van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V."

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT 2007 ANW-hiatenpensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Rotterdam

2 Toelichting bij pensioenbegrippen arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding partner pensioenoverzicht risico (pensioen op risicobasis; pensioen met risicokarakter) toeslagen notariële samenlevingsovereenkomst uitkeringsovereenkomst uitvoeringsovereenkomst Iemand is arbeidsongeschikt indien hij een uitkering krachtens de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) ontvangt. De voorliggende periode van ziekengeld wordt voor de arbeidsongeschiktheid niet meegeteld. De werknemer die deelneemt in de pensioenregeling. De werkgever kan onderscheid maken wie voor de pensioenregeling in aanmerking komt. Bijvoorbeeld onderscheid naar verschillende categorieën personeel. In sommige bedrijfstakken is een pensioenfonds ingesteld waar in principe alle werknemers uit die bedrijfstak bij aangesloten zijn. Maar als de werkgever bij een verzekeraar een gunstiger pensioenregeling kan verzekeren, kan hij onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van aansluiting bij het pensioenfonds. Dat heet dispensatie. Dispensatie is ook mogelijk als de werkgever eerst zelf al een pensioenregeling had en daarna pas het fonds voor de bedrijfstak is ingesteld. Het geregistreerd partnerschap komt net als het huwelijk tot stand via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap komt in veel opzichten overeen met het huwelijk. De (ex-)werknemer van wie het deelnemerschap in de pensioenregeling is beëindigd, bijvoorbeeld door ontslag. Volgens een pensioenregeling kan er partnerpensioen voor niet-wettelijke partnerrelaties bestaan. Hiervoor is onder andere een gezamenlijke huishouding op één adres vereist. Tevens is van belang dat de samenlevingsovereenkomst notarieel wordt vastgelegd. Dus LAT-relaties komen niet in aanmerking voor partnerpensioen. Als ongehuwd samenwonenden onderlinge (financiële) afspraken maken, kunnen ze die in een overeenkomst door een notaris laten vastleggen. Natuurlijk kunnen ze ook hun afspraken zelf op papier zetten zonder dat er een notaris aan te pas komt (of ze kunnen helemaal niets opschrijven), maar in die situaties voldoet de partnerrelatie niet aan de eisen van de pensioenregeling om partnerpensioen te kunnen krijgen. In de Pensioenwet wordt de term partner gebruikt voor degene die aanspraak kan maken op partnerpensioen. Onder partner wordt verstaan de gehuwde en de geregistreerde partner. In het pensioenreglement kan opgenomen zijn dat er ook partnerpensioen is voor de ongeregistreerde partner (samenwonend). In het pensioenreglement is een en ander uitgewerkt. Een pensioenuitvoerder moet aan de deelnemers in de pensioenregeling een overzicht sturen van de actuele stand van hun pensioenen. Dit overzicht vermeldt ook de uitgangspunten waarop de pensioenen berekend zijn, zoals een parttimepercentage. Als pensioenen op risicobasis verzekerd zijn, wordt jaar voor jaar - uiterlijk tot ontslag of pensionering - een verzekering gesloten voor het geval het 'verzekerde risico' zich voor zal doen in dat jaar. Doet zich het risico niet voor, dan heeft de verzekering geen waarde. Het hier bedoelde risico is overlijden. Bij pensioenen met een risicokarakter volgt er geen pensioenuitkering als de deelnemer eerst met ontslag gaat en daarna het risico zich voordoet. Een werkgever kan beslissen om door middel van toeslagen te proberen de pensioenen waardevast of welvaartsvast te houden. Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenafspraak waarbij het te verkrijgen pensioen wordt vastgesteld in concrete jaarlijkse pensioenbedragen. Wettelijk is voorgeschreven dat een werkgever die een pensioenregeling heeft, die moet onderbrengen bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Daarvoor moet een overeenkomst gesloten worden, de uitvoeringsovereenkomst.

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Hoofdstuk IV Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Hoofdstuk V Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Bijlagen Pensioenregeling en uitvoering Pensioenregeling en deelnemers Uitvoering van de pensioenregeling door het sluiten van verzekeringen Informatie voor de deelnemers Pensioenaanspraken ANW-hiatenpensioen Partnerbegrip Toeslagen Bijzondere gebeurtenissen en situaties; verplichtingen deelnemer Einde van het deelnemerschap of einde van de partnerrelatie Pensioenopbouw na arbeidsongeschiktheid Verplichtingen van de deelnemer Financiële bepalingen Financiering van de pensioenregeling Deelnemersbijdrage Uitkering van de pensioenen Overige bepalingen Beperkingen Wijzigingsvoorbehoud werkgever Onvoorziene gevallen Inwerkingtreding en overgangsbepalingen ANW-hiatenpensioen voor ongehuwd samenwonende deelnemers Verklaring voor de regeling van ANW-hiatenpensioen

4 HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING Artikel 1 Pensioenregeling en deelnemers 1. gevestigd te Rotterdam heeft een pensioenregeling getroffen voor haar werknemers en voor de werknemers aan de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen. De pensioenregeling is omschreven in dit pensioenreglement. Waar in dit pensioenreglement de werkgever wordt genoemd, is dit: - <, als het gaat om de contacten met Nationale-Nederlanden over de verzekeringen; - de juridische werkgever van de deelnemer, wanneer het gaat om zaken die te maken hebben met de arbeidsverhouding, op de verplichtingen van de deelnemer en op de voorbehouden van de werkgever om wijzigingen aan te brengen. Voor de toepassing van bepalingen over aanvang en einde van het dienstverband worden aansluitende dienstverbanden bij de verschillende genoemde ondernemingen samengeteld. 2. Deelnemers in deze pensioenregeling zijn de werknemers met een partner (zie artikel 5). Voor een nieuwe deelnemer wordt (vanaf 1 januari 2009) de aanvangsdatum van het deelnemerschap vermeld in de startbrief. 3. Deelname aan deze voorziening is niet verplicht. Zodra de werknemer in aanmerking komt voor ANW-hiatenpensioen, moet de werknemer aan de werkgever laten weten of hij/zij wil deelnemen. 4. Het deelnemerschap eindigt: a. door het overlijden van de deelnemer; b. bij einde van het huwelijk of de partnerrelatie; c. door beëindiging van het dienstverband met de werkgever vóór de pensioendatum (ontslag); d. bij pensionering; e. als de deelnemer terugkomt op zijn eerdere keuze om deel te nemen aan deze ANW-hiatenpensioenregeling. Het deelnemerschap eindigt niet als bij het einde van het dienstverband het ANW-hiatenpensioen vanwege arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet zoals genoemd in artikel 8. Het deelnemerschap in deze pensioenregeling wordt dan voortgezet in de mate waarin de voortzetting van het ANW-hiatenpensioen bestaat en duurt zolang dat recht bestaat. Als de deelnemer onbetaald verlof heeft, blijft de aanspraak op ANW-hiatenpensioen ongewijzigd in stand. Artikel 2 Uitvoering van de pensioenregeling door het sluiten van verzekeringen 1. De werkgever heeft de uitvoering van de pensioenregeling ondergebracht bij Nationale- Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, in dit pensioenreglement Nationale-Nederlanden genoemd. Nationale-Nederlanden is bereikbaar via Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. 2. Op de pensioenen waarop dit reglement betrekking heeft, zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van Nationale-Nederlanden van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst die tussen de werkgever en Nationale-Nederlanden voor deze pensioenregeling is gesloten. 3. Als de uitvoeringsovereenkomst die de werkgever met Nationale-Nederlanden heeft gesloten, eindigt zonder dat er aansluitend een nieuwe uitvoeringsovereenkomst tot stand komt, eindigt voor de deelnemers in deze pensioenregeling ook het deelnemerschap. Na einde van de uitvoeringsovereenkomst (zonder aansluitende nieuwe overeenkomst) is het ook niet meer mogelijk dat er nieuwe deelnemers toetreden tot deze pensioenregeling.

5 Artikel 3 Informatie voor de deelnemers 1. Nationale-Nederlanden geeft de deelnemers en andere belanghebbenden alle informatie waar zij volgens de Pensioenwet recht op hebben. Zo zal Nationale-Nederlanden de deelnemers jaarlijks een pensioenoverzicht toesturen en informatie over toeslagverlening. Ook degenen met een ingegaan pensioen krijgen jaarlijks een pensioenoverzicht. 2. Op verzoek stelt Nationale-Nederlanden dit reglement beschikbaar voor de deelnemer. 3. Op verzoek verstrekt de werkgever of Nationale-Nederlanden de uitvoeringsovereenkomst ter inzage. 4. Nationale-Nederlanden heeft een klachtenprocedure. Eventuele klachten kunnen worden toegezonden aan het adres dat in artikel 2 staat. Meer informatie is te vinden op HOOFDSTUK II PENSIOENAANSPRAKEN Artikel 4 ANW-hiatenpensioen 1. Het ANW-hiatenpensioen gaat in op de 1 e van de maand waarin de deelnemer overlijdt. Het loopt door tot de 1 e van de maand waarin de partner 65 jaar wordt. Als de partner eerder overlijdt, loopt het pensioen door tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt. 2. De deelnemer heeft de keuze uit drie bedragen voor het te verzekeren ANW-hiatenpensioen, te weten: ,-- per jaar; ,-- per jaar; ,-- per jaar. De deelnemer dient de werkgever bij aanvang van het deelnemerschap schriftelijk mede te delen welk bedrag aan ANW-hiatenpensioen verzekerd dient te worden. Wijziging van het verzekerde bedrag is slechts mogelijk per een daaropvolgende 1-ste januari. Bovengemelde bedragen gelden voor 1 januari Jaarlijks per 1 januari zal bezien worden of de in dit lid bedoelde bedragen aangepast dienen te worden aan de ontwikkeling van de uitkeringsbedragen op grond van de Algemene Nabestaandenwet. Indien vorengenoemde keuzebedragen worden aangepast, zullen de deelnemers daarvan in kennis worden gesteld. 3. Dit ANW-hiatenpensioen heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Dat betekent dat het vooraf wordt vastgesteld in concrete pensioenbedragen. Dit pensioen kent een zuiver risicokarakter; het heeft geen opbouwwaarde. Bij overlijden na het einde van de deelname in deze pensioenregeling volgt er geen uitkering. Artikel 5 Partnerbegrip 1. De partner in dit pensioenreglement is: a. de echtgenote/echtgenoot van de deelnemer; b. de geregistreerde partner van de deelnemer. Dit is de ongehuwde persoon met wie de ongehuwde deelnemer volgens de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Het geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld aan het huwelijk. Deze partner wordt hieronder 'geregistreerde partner' genoemd; c. de ongeregistreerde partner van de deelnemer. Dit is de ongehuwde persoon: - met wie noch de deelnemer, noch een andere persoon dan de deelnemer een geregistreerd partnerschap is aangegaan; en - met wie de deelnemer minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding voert; en - die niet in de rechte lijn aan de deelnemer verwant is; en - die met de deelnemer een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten. Dit contract moet minimaal de volgende gegevens bevatten: de naam, de geboortedatum en de burgerlijke staat van de deelnemer en de partner, de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding en enige vermogensrechtelijke bepalingen.

6 Deze partner wordt 'ongeregistreerde partner' genoemd en deze partnerrelatie 'ongeregistreerd partnerschap'. De deelnemer met een ongeregistreerd partnerschap mag niet gelijktijdig gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. 2. Als de gehuwde deelnemer of de deelnemer die een geregistreerd partnerschap is aangegaan, ook een ongeregistreerde partner heeft, is er alleen aanspraak op ANW-hiatenpensioen voor de echtgenote/echtgenoot of de geregistreerde partner. De ongehuwde deelnemer die geen geregistreerd partnerschap is aangegaan, maar die meer ongeregistreerde partners heeft, kan slechts één van hen aanwijzen als partner in de zin van deze pensioenregeling. Bij een later huwelijk, het later aangaan van een geregistreerd partnerschap of bij latere aanwijzing van een andere ongeregistreerde partner, beschouwt Nationale-Nederlanden voor de uitvoering van deze regeling de partnerrelatie met de eerder aangewezen ongeregistreerde partner als beëindigd. Artikel 6 Toeslagen De hoogte van de toeslagen is afhankelijk van de overrente die op grond van van de pensioenverzekeringsovereenkomst (zie artikel 2) jaarlijks op dat moment beschikbaar komt. Daarbij gaat het om de overrente die betrekking heeft op diezelfde pensioenen en pensioenaanspraken. HOOFDSTUK III BIJZONDERE GEBEURTENISSEN EN SITUATIES; VERPLICHTINGEN DEELNEMER Artikel 7 Einde van het deelnemerschap of einde van de partnerrelatie 1. Bij tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap vervalt de aanspraak op ANW-hiatenpensioen. 2. Bij beëindiging van de partnerrelatie vervalt de aanspraak op ANW-hiatenpensioen. 3. Als een gewezen deelnemer aansluitend op het deelnemerschap recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, houdt hij/zij gedurende die periode aanspraak op ANW-hiatenpensioen. Dit artikellid geldt alleen als recht op grond van de Werkloosheidswet ontstaat op of na 1 januari Artikel 8 Pensioenopbouw na arbeidsongeschiktheid Als de deelnemer tijdens het deelnemerschap voor 65% of meer arbeidsongeschikt wordt en recht heeft op een WIA-uitkering, dan heeft hij/zij ook recht op voortgezette dekking van het ANWhiatenpensioen. Dit wordt verder genoemd 'voortgezette pensioenopbouw'. De voortgezette pensioenopbouw loopt dan ook door na een eventuele beëindiging van het dienstverband. Voortgezette pensioenopbouw vindt plaats op basis van het bedrag aan ANW-hiatenpensioen dat van toepassing was op de laatste 1 e januari waarop de deelnemer nog arbeidsgeschikt was. Als de deelnemer na (gedeeltelijke) beëindiging van het dienstverband volledig revalideert of revalideert tot minder dan 65% arbeidsongeschiktheid, stopt de voortgezette pensioenopbouw. Als de mate van arbeidsongeschiktheid daarna weer toeneemt tot 65% of meer, wordt de voortgezette pensioenopbouw niet meer hervat. Voortzetting van de pensioenopbouw vindt alleen plaats als de deelnemer al vóór de beëindiging van het dienstverband aanspraak had op ANW-hiatenpensioen.

7 Op de voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid zijn de verzekeringsvoorwaarden van Nationale-Nederlanden van toepassing (zie artikel 2 lid 2). In deze voorwaarden is onder meer het volgende geregeld: - er vindt geen voortzetting van de pensioenopbouw plaats als de deelnemer op het moment van het ontstaan van de pensioenaanspraken (of de verhoging daarvan) al recht heeft op een WIA- of WAO-uitkering; - de (gewezen) deelnemer is verplicht bij arbeidsongeschiktheid er aan mee te werken dat Nationale-Nederlanden kan bepalen of er nog sprake is van arbeidsongeschiktheid en, zo ja, in welke mate. Artikel 9 Verplichtingen van de deelnemer 1. De deelnemer moet de werkgever direct informeren over beëindiging van zijn/haar partnerrelatie (zie artikel 5) en over het overlijden van de partner. 2. Als de werknemer in aanmerking wil komen voor ANW-hiatenpensioen voor de ongeregistreerde partner (met wie hij/zij minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd en nog voert), dan moet de werknemer aan de werkgever een notariële samenlevingsovereenkomst overleggen. Deze samenlevingsovereenkomst moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: de naam en de geboortedatum en de burgerlijke staat van de deelnemer en zijn/haar partner, de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding en enige vermogensrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld een regeling over de verdeling van de kosten van de gezamenlijke huishouding). De deelnemer staat er voor in dat de gegevens in de akte juist zijn. 3. Als het ongeregistreerde partnerschap eindigt, moet de deelnemer de werkgever hierover direct schriftelijk informeren. In deze schriftelijke verklaring moeten in ieder geval de naam en geboortedatum van beide partners zijn opgenomen en de datum waarop de gezamenlijke huishouding is geëindigd. De deelnemer en zijn/haar partner moeten deze verklaring ondertekenen. Wanneer de deelnemer aannemelijk maakt dat hij/zij ondanks zijn/haar inspanningen, geen medeondertekening van de gewezen partner heeft gekregen, mag de werkgever afgaan op een eenzijdige verklaring van de deelnemer. 4. Als de werknemer aanspraak wil maken op ANW-hiatenpensioen, dan moet hij/zij dit direct aan de werkgever laten weten. Als de werknemer de werkgever later informeert, kan Nationale- Nederlanden medische waarborgen vragen of in het eerste jaar een beperking in de verzekeringsdekking toepassen. 5. Als Nationale-Nederlanden op grond van de Wet op de medische keuringen medische waarborgen mag vragen, dan moet de werknemer aan het medisch onderzoek meewerken. 4. De werkgever en Nationale-Nederlanden zijn niet aansprakelijk als een pensioen niet of niet juist is verzekerd omdat de deelnemer niet, niet goed of niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. 7. Als de werknemer van mening is dat hij/zij rechten kan ontlenen aan dit pensioenreglement maar geen documenten heeft ontvangen van Nationale-Nederlanden en/of de werkgever waaruit dit blijkt, moet hij/zij zowel de werkgever als Nationale-Nederlanden hierover informeren. Als dit niet gebeurt, is Nationale-Nederlanden niet verplicht om uit te keren wanneer een werknemer door de werkgever ten onrechte niet is aangemeld.

8 HOOFDSTUK IV FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 10 Financiering van de pensioenregeling Het ANW-hiatenpensioen wordt gefinancierd door jaarlijkse periodieke risicopremies. De financiering loopt door tot de pensioendatum van de deelnemer of, als dat eerder is, tot de 1 e van de maand waarin de partner 65 jaar wordt. Artikel 11 Deelnemersbijdrage De kosten van deze ANW-hiatenregeling zijn volledig voor rekening van de deelnemer. Deze kosten worden door de werkgever via inhouding op het salaris met de deelnemer verrekend. De deelnemer is geen bijdrage verschuldigd als sprake is van voortgezette pensioenopbouw na arbeidsongeschiktheid volgens artikel 8. Artikel 12 Uitkering van de pensioenen Nationale-Nederlanden keert de pensioenen uit aan de pensioengerechtigden in driemaandelijkse termijnen bij achterafbetaling en zorgt voor de wettelijke inhoudingen op de uitkeringen. HOOFDSTUK V OVERIGE BEPALINGEN Artikel 13 Beperkingen 1. Alle mededelingen die de werkgever voor de verzekering aan Nationale-Nederlanden doet, mag Nationale-Nederlanden als juist aanvaarden. Als Nationale-Nederlanden door mededelingen van de werkgever of het uitblijven daarvan de pensioenaanspraken niet of te laag heeft verzekerd, heeft de deelnemer in beginsel alleen recht op de wel verzekerde bedragen. Bij gebleken fouten van de werkgever spant Nationale-Nederlanden zich in om alsnog aanvullende financiering van de werkgever te krijgen. 2. Nationale-Nederlanden vraagt in beginsel geen medische waarborgen voor het sluiten of verhogen van verzekeringen. Als op grond van de Wet op de medische keuringen medische waarborgen gevraagd mogen worden, kan Nationale-Nederlanden dit doen. Wanneer de werknemer vervolgens naar het oordeel van Nationale-Nederlanden geen normale levens- of validiteitskansen heeft, worden de pensioenaanspraken niet of niet volledig toegekend. In dat geval bezien de werkgever en Nationale-Nederlanden of er een bijzondere regeling kan worden getroffen en, zo ja, welke. Een medisch onderzoek kan deel uit maken van de medische waarborgen die de deelnemer moet leveren. 3. De aanspraken uit deze pensioenregeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, of formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden. In de Pensioenwet is bepaald in welke gevallen dit wel is toegestaan. Artikel 14 Wijzigingsvoorbehoud werkgever 1. De werkgever heeft zich het recht voorbehouden de pensioenregeling te wijzigen, te verlagen, te beperken of te beëindigen, als omstandigheden wijzigen die voor de werkgever van zodanig zwaarwegend belang zijn in relatie tot de belangen van de werknemers, dat de belangen van de werknemers daarvoor moeten wijken. Van een zwaarwegend belang is onder meer sprake als: a. de overheid de nabestaandenvoorziening van overheidswege zodanig ingrijpend wijzigt, dat een herziening of beëindiging van de pensioenregeling, gelet op de opzet daarvan, noodzakelijk is; b. de werkgever na een afwijzing op een dispensatieverzoek dat hij heeft ingediend, verplicht is om zich voor (een deel van) het personeel dat onder deze regeling valt, aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds;

9 c. de financiële positie van de werkgever de uitgaven voor de pensioenregeling niet meer toelaat. 2. De werkgever heeft zich het recht voorbehouden zijn bijdrage aan de pensioenregeling te verlagen of te beëindigen in geval van ingrijpende wijziging van omstandigheden. 3. Als de werkgever gebruik wil maken van het recht zoals omschreven in lid 1 of lid 2, zal hij de deelnemers hierover schriftelijk informeren en met hen overleggen over een eventuele herziening van de pensioenregeling. Artikel 15 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Nationale-Nederlanden, zoveel mogelijk in samenspraak met de werkgever. Artikel 16 Inwerkingtreding en overgangsbepalingen 1. Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 januari Dit pensioenreglement vervangt het voorgaande reglement voor ANW-hiatenpensioen. De deelnemers aan de pensioenregeling volgens dit nieuwe pensioenreglement kunnen geen rechten meer ontlenen aan het voorgaande pensioenreglement voor ANW-hiatenpensioen. 3. Deelnemers van wie het dienstverband met de werkgever is geëindigd vóór de ingangsdatum van dit pensioenreglement en die aan de vorige regeling alleen nog deelnamen vanwege voortzetting van het ANW-hiatenpensioen tijdens arbeidsongeschiktheid, worden geen deelnemer in deze pensioenregeling. Zij blijven deelnemer in de regeling volgens het vorige pensioenreglement.

10 ANW-hiatenpensioen voor ongehuwd samenwonende deelnemers Bijlage bij het pensioenreglement dat op 1 januari 2007 in werking is getreden. Deze bijlage is bestemd voor ongehuwd samenwonende deelnemers. Als u ongehuwd samenwoont en uw partnerschap heeft laten registreren bij de burgerlijke stand, kunt u - volgens de bepalingen van het pensioenreglement - recht hebben op ANW-hiatenpensioen. Wanneer u ongehuwd samenwoont zonder met uw partner een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan, kunt u in aanmerking komen voor ANW-hiatenpensioen. Hiervoor moet u voldoen aan de eisen die hieronder omschreven zijn. U moet eerst een notariële samenlevingsovereenkomst overleggen aan uw werkgever. Zonder deze overeenkomst heeft uw partner geen recht op ANW-hiatenpensioen bij uw overlijden. Een partner is in dit verband de ongehuwde persoon van het eigen of het andere geslacht met wie u geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, maar met wie u minimaal gedurende een half jaar een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd en nog voert. De partner mag niet met een andere persoon een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en mag bovendien niet in de rechte lijn of in de tweede graad aan u verwant zijn. De notariële samenlevingsovereenkomst moet de volgende gegevens bevatten: 1. de naam en de geboortedatum en de burgerlijke staat van u en uw partner; 2. de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding (eventueel met vermelding van het adres); 3. enige vermogensrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld een regeling over de verdeling van de kosten van de huishouding). Als u om privacy-redenen geen inzicht wilt geven in de samenlevingsovereenkomst, dan kunt u de notaris vragen om, naast de samenlevingsovereenkomst, een verklaring op te stellen waarin de gegevens onder 1 en 2 zijn vermeld en waarin staat dat in de samenlevingsovereenkomst enige vermogensrechtelijke bepalingen zijn opgenomen.

11 VERKLARING VOOR DE REGELING VAN ANW-HIATENPENSIOEN Ondergetekende :... geboren :... werkgever : te Rotterdam partner :... geboren :... - weet dat de werkgever een voorziening heeft getroffen voor het ANW-hiatenpensioen en dat de deelname aan deze voorziening vrijwillig is, - weet dat er alleen recht op ANW-hiatenpensioen is als hij/zij zich daarvoor heeft aangemeld, verklaart hiermee te kiezen om wel niet deel te nemen in de regeling van ANW-hiatenpensioen die de werkgever heeft getroffen. Keuzebedrag: , , ,- (plaats).. (datum) (handtekening werknemer) Als u kiest om niet deel te nemen, kunt u later alsnog besluiten om wel deel te nemen. De werkgever en Nationale-Nederlanden bepalen dan in overleg of, en zo ja, onder welke voorwaarden zij alsnog aanspraken op ANW-hiatenpensioen verlenen. In ieder geval moet u dan kunnen aantonen dat u normale levenskansen heeft. Als u kiest om wel deel te nemen, kunt u later alsnog besluiten om de deelname te stoppen. De partner moet hiermee instemmen door de verklaring voor akkoord te tekenen. Origineel voor de werkgever. Kopieën voor de werknemer en Nationale-Nederlanden.

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven. PENSIOENREGLEMENT 2008 NN Prestatiepensioen excedent-regeling van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

Nadere informatie

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland PENSIOENREGLEMENT 2012 NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid beleggingsverzekering

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 17-10-2011 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

van verplichte deelname

van verplichte deelname Pensioenreglement 214-12 WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen op basis van verplichte deelname Wegwijzer Pensioenregeling en uitvoering 1 Pensioenregeling 1.1 Uitvoering van de pensioenregeling 1.2 Karakter

Nadere informatie