Jaarverslag nv Monumenten Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 nv Monumenten Fonds Brabant

2 Op Brabant moeten we zuinig zijn (Voorpagina: Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs)

3 Inhoudsopgave Bestuur en toezicht Missie Preadvies van de Raad van Commissarissen Verslag van de directie Bezit en acquisitie N.V. Monumenten Fonds Brabant Financieel jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening Financieel jaarverslag Enkelvoudige jaarrekening Accountantsverklaring N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

4 Bestuur en toezicht Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2012 K.W.Th. van Soest voorzitter dr. J.C. Dona lid, vice-voorzitter W.C. van Breda lid H.A.G.M. Withagen lid Directie mr. ing. P. Stutvoet Accountant ABAB Accountants B.V., Tilburg Missie N.V. Monumenten Fonds Brabant wil professioneel en risicodragend bijdragen aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door rijksmonumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord te herbestemmen. Werkterrein N.V. Monumenten Fonds Brabant kan zich niet uitsluitend richten op incourante en lastige monumenten. Voor een evenwichtige en financieel gezonde portefeuille wordt ook verwerving van meer rendabele objecten nagestreefd. In de statuten is als werkgebied Zuid-Nederland vermeld. Doelstelling N.V. Monumenten Fonds Brabant heeft als doelstelling het verwerven, herbestemmen, restaureren en beheren van registergoederen, in het bijzonder rijksmonumenten op grond van de Monumentenwet 1988, dan wel gemeentelijke monumenten of andere monumentale gebouwen. Een duurzame herbestemming wordt nagestreefd voor kunst, cultuur of recreatie, maar ook als horeca- of bedrijfsruimte of als woonruimte. Hiermee wordt bijgedragen aan behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld. 4 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

5 Preadvies van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders Ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de statuten bieden wij u hierbij aan de door de directie opgemaakte jaarrekening 2012 en het jaarverslag van N.V. Monumenten Fonds Brabant. Deze zijn besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in haar vergadering van 15 mei De jaarrekening wordt vergezeld van een accountantsverklaring. Daaruit blijkt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap per 31 december 2012 en van het resultaat over De jaarrekening voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten. De Raad van Commissarissen stelt voor aan de aandeelhouders: ~ De jaarrekening over het jaar 2012 vast te stellen; ~ Décharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer; ~ Décharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. Samenstelling van de Raad De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de afzonderlijke leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de vennootschap zonder bezoldiging. Personeelsopties zijn niet aan de orde, noch voor de commissarissen, noch voor de directie. Geen der commissarissen heeft aandelen in de vennootschap. Dit geldt eveneens voor de directie. De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan corporate governance en handelt conform de Code Tabaksblat. Toezicht en besluitvorming In het verslagjaar 2012 vergaderde de Raad van Commissarissen zes maal. Besluitvorming vond plaats inzake verwerving, restauratieen onderhoudsbeleid, de jaarstukken 2012, de begroting 2013, alsmede de tussentijdse financiële rapportages. De Raad spreekt haar waardering uit naar directie en medewerkers voor hun bijdrage aan het instandhouden middels herbestemming van het monumentale erfgoed in Noord-Brabant. Benoeming van leden van de Raad Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur is per 1 juli 2012 afgetreden de heer H. Lerou. Ch. C.M. de Mooij trad per 1 juli 2012 terug om persoonlijke redenen. Nieuwbenoemd per 1 juli 2012 zijn de heren W.C. van Breda en H.A.G.M. Withagen. De RvC zal in de toekomst bestaan uit ten hoogste vijf leden. Namens de Raad van Commissarissen, K.W.Th. van Soest Voorzitter s-hertogenbosch, 15 mei 2013 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

6 Jaarverslag van de directie 1. Doelstelling Monumenten die hun oorspronkelijke functie verliezen worden bedreigd in hun voortbestaan. Vanwege de hoge instandhoudingskosten worden deze niet door de markt opgepakt; het is ook niet eenvoudig er een rendabele (her) bestemming aan te geven. Om dit laatste op een professionele manier én op een grotere schaal te kunnen realiseren, werd op 18 december 2002 N.V. Monumenten Fonds Brabant (MFB) opgericht. Motivering van de oprichting In de provincie Noord-Brabant bevinden zich thans meer dan waardevolle monumentale objecten, waaronder ruim rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een groot aantal waardevolle gebouwen zonder formele status. Tezamen vormen zij het gebouwde cultuurhistorische erfgoed van de provincie Noord-Brabant. Monumenten maken de geschiedenis zichtbaar, voelbaar en zijn van groot belang voor de dagelijkse leefomgeving. Monumenten geven de stad en het landschap hun identiteit. Met name door functieverlies is de toekomst van monumenten zorgwekkend. Het is van het grootste belang een passende herbestemming te vinden die de kosten van instandhouding genereert. Een lastige maar uitdagende opgave! 2. Algemeen De exploitatie van commercieel vastgoed ondervond in 2012, meer nog dan in de jaren ervoor en net als andere sectoren, de invloed en de gevolgen van het economische klimaat. Niettemin blijkt monumentaal vastgoed nog steeds aantrekkelijk voor ondernemers. 92% van de verhuurbare oppervlakte in onze monumenten is verhuurd. Het resultaat vóór herwaarderingen en belastingen is positief. De waarde van het bezit nam door herwaarderingen met af. Een in de gehele vastgoedbranche gesignaleerd gegeven. 3. Aandeelhouders Per 31 december 2012 zijn aandeelhouder van MFB: ~ Stichting Monumenten Fonds Brabant; ~ F. van Lanschot Bankiers N.V.; ~ Gemeente Roosendaal; ~ Gemeente Tilburg; ~ Gemeente Veghel; ~ CZ verzekeringen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt , verdeeld in 300 gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen van elk nominaal. 4. Acquisitie en portefeuille De huidige economische omstandigheden bieden kansen, maar financiering van acquisities wordt bemoeilijkt door de eisen die de banken aan het verstrekken van leningen verbinden. Acquisitie is een langdurig proces. Het traject van prospectsituatie (verkennende gesprekken) tot acquisitiefase (intentie- en koopovereenkomst) en acquisitie vergt een lange adem. Het aantal leads en prospects is inmiddels aanzienlijk. Gestreefd wordt naar acquisities die bijdragen aan een evenwichtige opbouw van de vastgoedportefeuille. Managementondersteuning en advisering, exploitatie van onze knowhow, neemt nog steeds in omvang toe. Het in opdracht van derden uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en projectmanagement dragen substantieel bij aan het resultaat. Ook wordt door MFB incidenteel kosteloos advies verstrekt of opgetreden als onbezoldigd adviseur. De waarde van het bezit bedraagt ultimo ,8 miljoen (2011: 11,9 miljoen). Waardering van het vastgoedbezit geschiedt tegen actuele waarde. 6 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

7 Portefeuille ultimo 2012 ~ Breda, Annastede ~ Drimmelen, raadhuis te Made ~ Eindhoven, bakhuis ~ s-hertogenbosch, 2 woningen P. de Gekstraatje ~ s-hertogenbosch, Lutherse kerk ~ s-hertogenbosch, 3 woningen Putgang ~ Heusden, boerderij De Fellenoord ~ Oss, kerk te Dennenburg ~ Oss, kerk te Dieden ~ Roosendaal, St. Jan ~ Valkenswaard, Carolus ~ Veghel, Broederkapel ~ Vught, kasteel Maurick ~ Werkendam, kasteel Dussen Totaal verhuurbaar vloeroppervlak: m². Nadrukkelijk wordt ook gezocht naar mogelijkheden om met lokale financiers op lokaal niveau een monument te redden. Zeker met het oog op het behalen van rendement, maar gebaseerd op de affiniteit met het pand. Het gevoel mede-eigenaar te zijn van een monument dat dankzij het beschikbaar gestelde kapitaal van de ondergang is gered. Daarnaast zal worden bezien of objecten kunnen worden geherfinancierd of worden ondergebracht in een beleggingsproduct. Participatie door aandeelhouders blijft van het grootste belang. Aandelen Iedereen kan participeren in MFB; ~ middels aandelen, of ~ certificaten van aandelen. 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Behoud en ontwikkeling van monumenten is in de basis al duurzaam. MFB houdt bij herbestemming rekening met de gevolgen van haar beslissingen op natuur en milieu. Binnen de intrinsieke beperkingen van het monument wordt gezocht naar passend materiaalgebruik en energiebesparende maatregelen. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met flora en fauna. In diverse objecten is de aanwezigheid van vleermuizen en vogels gewaarborgd. Ook restauratieopleidingstrajecten en de mogelijkheid om onze panden te bezoeken maken deel uit van onze kijk op zowel durability als sustainability. 6. Subsidiëring en financiering Onze aanvragen in 2012 in het kader van de instandhoudingsregeling van monumenten zijn gehonoreerd. De Provincie gaat de komende bestuursperiode 61,5 miljoen investeren in grootschalige cultuurcomplexen. MFB kan daarbij op verschillende wijze een bijdrage leveren. Nieuwe initiatieven zullen op andere wijzen dan voorheen moeten worden gefinancierd. Daarbij tekenen zich een aantal interessante perspectieven af. Wij zijn geaccrediteerd door de BNG. BNG is bereid te financieren onder voorwaarde van een gemeentegarantie. Het NRF heeft in 2012 de beschikking gekregen over 20 miljoen voor het verstrekken van Restauratiefonds-hypotheken; een laagrentende lening voor restauratie. Het beleid van directie en Raad van Commissarissen is gericht op het uitkeren van ten hoogste 5% dividend. Uitkering is slechts mogelijk uit de vrije reserves. 7. Personeel en Organisatie In het verslagjaar 2012 deden zich enkele wijzigingen voor, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en vertrek op eigen verzoek. Per 1 oktober is een medewerker in dienst getreden met een parttime overeenkomst voor bepaalde tijd. Voor 2013 wordt geen personele uitbreiding voorzien. De organisatie van MFB is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van haar dochterondernemingen. In dienst per ultimo (3,7 fte) In dienst Uit dienst In dienst per ultimo (3,0 fte.) Het ziekteverzuim bedroeg in 2012: 0,3% (2011: 0,3%) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

8 Organisatie Landgoed Kasteel Maurick B.V. is een 100% dochter van N.V. Monumenten Fonds Brabant. Landgoed Brabant B.V. is eveneens een 100% dochter van N.V. Monumenten Fonds Brabant. Thans zijn daar nog geen monumenten in ondergebracht. 8. Werkvoorraad De Stichting Schoorsteen Nedalco waarvoor MFB de administratie voert heeft de restauratie van de schoorsteen medio 2012 afgerond. Het stalen kunstwerk op de top wordt s avonds verlicht. Tijdens de Prolight & Sound, de internationale beurs voor evenementtechnologie in Frankfurt, reikte het Italiaanse DTS Lighting de Excellence Awards uit aan dit bijzondere verlichtingsproject. Aan al onze panden wordt volgens een meerjarenonderhoudsprogramma onderhoud verricht en waar nodig werkzaamheden uitgevoerd om de verhuurbaarheid te verbeteren. 9. Tot slot Zorgvuldig en efficiënt beheer heeft onze volledige aandacht, maar waar mogelijk zal worden ingezet op groei van bezit en omzet. Door de economisch minder gunstige omstandigheden is financiering van initiatieven en het aantrekken van het daarvoor benodigde kapitaal een bijzondere opgave. Financiering van de groei heeft prioriteit evenals een kritische selectie van in de portefeuille passende monumenten; daarop zal de focus komen te liggen. Belangrijke pijler is inmiddels de exploitatie van kennis die bijdraagt aan de mogelijkheid om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen die ook ruimte biedt voor acquisitie, restauratie en herbestemming van minder rendabele monumenten. Vught, 15 mei 2013 mr. ing. P. (Peter) Stutvoet Directeur 8 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

9 Financieel jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening 2012 Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de geconsolideerde balans en de winst- en verliesrekening (Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

10 Balans per 31 december 2012 geconsolideerd (na bestemming resultaat) Actief Toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: Gebouwen Verbouwingen Inventaris Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

11 Balans per 31 december 2012 geconsolideerd (na bestemming resultaat) Passief Toelichting Groepsvermogen * Voorzieningen Voor groot onderhoud en milieukosten Voor latente belastingen Langlopende schulden Achtergestelde leningen * Leningen Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva *Het garantievermogen bedraagt (2011: ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

12 Winst- en verliesrekening over geconsolideerd Toelichting Exploitatie gebouwen Niet-gerealiseerde waardeverandering Materiële vaste activa ( ) Overige bedrijfsopbrengsten ( ) Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Afschrijving op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der kosten ( ) Rentebaten en - lasten 11 ( ) ( ) Exploitatieresultaat ( ) Vennootschapsbelasting Exploitatieresultaat na belasting ( ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

13 Toelichting op de geconsolideerde balans en de winst- en verliesrekening Algemeen N.V. Monumenten Fonds Brabant, statutair gevestigd te s-hertogenbosch, verwerft, restaureert, herbestemt en exploiteert rijksmonumenten met het doel deze duurzaam te behouden. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden, m.u.v. huren en servicekosten, toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de consolidatie van de jaarrekening In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van N.V. Monumenten Fonds Brabant en haar dochtermaatschappijen: ~ Landgoed Brabant B.V. te Vught (100%) ~ Landgoed Kasteel Maurick B.V. te Vught (100%). De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen worden volledig opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen Vorderingen hebben een looptijd van ten hoogste één jaar en worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid welke individueel worden bepaald. Voorzieningen De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Doordat de gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarden vinden geen dotaties aan de voorziening groot onderhoud meer plaats. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Exploitatie gebouwen De exploitatiekosten betreffen kosten welke direct verband houden met de exploitatie van het gebouw. De exploitatieopbrengsten bestaan uit huur welke jaarlijks wordt geïndexeerd, servicekosten en overige opbrengsten. Niet-gerealiseerde waardeverandering materiële vaste activa De niet-gerealiseerde waardeverandering mat. vaste activa betreft het saldo van de her- en afwaarderingen van de actuele waarde van de gebouwen welke zijn opgenomen als materiële vaste activa. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa Gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De taxatiewaarde is bepaald door een externe taxateur. De overige materiële vaste activa (inventaris en verbouwing van panden welke niet in eigendom zijn) worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Dit m.u.v. de inventaris van de St. Jan, deze is opgenomen op basis van een getaxeerde waarde. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, Vennootschapsbelasting Op 17 september 2007 is door de Minister van Financiën aan N.V. Monumenten Fonds Brabant vrijstelling van vennootschapsbelasting verleend op grond van artikel 5 lid 1 sub d Wet Vennootschapsbelasting. Dit wetsartikel is op 1 januari 2008 vervallen met als gevolg dat de vennootschap per 1 januari 2008 belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. Voor 2011 is er sprake van een negatief belastbaar resultaat. Er is geen belastingvordering opgenomen, mogelijk wordt het compensabel verlies in de komende jaren benut. N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

14 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans Materiële vaste activa Gebouwen: Gebouwen in eigendom: Boekwaarde panden per 1 januari (actuele waarde) Overname panden Stichting Monumenten Fonds Brabant Investeringen - Desinvesteringen (904) Afwaardering ( ) Herwaardering Boekwaarde gebouwen per 31 december Verbouwingen (Kasteel Dussen) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen (20.640) Boekwaarde per 31 december Kasteel Dussen: Grondeigenaar van Kasteel Dussen is de gemeente Werkendam. N.V. Monumenten Fonds Brabant is erfpachter voor een periode van tien jaar, eindigend op 31 augustus N.V. Monumenten Fonds Brabant heeft het voorkeursrecht van koop van het erfpachtrecht. De koopprijs van het erfpachtrecht zal 1 zijn, tenzij anders wordt overeengekomen. 2. Inventaris: Stand per 1 januari Investeringen Afschrijvingen (60.130) Stand per 31 december Van de afschrijving 2012 is opgenomen in het exploitatieresultaat voor de verhuurde panden. De overige afschrijvingen van 392 zijn opgenomen in de overige bedrijfskosten wegens eigen gebruik. Afschrijvingspercentage: N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

15 Eigen vermogen Zie voor een toelichting op het eigen vermogen de enkelvoudige jaarrekening. Voorzieningen Voor groot onderhoud en milieukosten: Saldo per 1 januari Kasteel Dussen Saldo per 1 januari Kasteel Maurick Dotatie boekjaar Af: Onderhoudskosten boekjaar Kasteel Dussen (16.382) (9.551) Af: Onderhoudskosten boekjaar Kasteel Maurick - (24.523) Saldo per 31 december Op basis van onderhoudsplannen worden voorziening gevormd voor groot onderhoud. Door het waarderen van de panden op actuele waarde vindt er geen dotatie meer plaats aan de onderhoudsvoorziening Voor latente belastingen: Saldo per 1 januari Dotatie boekjaar - - Vrijval boekjaar (3.358) (3.358) Saldo per 31 december Voorziening is gevormd voor de belastingverplichting die rust op de herwaardering van de inventaris van de St. Jan te Roosendaal. De voorziening valt vrij naarmate er wordt afgeschreven op de herwaardering. Voor de herwaardering op gebouwen is geen voorziening gevormd aangezien er vanuit wordt gegaan dat verkoop of afschrijven van de panden niet plaatsvindt. Daardoor is de contante waarde van de verplichting op nihil te stellen. N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

16 Langlopende schulden Achtergestelde leningen: Provincie Noord-Brabant Gemeente Roosendaal Gemeente Tilburg Gemeente Veghel Onderlinge waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeringsgroep te Tilburg De leningen dienen uiterlijk op 1 januari 2043 te worden afgelost; rente 5%. De leningen zijn opeisbaar met een opzegtermijn van twee jaar. De schuldeiser heeft het recht de verstrekte lening geheel of gedeeltelijk te converteren in aandelen met instemming van de Raad van Commissarissen. De Gemeente Tilburg heeft in 2009 een achtergestelde lening verstrekt van die uiterlijk op 1 januari 2040 dient te worden afgelost Leningen: Nationaal Restauratie Fonds Camere Nationaal Restauratie Fonds Putgang Nationaal Restauratie Fonds Broederkapel Hypothecaire lening Rabobank Maurick Hypothecaire lening Rabobank Annastede Hypothecaire lening SNS Raadhuis Made ~ Restauratiefonds hypotheek, nominaal groot Rente: 1,2%. Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op het pand Camere te s-hertogenbosch. ~ Restauratiefonds hypotheek, nominaal groot Rente: 1,5%. Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Putgang 6 en 10 te s-hertogenbosch. ~ Restauratiefonds hypotheek, nominaal groot Rente: 1,5%. Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Broederkapel te Veghel. ~ Hypothecaire lening Rabobank, groot Rente: 5,35%, rentevast periode tot 1 juli Looptijd: driehonderdzestig maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Kasteel Maurick te Vught. Aflossingsvrij. ~ Hypothecaire lening Rabobank, nominaal groot Rente: 6,1%, rentevaste periode tot 3 april Looptijd: driehonderd maanden. Zekerheid: Recht van eerste hypotheek op Annastede. Aflossing opgeschort tot 01 mei ~ Hypothecaire lening SNS Property Finance, nominaal groot Rente 5,5%, rentevaste periode tot 01 december Looptijd 60 maanden. Zekerheid: Rechte van eerste hypotheek op voormalig Raadhuis Made. ~ Het deel van de totale leningen dat een looptijd langer dan 5 jaar heeft bedraagt N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

17 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva: Aflossingsverplichting * Waarborgsommen Nog te betalen kosten Nog te betalen rente Vooruit ontvangen subsidie Overige schulden * Aflossingsverplichting De aflossingsverplichting ultimo 2012 betreft de aflossing van de leningen die in 2013 plaats zullen vinden. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ~ Voor de huur van kantoorruimte in het kantoorgebouw Sparrendaalseweg 5 te Vught is een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van deze overeenkomst is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. ~ Op basis van afgesloten huurovereenkomsten bedraagt de totaalsom huren voor het jaar N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

18 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening Exploitatie gebouwen: Huuropbrengsten Servicekosten Overige opbrengsten Af: exploitatiekosten Bruto marge Afschrijvingen: Afschrijving inventaris kantoor Overige bedrijfskosten: Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Projectontwikkelingskosten - - BTW St. Annastede ivm herzieningsregeling Totaal overige bedrijfskosten Rentebaten en lasten: Rentebaten - - Rentelasten Per saldo rentelasten Overige toelichting Werknemers In het verslagjaar waren vijf personen werkzaam bij de vennootschappen (2011: vijf ). 18 N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

19 Financieel jaarverslag Enkelvoudige jaarrekening 2012 Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige balans en de winst- en verliesrekening (Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

20 Balans per 31 december enkelvoudig (na bestemming resultaat) Actief Toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: Gebouwen Verbouwingen Activa in bewerking - - Inventaris Financiële vaste activa: Deelneming Landgoed Kasteel Maurick B.V Deelneming Landgoed Brabant B.V Lening u/g Landgoed Kasteel Maurick B.V Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Rekening-courant groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

21 Balans per 31 december enkelvoudig (na bestemming resultaat) Passief Toelichting Eigen vermogen * Geplaatst kapitaal Herwaarderingsreserve panden Herwaarderingsreserve inventaris Herwaarderingsreserve deelneming Overige reserves 18 ( ) ( ) Voorzieningen Voor groot onderhoud Voor latente belastingen Langlopende schulden Achtergestelde leningen * Nationaal Restauratie Fonds Camere Nationaal Restauratie Fonds Putgang Nationaal Restauratie Fonds Broederkapel Hyp. lening Rabobank Annastede Hyp. lening SNS Raadhuis Made Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premie sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva *Het garantievermogen bedraagt (2011: ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

22 Winst- en verliesrekening over enkelvoudig Toelichting Exploitatie gebouwen Niet-gerealiseerde waardeverandering MvA Overige opbrengsten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Afschrijving op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der kosten Rentebaten en - lasten ( ) ( ) Exploitatieresultaat (56.175) Vennootschapsbelasting Resultaat uit deelnemingen: Landgoed Kasteel Maurick B.V. ( ) Landgoed Brabant B.V ( ) Exploitatieresultaat ( ) N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag 2012

23 Toelichting op de enkelvoudige balans en de winst- en verliesrekening Algemeen Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening evenals voor de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling en voor de toelichting op de onderscheiden activa, passiva en resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voor zover hieronder niet anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 B.W. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde. Deze waarde wordt berekend op basis van dezelfde grondslagen die NV Monumenten Fonds Brabant hanteert bij de waardering en resultaatbepaling. Met dien verstande dat deelnemingen niet lager dan nihil gewaardeerd worden. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Financiële vaste activa Landgoed kasteel Landgoed 12. Deelnemingen Maurick BV Brabant BV Stand per 1 januari Aandeel in resultaat boekjaar Afboeking op rekening courant Stand per 31 december Vlottende activa Rekening-courant groepsmaatschappijen: Rekening-courant Landgoed Kasteel Maurick B.V Afboeking neg. waarde deelneming Landgoed Kasteel Maurick B.V. ( ) - Rekening-courant Landgoed Brabant B.V De rente bedraagt 4%. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossing en zekerheden. Eigen vermogen 14. Geplaatst kapitaal: Aandeelhouders zijn: ~ Stichting Monumenten Fonds Brabant te s-hertogenbosch ~ F. Van Lanschot Bankiers N.V. te s-hertogenbosch ~ Gemeente Roosendaal ~ Gemeente Tilburg ~ Gemeente Veghel ~ Onderlinge waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraargroep te Tilburg N.V. Monumenten Fonds Brabant Jaarverslag

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V.

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V. Batavus B.V. Postbus 515 8440 AM Heerenveen Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Nederland Telefoon +31 513 638 999 Fax +31 513 638 262 Hadee B.V. Postbus 11 4040 DA Kesteren Industrieweg 2 4041 CR Kesteren

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG)

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 5171 6802 ED Arnhem 026-3691075 06-53563467 LANDELIJK EXAMEN - OAT Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Samenstellers: Redactiecommissie

Nadere informatie