Mijn Tuintje Eerst langs criteria van De kanteling en RAAK! Drs. Hilleke A.M. Linthorst/ Kwartiermaker Flevoland/Kwintes maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn Tuintje Eerst langs criteria van De kanteling en RAAK! Drs. Hilleke A.M. Linthorst/ Kwartiermaker Flevoland/Kwintes maart 2014"

Transcriptie

1 Mijn Tuintje Eerst langs criteria van De kanteling en RAAK! Drs. Hilleke A.M. Linthorst/ Kwartiermaker Flevoland/Kwintes maart 2014 Mijn Tuintje Eerst kon ontstaan dankzij de wmo-pilot in Almere en doordat Kwintes deze aandurfde. Het is een van de succesvolle arrangementen die vanaf 2007 konden ontstaan door de omslag die de wmo-pilot veroorzaakte in de focus van werken in activeringscentra. De besloten focus werd daardoor steeds meer een open focus (van op de eigen locatie gericht met alleen contacten binnen de doelgroep naar activiteiten buiten de eigen locatie en openheid ook voor niet AWBZ-ondersteund netwerk ). Aanbodgericht werken op basis van literatuur en zin van de activiteitenbegeleider kantelde langzaam naar vraaggericht werken met aandacht voor eigen regie van de cliënt. Naast aanbod van door de AWBZ betaalde activiteiten ontstonden gemengd gefinancierde activerende arrangementen door en met verschillende partijen (zoals MTE) Wat maakte het succesvol? Al snel na dat dit arrangement was gestart, werden er verschillende prijzen mee gewonnen. Van cruciaal belang voor dit succes bleken de criteria, die de eerste twee jaren werden benut tijdens de Almeerse wmo-pilot. Ook de niche, die de pilot op zich creëerde, bevorderde het succes in hoge mate evenals de leiding door Trees van der Maat. Genoemde zaken konden daaraan in hoge mate bijgedragen doordat ze coachend en sturend werden ingezet. Om die reden staan in het eerste schema de doelen, die criteria en hoe MTE daarop scoorde. Bij lezing daarvan blijkt meteen waarop gelet moet worden in de opstart- en implementatieperiode. Maar er is meer. De pilot ligt al ver achter ons en er zijn weer allerlei nieuwe kantelingen in gang gezet. De rollen van de andere actoren in het netwerk van de hulpvrager blijken inmiddels van ongeveer gelijke importantie te zijn en evenveel aandacht en ondersteuning te verdienen. Maar wat en hoe en hoeveel en wanneer?. Stichting Innovatie Alliantie (RAAKpubliek) heeft daarom onderzoek laten doen door de Gereformeerde Hogeschool en Windesheim. Zij zijn op zoek gegaan naar kritieke succes- en faalfactoren van succesvolle netwerkarrangementen. De factoren die daar uit zijn gekomen, staan in het tweede schema gekoppeld aan de MTE-praktijk. De tijd tikt door. Nieuwe situaties en omstandigheden dienen zich aan. Alleen door samen steeds te evalueren en open te staan voor nieuwe kansen en samen de verantwoordelijkheid te dragen (naar vermogen) komen we mogelijk uit bij nog doeltreffender en meer aansluitend wmo-arrangementen, die effectief bijdragen aan inclusie. Maar wat is Mijn tuintje eerst? MTE is een Almeers web waar allerlei partijen in samenspraak met onbemiddelde mensen, die ondersteuning behoeven waar het om tuin- en balkon onderhoud gaat, samen oplossingen creëren. Voorbeelden van oplossingen: De door leerlingen van een zmlk-school bijgehouden tuinen van hoogbejaarden met een minimale uitkering en fysieke beperkingen. Het onderhoud van openbaar groen in de wijk door bewoners, een hovenier en cliënten van Kwintes. Het onderhoud van onderkomen tuinen van mensen met een minimaal budget en psychiatrische problematiek in opdracht van woningbouwcoöperaties door een groen leer/werkbedrijf van Kwintes voor en door cliënten, re-integrerende tbs-mensen en een hovenier. De organisator en verbindender is Hilleke Linthorst, kwartiermaker Flevoland in dienst van Kwintes. Zij roept maandelijks een vergadering bijeen waar alle vraag en aanbod in kaart worden gebracht en waar mogelijk gekoppeld. Ook wordt onderzocht of er nieuwe interessante partners zijn om tot betere/ nieuwe oplossingen te kunnen komen. Ondertussen heeft iemand uit de talentpool van de gemeente een eerste analyse van alle notulen gemaakt 1

2 om te zorgen dat er geen goede ideeën verloren gaat en dat afspraken nagekomen kunnen worden. Een student van de HU doet momenteel een onderzoek naar wat nodig is om bewoners met een ondersteuningsvraag aan te durven laten haken en blijvend baat te laten hebben van dit type arrangementen. De gemeente zoekt naar blijvende ondersteuning omdat dit arrangement omvangrijk is geworden. Criteria uit de wmo-pilot fase ( ) gekoppeld aan MTE Doelstelling expliciet vragenlijsten WMO Het samen met de doelgroep ontwikkelen van (nieuwe) arrangementen waarbij gekeken wordt hoe de combinatie van zorg en maatschappelijke ondersteuning aangeboden kan worden in een individueel of collectief arrangement Het huidige hulpverleners concept is gewijzigd van aanbod gericht denken naar vraaggericht denken waarbij de vraag van de cliënt centraal staat en het aanbod gericht is op versterking van de eigen regie van cliënt en/of mantelzorg. Er is getoetst of de vragenlijsten WMO een toegevoegde waarde heeft voor deze doelgroep Op basis van individuele hulpvragen door mensen, met een psychische kwetsbaarheid, naar ondersteuning bij tuinonderhoud om het contact met de buren te verbeteren is samen met hen een collectief arrangement ontwikkeld. In eerste instantie voor en door deze mensen zelf met professionele ondersteuning. Naarmate de zelfstigmatisering slonk en de eigenwaarde groeide, werden ook steeds weer nieuwe partijen betrokken om mee samen te werken. Een professionele begeleider is een voorwaarde. Waar eerst een hovenier of ontruiming zou zijn ingezet, wordt nu uitgegaan van de achterliggende hulpvraag van mensen en wordt er geluisterd naar hoe en wat zij zelf als mogelijkheden zien om tot een oplossing te komen met inzet van eigen kracht. Op maat wordt in overleg ondersteuning geregeld. Ja, wanneer alleen die delen benut werden waardoor ook iets veranderd kon worden. Ook bevorderde deze niet automatisch de eigen regie. Hiervoor was een brug nodig in de vorm van individuele trajectbegeleiding waarop collectief werd ingezet. Mensen willen in een traject in beeld blijven. 2

3 Beoogde resultaten projectplan: Resultaten t.a.v. ontwikkelen ondersteuningsprogramma s Resultaten t.a.v. kwaliteit van leven Inzicht in argumenten waarom cliënt/mantelzorg wel/niet kiest voor deze optie Nieuwe arrangementen voor cliënt, mantelzorg en buurt, waarbij de vraagprofielen mogelijk een hulpmiddel zijn. Inzicht hoe de sociale component (maatschappelijke ondersteuning) vergroot kan worden en wat voor aanbod hierin is. Onder de sociale component wordt verstaan een aanbod van activiteiten, collectief, dan wel individueel waarbij inzet van de sociale omgeving vergroot wordt. Inzicht in initiatieven van maatschappelijke ondersteuning die de sociale component verhogen. Argumenten: Goed contact met buren. De tuin daarvoor op orde houden met de nodige ondersteuning. Met medebezoekers van het AC, of met buren of met anderen mijn tuin onderhouden. Ook buiten het AC het lef hebben de ondersteuningsvraag te formuleren. Niet met de nek aangekeken willen worden. Een arrangement waar samen wordt gewerkt door mensen in re-integratietrajecten, stagiaires, studenten, vrijwilligers, mensen met psychische kwetsbaarheid, mvohoveniers die samen kunnen werken met re-integranten, woningbouw coöperaties, zorg- en welzijnsorganisaties op basis van vraag, mogelijkheden en draagkracht van hulpvrager. De begeleider kent de ondersteuningsbehoefte. Vraagprofielen zijn nadien helaas steeds meer buiten beeld geraakt. Tuinen waren verwaarloosd. Dit kon tot uitzetting leiden en isolement. Door buren te betrekken en uit te leggen dat het om een ondersteuningsvraag kan gaan en dat samenwerking in veel gevallen de oplossing kan zijn, is in een aantal gevallen het contact in de buurt verbeterd. Veel mensen met een hulpvraag werken graag mee wanneer er voldoende ondersteuning is. Waar sprake is van psychische kwetsbaarheid is een professional nodig die dit samen met de cliënt voorbereid, start en die het proces blijft monitoren. 3

4 Resultaten t.a.v. verbreed hulpverleners concept Substitutie van dure vormen van zorg naar meer eenvoudige vormen van hulp- en dienstverlening Resultaat t.a.v. WMO vragenlijst Ontwikkeling innovatieve individuele/ collectieve arrangementen Wat is nieuw/ innovatief? Inzicht in het zelfmanagement van cliënt en cliëntsysteem en aanbod wat bijdraagt aan versterken van draagkracht cliënt/ mantelzorg Inzet van deskundige medewerkers vanuit diverse instellingen Aanbeveling over inzet en gebruik WMO vragenlijst en vraagprofielen Wat is nieuw/ innovatief? Door procesmatig activeringstrajecten in te zetten met mensen met langdurige psychiatrische problematiek, werd voor alle partijen duidelijk dat daardoor zelfmanagement en draagkracht flink kon groeien vermits er een blijvend vangnet is. Het samenwerken met collega s van nietzorginstellingen werd daardoor mogelijk. Probleem was dat veel professionals die altijd aanbod gericht hadden gewerkt niet zomaar in staat bleken om procesmatig regie te ondersteunen. Ook huivert een aantal organisaties voor hun netwerk en doelgroep wanneer het gaat om ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid. Nu zo ingezet dat de ondervraagde mogelijkheden ziet voor zichzelf i.p.v. zich gediagnosticeerd te voelen. Er wordt alleen iets gevraagd wanneer dat een direct verband heeft met het gestelde specifieke doel in die specifieke situatie. Zo blijft het kort en transparant en blijft het om het directe belang gaan van de cliënt. Nieuw is dat scholen, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen en welzijn in onderling overleg gericht zijn op de ondersteuningsvraag van een individuele mens en goed luisterend tot waar mogelijk collectieve voorzieningen komen in blijvend overleg met betrokkenen. Nieuw is dat ze er aan meebetalen. Daarnaast is het nieuw dat 4

5 Bijdrage aan maatschappelijke participatie cliënten? Het integrale team Algemeen doel: Het integraal team Haven is een gestructureerde samenwerking tussen woon-, hulpen dienstverlenende organisaties in Almere Haven, gericht op tijdige en geïntegreerde ondersteuning op maat, opdat kwetsbare bewoners volwaardig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Het integraal team in Haven probeert dit doel te realiseren door een geïntegreerde en vraag gerichte aanpak van meervoudige en/of complexe ondersteuningsvragen van bewoners. Een aanpak waarbij de WMO uitgangspunten centraal staan (versterking participatie en informele zorg) de kwartiermaker gedurende de eerste jaren met betrokkenen vrijwel wekelijks in de lokale krant antistigmatiserende artikelen plaatste waarin aangetoond werd wie bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. Dit, om inclusie van kwetsbare mensen en het omdenken te bevorderen. Doordat contacten in de straat beter worden of weer ontstaan, doen mensen meer mee, krijgt hun leven meer zin en bouwen ze eigenwaarde op. Er zijn er die zich hierdoor bij VLA of het VMCA hebben aangemeld. Positieve ervaring in niches maakt dat mensen met niet te zware indicaties ook gevraagd worden voor andere werkplekken bij organisaties. Alle vragen worden ook hier weggelegd. In de borrel na afloop worden weer zaken gedaan en wordt informatie en netwerk gedeeld. Doordat ieder elkaar al tijdens de vergadering heeft meegemaakt en items al gedropt zijn, is meteen helder met wie tijdens de borrel verder gepraat moet worden. Het scheelt veel zoektijd naar partijen die aan kunnen sluiten bij een arrangement om het meer draagvlak te geven. Doordat ook hier ingezet werd op versterking van eigen regie van burgers, er workshops werden gegeven, kwamen de neuzen snel dezelfde kant op te staan. Dit 5

6 Een aanpak waarbij er voortdurend verbindingen worden gelegd naar en met initiatieven in de wijk. m.b.t. de praktijk: Het versterken van de verbinding tussen maatschappelijke organisaties en bewoners Up en down grading: bemiddelen tussen indiceren/ toewijzen en andere vormen van ondersteuning/zorg Ontwikkelen monitorfunctie (systematisch signaleren van trends en hiaten in de ondersteuning en mogelijkheden voor collectieve initiatieven) bevorderde de kanteling in hoge mate. Doordat steeds meer initiatieven zichtbaar werden, haakten steeds meer partners aan. De PR door de gemeente droeg bij aan ondersteuning van de leden van de pilotgroep, die vaak een kwetsbare positie innamen in hun eigen organisatie. In het integrale team is veel kennis bij alle organisaties. Door samen naar mogelijkheden te zoeken die eerder ondenkbaar waren, kan de eigen regie veel beter ondersteund worden waar deze eerder werd overgenomen. Men weet elkaar ook beter te vinden. Dat leidt tot down grading waar mogelijk. Dit heeft het effect dat de burger direct doorverwezen kan worden naar de beste optie. Voorwaarde is wel dat in het team ook mensen uit de zorg zitten. Doordat er een overzicht kwam konden teveel dubbelingen worden voorkomen en kon meteen onderkend worden of voor individueel binnen gekomen vragen genoeg draagvlak was voor een collectief arrangement. Zoals al gezegd is het ook van belang te onderzoeken wat nu de kritieke succes- en faalfactoren zijn van succesvolle arrangementen achteraf; een vraag van veel professionals. Het boek Netwerkondersteuning van A(lmere) tot Z(wolle), dat in 2013 uitkwam, was daar het antwoord op. De reden dat dit boek speciaal focust op netwerkondersteuning is omdat met de invoering van de WMO in 2007 is bepaald dat als zelfstandig leven zonder hulp niet meer lukt, burgers eerst hun eigen netwerk dienen in te schakelen. Pas als dit te kort schiet komt professionele hulp of ondersteuning in beeld. Het is daarmee de basis van het nieuwe werken. Op het tijdstip dat het onderzoek startte, was duidelijk hoeveel die kanteling ook vroeg van professionals. Die kregen daarom veel aandacht in dit boek evenals de andere mensen uit het netwerk van de hulpvrager. In plaats van zorgen voor is het voor hen ondersteunen in samenwerking met geworden. 6

7 Door met deze focus aan de slag te gaan, zijn veel professionals zich ook bewust geworden van hun nieuwe plaats en de plaats van hun cliënt in een veel breder maatschappelijk verband, het maatschappelijk steunsysteem genoemd. Waar de professional in feite eerder in een naar binnen gerichte organisatie alleen op de cliënt hoefde te focussen, werd ineens van hem verwacht dat hij dit ging doen als lid van dat maatschappelijk steunsysteem, dat ook nog eens uit verschillende gecoördineerde netwerken op drie niveaus bestaat. 1. Een persoonlijk netwerk meteen rond individuele mensen 2. Een hulpverleners netwerk van professionele hulp- en dienstverleners, vrijwilligers etc 3. Een bestuurlijk netwerk van wethouders, bestuurders, zorgaanbieders e.a. voorzieningen in de regio. Het eerste niveau neemt daarbinnen een centrale plaats in. Dit sociale netwerk bestaat uit leden waarmee de steunbehoevende burger in ieder geval een persoonlijke band heeft. Vanwege de focus op het individu en het netwerk gericht werken, wordt deze werkwijze als social empowerend gezien. De aanname is dat het leidt tot vergroting van de kwaliteit van het netwerk en het oppakken van een sterkere rol daarbinnen wat de zelfbeschikking en zelfredzaamheid vergroot. Dit nieuwe werken bracht ook een aantal nieuwe interventies met zich mee: Zo bestaat het werk nu ook uit het 1. uitbreiden of opbouwen van het netwerk van de individu 2. ondersteunen van bestaand netwerk 3. versterken van het netwerk om een bestaand netwerk te herstellen 4. reorganiseren van het beschikbare netwerk wanneer dit niet meer nodig is. De auteurs hebben in antwoord op de vraag of het nieuwe werken nu doeltreffend is, en op welke punten, een 5-tal categorieën en 4 perspectieven, waaraan de succesfactoren zijn ontleend, gedestilleerd uit een aantal succesvolle arrangementen die deels klantgericht en deels netwerk versterkend worden ingezet. Ook zijn ze gekomen tot het formuleren van een aantal facilitaire randvoorwaarden. De categorieën die integraal bekeken moeten worden: 1 cliëntniveau (om wie gaat het) 2. niveau van netwerk van de cliënt (doel, omvang ed) Hoe actiever dit netwerk erbij betrokken is, hoe beter het in staat is ondersteuning te bieden en zichzelf uit te breiden inden nodig. 3. niveau van de beroepskracht (kunde en kennis op gebied van netwerkontwikkeling, aan kunnen sluiten bij de wensen van de cliënten, in contact kunnen treden met netwerk van de 4. organisatorische factoren (beleid en facilitering gericht op netwerkversterking, scholing, facilitering door leidinggevenden) 5. maatschappelijke factoren (Binnen de samenleving is nog veel onbekendheid en onbegrip. Hierdoor zijn mensen met een beperking nog vaak meer afhankelijk van beroepskrachten dan met netwerkondersteuning wordt nagestreefd. De vier perspectieven, waaraan de succesfactoren zijn ontleend zijn: 1. de betekenis die de klant geeft aan de eigen situatie 2. de mogelijkheden (tot bieden van steun) van de mensen in de sociale netwerken van de cliënt 3. het handelingsrepertoire en de beroepshouding van de beroepskrachten 7

8 4. de organisatorische voorwaarden van de instellingen die werken binnen de sectoren zorg en welzijn. Van belang in dit verband was de wens van de cliënt: 1. De hoge mate waarin de klant was betrokkenheid in alle fases. Hoe beter betrokken vanaf het begin, hoe meer succes verzekerd is. 2. Kunnen werken aan zelfvertrouwen en vertrouwen in andere mensen 3. Goede vorm van dagbesteding 4. kunnen komen met een specifieke praktische ondersteuningsvraag. Door de klant werd aangegeven dat relevante factoren in dit verband het houden van evaluaties, continuïteit en duidelijke rol- en taakverdeling zijn. Op andere was geen zicht. Toegevoegd: Wanneer een arrangement een half jaar heeft stil gelegen en cliënten met psychiatrische problematiek worden bevraagd over hoe het was dan kunnen ze zich amper iets herinneren als er hechtingsproblematiek of daaraan verwante problematiek meespeelt. Pas met foto s kwam er dan weer iets van herinnering boven. Deze observatie is van belang omdat in het onderzoek de resultaten zijn weergegeven vanuit de perspectieven van alle betrokkenen bij een bepaald arrangement in het maatschappelijk steunsysteem. Het MTE in het licht van deze criteria (nieuwe)criteria De klant wordt aangesproken vanuit zijn plaats in zijn sociale netwerken De klant wordt betrokken in alle fases De werking van het maatschappelijk steunsysteem MTE In de bespreking hoe een en ander samen op te lossen, kwamen in feite naast de lotgenoten en de professionals alleen de buren in beeld. Pas als er in de tuin gewerkt werd, werden deze laatsten betrokken als ze thuis waren. Dit gebeurde in alle gevallen wel succesvol als het om een relatieve eenling in een rij ging. Een gemiste kans is dat de steunpilaren in zijn/haar systeem nooit zijn geraadpleegd. Familie m.n. heeft aangegeven daardoor voortdurend overvraagd te worden en niet te weten wat er nu weer op hen afkomt. Zeker daar waar het de tuin betreft en waar het zijn/ haar (mogelijke) inzet betreft en welke partners mee konden gaan doen. Naarmate het meer een collectief arrangement werd voor meer dan 12 personen (ongeveer 100 seizoenscontracten naast andere projecten) door meer dan 3 partijen (nu meer dan 10) werd de organisatie zich meer bewust van het belang van onderlinge afstemming en betrouwbaarheid op de niveaus en onderlinge ondersteuning. Dat die er is, blijkt uit de actieve facilitering door de CAH en de gemeente (student en talentpool), de grote opdrachten door de woningbouwcoöperaties ed, de trots waarmee grote hoveniers mee naar congressen gaan om te 8

9 Het hulpverleners netwerk en de facilitering vanuit de organisaties. De mate waarin de beroepskracht de interventies automatisch toepast Maatschappelijke factoren vertellen wat samenwerking t.b.v. de klanten en het organiseren van re-integratietrajecten oplevert, de medewerking van een aantal collega s van de welzijnsorganisaties. 70% van de mensen in dit netwerk denkt en werkt proactief mee. Op dit niveau wordt gebrek aan kennis van specifieke doelgroepen ook pijnlijk waar het de ondersteunende organisaties betreft (niet zorg en welzijn). Dat is ook de reden dat het VMCA mensen met psychische problematiek niet ondersteunt. Ze matchen partijen. Zij ondersteunen c.q. begeleiden nadrukkelijk niet. Vaak ook ontbreekt voldoende facilitering vanuit de organisatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat arrangementen slaagden ondanks de hoofden. Intern moet er dus nog gekanteld worden op middenkaderniveau. Met de bezuinigingen vallen er ook goede beroepskrachten weg. Daarin zijn in 2014 nog enorme verschillen per personeelslid en soms per locatie. Binnen MTE is dat goed. Dat komt mogelijk ook omdat veel leden bij de pilot betrokken waren. Zij hebben de scholing meegekregen. Er is veel aan PR gedaan rondom MTE om te anti-stigmatiseren en gastvrijheid op gang te brengen. Er zijn veel samenwerkingspartners. Er zijn op een aantal congressen demosessies gehouden om angsten te ontzenuwen. De maatschappij leert langzaam. Het VMCA is daarom bang vrijwilligers te verliezen als ze die als maatjes inzet of vrijwilligers bij de doelgroep inzet. Op een aantal scholen is al veel huiver weg doordat daar projecten zijn geweest met de doelgroep. Daar geldt echter weer dat die projecten vaak wegbezuinigd zijn vanwege reorganisaties. MTE heeft een paar jaar stil gelegen door het ineen zakken van de huizenmarkt waardoor woningbouwcoöperaties moesten afhaken en hun bijdrage wegviel. Bij het lezen zal opgevallen zijn dat de voorhoede samen met een enthousiaste groep gefaciliteerde mensen er omheen goed in staat bleken met financiële steun en rugdekking van de gemeente tot uitmuntende resultaten te komen gedurende een relatief korte periode. Zij konden bovendien aan de slag zonder gehinderd te worden door processen die later op gang kwamen en zonder ook meteen intern van alles in de eigen organisatie te hoeven laten kantelen. Ook was de eerste groep in staat goed nieuw te werken en deed dat vaak al op bescheiden schaal. 9

10 In de periode na de pilot, toen de wmo-werkwijze gemeengoed moest worden, ontbrak het vaak aan kennis en motivatie in grote delen van organisaties die nu plots in hun geheel mee moesten. Daar heerste bovendien vaak de overtuiging dat het zo n vaart niet zou lopen en zo ver niet zou komen. De nieuwe werkers vormden daarbinnen vaak een kwetsbare minderheid, die niet zomaar serieus genomen werden of aangehoord. Ze werden gezien als onrustbrengers en mensen die niet aansloten bij de heersende cultuur. Per organisatie is daar ook heel verschillend mee omgesprongen. Sommige organisaties zijn zich toen toe gaan leggen op het exploreren van nieuwe gebieden in dit nieuwe spanningsveld, anderen zijn zich juist gaan richten op interne doorontwikkeling en weer anderen hebben het nog anders gedaan. Uit de uitkomsten van het RAAK-onderzoek valt kort samen gevat op te maken, dat het succes in hoge mate afhangt van netwerktalent, van oog krijgen voor complex netwerk van de hulpvrager, van kunnen acteren op allerlei niveaus, van om kunnen gaan met maatschappelijke weerstand binnen en buiten de organisatie, van kunnen schakelen van aanbodgericht naar vraaggericht, van oriëntatie op wat zich buiten de organisatie voordoet aan ontwikkelingen, van zich scholen buiten de organisatie in experimentele verbanden en dat zonder dat mensen op de meeste van die talenten zijn aangenomen. Ook bleek de luminale ruimte, die de pilot bood, van groot belang. Nu MTE weer nog wat langer bestaat, na fris te zijn doorgestart na een paar jaar pauze, blijkt dat haar voortbestaan ook nog afhangt van het vermogen en de tijd om het te blijven managen. Inmiddels kan het niet meer in een paar uurtjes per maand gerund worden. Er komt dus weer een nieuwe vaardigheid bij en het vraagt om nieuwe keuzes van organisaties die eerder haar personeel alleen voor cliënten waarvoor betaald werd, wilden inzetten. Facilitering is daarmee ook een nog belangrijker en ingewikkelder aspect geworden dan eerder werd aangenomen. Het vinden van het antwoord op de vraag naar wat een wmo-arrangement blijvend succesvol maakt is hopelijk met het bovenstaande een flink stuk op opgeschoten. 10

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg M&S Toetsingskader Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg 1 Inleiding M&S Breda is een netwerk van en voor organisaties die als uitgangspunt hebben dat zorg en welzijn in de eerste plaats

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering -

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering - Versterken en verbinden - Zicht op verandering - Strategische koers voor 2013-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I. Strategische uitgangspunten voor 2013-2016... 3 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling...

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

leercoach van Sociale wijkteams

leercoach van Sociale wijkteams Leer en ontwikkeltraject leercoach van Sociale wijkteams Wmo werkplaats Zwolle drs. Christel Teekman en dr. Marja Jager Vreugdenhil Wijkteams krijgen steun Viaa ZWOLLE - De gereformeerde hogeschool Viaa

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Kanteling als trigger voor koersen op kennis De praktijk van MEE IJsseloevers

Kanteling als trigger voor koersen op kennis De praktijk van MEE IJsseloevers Kanteling als trigger voor koersen op kennis De praktijk van MEE IJsseloevers De trigger: Kantelen in zorg en welzijn In economisch slechte tijden ontstaat er vaak een enorme druk op organisaties om te

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Hanzehogeschool Groningen, 2016 Lectoraat Rehabilitatie, Wmo-werkplaats Noord Lies Korevaar, lector rehabilitatie & Ria Barenkamp,

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg!

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Welke vragen leven er bij jullie? Deze workshop Feiten sociaal

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Workshop seminar 23 mei 2013 Maarten Thönissen Procesbegeleider pilot sport-zorgprogramma s Arend te Velde Teamleider Daelzicht Inhoud Transitie AWBZ-Wmo

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem In de regio Arnhem werken 12 gemeenten al enige tijd intensief samen bij de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein. In de afgelopen periode

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Opdracht Doel is dat mensen langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vanuit het aanbod bezien zijn we

Nadere informatie

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Dit document is opgesteld als eindrapportage van een experiment binnen het Land van Heusden en Altena in het kader van het experimentenprogramma regelarme

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig?

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig? UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING OP 23 SEPTEMBER 2013 Inleiding Cliëntenbelang Amsterdam heeft op 23 september 2013 een raadpleging gehouden over de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp. Bie Melis en Mia Claes

Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp. Bie Melis en Mia Claes Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp Bie Melis en Mia Claes Veel termen met meerdere invullingen Impliceert uiteenlopende doelstellingen Verschillende benaderingen = verschillende belangen. Het netwerk

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Bestuur & Management Consultants. Katherine Boon Ester Rood

Bestuur & Management Consultants. Katherine Boon Ester Rood Bestuur & Management Consultants Katherine Boon Ester Rood 1 Presentatie Project!mpulsbijeenkomsten Samen in de wijk Themasessie Grenzen aan vermaatschappelijking en extramuralisering 2 Impressies Extramuralisering

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

Leefstijlprogramma binnen Talant. 15 september 2011

Leefstijlprogramma binnen Talant. 15 september 2011 Leefstijlprogramma binnen Talant 15 september 2011 Achtergrond Mensen met een beperking hebben achterstand in leefstijl door o.a.: - minder frequent bewegen - bezuinigingen op de AWBZ (bewegingsagogen?)

Nadere informatie

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Het perspectief van de mantelzorger Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Probleemstelling Ziekenhuizen moeten steeds meer terug naar de kerntaken. Daarbij

Nadere informatie

Van organiseren naar. in het sociaal domein

Van organiseren naar. in het sociaal domein Van organiseren naar informatiseren in het sociaal domein dinsdag 3 april 2012 Het is Ede 2020 Een burger (of familielid) met een vraag of probleem zoekt via één vraaggestuurd internetadres hulp. Ook signalen

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie