse van het perceel

Nadere informatie

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS In de notitie Hockeyveld(en) MHC Muiderberg, een beslissing in balans met bijbehorende locatiematrix

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen GEMEENTE WIJCHEN Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van het voorliggend landschapsplan voor het perceel Graafseweg 916 te

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 02 Kredietraming 02: handhaven bestaande fundering Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN-

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

Overzicht mogelijke locaties trailerhelling Harlingen

Overzicht mogelijke locaties trailerhelling Harlingen Overzicht mogelijke locaties trailerhelling Harlingen Locatie Voordelen Nadelen Aandachtspunten Kosten 1. Zuidergracht Parkeren mogelijk op gratis parkeerterrein langs Westerzeedijk. Gemeente eigenaar

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT Gemeente Vught Bestemmingsplan Partiële herziening Stadhouderspark Vught Toelichting Voorschriften Overzicht deelplankaarten Deelplankaarten

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Zienswijzen Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 21 augustus tot en met 1 oktober 2015 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van

Nadere informatie

Herenweg 27 ANKEVEEN Herenweg 27 ANKEVEEN Herenweg 27 te ANKEVEEN Herenweg 27 ANKEVEEN Vrijblijvende Objectinformatie Herenweg 27 1244PV ANKEVEEN

Herenweg 27 ANKEVEEN Herenweg 27 ANKEVEEN Herenweg 27 te ANKEVEEN Herenweg 27 ANKEVEEN Vrijblijvende Objectinformatie Herenweg 27 1244PV ANKEVEEN Omschrijving: Kenmerken: Soort woning 2/1 kapwoning Bouwtype Bestaande bouw Status 2 Bouwjaar 1945-1959 Ligging Aan drukke weg, landelijk gelegen, open ligging, vrij uitzicht Woonopp 68 m² Perceelopp 189

Nadere informatie

Beleidsnota. Verkoop snippergroen.

Beleidsnota. Verkoop snippergroen. Beleidsnota Verkoop snippergroen. Beleidsnota verkoop Snippergroen H 1 Aanleiding In het raadsbesluit over de Programmabegroting 2012-2015 is opgenomen dat de gemeente stroken groen kan verkopen aan particulieren.

Nadere informatie

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting I C S a d v i s e u r s Afwegingskader In het kader van de bouw van Brede School Herwijnen moet CBS Herwijnen tijdelijk ergens anders worden gehuisvest.

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 1SS Inboeknummer OOP003056 Beslisdatum B%W 1 september 2000 Dossiernummer 036.404 Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leerdam, Oud Schaik 2a Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a Geanonimiseerde versie Gemeente Leerdam Afdeling Beleid September 2017 Versie 1 Inleiding 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 01 Kredietraming 01: inclusief nieuwe funderingen Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN- Grootschalige

Nadere informatie

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Rev. Opgesteld door: Datum Gec. Gez. A C.Th 5-9-2017 C.Th R.We Projectnummer: 16161.1 Documentnummer: 16161.1 E19

Nadere informatie

Figuur 1: Variant Centrumgebied

Figuur 1: Variant Centrumgebied Voor het in gang zetten van het proces dat moet leiden tot verplaatsing van het Haarhuus naar het sociale centrum in de kern Westerhaar-Vriezenveensewijk moet een afweging gemaakt worden over een aantal

Nadere informatie

Bodenterrein / UMCG Boom Effect Analyse

Bodenterrein / UMCG Boom Effect Analyse Bodenterrein / UMCG Boom Effect Analyse 16-11-09 Bodenterrein / UMCG Boom Effect Analyse 16-11-09 Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Directie Projectontwikkeling afdeling Ingenieursbureau

Nadere informatie

Ontwerp stedenbouwkundig plan discotheek N57 Hellevoetsluis 22 november 2010

Ontwerp stedenbouwkundig plan discotheek N57 Hellevoetsluis 22 november 2010 Ontwerp stedenbouwkundig plan discotheek N57 Hellevoetsluis 22 november 2010 Inhoud - Uitgangspunten - Het landschappelijk model - Ontwerp openbare ruimte - Ontwerp gebouw - Planexploitatie 2 Situatie

Nadere informatie

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007 Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein Datum: juli 2007 Het complex in de Korte Akkeren ONA complex 1 Inleiding en samenvatting Bij het opstellen van de sterkte - zwakte analyse van de voetbalclub

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Bijlage II Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Puntensysteem Alle beoordelingen worden in beginsel gedaan op basis van onderstaand puntensysteem. Daarbij is het

Nadere informatie

Voortgang Tennishal Rapiditas

Voortgang Tennishal Rapiditas Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de motie Maak overdekte wintertraining voor Rapiditas mogelijk van 17 november

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78 Begroting revitalisering Timmersveld Post Omschrijving Een Hoeveel Prijs Totaal heid heid Directe kosten Grondwerk Opnemen en afvoeren bestaande laaggroei m2 600 2,89 1.732,50 Verwijderen en afvoeren stobben

Nadere informatie

TE HUUR. Bolwerk 13 - Kampen

TE HUUR. Bolwerk 13 - Kampen TE HUUR Bolwerk 13 - Kampen adres Dorpsweg 4 8271 BM IJsselmuiden telefoon (038) 33 159 22 e-mail info@juffervastgoed.nl website www.juffervastgoed.nl datum 7 maart 2016 Juffer Vastgoed B.V. Pagina 2 van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 15 maart 2006 Agendapunt : 17 Portefeuillehouder : R.J. van der Wekken Afdeling : RenM Behandelend ambt. : J. T. Wesdorp Datum : 28 februari 2006 Onderwerp : Planschadeverzoeken

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

Onderwerp : Landschappelijke inpassing De Hees 63, Kronenberg MEMO Projectnummer : 211x06961 Datum : 7 augustus 2015

Onderwerp : Landschappelijke inpassing De Hees 63, Kronenberg MEMO Projectnummer : 211x06961 Datum : 7 augustus 2015 Onderwerp : Landschappelijke inpassing De Hees 63, Kronenberg MEMO Projectnummer : 211x06961 Datum : 7 augustus 2015 Van : Rutger Wijngaarden Aan : BLAD 1 Aanleiding De locatie aan de Hees 63 heeft op

Nadere informatie

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840. Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.9000B0010-ON01) Inspraak Ingevolgde artikel 7 van de inspraakverordening van de

Nadere informatie

Bijlage. Zienswijzennota bestemmingsplan Wezep, de Zeuven Heuvels. Mij bekend, j de griffier van de gemeente Oldebroek.

Bijlage. Zienswijzennota bestemmingsplan Wezep, de Zeuven Heuvels. Mij bekend, j de griffier van de gemeente Oldebroek. Bijlage Zienswijzennota bestemmingsplan "Wezep, de Zeuven Heuvels" Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met het raadsbesluit en raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan "Wezep, de Zeuven Heuvels"

Nadere informatie

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN PROJECT NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN WETHOUDER V/D POLSTRAAT 35 A - VEEN FASE SCHETSONTWERP T.B.V. WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN DATUM NAJAAR 2014 OPDRACHTGEVER BEHEERDERS

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Aan: Gemeente Maasdriel Van: CroonenBuro5 Betreft: Kievitsham 9, Kerkdriel Datum: 30 november 2015 1 Aanleiding Op 5 juni 2014 is het bestemmingsplan

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering Orthen 2-14

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering Orthen 2-14 B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering Orthen 2-14 1) Status Het voorstel heeft betrekking op de collegebevoegdheid van het voeren van een inspraakprocedure op grond van artikel 2 en 4 van de Inspraakverordening

Nadere informatie

Bouw uw eigen droomhuis

Bouw uw eigen droomhuis Bouw uw eigen droomhuis Bouwkavel Platteweg 40 in Reeuwijk Verkoopinformatie: Kavelstudie: Kavel wonen aan de Platteweg Altijd al op zoek geweest naar de ideale locatie om uw droomhuis te bouwen? Aan de

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Roden, 20 november 2003 Onderwerp Renovatie voormalig korfbalveld complex VV Peize Voorstel A. Een krediet van 94.700,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor:

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

CENTRUMPLAN MARUM. Op basis van deze criteria is een vijftal varianten ontwikkeld. NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL)

CENTRUMPLAN MARUM. Op basis van deze criteria is een vijftal varianten ontwikkeld. NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL) CENTRUMPLAN MARUM NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL) In het Centrumplan Marum is voor de ontsluiting achter de Liddl langs een voorstel opgenomen. Deze ontsluiting sluit aan op

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Beoogd effect Een zo goed mogelijke oplossing bieden voor het volgen van gymnastiekonderwijs voor de twee basisscholen in de wijk Kalenberg.

Beoogd effect Een zo goed mogelijke oplossing bieden voor het volgen van gymnastiekonderwijs voor de twee basisscholen in de wijk Kalenberg. Raadsvoorstel Vergadering : 26 april 2011 Voorstelnummer : Registratienummer : 11.003330 Portefeuillehouder : J.E. Brand-Boom Afdeling : Samenleving Bijlage(n) : 4 B&W-datum/nummer : 22 februari 2011,

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Huur of koop kantoorruimte op Oorsprongpark 1 te Utrecht Prijs op aanvraag

Huur of koop kantoorruimte op Oorsprongpark 1 te Utrecht Prijs op aanvraag Huur of koop kantoorruimte op Oorsprongpark 1 te Utrecht Prijs op aanvraag Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

HUISVESTING ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP

HUISVESTING ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP HUISVESTING ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN In de Scenariostudie huisvesting Nieuwkoop is gezocht naar de meest geschikte locatie voor de school. Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerend bestemmingsplan 1.4 Artikel 19 lid 1 WRO procedure 1.5 Beschrijving van het bouwplan

Nadere informatie

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009 Printdatum: 30-11-2009 MutatieDatum: 9-2-2009 blad: 1 STANDAARD SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING (met alle bedragen in Euro`s) Omschrijving Totaal KOSTEN ====== BOEKWAARDE 2.013.995 VERWERVING 36 1 2.205.000

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar BP14.00639 Openbaar Onderwerp Herontwikkeling Clarissenstraat 31-33 Samenvatting De Nivo-garage is eigendom van St. Jozef. De ligging mag fraai zijn, de bijkomende kosten voor ontwikkeling zijn fors. De

Nadere informatie

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan Bijlage 3 Toelichting per onderzochte locatie Basisscenario [zie bijlage 2 voor een overzichtstekening] Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT toelichting voorschriften plankaart voorontwerp augustus 1995 januari 1998 INHOUD TOELICHTING 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie