1.1 VERBINDING TUSSEN PASSEND ONDERWIJS EN ZIOS IN HET MBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 VERBINDING TUSSEN PASSEND ONDERWIJS EN ZIOS IN HET MBO"

Transcriptie

1 WORKSHOPS 1 E RONDE 1.1 VERBINDING TUSSEN PASSEND ONDERWIJS EN ZIOS IN HET MBO Ton Eimers, KBA Nijmegen Passend onderwijs in het mbo staat voor de deur. Niet alleen de wetgeving verandert, er is meer aan de hand. Steeds meer jongeren met een beperking vinden hun weg naar het mbo. Nog meer dan voor andere studenten is een succesvolle beroepsopleiding voor hen van wezenlijk belang. Onderzoek laat zien dat een mislukte opleiding kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Er is nog weinig bekend over jongeren met een beperking in het mbo. Wat is hun profiel? Wat hebben ze nodig? Wat is het belang van de stage? Hoe maken zij de overgang van opleiding naar werk? In de workshop geven we antwoorden op basis van onderzoek en pilotprojecten. Maar we willen ook graag horen wat uw ervaringen en antwoorden zijn. 1.2 REGIE WAAR DIE HOORT Rob van Pagéé, Eigen Kracht Centrale Eigen Kracht is de laatste jaren een populair begrip geworden waar een prettige sfeer om heen hangt van mensen die hun eigen problemen oplossen en weinig kosten voor de overheid. Wat minder aandacht krijgt is de visie achter Eigen Kracht-conferenties, die de regie bij mensen zelf legt. De uitvoering in de praktijk van deze visie heeft de kracht van de leefwereld van mensen in volle glorie terug gebracht op het maatschappelijke speelveld. Een EK-c is een thuiswedstrijd voor burgers en elke sporter weet dat er aanmerkelijk meer kans is om thuis te winnen dan uit. Deze workshop gaat over de andere mindset die nodig is én over de voordelen voor burgers, professionals en de overheid van deze manier van denken en doen. 1.3 TRANSITIES JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS VERBINDEN IN ZUID- OOST BRABANT Loes Roffelsen, SWV Eindhoven Kemperland en SWV PAO Peelregio In Zuid-Oost Brabant hebben gemeenten, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs van Eindhoven en Helmond en de provincie de handen ineen geslagen om de werelden van onderwijs en zorg voor jeugd dichter bij elkaar te brengen, deels te integreren en daardoor efficiënter te organiseren. Dit om voeding te kunnen geven aan beleid met betrekking tot de Transitie Jeugdzorg en de invoering van Passend onderwijs. Deze aanpak krijgt onder andere vorm in nieuw op te zetten schoolteams en zorgteams+. Door deze teams wordt de ondersteuning en begeleiding van jongeren en hun ouders thuis, op school en op straat integraal aangepakt Teams van onderwijs- en zorgprofessionals (van regulier en speciaal onderwijs, maatschappelijk werk en de jeugdzorgaanbieder) zijn gezamenlijk op school aanwezig voor de ondersteuning van jongeren, ouders en leerkrachten. Hiermee is de piot deelnemer aan de Voorlopersaanpak van het ministerie van VWS en OCW. Doel van de pilot is om de zwaardere vormen van geïndiceerde jeugdzorg terug te dringen, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en de aanmelding voor VSO terug te dringen. De teams zijn gestart in Inmiddels komen de eerste ervaringen en aandachtspunten aan het licht

2 1.4 PASSEND ONDERWIJS & LEERPLICHT Mária van Oorschot en Jan Doldersum, Mária van Oorschot project- en managementoplossingen Maria en Jan richten zich in hun presentatie op de rol van Leerplicht en gaan in op vragen als: verandert de rol van de school en/of leerplicht? Hoe verhoudt de taak van leerplicht zich tot de hulpverlening en leerlingenzorg die school inschakelt of inzet? Wat is de ontwikkeling in de taakopvatting bij leerplicht? 1.5 MAATWERKOPLOSSINGEN IN HET OPDC NIEUWE STIJL Jos Derksen en Mieke de Keyzer, Nederlands Jeugdinstituut en Projecten speciaal Onderwijs Met de invoering van passend onderwijs krijgen de samenwerkende besturen de opdracht een dekkende zorgstructuur te realiseren en alle leerlingen passend onderwijs aan te bieden. Voor een grote groep leerlingen wordt dat gerealiseerd binnen de ondersteuningsstructuur van de school zelf. Maar voor een groep leerlingen geldt ook dat er andere voorzieningen nodig zijn. De Wet Passend Onderwijs biedt de mogelijkheid dat een samenwerkingsverband een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) inricht. Onder dit OPDC kunnen voorzieningen worden opgenomen als Rebound, Op de Rails en Herstart. Maar ook andere bovenschoolse voorzieningen kunnen hieronder een plaats krijgen. Op die manier geeft de overheid aan een samenwerkingsverband de mogelijkheid een OPDC nieuwe stijl in te richten. Het OPDC biedt kansen om de expertise in de regio te bundelen. Daarin is dan vooral de expertise gebundeld over het onderwijs aan en de begeleiding van jongeren met gedrags- en motivatieproblemen. Het gaat om arrangementen voor tijdelijk onderwijs en opvang, waarbij tijdelijk in dit geval maximaal twee jaar betekent. Doel van plaatsing is de leerling (zo snel mogelijk) terug te laten keren in het regulier onderwijs. Het streven is dat de expertise die binnen de voormalige projecten is opgebouwd behouden blijft en wordt ingezet in de nieuwe voorziening. Ook is het de bedoeling dat die expertise wordt ingezet bij de versterking van de ondersteuningsstructuur van de scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over de huidige wet- en regelgeving, de ervaringen in den lande met samenwerking tussen Rebound, Op de Rails en Herstart en de inhoudelijk kansen die het OPDC biedt. Jos Derksen is adviseur van de Ontwikkelingsgroep Rebound van het NJi. Mieke de Keijzer is medewerker van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. 1.6 INTEGRALE SAMENWERKING ONDERWIJS-JEUGDZORG IN EEN DAGPROGRAMMA OP BJ INTERNAAT VREEKWIJK Leon Vallen, BJ Brabant en Jose Houben, Korenaer Deurne In deze presentatie staat het proces centraal van twee organisaties die een dagprogramma op maat realiseren voor paljas plus en residentieel geplaatste jongeren. Het dagprogramma is voortgekomen uit een samenwerking van het BJ-internaat Vreekwijk en de Korenaer, een school voor Cluster 4 onderwijs van de Aloysiusstichting, die een locatie heeft op hetzelfde terrein als het BJ-internaat. 1.7 DE VERBINDING VAN PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VOOR JEUGD ALS ONTWIKKELPROCES Gea de Jong, JeugdhulpDichtbij De Transitie Jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs kunnen alleen slagen wanneer intensief wordt samengewerkt. Daar is niet alleen een gedeelde visie voor nodig, structuren en werkafspraken, maar ook vertrouwen, partnerschap, en plezier. Dat alles kan niet uit een doosje gehaald worden, maar moet groeien in een ontwikkelproces van proberen, leren en bijstellen. Naast een algemeen verhaal, komen praktijkvoorbeelden aan de orde, en is er ruimte voor het delen van ervaringen tussen de deelnemers.

3 1.8 PLAYING FOR SUCCESS: PLEZIER EN MOTIVATIE Saleh Dahmani en Hans Schapenk, Playing for success Playing for Success is een voor Helmond grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar bij elkaar komen. Daarmee levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én een positiever zelfbeeld. De kinderen leren beter naar zichzelf te kijken en krijgen daardoor meer het gevoel dat ze de moeite waard zijn. Het doel is om de kinderen te motiveren leren weer leuk te vinden. Wat is nou werkelijk het fundament van leren? Plezier en motivatie. Bij PFS combineren we plezier met leren, de kinderen hebben zoveel plezier dat ze niet eens in de gaten hebben dat ze met rekenen en taal bezig zijn. Als je plezier in je hersenen hebt, dan presteer je ook beter. De kinderen zijn gemotiveerd, doordat ze met plezier leren. In samenwerking met het OCGH is een meetinstrument ontwikkeld om de effecten van playing for success vast te stellen. Uit de evaluatie concluderen we dat de kinderen gegroeid zijn op het gebied van zelfvertrouwen, concentratie, motivatie en samenwerking. Het concept van Playing for Success is een prima vorm van motiverend leren met aantoonbaar rendement. In de workshop worden de principes, de gekozen organisatie en de gehanteerde werkvormen toegelicht 1.9 HET VERBINDEN VAN ONDERWIJS & ZORG Vincent Fafieanie en Nienke Pol, Altra Onderwijs & Jeugdzorg Altra is een onderwijs (cluster 4) en jeugdzorg instelling die nauw samenwerkt met het regulier onderwijs. Altra laat haar jeugdzorg teams werken op haar eigen scholen voor speciaal onderwijs en verschillende andere reguliere scholen. Diverse onderwijs-zorgarrangementen (voor in de klas, de school of als aparte voorziening) zijn ontwikkeld. Vaak ook samen met GGZ. Een omslag naar integraal management op onderwijs en zorg is onlangs gemaakt. Dit zijn geen vanzelfsprekende processen. We nemen u mee in de stappen die we gezet hebben, de succes-en en faalfactoren, wat zijn principes in het samenwerken, hoe ontwikkel je draag- en stuurkracht op alle niveaus, wat te doen met financien, de kracht van de medewerkers en de programma s. Naast het proces zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan de inhoud van diverse programma s

4 WORKSHOPS 2 E RONDE 2.1 ENERGETISCH WERKEN IN PASSEND ONDERWIJS Job Hessing en Theo de Gelaen, DeGelaen Topopleidingen Docenten moeten nu al kunnen omgaan met een grote diversiteit aan leerbehoeften, leerstijlen en uiteenlopend gedrag van leerlingen. De wet Passend Onderwijs verlangt dat iedere docent, als de spil waar het om draait, alle leerlingen passend onderwijs en passende begeleiding kan geven. Naast leerbehoeften en leerstijlen brengen leerlingen een grote diversiteit aan energie de klas in: van gemotiveerde tot ongemotiveerde en opstandige, mogelijk zelfs intimiderende energie. De training Energetisch werken in het onderwijs biedt docenten de mogelijkheid om leerlingen op een andere dan een cognitieve, verbale en/of confronterende manier te benaderen en te begeleiden. In de training leert de docent om zijn/haar energie in balans te brengen en te houden: kalm maar alert en assertief. Met de eigen energie in balans kan de docent de grote diversiteit aan energie van leerlingen kanaliseren, sturen en negatieve en over-assertieve energie absorberen. Zo kan de docent in plaats van een door de puber vaak niet begrepen - cognitieve/verstandelijke benadering, leerlingen helpen met het in balans krijgen van hun energie en zo voor hen de kennismanager zijn die zij nodig hebben. In de workshop maakt u kennis met energetisch werken, met de ervaringen en conclusies van de deelnemers die de training hebben gevolgd en met uw eigen energie. 2.2 TRANSITIE JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS: HET GEMEENTELIJK PERSPECTIEF Ab Czech en Ireen van Enckevort, Gemeente Eindhoven Wanneer Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg in samenhang worden aangepakt en uitgewerkt is er belangrijke winst te halen voor jeugdigen en hun gezinnen, scholen en gemeenten. In deze workshop delen we vanuit het perspectief van de gemeente de gevolgde aanpak in Zuid-Oost Brabant, waarin pilots een belangrijke rol hebben (inzichten, ervaringen, do s en dont s) 2.3 ZORGONDERWIJSCONCEPT VOOR JONGE BURGER MET EEN BIJZONDER VRAAG Chris Janssen, ORO en Harry Rops, Expertisecentrum Antoon van Dijkschool De Salamanca Verklaring van de UNESCO (1994) door 94 landen ondertekent: ieder kind een fundamenteel recht heeft op onderwijs en in staat moet worden gesteld een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden. Voor een aantal kinderen/jong volwassenen met een beperking is passend onderwijs moeilijk haalbaar. De kans is groot dat deze kinderen buiten de boot gaan vallen. We praten over laag-niveau meervoudig gehandicapten; leerlingen met autisme, ZMOLK-ers en zware LVG-ers. De financiering en aanpak zijn in Nederland sterk verzuild, waardoor het voor deze kinderen/jong volwassenen moeilijk is hun leerpad adequaat en goed te kunnen volgen. Door bundeling van krachten tussen zorg en onderwijs willen we de haalbaarheid om onderwijs te volgen, vergroten voor deze doelgroep. De kern van de aanpak ligt in het op elkaar afstemmen van alle ondersteuningsvragen op alle levensgebieden van deze kinderen/jongvolwassenen. Ook wel de full service model gedachte ORO en Expertisecentrum Antoon van Dijkschool hebben een concept bedacht om de haalbaarheid van onderwijs te vergroten van deze doelgroep. In deze presentatie krijgt u een presentatie over wat ORO en Expertisecentrum Antoon van Dijkschool nu concreet al doen en de komende jaren wil realiseren. Het is een actieve workshop, waarin we ook een aantal dilemma s aan de deelnemers willen voorleggen om te bespreken

5 2.4 PERSPECTIEF VOOR HELMONDSE SCHOOLVERLATERS Frans Brands, Korenaer en Jan Berkers, BJ Brabant In het Samenwerkingsverband Helmond e.o. werken meerdere instellingen samen om vroegtijdige schoolverlaters op te vangen en te begeleiden. Op een locatie van VSO de Korenaer in Helmond is een voorziening ingericht (Plusvoorziening) die met ondersteuning van diverse partners uit (jeugd) zorg een onderwijsprogramma aanbiedt. Het programma geeft jongeren perspectief op terugplaatsing in het reguliere onderwijs, doorstroom naar het MBO en/of arbeid. De diverse partners lichten hun rol en opbrengsten in deze inspirerende vorm van samenwerking toe. 2.5 HET VERSTERKEN VAN DE ALLIANTIE TUSSEN MIGRANTENOUDERS EN PROFESSIONALS IN ZORG EN ONDERWIJS Liesbeth van Hoof en Anouschka van Eijk, Fontys Hogeschool Pedagogiek Er zijn grote veranderingen gaande in zorg en onderwijs. Binnen het kader van de nieuwe financiering en organisatie, zullen wegen gezocht moeten worden om de jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, en leerproblemen en hun ouders zo veel mogelijk in hun directe leefomgeving te helpen, zonder dat de zorg aan kwaliteit inboet of leerkrachten overbelast worden. Een goede samenwerking of alliantie tussen leerkrachten en ouders is hierbij van belang, zo wijst recent onderzoek uit. Het tot stand brengen van een alliantie met migrantenouders vraagt extra aandacht, onder meer vanwege communicatiemoeilijkheden tussen professionals en ouders van migrantenleerlingen met problemen. Voor ons onderzoek naar vroegtijdige signalering en hulp bij dreigende ontwikkelingsproblemen bij migrantenjeugd hebben wij ons georiënteerd op de vragen waar scholen op dit gebied mee kampen. Daarbij kwamen verschillende, nog veelal onbenutte mogelijkheden naar voren. In deze interactieve workshop gaan we deze mogelijkheden onderzoeken, gaan we verkennen wat werkers in het onderwijs en in de zorg kunnen doen om een alliantie met migrantenouders tot stand te brengen en hoe ze hierin kunnen samenwerken. We baseren ons hierbij op de huidige wetenschappelijke- en praktijkkennis op dit gebied. 2.6 DE SYNTHESEKLAS, 50% BESPARING, 100% SUCCES; INTEGRATIE VAN LEERLINGEN MET CLUSTER IV- INDICATIE IN HET REGULIERE ONDERWIJS. Rita Peeren, Cluster 4 school de Ortolaan en Jac Verstegen Aloysiusstichting Leerlingen, afkomstig van De Ortolaan in Heythuysen (Cluster IV-onderwijs), krijgen in twee jaar tijd de mogelijkheid om via een cluster 4-mentor op scholengemeenschap St Ursula stapsgewijs te integreren binnen het reguliere VMBO en HAVO. Zo komen wij tegemoet aan de hulpvraag van de leerlingen. De kansen op diplomering zijn vergroot en de schooluitval verkleint. De deskundigheidsbevordering van docenten in het regulier onderwijs vindt versneld op pragmatische wijze plaats. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking regulier onderwijs cluster 4. De leerlingen worden 100% succesvolle leerlingen in het mbo. Kortom: Passend onderwijs in optima forma.

6 2.7 TRANSFORMATIE IN DE PRAKTIJK: HET UTRECHTSE MODEL: STREVEN NAAR ROLVASTHEID EN ELKAAR AANSPREKEN. Chaja Deen, Nederlands Jeugdinstituut en Frans Jordaan, SWV VO/VSO Sterk VO (Utrecht) Het SWV VO/VSO Utrecht en Vechtstreek trekt in de voorbereiding op passend onderwijs samen op met de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht. De invoering van passend onderwijs hangt immers nauw samen met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Het SWV heeft samen met de gemeente en de partners in het jeugddomein een visie op passend onderwijs en passende ondersteuning ontwikkeld en deze vertaald naar een eenvoudig model: een sterke basis op school, in het gezin en in de wijk, steun als dat nodig is en specialistische voorzieningen als het moet. Tijdens de workshop gaan het SWV en het Nederlands Jeugdinstituut (dat in dit proces een ondersteunende rol heeft) verder in op de volgende vragen: - welke basis van samenwerking is er vanuit het onderwijs met de kernpartners; - wat zijn de domeinen van de kernpartners en hoe geven zij invulling aan hun rol in het zorgteam van de school; - wat houdt het in dat de kernpartners een achterveld hebben en hoe wordt de verbinding tussen achterveld en school gemaakt; - hoe loopt ons visiedenken parallel aan de verdere gemeentelijke ontwikkeling met o.a. de buurtteams; - welke meerwaarde ervaren wij op dit moment (mei 2013!) van het werken volgens deze visie. Dilemma s worden met de deelnemers bediscussieerd 2.8 LEERLING- EN ONDERWIJS ONDERSTEUNINGS ROUTES IN HET VO Koert Sauer, Koers VO en Willem van Gendt, VGConsultancy Koert Sauer van het Samenwerkingsverband Koers VO uit Rotterdam vertelt in deze presentatie hoe een groep directeuren van diverse typen VO scholen (van havo/vwo tot aan VSO) heeft gestoeid met de uitdaging om in Passend Onderwijs de leerling echt centraal te stellen. De scope is daarbij 'van eerste signalering van belemmeringen' tot aan het inzetten van 'extra' of 'zware' ondersteuning. Een ouderwetste roadmovie met bizarre verrassingen omgevormd tot een boeiende, gestructureerde visie en uitwerking waar leerlingen en scholen baat bij hebben. 2.9 DE FRIESE VOORLOPER: SCHOOL ALS WERKPLAATS ALS GOEDE SAMENWERKINGSVORM VAN ONDERWIJS EN ZORG. Corian Messing en Paul Nota, Nederlands Jeugdinstituut Op het Friesland College is School als Werkplaats gestart. Deze bijzondere vorm van samenwerking tussen zorg en onderwijs is vaak vergeleken met een brug die wordt gebouwd terwijl je er op loopt. De deelnemende (zorg) instellingen en het Friesland College hebben de uitvoerend werkers de vrije hand gegeven om samen met de docent-coaches een passende benadering in te vullen. Tegelijkertijd is deze vrijheid gekoppeld aan de wens tot een overdraagbare methodiekbeschrijving te komen, bruikbaar voor andere MBO-opleidingen. Dit vanuit de overtuiging dat School als Werkplaats een succesvolle benadering is, die ten eerste goed past bij de behoefte van cursisten, docenten en cursistbegeleiders in het MBO en ten tweede een mooie vorm is voor een gemeente om de nabije transitie jeugdzorg vorm te geven. Vandaar dat in een ander deel van het onderzoek een berekening is gemaakt van de kosten en baten. Inzet in SAW kost geld, maar levert school en samenleving veel op. In deze presentatie geeft Corian Messing inzicht in de werkzame methodische elementen en voorwaarden waaronder die tot stand komen. Paul Nota voert u in in de kosten-baten analyse. We verwachten met de deelnemers te kunnen praten over overdraagbare elementen in dit experiment voor hun eigen situatie".

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Wettelijk kader: Zorgen dat leerlingen met een onderwijs- en zorgbehoefte een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Eerst alleen gericht op de leerlingen

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

School als Werkplaats (SAW) 10 januari 2013

School als Werkplaats (SAW) 10 januari 2013 School als Werkplaats (SAW) 10 januari 2013 Uitgangspunt Bouwen aan een brug D terwijl je erover loopt : - Waar komt het idee van SAW vandaan: Gegevens rendement en uitval niveau 1 FC SCHOOL ALS WERKPLAATS

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Programma 1. Uw situatie en uw vraag in beeld 2. Relevante informatie voor (het ontwikkelen

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 6 december Met grote dank aan

Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 6 december Met grote dank aan Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 6 december 2016 Met grote dank aan Opening Op 6 december ontmoetten schoolleiders, afdelingsleiders, teamleiders, zorgcoördinatoren en orthopedagogen VSO en PrO,

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per , wij streven naar voorjaar 2013.

Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per , wij streven naar voorjaar 2013. Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per 01 11 2013, wij streven naar voorjaar 2013. Samenwerkingsverband? Wettelijke taak: Zorgplicht voor VO scholen Vorm: Scholen werken samen

Nadere informatie

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen Het OPDC Rotterdam van LMC Locatie Noord en Zuid Informatie voor scholen Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Het OPDC is bedoeld voor volledig leerplichtige leerlingen van het reguliere voortgezet

Nadere informatie

Tussenvoorziening in beeld

Tussenvoorziening in beeld Bijlage 7 Tussenvoorzieningen in beeld Tussenvoorziening in beeld In het samenwerkingsverband bevinden zich zes tussenvoorzieningen onder verantwoordelijkheid van één of meerdere schoolbesturen. Tussenvoorzieningen

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenwerken aan de beste jeugdzorg

Samenwerken aan de beste jeugdzorg Onderwijs & jeugdzorg Visie op jeugdzorg in 2015 Samenwerken aan de beste jeugdzorg Hoe ziet de Jeugdzorg eruit in 2015? En hoe kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor een

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 30 mei Met grote dank aan Kalsbeek College - Bredius

Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 30 mei Met grote dank aan Kalsbeek College - Bredius Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 30 mei 2017 Met grote dank aan Kalsbeek College - Bredius Opening - Tijd voor taart! Op 30 mei opende de vier directeuren van de samenwerkingsverbanden feestelijk

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Context is Jong@Breda Uitgangspunten Bredaas jeugd- en onderwijsbeleid 2011-2014 Focus op wat jeugd en ouders (al) wél kunnen! Positief, talentontwikkeling

Nadere informatie

Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland Dagelijks bestuur Aan: Van: Datum: Onderwerp: Beslispunten Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland Dagelijks bestuur 25 augustus Verdeling middelen aanvragen SWV In te stemmen met

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Onderwijs-zorgarrangementen

Onderwijs-zorgarrangementen Onderwijs-zorgarrangementen Corian Messing Marij Bosdriesz www.nji.nl Samenwerken onderwijs en jeugdhulp Een hechte samenwerking van onderwijs en jeugdhulp levert een voorname bijdrage aan het ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

JEUGDHULP EN ONDERWIJS: EEN SLIMME VERBINDING

JEUGDHULP EN ONDERWIJS: EEN SLIMME VERBINDING Jeugdhulp en onderwijs: een slimme verbinding Diverse gemeenten in de Provincie Utrecht willen het voortgezet onderwijs en specialistische jeugdhulp beter op elkaar laten aansluiten. In de vorm van pilots

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Begroting 2017 TOTAAL , ,--

Begroting 2017 TOTAAL , ,-- Begroting 2017 Lichte ondersteuning 2.162.157,-- LWOO 10.936.728,-- Afdracht LWOO 11.523.212,-- PRO 2.200.288,-- Afdracht PRO 2.183.886,-- Zware ondersteuning 12.638.992,-- Afdracht VSO 8.710.490,-- Afdracht

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs 2012 en 2013

Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs 2012 en 2013 Factsheet Maart 2014, nummer 27 Monitor 2014 Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs 2012 en 2013 Reboundvoorzieningen tijdelijke voorzieningen voor opvang en onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015 Met grote dank aan Schoolleiders en bestuurders VSO, de loketten Passend Onderwijs en de directeuren van de samenwerkingsverbanden ontmoetten elkaar op

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT Versie 1 oktober 2013 Inleiding Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg WELKOM Workshop Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg VOORSTELLEN Nico Harwig, consulent MEE-Ijsseloevers en SMW Henk Kremer, directeur VERWACHTINGEN NIET EEN HAPKLARE OPLOSSING MAAR EEN EXPERIMENT

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Inrichting passend onderwijs

Inrichting passend onderwijs Inrichting passend onderwijs Per 1 aug 2014 wet passend onderwijs De hoofddoelstelling is dat elk kind in ons samenwerkingsverband een passende onderwijsplek heeft. Dit betekent een ononderbroken ontwikkelingsproces,

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

KIND & jeugd Zuidoost Brabant

KIND & jeugd Zuidoost Brabant KIND & jeugd abant r B t s o o Zuid nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 10-03-2014 Status : instemming MR dd 24-03-2014 Inhoudsopgave : 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 2.3

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

Nationale Jeugdzorgprijzen 2012 Rapport Vakjury

Nationale Jeugdzorgprijzen 2012 Rapport Vakjury Nationale Jeugdzorgprijzen 2012 Rapport Vakjury Rapport Vakjury De Vakjury heeft zich dit jaar voor de zesde keer gebogen over de projecten en plannen die zijn ingestuurd voor de Nationale Jeugdzorgprijzen

Nadere informatie

Onderwijszorgarrangementen: organisatie, samenwerking en (bovenregionale) afstemming

Onderwijszorgarrangementen: organisatie, samenwerking en (bovenregionale) afstemming Onderwijszorgarrangementen: organisatie, samenwerking en (bovenregionale) afstemming 30 mei 2017 Hier komt tekst Eerste bevindingen Hier Proeftuin komt OZA ook tekst Utrecht Waarom een proeftuin OZA? Scholen

Nadere informatie

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Een zorg- en adviesteam: een goede zet voor school, gezin én kind. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen

Nadere informatie

Onderwijs-zorglijnen in de praktijk: de Trajectgroep in het regulier voortgezet onderwijs

Onderwijs-zorglijnen in de praktijk: de Trajectgroep in het regulier voortgezet onderwijs Onderwijs-zorglijnen in de praktijk: de Trajectgroep in het regulier voortgezet onderwijs Annegien Simis Altra Ambulante Dienst & zorgteam Saenredam College Zaandijk In deze presentatie Wat is een trajectgroep?

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Toeleiding naar bovenschoolse ondersteuning Breda

Toeleiding naar bovenschoolse ondersteuning Breda Praktijkvoorbeeld Toeleiding naar bovenschoolse ondersteuning Breda Samenvatting Deze nieuwe toeleidingsroute heeft als hoofddoel elke leerling die tijdelijk niet in het regulier onderwijs terecht kan

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie