Jaarverslag nv Monumenten Fonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 nv Monumenten Fonds Brabant

2 Op Brabant moeten we zuinig zijn (Voorpagina: Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs)

3 Inhoudsopgave Bestuur en toezicht Missie Preadvies van de Raad van Commissarissen Verslag van de directie Bezit en acquisitie N.V. Monumenten Fonds Brabant Financieel jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening Financieel jaarverslag Enkelvoudige jaarrekening Accountantsverklaring N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

4 Bestuur en toezicht Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2012 K.W.Th. van Soest voorzitter dr. J.C. Dona lid, vice-voorzitter W.C. van Breda lid H.A.G.M. Withagen lid Directie mr. ing. P. Stutvoet Accountant ABAB Accountants B.V., Tilburg Missie N.V. Monumenten Fonds Brabant wil professioneel en risicodragend bijdragen aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door rijksmonumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord te herbestemmen. Werkterrein N.V. Monumenten Fonds Brabant kan zich niet uitsluitend richten op incourante en lastige monumenten. Voor een evenwichtige en financieel gezonde portefeuille wordt ook verwerving van meer rendabele objecten nagestreefd. In de statuten is als werkgebied Zuid-Nederland vermeld. Doelstelling N.V. Monumenten Fonds Brabant heeft als doelstelling het verwerven, herbestemmen, restaureren en beheren van registergoederen, in het bijzonder rijksmonumenten op grond van de Monumentenwet 1988, dan wel gemeentelijke monumenten of andere monumentale gebouwen. Een duurzame herbestemming wordt nagestreefd voor kunst, cultuur of recreatie, maar ook als horeca- of bedrijfsruimte of als woonruimte. Hiermee wordt bijgedragen aan behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld. 4 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

5 Preadvies van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders Ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de statuten bieden wij u hierbij aan de door de directie opgemaakte jaarrekening 2012 en het jaarverslag van N.V. Monumenten Fonds Brabant. Deze zijn besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in haar vergadering van 15 mei De jaarrekening wordt vergezeld van een accountantsverklaring. Daaruit blijkt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap per 31 december 2012 en van het resultaat over De jaarrekening voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten. De Raad van Commissarissen stelt voor aan de aandeelhouders: ~ De jaarrekening over het jaar 2012 vast te stellen; ~ Décharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer; ~ Décharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. Samenstelling van de Raad De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de afzonderlijke leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de vennootschap zonder bezoldiging. Personeelsopties zijn niet aan de orde, noch voor de commissarissen, noch voor de directie. Geen der commissarissen heeft aandelen in de vennootschap. Dit geldt eveneens voor de directie. De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan corporate governance en handelt conform de Code Tabaksblat. Toezicht en besluitvorming In het verslagjaar 2012 vergaderde de Raad van Commissarissen zes maal. Besluitvorming vond plaats inzake verwerving, restauratieen onderhoudsbeleid, de jaarstukken 2012, de begroting 2013, alsmede de tussentijdse financiële rapportages. De Raad spreekt haar waardering uit naar directie en medewerkers voor hun bijdrage aan het instandhouden middels herbestemming van het monumentale erfgoed in Noord-Brabant. Benoeming van leden van de Raad Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur is per 1 juli 2012 afgetreden de heer H. Lerou. Ch. C.M. de Mooij trad per 1 juli 2012 terug om persoonlijke redenen. Nieuwbenoemd per 1 juli 2012 zijn de heren W.C. van Breda en H.A.G.M. Withagen. De RvC zal in de toekomst bestaan uit ten hoogste vijf leden. Namens de Raad van Commissarissen, K.W.Th. van Soest Voorzitter s-hertogenbosch, 15 mei 2013 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

6 Jaarverslag van de directie 1. Doelstelling Monumenten die hun oorspronkelijke functie verliezen worden bedreigd in hun voortbestaan. Vanwege de hoge instandhoudingskosten worden deze niet door de markt opgepakt; het is ook niet eenvoudig er een rendabele (her) bestemming aan te geven. Om dit laatste op een professionele manier én op een grotere schaal te kunnen realiseren, werd op 18 december 2002 N.V. Monumenten Fonds Brabant (MFB) opgericht. Motivering van de oprichting In de provincie Noord-Brabant bevinden zich thans meer dan waardevolle monumentale objecten, waaronder ruim rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een groot aantal waardevolle gebouwen zonder formele status. Tezamen vormen zij het gebouwde cultuurhistorische erfgoed van de provincie Noord-Brabant. Monumenten maken de geschiedenis zichtbaar, voelbaar en zijn van groot belang voor de dagelijkse leefomgeving. Monumenten geven de stad en het landschap hun identiteit. Met name door functieverlies is de toekomst van monumenten zorgwekkend. Het is van het grootste belang een passende herbestemming te vinden die de kosten van instandhouding genereert. Een lastige maar uitdagende opgave! 2. Algemeen De exploitatie van commercieel vastgoed ondervond in 2012, meer nog dan in de jaren ervoor en net als andere sectoren, de invloed en de gevolgen van het economische klimaat. Niettemin blijkt monumentaal vastgoed nog steeds aantrekkelijk voor ondernemers. 92% van de verhuurbare oppervlakte in onze monumenten is verhuurd. Het resultaat vóór herwaarderingen en belastingen is positief. De waarde van het bezit nam door herwaarderingen met af. Een in de gehele vastgoedbranche gesignaleerd gegeven. 3. Aandeelhouders Per 31 december 2012 zijn aandeelhouder van MFB: ~ Stichting Monumenten Fonds Brabant; ~ F. van Lanschot Bankiers N.V.; ~ Gemeente Roosendaal; ~ Gemeente Tilburg; ~ Gemeente Veghel; ~ CZ verzekeringen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt , verdeeld in 300 gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen van elk nominaal. 4. Acquisitie en portefeuille De huidige economische omstandigheden bieden kansen, maar financiering van acquisities wordt bemoeilijkt door de eisen die de banken aan het verstrekken van leningen verbinden. Acquisitie is een langdurig proces. Het traject van prospectsituatie (verkennende gesprekken) tot acquisitiefase (intentie- en koopovereenkomst) en acquisitie vergt een lange adem. Het aantal leads en prospects is inmiddels aanzienlijk. Gestreefd wordt naar acquisities die bijdragen aan een evenwichtige opbouw van de vastgoedportefeuille. Managementondersteuning en advisering, exploitatie van onze knowhow, neemt nog steeds in omvang toe. Het in opdracht van derden uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en projectmanagement dragen substantieel bij aan het resultaat. Ook wordt door MFB incidenteel kosteloos advies verstrekt of opgetreden als onbezoldigd adviseur. De waarde van het bezit bedraagt ultimo ,8 miljoen (2011: 11,9 miljoen). Waardering van het vastgoedbezit geschiedt tegen actuele waarde. 6 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

7 Portefeuille ultimo 2012 ~ Breda, Annastede ~ Drimmelen, raadhuis te Made ~ Eindhoven, bakhuis ~ s-hertogenbosch, 2 woningen P. de Gekstraatje ~ s-hertogenbosch, Lutherse kerk ~ s-hertogenbosch, 3 woningen Putgang ~ Heusden, boerderij De Fellenoord ~ Oss, kerk te Dennenburg ~ Oss, kerk te Dieden ~ Roosendaal, St. Jan ~ Valkenswaard, Carolus ~ Veghel, Broederkapel ~ Vught, kasteel Maurick ~ Werkendam, kasteel Dussen Totaal verhuurbaar vloeroppervlak: m². Nadrukkelijk wordt ook gezocht naar mogelijkheden om met lokale financiers op lokaal niveau een monument te redden. Zeker met het oog op het behalen van rendement, maar gebaseerd op de affiniteit met het pand. Het gevoel mede-eigenaar te zijn van een monument dat dankzij het beschikbaar gestelde kapitaal van de ondergang is gered. Daarnaast zal worden bezien of objecten kunnen worden geherfinancierd of worden ondergebracht in een beleggingsproduct. Participatie door aandeelhouders blijft van het grootste belang. Aandelen Iedereen kan participeren in MFB; ~ middels aandelen, of ~ certificaten van aandelen. 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Behoud en ontwikkeling van monumenten is in de basis al duurzaam. MFB houdt bij herbestemming rekening met de gevolgen van haar beslissingen op natuur en milieu. Binnen de intrinsieke beperkingen van het monument wordt gezocht naar passend materiaalgebruik en energiebesparende maatregelen. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met flora en fauna. In diverse objecten is de aanwezigheid van vleermuizen en vogels gewaarborgd. Ook restauratieopleidingstrajecten en de mogelijkheid om onze panden te bezoeken maken deel uit van onze kijk op zowel durability als sustainability. 6. Subsidiëring en financiering Onze aanvragen in 2012 in het kader van de instandhoudingsregeling van monumenten zijn gehonoreerd. De Provincie gaat de komende bestuursperiode 61,5 miljoen investeren in grootschalige cultuurcomplexen. MFB kan daarbij op verschillende wijze een bijdrage leveren. Nieuwe initiatieven zullen op andere wijzen dan voorheen moeten worden gefinancierd. Daarbij tekenen zich een aantal interessante perspectieven af. Wij zijn geaccrediteerd door de BNG. BNG is bereid te financieren onder voorwaarde van een gemeentegarantie. Het NRF heeft in 2012 de beschikking gekregen over 20 miljoen voor het verstrekken van Restauratiefonds-hypotheken; een laagrentende lening voor restauratie. Het beleid van directie en Raad van Commissarissen is gericht op het uitkeren van ten hoogste 5% dividend. Uitkering is slechts mogelijk uit de vrije reserves. 7. Personeel en Organisatie In het verslagjaar 2012 deden zich enkele wijzigingen voor, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en vertrek op eigen verzoek. Per 1 oktober is een medewerker in dienst getreden met een parttime overeenkomst voor bepaalde tijd. Voor 2013 wordt geen personele uitbreiding voorzien. De organisatie van MFB is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van haar dochterondernemingen. In dienst per ultimo (3,7 fte) In dienst Uit dienst In dienst per ultimo (3,0 fte.) Het ziekteverzuim bedroeg in 2012: 0,3% (2011: 0,3%) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

8 Organisatie Landgoed Kasteel Maurick B.V. is een 100% dochter van N.V. Monumenten Fonds Brabant. Landgoed Brabant B.V. is eveneens een 100% dochter van N.V. Monumenten Fonds Brabant. Thans zijn daar nog geen monumenten in ondergebracht. 8. Werkvoorraad De Stichting Schoorsteen Nedalco waarvoor MFB de administratie voert heeft de restauratie van de schoorsteen medio 2012 afgerond. Het stalen kunstwerk op de top wordt s avonds verlicht. Tijdens de Prolight & Sound, de internationale beurs voor evenementtechnologie in Frankfurt, reikte het Italiaanse DTS Lighting de Excellence Awards uit aan dit bijzondere verlichtingsproject. Aan al onze panden wordt volgens een meerjarenonderhoudsprogramma onderhoud verricht en waar nodig werkzaamheden uitgevoerd om de verhuurbaarheid te verbeteren. 9. Tot slot Zorgvuldig en efficiënt beheer heeft onze volledige aandacht, maar waar mogelijk zal worden ingezet op groei van bezit en omzet. Door de economisch minder gunstige omstandigheden is financiering van initiatieven en het aantrekken van het daarvoor benodigde kapitaal een bijzondere opgave. Financiering van de groei heeft prioriteit evenals een kritische selectie van in de portefeuille passende monumenten; daarop zal de focus komen te liggen. Belangrijke pijler is inmiddels de exploitatie van kennis die bijdraagt aan de mogelijkheid om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen die ook ruimte biedt voor acquisitie, restauratie en herbestemming van minder rendabele monumenten. Vught, 15 mei 2013 mr. ing. P. (Peter) Stutvoet Directeur 8 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

9 Financieel jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening 2012 Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de geconsolideerde balans en de winst- en verliesrekening (Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

10 Balans per 31 december 2012 geconsolideerd (na bestemming resultaat) Actief Toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: Gebouwen Verbouwingen Inventaris Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

11 Balans per 31 december 2012 geconsolideerd (na bestemming resultaat) Passief Toelichting Groepsvermogen * Voorzieningen Voor groot onderhoud en milieukosten Voor latente belastingen Langlopende schulden Achtergestelde leningen * Leningen Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva *Het garantievermogen bedraagt (2011: ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

12 Winst- en verliesrekening over geconsolideerd Toelichting Exploitatie gebouwen Niet-gerealiseerde waardeverandering Materiële vaste activa ( ) Overige bedrijfsopbrengsten ( ) Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Afschrijving op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der kosten ( ) Rentebaten en - lasten 11 ( ) ( ) Exploitatieresultaat ( ) Vennootschapsbelasting Exploitatieresultaat na belasting ( ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

13 Toelichting op de geconsolideerde balans en de winst- en verliesrekening Algemeen N.V. Monumenten Fonds Brabant, statutair gevestigd te s-hertogenbosch, verwerft, restaureert, herbestemt en exploiteert rijksmonumenten met het doel deze duurzaam te behouden. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden, m.u.v. huren en servicekosten, toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de consolidatie van de jaarrekening In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van N.V. Monumenten Fonds Brabant en haar dochtermaatschappijen: ~ Landgoed Brabant B.V. te Vught (100%) ~ Landgoed Kasteel Maurick B.V. te Vught (100%). De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen worden volledig opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen Vorderingen hebben een looptijd van ten hoogste één jaar en worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid welke individueel worden bepaald. Voorzieningen De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Doordat de gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarden vinden geen dotaties aan de voorziening groot onderhoud meer plaats. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Exploitatie gebouwen De exploitatiekosten betreffen kosten welke direct verband houden met de exploitatie van het gebouw. De exploitatieopbrengsten bestaan uit huur welke jaarlijks wordt geïndexeerd, servicekosten en overige opbrengsten. Niet-gerealiseerde waardeverandering materiële vaste activa De niet-gerealiseerde waardeverandering mat. vaste activa betreft het saldo van de her- en afwaarderingen van de actuele waarde van de gebouwen welke zijn opgenomen als materiële vaste activa. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa Gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De taxatiewaarde is bepaald door een externe taxateur. De overige materiële vaste activa (inventaris en verbouwing van panden welke niet in eigendom zijn) worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Dit m.u.v. de inventaris van de St. Jan, deze is opgenomen op basis van een getaxeerde waarde. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, Vennootschapsbelasting Op 17 september 2007 is door de Minister van Financiën aan N.V. Monumenten Fonds Brabant vrijstelling van vennootschapsbelasting verleend op grond van artikel 5 lid 1 sub d Wet Vennootschapsbelasting. Dit wetsartikel is op 1 januari 2008 vervallen met als gevolg dat de vennootschap per 1 januari 2008 belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. Voor 2011 is er sprake van een negatief belastbaar resultaat. Er is geen belastingvordering opgenomen, mogelijk wordt het compensabel verlies in de komende jaren benut. N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

14 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans Materiële vaste activa Gebouwen: Gebouwen in eigendom: Boekwaarde panden per 1 januari (actuele waarde) Overname panden Stichting Monumenten Fonds Brabant Investeringen - Desinvesteringen (904) Afwaardering ( ) Herwaardering Boekwaarde gebouwen per 31 december Verbouwingen (Kasteel Dussen) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen (20.640) Boekwaarde per 31 december Kasteel Dussen: Grondeigenaar van Kasteel Dussen is de gemeente Werkendam. N.V. Monumenten Fonds Brabant is erfpachter voor een periode van tien jaar, eindigend op 31 augustus N.V. Monumenten Fonds Brabant heeft het voorkeursrecht van koop van het erfpachtrecht. De koopprijs van het erfpachtrecht zal 1 zijn, tenzij anders wordt overeengekomen. 2. Inventaris: Stand per 1 januari Investeringen Afschrijvingen (60.130) Stand per 31 december Van de afschrijving 2012 is opgenomen in het exploitatieresultaat voor de verhuurde panden. De overige afschrijvingen van 392 zijn opgenomen in de overige bedrijfskosten wegens eigen gebruik. Afschrijvingspercentage: N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

15 Eigen vermogen Zie voor een toelichting op het eigen vermogen de enkelvoudige jaarrekening. Voorzieningen Voor groot onderhoud en milieukosten: Saldo per 1 januari Kasteel Dussen Saldo per 1 januari Kasteel Maurick Dotatie boekjaar Af: Onderhoudskosten boekjaar Kasteel Dussen (16.382) (9.551) Af: Onderhoudskosten boekjaar Kasteel Maurick - (24.523) Saldo per 31 december Op basis van onderhoudsplannen worden voorziening gevormd voor groot onderhoud. Door het waarderen van de panden op actuele waarde vindt er geen dotatie meer plaats aan de onderhoudsvoorziening Voor latente belastingen: Saldo per 1 januari Dotatie boekjaar - - Vrijval boekjaar (3.358) (3.358) Saldo per 31 december Voorziening is gevormd voor de belastingverplichting die rust op de herwaardering van de inventaris van de St. Jan te Roosendaal. De voorziening valt vrij naarmate er wordt afgeschreven op de herwaardering. Voor de herwaardering op gebouwen is geen voorziening gevormd aangezien er vanuit wordt gegaan dat verkoop of afschrijven van de panden niet plaatsvindt. Daardoor is de contante waarde van de verplichting op nihil te stellen. N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

16 Langlopende schulden Achtergestelde leningen: Provincie Noord-Brabant Gemeente Roosendaal Gemeente Tilburg Gemeente Veghel Onderlinge waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeringsgroep te Tilburg De leningen dienen uiterlijk op 1 januari 2043 te worden afgelost; rente 5%. De leningen zijn opeisbaar met een opzegtermijn van twee jaar. De schuldeiser heeft het recht de verstrekte lening geheel of gedeeltelijk te converteren in aandelen met instemming van de Raad van Commissarissen. De Gemeente Tilburg heeft in 2009 een achtergestelde lening verstrekt van die uiterlijk op 1 januari 2040 dient te worden afgelost Leningen: Nationaal Restauratie Fonds Camere Nationaal Restauratie Fonds Putgang Nationaal Restauratie Fonds Broederkapel Hypothecaire lening Rabobank Maurick Hypothecaire lening Rabobank Annastede Hypothecaire lening SNS Raadhuis Made ~ Restauratiefonds hypotheek, nominaal groot Rente: 1,2%. Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op het pand Camere te s-hertogenbosch. ~ Restauratiefonds hypotheek, nominaal groot Rente: 1,5%. Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Putgang 6 en 10 te s-hertogenbosch. ~ Restauratiefonds hypotheek, nominaal groot Rente: 1,5%. Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Broederkapel te Veghel. ~ Hypothecaire lening Rabobank, groot Rente: 5,35%, rentevast periode tot 1 juli Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Kasteel Maurick te Vught. Aflossingsvrij. ~ Hypothecaire lening Rabobank, nominaal groot Rente: 6,1%, rentevaste periode tot 3 april Looptijd: driehonderd maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Annastede. Aflossing opgeschort tot 01 mei ~ Hypothecaire lening SNS Property Finance, nominaal groot Rente 5,5%, rentevaste periode tot 01 december Looptijd 60 maanden. Zekerheid: Rechte van eerste hypotheek op voormalig Raadhuis Made. ~ Het deel van de totale leningen dat een looptijd langer dan 5 jaar heeft bedraagt N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

17 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva: Aflossingsverplichting * Waarborgsommen Nog te betalen kosten Nog te betalen rente Vooruit ontvangen subsidie Overige schulden * Aflossingsverplichting De aflossingsverplichting ultimo 2012 betreft de aflossing van de leningen die in 2013 plaats zullen vinden. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ~ Voor de huur van kantoorruimte in het kantoorgebouw Sparrendaalseweg 5 te Vught is een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van deze overeenkomst is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. ~ Op basis van afgesloten huurovereenkomsten bedraagt de totaalsom huren voor het jaar N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

18 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening Exploitatie gebouwen: Huuropbrengsten Servicekosten Overige opbrengsten Af: exploitatiekosten Bruto marge Afschrijvingen: Afschrijving inventaris kantoor Overige bedrijfskosten: Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Projectontwikkelingskosten - - BTW St. Annastede ivm herzieningsregeling Totaal overige bedrijfskosten Rentebaten en lasten: Rentebaten - - Rentelasten Per saldo rentelasten Overige toelichting Werknemers In het verslagjaar waren vijf personen werkzaam bij de vennootschappen (2011: vijf ). 18 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

19 Financieel jaarverslag Enkelvoudige jaarrekening 2012 Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige balans en de winst- en verliesrekening (Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

20 Balans per 31 december enkelvoudig (na bestemming resultaat) Actief Toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: Gebouwen Verbouwingen Activa in bewerking - - Inventaris Financiële vaste activa: Deelneming Landgoed Kasteel Maurick B.V Deelneming Landgoed Brabant B.V Lening u/g Landgoed Kasteel Maurick B.V Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Rekening-courant groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

21 Balans per 31 december enkelvoudig (na bestemming resultaat) Passief Toelichting Eigen vermogen * Geplaatst kapitaal Herwaarderingsreserve panden Herwaarderingsreserve inventaris Herwaarderingsreserve deelneming Overige reserves 18 ( ) ( ) Voorzieningen Voor groot onderhoud Voor latente belastingen Langlopende schulden Achtergestelde leningen * Nationaal Restauratie Fonds Camere Nationaal Restauratie Fonds Putgang Nationaal Restauratie Fonds Broederkapel Hyp. lening Rabobank Annastede Hyp. lening SNS Raadhuis Made Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premie sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva *Het garantievermogen bedraagt (2011: ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

22 Winst- en verliesrekening over enkelvoudig Toelichting Exploitatie gebouwen Niet-gerealiseerde waardeverandering MvA Overige opbrengsten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Afschrijving op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der kosten Rentebaten en - lasten ( ) ( ) Exploitatieresultaat (56.175) Vennootschapsbelasting Resultaat uit deelnemingen: Landgoed Kasteel Maurick B.V. ( ) Landgoed Brabant B.V ( ) Exploitatieresultaat ( ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

23 Toelichting op de enkelvoudige balans en de winst- en verliesrekening Algemeen Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening evenals voor de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling en voor de toelichting op de onderscheiden activa, passiva en resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voor zover hieronder niet anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 B.W. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde. Deze waarde wordt berekend op basis van dezelfde grondslagen die NV Monumenten Fonds Brabant hanteert bij de waardering en resultaatbepaling. Met dien verstande dat deelnemingen niet lager dan nihil gewaardeerd worden. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Financiële vaste activa Landgoed kasteel Landgoed 12. Deelnemingen Maurick BV Brabant BV Stand per 1 januari Aandeel in resultaat boekjaar Afboeking op rekening courant Stand per 31 december Vlottende activa Rekening-courant groepsmaatschappijen: Rekening-courant Landgoed Kasteel Maurick B.V Afboeking neg. waarde deelneming Landgoed Kasteel Maurick B.V. ( ) - Rekening-courant Landgoed Brabant B.V De rente bedraagt 4%. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossing en zekerheden. Eigen vermogen 14. Geplaatst kapitaal: Aandeelhouders zijn: ~ Stichting Monumenten Fonds Brabant te s-hertogenbosch ~ F. Van Lanschot Bankiers N.V. te s-hertogenbosch ~ Gemeente Roosendaal ~ Gemeente Tilburg ~ Gemeente Veghel ~ Onderlinge waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraargroep te Tilburg N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie