Milieujaarverslag Universitair Medisch Centrum Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen

2 Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Datum: mei 2015 Status: definitief Ondertekening: Naam : T.M.A. Vos-Schuurke Functie : Hoofd Veiligheid en Vergunningen Datum : 9 april 2015 Plaats : Groningen Paraaf: Bedrijf: UMCG Hanzeplein 1 HPC LB GZ Groningen Postbus RB Groningen Contactpersoon UMCG: Mevr. L.H. Tamming

3 Samenvatting Het UMCG is een complexe organisatie. Binnen deze organisatie vinden veel activiteiten plaats. Al deze activiteiten hebben, naast betrekking op de hoofdactiviteiten van het UMCG zijnde patiëntenzorg, onderwijs & onderzoek, invloed op het milieu. Aspecten binnen het UMCG welke een significante invloed hebben op het milieu zijn water, energie en afval. Deze aspecten worden gemonitord om ze te beheersen en te verminderen. Water Het waterverbruik is ten opzichte van 2013 met 7,0% gedaald. Deze afname is onder andere te verklaren door vervanging van oude lekkende delen van de CV leiding waardoor er minder water is verbruikt. Energie Het UMCG is deelnemer aan de Meerjarenafspraak voor energie-efficiency (MJA). Doel van de MJA is om te komen tot vermindering van het gebruik van primaire energie. Binnen dit kader wordt het totale energieverbruik gemonitord en gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de vorm van primaire energie in Joules. Het UMCG heeft in 2014 evenals in 2013 minder energie (elektriciteit en warmte) opgewekt met haar energiecentrale en meer elektriciteit ingekocht ten opzichte van voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is de hoge kosten die voor gas betaald worden in verhouding tot de prijs van ingekochte elektriciteit. Dit heeft als gevolg dat het UMCG een toename heeft in primair energieverbruik. Energetische gezien is het effectiever om energie met behulp van de eigen energiecentrale uit gas op te wekken dan in te kopen. Afval Het afval dat het UMCG produceert bestaat uit een diversiteit aan stromen. Het afval wordt conform de UMCG richtlijn afval ingezameld. De omvangrijkste stromen zijn specifiek ziekenhuisafval (SZA) en huishoudelijk afval. Beide stromen zijn licht gestegen. Het SZA is licht toegenomen t.o.v met 0,7%, het huishoudelijk afval is toegenomen t.o.v met 2,4%. Tevens zijn meer chemicaliën afgevoerd t.o.v Dit is veroorzaakt door opschoonacties op verschillende afdelingen. Highlights 2014 Afronding project Geneesmiddelen in afvalwater regio Groningen In 2014 is het project Geneesmiddelen in afvalwater regio Groningen afgerond. Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa s, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Gemeente Groningen, UMCG, Martini Ziekenhuis en Waterlaboratorium Noord. Doel van dit project was: het vaststellen van de bijdrage van UMCG en Martini Ziekenhuis aan de geneesmiddelenvracht die aankomt bij RWZI Garmerwolde, om daarmee zicht te krijgen op de wijze van efficiëntie van de verwijdering van geneesmiddelen bij de ziekenhuizen ten opzichte van maatregelen in het rioleringssysteem (Gemeente Groningen) en bij de RWZI Garmerwolde (waterschap Noorderzijlvest).

4 Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de gezamenlijke bijdrage van het UMCG en het Martini Ziekenhuis, totale ordegrootte 10%, aan de totale geneesmiddelenvracht die binnenkomt in het afvalwater bij de RWZI Garmerwolde beperkt is. Het overgrote deel van de geneesmiddelen is afkomstig van woonwijken, inclusief verpleeg- en verzorgingscentra. Aanbesteding afval Medio 2015 lopen de bestaande contracten met een aantal afval dienstverleners af. Het UMCG is in 2014 een Europese aanbesteding opgestart om het afval van het UMCG te laten verwijderen en verwerken. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één of meer aanbieders die gedurende de contractperiode het afval van het UMCG verwijderen en verwerken. De aanbesteding loopt volgens Prestatie Inkoop (Best Value Procurement). De mogelijke reductie in termen van CO 2 wordt in deze aanbesteding meegenomen in het kader van de MJA.

5 Inhoud Samenvatting Context Milieujaarverslag Algemeen Milieu binnen het UMCG Milieuaspecten binnen het UMCG Leeswijzer Milieusituatie Water Energie Afval Inspecties en incidenten Inspecties Incidenten Meerjarenafspraak Energie-efficiency & de Routekaart UMC s Rapportage voortgang energiebesparing Maatregelen uitgevoerd in Energie Actie Team Overige milieugerelateerde zaken Europees CO 2 emissiehandelssyteem (ETS) NO x emissiehandel Europese aanbesteding Afval Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Geneesmiddelen in afvalwater Milieuactiviteiten in Water Energie Energiezorg Afval Revisievergunning Bijlage 1, afvalstromen UMCG

6 1. Context Milieujaarverslag Algemeen Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is de grootste werkgever van Noord-Nederland en is van vitaal belang voor de Gemeente Groningen. De ruim medewerkers van het UMCG werken in de patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, waarbij de focus ligt op gezond en actief ouder worden. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens leidt het UMCG studenten op tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en worden er artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. 1.2 Milieu binnen het UMCG Het UMCG is een complexe organisatie. Binnen deze organisatie vinden veel activiteiten plaats. Al deze activiteiten hebben, naast betrekking op de hoofdactiviteiten van het UMCG, zijde patiëntenzorg, onderwijs & onderzoek, invloed op het milieu. Het UMCG heeft vanuit de zorgplicht de verantwoordelijkheid het milieu zo min mogelijk te belasten. Het UMCG is een type C inrichting. Concreet houdt dit in dat het UMCG niet volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven, het Barim (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer). Het UMCG moet zich voor de activiteiten zoals omschreven in het Activiteitenbesluit houden aan de algemene voorschriften. Daarnaast is vanwege de aard van de activiteiten binnen het UMCG ook een milieuvergunning van kracht met aanvullende voorschriften. De UMC-staf, Veiligheid en Vergunningen (V&V) vraagt namens de Raad van Bestuur de benodigde milieuvergunning aan en vertaalt de vergunningsvoorschriften naar interne voorschriften en richtlijnen. 1.3 Milieuaspecten binnen het UMCG Een milieuaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat in wisselwerking staat met het milieu. Binnen het UMCG spelen veel verschillende aspecten een rol. Afhankelijk van het aspect heeft dit in meer of mindere mate een effect op het milieu. De aspecten welke een significant effect hebben op het milieu en continue gemonitord worden om het te beheersen en te verminderen worden in dit verslag toegelicht. Binnen het UMCG hebben de milieuaspecten water, energie en afval een significant effect. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt de milieusituatie voor wat betreft emissies in 2014 van de onderdelen afvalwater, energie en afval weergegeven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht weer van inspecties en incidenten welke binnen het UMCG hebben plaats gevonden in In hoofdstuk 4 wordt de voortgang rond de Meerjarenafspraak en de Routekaart UMC s toegelicht. In hoofdstuk 5 komen overige milieugerelateerde zaken aanbod. 6

7 2. Milieusituatie In dit hoofdstuk wordt de milieusituatie voor wat betreft de emissies van de onderdelen water, energie en afval weergegeven. 2.1 Water afvalwater Het UMCG heeft kwaliteitseisen toegewezen gekregen voor afvalwater. Deze staan vermeld enerzijds in de vergunning verleend aan het UMCG in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en anderzijds in het Activiteitenbesluit. Deze kwaliteitseisen zijn opgesteld ter bescherming van het rioolstelsel, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewater. Deze kwaliteitseisen worden gecontroleerd door zes keer per jaar het afvalwaterwater te laten bemonsteren in vier monsterputten, dit zijn de punten waar het UMCG is aangesloten op het gemeentelijk riool. De monsters afvalwater worden door een extern bedrijf geanalyseerd op verschillende parameters. In begin 2014 is bij metingen in het afvalwater bij de Oostersingellaan Zuid een overschrijding van de norm voor onopgeloste bestanddelen geconstateerd. Mogelijk is dit veroorzaak door het afvoeren van papieren handdoekjes via het toilet. Na onderzoek is besloten een pilot te starten in het poortgebouw met vervanging van huidige papieren handdoekjes door minder comfortabele doekjes om afvoer via het toilet te voorkomen. De resultaten worden in 2015 geëvalueerd. Eind 2014 is bij metingen in het afvalwater bij de Antonius Deusinglaan een overschrijding van de norm voor het chloroformgehalte geconstateerd. Op de put waaruit het steekmonster is genomen lozen meerdere laboratoria, waardoor het moeilijk te achterhalen is welk laboratorium de overschrijding heeft veroorzaakt. Daarom is alle laboratoria, die lozen op de betreffende bemonsteringsput, gevraagd instructies met betrekking tot verwijdering van chemisch afval in vast en vloeibare stof onder de aandacht te brengen van hun medewerkers. waterverbruik In tabel 1 is het waterverbruik van de afgelopen jaren weergegeven % t.o.v Waterverbruik (m 3 ) ,0 Tabel 1; waterverbruik UMCG Er is een afname te zien van het waterverbruik van 7,0%. Deze afname is deels te relateren aan de beperking van lekverliezen, die zijn verminderd door vervanging van delen van de primaire CV leiding. Een andere oorzaak van de afname van het verbruik van water is het minder inzetten de gasmotoren van de elektriciteitscentrale (EC). Het UMCG heeft voor koeling van de EC natte koeltorens in gebruik. Aangezien de gasmotoren minder zijn ingezet in vergelijk met 2013 heeft dit een direct effect op de verdamping van water van deze koeltorens. 7

8 2.2 Energie Het UMCG is vanwege de omvang van haar diensten een grootverbruiker van energie te noemen. Om aan de energievraag te voldoen heeft het UMCG een eigen energiecentrale (EC). Voor de energieopwekking binnen de EC wordt gas ingekocht dat vervolgens wordt omgezet in warmte, koude, stoom en elektriciteit. Tijdens de laagtarief uren wordt elektriciteit ingekocht. In figuur 1, vereenvoudigd schema energieomzetting binnen de energiecentrale, zijn de primaire energiestromen en de energiedragers weergegeven die in de energiecentrale opgewekt en/of ingekocht worden. Het UMCG heeft de beschikking over vijf gasmotoren in de energiecentrale. Deze, inclusief de vijf warmte kracht koppelingen (WKK s) en drie stoomketels, zorgen ervoor dat aardgas efficiënt wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Koude in de EC wordt geproduceerd via een absorptiekoeler. De productie van stoom vindt plaats door middel van de drie gas gestookte stoomketels. Energiecentrale UMCG Elektriciteit inkoop tijdens laagtarief uren Elektriciteits teruglevering (nihil) Aardgasinkoop WKK gas 5 WKK s Gasmotoren Elektriciteitsopwekking tijdens normaaltarief Warmtelevering vanuit Gasmotoren Levering van warmte, mix uit warmte WKK & Ketelwarmte Energieinkoop vanuit openbare net voorzieningen Gas & Elektriciteit Warmte vanuit de gasmotoren in de zomer Absorptiekoeler Koude levering vanuit EC UMCG Derden Aardgasinkoop Ketelgas Stoomketels 3 stk Stoom Warmte Figuur 1; vereenvoudigde weergave energiecentrale UMCG In tabel 2 zijn de gegevens van de eigen opwekking van elektriciteit, het gasverbruik en de hoeveelheid ingekocht gas over de afgelopen jaren weergegeven. 8

9 % t.o.v Elektriciteitsopwekking (KWh) ,1 Ingekocht Electriciteit (KWh) ,8 Elektriciteitsverbruik (KWh) ,8 Gasverbruik motoren (m 3 ) ,9 Gasverbruik ketels (m 3 ) ,3 Tabel 2; gegevens energieopwekking elektriciteit, verbruik elektriciteit en gasverbruik Uit de tabel is af te lezen dat er een afname was in elektriciteitsopwekking. Het UMCG heeft minder elektriciteit opgewekt met behulp van de WKK s gezien de hoge gasprijs in verhouding tot de prijs van ingekochte elektriciteit welke in 2014 betaald moest worden. Dit verklaart gelijk de toename van ingekochte elektriciteit. Uit de tabel is tevens af te lezen dat het totale elektriciteitsverbruik de afgelopen 3 jaar stabiel blijft. Het gasverbruik van de ketels is afgenomen t.o.v De oorzaak hiervan is het dat 2014 een relatief warm jaar was t.o.v Jaarlijks neemt het UMCG maatregelen om het energieverbruik te beperken. Dit gebeurt in het kader van de MJA- 3. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Figuur 2, temperatuur 2013, Afval Het afval dat het UMCG produceert bestaat uit een diversiteit aan stromen. Het afval wordt conform de UMCG richtlijn afval ingezameld. Registratie van de hoeveelheid per afvalstroom vindt plaats op het Centraal Afvaldepot van het UMCG. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de hoofdstromen die worden ingezameld conform de UMCG richtlijnen. De gepresenteerde getallen zijn inclusief de locaties Eemspoort (Jeverweg 3) en Beatrixoord (Dilgtweg 5). Voor een gedifferentieerd overzicht zie bijlage 1. Uit tabel 3 is af te lezen dat er meer chemicaliën zijn afgevoerd t.o.v Dit wordt onder meer veroorzaakt door de invoering van GROS (Gevaarlijke stoffen registratie en opsporingssysteem). Afdelingen die GROS implementeren koppelen hieraan vaak een opschoon actie. Ook is te zien dat de hoeveelheid Swill afneemt. Deze vermindering is het gevolg van de aandacht binnen het UMCG aan voedselverspilling. 9

10 hoeveelheid en aard van het afval % t.o.v (in kilogrammen) categorie 1: zure anorganische afvalstoffen in oplossing ,5 categorie 2: alkalische anorganische afvalstoffen in oplossing ,9 categorie 3 halogeenarme organische afvalstoffen ,4 categorie 4 halogeenrijke organische afvalstoffen ,2 categorie 5 bijzondere afvalstoffen ,2 categorie 5.2 perazijnzuur/waterstofperiode oplossing ,8 categorie 6 afvalstoffen met buitengewone risico s specifiek ziekenhuisafval (SZA) ,7 huishoudelijk afval/bedrijfsafval ,4 papier en karton (excl. containers) ,6 vertrouwelijk papier ,3 swill (voedselresten) ,4 Glas ,9 Tabel 3; overzicht verschillende afvalstromen UMCG In tabel 3 is de hoeveelheid afval weergegeven die het UMCG in 2014 heeft afgevoerd. Voorraad op balansdatum kan schommelingen veroorzaken. 10

11 3. Inspecties en incidenten 3.1 Inspecties In het kader van het project bedrijven met een toezichtplan 2014 is het UMCG bezocht door de Omgevingsdienst Groningen. Het bezoek vond plaats naar aanleiding van een eerdere controle die in september 2013 had plaats gevonden. Tijdens het bezoek is de opslagruimte gevaarlijke stoffen in bouwdeel 1 gecontroleerd. Tijdens de inspectie is gebleken dat de overtredingen die in september 2013 waren geconstateerd zijn verholpen. Tijdens deze hercontrole is geconstateerd dat de houten vloer niet was verwijderd, maar was voorzien van een vloeistofdichte vloer. Echter de vloer voldeed niet aan de voorschriften van de PGS 15 en daarom is afgesproken dat het Bevoegd gezag de brandwerendheid en brandklasse toetst aan de hand van het CUR/PBV certificaat. 3.2 Incidenten Uit een door de Omgevingsdienst Groningen uitgevoerde steekproef van het afvalwater van het UMCG uit de monsterput aan de Oostersingel bleek dat niet voldaan werd aan de norm van de vigerende omgevingsvergunning. De overschrijding betrof de norm van dichloormethaan en het gehalte aan vet. Uit onderzoek bleek dat de overschrijding van dichloormethaan afkomstig was van het laboratorium gevestigd in het Biotech Centre op het UMCG terrein. De stof was per abuis niet overeenkomstig de regels van de vastgelegde procedure op het riool geloosd. Met betrekking tot de normoverschrijding van vet is niet duidelijk geworden waar de oorzaak ligt. De Omgevingsdienst Groningen heeft het UMCG geadviseerd om de vetafscheiders mee te nemen in een onderhoudsprogramma. Dit advies wordt verwerkt in procedures volgens ISO 9001 bij de verantwoordelijke afdeling. 11

12 4. Meerjarenafspraak Energie-efficiency & de Routekaart UMC s De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft in 2012 namens al haar leden de derde Meerjarenafspraak voor energie-efficiency (MJA) ondertekend. De MJA s zijn vrijwillige, maar niet vrijblijvende, afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en instellingen om effectiviteit en efficiëntie met betrekking tot energie te verhogen zodat de hoeveelheid energie per eenheid product of dienst vermindert. Met de ondertekening door de NFU van dit convenant committeert de sector zich aan de afspraak zich in te spannen om tussen % energie-efficiency te realiseren. Om dit te realiseren is een routekaart opgesteld. De routekaart wordt gezien als een strategische visie voor 2030, die inzichtelijk maakt welke technologische en niet-technologische aspecten mogelijke invulling kunnen geven aan de realisatie van 50% energie-efficiency binnen de inrichting en in de keten in 2030 ten opzichte van Naast ondertekening van de MJA door de NFU, neemt het UMCG ook zelfstandig deel aan de MJA convenant sinds Eens in de vier jaar wordt binnen het kader van deze MJA een Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld. In dit plan wordt het energiebeleid, zowel organisatorisch als technisch voor de komende vier jaar weergegeven. Het doel van het EEP is een kwalitatief hoogwaardig plan te formuleren dat toegevoegde waarde biedt aan alle convenantpartijen. Dat wil zeggen dat de energetische situatie van het bedrijf inzichtelijk is waardoor weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden voor besparing- en verbeteropties en het daartoe benodigde budget gereserveerd kan worden. Het EEP kan door externe stakeholders gebruikt worden als instrument voor positionering van het UMCG in het bredere duurzaamheids- en strategisch beleid. Het EEP geeft tevens invulling aan de milieuvergunning. Binnen de MJA-3 worden drie pijlers gehanteerd om te komen tot energie-efficiency namelijk procesefficiency (PE), ketenefficiency (KE) en duurzame energie (DE). In het energie-efficiencyplan (EEP) staan zekere, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke maatregelen omschreven. Jaarlijks worden de getroffen maatregelen inclusief de energiebesparing gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voormalig Agentschap NL). Om de jaarlijkse ontwikkeling te monitoren wordt het totale energieverbruik gerapporteerd in de vorm van primaire energie in Joules. 4.1 Rapportage voortgang energiebesparing In tabel 3 is een overzicht van het jaarlijks energieverbruik en de besparingen per genomen pijler weergegeven Werkelijk energieverbruik (TJ primair) 619,9 581,4 601,9 Besparing door PE-maatregelen (TJ primair) 0,4 0,9 43,3 Opwekking van duurzame energie (TJ primair) 1,6 2,0 1,9 Tabel 4; energieverbruik en besparingen per MJA-pijler (bron; rapport RVO) Let op! Dit zijn de gegevens van De MJA rapportage over 2014 is pas in september/oktober 2014 definitief. De rapportage over 2014 wordt opgenomen in het milieujaarverslag van

13 Uit tabel 3 is af te lezen is dat het werkelijke energiegebruik is toegenomen (primair). Dit wordt veroorzaakt door meer inkoop van elektriciteit in plaats van het zelf opwekken uit gas met behulp van de energiecentrale van het UMCG. Energetisch gezien is dit niet effectief. Op deze manier wordt minder energie (elektra, warmte, koude) gewonnen uit de primaire energiebronnen waardoor het werkelijke energieverbruik toeneemt. Figuur 2 geeft de jaarlijkse ontwikkeling aan van het effect van de getroffen EEP-maatregelen (EEP ) binnen het UMCG ten opzichte van De horizontale stippellijn is de EEP-doelstelling voor 2016 op basis van zekere en voorwaardelijke maatregelen. Figuur 3; effect EEP-maatregelen t.o.v Verwacht wordt dat de doelstelling voor 2016 niet wordt gehaald. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een aanzienlijk deel van de maatregelen zoals omschreven in het EEP achter loopt op de planning zoals weergegeven in het EEP. Oorzaak is de pre- en herprioritering van bouwprojecten (nieuw- en verbouw en renovaties). Prioritering van bouwprojecten vindt jaarlijks plaats op bestuurlijk niveau op basis van noodzaak, wetgeving en vanuit financieel oogpunt. Deze prioritering wijkt af van de strategie die tot 2013 is gevolgd, waardoor bepaalde maatregelen later of niet uitgevoerd worden. 4.2 Maatregelen uitgevoerd in 2014 In het Logistiek Centrum Eemspoort (LCE), dat zich op het bedrijventerrein Eemspoort in Groningen bevindt, vindt de afhandeling en opslag van goederen plaats voor zowel het UMCG als het Martini Ziekenhuis. Op deze locatie worden de komende jaren een drietal nieuwe faciliteiten gebouwd. Hierbij gaat het om: 1. Lifestore; opslag van biologisch materiaal wat gedurende minimaal 30 jaar wordt opgeslagen; 2. DataCenter Eemspoort; met een totale capaciteit van 220 serverracks; 3. SteriNoord; een gemeenschappelijk sterilisatiecentrum voor het UMCG en de Ommelander Ziekenhuis Groep. 13

14 Eind 2013 is lifestore opgeleverd. Om energie te besparen zijn daar onder andere een warmtepomp en een hybride koelmachine geïnstalleerd. De bespaarde energie worden over 2014 berekend en vervolgens gerapporteerd aan RVO. Het streven is dat het Datacenter medio 2015 in gebruik wordt genomen. Ook hier worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 4.3 Energie Actie Team In 2013 is het Energie Actie Team (EAT) opgestart. Het is van groot belang dat de belangrijkste spelers binnen het UMCG rond het onderwerp energie met elkaar in verbinding staan. Enerzijds om input te krijgen voor concrete maatregelen om te komen tot energie-efficiency. Anderzijds om de maatregelen uit te kunnen rollen binnen het UMCG. Ook de ontwikkeling binnen de MJA speelt hierin een belangrijke rol in. Deze richt zich naast energie-efficiency binnen de organisatie steeds meer op energie-efficiency in de keten. Uit de voortgangsrapportage van 2014 blijkt echter dat de invoering van energiezorg niet conform de planning, zoals weergegeven in het EEP, loopt, ondanks het opstellen van een Energie Actie Team (EAT) en het invoeren van UMCG breed energiebeleid. In januari 2015 wordt opnieuw een analyse energiezorg uitgevoerd om de knelpunten in beeld te krijgen en om vervolgens acties uit te kunnen zetten. 14

15 5. Overige milieugerelateerde zaken In dit hoofdstuk worden overige milieugerelateerde zaken toegelicht. Deze zaken zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen binnen het UMCG. 5.1 Europees CO 2 emissiehandelssysteem (ETS) Het Europees Parlement en de Raad van Europese Ministers heeft op 13 oktober 2003 de Richtlijn 2003/87/EG vastgesteld tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie. Alle aangesloten lidstaten zijn verplicht om uitvoering aan dit Europese emissiehandelssysteem te geven. In Nederland is namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Nea (Nederlandse emissie autoriteit) belast met de uitvoering van dit emissiehandelssysteem. Het UMCG neemt deel aan het ETS. Reden hiervan is dat het UMCG een inrichting is met een Wabo- (milieu)vergunning die één of meerdere installaties in werking heeft met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, door het verbranden van brandstoffen (in het geval van het UMCG is dit aardgas). De CO 2 emissiehandel is gestart in 2004 en inmiddels is de derde allocatieperiode, die loopt van , ingegaan. De kosteloze toewijzing van rechten loopt af tot In onderstaande tabel is de verhouding kosten effect afname kosteloze toewijzing rechten weergegeven bij een gemiddeld CO 2 emissie van Kton (berekend over de jaren ). Bij de kosten is uitgegaan van 6 euro per Kton CO 2 (prijspijl februari 2015). Emissie - kosten kosten (euro) te betalen emissie (kton) Figuur 4, verhouding kosten - CO2 emissie 5.2 NO x emissiehandel UMCG heeft in de jaren medio 2004 tot en met 2014 deelgenomen aan de NO x emissiehandel, welke onderdeel uitmaakt van de activiteiten NEa. Het systeem omtrent NO x is vervangen door de voorschriften die zijn omschreven in het activiteitenbesluit. Concreet betekent dit voor het UMCG dat de energiecentrale (EC) opgestelde stoomketels en WKK (warmte kracht koppeling) units met ingang van 1 januari 2017 aan deze 15

16 wetgeving moeten voldoen. Voldoen deze niet mogen de gasmotoren en WKK s niet meer dan 500 uur op jaarbasis ingezet worden. 5.3 Europese aanbesteding Afval Medio 2015 lopen de bestaande contracten met een aantal afval dienstverleners af. Het UMCG is in 2014 een Europee aanbesteding traject opgestart om het afval van het UMCG te laten verwijderen en verwerken. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één of meer aanbieders die gedurende de contractperiode het afval van het UMCG verwijderen en verwerken. Gezien de ontwikkelingen binnen en buiten het UMCG op het gebied van afval gerelateerd aan samenwerking in de regio, kosten op het gebied van afval en afvalverwerking en het daaraan gerelateerde energieverbruik (lees CO 2 uitstoot van verwerking en transport van afval) is er in 2014 een breed aanbestedingsteam opgesteld. In dit team nemen vanuit het UMCG Veiligheid en Vergunningen, Facilitaire Dienst en Inkoop plaats. De aanbesteding loopt volgens Prestatie Inkoop (Best Value Procurement). De mogelijke reductie in termen van CO 2 wordt in deze aanbesteding meegenomen in het kader van de MJA. De doelstellingen van de aanbesteding luiden als volgt: 1. minimaliseren van verstoringen van het primaire proces en minimaliseren hinder ten gevolge van afval afvoer; 2. milieudruk minimaliseren uitgedrukt in CO 2 footprint (is de prestatieladder); 3. minimaliseren indirecte kosten (facturatie, logistiek); 4. minimaliseren kosten afvalinzameling en verwerking. Best Value Procurement Het UMCG heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van Afval dienstverleners aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit van dienstverlening en het innovatieve karakter van aanbieders te leggen. UMCG maakt hierbij gebruik van de methodiek van Best Value Procurement (of in het Nederlands: Prestatie-inkoop ) 1. Best Value Procurement (BVP) beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de dienstverlening. De methodiek is erop gericht om de Opdracht aan die Afval dienstverlener te gunnen die met zijn Inschrijving heeft aangetoond het beste de risico s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste performer of expert kan de economisch meest voordelige inschrijving opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de opdrachtgever het beste de doelstellingen van de Opdracht realiseren. 5.4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het UMCG is intrinsiek gemotiveerd om een duurzame bijdrage te leveren aan gezondheid in het algemeen en het gezonder oud worden in de regio Noord-Nederland in het bijzonder. Dit doet het UMCG door verantwoord om te gaan met mensen (patiënten, studenten, medewerkers, omwonenden), publieke middelen en het milieu. Om dit beleid te onderstrepen heeft de Raad van Bestuur in 2013 het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) manifest van MVO Nederland ondertekend. 1 Zie voor meer informatie en het boek Prestatieinkoop, wie steekt er boven het maaiveld uit van Van de Rijt en Santema. 16

17 Begin 2014 is een aantal bijeenkomsten gehouden met zowel interne als externe stakeholders ten aanzien van MVO. Met behulp van de input van deze stakeholders is het MVO-beleid aangescherpt en vastgesteld. Speerpunten voor de komende jaren zijn: Voeding, en Energie. Gedurende 2014 is MVO in steeds meer processen geïntegreerd, onder andere bij het Europese aanbestedingstraject Afvalverwerking. In 2015 zal de nadruk worden gelegd op het bewustwordingsproces van de medewerkers in relatie tot de speerpunten uit het MVO-beleid. Hiervoor is in 2014 een afstudeerder gestart met het in kaart brengen van het bewustwordingsniveau op deze thema s. 5.5 Geneesmiddelen in afvalwater In 2013 is het project Geneesmiddelen in afvalwater regio Groningen gestart. Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa s, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Gemeente Groningen, UMCG, Martini Ziekenhuis en Waterlaboratorium Noord. Doel van dit project was het vaststellen van de bijdrage van UMCG en Martini Ziekenhuis aan de geneesmiddelenvracht die aankomt bij RWZI Garmerwolde, om daarmee zicht te krijgen op de wijze van efficiëntie van de verwijdering van geneesmiddelen bij de ziekenhuizen ten opzichte van maatregelen in het rioleringssysteem (Gemeente Groningen) en bij de RWZI Garmerwolde (waterschap Noorderzijlvest). In 2014 is dit project afgerond. Berekend op basis van landelijke kengetallen is van de totale vracht geneesmiddelen, die gemiddeld per jaar bij de RWZI Garmerwolde aankomt, ongeveer 3,5% afkomstig van het UMCG en 2,5% van het Martini Ziekenhuis. Het overgrote deel (94%) is afkomstig van woonwijken, met inbegrip van zorg- en verpleeginstellingen. Hierbij wordt aangetekend dat in deze berekeningen metformine en röntgencontrastmiddelen niet zijn meegenomen omdat deze vrachten zo groot zijn dat ze de onderlinge verhoudingen van de overige geneesmiddelen vertroebelen. Wanneer de eigen inname gegevens van het UMCG en het Martini Ziekenhuis worden gebruikt voor de berekening dan is circa 10 % van geneesmiddelenvracht die bij de RWZI aankomt afkomstig van deze ziekenhuizen. Het verschil met de berekening op basis van landelijke kentallen (+5%) wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat niet alle geneesmiddelen die ingenomen worden voorkomen in de analysepakketten van de metingen waarop de landelijke kentallen gebaseerd zijn. Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de bijdrage van het UMCG en het Martini Ziekenhuis aan de totale geneesmiddelenvracht die binnenkomt bij de RWZI Garmerwolde beperkt is, gezamenlijk ordegrootte 10%. Het overgrote deel van de geneesmiddelen is afkomstig van woonwijken, inclusief verpleeg- en verzorgingscentra. Maatregelen bij de ziekenhuizen om geneesmiddelen uit eigen afvalwater te verwijderen c.q. om de vracht naar het riool te verminderen hebben daarom slechts een gering effect op de geneesmiddelenvracht naar de RWZI Garmerwolde. Met maatregelen bij de ziekenhuizen kan maximaal circa 10 % reductie van de geneesmiddelenvracht naar oppervlaktewater worden bereikt.. 17

18 6.0 Milieuactiviteiten in 2015 In dit hoofdstuk worden activiteiten die in 2015 plaats gaan vinden toegelicht 6.1 Water In 2015 zal een symposium gehouden over medicijnresten in afvalwater, bestemd voor een breed publiek. Afgevaardigden van de waterschappen, gemeenten, het UMCG, andere onderzoeks- en zorginstellingen, en bedrijven uit Nederland en Duitsland zullen hieraan actief bijdragen. De samenwerking tussen de werelden van zorg en de wereld van water is nieuw. Het UMCG geeft dit vorm in een structurele samenwerking met Wetsus, een onderzoeksinstituut dat duurzame oplossingen onderzoekt voor schoon drinkwater. 6.2 Energie De koelinstallaties van de bouwdelen 34, 42, en 64 worden vervangen en in 2015 in gebruik genomen. Bij de aanschaf van de nieuwe koelmachines is rekening gehouden met de veranderende wetgeving rond koudemiddelen (uitfasering koelmedium R22), de toekomstige energie normeringen zoals de EPBD (Energy Performance Building Directive), energie-efficiency en de bijbehorende kosten van het verwachte energiegebruik. Dit heeft geresulteerd in een investering in koelmachines waarbij het totale energieverbruik voor de koeling drastische wordt teruggebracht. Naast deze te realiseren energie-efficiency worden ook energiekosten bespaard. Tevens ontstaan er de komende jaren geen problemen in relatie tot de veranderende wetgeving. Figuur 5, koelmachine Eind 2014 zijn de activiteiten rondom de vervanging gestart. 6.3 Energiezorg De op dit moment in volle gang zijnde, herstructurering van de voormalige onderdelen B&I en de FD (de onderdelen gaan samen verder onder de naam B&F) en het onderzoek of het beheer van de milieuvergunning ook bij B&F ondergebracht kan worden biedt de mogelijkheid om de uitrol van energiezorg mee te nemen in de nieuwe organisatiestructuur Afval De aanbesteding afval wordt in de loop van 2015 afgerond volgens Prestatie Inkoop (Best Value Procurement). De mogelijke effect in termen van CO 2 wordt in deze aanbesteding meegenomen in het kader van de MJA en zullen inzichtelijk worden. 6.5 Revisievergunning In 2005 zijn het voormalige AZG en de voormalige Medische Faculteit een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 18

19 Dit had tot gevolg dat de medewerkers van het UMCG te maken kregen met twee rechtspersonen en derhalve twee Omgevingsvergunningen ex Wet Milieubeheer, namelijk College van bestuur van de RUG en de Raad van bestuur van het UMCG. Hierdoor moet de UMCG er voor naleving milieuregels en/of vragen m.b.t. milieu zich wenden tot twee organisaties, afhankelijk van in welk gebouw de betrokkene zich bevindt en/of de vraag betrekking op heeft. In 2013 heeft V&V overleg gehad met de gemeente Groningen met betrekking tot het aanvragen van een revisievergunning ex. Omgevingsvergunning. Tijdens dit gesprek is tevens de optie besproken een revisievergunning voor het zogeheten UMCG-terrein aan te vragen. Voorstel is bij deze revisievergunning aanvraag van het UMCG niet alleen aan te vragen voor de inrichting Hanzeplein 1, echter ook aan te vragen voor de inrichting Antonius Deusinglaan 1 en als één aanvraag voor één inrichting in te dienen waarbij de rechtspersoon die het aanvraagt het UMCG zal zijn en derhalve één vergunning wordt verleend aan het UMCG-complex zijnde alle gebouwen die begrensd zijn door het Hanzeplein, PC singel, Frydemalaan en de Oostersingel. In 2014 zijn met betrekking tot voorgaande verkennende gesprekken gevoerd tussen de Arbo- en Milieudienst (AMD) en V&V om een memo op te stellen richting Raad van Bestuur en College van Bestuur om te komen tot een intentieverklaring met als doel het oprichten van een inrichting met als rechtspersoon het UMCG. 19

20 Bijlage 1, afvalstromen UMCG 2013 UMCG Hoofdlocatie UMCG Frequentie kg Inzameling Laboratorium chemicalien cat. I Inzameling Laboratorium chemicalien cat. II Inzameling Laboratorium chemicalien cat. III Inzameling Laboratorium chemicalien cat. IV Inzameling Laboratorium chemicalien cat. V Organische peroxiden kl Kwik 3 Lege emballage 447 Batterijen Accu's Medicijnen en cosmetica 816 TL lampen Wit & Bruin Verfresten Loodplaatjes/schorten (Oud ijzer) 527 Vertrouwelijk papier Bedrijfsafval (luchtfilters) 400 Huishoudelijk afval Bouw en sloop afval Huishoudelijk afval (Abonnement) 312 Groen afval SZA Spuitbussen 14 Glas Hout 603 Oud ijzer KGA Papier en karton (Abonnement) 12mnd 52 Papier en karton Swill Vetputten 61 Frituurvet

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra UMCG had in 2015 het beste procesefficiency besparingsproject. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Universitair Medische Centra Datum: 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V.

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. REPORT Weesp, The Netherlands Health, Safety & Environment Issue Date: 19 mei 2016 Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. COPYRIGHT AND PROPERTY ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Metallurgische industrie Datum: 16 juni 2014 Status: Definitief (V12b) Kenmerk: TG/MLI/156013 MEE Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport Overige industrie

MEE-Sectorrapport Overige industrie MEE-Sectorrapport 2015 Overige industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2015 Sector: Overige industrie Datum: 160711 Status: Definitief Kenmerk: HVDK/156030 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M.

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Energy Services Verhoef BV VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Concept, 21 mei 2013 Opgesteld door Energy Services Verhoef BV in opdracht van

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Vrije Universiteit Milieubarometer - 2015 Vrije Universiteit Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s Managementsamenvatting Routekaart UMC s Colofon Opdrachtgever: Agentschap NL Projectleider: TNO Procesbegeleiding: KplusV organisatieadvies Branche-organisatie: NFU 1. Aanleiding en ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 27 Februari 2014 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Cacao-industrie Datum: 01-08-2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016)

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

CO 2 -footprint. Hogeschool Utrecht, 2012. Pagina 1/ 13

CO 2 -footprint. Hogeschool Utrecht, 2012. Pagina 1/ 13 CO 2 -footprint Hogeschool Utrecht, 2012 Pagina 1/ 13 Infoblad Gegevens opdrachtgever: Bedrijfsnaam : Hogeschool Utrecht Adres : Oudenoord 330 Postcode en Plaats : Utrecht Contactpersoon : Dhr. Michel

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 11 april 2013 CONCEPT rapportage - 1-11 april 2013 Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Status CONCEPT rapport

Nadere informatie

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2014 31/03/2015 21:32:39 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Hanzehogeschool Groningen Naam inrichting Hanzehogeschool

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Cacao-industrie Datum: 15 mei 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Bierbrouwerijen Datum: 2 juni 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 februari 2015 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Wetenschappelijk onderwijs Datum: 26-09-2016

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net 3 juli 2010, De Ruijter Energy Consult Energie- en CO 2 -emissieprestatie van verschillende energievoorzieningsconcepten voor Biologisch Tuinbouwbedrijf gebroeders Verbeek in Velden Gebroeders Verbeek

Nadere informatie

11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij

11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij Elektronisch Milieujaarverslag 2015 11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Naam inrichting Drukkerij Verweij B.V. Boom + Verweij Vestigingsadres

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Oktober 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Datum: 01-10-2016 Onderneming: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v. Gebroeders

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voorlopige voetafdruk 2015 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl projectleider Van Auteurs LJV, Milieu & Duurzaamheid G.H.M. Olde Monnikhof

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Huiberts BV. Energie meetplan 2013-2017 (3.B.2_2) Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Energie meetplan 2013-2017 (3.B.2_2) Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Energie meetplan 2013-2017 (3.B.2_2) Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging A 4 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg CO 2 prestatieladder Icopal energiemanagement actieplan (EMAP) Code(s): 3.B.1, 3.B.2 Version: 0.5 Date: 19 juni 2013 Author: W.J. van den Berg Inhoud Inleiding... 3 Energie efficiency plan als basis voor

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 29 januari 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN AFVALVERWERKING 2014 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Hanzehogeschool Groningen maart 2015 Versie 0.1 1 Inhoud 2 Inleiding De Hanzehogeschool beschikt over ca. twintig locaties, waarvan het merendeel is gevestigd

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

MJA3 ICT-sector. Jeroen van der Tang. Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT

MJA3 ICT-sector. Jeroen van der Tang. Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT MJA3 ICT-sector Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT Duurzaamheid @ Nederland ICT Resultaten en initiatieven Nederland ICT op energiebesparing & milieu» MJA3 energie-efficiëntie

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN AFVALVERWERKING 2015 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Hanzehogeschool Groningen Januari 2016 Versie 0.1 1 Inhoud Inleiding... 3 Afvalverwerkers en afvalstromen... 4 Verzamelen van gegevens... 5 Hoeveelheden afval

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Dienst Stadsbeheer Milieu en Vergunningen Juni 2012 2 Aanleiding De gemeente Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale en -bestendige

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft CO 2 -uitstoot 28-214 gemeente Delft Notitie Delft, april 215 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders C. (Cor) Leguijt 2 April 215 3.F78 CO 2-uitstoot 28-214 1 Woord vooraf In dit rapport worden de tabellen

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2020

Energie meetplan 2015-2020 Energie meetplan 2015-2020 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.B.2_2 Energie Meetplan 2015-2020 Datum 12-03-2015 Versie 1.0 Status Definitef Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 november 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 November 2015 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval Overzicht milieunormen en taakverdeling Belangrijke aspecten Normering Eigenaar pand Huurder / beheerder Gebruiker Milieuzorg algemeen Zorgplicht Nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of beperken

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal 1 Intentie Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal, de deelnemende bedrijven en de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie