DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010"

Transcriptie

1 DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010 DEALER- EN ERKEND REPARATEURCONTRACTEN BINNEN HET NIEUWE REGELGEVEND KADE 1 INLEIDING Het staat autofabrikanten en -importeurs vrij te beslissen of en met wie zij een overeenkomst aangaan en wat in die overeenkomst wordt bepaald Uitgangspunt is het beginsel van contractsvrijheid Deze vrijheid wordt echter beperkt door de regels van het (Europese) mededingingsrecht Het is verboden contracten te sluiten die tot doel of gevolg hebben dat de concurrentie wordt beperkt Dit verbod wordt echter terzijde gesteld door zgn groepsvrijstellingsverordeningen (ook: block exemption regulations, of BER s), mits voldaan wordt aan de in die verordeningen opgenomen voorwaarden De oude groepsvrijstellingsverordening voor dealer- en erkend reparateurcontracten 1 (de "oude Automotive BER") bevatte enerzijds een aantal "lijstjes" van contractbepalingen die vrijwel zeker mededingingsrechtelijk zijn verboden (zogenaamde "hardcore beperkingen") Anderzijds voorzag de oude Automotive BER in een zogenaamde "veilige haven": indien een dealer- of erkend reparateurcontract geen mededingingsrechtelijk verboden bepalingen bevatte en aan de gestelde voorwaarden werd voldaan, was het dealer- of erkend reparateurcontract "vrijgesteld" Het verbod was dan niet van toepassing Wanneer niet aan die voorwaarden voor vrijstelling werd voldaan, diende een individuele beoordeling ("self-assessment") plaats te vinden om te kunnen bepalen of het desbetreffende contract van de toepasselijkheid van het verbod kon worden uitgezonderd De oude Automotive BER liep op 31 mei jl af Per 1 juni jl is nieuwe regelgeving in werking getreden: (i) een nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening voor distributieovereenkomsten in alle sectoren ("Algemene BER") in combinatie met een set algemene richtsnoeren die een toelichting geven op de Algemene BER 2 ; (ii) een nieuwe automotive groepsvrijstellingsverordening voor dealer- en erkend reparateurovereenkomsten ("nieuwe Automotive BER") tezamen met automotive richtsnoeren die de nieuwe Automotive BER nader verklaren 3 Deze Nieuwsbrief geeft allereerst een beknopt overzicht van de nieuwe structuur van de toepasselijke regels voor sales en voor aftersales Daarna wordt stilgestaan bij de overwegingen die een rol zullen spelen bij de vraag of en hoe autofabrikanten en -importeurs op de nieuwe regelgeving zullen reageren 1 Verordening (EG) Nr 1400/2002 van de Commissie van 31 juli 2002, PbEG L203/ Verordening (EU) Nr 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010, PbEU L 102/1 en Mededeling van de Commissie, PbEU C130/1 Zie de hierop betrekking hebbende eerdere Nieuwsbrief [] Verordening (EU) Nr 461/2010 van de Commissie van 27 mei 2010, PbEU L129/52 en Bekendmaking van de Commissie, PbEU C 138/16 105/

2 2 TOEPASSELIJK REGELGEVEND KADER 21 Algemeen Met de inwerkingtreding van de nieuwe regels is de automotive sector haar "status aparte" voor het grootste gedeelte kwijtgeraakt Daar zal de sector niet rouwig om zijn; de oude regels waren zeer stringent Waar de oude Automotive BER evenwel nog voorzag in een uniform pakket van regels voor sales en aftersales die in de praktijk betrekkelijk eenvoudig konden worden toegepast, zijn de nieuwe regels behoorlijk complex, althans de praktische toepassing daarvan Om te bepalen welke regels nu precies van toepassing zijn, dient onderscheid te worden gemaakt tussen "sales" (de verkoop van nieuwe auto's) en "aftersales" (de verkoop van onderdelen en onderhouds- en reparatiediensten) 22 Sales Voor sales veranderen de regels de komende drie jaar nog niet Uit de nieuwe Automotive BER volgt immers dat het kartelverbod tot 31 mei 2013 niet van toepassing is op dealercontracten die voldoen aan de voorwaarden van oude Automotive BER De oude Automotive BER wordt derhalve verlengd, voor zover het sales betreft Per 1 juni 2013 wordt het regime van de Algemene BER ook toepasselijk op de verkoop van nieuwe auto s Van enige automotivespecifieke (aanvullende) regels inzake sales zal vanaf die datum geen sprake meer zijn Maar dat betekent niet dat dealercontracten straks net zo eenvoudig van een groepsvrijstelling kunnen profiteren als momenteel het geval is De oude Automotive BER bevatte namelijk geen marktaandeeldrempel voor de toelaatbaarheid van kwalitatieve selectieve distributie en een marktaandeeldrempel van 40% voor (de vrijstelling van) kwantitatieve selectieve distributie De Algemene BER is wat terughoudender en bepaalt dat voor alle concurrentiebeperkende distributiewijzen uitsluitend van de groepsvrijstelling geprofiteerd kan worden bij marktaandelen tot en met 30% Bovendien mag, om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, niet alleen het marktaandeel van de fabrikant of importeur, maar ook dat van de dealer of erkend reparateur niet boven deze drempel uitkomen Voor de fabrikant of importeur dient - net als voorheen het geval was - te worden gekeken naar de markt waarop hij de contractproducten of -diensten verkoopt Bij de dealers en erkend reparateurs gaat het niet om hun verkoopaandeel, maar is hun aandeel op de inkoopmarkt relevant Een voorbeeld: Wanneer een fabrikant of importeur (als enige aanbieder) in een bepaald jaar nieuwe auto's verkoopt aan het totale dealernetwerk en een bepaalde dealer(groep) neemt er daarvan 4000 voor zijn rekening, dan is het relevante marktaandeel van desbetreffende dealer(groep) 20% De reden dat de Europese Commissie ("Commissie") ook naar het marktaandeel van de dealers en erkend reparateurs kijkt, is het bieden van tegenwicht aan inkoopmacht van grote dealers of dealergroepen Indien de marktaandeeldrempel wordt overschreden zijn de betrokken ondernemingen aangewezen op "self-assessment," voor welk zelf uit te voeren onderzoek de automotive richtsnoeren de fabrikanten en importeurs handvatten aanreiken Voor deze selfassessment zullen specialisten moeten worden ingehuurd, omdat het risico van een onjuist assessment een risico voor de betrokken onderneming zelf is 23 Aftersales Met betrekking tot aftersales zijn de regels van de Algemene BER al vanaf 1 juni jl van toepassing Deze regels zijn aangevuld met enkele automotive-specifieke regels voor erkend reparateurcontracten Deze regels zijn opgenomen in de nieuwe Automotive BER Het betreft feitelijk niet meer dan een "lijstje" met een drietal hardcore beperkingen die ook al in de oude Automotive BER waren opgenomen De belangrijkste daarvan is dat een fabrikant of importeur zijn erkend reparateurs (cq erkend

3 onderdelendistributeurs) niet mag verbieden onderdelen door te verkopen aan onafhankelijke reparateurs die deze onderdelen gebruiken voor hun eigen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden De andere twee hardcore beperkingen strekken tot bescherming van onderdelenleveranciers Het is verboden dergelijke leveranciers te beperken in hun mogelijkheden (i) hun producten (direct) te verkopen aan erkende of onafhankelijke marktpartijen of aan eindgebruikers en (ii) hun eigen merk of logo aan te brengen op de door hen geleverde onderdelen De hiervoor reeds genoemde drempelverlaging heeft voor de erkende reparatienetwerken en erkend reparateurcontracten in de praktijk verstrekkende gevolgen Dit betekent immers dat sinds 1 juni jl vrijwel geen enkele fabrikant of importeur meer zal kunnen profiteren van een groepsvrijstelling voor zijn erkend reparateurcontracten Uitgaande van merkspecifieke aftersales-markten lijken de marktaandelen van de fabrikanten en importeurs op die markten immers meestal boven de 30% uit te komen Dit heeft tot gevolg dat zij op basis van self-assessment moeten vaststellen dat hun erkende reparatienetwerken en bijbehorende contracten aan de wettelijke uitzonderingsgronden van het kartelverbod voldoen Voor zover fabrikanten en importeurs vasthouden aan kwalitatieve selectieve distributie zal een dergelijke individuele beoordeling naar verwachting geen mededingingsrechtelijke bezwaren opleveren Maar het ontbreken van een vrijstelling biedt ook kansen Al naar gelang de specifieke omstandigheden van de fabrikant of importeur biedt het nieuwe regime ruimte voor afwijkende afspraken of een andere distributiewijze 3 WEL OF GEEN NIEUWE DEALER- EN ERKEND REPARATEURCONTRACTEN? 31 SALES 9 WIJZIGINGSMOGELIJKHEDEN Omdat voor sales de komende drie jaar alles bij het oude blijft, is enige aanpassing van bestaande dealercontracten niet vereist Noodzakelijke aanpassingen vloeien ook niet voort uit het per 1 juni 2013 toepasselijke regime Voor zover de huidige contracten derhalve voldoen aan de oude Automotive BER zouden ze zonder meer ook na 1 juni 2013 van toepassing kunnen blijven Dat betekent echter niet dat aanpassingen niet toegestaan zouden zijn Vanuit het perspectief van de fabrikant en importeur bieden de nieuwe regels mogelijkheden hun invloed op de dealers te vergroten Een contract kan echter uitsluitend worden gewijzigd volgens de regels die daartoe in het contract zijn opgenomen Voor een wijziging is doorgaans de instemming van de dealers vereist Nu de mogelijke wijzigingen niet in het voordeel van de dealer uitpakken, ligt een dergelijke instemming niet direct voor de hand en zullen lopende contracten mogelijk eerst moeten worden beëindigd Vooruitlopend daarop zouden fabrikanten en importeurs al kunnen anticiperen op de komende wijzigingen, met name indien en voor zover deze van belang zijn voor investeringsbeslissingen van de dealer Mochten dealers de komende drie jaar bijvoorbeeld willen investeren in zaken als een bijkomend verkooppunt of "multibranding", dan zou een fabrikant of importeur er ook goed aan doen, de dealer er direct op te wijzen dat hij deze investering voor eigen risico doet Er kan op die punten immers wat veranderen Welke concrete wijzigingen zouden in de dealercontracten kunnen worden doorgevoerd? 311 Geen minimale opzegtermijn De in de oude Automotive BER voorgeschreven bepalingen die de dealers een zekere mate van "contractbescherming" gaven komen met de toepasselijkheid van de Algemene BER te vervallen Deze bepalingen hadden een meer civielrechtelijk dan een mededingingsrechtelijk karakter, waardoor het niet verwonderlijk is dat deze niet in het nieuwe mededingingsrechtelijk kader zijn teruggekeerd Het voorgaande heeft tevens tot gevolg dat een fabrikant of importeur niet meer verplicht wordt

4 gesteld om in het contract op te nemen dat hij zijn voornemen tot niet-verlenging van een contract voor bepaalde tijd, ten minste zes maanden van tevoren aan de dealers zal melden Voor contracten voor onbepaalde tijd is de fabrikant of importeur niet meer gebonden aan een minimale opzegtermijn van twee jaar, maar kan deze - mits redelijk - worden verkort De fabrikanten die zijn aangesloten bij ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) 4 hebben deze vrijheid echter bij voorbaat vrijwillig ingeperkt door zich te committeren aan een "Code of Good Practice" Daarin is opgenomen dat de leden in geval van een reguliere opzegging, een minimale opzegtermijn van twee jaar zullen hanteren en dat het voornemen tot het niet verlengen van een tijdelijk contract ten minste zes maanden voor de afloop daarvan richting de dealers zal worden gecommuniceerd 312 Geen minimale duur Het voorgaande heeft tot gevolg dat een contract voor bepaalde tijd niet meer voor ten minste vijf jaar hoeft te worden afgesloten, maar dat de fabrikant of importeur zelfstandig de contractsduur kan bepalen Eerdergenoemde Code of Good Practice bevat geen toezeggingen over de minimale duur van voor bepaalde tijd afgesloten contracten 313 Geen beperkingen inzake de opzegtermijn in geval van reorganisatie De oude Automotive BER bepaalde dat in geval van een reorganisatie de opzegtermijn uitsluitend mocht worden verkort tot ten minste één jaar indien het nodig was het gehele of een groot deel van het dealernetwerk te reorganiseren Deze voorwaarde heeft de afgelopen jaren geresulteerd in de nodige rechtspraak 5 Daaruit bleek dat alleen in geval van een aanzienlijke wijziging en een objectieve noodzaak daartoe een verkorting van de opzegtermijn gerechtvaardigd was Met het vervallen van deze voorwaarde kan niet alleen worden afgesproken dat in geval van een reorganisatie een kortere opzegtermijn dan één jaar geldt (mits redelijk), maar ook dat de reorganisatie niet objectief noodzakelijk hoeft te zijn of dat deze niet een aanzienlijk deel van het netwerk hoeft te betreffen Met andere woorden, de fabrikant of importeur bepaalt of er gereorganiseerd wordt in de zin van de dealerovereenkomst Ook deze vrijheid hebben de bij ACEA aangesloten fabrikanten op voorhand weggegeven In de Code of Good Practice staat namelijk vermeld dat de reguliere opzegtermijn van twee jaar wordt verkort tot één jaar bij een noodzakelijke reorganisatie van (een substantieel deel van) het dealernetwerk 314 Geen verplichte motivering bij opzegging De Algemene BER vereist niet dat in het dealercontract is opgenomen dat de fabrikant of importeur in zijn schriftelijke opzegging uitvoerig opgave doet van de objectieve en doorzichtige redenen voor de opzegging teneinde te voorkomen dat een contract wordt opgezegd vanwege handelingen die een dealer niet mogen worden verboden Dit heeft tot gevolg dat het dealercontract straks kan bepalen dat het opgeven van enige reden voor opzegging niet is vereist Overigens houdt dat niet in dat een contract dan ook beëindigd mag worden vanwege handelingen van de dealer die hem op grond van de Algemene BER niet kunnen worden verboden Dit zou dan immers indirect nog steeds neerkomen op een verboden concurrentiebeperking 4 BMW, DAF Trucks, Daimler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, Jaguar Land Rover, MAN, Porsche, PSA Peugeot Citroën, Renault, Scania, Toyota Motor Europe, Volkswagen en Volvo 5 Oa HvJEU 7 september 2006, zaak C-125/05, Jur 2006, p I-7637

5 315 Geen mogelijkheid tot arbitrage Om te kunnen profiteren van de vrijstelling is het niet meer nodig de dealer het recht te geven om geschillen met betrekking tot de nakoming van contractuele verplichtingen aan een onafhankelijke derde voor te leggen Anders gezegd: de nationale rechter kan bij uitsluiting bevoegd worden verklaard dit soort geschillen te beslechten Ook hiervoor geldt echter dat de ACEA-leden hebben aangegeven de mogelijkheid tot arbitrage te zullen handhaven 316 Mogelijkheid tot blokkeren overname binnen het netwerk Onder de oude Automotive BER staat het een dealer vrij zijn bedrijf te verkopen aan elke willekeurige andere dealer binnen het netwerk De fabrikant of importeur kan zich daartegen niet verzetten Overnames door "buitenstaanders" konden wel zonder meer worden tegengehouden Een fabrikant of importeur is onder de Algemene BER straks niet meer gehouden iedere overname van een dealerbedrijf binnen het netwerk zomaar toe te staan In de dealercontracten kan daarom worden bepaald dat voor een dergelijke overname - net als voor een overname door een "buitenstaander" - de voorafgaande toestemming van de fabrikant of importeur vereist is Daarmee is uiteraard niet gezegd dat een dergelijke toestemming op onredelijke gronden mag worden onthouden 317 Mogelijkheid tot verbod multibranding De oude Automotive BER beschouwde een afnameverplichting al als een (verboden) nonconcurrentiebeding als de dealer werd verplicht tot afname binnen het erkende netwerk van meer dan 30% van zijn totale jaarlijkse behoefte Bovendien was het opnemen van een nonconcurrentiebeding per definitie verboden Uit deze regel volgde dat een dealer ten minste drie verschillende merken moest kunnen voeren De Algemene BER bevat op dit punt twee belangrijke verschillen Ten eerste beschouwt de Algemene BER een afnameverplichting van meer dan 80% pas als een nonconcurrentiebeding Dit impliceert dat minder vergaande afnameverplichtingen volgens de Commissie niet direct op mededingingsrechtelijke bezwaren stuiten Ten tweede is zelfs een non-concurrentiebeding (waaronder volledige merkexclusiviteit cq een afnameverplichting van 100%) toegestaan voor een periode van vijf jaar Daarnaast zou een fabrikant of importeur een dealer na het einde van de handelsrelatie één jaar mogen verbieden om vanuit zijn oude vestiging concurrerende activiteiten uit te oefenen voor zover een dergelijk verbod onmisbaar is ter bescherming van knowhow die de fabrikant of importeur eerder aan de dealer heeft overgedragen Of van "overdracht van knowhow" in voornoemde zin sprake is, is echter nog maar de vraag De toelaatbaarheid van het hanteren van een non-concurrentiebeding biedt op het eerste gezicht mogelijkheden tot de herintreding van "merkexclusiviteit" Naar de letter van de Algemene BER kan een fabrikant of importeur er door middel van het opleggen van een hoge afnameverplichting immers voor zorgen dat een dealer geen mogelijkheid tot multibranding meer heeft Uit de automotive richtsnoeren lijkt echter te volgen dat de Commissie dit in bepaalde gevallen wenst te voorkomen De bezwaren lijken met name te zien op gevallen waarin een dealer reeds twee of meer merken voert Zou een bepaalde afnameverplichting voor auto's van één merk (op basis van de totale behoefte aan auto's van alle merken die een dealer voert) erop neerkomen dat hij een onrealistisch hoog aantal auto's van dat ene merk dient af te nemen met als gevolg dat (i) het dealerbedrijf economisch niet meer levensvatbaar blijft en/of dat (ii) de fabrikant of importeur van het andere merk gedwongen is zijn geplande verkoopvolume te spreiden over meerdere dealers (met dubbele investeringen en gefragmenteerde verkoopaanwezigheid tot gevolg), dan behoudt de Commissie zich expliciet het recht voor de vrijstelling van de Algemene BER in te trekken

6 Kortom, het opzetten van nieuwe exclusieve dealervestigingen lijkt eenvoudiger te realiseren dan het omzetten van bestaande multibrandvestigingen in exclusieve dealervestigingen Mochten fabrikanten of importeurs daartoe over drie jaar toch willen overgaan, dan dient een dergelijk voornemen de komende tijd zorgvuldig te worden doordacht 318 Mogelijkheid tot koppeling sales - aftersales Onder de Algemene BER zal het een fabrikant of importeur weer zijn toegestaan van zijn dealers te eisen dat zij tevens zelf aftersalesactiviteiten zullen uitoefenen In de term aftersales ligt besloten dat deze activiteiten het verlengstuk vormen van de verkoop van een nieuwe auto Het als dealer kunnen aanbieden van aftersales kan daarom noodzakelijk worden geacht voor het verlenen van het recht tot verkoop van nieuwe auto's, hetgeen een dergelijke koppeling rechtvaardigt Andersom is dat niet, althans niet vanzelfsprekend het geval Voor het aanbieden van aftersalesdiensten is het niet noodzakelijk dat een klant daar ook voor de aankoop van een nieuwe auto terecht kan Binnen een kwalitatief selectief reparatienetwerk, zal een dergelijke koppeling daarom normaal gesproken niet als geoorloofd selectiecriterium worden beschouwd 319 Mogelijkheid tot verbod bijkomende verkoop- en leveringspunten Ten slotte de bijkomende verkoop- en leveringspunten Het recht op grond van de oude Automotive BER om deze vrijelijk te openen ondermijnde het recht van fabrikanten en importeurs om het aantal dealers (lees: erkende verkooppunten) in een bepaald gebied te beperken Mede omdat dealers nauwelijks van dit recht gebruik hebben gemaakt, mag het ze straks weer worden verboden additionele verkooppunten te openen 32 AFTERSALES - 7 WIJZIGINGSMOGELIJKHEDEN Ook voor erkend reparateurcontracten geldt hetgeen hiervoor onder punt 311 tot en met 316 is vermeld inzake de "contractbeschermingsbepalingen" Naast die zes wijzigingsmogelijkheden, kan de erkend reparateurs onder de Algemene BER in theorie ook een vergaande afnameverplichting voor onderdelen worden opgelegd 321 Afnameverplichting onderdelen Hiervoor bleek al dat een afnameverplichting tot 80% van de totale onderdelenbehoefte voor onbepaalde tijd is vrijgesteld en een exclusieve afnameverplichting kan worden opgelegd voor de duur van vijf jaar Hier kleeft echter een grote "maar" aan Nu de marktaandelen van fabrikanten en importeurs op de meeste onderdelenmarkten boven de 30% liggen (voor zover overigens niet sprake is van één onderdelenmarkt), kan niet van de groepsvrijstelling worden geprofiteerd en dienen dit soort afspraken individueel te worden beoordeeld Wanneer daarbij blijkt dat voornoemde marktaandelen zelfs boven de 40% liggen is de kans klein dat dit soort afnameverplichtingen ten aanzien van onderdelen in de praktijk kunnen worden opgelegd 4 ALTERNATIEVE DISTRIBUTIEWIJZEN? Net als onder het regime van de oude Automotive BER, dient een fabrikant of importeur een keuze te maken tussen vrije distributie, selectieve distributie of exclusieve distributie Bij vrije distributie wordt een dealer of erkend reparateur geen enkele wederverkoopbeperking opgelegd, zodat van een mogelijke schending van het kartelverbod doorgaans geen sprake is Een beroep op een groepsvrijstelling is dan ook bij voorbaat niet nodig Tot op heden hebben de meeste fabrikanten en importeurs gekozen voor selectieve distributienetwerken voor zowel sales als aftersales waarbij de nieuwe auto's en onderdelen niet mogen worden doorverkocht aan niet-erkende wederverkopers Selectieve distributie voor sales kan wel worden gecombineerd met een belofte van de fabrikant of importeur aan de dealer dat hij binnen een

7 bepaald gebied geen andere dealer zal aanstellen Alle dealers zijn echter vrij om binnen het gehele selectieve distributienetwerk zowel actief (op initiatief van cq op basis van klantgerichte benadering door de dealer) als passief (op initiatief van de klant) nieuwe auto's aan eindgebruikers te verkopen Wil een fabrikant of importeur de actieve verkoop buiten een toegewezen contractgebied of klantenkring beperken, dan dient hij te kiezen voor exclusieve distributie Slechts een paar merken hebben daar met betrekking tot sales voor gekozen Daarbij is de dealers een gebied toegewezen waarbinnen andere dealers niet actief mogen verkopen Desbetreffende dealer mag op zijn beurt niet actief verkopen in de exclusieve gebieden (of aan bepaalde exclusieve klanten) van de andere dealers of in gebieden (of aan klanten) die de fabrikant of importeur exclusief voor zichzelf heeft voorbehouden Dealers dienen wel altijd passief te mogen verkopen buiten hun exclusieve gebieden Daaronder valt ook de niet op bepaalde klanten of op een specifiek gebied gerichte verkoop via internet Bovendien mogen dealers binnen een exclusief distributienetwerk ook aan niet-erkende wederverkopers verkopen, zodat nieuwe auto's binnen een exclusief gebied van een dealer toch ook door andere, nieterkende wederverkopers kunnen worden aangeboden VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: Walter van Overbeek T +31 (0) F +31 (0) Rick Cornelissen T +31 (0) F +31 (0) wwwhouthoffcom Met gebruikmaking van vrije of exclusieve distributie is derhalve sneller en makkelijker een groot aantal verkooppunten te realiseren Tegen deze achtergrond zou het niet verrassend zijn, wanneer nieuwe toetreders uit China of India hiervoor zullen gaan kiezen Gelet op de eerdergenoemde marktaandelen van fabrikanten en importeurs op de aftersalesmarkten zijn de veilige keuzes inzake aftersales beperkt Omdat vermoedelijk niet van de groepsvrijstelling kan worden geprofiteerd ligt een keuze voor vrije distributie of kwalitatieve selectieve distributie voor de hand, nu beiden niet onder het toepassingsgebied van het kartelverbod vallen Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van Houthoff Buruma, waarin een beperking van aansprakelijkheid, de toepasselijkheid van Nederlands recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te 's-gravenhage zijn bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector

Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector Mededinging Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector Mr. M. Kuijper* De Europese Commissie (hierna: Commissie) heeft onlangs een mededeling gepubliceerd over het

Nadere informatie

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel Agenda 1. Introductie mededingingsrecht 2. Verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) a. Horizontale

Nadere informatie

Beleid inzake verticale overeenkomsten

Beleid inzake verticale overeenkomsten Mededingingswet Beleid inzake verticale overeenkomsten Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Beleid inzake verticale overeenkomsten De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: kartels;

Nadere informatie

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht

Nadere informatie

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Mr. S.P.T. Lap* een contract te sluiten. Ik sluit af met een korte conclusie. 46 1. Inleiding Selectieve distributiestelsels; voorheen werden ze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 941 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Mag ik mijn producten vrij verkopen via het internet? Datum 11 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Vragen over de verkoop van nieuwe motorvoertuigen

Vragen over de verkoop van nieuwe motorvoertuigen Vaak gestelde vragen Tijdens de in artikel 10 van Verordening nr. 1400/2002 vastgestelde overgangsperiode 1 heeft de Commissie een aantal vragen ontvangen over de toepassing van de verordening. Vragen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.4.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 102/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 330/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

EUROPEAN CAR SPECIALIST ASSOCIATION Vereniging van merk specialisten

EUROPEAN CAR SPECIALIST ASSOCIATION Vereniging van merk specialisten Europese Commissie Bureau: J 70-01/128 Directoraat-generaal Concurrentie B-1049 Brussel België Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Met verwijzing naar het Evaluatieverslag van de Commissie over de werking van

Nadere informatie

NL 1 NL INHOUDSOPGAVE

NL 1 NL INHOUDSOPGAVE NL NL NL INHOUDSOPGAVE ONTWERP-MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en reparatie van motorvoertuigen en voor de distributie

Nadere informatie

C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010

C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 Bekendmaking van de Commissie Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen

Nadere informatie

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR)

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Mr. M. Knapen* 224 HvJ EU 14 juni 2012, zaak C-158/11, Auto24/JLR, n.n.g, prejudiciële vragen. In dit arrest geeft het Hof van Justitie antwoord

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Economische en Monetaire Commissie. Economische en Monetaire Commissie. Rapporteur: Christoph Werner Konrad

EUROPEES PARLEMENT. Economische en Monetaire Commissie. Economische en Monetaire Commissie. Rapporteur: Christoph Werner Konrad EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Economische en Monetaire Commissie 8 juni 2001 WERKDOCUMENT over de vrijstellingsverordening voor afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen (nr. 1475/95)

Nadere informatie

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n Flexibele verkoop Jurgen van Asten Simone Fijneman 4 april 2012 Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht Opstellen van commerciële contracten Beoordelen overeenkomsten

Nadere informatie

Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming

Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming Herlinde Burez Welk distributiestelsel voor mijn onderneming? 28 maart 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275

Nadere informatie

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, xxx C(20..) yyy definitief Ontwerp VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de

Nadere informatie

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO BEVORDEREN VAN DE CONCURRENTIE EN TEGENGAAN VAN AFSPRAKEN DIE DEZE BEPERKEN Curaçao, oktober 2016 1. INTRODUCTIE Op 29 maart 2016 zag de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Mededinging in de zorg Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Onderwerpen 1.juridisch kader 2.kartelverbod 3.misbruik van machtspositie / aanmerkelijke marktmacht 4.concentratietoezicht 5.voorbeelden uit de

Nadere informatie

VERKLARENDE BROCHURE

VERKLARENDE BROCHURE DISTRIBUTIE EN KLANTENSERVICE VAN MOTORVOERTUIGEN IN DE EUROPESE UNIE VERORDENING (EG) NR. 1400/2002 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2002 1 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 81, LID 3, VAN HET VERDRAG

Nadere informatie

De situatie na de overgangstermijn: DE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN

De situatie na de overgangstermijn: DE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN ALGEMEEN BOVAG 1 reageert hiermee op de consultatie van de Europese Commissie volgend op haar impact analyse van de groepsvrijstellingsverordening voor de motorvoertuigensector (1400/2002) en eveneens

Nadere informatie

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING Monti Regeling Verordening (EG) Nr. 1400/2002 31 juli 2001 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

Nadere informatie

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE Curaçao, 2 oktober 2017 1. UPDATE In oktober 2016 berichtten wij reeds over de Fair Trade Authority

Nadere informatie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 VERORDENING (EU) Nr. 461/2010 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 093 Mededingingsbeleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht Frank VII INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Marktpraktijken en Intellectuele Rechten DEEL I. INLEIDING Afdeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Met ingang van 1 juli 2015 treedt het gewijzigde artikel 2:4 van de CAR in werking. Dit betreft de keten- en antidraaideurbepalingen zoals die met ingang

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Het Gerecht van Eerste Aanleg ( GvEA ) vernietigde

Het Gerecht van Eerste Aanleg ( GvEA ) vernietigde MEDEDINGING Rechtspraak DaimlerChrysler/Commissie Het GvEA verwerpt analyse agentuurovereenkomst Commissie De rol van het merkbaarheidsvereiste bij de analyse van agentuurovereenkomsten nader gedefinieerd

Nadere informatie

De situatie na de overgangstermijn: DE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN

De situatie na de overgangstermijn: DE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN ALGEMEEN BOVAG 1 reageert hiermee op de consultatie van de Europese Commissie volgend op haar impact analyse van de groepsvrijstellingsverordening voor de motorvoertuigensector (1400/2002) en eveneens

Nadere informatie

relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht.

relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht. 266 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/2010 relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht. 792. De Verticale Richtsnoeren (punt 19) suggereren

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente Wijken en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 295 www.vrom.nl Betreft

Nadere informatie

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Een schending van het mededingingsrecht kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet, individuele sancties

Nadere informatie

1. 5 Na deze algemene inleiding volgt hierna een toelichting op (het gebruik van) de model-overeenkomst.

1. 5 Na deze algemene inleiding volgt hierna een toelichting op (het gebruik van) de model-overeenkomst. TOELICHTING BIJ ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN 1 Inleiding 1. 1 Deze model-onderaannemingsovereenkomst is geschreven ten behoeve van overeenkomsten te sluiten door een toegelaten zorginstelling en een

Nadere informatie

Gedragscode mededingingsrecht DEX

Gedragscode mededingingsrecht DEX Gedragscode mededingingsrecht DEX Uitgangspunt Deze gedragscode beschrijft de manier waarop DEX omgaat met de regels van het mededingingsrecht. Hij is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is

Nadere informatie

Partnerschapovereenkomst. Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final

Partnerschapovereenkomst. Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final Partnerschapovereenkomst Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Studievereniging Overflow Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Webshop Studievereniging Overflow Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Webshop Studievereniging Overflow Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat Praktische tips voor handelscontracten 26 maart 2015 John van Schendel advocaat Even voorstellen: John van Schendel, advocaat handelsgeschillen, onderhandelingen, contracten en algemene voorwaarden, civiele

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 juni 2016 Betreft Mededinging en Duurzaamheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 juni 2016 Betreft Mededinging en Duurzaamheid > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Directie en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Insezo B.V.

Algemene voorwaarden Insezo B.V. 1 Algemene voorwaarden Insezo B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op voor het laatst gecorrigeerd en zijn tevens in te zien op www.insezo.com Inhoudsopgave: Art. 1. Toepasselijkheid Art. 2. Aanvulling

Nadere informatie

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties De ondergetekenden: a. De Staat der Nederlanden, gevestigd te s-grevenhage, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Tegen het bestreden besluit heeft M.E. Steneker (hierna: bezwaarmaker) tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 3 augustus 2006.

BESLUIT. 4. Tegen het bestreden besluit heeft M.E. Steneker (hierna: bezwaarmaker) tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 3 augustus 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_277/44 Betreft zaak: B&U-sector / Bouwbedrijf Steneker Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT

HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT 1. Op 1 juni 2010 trad een vernieuwd mededingingsrechtelijk regime voor bepaalde categorieën van verticale overeenkomsten in werking.

Nadere informatie

kan een gebruiker van een dergelijk systeem ook bij stroomuitval zijn dienstverlening voortzetten.

kan een gebruiker van een dergelijk systeem ook bij stroomuitval zijn dienstverlening voortzetten. Ons ACM/DM/2014/206276_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0487.53 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag tot een beschikking in de zin van artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars Marktwerking Als gevolg van de door de overheid gewenste marktwerking in de zorg is de regierol van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Levamentum: de handelsnaam waaronder mevrouw L.A. Troost producten en/of diensten op afstand

Nadere informatie

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600868 Lbr.

Nadere informatie

Overeenkomst Overeenkomst tussen Notaris Zakendesk en Afnemer voor het leveren van offerte-aanvragen.

Overeenkomst Overeenkomst tussen Notaris Zakendesk en Afnemer voor het leveren van offerte-aanvragen. DEFINITIES Notaris Zakendesk Notaris Zakendesk is een geregistreerde handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huisconcepten B.V. gevestigd te (1411 AN) Naarden aan de Energiestraat

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 1053 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 1053 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 augustus 2009 (10.09) (OR. en) 12571/09 ADD 1 RC 12 E T 165 E V 518 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden. vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 271007 / KG ZA 09-750 Vonnis in kort geding van 30 september 2009 in de zaak van [29 automobielbedrijven] eisers, advocaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 707 Nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? In deze brochure kunt u lezen over het kartelverbod dat per 1 september

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2003/203596 Datum Onderwerp Bijlage(n) Interconnectieplicht Voorlopig oordeel inzake interconnectie Het college van de Onafhankelijke Post

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR EUROPESE COMMISSIE VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR 27 augustus 2012 In 2010 heeft de Commissie een nieuwe groepsvrijstellingsverordening

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Arte Suite

Algemene Voorwaarden Arte Suite Algemene Voorwaarden Arte Suite Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koning At

Algemene Voorwaarden Koning At Algemene Voorwaarden Koning At Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming

Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming Vraagstukken uit de praktijk Filip Tuytschaever 28 maart 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Identiteit van de ondernemer... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Eind 2006 heeft het Hof van Justitie van de Europese

Eind 2006 heeft het Hof van Justitie van de Europese M e d e d i n g i n g Rechtspraak De Spaanse federatie van tankstationhouders tegen CEPSA Handelsagent onder het mededingingsrecht vooralsnog geheim agent Mr. H.M. Cornelissen Eind 2006 heeft het Hof van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden consumenten

Algemene Voorwaarden consumenten Algemene Voorwaarden consumenten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie