de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR)"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Onderwerp: de wet "Goed Onderwijs Goed Bestuur": de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR) Inleiding Per 1 augustus 20Í0 is een aantal wijzigingen in de onderwijswetten van kracht geworden die vervat zijn in een wet met de werktitel "Goed Onderwijs- Goed Bestuur". Deze wetswijzigingen hebben onder meer gevolgen voor het primair onderwijs. Zíj richten zich, zoals de titel al aangeeft, zowel op de onder wij sopbrengsten (de "leerresultaten") als op bestuurlijke aspecten. īn het navolgende wordt ingegaan op de bestuurlijke consequenties van de wet "Goed Onderwijs - Goed bestuur" en de gevolgen voor de bestuurlijke verhoudingen tussen uw gemeenten en onze stichting. Intern toezicht De wetswijzigingen benoemen "intern toezicht" als nieuw fenomeen binnen de schoolbesturen. Het nieuwe artikel 17a van de Wet op het primair onderwijs (WPO) noemt de scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht als een belangrijke voorwaarde voor een goed bestuurde school. De intern toezichthouders dienen onafhankelijk van het bestuur te kunnen functioneren, Benoeming van een lid van het bestuur geschiedt op basis van een vooraf openbaar gemaakt profiel. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft een adviesrecht ten aanzien van deze profielen, (artikel 11 sub q Wet medezeggenschap op scholen (nieuw). De minimale taken van het intern toezicht worden in de wet (artikel 17 c WPO nieuw) met name genoemd:» Goedkeuren van begroting, jaarverslag en strategisch meerjarenplan» Toezien op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen» Toezien op rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van middelen» Aanwijzing van de accountant» Afleggen van verantwoording over de eigen taakuitoefening Initiatief ter uitvoering van de wettelijke opdracht De wet" Goed Onderwijs - Goed Bestuur" draagt het bevoegd gezag van het primair onderwijs (i.e. de Stichting SPOOR) op om binnen de eigen organisatie een scheiding aan te brengen tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Teneinde dit te realiseren kan het bevoegd gezag tussen een aantal modellen kiezen. Aangezien onze stichting sinds de oprichting in 2004 het bevoegd gezag uitoefent over de openbare scholen voor primair onderwijs in uw gemeenten, ligt derhalve bij ons het initiatief om te kiezen voor een bestuursmodel. Verschillende modellen De wet (artikel 17 b van de wet primair onderwijs (nieuw) geeft aan het bevoegd gezag de opdracht ervoor te zorgen dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke wijze zijn gescheiden. Wij geven hier voorbeelden van verschillende modellen en ons oordeel daarover, Functionele scheiding tussen bestuur en toezicht: scheiding tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur In dit model is er een scheiding tussen bestuur en toezicht enerzijds en het (bovenschools- en school) management anderzijds. De toezichthouders (ook wel algemeen bestuur genoemd) en het uitvoerend bestuur (ook wel dagelijks bestuur genoemd) vormen samen het bevoegd gezag. Bij hen tezamen berust de bestuurlijke verantwoordelijkheid, Dit model heeft als minder sterk aspect dat de betrokkenheid van de toezichthouders en daarmee de bestuurlijke invloed een gevaar oplevert van vermenging van de rollen van bestuur en toezicht. Men maakt immers deel uit van hetzelfde orgaan. Dit model vraagt dus een hoge mate van scheiding tussen besturen en managen, zowel binnen het bestuur als in de relatie tussen bestuur en uitvoerend management. Bestuurlijke (uitvoerings) taken worden gemandateerd naar het (bovenschools ) management. Er is dan sprake van overheveling van bestuurlijke taken ter uitvoering, zonder de bevoegdheden en middelenbeheer. Van delegatie (overheveling van bestuurlijke taken inclusief de daartoe behorende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen) zal minder gauw sprake zijn. Dit gelet op de beleidsbepalende sturingsfilosofie die aan een keuze voor dit model ten grondslag ligt. l

2 Bijlage 1 Dit model verdraagt zich slecht met de keuze van ons bestuur te wíllen besturen op afstand. Deze keuze is in de afgelopen periode onderdeel gaan uitmaken van de bestuurspraktijk binnen onze stichting. Om die reden zijn ook andere varianten op een functionele scheiding tussen bestuur en toezicht voor ons minder aantrekkelijk. Daarbij is de constructie tamelijk complex en daardoor minder transparant. Organieke scheiding tussen bestuur en toezicht: De organieke scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht houdt in dat de functies gekoppeld worden aan aparte organen van de stichting. Voorbeelden van een organieke scheiding zijn de volgende modellen: bestuurlijk toezichthouders ~ bestuur- (bovenschools) management In dit model is er sprake van een ín de statuten vastgelegde driedeling, te weten toezichthouders, het schoolbestuur en het management. Wij beschouwen de volledige, organieke scheiding als sterk aspect van dit model. Er is daardoor een geringe kans op rolvermenging. De derde laag in onze organisatie beschouwen wij echter als een nadeel. Het toezicht staat daarmee relatief ver verwijderd van de praktijk op de scholen, het raad van toezicht - college van bestuur-model: toezicht vs. bestuur/management In dit zgn. "raad van toezichtmodeľ' is sprake van een organieke scheiding: enerzijds de Raad van Toezicht, anderzijds het College van Bestuur. Juridisch gezien zijn toezicht en bestuur volledig ontkoppeld. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag. Aan het College van Bestuur komen alle bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden toe die de onderwijswetgever aan. een bevoegd gezag in het primair onderwijs heeft toegekend. De Raad van Toezicht oefent op het bestuur door het College van Bestuur het intern toezicht uit. Het College van Bestuur kan desgewenst uit één persoon bestaan: de bestuurder. De keuze van Stichting SPOOR Ter uitvoering van onze wettelijke opdracht om een scheiding aan te brengen tussen bestuur en toezicht, heeft het huidige bestuur gekozen voor het raad van toezichtmodel, Dit model is transparant en eenduidig voor alle aspecten van (professioneel) gedrag binnen de totale sturingskolom. Het bestuur (de bestuurder) staat dicht bij de scholen, er zijn geen extra (bestuurlijke) lagen tussen de bestuurder en de scholen. In het model wordt aan alle betrokkenen ruimte en ondersteuning geboden, Zo kunnen de toezichthouders zich volledig op het toezicht richten. Vermenging van rollen wordt nagenoeg uitgesloten. Betrokkenheid in de vorm van het "vrijwilligersbestuur" behoort tot het verleden. In plaats daarvan is er een professioneel bestuur(der). Daarbij is voor onze stichting de overgang naar het raad van toezichtmodel een logische stap, gelet op het al bestaande (bijna) volledige mandaat van de bestuursmanager. Dit is overigens een vorm van afronding van een bestuurlijk veranderingsproces die past in de lijn die eerder in het voortgezet onderwijs is gekozen en nu ook landelijk in het primair onderwijs wordt ingezet. Ook in het openbaar primair onderwijs in Noord - Holland wordt in zeker 90 o Zo van de gevallen voor het raad van toezichtmodel gekozen, De enkele uitzonderingen worden gevormd door heel kleine besturen (één school I één bestuur), Binnen het raad van toezichtmodel hebben wij gekozen voor een college van bestuur dat uit één natuurlijk persoon bestaat. De door ons opgestelde concept-statuten voorzien in de vervanging van de bestuurder in geval van ontstentenis, belet of schorsing. Goedkeuringsrecht van de zeven gemeenteraden De keuze van onze stichting voor het raad van toezichtmodel vindt zijn vertaling in een wijziging van de statuten van onze stichting. De aldus gewijzigde statuten dienen door uw gemeenteraden te worden goedgekeurd {artikel 48 lid 7 WPO). De rol van het gemeentelijk toezicht op het openbaar primair onderwijs Het openbaar primair onderwijs in uw gemeenten is in 2004 verzelfstandigd met de oprichting van onze stichting en de daaraan verbonden bestuursoverdracht. Uw gemeenteraden zijn sindsdien extern toezichthouder op het bestuur van onze stichting. Dit toezicht vloeit voort uit de grondwettelijke zorgplicht (artikel 23 lid 4 van de Grondwet) van de gemeente(n) om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. 2

3 Bijlage 1 Wettelijke overgangsbepaling De wetswijzigingen in het kader van "Goed Onderwijs -Goed Bestuur" zijn in werking getreden op 1 augustus Het zorgvuldig realiseren van voldoende scheiding tussen bestuur en intern toezicht vergt echter de nodige tijd. Er Ís dan ook een overgangsbepaling waarin is opgenomen dat schoolbesturen tot 1 augustus 2011 dc gelegenheid hebben om de vereiste scheiding te realiseren. De onderwijsinspectie zal -als extern toezichthouder- te zijner tijd beoordelen of een schoolbestuur de scheiding tussen intern toezicht en bestuur toereikend vorm en inhoud heeft gegeven. Het organiseren en borgen van de verantwoordelijkheden en betrokkenheid van de 7 SPOOR-gemeenten In overleg met de vigerende SPOORraad (de 7 portefeuillehouders onderwijs van de betreffende gemeenten) is gekeken naar het adequaat organiseren van de nieuwe verantwo ordelij kheden van de gemeenteraden in aansluiting op de bestaande situatie. Hierbij Ís besloten u een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor te leggen waarin voorgesteld wordt de nieuwe bevoegdheden van de gemeenteraden onder te brengen in een Gemeenschappelijke Regeling, Uitzondering hierop wordt gevormd door het exclusieve recht van de individuele gemeente, te weten a. Het stichten, opheffen, dan wel sluiten van een openbare school binnen de eigen gemeentegrenzen. b. Het terugnemen van het openbaar onderwijs op grond van onbehoorlijk bestuur door de stichting, Door de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling wordt de uitoefening van de verantwoordelij kheden van de gemeenten niet alleen gewaarborgd, maar ook adequaat georganiseerd. Bovendien ontstaat daardoor een regulier platform waar de Stichting en de gemeenten elkaar over en weer ruim kunnen informeren over ontwikkelingen en belangen binnen en voor het openbaar onderwijs in de regio. Teneinde ook de gemeenteraden te betrekken bij het belang van goed openbaar onderwijs in de regio is in de ogen van het bestuur meer nodig. Het onderstaande idee gaat daarop in. Het organiseren van informatievoorziening en het afleggen van verantwoording Door het invoeren van het raad van toezichtmodel verandert de formele relatie met uw gemeenten. Het is evident dat een goede informatievoorziening en daarmee het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid veel aandacht verdient. Wij willen graag met u hierover afspraken maken. Zo zal het geven van informatie en afleggen van verantwoording allereerst plaatsvinden binnen de wettelijke kaders, dat wil zegen de eisen die daaraan door artikel 48 WPO worden gesteld. Daarnaast zullen wij uw raden ook op andere wijze van informatie voorzien. Ons voorstel is om jaarlijks in april een toelichting te geven op de begroting van het lopende jaar, het jaarverslag alsmede de ontwikkelen in het kader van het meerjaren strategisch beleid. Daarbij zal "de algemene gang van zaken" rond het besturen van de openbare scholen voor primair onderwijs in uw gemeenten aan bod komen. Een dergelijke vorm van informatieoverdracht kan bijvoorbeeld worden georganiseerd in een gezamenlijke bijeenkomst van de dríe raadscommissies onderwijs. De stichting zal daarbij worden vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder en tenminste twee leden van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter. Bij het afleggen van maatschappelijke verantwoording en informatievoorziening denken wij ook aan andere vormen die elkaar aanvullen en completeren, Het beschikbaar stellen van de resultaten van het onderwijs, gegevens over doorstroming van primair naar voortgezet onderwijs, leeropbrengsten van scholen, de positionering van de openbare school in de buurt, het onderhouden van samenwerkingsverbanden in het kadervan leerlingenzorg, etc. Ook het houden van een integraal oudertevredenheidsonderzoek draagt bij aan onze opdracht om in uw gemeenten goed openbaar onderwijs te verzorgen.

4 Bijlage 1 Door de keuze voor het raad van toezichtmodel vindt er in enkele opzichten een verschuiving plaats van het extern toezicht (gemeenteraad) naar het intern toezicht (de eigen raad van toezicht van de stichting). De wetgever heeft hierover het volgende bepaald:» De benoeming van bestuursleden (i.e. de bestuurder) geschiedt niet langer door de gemeenteraad maar door de raad van toezicht. Daar staat tegenover dat de gemeenteraad wel de bevoegdheid krijgt om de leden van de raad van toezicht te benoemen;» De bevoegdheid van de gemeenteraad tot goedkeuring van de door de stichting ingediende begroting en jaarrekening wordt overgeheveld naar de raad van toezicht van de stichting (zie pag van de memorie van toelichting a.u.b. - bijlage 4). Het toetsingskader bij het beoordelen van begroting en jaarrekening wordt breder. De gemeenteraad kon haar goedkeuring slechts onthouden voor zover de voorgestelde begroting/jaarrekening in strijd waren met het recht of met het algemeen belang. De raad van toezicht dient bij het beoordelen en goedkeuren echter rekening te houden met alle rechtmatigheid- en doelmatigheids aspecten. De aangelegenheden die blijven voorbehouden aan de gemeenteraad Ook na introductie van het raad van toezichtmodel blijft de grondwettelijke zorgplicht van de gemeente om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs behouden. Die rol uit zich in de volgende taken en bevoegdheden van de gemeenteraad:» De gemeenteraad heeft de wettelijke bevoegdheid om de leden van de raad van toezicht te benoemen. De wijze van schorsing en ontslag moet nader in de statuten van de stichting worden geregeld,» De gemeenteraad behoudt de bevoegdheid om te beslissen over de opheffing van de stichting openbaar onderwijs.» Ook na de introductie van het raad van toezichtmodel is voor een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting de goedkeuring van de gemeenteraad nodig. «De gemeenteraad blijft de bevoegdheid behouden om - in geval van ernstige taakverwaarlozing of door de directeur-bestuurder of functioneren in strijd met de wet- zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de stichting te ontbinden» De gemeenteraad blijft jaarlijks een verslag ontvangen, waarin melding wordt gedaan van de werkzaamheden van de stichting en waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.» De gemeenteraad kan in een verordening afspreken dat zij jaarlijks in december ter informatie de begrotingsnotitie (inclusief meerjarenbegroting en investeringsbegroting) van de stichting ontvangt. Daarnaast kan worden afgesproken dat de gemeenteraad ter informatie jaarlijks voor 1 juli het, door de raad van toezicht goedgekeurde, jaarverslag inclusief de goedgekeurde jaarrekening ontvangt, Recht van voordracht bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht De wetgever heeft - in geval gekozen is voor het raad van toezichtmodel - bepaald dat de direct belanghebbenden van de school (in het primair onderwijs zijn dit de ouders en het personeel) invloed kunnen uitoefenen op de benoeming van leden van de raad van toezicht door de gemeenteraad:» net als in de "oude" situatie het geval is, benoemt de gemeenteraad ten minste een derde en maximaal de helft van de leden van de raad van toezicht op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen van de onder het bestuur van dc Stichting vallende scholen;» daarnaast moet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid worden gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. Voor wat betreft de resterende leden van de raad van toezicht geldt dat de wijze van het regelen van een voordracht naar eigen inzicht in de statuten kan worden uitgewerkt. De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt op basis van een vooraf vastgestelde profielschets, Het vaststellen van de profielschets valt onder het adviesrecht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De raad van toezicht is belast met de benoeming, het ontslag en verdere rechtspositionele acties ten aanzien van de bestuurder. De bestuurder wordt gerekend tot het personeel van de stichting en valt daarmee onder de diverse rechtspositionele uitvoeringsbesluiten en de CAO Primair Onderwijs, 3

5 Gevolgen van de Wet "goed onderwijs Goed onderwijsbestuur" voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet 'Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur" in werking getreden. Deze wet draagt het bevoegd gezag van het primair en voortgezet onderwijs op om binnen de eigen organisatie tot een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht te komen. Het bevoegd gezag van een school kan tussen een aantal modellen kiezen. Deze modellen zijn in de bijlage beschreven. Indien er in uw gemeente sprake is van een integrale bestuursvorm, dient u in de rol van schoolbestuur het komende jaar een keuze te maken voor een bepaald model. Indien in uw gemeente het openbaar onderwijs is verzelfstandigd in een stichting of een openbaar rechtspersoon, kan deze stichting voor een bepaald model kiezen. Echter, als de stichting voor openbaar onderwijs kiest voor het raad van toezichtmodel (de zogenaamde organieke scheiding) dan heeft zij de goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Het voornemen om de stichting voor het openbaar onderwijs over te laten gaan op het raad van toezichtmodel kan ook van de gemeente zelf uitgaan. In het geval binnen de gemeente een integrale bestuurscommissie voor het openbaar onderwijs functioneert, hoeft zij geen keuze te maken. Dat regelt de wet in de memorie van toelichting. Hierbij informeren wij u over de gevolgen die een dergelijke keuze heeft voor de verhouding tussen de gemeente en de verzelfstandigde stichting voor het openbaar onderwijs, Achtergrond van de wetswijziging Schoolbesturen hebben in de afgelopen decennia meer beleidsvrijheid gekregen. Daardoor dragen zij een veel grotere verantwoording voor de uiteindelijke onderwijsopbrengsten en de besteding van de financiële middelen Dit is voor de wetgever reden geweest om meer aandacht te besteden aan de functie van het intern toezicht binnen de onderwijsorganisatie. Een adequaat functionerend intern toezicht moet mede waarborgen dat het bestuur de juiste keuzes maakt en dat geformuleerde doelstellingen worden gehaald. De wetgever heefì niet gekozen voor een landelijk geldende blauwdruk om de scheiding tussen bestuur en intern toezicht vorm te geven. Vanwege de grote bestuurlijke verscheidenheid in hel primair en voortgezet onderwijs - en het principe van de vrijheid van onderwijs - volstaat de nieuwe

6 wet met een zorgplicht. Geen uniform model dus, maar de opdracht aan het bevoegd gezag van een school om zelf een keuze te maken. De rol van het gemeentelijk toezicht op het openbaar onderwijs indien uw gemeente het openbaar onderwijs heeft verzelfstandigd in een stichting 1 dan is de gemeenteraad extern toezichthouder op het bestuur van de stichting. Dít toezicht vloeit voort uit de grondwettelijke zorgplicht 2 van de gemeente om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In het geval gekozen wordt voor invoering van het raad van toezichtmodel vindt in enkele opzichten een verschuiving plaats van het extern toezicht (gemeenteraad) naar het intern toezicht (de eigen raad van toezicht van de stichting). De wetgever heeft het volgende bepaald:» De benoeming van de bestuursleden (in casu de leden van het college van bestuur) geschiedt niet meer door de gemeenteraad, maar wordt verzorgd door de raad van toezicht. Daar staat tegenover dat de gemeenteraad wel de bevoegdheid krijgt de leden van de raad van toezicht te benoemen.»in de oude wet had het bestuur altijd de goedkeuring c.q. instemming van de gemeenteraad nodig om de begroting en de jaarrekening te kunnen vaststellen. Na invoering van het raad van toezichtmodel wordt deze bevoegdheid van de gemeenteraad overgeheveld naar de raad van toezicht van de stichting. Daarbij zij wel opgemerkt dat het toetsingskader bij het beoordelen van begroting en rekening breder wordt. De gemeenteraad kon haar goedkeuring of instemming slechts onthouden voor zover de voorgestelde begroting en/of jaarrekening in strijd waren met het recht of het algemeen belang. De raad van toezicht dient bij het beoordelen en goedkeuren rekening te houden met alle rechtmatigheid- en doelmatigheidaspecten. Wat blijft voorbehouden aan de gemeenteraad? Ook na introductie van het raad van toezichtmodel blijft de grondwettelijke zorgplicht van de gemeente om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs behouden. Die rol uit zich in de onderstaande taken en bevoegdheden van de gemeenteraad:» De gemeenteraad heeft de wettelijke bevoegdheid om de leden van de raad van toezicht te benoemen. De wijze van schorsing en ontslag moet nader in de statuten van de stichting 1 2 Zoals geregeld in artikel 42b WVO en 47 WPO Deze vindt zijn grond in artikel 23, vierde lid van de Grondwet.

7 geregeld worden. Het ligt in de rede om - in het verlengde van het benoemingsrecht - de gemeenteraad ook ten aanzien van schorsing en ontslag bevoegd te houden. De bevoegdheid om te beslissen over de opheffing van de betreffende stichting openbaar onderwijs blijft voorbehouden aan de gemeenteraad.» Een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting behoeft ook na de introductie van het raad van toezichtmodel de goedkeuring van de gemeenteraad.» De gemeenteraad blijft de bevoegdheid behouden om - in geval van ernstige taakverwaarlozing door de directeur-bestuurder of functioneren in strijd met de wet - zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de stichting te ontbinden.» De gemeenteraad blijft jaarlijks een verslag ontvangen, waarin melding wordt gedaan van de werkzaamheden van de stichting en waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.» De gemeenteraad kan in een verordening afspreken dat zij jaarlijks in december ter informatie de begrotingsnotitie van de stichting ontvangt. In deze notitie is naast de begroting van het komende jaar tevens de meerjarenbegroting (voor de komende vier jaren) en de investeringsbegroting opgenomen. Daarnaast kan men afspreken dat de gemeente ter informatie jaarlijks voor 1 juli het, door de raad van toezicht goedgekeurde, jaarverslag, inclusief de goedgekeurde jaarrekening ontvangt. Recht van voordracht benoeming leden van de raad van toezicht De wetgever heeft ~ in het geval bij een stichting openbaar onderwijs het raad van toezichtmodel wordt ingevoerd - bepaald dat de direct belanghebbenden van de school (personeel, ouders en leerlingen) invloed kunnen uitoefenen op de benoeming van leden van de raad van toezicht door de gemeenteraad. Zo geldt dat:» de ouders van de school een bindende voordracht kunnen doen voor ten minste een derde en ten hoogste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht;» de medezeggenschapsraad in de gelegenheid moet worden gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. Voor wat betreft de resterende leden van de raad van toezicht geldt dat de wijze van het regelen van een voordracht naar eigen inzicht in de statuten kan worden uitgewerkt.

8 De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt op basis van een vooraf vastgestelde profielschets. De Wet medezeggenschap onderwijs (WMS) wordt zodanig aangepast dat de "vaststelling van de"profielschets" komt te vallen onder het adviesrecht van de medezeggenschapsraad. Wettelijke overgangsbepaling In de overgangsbepalingen van de nieuwe wettelijke regeling is bepaald, dat ieder bevoegd gezag binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet een keuze moet hebben gemaakt voor een model van scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht en die keuze moet hebben geïmplementeerd. Uitgaande van de inwerkingtreding van de wet per 1 augustus 2010 moet dit proces derhalve vóór 1 augustus 2011 afgerond zijn. Te zijner tijd zal de Rijksinspectie - in het kader van zijn rol als extern toezichthouder - beoordelen of een bevoegd gezag de scheiding tussen bestuur en intern toezicht in de eigen organisatie toereikend inhoud en vorm geeft.

9 Bijlage Keuze modellen voor de splitsing van bestuur en toezicht De wet geeft aan dat de functies van bestuur en intern toezicht op functionele dan wel organieke wijze kunnen worden gescheiden. 3 De twee onderstaande modellen kunnen aangemerkt worden als voorbeelden van een functionele scheiding. Functionele scheiding: a. Toezichthoudend bestuur en algemeen directeur In dit model mandateert en/of delegeert 4 het stichtingsbestuur een substantieel deel van de bestuurlijke taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur van de scholengemeenschap. Bij die functionaris komt dan het zwaartepunt van de bestuurlijke rol te liggen. Het stichtingsbestuur is een toezichthoudend bestuur, dat de rol uitoefent van intern toezichthouder. De uiteindelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft rusten bij het stichtingsbestuur. b. Scheiding tussen algemeen en dagelijks bestuur In dit model wordt het stichtingsbestuur statutair in twee segmenten verdeeld. Het dagelijks (bezoldigd) bestuur oefent de bestuurlijke taken en bevoegdheden uit, die in de statuten van de stichting aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen. Het algemeen bestuur oefent de rol uit van intern toezichthouder. Algemeen en bijzonder bestuur vormen tezamen het bevoegd gezag. Bij hen tezamen rust de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Organieke scheiding De organieke scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht houdt in dat de functies gekoppeld worden aan aparte (bestuurs)organen van de rechtspersoon "stichting". Het raad van toezichtmodel is een voorbeeld van een organieke scheiding. In de statuten van de stichting worden twee organen ingesteld, te weten het college van bestuur en de raad van toezicht. Het college van bestuur vormt het schoolbestuur c.q. het bevoegd gezag. Aan dat college komen alle bestuurlijke taken en bevoegdheden toe die de onderwijswetgever aan een bevoegd gezag in het voortgezet onderwijs heeft toegekend. De raad van toezicht oefent op het bestuur van het college van bestuur het intern toezicht uit. 3 Artikel 24d, eerste lid WVO-nieuw. 4 De nieuwe wet maakt het ook mogelijk dat een schoolbestuur in het openbaar onderwijs bestuurlijke taken en bevoegdheden kan delegeren aan de schoolleider (artikel 32b1 WVO-nieuw). Op dit moment is een dergelijke delegatie nog in strijd met de Algemene wet bestuursrecht.

10

11 Artikel 17a. Scheiding toezicht en bestuur 1. Het bevoegd gezag draagt mede in verband met de verplichting, bedoeld in artikel 10, zorg voor een goed bestuurde school met een scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop en met een rechtmatig bestuur en beheer, 2. De benoeming in de functies van het toezicht op het bestuur, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de school, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid, Artikel 17b. Intern toezicht 1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden. 2. Een intern toezichthouder of een lid van het interne toezichthoudend orgaan functioneert onafhankelijk van het bestuur. Artikel 17c. Inhoud intern toezicht 1. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De toezichthouder of het toezichthoudend orgaan is ten minste belast met: a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school; b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid, onderdeel a, en de afwijkingen van die code; c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet; d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan, en e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag. 2. De taken en bevoegdheden van de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan zijn zodanig dat hij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Indien sprake is van meer dan een toezichthouder of van een toezichthoudend orgaan is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de combinatie van de toezichthouders of de samenstelling van het toezichthoudend orgaan, 3. Indien het intern toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht, zijn het eerste lid en het. tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een raad van toezicht. Een raad van toezicht is tevens belast met het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van de leden van het bestuur, alsmede de toepassing van de artikelen 29, vijfde lid, 33, 33a, 34, 37, 38, 53, 59, 60 en de daarmee verband houdende wettelijke bepalingen op leden van het bestuur die mede tot het personeel behoren,

12 Artikel 48. Instandhouding openbare school door een stichting 1. Een gemeenteraad kan besluiten dat een of meer openbare scholen in de gemeente in stand worden gehouden door een stichting die zich ten doel stelt het in stand houden van een of meer openbare scholen, al dan niet tezamen met openbare scholen als bedoeld in de Wet op de expertisecentra of openbare scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. 2. De gemeenteraad maakt het voornemen tot een besluit als bedoeld in het eerste lid bekend. 3. Een stichting die een openbare school in stand houdt, wordt opgericht door een of meer gemeenten, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, 4. Het statutaire doel van de stichting is uitsluitend het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de opheffing van een openbare school alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit. 6. Onverminderd het vierde lid voorzien de statuten in Íeder geval in een regeling omtrent: a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van het bestuur van de stichting. b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van de bestuursleden, met dien verstande dat de leden van het bestuur worden benoemd door de gemeenteraad of gemeenteraden en dat ten minste een derde gedeelte, doch geen meerderheid, van die leden wordt benoemd op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken school of scholen, c. de termijn waarvoor de bestuursleden worden benoemd, d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden, e. de wijze waarop de gemeenteraad of gemeenteraden toezicht op het bestuur uitoefenen, f. de gronden waarop het bestuur kan besluiten de vergaderingen besloten te houden, g. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met dien verstande dat deze periode ten minste 5 jaren bedraagt, en h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd, De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. 7. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden. 8. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad of gemeenteraden verslag uit over de werkzaamheden, waarbij ín ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt openbaar gemaakt. 9. De vergaderingen van het bestuur van de stichting zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist, op gronden, vermeld in de statuten, 10. Indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt, de begroting niet is goedgekeurd, neemt de gemeenteraad of gemeenteraden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen, 11. De gemeenteraad of gemeenteraden zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren Ín strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.

13 12. Indien de school een raad van toezicht heeft, is het zesde lid niet van toepassing en voorzien de statuten, onverminderd artikel 17c, in ieder geval in een regeling omtrent: a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van de raad van toezicht van de stichting, b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht, met dien verstande dat de leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad of gemeenteraden en dat ten minste een derde gedeelte, doch geen meerderheid, van die leden wordt benoemd op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken school of scholen, c. de termijn waarvoor de leden van de raad van toezicht worden benoemd, d. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, en e. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met dien verstande dat deze periode ten minste 5 jaren bedraagt, h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende invloed van de overheid in de raad van toezicht is verzekerd. Het achtste, negende en elfde lid zijn van overeenkomstige toepassing,

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR)

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Van: Stichting Spoor Inleiding Per 1 augustus 2010 is een

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 12.0025. Rv. nr.: 12.0025 B en W-besluit d.d.: 20-3-2012 B en W-besluit nr.: 12.0286

RAADSVOORSTEL 12.0025. Rv. nr.: 12.0025 B en W-besluit d.d.: 20-3-2012 B en W-besluit nr.: 12.0286 RAADSVOORSTEL 12.0025 Rv. nr.: 12.0025 B en W-besluit d.d.: 20-3-2012 B en W-besluit nr.: 12.0286 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Benoeming lid van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden De Wolden, 29 oktober 2009 1 Inleiding Vanaf het moment dat de gemeente het openbaar basisonderwijs vermogensrechtelijk heeft verzelfstandigd,

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:699

ECLI:NL:RBGEL:2015:699 ECLI:NL:RBGEL:2015:699 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 05-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 8129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 31 828 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0103 Rv. nr.: 11.0103 B en W-besluit d.d.: 11-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0995 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair en Speciaal

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: S.D. Raap - de Groot AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 20 mei 2014 ONDERWERP: statutenwijziging

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht Inhoud: 1. De aanleiding 2. De wetswijziging 3. De mogelijkheden om bestuur en toezicht te scheiden

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht

Scheiding bestuur en toezicht Scheiding bestuur en toezicht Even voorstellen: Jan Bustin, senior adviseur Vos/abb consulting sinds begin 2010 Daarvoor: Lid centrale directie bij een stichting voor primair onderwijs (3400 lln, 350 medewerkers)

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. I Inleiding

Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. I Inleiding Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs I Inleiding De sector voortgezet onderwijs kent nu, zoals dat in de meeste andere sectoren het geval is, een code voor good governance ofwel goed

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Holding De Basis en Primus

Holding De Basis en Primus Aan de commissie Saza Van Het college van benw Datum 12 januari 2016 Holding De Basis en Primus Notitie ten behoeve van de consultatie van de commissie Saza van 1 februari 2016 betreffende de Holding De

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Almelo; b. het college van bestuur: het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

PROFIEL & REGLEMENT BESTUUR VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE SCHOLEN OPSTERLAND

PROFIEL & REGLEMENT BESTUUR VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE SCHOLEN OPSTERLAND PROFIEL & REGLEMENT BESTUUR VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE SCHOLEN OPSTERLAND PROFIEL LID BESTUUR VOORBEELD PROFIELSCHETS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6 VAN DE ONTWERP STATUTEN VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE

Nadere informatie

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden Versie 09-06-2010 Bestuursreglement van de Stichting RSG t Rijks, stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken conform artikel 18 van de statuten. Preambule Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. 2 0 ŨKĪ. 2(M. Het college van bestuur van de Stichting OPOCK en het college van bestuur van de Stichting VOCA

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. 2 0 ŨKĪ. 2(M. Het college van bestuur van de Stichting OPOCK en het college van bestuur van de Stichting VOCA OPOCK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Rappel Afdeling 2 0 ŨKĪ. 2(M Ussel Aan: De colleges van B ÉtaBétëde gemeei tö'aā l èn)van Capelle aan den IJssel en Krimpen Van: Betreft: Het college van bestuur

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen

STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen Heden, tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te

Nadere informatie

gemeente BriinSSiim 1 van 8

gemeente BriinSSiim 1 van 8 gemeente BriinSSiim Oplegnotitie Statutenwijziging Onderwijsstichting Movare en Toezichtkader Openbaar Onderwijs Registratiekenmerk 648812 Gemeenteblad nr. 2016/32 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging statuten stichting OPONOA Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Reglement raad van toezicht

Hoofdstuk 8: Reglement raad van toezicht Hoofdstuk 8: Reglement raad van toezicht 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht.

Nadere informatie

Mogelijke bestuursmodellen passend onderwijs

Mogelijke bestuursmodellen passend onderwijs Mogelijke bestuursmodellen passend onderwijs Auteur: mr drs Harry Nijkamp, Nijkamp Consult Het wetsvoorstel Passend Onderwijs verklaart de wettelijke bepalingen die gaan over Goed Bestuur, en dan met name

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BY3379

ECLI:NL:RBROT:2012:BY3379 ECLI:NL:RBROT:2012:BY3379 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 13-09-2012 Datum publicatie 13-12-2012 Zaaknummer 1358499 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie