2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag"

Transcriptie

1 agendapunt H Aan Verenigde Vergadering BEËINDIGING DEELNAME DELFLAND IN HET INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN WESTLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering De afspraken, zoals verwoord in bijgaande Allonge, aan te gaan om daarmee uit het 'Integraal Ontwikkelingsplan Westland' te treden; 2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag van 1,- te verkopen aan de gemeente Westland; 3. Kennis te nemen van het verminderen van het deelnemerspercentage van Delfland in de commanditaire vennootschap van de Ontwikkelingsmaatschappij 'Het Nieuwe Westland' C.V., zoals beschreven in de bijgaande Allonge. Besluit Verenigde Vergadering Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem De afspraken, zoals verwoord in bijgaande Allonge, aan te gaan om daarmee uit het 'Integraal Ontwikkelingsplan Westland' te treden; 2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag van 1,- te verkopen aan de gemeente Westland; 3. Kennis te nemen van het verminderen van het deelnemerspercentage van Delfland in de commanditaire vennootschap van de Ontwikkelingsmaatschappij 'Het Nieuwe Westland' C.V., zoals beschreven in de bijgaande Allonge. Advies Commissie Stedelijk water en watersysteem

2

3 Beëindiging deelname Delfland in het Integraal Ontwikkelingsplan Westland 1. Probleemstelling context Om in samenwerking de wateropgave in het Westland te realiseren, neemt Delfland naar aanleiding van de wateroverlast in 1998 actief deel aan het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW). Dit heeft zich vertaald door sinds 2002 risicodragend deel te nemen aan het publiek private samenwerkingsverband: de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) bestaande uit een Holding met daaronder enige werkmaatschappijen. Aan dit samenwerkingsverband nemen deel: de Provincie Zuid- Holland, de gemeente Westland en Delfland. Eind 2012 heeft Delfland zijn deelname in ONW heroverwogen vanwege de recessie op de woningmarkt met de doorwerking daarvan op de projecten, zowel qua financiering als inhoudelijk. Over de uitkomst van de eerste bestuurlijke gesprekken met de gemeente Westland op dat gebied bent u schriftelijk geïnformeerd op 4 februari 2014, kenmerk Op basis van gevoerde onderhandelingen, ligt het volgende resultaat voor: - Delfland verkoopt voor het symbolische bedrag van 1,- (aandelenkapitaal 4.800), de aandelen in de Holding N.V. aan de gemeente Westland, waardoor het mede-eigendom daarvan en daarmee de deelname daarin wordt beëindigd; - Delfland blijft met een ingelegd kapitaal van circa 0,9 miljoen stille vennoot in de ONW C.V. De Provincie draagt haar aandelen ook voor 1,- over aan de gemeente Westland waarna deze laatste als enig aandeelhouder, de Holding zal opheffen. Het door Delfland ingebrachte kapitaal in de CV wordt na verrekening van winst/verlies, naar verwachting, in 2030 aan Delfland uitgekeerd. De nadere uitwerking hiervan staat beschreven in de bijgevoegde Allonge (bijlage 1b), die na besluitvorming door verenigde vergadering (VV) door de dijkgraaf kan worden ondertekend. 2. Beoogd effect Het college van dijkgraaf en hoogheemraden en de VV informeren over de uitkomst van de onderhandelingen met de gemeente Westland. Besluit van de VV om het samenwerkingsverband IOPW te beëindigen; Uitvoering geven aan het door de VV genomen besluit, door ondertekening van onder andere de Allonge. 3. Kernboodschap Het dagelijks - en algemeen bestuur van Delfland worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderhandelingsresultaat met de gemeente Westland om uit het IOPW te treden. Op basis van deze informatie neemt de VV een besluit om de aandelen van de Holding over te dragen aan de gemeente en daarmee de samenwerking in IOPW-verband te beëindigen

4 4. Historie - eerdere besluitvorming 14 februari 2002, kenmerk 2001/15240: besluit van de VV om te gaan participeren in de PPS-constructie IOPW/ONW. De maximale bijdrage van Delfland in het eigen vermogen bedraagt circa 0,9 miljoen. 2 februari 2006, kenmerk : besluit van de VV om 3 miljoen te gaan investeren in een bergingsgebied van m 3 (project Het Nieuwe Water ); 23 mei 2012, kenmerk : schriftelijk informeren van de VV over de financiële stand van zaken van de ONW en de te ondernemen vervolgstappen. 30 oktober 2012, kenmerk : schriftelijk informeren van de VV over de uitkomst van de uitgevoerde verkenning en deelname van Delfland in de ONW. 5. Regelgeving en Beleid De indertijd aangegane PPS-constructie is in lijn met de in het Waterbeheersplan geformuleerde doelstellingen (realiseren van opgaven in samenwerking met derden). 6. Financiën Holding IOPW N.V. - Aandelenoverdracht Een voorwaarde van de gemeente was dat de aandelenoverdracht in de Holding N.V. voor het symbolische bedrag van 1, plaatsvindt. Dit betreft 480 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel nominaal groot 10, totaal Deze aandelen zijn in 2002 aangekocht. - Rekening courant Na de aandelenoverdracht en verrekening van de kosten voor het opheffen van de Holding resteert naar verwachting nog een bedrag van circa Dit bedrag zal naar rato van deelname (9 %) aan Delfland worden teruggestort (totaal circa 2.610). ONW C.V. - Eigen vermogen Na overdracht van de aandelen in de Holding N.V., is Delfland alleen nog betrokken als stille vennoot in de CV voor circa 0,9 miljoen Dit betekent onder meer dat één keer per jaar de Jaarrekening door de Raad van Vennoten moet worden ondertekend (dijkgraaf). - Afname winst/verlies-percentage in de CV Vanwege het bijstorten van vermogen in de CV door alleen de gemeente Westland en de BNG g.o. vermindert het aandeel van Delfland in de ONW C.V. Deze gewijzigde percentages zijn in de Allonge (bijlage 1a) vastgelegd en acceptabel. Delflands aandeel vermindert omdat de CV meer kapitaal nodig heeft en Delfland geen extra kapitaalstorting wil doen boven het bij aanvang (2002) overeengekomen maximaal in te brengen en inmiddels volledig ingebracht eigen vermogen. Jaarrekening Delfland Vanwege het feit dat Delfland in de CV een bestuurlijk en financieel belang heeft, geldt de CV als verbonden partij en figureert die in de paragraaf verbonden partijen in de Jaarrekening van Delfland. Na opheffen van de resterende B.V./C.V. -constructie van de ONW, naar verwachting in 2030, wordt het door Delfland ingebrachte kapitaal, na verrekening van winst/verlies, aan Delfland teruggestort. 7. Duurzaamheid N.v.t. 8. Organisatorische en personele consequenties De ambtelijke en bestuurlijke inbreng wordt door de aandelenverkoop tot een minimum teruggebracht en betreft alleen nog het ondertekenen van de Jaarrekening ONW C.V. en vermelding in de Jaarrekening van Delfland (verbonden partij)

5 9. OR/GO N.v.t. 10. Risico- en beheersmaatregelen Uitkering is nihil Het risico bestaat dat de ONW de komende jaren forse verliezen maakt of zelfs failliet gaat. Hierdoor loopt Delfland de kans het geld in de CV kwijt te raken. Beheersmaatregel Al bij het besluit tot deelname aan de PPS-constructie in 2002 is het risico op verlies van maximaal 0,9 miljoen door het bestuur van Delfland onderkend en daarom ook tot dat bedrag begrensd. Om dezelfde reden zal Delfland nu niet bijstorten. Deelname in de ONW is niet rechtmatig Deelname in c.q. verdere betrokkenheid van Delfland bij een publiek-private samenwerkingsvorm met als doel projectontwikkeling (waaronder woningbouw), kan eventueel in strijd zijn/komen met enig wettelijk voorschrift. Dit gezien de taakstelling van een waterschap en bijvoorbeeld de Wet FIDO. Beheersmaatregel De rechtmatigheid van deelname van Delfland is door een extern bureau uitvoerig onderzocht. De uitkomst daarvan is dat de deelname/betrokkenheid van Delfland in zowel de bestaande, als in de nieuwe structuur niet onrechtmatig is. Voorgenomen invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen De kans bestaat dat door de (blijvende) deelname van Delfland in de CV, Delfland vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig is. Beheersmaatregel Dit wordt de komende tijd onderzocht waarbij de financiële consequenties voor Delfland in beeld worden gebracht. De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk opnieuw tot onderhandelingen leiden. 11. Communicatie (in- en extern) In de nieuwsbrief van het college wordt de besluitvorming over de aandelenoverdracht IOPW door de Verenigde Vergadering aangekondigd. De gemeente Westland en de provincie worden ambtelijk informeel over het door de VV genomen besluit geïnformeerd. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure - Besluitvorming in de VV van 2 juli 2015 om het samenwerkingsverband te beëindigen door verkoop van de aandelen in de Holding N.V. - Na besluitvorming door de VV wordt de Allonge, de afstandsverklaring en de notariële akte van verkoop en levering van aandelen op naam door de dijkgraaf ondertekend om de afspraken vast te leggen en de aandelenoverdracht te effectueren. 13. Bevoegd orgaan De VV heeft in 2002 besloten deel te nemen in het IOPW. Dat is de reden dat de beslissing om uit te treden door de aandelen te verkopen, thans ook aan de VV wordt voorgelegd 14. Toelichting Achtergrond nieuwe governance Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt en de financiële doorwerking daarvan op de projecten, heeft de ONW vanaf 2012 een gewijzigde projectaanpak doorgevoerd. Daarbij is besloten om de Poelpolder niet meer in zijn geheel te ontpolderen. Hierdoor was het realiseren van m3 boezemwaterberging in het project Waelpark (voorheen Het Nieuwe Water ) niet meer financierbaar. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft Delfland: 1. in een verkenning verdere deelname aan de ONW heroverwogen, met voorliggend voorstel als eindresultaat;

6 2. met de gemeente Westland samengewerkt aan een gebiedsproces voor het alsnog realiseren van een bergingsgebied in het Westland. Over dit proces bent u 10 juni 2014 schriftelijk geïnformeerd, kenmerk (vertrouwelijk). Allonge Een eerste optie van de gemeente Westland was dat de provincie en Delfland het ingelegde vermogen, respectievelijk 1,2 en 0,9 miljoen, bij voorbaat moesten achterlaten. Dit vanwege de extra financiële risico s die de gemeente Westland daardoor zou lopen zoals: verwachte resultaten op de lange termijn, garantiestelling grondbank en bijstorten extra vermogen. Dit bij voorbaat achterlaten van ingelegd vermogen bleek tijdens een overleg in februari 2013 bestuurlijk niet wenselijk en heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente met een nieuw voorstel is gekomen. Hoofdlijn voorstel De Holding N.V. wordt opgeheven. Delfland blijft alleen stille vennoot in de ONW C.V.. Bij opheffen van de constructie in, naar verwachting 2030 keert de ONW het geld ( 0,9 miljoen) aan Delfland uit met verrekening van winst/verlies. Dit winst/verliespercentage is in de Allonge naar beneden bijgesteld. Dit vanwege het feit dat het deelnemerspercentage van Delfland afneemt als gevolg van: a. de garantiestelling voor de grondwaarde door de gemeente ter hoogte van 37,5 miljoen; b. extra kapitaalstorting door de gemeente en BNG g.o. bovenop de in 2002 contractueel overeengekomen storting aan eigen vermogen. Vanuit dit gegeven is de in de Allonge voorgestelde bijstelling acceptabel. Het deelnemerspercentage neemt waardoor zowel de winst- als de verliesverrekening op het ingelegd vermogen wordt gedempt. Voordeel Delfland - de kans is groot dat Delfland een groot deel van het ingelegde geld in 2030 terug krijgt; - De bestuurlijke drukte en ambtelijke inspanning zijn nihil; - Delfland deelt mee in de winst; - Delfland treedt uit met behoud van de relatie. Enig nadeel is dat Delfland (financieel) administratief betrokken partij bij de ONW blijft en risico loopt op het ingelegde vermogen van 0,9 miljoen (verrekening verlies/winst). Proces Voor de te doorlopen stappen en besluitvormingsproces wordt verwezen naar de brief van de secretaris van de Holding IOPW N.V. (bijlage 1). Formeel vindt eerst de aandelenoverdracht in de Holding plaats en wordt vervolgens de structuur aangepast. In dat geval heeft Delfland niets te maken met de voorgestelde structuurwijziging. Wel moet daartoe de Allonge als aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst van 2002 en het addendum van 2006 worden ondertekend. Bestuurswisseling Delfland Verschillende bestuurders van Delfland zijn direct betrokken in de PPS-constructie IOPW/ONW. In verband met de bestuurswisselingen bij Delfland als gevolg van de waterschapsverkiezingen is onderzocht welke consequenties dit heeft voor de vertegenwoordiging van Delfland in de bestaande structuur totdat de nieuwe structuur is ingevoerd. In deze nieuwe structuur is Delfland alleen nog stille vennoot in de ONW C.V. en heeft de dijkgraaf zitting in de Raad van Vennoten; geen wijziging. Op 4 mei jl. heeft het nieuwe college, op basis van de uitkomst van het onderzoek, het volgende besloten. - Vertegenwoordiging van Delfland als aandeelhouder in de AvA (wettelijke regeling) Mevrouw Hilders blijft de stem van Delfland - lees college van dijkgraaf en hoogheemraden- vertolken op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Holding IOPW N.V. totdat de overdracht van de aandelen geeffectueerd is

7 - Portefeuillehouder Mevrouw Bom Lemstra blijft, voor de korte termijn die resteert, bestuurder in de Holding en de BV en handelt in de bestaande structuur van het IOPW de zaken af. Dit is mogelijk vanwege het feit dat deze functies wettelijk op geen enkele wijze afhankelijk zijn van het zijn van bestuurslid van Delfland. Het zijn slechts personele unies. De route is uitgestippeld en de Holding IOPW NV zal naar verwachting geen ingrijpende beslissingen meer nemen anders dan de begeleiding van de opheffing. - Raad van Commissarissen Beheer B.V. De heer Van den Berg blijft, voor de korte termijn die resteert, lid van de Raad van Commissarissen. Ook deze functie is wettelijk op geen enkele wijze afhankelijk van het zijn van bestuurslid van Delfland en slechts een personele unie. Behaalt resultaat Het actief, risicovol participeren in het IOPW en vanaf aanvang betrokken zijn bij de ontwikkeling van projecten heeft er toe bijgedragen dat water meer op de bestuurlijke agenda van het Westland kwam. Doorwerking Allonge op ONW BV en CV De Allonge heeft een doorwerking op de statuten van de ONW BV en de bepalingen van de ONW CV. Opzet was dat deze wijzigingen ook aangeboden zouden worden (zie aanbiedingsbrief), maar deze zijn nog niet gereed. Voor de besluitvorming door de VV zijn deze niet van belang, aangezien Delfland uit het IOPW treedt, de Holding wordt opgeheven en Delfland daarmee geen (indirect) belang meer in de beherend vennoot. Omdat dit een nadere uitwerking van de nu voorliggende Allonge is zal dit alleen ter besluitvorming aan ons college worden voorgelegd en wordt de VV hierover geïnformeerd. Geen aansprakelijkheid Delfland Juridisch Na de verkoop door Delfland van de aandelen in de Holding IOPW N.V. -verder de Holdingaan de gemeente Westland, heeft Delfland geen juridische verhouding meer met de Holding. Als er al zogenaamde lijken uit de kast komen bij de Holding, dan is dat een probleem van de Holding zelf, een aparte rechtspersoon. De gemeente Westland staat hier geheel en al buiten. Problemen zijn overigens niet te verwachten mede gelet op accountantsverklaring die is afgegeven voor de Jaarrekening 2014 en voorgaande jaren. Het enige risico dat Delfland ooit met betrekking tot de Holding heeft gelopen, is dat de Holding failliet zou gaan waarmee de aandelen waardeloos zouden zijn geworden. Nadere toelichting Ook na de overdracht van de aandelen staat het de gemeente Westland altijd vrij om met terugwerkende kracht nog een moreel beroep te doen op Delfland voor bijvoorbeeld oude rekeningen. Delfland is niet verplicht daar op in te gaan omdat door de verkoop er geen juridische verhouding meer is met de Holding. Dit staat geheel los van de storting aan eigen vermogen in de c.v. ter hoogte van waarover door de VV in 2002 besluitvorming heeft plaatsgevonden. Bij die besluitvorming is ook het maximale financiële risico van onderkend, voortvloeiende uit het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst van Daarbij is overeengekomen dat betrokken partijen maximaal 20 miljoen zouden storten. De kosten voor het uitvoeren van extra werken, zoals een aanvullende waterberging, komen voor rekening van de desbetreffende partij. Zo is door de VV in 2006 voor de beoogde berging in de Poelpolder een bedrag van 3 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag maakt overigens geen onderdeel meer uit van de meerjarenraming van Delfland. 15. Bijlagen Bijlage 1 : Brief bestuur Holding IOPW Proces en planning opheffing Holding IOPW N.V. Bijlage 1a: Allonge Bijlage 1b: Concept akten van aandelenoverdracht Bijlage 1c: Schriftelijk toestemming overdracht aandelen door aandeelhouders van de Holding (afstandsverklaring)

8 Beëindiging deelname Delfland in het Integraal Ontwikkelingsplan Westland Kenmerk VV : Vergaderdatum : 2 juli 2015 Beleidsveld : Samenwerking met derden Agendapunt : H.12 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 26 mei 2015, kenmerk 41200; gelezen het positieve advies van de commissie Stedelijk Water en Watersysteem; overwegende dat: - de beoogde doelstellingen van Delfland bij het aangaan van de overeenkomst in 2002 zijn bereikt binnen de projecten die door de ONW tot ontwikkeling zijn gebracht; - de ONW vanaf 2012 voor de nog te ontwikkelen projecten een gewijzigde projectaanpak doorvoert; - het voor de nog te ontwikkelen projecten niet noodzakelijk en voor Delfland wenselijk is om het samenwerkingsverband voort te zetten, dit mede gezien het feit dat de belangen van Delfland voor deze projecten inmiddels op een andere wijze geborgd zijn, waaronder het Waelpark; Gelet op: artikel 77 van de Waterschapswet Besluit: I. de aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag van 1,- te verkopen aan de gemeente Westland; II. kennis te nemen van het verminderen van het deelnemerspercentage van Delfland in de commanditaire vennootschap van de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V., zoals beschreven in de bijgaande Allonge. Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2015 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma

9

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.a.3 917448 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Stoppen of doorgaan Een analyse van de financiële en bestuurlijke risico s betreffende verbonden partijen van de gemeente Schiedam 1 Colofon De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie Colofon Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden De heer mr. P.M.B. Schrijvers (voorzitter) De heer ir. N. op de Laak De heer drs. R.G.L. Peeters RA Raadsleden Mevrouw A.P.H. Waajen-Crins Mevrouw

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie