/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl"

Transcriptie

1 Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL 5 1 ) POSTBUS 1 nsa &5D1 BB NIJMEGEN 2 O MRT 2015 Nijmegen, 19 maart 2015 Ons kenmerk Inzake Doorkiesnummer Direct faxnummer /1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) Geachte leden van provinciale staten, Bijgaand (*) treft u een afschrift aan van de brief die ik vandaag aan het college van gedeputeerde staten van uw provincie zond. Kortheidshalve verwijst ik u naar de inhoud van deze brief. Met vriendelijke groet, Hekkelman Advocaten N.V. C.F. van Helvoirt advocaat MCKKELMAN ADVOCATEN & NOTAHtSSEN IS DE HANDELSNAAM WAARONDER HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. (KVK CENTRAAL GELDERLAND NR TCAÊZ) EN HEKKELMAN NOTARISSEN N.V. (KVK CENTRAAL GELDERLAND NR G5G7), BEIDE STATUTAIR BEVESTIGD TE NIJMEGEN, IEDER VOOR EIGEN REKENING WERKEN. OP ONZE DIENSTVERLENING ZIJN VAN TOEPASSING DE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZIE OMMEZIJDE, WAARIN ONDER ANDERE EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS OPGENOMEN.

2 Sc ADVOCATEN NDTARI SSEN HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Gedeputeerde staten van de provincie Groningen Postbus AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL 51) POSTBUS ai BB NIJMEGEN Nijmegen, 19 maart 2015 Ons kenmerk Inzake Doorklesnummer Direct faxnummer E-mall /2-KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone) Geacht College, Namens de vennootschap onder firma 'Melkveehouderij Ballingheim V.O.F.' en haar vennoten de heer W. Schep en mevrouw C.C.J. Schep-Helder, gevestigd, respectievelijk wonend aan de Damsterweg 4 te (9905 PG) Holwierde (hierna: 'cliënten'), vraag ik uw aandacht voor het volgende. 1. Herziening Omgevingsverordening Op 2 juli 2014 hebben provinciale staten van Groningen de 'Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening provincie Groningen tracé buizenzone N33' (hierna: 'partiële herziening) vastgesteld. De partiële herziening voorziet in de aanpassing van bijlage 11, kaart 5c van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (hierna: "omgevingsverordening'), waarbij een (extra) reserveringszone voor een tracé buisleidingenstrook/straat wordt aangewezen, met een breedte van 50 meter tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven van Delfzijl langs (grotendeels de westzijde van) de rijksweg N33. Provinciale staten van Groningen zijn voornemens het reserveringstracé planologisch in te passen door middel van een provinciaal inpassingsplan. In de vergadering van provinciale staten van 3 juli 2013 is besloten te wachten met het planologisch inpassen van de buizenzone, totdat bedrijven aantoonbare interesse hebben en er een financieringsvoorstel en een concreet voorstel voor een beheersorganisatie voorligt. Dit is tot op heden niet het geval. HEKKELMAN ADVOCATEN & NOTARISSEN IS DE HANDELSNAAM WAARONDER HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. (KVK CENTRAAL GELDERLAND NR G462) EN HEKKELMAN NOTARISSEN N.V. (KVK CENTRAAL GELDERLAND NR ), BEIDE STATUTAIR GEVESTIGD TE NIJMEGEN, IEDER VOOR EIGEN REKENING WERKEN. OP ONZE DIENSTVERLENING ZIJN VAN TOEPASSING DE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZIE OMMEZIJDE, WAARIN ONDER ANDERE EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 15 OPGENOMEN.

3 pagina 2 Doel van de ruimtelijke reservering is - aldus de voordracht van gedeputeerde staten d.d. 20 mei 2014, nummer 27/2014 (hierna: "voordracht'), pag. 3 - te voorkomen dat de gronden waarop het tracé is geprojecteerd minder of ongeschikt worden voor de uiteindelijke aanleg van buisleidingen in de gereserveerde buizenzone. Tegen die achtergrond is in artikel 4.17 omgevingsverordening bepaald, dat een gemeentelijk planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) niet mag voorzien in de bouw en aanleg van nieuwe gebouwen en bouwwerken of gebruik van de gronden toestaan, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid om in de toekomst buisleidingen aan te leggen in de reserveringszone, zoals aangeduid op kaart 5c van bijlage 11 bij de omgevingsverordening. Er mogen met andere woorden geen bouwplannen worden ontwikkeld op de gereserveerde buizenzone, waardoor de aanleg van buisleidingen praktisch onmogelijk wordt of zonder grote kapitaalsvernietiging onmogelijk is. Cliënten exploiteren een melkrundveehouderij aan de Damsterweg 4 (parallelweg langs de N33) te Holwierde. Het bedrijf van cliënten en de bijbehorende gronden bevinden zich voor een deel in de reserveringszone. Het tracé is voor een deel geprojecteerd op de huidige (planologische) bouwkavel en zelfs voor een deel op de bestaande ligboxenstal van cliënten. Het staat vast dat de partiële herziening een ruimtelijke claim legt op de gronden en opstallen van cliënten, als gevolg waarvan zij nu reeds worden belemmerd in de noodzakelijke aanpassing van hun bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. 2. Voorgenomen bouwplannen cliënten Aan de oostzijde van de N33 ligt de huiskavel van cliënten met het erf en de bedrijfsgebouwen, waaronder de ligboxenstal, jongveestal, loods/werktuigenberging, melkstal en bedrijfswoning. Cliënten zijn vanwege - onder meer - de gewijzigde mestwetgeving en door de afschaffing van het melkquotum genoodzaakt hun bedrijfsvoering aan te passen. Bovendien is de huidige ligboxenstal, en de inrichting ervan, en de melkstal bedrijfstechnisch afgeschreven en is deze aan vervanging toe. Beide stallen zijn in 1973 gebouwd. Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen die worden gesteld aan de bedrijfsvoering van een modern melkveehouderijbedrijf, dient de huidige bedrijfsvoering te worden aangepast en een nieuwe ligboxenstal en melkstal te worden gerealiseerd. Hiervoor hebben cliënten plannen ontwikkeld. Voor de aanpassing die het meest kostenefficiënt is, dient het planologisch bouwvlak te worden aangepast. Vanwege de in de omgevingsverordening gereserveerde buizenzone is dat evenwel niet mogelijk. Vanwege het bepaalde in artikel 4.17 van de omgevingsverordening, dat kwalificeert als een instructieregel ex artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, kan en mag de gemeente geen ruimtelijk (bestemmings)plan vaststellen, dat - voor zover hier van belang - voorziet in de oprichting van gebouwen en bouwwerken. Als gevolg hiervan lijden cliënten reeds schade /2

4 pagina 3 Bovendien is het voor cliënten vanwege de reserveringszone niet mogelijk om het bedrijf te verplaatsen. De boerderij is immers thans reeds onverkoopbaar. Cliënten beraden zich momenteel dan ook over het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie. 2. Nieuwbouw melkstal en ligboxenstal Los van de geleden en nog te lijden schade als gevolg van de reserveringszone in de omgevingsverordening, merk ik namens cliënten nog het volgende op. Als gezegd is het op dit moment noodzakelijk om de bedrijfsvoering aan te passen. De ligboxenstal en de melkstal, inclusief voorzieningen, dateren uit 1973 en zijn versleten. Nieuwbouw is daarom noodzakelijk. Momenteel is ten behoeve van deze aanpassing van de bedrijfsvoering en de bedrijfsgebouwen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, die past binnen het huidige planologisch regime. De nieuwe gebouwen worden gerealiseerd binnen het bestaande bouwvlak. Ook voor het overige past het bouwplan binnen de huidige bestemmingplanregels. De gebouwen zullen deels (moeten) worden gerealiseerd binnen de reserveringszone. Gelet op de noodzaak van de nieuwe stallen kunnen cliënten niet langer wachten met het bouwen hiervan. Cliënten zijn evenwel bereid om af te zien van de bouw, als op korte termijn met de provincie overeenstemming kan worden bereikt over de verplaatsing van het bedrijf. Namens cliënten verzoek ik u dan ook om binnen één maand na heden contact op te nemen met cliënten om de mogelijkheden van verplaatsing te bespreken. Als u niet tijdig contact opneemt met cliënten of binnen een halfjaar na heden geen overeenstemming is bereikt over de verplaatsing van het bedrijf van cliënten, zullen cliënten beginnen met aanpassing van het bedrijf en de bedrijfsgebouwen. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt is de reserveringszone geprojecteerd op de gronden van cliënten. Voor de aanleg van de buizenzone zult u derhalve gebruik moeten maken van de gronden van cliënten, met daarop de nieuw te realiseren gebouwen. Om de buizenzone te kunnen realiseren zullen deze gebouwen moeten wijken. Daarvoor dienen cliënten op basis van artikel 40 e.v. van de Onteigeningswet schadeloos te worden gesteld. Gezien de bouwplannen van cliënten, zal de alsdan te vergoeden schade fors zijn. In ieder geval beduidend hoger dan de kosten die verband houden met een verplaatsing van het bedrijf van cliënten op dit moment. 3. Afsluiting Uit de voordracht bij de partiële herziening blijkt de uitdrukkelijke wens van de provincie bij het reserveren van de buizenzone in de omgevingsverordening, om te voorkomen dat de strook minder of ongeschikt wordt om de buisleidingen aan te kunnen leggen. Tegen deze achtergrond zijn cliënten nu bereid om aan die wens tegemoet te komen en de provincie de gelegenheid te bieden medewerking te verlenen aan een bedrijfsverplaatsing, om daarmee de (uiteindelijke) schade voor de provincie te beperken. Zij treden hiertoe graag met u in overleg. Graag verneem /2

5 pagina 4 ik binnen één maand na heden een voorstel voor een datum waarop een bespreking kan plaatsvinden. Voor de goede orde zend ik een kopie van deze brief aan provinciale staten. Met vriendelijke groet. Hekkelman Advocaten N.V. i.f. van Helvoirt advocaat /2

6 «Sc ADVD GATEN N DTAR I S S E N POSTBUS 1 DSA esd1 BB NIJMEGEN Nijmegen m (T)(NXT) post 19,03, ct Prins Bemhardstraat AA # FR Nederland S NL Aangetekend Brief: D-A-1 Pakket: B-P-3.5P Q <a I 1. 3SRRDT

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "buitengebied" vastgesteld.

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Print deze uitspraak pagina 1 van 24 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001950/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 23 november 2011 TEGEN de raad van de gemeente abcoude, thans gemeente de Ronde Venen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

nysinghadvocaten - notarisser

nysinghadvocaten - notarisser 7- nysinghadvocaten - notarisser MEMORANDUM Aan : Provincie Fryslân College van Gedeputeerde Staten Datum : 16juni2012 Betreft : Provincie Fryslân/advies grondbeleid Referentie : 210120/CTD Conclusies

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen April 2012 3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Inhoud van deze nota 4 1.2 Procedure 4 1.3 Leeswijzer 5 2 Zienswijzen 6 2.1 Reclamant 2.1 6 Bijlage 1 Tekening behorende bij zienswijze reclamant 2.1 10 4

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie. Buitengebied Súdwest-Fryslân. Vastgesteld door de raad van Súdwest-Fryslân op 21 juni 2012.

Uitgangspuntennotitie. Buitengebied Súdwest-Fryslân. Vastgesteld door de raad van Súdwest-Fryslân op 21 juni 2012. Uitgangspuntennotitie Buitengebied Súdwest-Fryslân Vastgesteld door de raad van Súdwest-Fryslân op 21 juni 2012. Inhoudsopgave 1 Algemeen 1.1 Inleiding 6 1.2 Doel 7 1.3 Visie 7 1.4 Opbouw 7 1.5 PlanMER

Nadere informatie

de uitvoeringsovereenkomst en het uitvoeringsreglement (paragraaf 2);

de uitvoeringsovereenkomst en het uitvoeringsreglement (paragraaf 2); Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Financiën F.J.E. Foppes, J.W. de Bruin, S.H. Kuiper en D. van der Veer

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best.

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Advies en begeleiding op het gebied van: Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2014-2015

2 Vergaderjaar 2014-2015 TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2014-2015 34 243 Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie