Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelzorg in de gemeente Groesbeek"

Transcriptie

1 Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1

2 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid. In de notitie beschrijven we op welke wijze de gemeente de ondersteuning aan mantelzorgers wil vormgeven en rol die het steunpunt Mantelzorg Groesbeek daarin heeft. We gaan uit van de drie speerpunten die staatssecretaris van Rijn in zijn beleidsbrief over mantelzorg noemt: Versterken, Verlichten en Verbinden. Deze drie speerpunten worden voorafgegaan door het aandachtspunt Vinden, omdat het bereiken van mantelzorgers een belangrijke voorwaarde is om te kunnen Versterken, Verlichten en Verbinden. De drie speerpunten zijn een actualisatie van de acht basisfuncties uit Dit beleidsvoorstel is tot stand gekomen door samenwerking tussen de drie steunpunten mantelzorg van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek in overleg met de nieuwe gemeente Groesbeek. Het nieuwe voorstel is gebaseerd op het Planvoorstel Steunpunt Mantelzorg MUG-Gemeenten dat door de drie steunpunten in 2014 is opgesteld; informatie van het steunpunt mantelzorg Ubbergen; uitgangspunten uit de notitie Mantelzorgondersteuning is de basis van het ministerie van VWS; en beleidsvoorwaarden van de gemeente Groesbeek. Dit voorstel moet in samenhang worden gezien met de gemeentelijke notitie over besteding van de middelen voor het mantelzorgcompliment die momenteel wordt opgesteld. Maatschappelijke context De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen met zoveel mogelijk eigen regie. Zij hebben behoefte aan integrale ondersteuning en zorg dichtbij door een beperkt aantal bekende mensen. Dit gegeven is de grondslag voor de grote stelselherziening van zorg en ondersteuning. De nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 van kracht wordt, is daar onderdeel van. Mantelzorgers hebben in die zorg en ondersteuning een steeds centralere rol. Zij kennen degene voor wie ze zorgen en bieden die zorg vanuit de relatie die ze met de ander hebben. De nieuwe Wmo verplicht gemeenten dan ook om aan te geven welke maatregelen ze nemen voor het ondersteunen van mantelzorgers (zie voor wettelijk kader bijlage 1). De nieuwe Wmo benoemt niet alleen nadrukkelijk het belang van mantelzorgondersteuning maar geeft daarvoor ook de handvatten: Versterken, Verlichten en Verbinden. Het mantelzorgbeleid zou zich moeten richten op het versterken van de positie en regie van mantelzorgers en vrijwilligers, het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg. De Wmo 2015 vraagt niet alleen om andere mantelzorgondersteuning, maar ook om een andere manier van werken. Niet langer ligt daarbij de nadruk op zorgen voor, het gaat veel meer over zorgen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. De wet schetst dat daarvoor een getrapte vraagstelling nodig is. Wat kan iemand zelf doen, en wat kan zijn of haar omgeving bijdragen? Wat kunnen vrijwilligers aanvullen? En wat is er vervolgens nodig aan professionele ondersteuning, in algemene of maatwerkvoorzieningen? Deze omslag wordt sinds 2009 aangeduid als de Kanteling, en betekent dat gemeenten in hun manier van werken de regie over het eigen leven van zorgvragers en mantelzorgers centraal stellen. 2

3 Mantelzorg in beeld Definitie De definitie van mantelzorg in de Wmo 2015 luidt: Mantelzorg is hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Dat de hulp voortvloeit uit de bestaande sociale relatie onderscheidt mantelzorg van vrijwilligerswerk. Een mantelzorger is namelijk geen vrijwilliger. Om het verschil te duiden volgt hierna een schematisch overzicht: Mantelzorger Vrijwilliger Het overkomt je Je kiest er voor Je hebt een emotionele band Je start niet met een emotionele band Je zorgt soms 24 uur per dag, 7 dagen per Je inzet van tijd is begrensd week Je kunt je zorg niet beëindigen Je kunt je zorg beëindigen Je raakt in een isolement Je krijgt meer contacten Je loopt gevaar voor lichamelijke en psychische overbelasting Het wordt als een vorm van ontspanning en ontplooiing ervaren Het beperkt in het onderhouden van contacten Het breidt je contacten uit en verarmt je netwerk Je werkt ongeorganiseerd Je werkt in georganiseerd verband Je voelt je vaak ondergewaardeerd en krijgt Je voelt je gewaardeerd en krijgt erkenning geen erkenning voor de positie als pijler in het steunsysteem Het wordt vanzelfsprekend gevonden Je werk wordt mooi gevonden Mantelzorgers krijgen geen evaluerende terugkoppeling Je krijgt vaak training en begeleiding; er is onderling contact met andere vrijwilligers Aantallen Op basis van landelijke berekeningen (SCP) zouden er binnen gemeente Groesbeek ruim mantelzorgers van 18 jaar en ouder actief moeten zijn. Volgens onderzoek van Mezzo zou dat aantal overigens aanzienlijk lager zijn, namelijk Los van dat verschil, het is een gegeven dat zeer veel volwassen inwoners mantelzorg verlenen. Kijken we naar de intensiteit van de zorgverlening dan verricht ongeveer 20 % van de volwassen inwoners langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week mantelzorg. Gerekend naar het aantal inwoners op 1 januari 2015 betreft het in Groesbeek ongeveer personen. Daarvan verleent 42 % ( personen) zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp. Het aantal ernstig belaste mantelzorgers bedraagt volgens de berekeningen van het SCP 18 % van de groep langdurig of intensieve helpers. In Groesbeek zouden dat dan 935 personen zijn. Naast de volwassen mantelzorgers is er ook een aanzienlijke groep jonge mantelzorgers. Exacte cijfers over deze groep zijn niet bekend, maar geschat wordt dat een kwart van de jongeren opgroeit met een ziek of verslaafd familielid in het gezin. 10% van het totaal aantal thuiswonende jongeren zou tot de groep jonge mantelzorgers behoren. In de groep Groesbeekse jongeren van 12 tot 18 jaar zou het dan gaan om zo n 630 jongeren. 3

4 Steunpunt Mantelzorg Groesbeek Structuur In elk van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Groesbeek en Ubbergen draaide een steunpunt Mantelzorg met eigen activiteiten en taken. In de nieuwe gemeente is er één Steunpunt Mantelzorg gemeente Groesbeek (vanaf 2016 gemeente Berg en Dal). Onder dat steunpunt fungeren in de verschillende kernen (groepjes) vrijwilligers die kerngericht werken, maar waar mogelijk en gewenst ook gemeentebreed. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sociale teams in de gemeente en met de bestaande (vrijwilligers)organisaties. De activiteiten in de verschillende kernen mogen van elkaar verschillen. De vrijwilligers in de kernen informeren elkaar, helpen elkaar, stemmen hun activiteiten op elkaar af en werken waar mogelijk samen; zij concurreren niet met elkaar. Vraaggericht Het Steunpunt Mantelzorg gemeente Groesbeek werkt van onderaf. Het aanbod is gebaseerd op de signalen, vragen en behoeften van de mantelzorger. Activiteiten, hulp en advies wordt aangeboden op basis van de contacten met de mantelzorgers. Uit ervaring van de afgelopen jaren van de verschillende steunpunten blijkt dat twee doelen voor mantelzorgers van belang zijn: het zich kunnen uiten over de ervaren last en ontspanning vinden. Het Steunpunt Mantelzorg wil de mantelzorger ontzorgen en zorgen voor herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast. De activiteiten zijn aanvullend op het bestaande aanbod van organisaties en netwerken in de gemeente of worden opgezet in samenwerking daarmee. De vrijwilligers van de kernen (of een vertegenwoordiging daarvan) overleggen regelmatig met elkaar en bepalen samen, in overleg met de professional en de gemeente, welke acties nodig zijn. Zij zijn de oren en ogen in de kernen, pikken signalen op en verwijzen indien nodig naar voorzieningen en professionals. Ondersteuning De vrijwilligers worden ondersteund door een professional van een welzijnsorganisatie. De ondersteuning bestaat uit administratieve ondersteuning, maar ook ondersteuning voor coaching van het dagelijks werk, deskundigheidsbevordering. In 2015 gaat het om een professional van de Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) die de vrijwilligers voor 14 uur in de week ondersteunt. De vrijwilligers vallen onder de gemeentelijk collectieve W.A.-verzekering, kunnen een verklaring omtrent goed gedrag tonen en zijn gebonden aan de privacyregels. Met hen wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Budget Voor de activiteiten van het steunpunt en de vrijwilligers in de kernen is een activiteitenbudget beschikbaar dat beheerd wordt door de professional van de welzijnsorganisatie. Een vertegenwoordiging van de vrijwilligers uit de diverse kernen stelt jaarlijks met de professional van de welzijnsorganisatie een activiteitenplan en begroting op. Hierin wordt ook een post opgenomen voor reiskosten en deskundigheidstrainingen. Dit wordt besproken met en verantwoord naar de gemeente Groesbeek. Voor nieuwe initiatieven op het gebied van mantelzorg en waardering van de mantelzorgers tijdens de week van de mantelzorg is binnen de gemeente budget beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het bereiken van de mantelzorgers of voor initiatieven op het gebied van vrijwillige respijtzorg. Een voorstel hiervoor wordt momenteel opgesteld. Communicatie Communicatie (o.a. een nieuwsbrief) vindt centraal plaats vanuit het Steunpunt Mantelzorg gemeente Groesbeek. Ook de kerngerichte activiteiten worden onder naam van het centrale steunpunt gecommuniceerd. De vrijwilligers zorgen zelf voor afstemming in de communicatie, daarbij ondersteund door de professional van de welzijnsorganisatie. 4

5 De speerpunten Zoals gezegd heeft gaan we in het beleid van de gemeente uit van de vier aandachtspunten zoals benoemd door het ministerie van VWS: Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden. Deze vier aandachtspunten komen in de plaats van de basisfuncties mantelzorg uit Basisfuncties mantelzorg Informatie 2. Advies en begeleiding 3. Emotionele steun 4. Educatie 5. Praktische hulp 6. Respijtzorg 7. Financiële tegemoetkoming 8. Materiële hulp Vier nieuwe aandachtspunten mantelzorgondersteuning: Vinden We bereiken de mensen die zorgen voor een naaste, omdat dat de voorwaarde is om hen te kunnen versterken, verlichten en verbinden. Versterken We versterken mantelzorgers in hun regie en positie, zowel op het microniveau van individuele mantelzorgers als op het niveau van beleidsbeïnvloeding, zodat de stem van mantelzorgers in ons beleid doorklinkt. Verlichten We organiseren ondersteuning om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren. Verbinden We leggen verbindingen tussen formele en informele zorg en ondersteuning en neemt partners bijvoorbeeld zorgaanbieders, mantelzorgondersteuners en vrijwilligersorganisaties mee in deze manier van (samen)werken. Speerpunt 1: Vinden Het blijkt vaak lastig om mantelzorgers te vinden. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat zij mantelzorger zijn. Mantelzorgers vestigen niet graag de aandacht op zichzelf. Vinden dat wat ze doen niets bijzonders. Willen soms ook geen mantelzorger genoemd worden. Om toch met mantelzorgers in contact te komen is het belangrijk om op zoek te gaan naar de natuurlijke vindplaatsen. Het ministerie spreekt over het volgen van de leefpad en het zorgpad. Het leefpad van de mantelzorger is de route van diens dagelijks leven. Jongeren tref je bijvoorbeeld op scholen, bij sportverenigingen, bij het uitgaan. Ouderen weer op andere plaatsen. Het is dan belangrijk om op die plaatsen informatie te verstrekken. Het zorgpad is de route die mantelzorgers en hun naasten volgen voor zorg en ondersteuning. Dan kun je denken aan huisarts, het Wmo-loket, thuiszorg, etc. 5

6 Actiepunten Vinden Alle informatie komt samen op een website. Er wordt nog gekeken welke website het meest effectief is. De website promoten we breed. Rond de Week van de mantelzorger zorgen we voor brede publiciteit rond zorg voor naasten We organiseren brede themabijeenkomsten, zowel kerngericht als gemeentebreed We maken afspraken met sociaal team over verwijzen van mantelzorgers We zorgen voor instructie voor beroepskrachten en vrijwilligers over signaleren, contact maken en houden De nieuwsbrief Manteline wordt breed verspreiden We verspreiden regelmatig informatie voor/over mantelzorgers en verhalen van mantelzorgers in lokale media om kennis en begrip te vergroten Er komt een sociale kaart met informatie over steunpunten, mantelzorgmakelaars, ondersteuningsmogelijkheden, etc We zoeken naar nieuwe laagdrempelige manieren waarop we mantelzorgers kunnen bereiken, volgen (registreren/dossiervorming.) * = Steunpunt Mantelzorg gemeente Groesbeek. G = Gemeente, ST = Sociaal Team * + ST + G + ST + G Speerpunt 2: Versterken Met de tweede basisfunctie Versterken zorgt de gemeente dat mantelzorgers de regie kunnen voeren en houden en keuzemogelijkheden hebben hoe zij mantelzorg vormgeven. Dit kan door bijvoorbeeld mantelzorgers te betrekken bij het onderzoek naar de zorgvraag van de naaste voor wie ze zorgen. Maar ook door werk te maken voor de waardering van mantelzorgers. Door de mantelzorger een stem te geven binnen de gemeente. Door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. En te zorgen voor actieve participatie in het beleid. Actiepunten Versterken De sociale teams betrekken mantelzorgers in keukentafelgesprek In het keukentafelgesprek worden ook de mogelijkheden en grenzen van de mantelzorger besproken. Er kan een apart gesprek met mantelzorger worden gehouden We zetten de middelen voor het mantelzorgcompliment onder andere in voor waardering van de mantelzorgers We gebruiken de week van de mantelzorg om kennis te maken met mantelzorgers en beter zicht te krijgen op hun mogelijkheden en behoeften We gebruiken de week van de mantelzorg ook voor publieke waardering van mantelzorgers We onderzoeken de mogelijkheden van een zelfhulpgroep voor mantelzorgers We blijven investeren in activiteiten om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen en elkaar te versterken We geven jonge mantelzorgers een gezicht (herkenning binnen de doelgroep We benutten de kennis en kunde van het steunpunt mantelzorg bij beleidsvorming, maar ook in voorlichting aan beroepskrachten en vrijwillige partners. We zorgen voor aanwezigheid van mantelzorgers in de Wmo-adviesraad We nemen vragen over mantelzorg op in onderzoeken van bijvoorbeeld Wmo-raad, GGD. ST + ST + G G 6

7 Speerpunt 3: Verlichten De derde basisfunctie, Verlichten, gaat over de draagkracht van mantelzorgers. Een mantelzorger is, naast mantelzorger, ook partner, kind, werknemer, scholier of vrijwilliger. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk dat de balans tussen verschillende taken en rollen behouden blijft. Hoe kan de gemeente samen met de steunpunten mantelzorg de taak van mantelzorgers verlichten en hun draagkracht vergroten, zodat zij de zorg beter en langer vol houden? Het gaat dan om netwerkgericht en preventief werken. Zorgen voor informatie en advies. Om het faciliteren van emotionele steun en educatie voor mantelzorgers. Respijtzorg, praktische en materiele hulp voor mantelzorgers. En het vinden en binden van vrijwilligers. Actiepunten Verlichten We brengen het netwerk van de zorgvrager en mantelzorger in kaart. Eventueel met behulp van vrijwillige netwerkcoaches. We brengen de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in beeld via diverse (digitale) media We zetten een groot deel van de middelen van het mantelzorgcompliment in voor uitbreiding en vernieuwing van laagdrempelige vormen van dagbesteding, inloop en ontmoeting om mantelzorgers te ontlasten We vragen in keukentafelgesprekken naar de vraag achter de vraag. We zorgen dat de gespreksvoerders via het steunpunt kennis hebben van ondersteuningsmogelijkheden. In communicatie besteden we specifiek aandacht aan jonge mantelzorgers en het combineren van mantelzorg met werk We faciliteren maatjescontacten en lotgenotencontacten (zelfhulpgroep) We faciliteren themabijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers We zorgen voor duidelijke, laagdrempelige plaatsen waar mantelzorgers terecht kunnen voor informatie en advies (onder andere website, mantelzorgtelefoon, persoonlijk contact) We zorgen voor laagdrempelige activiteiten waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren (uitgaan van behoefte van mantelzorgers) We zorgen dat mogelijkheden voor professionele respijtzorg bekend zijn bij mantelzorgers (via professionals, sociaal team) We stimuleren en faciliteren vrijwillige respijtzorg en zoeken naar innovatieve vormen van respijtzorg. We zorgen ervoor dat onnodige drempels voor mantelzorgers in hun zorg voor hun naasten worden weggenomen. We coördineren vraag en aanbod van vrijwillige inzet. Brengen vraag en aanbod bij elkaar. ST + + ST ST + + ST G Speerpunt 4: Verbinden Verbinden is de derde basisfunctie. Wat moet de gemeente organiseren om mantelzorgers en professionals in zorg en ondersteuning beter met elkaar te verbinden? Gelijkwaardige samenwerking tussen de informele zorg van mantelzorgers en de formele zorg van beroepskrachten is nodig voor integrale zorg en ondersteuning. De gemeente kan hierin met samenwerkingspartners faciliteren en regisseren. Daarnaast is het belangrijk dat professionals oog hebben voor de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. Actiepunten Verbinden We zorgen dat beroepskrachten samenwerken met mantelzorgers en ook de verschillende rollen van de mantelzorger kennen (collega, cliënt, naaste en expert). G + ST + 7

8 We zorgen dat beroepskrachten inzicht hebben in behoeften van mantelzorgers. Vrijwilligers van de steunpunten delen hun kennis en kunde met beroepskrachten zoals huisartsen en leden van de sociale teams We zoeken naar innovatieve vormen om beroepskrachten en mantelzorgers (formele en informele zorg) met elkaar te verbinden G + ST + + ST Het budget Middelen Steunpunt Mantelzorg gemeente Groesbeek (SWG) 515 uur (14 uur p/w) Activiteitenkosten Extra budget activiteiten Totaal Verdeling budget waardering mantelzorgers (gemeente) Maatregel Bedrag 2015 Blijk van waardering in de vorm van een Week van de mantelzorg Innovatie ondersteuning mantelzorgers Totaal

9 Bijlage 1 Wettelijk kader Wat zegt de Wmo 2015 over de ondersteuning van mantelzorgers? Beleidsplan Artikel van de Wmo bepaalt dat de gemeenteraad in het beleidsplan op moet nemen hoe mantelzorgers worden ondersteund. Om tot passende lokale ondersteuning te komen bevat het Memorie van Toelichting de aanbeveling om (lokale organisaties van) mantelzorgers en vrijwilligers, vertegenwoordigers van zorgvragers en professionele ondersteuners te betrekken bij het opstellen van het beleidsplan. Waardering Artikel bepaalt dat in de verordening moet worden opgenomen op welke manier het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente5. In het Memorie van toelichting volgt de aanbeveling om uw inwoners en in het bijzonder uw mantelzorgers te raadplegen over de vormgeving van deze waardering. Algemene voorzieningen Het belang dat de Wmo 2015 hecht aan een goede ondersteuning van mantelzorgers wordt benadrukt door de verplichting in artikel om in ieder geval algemene voorzieningen te treffen die mantelzorgers ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van educatie voor mantelzorgers, het faciliteren van zelfhulp voor mantelzorgers of het beschikbaar stellen van een mantelzorgmakelaar. Maatwerkvoorzieningen In artikel en artikel wordt het college verplicht om aan personen die daarvoor in aanmerking komen een maatwerkvoorziening te verstrekken. Om te bepalen of een inwoner in aanmerking komt, volgt na een aanvraag voor een maatwerkvoorziening binnen zes weken een onderzoek, beter bekend als het keukentafelgesprek. Onderzoek gericht op integrale ondersteuning In dat onderzoek moet volgens hetzelfde artikel in ieder geval aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om met mantelzorg of andere hulp uit het sociale netwerk te komen tot verbetering van zelfredzaamheid of participatie. Om de mantelzorger zelf goed te kunnen ondersteunen, is het van belang om naast diens mogelijkheden en belastbaarheid ook te vragen naar eigen ondersteuningsbehoeften. Kortom: de mantelzorger wordt betrokken bij de aanvraag en het onderzoek, om zo integrale ondersteuning op maat te kunnen leveren. Cliëntondersteuning De verplichting in artikel tot het bieden van cliëntondersteuning geldt zowel voor zorgvragers als voor mantelzorgers. Het Memorie van toelichting benoemt dat het belangrijk is om oog te hebben voor de verschillende perspectieven en soms ook verschillende belangen van de zorgvrager en de mantelzorger. 9

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG MUG-GEMEENTEN

STEUNPUNT MANTELZORG MUG-GEMEENTEN STEUNPUNT MANTELZORG MUG-GEMEENTEN PLANVOORSTEL STEUNPUNT MANTELZORG Juni 2014-1 - Totstandkoming planvoorstel: Vanaf februari 2014 zijn gemiddeld een tiental vrijwilligers uit de MUG-gemeenten een aantal

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

6. VERLICHTEN. 6.1 Inleiding. 6.2 Werk netwerkgericht en zet in op preventie van

6. VERLICHTEN. 6.1 Inleiding. 6.2 Werk netwerkgericht en zet in op preventie van 6. VERLICHTEN U organiseert ondersteuning om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren. 6.1 Inleiding Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt ertoe bij dat

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning is de basis

Mantelzorgondersteuning is de basis Mantelzorgondersteuning is de basis Aandachtpunten voor lokaal beleid Vinden Versterken Verlichten Verbinden Inhoud 1. Introductie... 4 1.1 Schets van de context... 5 1.1.1 Stelselherziening van de zorg

Nadere informatie

Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1

Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1 Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 2. Wie is mantelzorger?... 4 3. Wat willen we met mantelzorgbeleid bereiken?...

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst

Nadere informatie

Deel 1. Beleidsnotitie Mantelzorg. Onze visie op het bindmiddel van onze samenleving

Deel 1. Beleidsnotitie Mantelzorg. Onze visie op het bindmiddel van onze samenleving Deel 1. Beleidsnotitie Mantelzorg Onze visie op het bindmiddel van onze samenleving Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Relatie met het Wmo-beleidskader... 2 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

P l a t f o r m M a n t e l z o r g A m s t e r d a m VISIEDOCUMENT & PRIORITEITEN 2015 2017. PMA geeft mantelzorger een stem

P l a t f o r m M a n t e l z o r g A m s t e r d a m VISIEDOCUMENT & PRIORITEITEN 2015 2017. PMA geeft mantelzorger een stem P l a t f o r m M a n t e l z o r g A m s t e r d a m VISIEDOCUMENT & PRIORITEITEN 2015 2017 PMA geeft mantelzorger een stem Mantelzorgen doe je niet alleen Amsterdam, februari 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Mantelzorgwaardering 2016

Nota van B&W. onderwerp Mantelzorgwaardering 2016 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Mantelzorgwaardering 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 27 Oktober 2015 inlichtingen Vivienne Otto (023-5673585) Registratienummer 2015.0049296

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Als zorgaanbieder doet u een beroep op zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Binnen zorginstellingen wordt de verbinding met thuis en het gewone leven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Mezzo memo Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Inleiding Gemeenten krijgen een steeds grotere taak in de ondersteuning

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor gemeenten

Gebruiksaanwijzing voor gemeenten Gebruiksaanwijzing voor gemeenten U als gemeente doet een beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Vanwege de opdracht om de zorg dichtbij mensen zelf te organiseren, en de beheersing van de kosten

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten Mezzo memo Betreft : Waardering mantelzorg In de nieuwe Wmo is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op

Nadere informatie

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden. Beleidskaders vanaf 2015

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden. Beleidskaders vanaf 2015 Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden Beleidskaders vanaf 2015 Gemeente Coevorden Afdeling Beleid en Strategie Team Samenleving Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Inleiding Voor u ligt de evaluatie van de mantelzorgwaardering 2015. In deze evaluatie wordt teruggeblikt op de invulling en uitvoering van het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Deze gebruiksaanwijzing is voor mensen die gemeenten of zorgaanbieders adviseren over mantelzorg en/of vrijwilligerszorg. Als ervaringsdeskundige op het gebied

Nadere informatie

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsplan Mantelzorgondersteuning in Sliedrecht, 2009-2012 Samenvatting: Aanleiding Met de komst

Nadere informatie

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2)

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2) Algemene vragen(1) 1. Wat is uw naam? 2. Wat is uw telefoonnummer? 3. Wat is uw e-mailadres? 4. Heeft u zelf een achtergrond in de mantelzorg of in de intensieve vrijwilligerszorg (meerdere Algemene vragen(2)

Nadere informatie

: Leden van de Stedelijke Commissie. : Wethouder Jurgen van Houdt

: Leden van de Stedelijke Commissie. : Wethouder Jurgen van Houdt MEMO Datum : 29 februari 2016 Aan : Leden van de Stedelijke Commissie Van : Wethouder Jurgen van Houdt Onderwerp : Voortgangsrapportage actieplan mantelzorg De actieplannen mantelzorg & vrijwillige inzet

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Advies mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Focus op mantelzorgers

Focus op mantelzorgers Focus op mantelzorgers naar een mantelzorgvriendelijke gemeente BRIZ special in deze special Mantelzorgers Versterken, Verlichten, Verbinden Model Mantelzorgondersteuning [MMo] Brabantse Raad voor de Informele

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle

Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle Utgevoerd in februari maart 2007 door Ronald Masclé. Inleiding Eén van de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Het perspectief van de mantelzorger Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Probleemstelling Ziekenhuizen moeten steeds meer terug naar de kerntaken. Daarbij

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul 1 Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul Wat is mantelzorg? Er is een essentieel verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers: mantelzorg overkomt je als het ware, terwijl vrijwilligerswerk een bewuste

Nadere informatie

Regionale notitie Mantelzorgondersteuningsbeleid Hoeksche Waard 2015-2018

Regionale notitie Mantelzorgondersteuningsbeleid Hoeksche Waard 2015-2018 Regionale notitie Mantelzorgondersteuningsbeleid Hoeksche Waard 2015-2018 0 Inhoud 1. Aanleiding blz. 2 Definitie mantelzorg Toename druk op de mantelzorg Wettelijke basis mantelzorgbeleid 2. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Sociale netwerken. Waarom en hoe?

Sociale netwerken. Waarom en hoe? Sociale netwerken Waarom en hoe? Opbouw verhaal Zorg in Nederland -recente ontwikkelingen en hun achtergronden Verschijningsvormen en omvang informele zorg Zorg voor de informele zorg De kracht van netwerken

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Van draaglast naar draagkracht!

Van draaglast naar draagkracht! Van draaglast naar draagkracht! Jaarverslag Steunpunt Mantelzorg 2011 Het Steunpunt Mantelzorg viert in 2012 haar tienjarig bestaan. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO in

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Mantelzorg, het overkomt je... Beleidsnotitie mantelzorg 2011-2015

Mantelzorg, het overkomt je... Beleidsnotitie mantelzorg 2011-2015 1 Mantelzorg, het overkomt je... Beleidsnotitie mantelzorg 2011-2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 7 2. MANTELZORG IN UDEN 11 2.1. Definitie mantelzorg 11 2.2. Kenmerken mantelzorger 12 3. VISIE 15 4. KNELPUNTEN

Nadere informatie

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen:

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen: gemeente nieuwkoop gemeenteraad IIIIIIIIII G10.0709 nieuwkoop raadsbesluit onderwerp Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013 Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Literatuuronderzoek 3 3. Interviews met medewerkers (steun)punten mantelzorg 5 4. Focusgroep bijeenkomst met professionals en (ex)mantelzorgers 8 5. Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Beleidsnotitie Mantelzorgondersteuning in de gemeente Waalre 2016-2019

Beleidsnotitie Mantelzorgondersteuning in de gemeente Waalre 2016-2019 Beleidsnotitie Mantelzorgondersteuning in de gemeente Waalre 2016-2019 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Mantelzorg 3.Onderzoek mantelzorgers in beeld 4.Vastgestelde kaders voor mantelzorgbeleid 5.Visie op

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor (welzijns-) organisatie voor mantelzorgers of zorgvrijwilligers

Gebruiksaanwijzing voor (welzijns-) organisatie voor mantelzorgers of zorgvrijwilligers Gebruiksaanwijzing voor (welzijns-) organisatie voor mantelzorgers of zorgvrijwilligers Mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Als organisatie in de informele

Nadere informatie

MANTELZORG WAARDERING- EN ONDERSTEUNING in Noardwest Fryslân d.d. 16 september 2015

MANTELZORG WAARDERING- EN ONDERSTEUNING in Noardwest Fryslân d.d. 16 september 2015 Bijlagenummer 01/10/15/7.1 CONCEPT beleidsnotitie MANTELZORG WAARDERING- EN ONDERSTEUNING in Noardwest Fryslân d.d. 16 september 2015 BCT Werkgroep Mantelzorg, September 2015 Bouwina Meijer, gemeente Harlingen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie