Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul"

Transcriptie

1 1 Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul Wat is mantelzorg? Er is een essentieel verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers: mantelzorg overkomt je als het ware, terwijl vrijwilligerswerk een bewuste keuze is. Mantelzorg is geen weloverwogen of vrijblijvende keuze, maar iets waar men, vanzelfsprekend, inrolt. Een ziek kind of echtgeno(o)te laat je niet in de steek. Je gaat ervoor en cijfert jezelf totaal weg. Mantelzorgers zijn de steunpilaren van de zorgsector. Zonder mantelzorg zouden veel meer hulpbehoevenden een beroep moeten doen op de professionele zorg. Door de toenemende vergrijzing zal het beroep op mantelzorgers toenemen. Mantelzorg overstijgt de zogenoemde gebruikelijke zorg, cie wel van gezinsleden mag worden verlangd en waarvoor geen professionele zorg wordt geïndiceerd. Het geven van mantelzorg kan tot gevolg hebben dat mensen in een isolement raken. Borging mantelzorg nu en in de toekomst Nu Mantelzorg is nu geborgd in prestatieveld 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente dient zorg te dragen voor de ondersteuning in dit geval van mantelzorg. De gemeente heeft hierin een grote beleidsvrij. Het is des gemeentes om de wijze waarop mantelzorgers worden ondersteund te kiezen. Toekomst: Wmo 2015 Mantelzorger en cliënt in één plan In het voorstel van wet Wmo 2015 wordt onder mantelzorg verstaan hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen op opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. De ondersteuning van mantelzorgers is lange tijd apart beschouwd van de behoefte van de zorgvrager. Terwijl het er vaak om gaat hoe ze samen de situatie aan kunnen. In de Wmo 2015 beoogt hierin een omslag waarin de gemeente eerst kijkt naar de cliënt die zorg en ondersteuning vraagt, de mantelzorger die informele zorg en ondersteuning biedt, de sociale omgeving van beiden en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige inzet. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de ondersteuning. Ook in het gesprek kan worden gesproken over wat te doen bij dreigende overbelasting van de mantelzorger. De gemeente en de cliënt bezien in samenspraak of en zo ja welk arrangement tot een passende ondersteuning leidt. Dit kan leiden tot een aanvraag om een maatwerkvoorziening waar de gemeente een besluit op treft. Hierin wordt ook de inzet van de mantelzorger meegenomen. Door het met regelmaat gezamenlijk beschouwen van dit soort situaties wordt echt maatwerk mogelijk. Omdat de draagkracht en draaglast van een cliënt en netwerk (inclusief de mantelzorger) gedurende de tijd kan verschillen, kan namelijk soms (tijdelijk) meer en soms tijdelijk minder nodig zijn aan ondersteuning. Dit heeft weer invloed op de kosten. Daarnaast moeten mantelzorgers erop kunnen vertrouwen dat, als het nodig is, ze tijdig een beorep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en op zorg voor hun naasten. Denk hierbij aan de inzet van het Steunpunt Mantelzorg. Ondersteuning mantelzorgers In artikel is voor de gemeente de opdracht weggelegd dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt waarin onder andere is beschreven de ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers. Dit stond ook in prestatieveld 4 van de oude Wmo. Het is alleen explicieter weergegeven. Wanneer de ondersteuning van mantelzorgers goed is gegeregeld, voorkomt dit vaak zwaardere zorg omdat mantelzorgers dan langer en beter in staat blijven de mantelzorg vol te houden. Als mantelzorgers tijdelijk of permanent niet meer in staat zijn om de mantelzorg te leveren, zal de gemeente vaak via een maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning moeten leveren. Dat is vrijwel altijd duurder dan het leveren van ondersteuning aan een mantelzorger. Het

2 2 Rijk legt het college de verplichting op om in ieder geval algemene voorzieningen te treffen die mantelzorgers ondersteunen en het verlenen van mantelzorg bevorderen. Denk hierbij aan de organisatie van scholing en lotgenotencontacten, het beschikbaar stellen van een mantelzorgmakelaar. Het is van belang om ook de zorg voor de mantelzorger integraal te bekijken in relatie tot de zorg voor de cliënt. Ook hier geldt één gezin, één plan, één regisseur. Een cliënt heeft een probleem nooit alleen. Mantelzorgers wonen niet altijd in dezelfde gemeente als degene voor wie ze zorgen. De gemeente waar de cliënt woont aan wie de mantelzorger hulp biedt is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorger. Uiteraard kan de mantelzorger als ingezetene van een gemeente ookgebruik maken van daar bestaande algemene voorzieningen. Waardering voor mantelzorgers In artikel is het volgende opgenomen met betrekking tot mantelzorg: Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Op dit moment bestaat de waardering voor mantelzorgers uit het mantelzorgcompliment. Op grond van deze regeling komt iemand in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als de client een langdurige extramurale AWBZ-indicatie heeft. Deze extramurale AWBZ-indicaties verdwijnen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo en de herziening van de AWBZ. Hierdoor vervalt ook het mantelzorgcompliment. Daarom is expliciet in de nieuwe wettekst opgenomen dat de gemeente een jaarlijkse blijk van waardering dient te organiseren voor mantelzorgers. De gemeente waar de cliënt woont is ook hier weer verantwoordelijk voor de waardering van deze mantelzorger, ook als deze in een andere gemeente woont. Deze waardering kan bestaan uit een geldbedrag maar ook uit een waardering in natura. Het budtet dat beschikbaar is voor het mantelzorgcompliment wordt toegevoegd aan Het Gemeentefonds. Het is nog niet bekend hoe hoog dit budget is. Huidige stand van zaken mantelzorg Valkenburg aan de Geul Meer dan ooit wordt en zal er een beroep worden gedaan op actief burgerschap. Dit voort uit het feit dat de zelfredzame burger centraal staat in de Wmo. Het minimale niveau gaat uit van zelfredzame burgers en organisaties die daartoe ondersteunend zijn voor zover noodzakelijk en niet meer. Deze zelfredzame burger zal als hij het zelf niet meer kan redden eerst een beorpe moeten doen op zijn eigen netwerk (mantelzorgers) en daarna op vrijwilligers uit zijn eigen kern of buurt. Ter ondersteuning van mantelzorger heeft de gemeente een subsidie-relatie met het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers, hulpvragers en zorgvrijwilligers. Zij proberen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die zorg vragen en van mensen die zorg bieden. Behoudvan zelfstandigheid en zelfregie vormt hierbij de leidraad. Het werkgebied bestaat uit de volgende gemeenten: Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Vaals. Het Steunpunt Mantelzorg biedt laagdrempelige, individuele en groepsgerichte mantelzorgondersteuning en (ondersteuning) intensieve vrijwilligerszorg. Het Steunpunt Mantelzorg bestaat uit een team van 13 beroepskrachten en 260 zorgvrijwilligers. Het professionele team voor de ondersteuning van mantelzorgers bestaat uit 4 mantelzorgconsulenten en een mantelzorgmakelaar (een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers in de uitvoering van regeltaken of neemt deze, indien nodig, over). De consulent gaat op huisbezoek of maakt een afspraak op kantoor. Daarnaast vinden er ontmoetingen plaats met mantelzorgers tijdens de bijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg. Via presentaties, gastcolleges, scholingen en deelname aan keten- en netwerkbijeenkomsten informeert het Steunpunt Mantelzorg andere (toekomstige) hulpverleners over mantelzorg(ondersteuning) zodat zij hulpvragen van mantelzorgers

3 3 signaleren, hun kunnen ondersteunen en indien nodig kunnen doorverwijzen naar het steunpunt. Op deze manier probeert het Steunpunt Mantelzorg de belasting van mantelzorgers direct te verlagen. Overigens heeft het Steunpunt Mantelzorg onze gemeente ondersteunt bij het opzetten van het Netwerk Zorg en Welzijn Valkenburg aan de Geul. Hier komen formele en informele zorg twee keer per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te inspireren, te netwerken en actuele zaken te bespreken. Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt terecht voor: Informatie: over bijvoorbeeld zorg en voorzieningen, ziektebeelden en wet- en regelgeving Advies en begeleiding: bij boorbeeld het opzetten van een eigen sociaal netwerk, het organiseren van zorg en andere hulp en het realiseren van de combinatie arbeid en mantelzorg Praktische hulp: bijvoorbeeld overname van regeltaken door de mantelzorgmakelaar en ziekenhuisbegeleiding door zorgvrijwilligers Respijtzorg: tijdelijke overname van de zorg door deskundige, geschoolde zorgvrijwilligers Educatie: themabijeenkomsten, trainingen en cursussen Emotionele steun: door mantelzorgconsulent of tijdens groepsactiviteiten gericht op ontmoeting en ontspanning Mantelzorger en verwijzers worden geïnformeerd via de Nieuwsbrief (op papier en digitaal), via de website, door middel van folders, persberichten in de regionale kranten en informatie op onze StadHuisPagina en website. Met de wetenschap dat mantelzorgers zelf niet gauw met een hulpvraag komen, en zich daarnaast vaak niet herkennen in het feit dat ze mantelzorger zijn, investeert het Steunpunt Mantelzorg veel tijd in het informeren en samenwerken met hulpverleners en organisaties die de mantelzorgers in een vroeg stadium in beeld brengen Er zijn nauwe contacten tussen het Steunpunt Mantelzorg en het Wmo-loket. Daarnaast is het Steunpunt Mantelzorg één van de deelnemers in VIA Valkenburg. De mantelzorgconsulent houdt hier elke 4 e donderdag van de maand spreekuur. Zij organiseert ook regelmatig themabijeenkomsten, zoals vakanties met zorg en waardig levenseinde. Ook wordt in VIA Valkenburg regelmatig overleg gevoerd en worden er individuele ondersteuningsgesprekken met mantelzorgers gevoerd. Het Steunpunt Mantelzorg biedt de mantelzorger een luisterend oor, hun deskundigheid erkennen, waardering uiten voor de zorg en indien nodig doorverwijzen voor extra ondersteuning. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: als anderen zich meer bewust worden van de positie van mantelzorgers nemen ze eerder signalen van (dreigende) overbelasting waar, bieden ze waar mogelijk zelf ondersteuning aan mantelzorgers, verloopt de samenwerking met mantelzorgers beter en verwijzen ze de mantelzorgers voor aanvullende ondersteuning naar bijvoorbeeld het Steunpunt Mantelzorg. Cijfers mantelzorgers Cliëntcijfers tot en met derde kwartaal 2013 Steunpunt Mantelzorg Kerntaak: ondersteuning mantelzorgers Cliënten Aantal per 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Nieuwe cliënten

4 4 Uitgeschreven cliënten Mantelzorgers Nieuwe mantelzorgers Uitgeschreven mantelzorgers N.B. Onder cliënten wordt in deze verstaan alleenstaande hulpvragers. Het Steunpunt mantelzorg ondersteunt enkel alleenstaande (alleenwonende) hulpvragers die door hun ziekte en/of beperking ondersteuning nodig hebben en deze niet ontvangen van mantelzorgers. Vaak hebben zij geen mantelzorgers (in sommige situaties is zelfs geen contactpersoon te benoemen) of wonen mantelzorgers te ver weg. De alleenstaande hulpvragers maken gebruik van vervangende mantelzorg en ziekenhuisbegeleiding door middel van zorgvrijwilligers wordt gerealiseerd. Geslacht mantelzorgers 135 Vrouw 61 Man Leeftijd Onbekend Arbeidsparticipatie mantelzorgers Werkzaam Niet Onbekend werkzaam Respijtzorg Aantal koppelingen tussen zorgvrijwilligers en hulpvragers/mantelzorgers Aantal e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Zorgvrijwilligers Hospice, thuiszorg en ziekenhuisbegeleiding Aantal e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Geslacht zorgvrijwilligers 11 vrouw 4 man Leeftijd zorgvrijwilligers In de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 zijn op basis van de uitkomsten van de seniorenmonitor de volgende cijfers beschikbaar over mantelzorgers in Valkenburg aan de Geul Ruim één op de dertien 55-plussers ontvangt mantelzorg Van de 55-plussers heeft 7,7 % in het jaar voorafgaand aan het onderzoek (2009) mantelzorg ontvangen. In Zuid-Limburg is dit gemiddeld 9,9%. Met het stijgen van de leeftijd neemt het aantal

5 5 mensen dat mantelzorg krijgt, sterk toe. Het is een algemeen gegeven dat relatief meer laag opgeleide ouderen mantelzorg ontvangen. Van de volwassen Valkenburgers heeft 4,5% mantelzorg ontvangen; in Zuid-Limburg is dit gemiddeld 3,4 %. Het betreft aanzienlijk meer vrouwen dan mannen. Veel Valkenburgse 55-plussers zijn zelf ook mantelzorger (12%). Dit percentage is bijna gelijk aan het Zuid-Limburgse gemiddelde. De grootste groep mantelzorgers bevindt zich in de groep jarigen (18%), maar ook op hoge leeftijd 85 jaar wordt nog mantelzorg gegeven (4,5%). Van de volwassenen geeft 12% mantelzorg; dit zijn voornamelijk vrouwen. Mantelzorg wordt meestal gegeven aan ouders of partners maar soms ook aan kinderen, buren of vrienden. Eén op de vijf volwassenen is belast door mantelzorg Driekwart van de zorg die mensen thuis krijgen, wordt verricht door mantelzorgers. Van de Valkenburgse mantelzorgers van 55 jaar en ouder is 3% belast; een percentage dat ver beneden het Zuid-Limburgse gemiddelde van 19% ligt. Bij de volwassen mantelzorgers (17-64) is het percentage (20%) hoger dan het regionale percentage (13%). Financiering ondersteuning mantelzorg Het Steunpunt Mantelzorg ontvangt jaarlijks een (ex-awbz) subsidie van onze gemeente (in regionaal verband). In 2012 bedroeg deze subsidie ,--. Daarnaast financiert de gemeente de jaarlijkse Dag van de Mantelzorger met 908,--. Toekomstig beleid Door de inzet van de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt de rol van de mantelzorger nog groter. Het aantal mantelzorgers zal groeien en daarmee ook de gevraagde ondersteuning. Naast het Steunpunt Mantelzorg zal ook gekeken moeten worden naar andere informele zorgorganisaties zoals ziekencomité s en de Zonnebloem. Ook zij kunnen een rol vervullen in het ondersteunen van mantelzorgers. Informele zorg en formele zorg zullen meer en meer op elkaar moeten worden afgestemd. Hierbij is ondersteuning nodig. Vooral de informele zorg heeft behoefte aan voorlichting en deskundigheidsbevordering. Het netwerk Zorg en Welzijn Valkenburg aan de Geul kan hierbij een hulpmiddel zijn. Wensen en behoeften van mantelzorgers zijn nog niet voldoende in kaart gebracht. Het jaarlijkse verplichte Wmo-onderzoek kan hierbij uitkomst bieden. Ook in onze eigen gemeentelijke organisatie werken mantelzorgers. Hoe kunnen zij zorg en arbeid met elkaar combineren? Zijn onze gemeentelijke personeelsregels afgestemd op hun situatie? Gemeentelijk beleid in deze zou het goede voorbeeld geven aan andere werkgevers in onze gemeente. Tot slot. In onze regio Maastricht Heuvelland werken wij vanaf 1 september 2013 intensief samen op het gebied van het sociaal domein. Werkgroepen op het gebied van de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Wmo worden op dit moment ingericht. Mantelzorgbeleid (c.q. beleid ten aanzien van de informele zorg) leent zich uitstekend om dit in regionaal verband op te pakken en hier een werkgroep voor in te richten. Deze samenwerking gebeurt nu ook al in het kader van de huidige Wmo en dan niet alleen ten aanzien van mantelzorgers maar ook voor andere doelgroepen in de informele zorg. Maastricht heeft hierin een voortrekkersrol. Het doel van deze samenwerking is om in gezamenlijkheid deze voorzieningen ten behoeve van de ondersteuning informele zorg teversterken en het bereik te vergroten. Insteek is een effectieve en efficiënte inzet van aansturing van deze organisaties.

6 6 Mantelzorg en Wonen Het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt een stuk eenvoudiger. Dat blijkt uit een brief van heeft minister Schultz van Haegen, eind oktober dit jaar aan de Tweede Kamer heeft geschreven. In bepaalde gevallen is niet langer een omgevingsvergunning nodig. Op dit moment geldt ook nog dat een woning die voorziet in een tijdelijke behoefte slechts vijf jaar aanwezig mag zijn. Deze termijn wordt verruimd tot tien jaar om ook meer mogelijkheden te creëren. De realisatie van een mantelzorgwoning wordt onder meer makkelijker door het opnemen ervan op de planologische kruimellijst om langdurige ruimtelijke procedures te voorkomen. De plannen worden concreter en het ligt in de verwachting dat medio 2014 de voorstellen worden omgezet in regelgeving. Het is dan dus mogelijk zonder vergunning een mantelzorgwoning in de achtertuin te bouwen of om een bestaand bijbehorend bouwwerk om te bouwen tot mantelzorg woning, waarbij het gaat om het zorg verlenen aan iemand in het hoofdgebouw, of het zorg verlenen door iemand vanuit het hoofdgebouw. Duidelijk is dat hier behoefte aan is in een tijd dat we weer meer in familieverband voor elkaar moeten gaan zorgen (de participatie samenleving). Op het gebied van handhaving wordt dit natuurlijk een heel lastig en complexe regel. Vanuit de regio Maastricht en Mergelland wordt het belang van de integratie van wonen en zorg (ook in het licht van de leefomgeving) binnen het container begrip volkshuisvesting ook steeds beter onderkent. Vanuit de regionale samenwerking op dit gebied zal daarom de band met de collega s op de deze taakvelden en het maatschappelijk middenveld, de komende tijd steeds intensiever worden. Ook op Provinciaal niveau wordt deze integratie van taakvelden met het oog op de veranderende samenleving onderkent en ondersteunt. Aanbevelingen Versterken en ondersteunen van de informele zorg door inzet van het netwerk Zorg en Welzijn Valkenburg aan de Geul Het onderzoeken van de wensen en behoeften van mantelzorgers in 2014 door de inzet van het verplichte Wmo-onderzoek via BMC in samenwerking met de Wmo-raad Valkenburg aan de Geul. Opstellen personeelsbeleid in relatie tot mantelzorgers. Gemeenten kunnen hiervoor het keurmerk Mantelzorgvriendelijke gemeente aanvragen mits zij aan de eisen die hiervoor worden gesteld voldoen. Continuering regionale samenwerking op het gebied van de informele zorg waarbij een werkgroep informele zorg zou kunnen worden ingericht. Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van mantelzorgwoningen en waar nodig/mogelijk al contacten leggen met bv. corporaties om hun rol in dit traject te kunnen bespreken. Samen met de Regio en Provincie de integratie van volkshuisvesting in de participatie opgaven borgen binnen afspraken met corporaties en maatschappelijk middenveld. Valkenburg aan de Geul, 8 november 2013 Marion Janssens, Afdeling Wonen en Leven. Aanvulling Mantelzorg en Wonen, 21 november 2013 Ad Keulers Hoofd Afdeling Strategie en Ontwikkeling

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 DE MANTELZORGMAKELAAR Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 INFORMATIE AVOND EVEN NIET? Wanneer bent u mantelzorger Knelpunten van mantelzorgers Wat is respijtzorg Wat kan een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1

Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1 Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 2. Wie is mantelzorger?... 4 3. Wat willen we met mantelzorgbeleid bereiken?...

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Inleiding. Definitie

Mantelzorgbeleid. Inleiding. Definitie Mantelzorgbeleid Inleiding Een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van SigmaZorg draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Kwaliteit van leven wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten. Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier

Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten. Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Beleidskader Niveau 1 Ondersteuning vanuit de samenleving...

Nadere informatie

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tiel. Nr. 117074 8 december 2015 Regeling mantelzorgcompliment Tiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 2.1.6

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 92/2015 Datum : 4 juni 2015 B&W datum : 16 juni 2015 Beh. ambtenaar : Lotte Vorwerg Portefeuillehouder : H. Rijks Onderwerp : Mantelzorgwaardering 2015 Aanleiding Momenteel

Nadere informatie

NOTITIE MANTELZORGONDERSTEUNING IN HEEMSTEDE 1. INLEIDING

NOTITIE MANTELZORGONDERSTEUNING IN HEEMSTEDE 1. INLEIDING NOTITIE MANTELZORGONDERSTEUNING IN HEEMSTEDE 1. INLEIDING Een van de uitgangspunten van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is dat bij een ondersteuningsbehoefte eerst wordt bekeken is wat iemand

Nadere informatie

Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2018

Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2018 Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2018 Algemeen Wij hebben op 31 augustus 2018 het advies van de Sociale raad Tilburg (SRT)

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers

Goed samenspel met mantelzorgers Goed samenspel met mantelzorgers Criteria voor een mantelzorgvriendelijke organisatie Inleiding Wanneer iemand te maken krijgt met de professionele zorg/behandeling of begeleiding, brengt hij/zij een heel

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze ~~q lz ijn Aa en Hun Ze 5tzchtinl1 Offerte voor Gemeente AA en Hunze "mantelzorgers in Beeld" fase 1: Q-meting van activiteiten CPM Offerte Mantelzorgers in Beeld fase 1: a-meting centraal punt mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten Mezzo memo Betreft : Waardering mantelzorg In de nieuwe Wmo is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Literatuuronderzoek 3 3. Interviews met medewerkers (steun)punten mantelzorg 5 4. Focusgroep bijeenkomst met professionals en (ex)mantelzorgers 8 5. Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Mantelzorgwaardering 2016

Nota van B&W. onderwerp Mantelzorgwaardering 2016 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Mantelzorgwaardering 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 27 Oktober 2015 inlichtingen Vivienne Otto (023-5673585) Registratienummer 2015.0049296

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsplan Mantelzorgondersteuning in Sliedrecht, 2009-2012 Samenvatting: Aanleiding Met de komst

Nadere informatie

Mantelzorg in Alblasserdam

Mantelzorg in Alblasserdam Mantelzorg in Alblasserdam Mantelzorg: onbetaalde hulp aan familie of bekenden met een (tijdelijke) ziekte of handicap of iemand die thuis verpleegd moet worden. Een mantelzorger heeft een persoonlijke

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten Informatie voor patiënten Speciale aandacht van gemeenten voor mantelzorg Met de Wmo heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid

Nadere informatie