relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht."

Transcriptie

1 266 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/2010 relevante markt waar de contractproducten of -diensten worden gekocht of verkocht De Verticale Richtsnoeren (punt 19) suggereren dat merkexclusiviteitsbepalingen en na het einde van de overeenkomst geldende niet-concurrentiebedingen kunnen genieten van de groepsvrijstelling op voorwaarde dat de tijdsbeperking van artikel 5 van Verordening 330/2010 wordt nageleefd. Hiermee kwalificeren de Verticale Richtsnoeren deze beperkingen als niet-concurrentiebedingen in de zin van artikel 1, lid 1, d) van Verordening 330/2010. Naar onze mening is dat onjuist omdat niet-concurrentiebedingen alleen beperkingen betreffen die opgelegd worden aan afnemers. Aangezien merkexclusiviteit (zoals hier gedefinieerd) de agent, in zijn hoedanigheid van leverancier van diensten, belet om identieke of soortgelijke diensten te verstrekken aan andere principalen (met name zij die concurreren met de principaal) geldt de zogenaamde merkexclusiviteit als een exclusieve leveringsverplichting voor de agent. Een dergelijke verplichting valt niet onder artikel 5 van Verordening 330/2010 en geniet zonder meer van de groepsvrijstelling. Er moet geen enkele tijdslimiet worden gerespecteerd. 8. Exclusieve levering 793. Aangenomen mag worden dat het concept exclusieve levering in de context van agentuurovereenkomsten verwijst naar een exclusieve agentuur of merkexclusiviteitsbeperking, afhankelijk van het perspectief van waaruit de verplichting wordt benaderd. We kunnen bijgevolg verwijzen naar de bovenstaande bespreking van deze beperkingen. AFDELING 7 Onlineverkoop 1. Inleiding 794. Hierna wordt vooreerst het regime geschetst dat op grond van de vorige groepsvrijstelling, Verordening 2790/99, van toepassing was op onlineverkoop. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van het huidige regime op grond van Verordening 330/2010 en van de Verticale Richtsnoeren. Dit regime bouwt grotendeels voort op de vorige groepsvrijstelling. In dit kader wordt tevens verwezen naar de vele bijdragen met betrekking tot onlineverkoop die de Commissie ontving naar aanleiding van de publieke consultatie voor de herziening van Verordening 2790/99 en van de Verticale Richtsnoeren Voor een overzicht kan ook worden verwezen naar F. AMATO, Internet Sales and the New EU rules on Vertical Restraints, CPI Antitrust Chronicle 6, 2010, en naar A.F. GALARZA en C. GISSLER, The EU review of the vertical restraints policy in the context of internet commerce in C. GHEUR en N. PETIT, Vertical restraints and distribution agreements under EU Competition Law, Brussel, Bruylant 2011,

2 HOOFDSTUK 5 FREQUENTE DISTRIBUTIEFORMULES 267 A. Onlineverkoop onder het regime van Verordening 2790/ De Verticale Richtsnoeren van 2000 bevatten niet veel meer dan de volgende vier basisprincipes voor onlineverkoop: 1. onlinepromotie en onlineverkoop werd in de regel als een vorm van passieve verkoop beschouwd 547. Elke distributeur moest bijgevolg de vrijheid hebben om het internet te gebruiken om producten aan te prijzen of te verkopen. De leverancier kon de promotie of verkoop van zijn producten via het internet niet voorbehouden aan zichzelf nadat hij één of meerdere onafhankelijke distributeurs had aangeduid; 2. als uitzondering op die regel gold dat online promotie en onlineverkoop in exclusieve gebieden van andere distributeurs of aan hun exclusief toegewezen klantengroepen als een vorm van actieve verkoop werden beschouwd; 3. de leverancier kon aan zijn distributeurs kwaliteitsnormen opleggen met betrekking tot het gebruik van het internet, voornamelijk (maar niet uitsluitend) in het geval van selectieve distributie; 4. een totaal verbod op het gebruik van het internet door distributeurs was alleen mogelijk als daartoe een objectieve rechtvaardiging bestaat Wat betreft de scheidingslijn tussen passieve of actieve online promotie en verkoop, stelden de 2000 Verticale Richtsnoeren (punt 51) dat als een klant de website van een distributeur bezocht, de distributeur contacteerde en dat contact leidde tot een verkoop, met inbegrip van levering, dit passieve verkoop was, zelfs voor verkopen buiten het contractgebied. De taal die werd gebruikt op de website of in de communicatie speelde normaal gesproken geen rol in dat opzicht. Omgekeerd werd onlineverkoop beschouwd als actieve verkoop wanneer een website zich in de eerste plaats specifiek richtte op klanten binnen het exclusieve gebied of binnen de exclusieve klantenkring van een andere distributeur. Dat was bijvoorbeeld het geval wanneer de onlineverkoop het gevolg was van het gebruik van banners of links op webpagina s van de aanbieders, die specifiek beschikbaar waren voor exclusieve klantengroepen van een andere distributeur. Ongevraagde s die werden gestuurd naar individuele klanten of specifieke klantengroepen werden ook beschouwd als actieve onlineverkoop. B. Onlineverkoop onder het regime van Verordening 330/ De vier voormelde basisprincipes blijven van toepassing onder het regime van Verordening 330/2010. Dit betekent vooral dat online promotie en verkoop worden verondersteld passieve verkopen te zijn. Als gevolg daarvan blijft elke distributeur, inclusief een lid van een selectief distributiestelsel, vrij om het internet te gebruiken om producten te verkopen en/of daarvoor reclame te maken. De leverancier mag in de regel geen directe of indirecte acties ondernemen om dergelijke promotie of verkoop te beperken. Het gebruik door een distributeur Verticale Richtsnoeren, punt Verticale Richtsnoeren, punt 51.

3 268 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/2010 van zijn eigen website kan niet worden gelijkgesteld met de opening van een nieuw verkooppunt op een andere locatie 549. De mogelijkheid voor een leverancier om een locatieclausule op te leggen en om de opening van een nieuwe vestiging te verbieden (die bestaat voor alle offline distributieformules) is niet van toepassing op onlineverkoop De huidige Verticale Richtsnoeren werken deze algemene principes verder uit op drie verschillende manieren Vooreerst, bevestigen de Verticale Richtsnoeren voor alle distributieformules dat de hierna volgende voorwaarden en/of beperkingen ten aanzien van online promotie en onlineverkoop kunnen worden opgelegd, om de kwaliteit van de distributie te handhaven en meeliftgedrag ( free-riding ) te voorkomen: de uitsluiting van winkels die enkel online werken (zuivere e-commerceplatforms of zogenaamde pure players ): de leverancier kan eisen dat zijn distributeurs één of meer fysieke ( brick and mortar ) verkooppunten heeft en dat hij een bepaalde hoeveelheid producten verkoopt in deze winkels om de doeltreffende werking van deze verkooppunten te waarborgen en schijnverkopen ( sham outlets ) te vermijden 550. Bovendien kan de leverancier de fysieke verkooppunten ondersteunen door middel van een vaste vergoeding 551 ; de verplichting om op de website van de distributeur een aantal links op te nemen naar websites van andere distributeurs en/of de leverancier 552 (bv. om het voor de consument mogelijk te maken om informatie in zijn eigen taal te ontvangen); het opleggen van kwaliteitsnormen voor de internetsite van de distributeur en voor diens gebruik van internetplatforms van derden. Met betrekking tot die laatste voorwaarde heeft de leverancier het recht om te eisen dat het gebruik van de internetsite in overeenstemming is met de normen en voorwaarden die partijen overeenkomen voor het gebruik van het internet (mogelijk in een afzonderlijke overeenkomst). Bijvoorbeeld, de website van een distributeur die loopt via een internetplatform van derden laat de leverancier toe om te eisen dat deze website niet mag worden bezocht via een site die de naam of het logo van het platform van die derde draagt Verticale Richtsnoeren, punt 57. Verticale Richtsnoeren, punt 52(c). De voorwaarde om een of meerdere fysieke winkels te bezitten, kan tijdens de duurtijd van de overeenkomst worden aangepast (bv. omdat de leverancier meer of elders verkooppunten wil openen), behalve indien deze wijzigingen tot doel hebben de onlineverkoop door de distributeurs direct of indirect te beperken. De absolute hoeveelheid van offlineverkopen kan voor elke distributeur afzonderlijk worden vastgesteld, op voorwaarde dat de verschillende behandeling is gebaseerd op objectieve criteria (bv. omvang of locatie). Verticale Richtsnoeren, punt 52(d). 552 Verticale Richtsnoeren, punt 52(a). 553 Verticale Richtsnoeren, punt 54.

4 HOOFDSTUK 5 FREQUENTE DISTRIBUTIEFORMULES Ten tweede werden voor exclusieve distributie enkele richtlijnen toegevoegd met betrekking tot het onderscheid tussen actieve en passieve onlineverkoop: onlineverkopen aan klanten die ervoor kiezen om (automatisch) op de hoogte te worden gehouden door een distributeur (bv. door middel van een periodieke nieuwsbrief) en verkopen via websites van derden die de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen verschillende talen 554, zijn passieve verkopen; onlineverkopen die het gevolg zijn van ongevraagde s, online reclame die specifiek op bepaalde klanten is gericht of specifieke banners op een website van derden, zijn vormen van actieve verkoop. Hetzelfde geldt voor de betaling aan een aanbieder van zoekmachines of van online reclame om reclameboodschappen specifiek aan gebruikers in een bepaald gebied te laten zien Voor exclusieve distributie geven de Verticale Richtsnoeren de volgende voorbeelden van acties van de leverancier die worden gezien als een beperking van de passieve verkoop en daardoor hardcorebeperkingen vormen in de zin van artikel 4, b) van Verordening 330/2010: het verhinderen dat klanten uit een ander gebied de website van een bepaalde distributeur bezoeken of dat dergelijke klanten worden doorgestuurd naar de website van de producent of van een andere distributeur. Het verplichten van de (exclusieve) distributeur om transacties af te breken wanneer uit de kredietkaartgegevens blijkt dat het gaat om een klant wiens adres niet binnen het gebied van de (exclusieve) distributeur valt 556 ; de beperking van het aandeel van de internetverkoop in de totale verkopen van de distributeur (bv. maximum 25% onlineverkoop of minimum 75% offlineverkoop) is eveneens een hardcorebeperking 557. Wat wel mag, zoals gezegd (nr. 799) is dat de leverancier van een distributeur eist dat hij een bepaalde hoeveelheid producten verkoopt in zijn offline winkels. Een bepaald percentage opleggen vormt dus een probleem, een bepaalde absolute hoeveelheid niet; een hogere prijs aanrekenen voor producten die online worden doorverkocht in vergelijking met de producten die offline worden doorverkocht ( dubbele prijsstelling ) 558. Dubbele prijsstelling kan in aanmerking komen voor een individuele vrijstelling op grond van artikel 101, lid 3 VWEU, wanneer de onlineverkoop tot aanzienlijk hogere kosten voor de leverancier leidt dan de offlineverkoop 559 ; Verticale Richtsnoeren, punt 52. Over de taal van de website, zie ook nr Verticale Richtsnoeren, punt Verticale Richtsnoeren, punten 52(a) en (b). 557 Verticale Richtsnoeren, punt 52(c). 558 Verticale Richtsnoeren, punt 52(d). 559 Verticale Richtsnoeren, punt 64. Bv. J.C. GRALL en T. LAMY, Internet et la question du dual pricing, Revue Lamy de la concurrence 25, 2010, 17.

5 270 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/2010 het ondersteunen van offlineverkoop door middel van een variabele vergoeding, waarbij het bedrag verhoogt naargelang de gerealiseerde omzet Ten derde, in het kader van selectieve distributie kan de leverancier criteria opleggen die over het algemeen gelijk zijn aan de criteria die gelden voor offlineverkoop. De Verticale Richtsnoeren (punt 56) stellen daarbij dat dit zodanig moet worden geïnterpreteerd dat de criteria voor online- en offlineverkoop niet identiek moeten zijn, maar dat ze dezelfde doelstellingen moeten nastreven en vergelijkbare resultaten moeten hebben en dat de verschillen tussen de criteria gerechtvaardigd moeten zijn door de verschillende aard van de beide distributiewijzen. De Verticale Richtsnoeren (punt 56) geven de volgende drie voorbeelden van verschillen die gerechtvaardigd kunnen zijn: specifieke kwantitatieve beperkingen op de verkoop van producten aan een individuele eindgebruiker om zo de verkoop aan niet-erkende distributeurs te vermijden, op voorwaarde dat de producten online gemakkelijker beschikbaar zijn dan offline; specifieke leveringsvoorwaarden voor onlineverkoop (bv. haalbare leveringstermijnen die het mogelijk moeten maken voor een leverancier om online distributeurs te verhinderen reclame te maken voor modellen die ze niet in voorraad hebben); en specifieke eisen voor een online after-sales helpdesk, voor de terugbetaling van de kosten van klanten die het product terugsturen en voor de toepassing van veilige betalingssystemen. C. Vragen aangaande onlineverkoop onder het regime van Verordening 330/ De huidige Verticale Richtsnoeren zijn op het punt van de onlineverkoop het resultaat van een uitvoerig debat dat werd gevoerd in de run-up naar de herziening van de groepsvrijstellingsverordening. Een aantal punten kwamen daarbij steeds terug. De belangrijkste daarvan worden hierna besproken. 1. Onlineverkoop en het weerlegbaar vermoeden van passieve verkoop 804. De Commissie hanteert een vermoeden dat onlineverkoop een vorm van passieve verkoop is. Om onlineverkoop te kunnen beperken, moet dat vermoeden worden weerlegd en moet worden aangetoond dat de desbetreffende onlineverkoop een vorm van actieve verkoop is Zoals hoger (nr. 800) reeds gezegd, bevatten de Verticale Richtsnoeren nieuwe richtsnoeren met betrekking tot het onderscheid tussen actieve en passieve onlineverkoop. Die richtsnoeren moeten worden gezien tegen de achtergrond van een nieuwe algemene test die de Commissie heeft toegevoegd aan de Verticale Richtsnoeren (punt 51) betreffende het onderscheid tussen actieve en passieve verkoop, de zogenaamde aantrekkelijke investeringstest ( attractive 560 Verticale Richtsnoeren, punt 52(d).

6 HOOFDSTUK 5 FREQUENTE DISTRIBUTIEFORMULES 271 investment test ). Of reclame of promotie al dan niet een vorm is van actieve of passieve verkoop hangt af van de vraag of het nog steeds aantrekkelijk zou zijn voor de distributeur om reclame of promotie te maken indien klanten in exclusieve gebieden of klantenkringen van andere distributeurs niet langer worden bereikt. Indien dat het geval is, dan gaat het om passieve verkoop. Indien dat niet het geval is, dan gaat het om actieve verkoop. Het is duidelijk dat deze test ruimte laat voor discussie. Hoewel kan worden aangenomen dat de aantrekkelijkheid van de investering in de eerste plaats moet worden beoordeeld in financiële termen, blijft de vraag of een investering al dan niet aantrekkelijk is een subjectieve appreciatie. Het invoeren van zulke subjectieve appreciatie in een discussie die kan leiden tot de kwalificatie van een actie als een hardcorebeperking van de mededinging is niet optimaal. Het laat in ieder geval ruimte voor een leverancier of concurrerende distributeur om de online promotie en onlineverkoop van een andere distributeur in het exclusieve gebied of klantenkring van een andere distributeur in vraag te stellen Wat betreft de taal of talen die een distributeur gebruikt op zijn internetsite, wijken de huidige Verticale Richtsnoeren af van de 2000 Verticale Richtsnoeren. Die laatste stelden dat de taal van de website of de communicatie doorgaans geen rol speelde (punt 51). De huidige Verticale Richtsnoeren gaan ervan uit dat het aanbieden van verschillende taalopties op de website op zichzelf niet het passieve karakter van de onlineverkoop verandert (punt 52). Het beleid van de Commissie inzake taal en onlineverkoop, zowel onder de vorige als de huidige groepsvrijstelling, lijkt contra-intuïtief en druist mogelijk in tegen de test van de aantrekkelijke investering van de Commissie. Waarom zou een exclusieve distributeur in Griekenland investeren in een Poolse taaloptie als hij zich daarmee niet specifiek richt op klanten in Polen en derhalve een vorm van actieve verkoop naar Polen voert? Hoe dan ook, wat de implicaties van de nuancewijziging in de Verticale Richtsnoeren betreft, lijken de huidige Richtsnoeren anders aan te kijken tegen een situatie waarin de distributeur investeert in een aparte website in een andere taal dan de taal van zijn gebied dan tegen een situatie waarin hij alleen een andere taaloptie aanbiedt op zijn website. In het eerste geval zal de Commissie mogelijk van oordeel zijn dat er sprake is van een vorm van actieve verkoop. Vermoedelijk zal de gebruikte taal daarbij een rol spelen (waarbij Engels gemakkelijker zal worden aanvaard dan andere minder gebruikte talen) Het zal in ieder geval altijd verstandig zijn voor diegene die het passieve karakter van onlineverkoop betwist om zich niet gewoonweg te beroepen op de taal van een website, maar om bijkomende indicaties van actieve verkoop te verzamelen, waaronder domeinnamen (.co.uk kan enigszins een vreemde investering zijn voor een exclusieve distributeur in Griekenland) of de landspecifieke inhoud van de website (bv. een Griekse distributeur die een prijslijst in Britse ponden of specifieke nationale telefoonnummers toevoegt). Andere indi-

7 272 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/2010 caties worden vermeld in de Verticale Richtsnoeren en worden hoger (nr. 800) vermeld. 2. De objectieve rechtvaardiging van beperkingen van de passieve verkoop, inclusief onlineverkoop 808. De 2000 Verticale Richtsnoeren (punt 51) stelden dat een absoluut verbod op verkoop via het internet mogelijk was als daartoe een objectieve rechtvaardiging bestond. Het ontwerp voor de huidige Verticale Richtsnoeren (punt 54) luidde als volgt 561 : In een individueel geval kan een absoluut verbod op internet- of catalogusverkoop niet alleen op grond van efficiëntieverbeteringen krachtens artikel [101, lid 3] van het Verdrag te verdedigen zijn, maar bovendien objectief noodzakelijk zijn en buiten het toepassingsgebied van artikel [101, lid 1] van het Verdrag vallen. In dat geval zal een dergelijk verbod niet als een hardcorebeperking worden beschouwd als het de concurrentie die zonder dit verbod zou heersen, niet beperkt gezien de specifieke omstandigheden waarin de overeenkomst van kracht is, zoals wanneer het bedoeld is om een openbaar verbod op de verkoop van gevaarlijke stoffen via internet omwille van de veiligheid of gezondheid na te leven Deze bewoordingen haalden het tot in de huidige Verticale Richtsnoeren (punt 60), zij het in gewijzigde vorm en niet specifiek van toepassing op onlineverkoop. Het kan niettemin worden aangenomen dat zowel offline als onlineverkoop wordt bedoeld. Waar de Verticale Richtsnoeren (punt 61) het mogelijk maken voor een leverancier om passieve verkopen op een nieuwe markt (die hij wil betreden met een bestaand merk) te verbieden gedurende een periode van twee jaar, is dat verbod bijgevolg van toepassing zowel op offline als op onlineverkoop. Die opvatting werd inmiddels bevestigd door de Commissie in de procedure voor het Hof in de zaak Pierre Fabre De zaak Pierre Fabre toont overigens ook aan dat de Commissie een restrictief standpunt inneemt met betrekking tot de objectieve rechtvaardiging van een verbod op onlineverkoop. De Commissie lijkt van mening te zijn dat wanneer de verkoop van de contractproducten niet onderworpen is aan regulering, een objectieve rechtvaardiging voor een hardcorebeperking over het algemeen Het ontwerp van de Verticale Richtsnoeren is beschikbaar op de website van DG CONC. De beschikking van de Commissie van 16 juli 2003 in zaak COMP/37.975, Yamaha, punt 109, beschikbaar op de DG CONC website (uitsluitend in het Engels), bevat een voorbeeld waarbij de Commissie een pleidooi tot objectieve rechtvaardiging verwierp. Yamaha verplichtte zijn distributeurs haar te raadplegen alvorens te exporteren via het internet, en dat om vermeende veiligheidsredenen. De Commissie aanvaardde dat niet (de betrokken producten waren muziekinstrumenten), in het bijzonder niet omdat de verplichte raadpleging alleen bestond voor onlineverkopen en niet voor offlineverkopen. Conclusie van advocaat-generaal Mazak van 3 maart 2011 in de zaak C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, punt 33, nog niet gepubliceerd. Voor een algemene bespreking, zie G. DEMME, Arrêt Pierre Fabre : le caractère anticoncurrentiel des clauses interdisant la vente en ligne, JDE 2011, nº 184,

8 HOOFDSTUK 5 FREQUENTE DISTRIBUTIEFORMULES 273 niet van toepassing zal zijn. De reden hiervoor is dat ondernemingen in principe niet in de plaats kunnen treden van de bevoegde overheden bij het vaststellen en handhaven van vereisten met betrekking tot de veiligheid van producten en de bescherming van de volksgezondheid. Een en ander wordt nog versterkt wanneer andere ondernemingen in een soortgelijke situatie de distributie van hun producten organiseren zonder een verbod op onlineverkoop In Pierre Fabre oordeelt het Hof, in het kader van een selectief distributiestelsel, dat een contractbepaling die vereist dat de verkoop van cosmetica en lichaamsverzorgingsproducten plaatsvindt in een fysieke ruimte waarin een gediplomeerde persoon (een apotheker) aanwezig dient te zijn en die dus de facto onlineverkopen verbiedt, de mededinging beperkt indien deze beperking niet objectief is gerechtvaardigd. Met andere woorden, de groepsvrijstelling is niet van toepassing op een selectieve distributieovereenkomst die een bepaling bevat die de facto het gebruik van het internet als verkoopmethode voor de contractgoederen verbiedt. Een dergelijke overeenkomst komt desgevallend wel in aanmerking voor een individuele vrijstelling onder artikel 101, lid 3 VWEU, mits aan de voorwaarden van die bepaling is voldaan De vereiste om een of meerdere fysieke winkels te hebben ( brick and click of click and mortar ) 812. Volgens het ontwerp van de Verticale Richtsnoeren (punt 54) duidde deze vereiste op de mogelijkheid om van een distributeur te eisen dat hij een fysieke winkel of showroom heeft. In de Verticale Richtsnoeren (nr. 54) werd dit gewijzigd in de vereiste om een of meerdere fysieke winkels of showrooms te hebben. Die verandering is belangrijk omdat ze de mogelijkheid tot free-riding vermindert. Het wordt de leverancier immers toegelaten om een situatie te vermijden waar zijn onlinedistributeurs met een enkele offlinelocatie, waarin ze slechts een minimale hoeveelheid aan producten moeten verkopen, rechtstreeks concurreren met zijn high street offlinedistributeurs die een keten met verschillende winkels uitbaten, met een navenant hoger kostenplaatje De mogelijkheid voor een leverancier om een of meerdere fysieke winkels of showrooms te eisen, impliceert het recht van de leverancier om een locatieclausule op te leggen aan zijn distributeurs met betrekking tot die winkels of showrooms. Een dergelijke locatieclausule is inderdaad algemeen mogelijk op grond van artikel 4 van Verordening 330/ Conclusie van advocaat-generaal Mazak van 3 maart 2011 in de zaak C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, punt 33, nog niet gepubliceerd. Merk op dat de advocaat-generaal het niet eens is met de Commissie. Volgens hem dient het nagestreefde legitieme doel van publiekrechtelijke aard te zijn, dus gericht op de bescherming van een openbaar goed, en verder te reiken dan de bescherming van het imago van de betrokken producten of de wijze waarop een onderneming haar producten aan de man wenst te brengen (punt 35). HvJ 13 oktober 2011, C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, nog niet gepubliceerd.

9 274 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/ Voor selectieve distributie voorzien de Verticale Richtsnoeren (punt 176) in de mogelijkheid om de groepsvrijstellingsverordening in te trekken als de kenmerken van het product geen selectieve distributie of andere criteria vereisen, zoals bijvoorbeeld indien van distributeurs wordt verlangd dat zij een of meer fysieke winkels hebben. Dit voorbeeld stond initieel niet vermeld in het ontwerp van de Verticale Richtsnoeren (punt 172) en werd pas toegevoegd in de definitieve tekst. In het kader van selectieve distributie is het dan ook aangeraden voorzichtig te adviseren met betrekking tot het bezitten van fysieke winkels/ showrooms voor producten die niet van hoge kwaliteit zijn, geen luxe imago hebben of technisch niet hoogwaardig zijn In de praktijk rijst de vraag of de leverancier zijn distributeurs een verplichting kan opleggen dat zij, zowel bij offline als online verkopen, enkel leveren in een fysieke winkel. Die vraag wordt behandeld in de context van de consistentieof equivalentietest, die hieronder besproken wordt (zie verder nr. 819 e.v.). 4. Dubbele prijsstelling voor offline en onlineverkoop vaste vergoeding om de verkoop te steunen 816. Dubbele prijsstelling wordt beschouwd als een hardcorebeperking van de passieve verkoop 567. Leveranciers moeten beseffen dat dit met zich meebrengt dat een distributieovereenkomst met dubbele prijsstelling voor offline en onlineverkoop in haar geheel buiten het toepassingsgebied valt van de groepsvrijstellingsverordening. Voor elke mededingingsbeperking moet bijgevolg worden aangetoond dat die voldoet aan de voorwaarden van artikel 101, lid 3 VWEU. Dubbele prijsstelling is enkel en alleen mogelijk als de onlineverkoop leidt tot aanzienlijk hogere kosten voor de leverancier dan de offlineverkoop Deze interpretatie is mogelijk geïnspireerd op een Nederlandse rechtszaak waarin een arrondissementsrechtbank oordeelde dat ongelijke leveringsvoorwaarden voor kleinhandelaars op het internet onder de groepsvrijstellingsverordening vielen, wanneer die leveringen leiden tot hogere kosten voor de leverancier. De reden voor de ongelijke voorwaarden (verschillende kortingen op de aanbevolen wederverkoopprijs) bestond erin dat kleinhandelaars de producten (merkkeukentoestellen) online verkochten zonder deskundig advies en zonder te zorgen voor de installatie van de toestellen. Dat leidde tot een situatie waarin de leverancier regelmatig advies moest geven over het gebruik en het onderhoud van de toestellen en problemen moest oplossen die te wijten waren aan een gebrekkige installatie. Het leidde met andere woorden tot een situatie met hogere kosten voor de leverancier Meer over de redenen om te opteren voor selectieve distributie met betrekking tot bepaalde categorieën van goederen kan gevonden worden in de rechtspraak geciteerd in Verticale Richtsnoeren, punten Verticale Richtsnoeren, punten 52 en 64. Verticale Richtsnoeren, punt Rechtbank Zutphen 8 augustus 2007, zaak 79005/HA ZA , te consulteren op

10 HOOFDSTUK 5 FREQUENTE DISTRIBUTIEFORMULES In plaats van dubbele prijsstelling die per definitie een hardcorebeperking is, waarbij de leverancier de bewijslast draagt van het vervuld zijn van de voorwaarden van artikel 101, lid 3 VWEU voor alle mededingingsbeperkingen die de overeenkomst bevat bieden de Verticale Richtsnoeren de mogelijkheid voor de leveranciers om een vaste vergoeding te hanteren voor de offlineverkoop van hun producten. 5. De consistentie of equivalentie van de criteria voor offline en onlineverkoop 819. Consistentietest: De Verticale Richtsnoeren (punt 52) stellen dat een leverancier doorgaans niet wordt belet om waarborgen te vragen dat de onlineactiviteit van de distributeur binnen zijn distributiemodel past (zie de punten 54 t/m 56). De leverancier kan dus, ongeacht het distributiesysteem dat hij hanteert, kwaliteitscriteria opleggen op het gebruik van het internet, opdat er consistentie zou zijn tussen de offline en onlineverkoop van zijn distributeurs. De leverancier kan dat doen net zoals hij dat kan voor een winkel, een catalogusverkoop of algemene reclame en promotie (Verticale Richtsnoeren, punt 54) Equivalentietest: Voor selectieve distributie gaan de Verticale Richtsnoeren (punt 56) een stap verder en leggen ze een equivalentietest op. In een selectief distributiestelsel moeten alle erkende distributeurs actief en passief kunnen verkopen aan alle eindgebruikers. Daarom stelt de Commissie dat het opleggen van een verplichting die erkende dealers ervan weerhoudt om het internet te gebruiken, door het opleggen van criteria voor onlineverkoop die niet equivalent zijn aan de criteria opgelegd voor de verkoop via de fysieke winkel, als een hardcorebeperking wordt beschouwd. Deze equivalentietest leverde nogal wat stof voor discussie tijdens de publieke consultatie naar aanleiding van de herziening van het groepsvrijstellingsregime, met als argument dat het vaak niet eenvoudig zal zijn om een dergelijke equivalentie vast te stellen 570. Het is dan ook nuttig om de equivalentietest van naderbij te bekijken Wat betreft de reikwijdte van de equivalentievereiste, stellen de Verticale Richtsnoeren (punt 56) eerst dat het gaat om alle verplichtingen die erkende distributeurs ontmoedigen om het internet te gebruiken. De Commissie vervolgt: Dit betekent niet dat de criteria voor onlineverkoop gelijk moeten zijn aan de criteria voor offlineverkoop, maar dat zij dezelfde doelstellingen en vergelijkbare resultaten moeten hebben en dat het verschil tussen de criteria gerechtvaardigd moet zijn door de verschillende aard van beide distributiewijzen. 570 Zie ook A.F. GALARZA en C. GISSLER, The EU review of the vertical restraints policy in the context of internet commerce in C. GHEUR en N. PETIT, Vertical restraints and distribution agreements under EU Competition Law, Brussel, Bruylant 2011, 178.

11 276 DEEL II DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN BINNEN VERORDENING 330/ Er kan in de eerste plaats worden opgemerkt dat, zelfs indien de Verticale Richtsnoeren verwijzen naar alle verplichtingen, de equivalentietest redelijkerwijs niet kan worden toegepast op onlinecriteria die geen directe equivalent hebben in de offlinewereld (bv. de lay-out van een website, het navigatiegemak). Voor die criteria is onlineverkoop onderworpen aan de algemene regel vermeld in punt 54 van de Verticale Richtsnoeren, namelijk dat de leverancier kwaliteitsnormen mag eisen voor het doorverkopen van zijn producten via het internet De equivalentietest geldt dus alleen voor offlinecriteria die kunnen worden toegepast in de onlinewereld. In dat opzicht is de equivalentietest merkwaardig, in het bijzonder omdat hij aan bod komt in het kader van de hardcorebeperking van passieve verkoop. In die context is de echte vraag niet de vraag naar equivalentie d.w.z. de vraag of de criteria voor onlineverkoop die verkoop meer ontmoedigen dan de criteria opgelegd voor offlineverkoop maar wel of de criteria voor onlineverkoop direct of indirect tot doel hebben om de (passieve) verkoop via het internet te beperken. Als dat zo is, vormen ze een hardcorebeperking en worden ze niet gedekt door de groepsvrijstelling. Dat is zo ongeacht hun equivalentie of niet met de criteria voor offlineverkoop. Als dat niet zo is, vormen ze geen hardcorebeperking en zijn ze toegelaten Dat is vreemd genoeg niet de benadering van de Commissie. De voorbeelden die de Commissie geeft in haar Verticale Richtsnoeren, met name de mogelijkheid voor de leverancier om een online after-sales helpdesk te eisen (punt 56, in fine) of de mogelijkheid van dubbele prijsstelling omdat onlineverkoop tot hogere kosten leidt voor de leverancier op het vlak van klachten en garantieclaims (punt 64), hebben allemaal betrekking op een vergelijking met de criteria voor offlineverkoop eerder dan op een beoordeling an sich van de criteria voor onlineverkoop. Bovendien behandelen ze enkel de dienst-na-verkoop Daarmee laat de Commissie een aantal interessante vragen onbeantwoord. Twee daarvan worden hier besproken Ten eerste, aangezien de Commissie het enkel heeft over dienst-na-verkoop in haar vergelijking tussen offline en onlinecriteria, komen kwesties van dienstverlening voorafgaand aan de verkoop of informatie voorafgaand aan de levering niet aan bod. Ongetwijfeld zou een groot aantal van de klachten na verkoop en garantieclaims kunnen worden vermeden indien een leverancier het recht zou hebben te eisen dat de levering van de producten plaatsvindt in een fysieke winkel, ongeacht of ze online of offline worden verkocht. Levering ter plaatse zorgt voor een fysiek contact met de eindgebruiker en biedt beter de mogelijkheid om informatie mee te geven die noodzakelijk is voor de correcte installatie en/of gebruik van de producten.

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Mag ik mijn producten vrij verkopen via het internet? Datum 11 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET E-COMMERCE?

HOE OMGAAN MET E-COMMERCE? HOE OMGAAN MET E-COMMERCE? CONTRAST SEMINAR 28 maart 2013 JAN BOCKEN OVERVIEW Inleiding en context: enkele cijfers Theoretisch kader Algemeen verbod op internetverkoop Voorwaarden verbonden aan internetverkoop

Nadere informatie

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht. Frank Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht Frank VII INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Marktpraktijken en Intellectuele Rechten DEEL I. INLEIDING Afdeling

Nadere informatie

Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming

Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming Europees distributierecht: uitdagingen voor uw onderneming Vraagstukken uit de praktijk Filip Tuytschaever 28 maart 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast

Nadere informatie

Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming

Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming Europees distributierecht: Uitdagingen voor uw onderneming Herlinde Burez Welk distributiestelsel voor mijn onderneming? 28 maart 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275

Nadere informatie

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel Agenda 1. Introductie mededingingsrecht 2. Verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) a. Horizontale

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.4.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 102/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 330/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden

Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Selectieve distributie: mogelijkheden en onmogelijkheden Mr. S.P.T. Lap* een contract te sluiten. Ik sluit af met een korte conclusie. 46 1. Inleiding Selectieve distributiestelsels; voorheen werden ze

Nadere informatie

Internetverkoop onder het mededingingsrecht

Internetverkoop onder het mededingingsrecht Internetverkoop onder het mededingingsrecht Mr. M.A. de Jong* 16 Internetverkoop is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest in het mededingingsrecht. Verschillende geschillen over producenten

Nadere informatie

Knipperlichten. EU Mededingingsrecht. Filip Tuytschaever 20 februari 2013

Knipperlichten. EU Mededingingsrecht. Filip Tuytschaever 20 februari 2013 2013 Knipperlichten EU Mededingingsrecht Filip Tuytschaever 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Basisbegrippen II.

Nadere informatie

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht

Nadere informatie

73. Mededingingsrechtelijke aspecten van online verkoopbeperkingen selectieve distributiestelsels

73. Mededingingsrechtelijke aspecten van online verkoopbeperkingen selectieve distributiestelsels 73. Mededingingsrechtelijke aspecten van online verkoopbeperkingen in exclusieve en selectieve distributiestelsels MR. R. ELKERBOUT LL.M. Het zal de lezers niet zijn ontgaan; er heeft de laatste jaren

Nadere informatie

HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT

HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT HET VERNIEUWD REGIME VOOR VERTICALE OVEREENKOMSTEN IN HET MEDEDINGINSRECHT 1. Op 1 juni 2010 trad een vernieuwd mededingingsrechtelijk regime voor bepaalde categorieën van verticale overeenkomsten in werking.

Nadere informatie

Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie

Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie Prijszetting door ondernemingen met een machtspositie Sarah Jaques 10 maart 2016 Minervastraat 5, 1930 Zaventem, T +32 (0)2 275 00 75, F +32 (0)2 275 00 70, www.contrast-law.be Prijszetting door ondernemingen

Nadere informatie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie L 129/52 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 VERORDENING (EU) Nr. 461/2010 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

Beleid inzake verticale overeenkomsten

Beleid inzake verticale overeenkomsten Mededingingswet Beleid inzake verticale overeenkomsten Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Beleid inzake verticale overeenkomsten De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: kartels;

Nadere informatie

Verkoop via internet: grenzen vervagen

Verkoop via internet: grenzen vervagen Verkoop via internet: grenzen vervagen Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos De afgelopen jaren is de verkoop van producten via internet sterk gestegen. Internetwinkels schieten als paddenstoelen

Nadere informatie

Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector

Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector Mededinging Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector Mr. M. Kuijper* De Europese Commissie (hierna: Commissie) heeft onlangs een mededeling gepubliceerd over het

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking

NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking NGB Bijeenkomst Verticale samenwerking Annemieke van der Beek Martijn van Bemmel Dinsdag 8 december 2015 Programma Inleiding mededingingsrecht Verticale samenwerking: Agentuur Exclusieve distributie Selectieve

Nadere informatie

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING Monti Regeling Verordening (EG) Nr. 1400/2002 31 juli 2001 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Vertaling C-106/14-1 Datum van indiening: 6 maart 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-106/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

VERKLARENDE BROCHURE

VERKLARENDE BROCHURE DISTRIBUTIE EN KLANTENSERVICE VAN MOTORVOERTUIGEN IN DE EUROPESE UNIE VERORDENING (EG) NR. 1400/2002 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2002 1 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 81, LID 3, VAN HET VERDRAG

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Verticale overeenkomsten en het mededingingsrecht, via zes boeien op weg naar de veilige haven van de Groepsvrijstelling

Verticale overeenkomsten en het mededingingsrecht, via zes boeien op weg naar de veilige haven van de Groepsvrijstelling UIT DE PRAKTIJK Mr. drs. M.W.J. Jongmans* en mr. D.T.A. Noordeloos** Verticale overeenkomsten en het mededingingsrecht, via zes boeien op weg naar de veilige haven van de Groepsvrijstelling 1. INLEIDING

Nadere informatie

De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop?

De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop? De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop? Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos* Ondernemingen zetten hun producten vaak af via een netwerk van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14 Vertaling C-23/14-1 Zaak C-23/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

Vragen over de verkoop van nieuwe motorvoertuigen

Vragen over de verkoop van nieuwe motorvoertuigen Vaak gestelde vragen Tijdens de in artikel 10 van Verordening nr. 1400/2002 vastgestelde overgangsperiode 1 heeft de Commissie een aantal vragen ontvangen over de toepassing van de verordening. Vragen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR)

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR) Mr. M. Knapen* 224 HvJ EU 14 juni 2012, zaak C-158/11, Auto24/JLR, n.n.g, prejudiciële vragen. In dit arrest geeft het Hof van Justitie antwoord

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010

DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010 DE NIEUWE MEDEDINGINGSREGELS VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR PER 1 JUNI 2010 DEALER- EN ERKEND REPARATEURCONTRACTEN BINNEN HET NIEUWE REGELGEVEND KADE 1 INLEIDING Het staat autofabrikanten en -importeurs vrij

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Een schending van het mededingingsrecht kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet, individuele sancties

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPESE COMMISSIE. Richtsnoeren inzake verticale beperkingen. (Voor de EER relevante tekst) (2010/C 130/01) INHOUD I.

(Mededelingen) EUROPESE COMMISSIE. Richtsnoeren inzake verticale beperkingen. (Voor de EER relevante tekst) (2010/C 130/01) INHOUD I. 19.5.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 130/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE Richtsnoeren inzake verticale beperkingen

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren. Verpakkingsverantwoordelijkheid. e-commerce

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren. Verpakkingsverantwoordelijkheid. e-commerce Samen > Goed sorteren > Beter recycleren Verpakkingsverantwoordelijkheid e-commerce Inhoud 1. Scope..........................................3 2. Situering....................................... 4 3. Beoordeling

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij besluit van 28 mei 2002 is de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet afgewezen.

BESLUIT. 2. Bij besluit van 28 mei 2002 is de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn besluit van 28 mei 2002, kenmerk 2036/84,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Signalen internetverkoop

Signalen internetverkoop Signalen internetverkoop Juni 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Samenvatting De NMa heeft op 26 februari 2008 een publieke oproep gedaan om mogelijke mededingingsrechtelijke

Nadere informatie

C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010

C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 C 138/16 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2010 Bekendmaking van de Commissie Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 mei 2010 (17.05) (OR. en) 9776/10 RC 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 mei 2010 (17.05) (OR. en) 9776/10 RC 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 mei 2010 (17.05) (OR. en) 9776/10 RC 1 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, xxx C(20..) yyy definitief Ontwerp VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 1053 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 1053 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 augustus 2009 (10.09) (OR. en) 12571/09 ADD 1 RC 12 E T 165 E V 518 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 16.12.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0171/2012, ingediend door Klaus Träger (Duitse nationaliteit), over verschillende

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/05/2016

Datum van inontvangstneming : 31/05/2016 Datum van inontvangstneming : 31/05/2016 Vertaling C-230/16-1 Zaak C-230/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 25 april 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Frankfurt am

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN

Nadere informatie

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 MH/AB/IG/LC A D V I E S over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ETIKETTERING VAN VOORVERPAKTE VOEDINGSMIDDELEN (bekrachtigd door de Hoge Raad

Nadere informatie

ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk. 24 maart 2016

ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk. 24 maart 2016 ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk 24 maart 2016 In 1996 opgericht, anno 2016: 15 advocaten; Adviseert en staat ondernemers bij in procedures; Distributie- en agentuurrecht zijn o.a. pijlers van

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

NL 1 NL INHOUDSOPGAVE

NL 1 NL INHOUDSOPGAVE NL NL NL INHOUDSOPGAVE ONTWERP-MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en reparatie van motorvoertuigen en voor de distributie

Nadere informatie

Toezicht ACM op verticale afspraken

Toezicht ACM op verticale afspraken Toezicht ACM op verticale afspraken Vanuit welke visie houdt ACM toezicht op afspraken tussen ondernemers en hun leverancier of afnemer (verticale afspraken)? Visiekaart Welke vragen kan ik als ondernemer

Nadere informatie

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Art. 1. Dit Verdrag is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide verdragsluitende Staten. 2 larcier

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

De ontwerp groepsvrijstelling verticale beperkingen een stap vooruit?

De ontwerp groepsvrijstelling verticale beperkingen een stap vooruit? De ontwerp groepsvrijstelling verticale beperkingen een stap vooruit? Mr. H.H.P. Lugard en dr. T. van Dijk* 148 Inleiding Na tien jaar in werking te zijn geweest zal de verordening inzake verticale overeenkomsten,

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 941 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Het Gerecht van Eerste Aanleg ( GvEA ) vernietigde

Het Gerecht van Eerste Aanleg ( GvEA ) vernietigde MEDEDINGING Rechtspraak DaimlerChrysler/Commissie Het GvEA verwerpt analyse agentuurovereenkomst Commissie De rol van het merkbaarheidsvereiste bij de analyse van agentuurovereenkomsten nader gedefinieerd

Nadere informatie

MEDEDINGINGSRECHT SPREKER MR. T. RAATS, ADVOCAAT BARENTSKRANS N.V. 9 SEPTEMBER :00 11:15 UUR

MEDEDINGINGSRECHT SPREKER MR. T. RAATS, ADVOCAAT BARENTSKRANS N.V. 9 SEPTEMBER :00 11:15 UUR MEDEDINGINGSRECHT SPREKER MR. T. RAATS, ADVOCAAT BARENTSKRANS N.V. 9 SEPTEMBER 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. T. Raats VERORDENING (EU) Nr. 330/2010 VAN DE COMMISSIE van 20

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

A D V I E S. over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE ***

A D V I E S. over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE *** Doc. nr. E2:14007C04bis Brussel, 13.11.1997 MH/GVB/LC A D V I E S over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE *** 2 VERANTWOORDING De heer Karel Pinxten,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-330/17-1 Zaak C-330/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 2 juni 2017 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Artikel 101 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie: kritische kijk op distributieafspraken

Artikel 101 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie: kritische kijk op distributieafspraken Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 Artikel 101 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie: kritische kijk op distributieafspraken Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Zaaknummer 1715/ Ontheffingsverzoek Libertel: Mantelovereenkomst

Zaaknummer 1715/ Ontheffingsverzoek Libertel: Mantelovereenkomst Besluit Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet in verband met niet toepasselijkheid

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission De nieuwe gewijzigde EOR richtlijn 2009/38/EU : Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot de onderhandelingen tijdens de periode van omzetting (van 5 juni 2009 tot 5 juni 2011) [vertaald door AC-ABVV]

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 4 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Herziening van de Groepsvrijstellingsverordening een verbetering voor de markt of niet?

Herziening van de Groepsvrijstellingsverordening een verbetering voor de markt of niet? Herziening van de Groepsvrijstellingsverordening en de Richtsnoeren; een verbetering voor de markt of niet? MR. drs. d.p. KuiPeRs en MR. J.i. KoHlen de europese Commissie heeft op 20 februari 2013 een

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers

Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers Prijszetting in de relatie leveranciers - afnemers Praktische kijk Frank Wijckmans 10 maart 2016 Minervastraat 5, 1930 Zaventem, T +32 (0)2 275 00 75, F +32 (0)2 275 00 70, www.contrast-law.be Basisonderscheid

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n Flexibele verkoop Jurgen van Asten Simone Fijneman 4 april 2012 Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht Opstellen van commerciële contracten Beoordelen overeenkomsten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli A D V I E S Nr. 1.564 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 juli 2006 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 12 mei 1998 Nummer: 443/4.B95 Betreft:

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

Uitgangspunten die de apotheker titularis bij de uitbouw van een website steeds goed voor ogen moet houden, zijn:

Uitgangspunten die de apotheker titularis bij de uitbouw van een website steeds goed voor ogen moet houden, zijn: 6. Verkoop van geneesmiddelen via internet Deze bepalingen zijn in werking sinds 9 februari 2009 INFO-FICHE - KB 2009 1. INLEIDING * In het arrest DocMorris van 11 december 2003 oordeelde het Europese

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: 402080 of 402339 tst. 1080 Fax: 404834 E-mail: juridischezaken@yahoo.com Paramaribo, december 2011 Ministerie van

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 707 Nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Olivier Vaes Onderwerp Niet- concurrentie bij franchise- en andere distributieovereenkomsten Datum mei 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie