de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT 2012 NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van

2 Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid beleggingsverzekering deelnemer franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of prijsindex) jaarsalaris notariële samenlevingsovereenkomst participatie partner pensioenclausule Een pensioenuitvoerder heeft de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen. Het pensioenbedrag moet dan blijven beneden een wettelijk bepaalde grens (die ieder jaar wijzigt). De pensioenaanspraken vervallen dan, maar de pensioenuitvoerder keert in plaats daarvan een bedrag ineens, de afkoopwaarde, uit aan de pensioengerechtigde. Iemand is arbeidsongeschikt indien hij een uitkering krachtens de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) ontvangt. De voorliggende periode van ziekengeld wordt voor de arbeidsongeschiktheid niet meegeteld. De premies voor een verzekering kunnen in beleggingsfondsen belegd worden. De deelnemer draagt dan het risico van tegenvallende beleggingskoersen, maar omgekeerd is er ook kans op gunstige beleggingsresultaten. De werknemer die deelneemt in de pensioenregeling. De werkgever kan onderscheid maken wie voor de pensioenregeling in aanmerking komt. Bijvoorbeeld onderscheid naar verschillende categorieën personeel of een leeftijdsgrens van 21 jaar. Bij pensioenopbouw wordt verondersteld dat de deelnemer van de overheid de AOW zal ontvangen. Bij de vaststelling van de pensioenen wordt daarmee rekening gehouden door het salaris eerst te verminderen met een bedrag, de franchise. Het geregistreerd partnerschap komt net als het huwelijk tot stand via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap komt in veel opzichten overeen met het huwelijk. De (ex-)werknemer van wie het deelnemerschap in de pensioenregeling is beëindigd, bijvoorbeeld door ontslag. Volgens een pensioenregeling kan er partnerpensioen voor nietwettelijke partnerrelaties bestaan. Hiervoor is onder andere een gezamenlijke huishouding op één adres vereist. Dus LAT-relaties komen niet in aanmerking voor partnerpensioen. Soms worden bedragen aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de lonen of de prijzen. Hulpmiddel zijn dan indexcijfers (loonindexcijfers of prijsindexcijfers) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door vergelijking van CBS-cijfers uit verschillende jaren, wordt de ontwikkeling over die periode vastgesteld. In de pensioenberekening speelt het jaarsalaris een centrale rol. In het pensioenreglement is opgenomen welke salariscomponenten meetellen. Als ongehuwd samenwonenden onderlinge (financiële) afspraken maken, kunnen ze die in een overeenkomst door een notaris laten vastleggen. Natuurlijk kunnen ze ook hun afspraken zelf op papier zetten zonder dat er een notaris aan te pas komt (of ze kunnen helemaal niets opschrijven). Iemand kan rechtstreeks beleggen in aandelen, maar het kan ook in beleggingsfondsen. Bij belegging via een beleggingsfonds, wordt het recht van de belegger uitgedrukt in aantallen participaties in het beleggingsfonds. In de Pensioenwet wordt de term partner gebruikt voor degene die aanspraak kan maken op partnerpensioen. Onder partner wordt verstaan de gehuwde en de geregistreerde partner. In het pensioenreglement kan opgenomen zijn dat er ook partnerpensioen is voor de ongeregistreerde partner (samenwonend). In het pensioenreglement is een en ander uitgewerkt. Als een kapitaal met pensioenclausule verzekerd is, komt er op de pensioendatum eerst een verzekerd kapitaal beschikbaar. De pensioenclausule verplicht ertoe om dat kapitaal direct aan te wenden voor de aankoop van pensioen. Daarbij zal vastgelegd zijn welke pensioenvorm(en) aangekocht moet(en) worden. PR

3 pensioendatum De datum waarop het pensioen zal ingaan volgens de normale uitgangspunten uit het pensioenreglement, of de datum waarop het pensioen na een keuze tot verschuiving van de pensioendatum feitelijk ingaat. pensioengerechtigde kinderen De kinderen van de deelnemer komen in aanmerking voor wezenpensioen. Dat zijn niet alleen de biologische kinderen waarvoor de deelnemer als ouder wordt aangemerkt, maar ook de adoptiekinderen en pleegkinderen. Als de deelnemer een partner heeft met kinderen die niet kind van de deelnemer zijn, komen ook die kinderen voor wezenpensioen in aanmerking, mits zij maar behoren tot het gezin of de gezamenlijke huishouding van de deelnemer en de partner. pensioengrondslag Als in de pensioenberekening van het jaarsalaris de franchise is afgetrokken, wordt het resterend bedrag pensioengrondslag genoemd. pensioenjaren In de pensioenberekening zijn vaak pensioenjaren van belang. In het reglement staat vanaf wanneer ze geteld worden. Dat kan het moment van toetreding tot de pensioenregeling zijn, maar ook kunnen er voorliggende dienstjaren worden meegeteld. De jaren lopen door tot de pensioendatum. Als een deelnemer tijdens het dienstverband overlijdt, wordt het partner- en wezenpensioen bepaald mede aan de hand van de pensioenjaren die nog doorgebracht hadden kunnen worden tot de pensioendatum. Door waardeoverdracht kunnen er extra jaren zijn toegekend. pensioenoverzicht Een pensioenuitvoerder moet aan de deelnemers in de pensioenregeling een overzicht sturen van de actuele stand van hun pensioenen. Dit overzicht vermeldt ook de uitgangspunten waarop de pensioenen berekend zijn, zoals het jaarsalaris en een parttimepercentage. premieovereenkomst De premieovereenkomst is een pensioenafspraak waarbij de deelnemer recht heeft op pensioen waarvan de hoogte afhankelijk is van de premie die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Welke pensioenbedragen er uiteindelijk zullen komen, is niet risico (pensioen op risicobasis; pensioen met risicokarakter) scheiding sekseneutraal en sekseafhankelijk federatie sociale partners omschreven. Als pensioenen op risicobasis verzekerd zijn, wordt jaar voor jaar - uiterlijk tot ontslag of pensionering - een verzekering gesloten voor het geval het 'verzekerde risico' zich voor zal doen in dat jaar. Doet zich het risico niet voor, dan heeft de verzekering geen waarde. Het hier bedoelde risico kan zijn overlijden of intreden van arbeidsongeschiktheid. Bij pensioenen met een risicokarakter volgt er geen pensioenuitkering als de deelnemer eerst met ontslag gaat en daarna het risico zich voordoet. Uit elkaar gaan van partners heeft verschillende juridische varianten. Welke pensioenrechten de ex-partner houdt, is wettelijk apart geregeld voor ouderdoms- en voor partnerpensioen. Zie hiervoor het pensioenreglement. Bij scheiding blijven de kinderen van de deelnemer gewoon verzekerd voor wezenpensioen. Levensverzekeraars zijn altijd gewend geweest om in hun tarieven onderscheid te maken naar mannen en vrouwen. Dit omdat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen. Dergelijke tarieven zijn dus sekse-afhankelijk. Om aan bepaalde wettelijke voorschriften te voldoen, hanteren verzekeraars tegenwoordig ook wel tarieven die geen onderscheid maken naar mannen en vrouwen. Die laatste zijn dus sekseneutraal. Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). De sociale partners bestaan uit vertegenwoordigers van de werknemers, te weten Vereniging van Contractspelers (VVCS) en ProProf en vertegenwoordigers van de werkgevers, te weten Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). PR

4 uitkeringsovereenkomst uitvoeringsovereenkomst verevening Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenafspraak waarbij het te verkrijgen pensioen wordt vastgesteld in concrete jaarlijkse pensioenbedragen. Wettelijk is voorgeschreven dat een werkgever die een pensioenregeling heeft, die moet onderbrengen bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Daarvoor moet een overeenkomst gesloten worden, de uitvoeringsovereenkomst. Als één partner van een gehuwd stel ouderdomspensioen ontvangt, zullen in de praktijk beide echtgenoten daarvan genieten. De wetgever vindt het daarom logisch dat bij scheiding het ouderdomspensioen ook over beide partners verdeeld wordt. Dat heet verevening van het ouderdomspensioen. Bij scheiding kunnen de echtgenoten andere afspraken maken. Toelichting op de beleggingsconcepten De (gewezen) deelnemer kan binnen de pensioenregeling kiezen uit de volgende beleggingsconcepten: - LifeCycle Beleggen; - Beleggen met Gemak; - Zelf Beleggen. In artikel 12 worden deze beleggingsconcepten toegelicht. PR

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Pensioenregeling en uitvoering Pensioenregeling en deelnemers Uitvoering van de pensioenregeling door het sluiten van verzekeringen Informatie voor de deelnemers Berekeningsgrondslagen en (beleggings)kapitaal Berekeningsgrondslagen Beschikbare premie (Beleggings)kapitaal met pensioenclausule Pensioenaanspraken Ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum Partnerbegrip Wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum Toeslagen Hoofdstuk IV Bepalingen over de beleggingen en de pensioenspaarverzekering Artikel 12 Beleggingsconcepten en kosten Artikel 13 Switchen, wijzigen verdeelsleutel en veranderen beleggingsconcept Hoofdstuk V Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Keuzemogelijkheden Verschuiving van de pensioendatum Variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen Ruil van partnerpensioen naar extra ouderdomspensioen of omgekeerd Algemene bepalingen over keuzemogelijkheden Hoofdstuk VI Bijzondere gebeurtenissen en situaties; verplichtingen deelnemer Artikel 18 Tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap Artikel 19 Waardeoverdracht Artikel 20 Pensioenopbouw na arbeidsongeschiktheid Artikel 21 Gevolgen van beëindiging partnerrelatie voor partnerpensioen Artikel 22 Gevolgen van beëindiging partnerrelatie voor ouderdomspensioen Artikel 23 Pensionering Artikel 24 Afkoop van kleine pensioenen Artikel 25 Verplichtingen van de deelnemer Hoofdstuk VII Financiële bepalingen Artikel 26 Financiering van de pensioenregeling Artikel 27 Deelnemersbijdrage Artikel 28 Uitkering van de pensioenen Hoofdstuk VIII Overige bepalingen Artikel 29 Fiscale maximering Artikel 30 Beperkingen Artikel 31 Wijzigingsvoorbehoud Artikel 32 Onvoorziene gevallen Artikel 33 Inwerkingtreding en overgangsbepalingen Bijlagen Pensioenregeling voor aspirant-deelnemers Partnerpensioen voor ongehuwd samenwonende deelnemers Beleggingsfondsen Afkoopfactoren voor kleine pensioenen PR

6 HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING Artikel 1 Pensioenregeling en deelnemers 1. De rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO), hebben voor de in lid 2 genoemde deelnemers een pensioenregeling getroffen die omschreven is in dit pensioenreglement. Rechtspersoonlijkheid bezittende BVO zijn de BVO die zijn toegelaten tot deelneming aan het betaald voetbal conform de daarvoor geldende reglementen van de vereniging de "Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond" (KNVB), hierna "de werkgever" genoemd. Dit pensioenreglement is van toepassing op contractspelers van de BVO, voor wie uit hoofde van de CAO Contractspelers Betaald Voetbal voortvloeiende verplichtingen inzake de pensioenregeling Betaald Voetbal pensioenverzekeringen zijn ondergebracht bij Nationale- Nederlanden en waarvan de BVO tijdens de deelnemersperiode als lid zijn aangesloten bij FBO. 2. Deelnemers in deze pensioenregeling zijn de spelers die middels een arbeidsovereenkomst zijn verbonden aan een gevestigde BVO met een arbeidsinkomen zoals overeengekomen in de CAO Contractspelers Betaald Voetbal. Deze speler is 21 jaar of ouder en beoefent betaald voetbal in de Nederlandse competitie. Opname in de regeling vindt plaats op de 1 e van de maand samenvallend met of eerst volgend op de maand waarin de deelnemer aan deze eis(en) voldoet. Voor spelers die op latere leeftijd in dienst treden en aan deze eis(en) voldoen, vindt opname in de regeling plaats op de datum van indiensttreding. Deelname aan deze regeling is verplicht op grond van de CAO Contractspelers Betaald Voetbal. Uitgesloten van deelname zijn de spelers die volgens de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika als US Person kunnen worden aangemerkt. 3. Het deelnemerschap eindigt: a. door het overlijden van de deelnemer; b. door beëindiging van het dienstverband met de werkgever vóór de pensioendatum (ontslag). Direct opvolgende arbeidsovereenkomsten bij de werkgever of een andere werkgever worden voor dit reglement als een doorlopende arbeidsovereenkomst beschouwd, mits de periode tussen de elkaar direct opvolgende arbeidsovereenkomsten niet langer is dan twee maanden. Het deelnemerschap eindigt niet als bij het einde van het dienstverband de pensioenopbouw vanwege arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet zoals genoemd in artikel 20. Het deelnemerschap in deze pensioenregeling wordt dan voortgezet in de mate waarin de voortgezette pensioenopbouw bestaat en duurt zolang dat recht bestaat. Als de deelnemer onbetaald verlof heeft, blijft de aanspraak op partner- en wezenpensioen ongewijzigd in stand. Wat de gevolgen van onbetaald verlof zijn voor de overige pensioenen, bepalen de werkgever en de werknemer in overleg. Artikel 2 Uitvoering van de pensioenregeling door het sluiten van verzekeringen 1. De werkgever heeft de uitvoering van de pensioenregeling ondergebracht bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, in dit pensioenreglement Nationale-Nederlanden genoemd. Nationale-Nederlanden is bereikbaar via Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. 2. Op de pensioenen waarop dit reglement betrekking heeft, zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van Nationale-Nederlanden van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst die tussen de werkgever en Nationale-Nederlanden voor deze pensioenregeling is gesloten. PR

7 3. Als de uitvoeringsovereenkomst die de werkgever met Nationale-Nederlanden heeft gesloten, eindigt zonder dat er aansluitend een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met Nationale- Nederlanden tot stand komt, eindigt voor de deelnemers in deze pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden ook het deelnemerschap. Na einde van de uitvoeringsovereenkomst (zonder aansluitende nieuwe overeenkomst) met Nationale-Nederlanden is het ook niet meer mogelijk dat er nieuwe (aspirant-)deelnemers toetreden tot deze pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden. Artikel 3 Informatie voor de deelnemers 1. Nationale-Nederlanden geeft de deelnemers en andere belanghebbenden alle informatie waar zij volgens de Pensioenwet recht op hebben. Zo zal Nationale-Nederlanden de deelnemers jaarlijks een pensioenoverzicht toesturen (met daarin een opgave van de waardeaangroei van de pensioenaanspraken). Ook degenen met een ingegaan pensioen krijgen jaarlijks een pensioenoverzicht. Gewezen deelnemers van wie het pensioen nog niet is ingegaan krijgen iedere vijf jaar een pensioenoverzicht, en datzelfde geldt voor gewezen partners met een aanspraak op partnerpensioen (zie artikel 21 over de gevolgen van beëindiging partnerrelatie voor partnerpensioen). De (gewezen) deelnemers die gekozen hebben voor het beleggingsconcept "Beleggen met Gemak" of het beleggingsconcept "Zelf Beleggen" (zie hoofdstuk IV) worden één maal per kalenderjaar geïnformeerd over de ontwikkeling van de pensioenopbouw binnen de gekozen beleggingsfondsen ten opzichte van de beleggingshorizon en risicobereidheid. 2. Op verzoek stelt Nationale-Nederlanden dit reglement beschikbaar voor de deelnemer. 3. Op verzoek verstrekt de werkgever of Nationale-Nederlanden de uitvoeringsovereenkomst ter inzage. 4. Nationale-Nederlanden heeft een klachtenprocedure. Eventuele klachten kunnen worden toegezonden aan het adres dat in artikel 2 staat. Meer informatie is te vinden op HOOFDSTUK II BEREKENINGSGRONDSLAGEN EN (BELEGGINGS)KAPITAAL Artikel 4 Berekeningsgrondslagen 1. Voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden ná de pensioendatum wordt een verzekering van een kapitaal op basis van beleggingen gesloten. Deze verzekering wordt opgebouwd met een beschikbare premie die is afgeleid van de pensioengrondslag van de deelnemer. Bij de beleggingsconcepten "Beleggen met Gemak" en "Zelf Beleggen" kan de deelnemer er ook voor kiezen om de beschikbare premie - tijdelijk - geheel of gedeeltelijk in te leggen in een pensioenspaarverzekering (zie artikel 12). 2. Het partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum wordt berekend aan de hand van de deelnemersjaren en de pensioengrondslag van de deelnemer. 3. Deelnemersjaren zijn de jaren die liggen tussen de aanvang van het deelnemerschap en de pensioendatum. Jaren gelegen vóór leeftijd 21 tellen hierbij niet mee. Ook tellen als deelnemersjaren mee de extra jaren die zijn vastgesteld aan de hand van de waarde van de pensioenaanspraken die de deelnemer heeft opgebouwd bij een vorige werkgever. Deze waarde is dan bij de aanvang van het deelnemerschap overgedragen aan Nationale-Nederlanden. Het aantal jaren dat voor de pensioenberekening in aanmerking komt, wordt naar beneden afgerond op jaren en volle maanden. PR

8 4. De pensioengrondslag is gelijk aan het jaarsalaris, verminderd met een franchise. De pensioengrondslag wordt bij opname in de pensioenregeling vastgesteld. Vervolgens wordt de pensioengrondslag jaarlijks per 1 juli opnieuw vastgesteld. Voor de bepaling van de beschikbare premie wordt vervolgens de pensioengrondslag bij een wijziging opnieuw vastgesteld. 5. Het jaarsalaris is gelijk aan het totaal, zoals dit op 1 juli bekend is, over enig seizoen met de werkgever overeengekomen gegarandeerde en onder loonheffing vallende bruto beloningen in geld exclusief hand- en tekengelden en belaste kostenvergoedingen. Het jaarsalaris dat maximaal voor de pensioenberekening van ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden ná de pensioendatum in aanmerking komt, bedraagt per 1 juli ,-. Het jaarsalaris dat maximaal voor de pensioenberekening van het partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in aanmerking komt, bedraagt per 1 juli ,-. Bovenstaande bedragen worden jaarlijks per 1 juli aangepast op basis van de ontwikkeling van de loonindex. Indexering in enig jaar zal geschieden met het loonindexcijfer zoals gepubliceerd per 1 juli in het voorgaande kalenderjaar. Hierbij gaat het om het indexcijfer van de CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (rubriek totaal), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als dat indexcijfer vervalt of de wijze van berekening daarvan verandert, dan wordt de wijze van herziening van het franchisebedrag naar billijkheid aangepast. 6. De franchise is per 1 juli 2011 gelijk aan ,-. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 juli aangepast op basis van de ontwikkeling van de loonindex. Indexering in enig jaar zal geschieden met het loonindexcijfer zoals gepubliceerd per 1 juli in het voorgaande kalenderjaar. De franchise wordt normaal afgerond op hele euro's. Hierbij gaat het om het indexcijfer van de CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (rubriek totaal), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als dat indexcijfer vervalt of de wijze van berekening daarvan verandert, dan wordt de wijze van herziening van het franchisebedrag naar billijkheid aangepast. De franchise bedraagt echter nooit minder dan het minimumbedrag zoals omschreven in artikel 18a lid 8 van de Wet op de loonbelasting Als een deelnemer parttime werkt, wordt daarmee als volgt rekening gehouden: a. Voor het partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum: - wordt de pensioengrondslag op fulltimebasis bepaald; - wordt ieder pensioenjaar waarin parttime is gewerkt voor een evenredig deel in aanmerking genomen. Voor toekomstige pensioenjaren wordt in dit verband aangenomen dat het laatste parttimepercentage tot de pensioendatum gelijk blijft; b. Voor de bepaling van de beschikbare premie wordt de pensioengrondslag op fulltimebasis voor een evenredig deel in aanmerking genomen. Een wijziging van het parttimepercentage in de loop van een jaar - waaronder begrepen wordt de aanvang of het einde van parttimewerk - heeft gevolg voor de pensioenberekening vanaf de wijzigingsdatum. De pensioenberekening blijft wel gebaseerd op het salaris op fulltimebasis en wordt dan vermenigvuldigd met het nieuwe parttimepercentage. De pensioenberekening van het partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum blijft gebaseerd op het salaris op fulltimebasis per 1 juli en de franchise per 1 juli. PR

9 Artikel 5 Beschikbare premie 1. Voor de opbouw in de beleggingsverzekering en/of bijbehorende pensioenspaarverzekering stelt de werkgever gedurende het deelnemerschap maandelijks een premie beschikbaar. 2. De beschikbare premie op jaarbasis is afhankelijk van leeftijd en pensioengrondslag: leeftijd van de deelnemer in hele jaren op de eerste dag van elke maand van 21 tot 25 jaar 3,66% van 25 tot 30 jaar 4,40% van 30 tot 35 jaar 5,34% van 35 tot 40 jaar 6,60% van 40 tot 65 jaar 7,96% beschikbare premie is gelijk aan het volgende percentage (gerekend over de pensioengrondslag) Bij deelname gedurende een gedeelte van een maand stelt de werkgever een evenredig deel van de premie beschikbaar. Artikel 6 (Beleggings)kapitaal met pensioenclausule 1. De beschikbare premie wordt gebruikt voor een beleggingsverzekering, waaruit op de pensioendatum een kapitaal tot uitkering komt als de (gewezen) deelnemer dan in leven is. Bij de beleggingsconcepten "Beleggen met Gemak" en "Zelf Beleggen" kan de deelnemer er ook voor kiezen om de beschikbare premie - tijdelijk - geheel of gedeeltelijk in te leggen in een pensioenspaarverzekering (zie artikel 12). 2. De belegde bedragen van de kapitaalverzekering bij leven drukt Nationale-Nederlanden uit in de eurowaarde van de participaties (zie artikel 12). De participatiewaarde is de waarde van één participatie in euro's. Het (beleggings)kapitaal, waaronder ook de eventuele waarde van de pensioenspaarverzekering wordt begrepen, komt tot uitkering op de pensioendatum als de (gewezen) deelnemer dan in leven is. 3. Het (beleggings)kapitaal moet op de pensioendatum worden gebruikt voor de aankoop van pensioen zoals bepaald in artikel 7 lid 2. Nationale-Nederlanden hanteert hierbij een sekseneutraal tarief. HOOFDSTUK III PENSIOENAANSPRAKEN Artikel 7 Ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum 1. De deelnemer heeft op grond van dit pensioenreglement aanspraak op een ouderdomspensioen en een partnerpensioen, beide aan te kopen uit het (beleggings)kapitaal. Onder het (beleggings)kapitaal wordt ook de eventuele waarde van de pensioenspaarverzekering begrepen. 2. Op de pensioendatum moet de (gewezen) deelnemer het (beleggings)kapitaal tegen het sekseneutrale tarief dat dan geldt, gebruiken voor de verzekering van een direct ingaand levenslang ouderdomspensioen voor hemzelf, in combinatie met een partnerpensioen. De verhouding van het ouderdoms- en het partnerpensioen is daarbij 100: Deze aanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen hebben het karakter van een premieovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Dat betekent dat de deelnemer recht heeft op pensioen waarvan de hoogte afhankelijk is van de premie die de werkgever daarvoor beschikbaar stelt. PR

10 4. Het ouderdomspensioen gaat in op de 1 e van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. Het loopt door tot het einde van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. 5. Het partnerpensioen dat is aangekocht op de pensioendatum gaat in op de 1 e van de maand waarin de gewezen deelnemer overlijdt. Het loopt door tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt. Artikel 8 Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 1. Het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum gaat in op de 1 e van de maand waarin de deelnemer overlijdt, mits het overlijden plaatsvindt tijdens het deelnemerschap. Het loopt door tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt. 2. Het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum bedraagt 1,25% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag van de deelnemer, vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren. 3. Dit partnerpensioen heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Dat betekent dat het pensioen vooraf wordt vastgesteld in concrete pensioenbedragen. Dit pensioen kent een zuiver risicokarakter; het heeft geen opbouwwaarde. Bij overlijden na einde van de deelname in deze pensioenregeling volgt er geen uitkering. Artikel 9 Partnerbegrip 1. De partner in dit pensioenreglement is: a. De echtgenote/echtgenoot van de (gewezen) deelnemer; b. De geregistreerde partner van de (gewezen) deelnemer. Dit is de ongehuwde persoon met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer volgens de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Het geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld aan het huwelijk. Deze partner wordt hieronder 'geregistreerde partner' genoemd; c. De 'ongeregistreerde partner' van de (gewezen) deelnemer. Dit is de ongehuwde persoon: - met wie noch de (gewezen) deelnemer, noch een andere persoon dan de (gewezen) deelnemer een geregistreerd partnerschap is aangegaan; en - die niet in de rechte lijn of in de tweede graad aan de (gewezen) deelnemer verwant is. Verder geldt het volgende: - de partner en de (gewezen) deelnemer moeten minimaal vijf jaar een gezamenlijke huishouding op eenzelfde adres voeren; of - de partner en de (gewezen) deelnemer moeten minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding op eenzelfde adres voeren én zij moeten een notariële samenlevingscontract hebben gesloten (zie bijlage Partnerpensioen voor ongehuwd samenwonende deelnemers). De samenlevingsovereenkomst moet minimaal de volgende gegevens bevatten: de naam, de geboortedatum en de burgerlijke staat van de (gewezen) deelnemer en de partner, de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding en enige vermogensrechtelijke bepalingen. Deze partner wordt 'ongeregistreerde partner' genoemd en deze partnerrelatie 'ongeregistreerd partnerschap'. De (gewezen) deelnemer met een ongeregistreerd partnerschap mag niet gelijktijdig gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Een huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongeregistreerd partnerschap dat tot stand komt na de pensioendatum geeft geen recht op partnerpensioen volgens deze pensioenregeling. 2. Als de gehuwde deelnemer of de deelnemer die een geregistreerd partnerschap is aangegaan, ook een ongeregistreerde partner heeft, is er alleen aanspraak op partnerpensioen voor de echtgenote/echtgenoot of de geregistreerde partner. De ongehuwde deelnemer die geen geregistreerd partnerschap is aangegaan, maar die meer ongeregistreerde partners heeft, kan slechts één van hen aanwijzen als partner in de zin van deze pensioenregeling. PR

11 Bij een later huwelijk, het later aangaan van een geregistreerd partnerschap of bij latere aanwijzing van een andere ongeregistreerde partner, beschouwt Nationale-Nederlanden voor de uitvoering van deze regeling de partnerrelatie met de eerder aangewezen ongeregistreerde partner als beëindigd. Artikel 10 Wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 1. Het wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum gaat voor ieder pensioengerechtigd kind in op de 1 e van de maand waarin de deelnemer overlijdt, mits het overlijden plaatsvindt tijdens het deelnemerschap. Uitkering van het wezenpensioen loopt door tot het einde van de maand waarin de 21 e verjaardag van het kind valt. Als het kind studeert of invalide is: - op het moment van ingang van het wezenpensioen, of - op het einde van de maand waarin de 21 e verjaardag van het kind valt, loopt de uitkering van het wezenpensioen door tot het einde van de maand waarin de 27 e verjaardag van het kind valt. Als het kind eerder overlijdt, ophoudt met studeren of niet meer invalide is, loopt de uitkering door tot het einde van de betreffende maand. Een studerend kind is een kind dat recht heeft op studiefinanciering, of dat studerend is volgens de normen van de Algemene Kinderbijslagwet. De toets of een kind invalide is, gebeurt volgens de normen van de Algemene Kinderbijslagwet. 2. Het wezenpensioen bedraagt per pensioengerechtigd kind 20% van het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum (zie artikel 8), als de deelnemer daarvoor in aanmerking zou komen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als de deelnemer overlijdt zonder een partner na te laten of op de 1 e van de maand waarin de partner overlijdt. 3. Pensioengerechtigd zijn: - kinderen van de deelnemer; - kinderen van de partner, die behoren tot de gezamenlijke huishouding en voor wie de deelnemer of de partner een uitkering ontvangt op grond van de Algemene Kinderbijslagwet of die studeren of invalide zijn; - pleegkinderen van de deelnemer (volgens de normen van de Algemene Kinderbijslagwet). Kinderen van de deelnemer of partner zijn de kinderen die tot de deelnemer of partner als vader of moeder in een familierechtelijke betrekking staan zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Hier vallen ook geadopteerde kinderen onder. 4. Het wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Dat betekent dat het vooraf wordt vastgesteld in concrete pensioenbedragen. Dit pensioen kent een zuiver risicokarakter; het heeft geen opbouwwaarde. Bij overlijden na einde van de deelname in deze pensioenregeling volgt er geen uitkering. Artikel 11 Toeslagen Op ingegane pensioenen en pensioenaanspraken volgens deze pensioenregeling worden geen toeslagen gegeven. PR

12 HOOFDSTUK IV BEPALINGEN OVER DE BELEGGINGEN EN DE PENSIOENSPAARVERZEKERING Artikel 12 Beleggingsconcepten en kosten 1. De (gewezen) deelnemer kan binnen de pensioenregeling kiezen uit de volgende beleggingsconcepten: - LifeCycle Beleggen; - Beleggen met Gemak; - Zelf Beleggen. De (gewezen) deelnemer dient het vragenformulier risicoprofiel in te vullen dat Nationale-Nederlanden onder andere bij aanvang van het deelnemerschap aan hem verstrekt. De ingevulde vragenlijst moet aan Nationale-Nederlanden worden gestuurd. Aan de hand van de antwoorden wordt het persoonlijke risicoprofiel van de deelnemer bepaald. Het risicoprofiel is de basis voor de beleggingsaanpak: defensief, neutraal of offensief. Nadat Mijn.nn.nl voor de werknemer geïntroduceerd is, dient de (gewezen) deelnemer de vragenlijst via Mijn.nn.nl voor de werknemer in te vullen. LifeCycle Beleggen Het standaard beleggingsconcept is "LifeCycle Beleggen". Bij "LifeCycle Beleggen" wordt het beheer en beleggen van het beleggingskapitaal volledig overgelaten aan beleggingsdeskundigen. Binnen dit beleggingsconcept heeft de (gewezen) deelnemer geen beleggingsvrijheid. Nationale-Nederlanden zorgt voor de beleggingskeuzes en de spreiding van het risico. Uitgangspunt hierbij is dat het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. De beleggingsfondsen die worden gebruikt voor "LifeCycle Beleggen" zijn opgenomen in de Bijlage "Beleggingsfondsen". Bij aanvang van het deelnemerschap én als de deelnemer geen keuze maakt voor een bepaald beleggingsconcept of als de deelnemer zijn risicoprofiel niet wijzigt, wordt de te investeren premie (zie lid 3) belegd volgens de defensieve variant van "LifeCycle Beleggen". Beleggen met Gemak De (gewezen) deelnemer die zelf zijn beleggingsportefeuille niet kan of wil onderhouden, maar dit ook niet geheel wil overlaten aan beleggingsdeskundigen, kan kiezen voor het beleggingsconcept "Beleggen met Gemak". De beleggingsfondsen waaruit de (gewezen) deelnemer binnen dit beleggingsconcept de keuze heeft, zijn opgenomen in de Bijlage "Beleggingsfondsen". Elk beleggingsfonds heeft de exacte verhouding aandelen en obligaties die overeenkomt met één van de verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal of offensief. Bij het beleggingsconcept Beleggen met Gemak kan de (gewezen) deelnemer een zelf te bepalen gedeelte van de te investeren premie (zie lid 3) - tijdelijk - inleggen in de pensioenspaarverzekering. De pensioenspaarverzekering is een verzekering met variabele rentevergoeding, waaruit op de pensioendatum een kapitaal tot uitkering komt als de (gewezen) deelnemer dan in leven is. De actuele rentestand staat op onder 'Beleggen en Sparen tegelijk'. PR

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland PENSIOENREGLEMENT 2012 NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid beleggingsverzekering

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven. PENSIOENREGLEMENT 2008 NN Prestatiepensioen excedent-regeling van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

Nadere informatie

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. PENSIOENREGLEMENT-II 2010 aanvullende regeling NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Roermond Toelichting bij pensioenbegrippen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2010 Basispensioenregeling. van Stichting VVV-Pensioenfonds

PENSIOENREGLEMENT 2010 Basispensioenregeling. van Stichting VVV-Pensioenfonds PENSIOENREGLEMENT 2010 Basispensioenregeling van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke

Nadere informatie

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. PENSIOENREGLEMENT 2007 ANW-hiatenpensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Rotterdam Toelichting bij pensioenbegrippen arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van

PENSIOENREGLEMENT van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van PENSIOENREGLEMENT 2015 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer Pagina 1 van 2 Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. PENSIOENREGLEMENT-C 2008 Collectieve beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de excedent-pensioenregeling (55-minners) van gevestigd te Nieuwegein PR57893.1PW-0904

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT EINDLOON 62 1 JANUARI 2007

PENSIOENREGLEMENT EINDLOON 62 1 JANUARI 2007 PENSIOENREGLEMENT EINDLOON 62 1 JANUARI 2007 van, voor de pensioenregeling van Pon Holdings B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, die hun werknemers hebben aangemeld bij deze regeling Toelichting

Nadere informatie

Van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. PENSIOENREGLEMENT 2013 Van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Voor de pensioenregeling van Stichting Zwembad De Wildert gevestigd te Zundert Comfort Pensioen Middelloonregeling Stichting

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2010 prepensioenregeling op basis van Niveaupensioen. van Stichting VVV-Pensioenfonds

PENSIOENREGLEMENT 2010 prepensioenregeling op basis van Niveaupensioen. van Stichting VVV-Pensioenfonds PENSIOENREGLEMENT 2010 prepensioenregeling op basis van Niveaupensioen van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie gewezen deelnemer indexcijfers (loonindex

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

voor de prepensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven

voor de prepensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven REGLEMENT NETTO PREPENSIOENREGELING 2007 van voor de prepensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen. van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van

PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen. van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Rotterdam Toelichting bij pensioenbegrippen arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT-I 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren voor 01-01-1950)

PENSIOENREGLEMENT-I 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren voor 01-01-1950) PENSIOENREGLEMENT-I 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren voor 01-01-1950) van, voor de pensioenregeling van Theodorus Niemeyer B.V. 1 Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds

van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds FONDSREGLEMENT A van, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Remia.

PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Remia. PENSIOENREGLEMENT 2015. Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers

Nadere informatie

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. PENSIOENREGLEMENT 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van 1 Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON 65 1 JANUARI 2007

PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON 65 1 JANUARI 2007 PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON 65 1 JANUARI 2007 van, voor de pensioenregeling van Pon Holdings B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, die hun werknemers hebben aangemeld bij deze regeling Toelichting

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gebeurtenissen voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat uw deelname aan deze pensioenregeling is gestopt 5 U gaat met pensioen 6

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf 01-01-1950)

PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf 01-01-1950) PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf 01-01-1950) van, voor de pensioenregeling van Theodorus Niemeyer B.V. 1 Toelichting bij pensioenbegrippen Afkoop Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen

FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen FONDSREGLEMENT 2010 van de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein Addendum op het op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenreglement-b (= middelloon) 2008 (Pensioenregling 55-minners) van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Remia, voor de pensioenregeling van Remia C.V., almede B.V. Remia Handelsmaatschappij

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Remia, voor de pensioenregeling van Remia C.V., almede B.V. Remia Handelsmaatschappij PENSIOENREGLEMENT 2007 van, voor de pensioenregeling van Remia C.V., almede B.V. Remia Handelsmaatschappij Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT INZAKE ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG 1 JANUARI 2007

PENSIOENREGLEMENT INZAKE ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG 1 JANUARI 2007 PENSIOENREGLEMENT INZAKE ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG 1 JANUARI 2007 van voor de pensioenregeling van SMIT Harbour Towage Rotterdam B.V. Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1 Inhoudsopgave 1 Pensioenregeling en uitvoering Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Rockwool

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Rockwool PENSIOENREGLEMENT van, voor de pensioenregeling van Rockwool Benelux Holding B.V., gevestigd te Roermond c.q. de door deze voor de toepassing van de pensioenregeling aangewezen werkmaatschappijen. Toelichting

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds Haskoning voor de pensioenregeling van HaskoningDHV Nederland B.V.

van Stichting Pensioenfonds Haskoning voor de pensioenregeling van HaskoningDHV Nederland B.V. PENSIOENREGLEMENT 2011 aanvullende vrijwillige regeling NN Prestatie Pensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning voor de pensioenregeling van HaskoningDHV Nederland B.V. laatstelijk gewijzigd per 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

voor de prepensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven

voor de prepensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven REGLEMENT BRUTO PREPENSIOENREGELING 2007 van voor de prepensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf )

PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf ) PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf 01-01-1950) van, voor de pensioenregeling van Theodorus Niemeyer B.V. 1 Toelichting bij pensioenbegrippen Afkoop Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van Stichting Pensioenfonds Rockwool, voor de pensioenregeling van Rockwool B.V.

PENSIOENREGLEMENT. van Stichting Pensioenfonds Rockwool, voor de pensioenregeling van Rockwool B.V. PENSIOENREGLEMENT van, voor de pensioenregeling van Rockwool B.V. Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

voor de excedent-pensioenregeling (55-minners) van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein

voor de excedent-pensioenregeling (55-minners) van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein Addendum op het op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenreglement-c 2008 Collectieve beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de excedent-pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie