Jaarverslag incl. verslag Raad van Toezicht, Financieel Directieverslag en Jaarrekening Merem Behandelcentra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. incl. verslag Raad van Toezicht, Financieel Directieverslag en Jaarrekening 2013. Merem Behandelcentra."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 incl. verslag Raad van Toezicht, Financieel Directieverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Merem Behandelcentra dd. versie 27 juni 2014 Economische & Administratieve Dienst, Merem Behandelcentra Merem Behandelcentra Soestdijkerstraatweg VX Hilversum

2 Stichting Merem Behandelcentra INHOUDSOPGAVE Jaarverslaggeving 2013 Stichting Merem Behandelcentra 1 Jaarverslag 2013 Verslag Raad van Toezicht 2013, Merem Behandelcentra 1-2 Directieverslag 2013, Raad van Bestuur, Merem Behandelcentra Algemene gegevens Instelling Missie, visie en kernwaarden Merem Behandelcentra Samenstelling Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Managementteams locaties 3 Jaarrekening Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Algemene toelichting en grondslagen van waardering en bepaling van resultaat Toelichting op de balans per 31 december Incl. niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa Mutatieoverzicht materiële vaste activa Bijlage: overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Merem Behandelcentra Overige gegevens Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Resultaatbestemming Controleverklaring Bijlagen, financieel A1 A2 A3 Opbouw schaduwbudget aanvaardbare kosten (De Trappenberg, Heideheuvel, NAD Davos)

3 Verslag Raad van Toezicht 2013 Waar staat de Raad van Toezicht voor De rol van de toezichthouder is in onze samenleving regelmatig onderwerp van gesprek. De invalshoek is dan meestal het falen van het bestuur en de mate waarin de toezichthouders hiermede verantwoordelijkheid voor dragen. Dit betekent dat voortdurend de vraag voor ligt of we voldoende in staat zijn om onze taak naar behoren uit te voeren en te doen waarvoor we staan. Een belangrijk element betreft de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. We willen daarbij het beleid van leiding van de instelling enerzijds toetsen en anderzijds met raad en daad terzijde staan. Dat betekent afstand houden maar ook betrokken zijn, kritisch zijn maar ook vertrouwen geven. Het interne toezicht moet integraal zijn en alle aspecten omvatten. Dat betekent niet alleen de eerder genoemde kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, maar ook de materiële en immateriële aspecten en het strategisch beleid. De Raad van Toezicht stelt vast dat ze zijn werk in alle openheid heeft kunnen doen. Met deze eigen bijdrage aan het jaarverslag van Merem wil de Raad van Toezicht ook openbaar verantwoording afleggen over zijn handelen in Wijzigingen in de samenstelling Raad van Toezicht Medio het verslagjaar gaf Jhr. Mr. W.M. de Brauw aan dat hij vanwege zijn verhuizing naar Zeeland een jaar voordat zijn officiële termijn zou verstrijken hij zou willen aftreden. De heer De Brauw heeft 7 jaar de voorzittersrol vervuld. In het verslagjaar werd de heer O. Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis voorgesteld als opvolger van de heer De Brauw. Begin 2014 zijn de formele procedures hiertoe afgerond en is hij benoemd. Ook mevrouw dr. M.J. Meihuizen-de Regt trad af vanwege het eindigen van haar tweede (en daarmee laatste) zittingstermijn. Zij is 8 jaar lid van de Raad geweest als voorgedragen lid door de cliëntenraad. Als opvolger van mevrouw Meihuizen werd de heer K.E. Illy, kinderarts benoemd die ook door de cliëntenraad werd voorgedragen. De Raad van Toezicht spreekt zijn dank uit aan de beide uittredende leden voor hun bijdragen, inzet en betrokkenheid. De Raad van Bestuur Ook zijn door de voorzitter en vicevoorzitter functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. Naar aanleiding van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de functioneringsgesprekken van de Raad van Bestuur was de samenwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in een vergadering onderwerp van gesprek. De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig met een adequaat functionerende Raad van Bestuur en een goede samenwerking. Een belangrijk thema in het gesprek met de Raad van Bestuur was het toekomstig bestuursmodel medio De Raad van Toezicht sprak nogmaals uit dat zij na het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Vegter, medio 2015, door te willen gaan met de heer Hoogvliet in een construct van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Honorering van de Raad van Bestuur is volgens de Beloningscode van Bestuurders in de Zorg van de NVZD en NVTZ. Werkwijze Raad van Toezicht Voor financiële zaken wordt gewerkt met een Auditcommissie, alle financiële agendapunten worden door deze commissie voorbereid. Een Commissie bouwzaken verdiept zich speciaal in aspecten van de nieuwbouw. Voor het bijwonen van vergaderingen van Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Medische Staf zijn vaste vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht aangewezen. De Raad van Toezicht vergaderde op 12 februari, 2 april, 21 mei, 6 augustus (informele zomerthemabijeenkomst), 10 september, 29 oktober en 18 december. Vooraf aan elke vergadering was een half uur intern vooroverleg, de vergadering zelf werd altijd bijgewoond door de Raad van Bestuur. Om het cliëntenperspectief te benadrukken is aan het slot van elke Raad van Toezicht vergadering wat vindt de patiënt ervan? een standaardvraag. Deze vraag benadrukt het belang waar de Raad van Toezicht 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 1 van 86

4 voor staat. De begroting 2013, het jaarplan 2013, de jaarrekening 2012 (na toelichting door de accountant), het jaardocument 2012 en de kaderbrief 2014 werden goedgekeurd. Ter inleiding op een vergadering was er in een enkel geval een presentatie over een (inhoudelijk) thema. Zo werd het wetenschappelijk onderzoek naar de klinische behandeling van morbide obesitas in Heideheuvel in samenwerking met de VU gepresenteerd. Ook de nieuwbouw, de samenwerking met de Zürcher Höhenkliniken, de nieuwbouw in Davos en de kosten voor de huur na ingebruikname van de nieuwe kliniek gevestigd bij de Clavadelkliniek in Davos werd uitvoerig besproken. Intensief werd daarbij ingegaan op de toekomst van het NAD in Zwitserland; de Raad van Toezicht heeft hierbij zijn zorgen uitgesproken over de continuïteit. De Raad van Bestuur heeft aangegeven in de toekomst van het Astmacentrum Davos te geloven en alles op alles te zetten om de continuïteit te garanderen. De Raad van Toezicht blijft dit proces kritisch volgen. In elke vergadering werd door de Raad van bestuur verslag gedaan van de belangrijkste aandachtspunten en werden zowel zorgthema s als financiële zaken besproken. Zowel de kwaliteit audit commissie als de financiële audit commissie rapporteerden in de vergadering. De accountant gaf zijn visie op het gevoerde financiële beleid en gaf een goedkeurende verklaring bij de jaarstukken. In mei werd de overlegvergadering van de Cliëntenraad bijgewoond. De Raad van Toezicht was tweemaal aanwezig bij een overlegvergadering van de OR. De medische staven van De Trappenberg en Heideheuvel/NAD zijn nog niet geïntegreerd, het is al langer een aandachtspunt van de Raad van Toezicht. Er werd in 2013 geen vergadering van de medische staf bijgewoond. De Raad van Toezicht heeft onder leiding van de Raad van Bestuur een knooppuntenoverleg bijgewoond. In dit overleg komen alle gremia (Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Medische staf, Managementteam) bij elkaar, om met elkaar te praten over belangrijke thema s. De nieuwbouw Nieuwbouw in de nabijheid van Tergooi in het geplande Zorgpark op de Monnikenberg in Hilversum, is voor Merem belangrijk om zowel inhoudelijke als redenen van continuïteit op de langere termijn. Aan het einde van het verslagjaar werd het bestemmingsplan voor het gebied Monnikenberg, unaniem en definitief vastgesteld. Begonnen kon worden aan de fase van de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp. Een blik op 2014 De kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, de voortgang van de nieuwbouw, het functioneren van het NAD, de integratie van de medische staven, de verandering van de organisatiestructuur en de gewijzigde financieringsstructuur zullen ook in 2014 belangrijk accent krijgen in de aandacht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal dit doen door informatie vergaren en toetsen èn door adviseren en meedenken Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 2 van 86

5 Directieverslag 2013 (Raad van Bestuur) Het onderhavige jaarverslag van Merem Behandelcentra handelt over de gang van zaken in het afgelopen verslagjaar 2013, de toestand op de balansdatum per 31 december en mogelijke belangrijke te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst. Het verslag beoogt inzicht te geven in de doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëncy) waarmee de beschikbare middelen zijn ingezet. Merem Behandelcentra functioneert in toenemende mate als een maatschappelijk ondernemer. De middelen, grotendeels afkomstig van private zorgverzekeraars, worden op een zodanige wijze gealloceerd dat zoveel mogelijk patiënten - op tijd - verantwoorde, kwaliteitsvolle zorg ontvangen, afgestemd op hùn specifieke vraag. Het verkrijgen van deze - uiteindelijk deels via premieheffing op natuurlijke personen gegenereerde - middelen en de relatieve vrijheid welke bestaat in de aanwending van deze middelen betekent noodzakelijkerwijs dat de nodige verantwoording afgelegd moet worden m.b.t. het gevoerde beleid en de daarmee behaalde resultaten in relatie tot missie, doelstelling, begroting en beoogde kwaliteit. Merem Jaarcijfers Merem Behandelcentra Op 30 december 2010 is de juridische fusie tot stand gekomen tussen de voormalige stichting Samenwerkende Behandel- en Revalidatiecentra KBCZ - De Trappenberg, m.i.v. 31 december 2010 genaamd stichting Merem Behandelcentra enerzijds en de stichtingen Revalidatiecentrum De Trappenberg, Astmacentrum Heideheuvel en het Nederlands Astmacentrum Davos anderzijds. De stichting Merem Behandelcentra is statutair gevestigd te Hilversum, Soestdijkerstraatweg 129. In het interne proces van samenstellen van de jaarrekening van stichting Merem Behandelcentra 2013 zijn de onderlinge leveringen (productie, detacheringen van personeel, managementfee) tezamen met de onderlinge financiële betrekkingen (rekening-courant verhoudingen) geëlimineerd. Aldus geeft de resultatenrekening van Merem Behandelcentra uitsluitend de omzet aan derden en het daarop gerealiseerde resultaat weer terwijl uit de balans de positie (bezittingen, schulden en vermogen) van de groep tegenover uitsluitend derden blijkt. Strategievorming en financiële ambities strategie De strategie van Merem is erop gericht om haar zorgaanbod in de regio, of deels landelijk, te continueren en te versterken. De nieuwbouw locatie in Hilversum is het kenniscentrum welke de basis vormt van het aanbieden van de zorg binnen de verschillende dependances. Merem wil bij haar strategievorming duidelijk uitgaan van een onderlinge complementariteit en een gerichtheid op ketenzorg met relevante partners. financiële ambities De financiële resultaten van Merem Behandelcentra zoals deze nu, met vergelijkende cijfers over 2012, over 2013 zijn behaald dienen ook in het licht te worden bezien van de financiële doelstellingen van Merem Behandelcentra, verwoord binnen het actuele strategisch beleidsplan ( Ambitieplan ) van Merem Behandelcentra. De ambities waarop het financiële beleid voor deze jaren is gestoeld - waarbij ook nadrukkelijk de bovengenoemde strategische uitgangspunten van fusie, duurzame omzetgroei, kosteneffectiviteit, integratie, nieuwbouw (centralisatie van m.n. beheer), risicoreductie en risicospreiding i.c.m. nieuwe product/ marktcombinaties worden gefaciliteerd - bestaan in grote lijnen uit de volgende 10 samengestelde componenten: 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 3 van 86

6 1. Volumegroei zorgproductie M.b.t. de algemene revalidatie, zorggebied Gooi- & Vechtstreek en Flevoland, luidt de doelstelling van een gemiddelde volumegroei van 2.5% per jaar (analoog aan de maximale groeidoelstellingen zoals opgenomen binnen het Hoofdlijnen Akkoord). Longrevalidatie, zorggebied midden Nederland: doelstelling van een gemiddelde volumegroei van maximaal 1.0% per jaar. 2. Behandeling maximaal afgestemd op DBC-DOT productstructuur De bestaande behandelingen en nieuwe behandelvormen dienen maximaal te worden afgestemd op de vigerende DBC-DOT productstructuren en de bijbehorende financiering en DOT tarievenstructuur teneinde in de situatie van volledige prestatiebekostiging (zonder FB vangnet en transitieverrekening) winstgevend te kunnen blijven opereren. 3. Verdere groei van de directe productiviteit De te realiseren volumegroei van de zorgproductie dient voor minimaal 50.0% te worden gerealiseerd d.m.v. een verdere vergroting van de directe productiviteit. 4. Winstgevendheid: verruiming van de bruto en netto winstmarge D.m.v. een verdere verhoging van de productiviteit van direct personeel kan de bruto winstmarge in opwaartse zin worden beïnvloed en d.m.v. uit te voeren kostenreducties op met name bepaalde indirecte overheadkosten (integratie effecten fusie en nieuwbouw) dient de winstgevendheid te worden vergroot. Doelstelling daarbij is een jaarlijkse, minimale netto winstmarge (netto winst/omzet) te bereiken van ca. +1.5%. 5. Rentabiliteit: voldoende rendement op het eigen vermogen Op basis van de resultaatdoelstelling dient het rendement op het bestaande eigen vermogen te groeien naar ca. 6-8% van het eigen vermogen. 6. Solvabiliteit: voldoende buffer bij resultaatuitval Op dit moment (ultimo 2013) bedraagt de solvabiliteit (zijnde het totale eigen vermogen in relatie tot de totale opbrengsten) van Merem Behandelcentra ca. 28.0% (2012: 27.3%). Doelstelling is om, d.m.v. voldoende winstgevendheid en voldoende eigen vermogen, het solvabiliteitspercentage stapsgewijs verder te verhogen naar ca. 30.0% (vóór de situatie van nieuwbouw). 7. Liquiditeit: afdoende toegang tot kort en lang vreemd vermogen In het kader van de financiering van de reguliere exploitatie (DBC financiering d.w.z. zwaar uitgestelde financiering) en t.b.v. de voorbereiding en nieuwbouw in Hilversum dienen afdoende mogelijkheden tot externe financiering voorhanden te zijn. Toekomstige winstgevendheid, rentabiliteit en solvabiliteit spelen, naast een goed werkend stuur- en beheersingsconcept (in control zijn, sturen op integrale prestatie-indicatoren), daarbij een belangrijke rol. 8. Het kunnen borgen van benodigd lang vreemd vermogen bij het Waarborgfonds Zorg De Trappenberg is sinds 2004 lid van het WfZ en heeft op dit moment 2 lange leningen lopen met WfZ borging. M.i.v. 31 december 2010 is Merem Behandelcentra officieel ingeschreven als lid van het WfZ. Doelstelling is dat Merem Behandelcentra zich in staat stelt en blijft stellen om zich d.m.v. WfZ borging tegen zo gunstig mogelijke tarieven toegang te verschaffen tot het benodigde lang vreemd vermogen. Een blijvend positieve beoordeling van de kredietwaardigheid van Merem Behandelcentra dient gewaarborgd te blijven. 9. Nieuwe (DBC-DOT) bekostiging exploitatie algemene revalidatiegeneeskunde en longrevalidatie geneeskunde De directe productiviteit en de omvang van de indirecte (overhead) kosten en huisvestingslasten spelen bij de hoogte van de relatieve kostprijzen van afzonderlijke verrichtingen (de eigen kostprijzen in relatie tot de gemiddelde, landelijke kostprijzen) en daarmee tot de landelijk afgeleide DBC-DOT tarieven een zeer belangrijke rol. Uiteindelijk zal de te genereren DOT omzet en daarmee de winstgevendheid, naast de toekomstige vraagontwikkeling naar medisch 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 4 van 86

7 specialistische revalidatie en complex chronisch longfalen, in sterke mate afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze twee grootheden. 10. Nieuwe (prestatie) bekostiging kapitaallasten en nieuwbouw Monnikenberg Hilversum Bepalend voor de strategische keuzes betreffende de nieuwbouw Monnikenberg te Hilversum is, gezien de richting van de uiteindelijke eindfase van de bekostiging binnen de (algemene en long-) revalidatiezorg - de intrede van prestatiebekostiging, integrale tarieven, afschaffing van de bestaande nacalculatie op kapitaallasten en de intrede van een normatieve huisvestingscomponent (NHC) - de toekomstige te behalen omzet en de daarvan afgeleide normatieve huisvestingscomponent (NHC). De nieuwbouw en de daaruit voortvloeiende integrale kapitaallasten dienen in principe van aanvang af te kunnen worden gefinancierd en bekostigd expliciet vanuit de toekomstige, te verwachten kapitaallasten opslag op de DOT tarieven. Gezien de gestelde eisen aan winstgevendheid, rentabiliteit, solvabiliteit en financiële risicoreductie en-beheersing zou het onverantwoord zijn een groot toekomstig beslag te leggen op de financiële fusie- en integratievoordelen bij met name de in huizing op één locatie Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 5 van 86

8 Toekomstperspectief Toekomst perspectief Het toekomstperspectief van Merem Behandelcentra wordt in belangrijke mate bepaald door de sterk veranderende zorgcontext waarin revalidatie instellingen en categorale ziekenhuizen zich bevinden. De zorgvraag verandert. Mensen worden ouder en de wens naar kwaliteit van leven neemt toe. Voor Merem Behandelcentra betekent dit in principe een toenemende zorgvraag. Tegelijkertijd wordt deze vraag ook in toenemende mate gerealiseerd tezamen met andere zorg aanbieders via ontwikkelde en te ontwikkelen zorgketens. Merem verwacht derhalve dat haar expertise en zorgaanbod op de korte en middellange termijn verder zal groeien. Merem wil haar aanbod bij voorkeur aanbieden in de zorgketen en ziet ook voor de komende jaren het aantal samenwerkingsverbanden groeien. Een belangrijke stap voor Merem Behandelcentra is de realisatie van de nieuwbouw in Hilversum (plan Monnikenberg) in de directe nabijheid van Tergooiziekenhuizen. Hierdoor wordt een belangrijke mogelijkheid om intensief met het ziekenhuis te kunnen samenwerken gerealiseerd. Duidelijk is ook dat de integrale kosten van het zorgaanbod naar beneden moeten. De nieuwbouw, de synergie-effecten van de integratie van de locaties Huizen en Hilversum, de intensieve samenwerking met de Tergooiziekenhuizen en de grootschaliger introductie en gebruik van moderne E-health technieken op het gebied van 1 e poli, behandeling en nazorg moeten op de middellange termijn voor de noodzakelijke kosten reductie, efficiëncy en doelmatigheid zorg gaan dragen. In haar perspectief op de zorg in 2016 ( Zicht op 16 ) wil Merem zich omvormen tot een organisatie met haar kenniscentrum in Hilversum en haar zorgaanbod op de verschillende locaties in de regio aanpalend bij de ziekenhuizen in Flevoland, Hilversum en (toekomst) Amersfoort. Ook met betrekking tot het zorgaanbod in Davos zal op grond van een in huizing bij een andere zorgaanbieder (de Clavadelkliniek) een aanzienlijke besparing op de huur en service kosten kunnen worden gerealiseerd. Nog belangrijker daarbij is dat de kwalitatieve ondersteuning van het zorgaanbod wordt verbeterd. Deze verandering vormt de basis voor een meerjarige samenwerking met deze Zwitserse zorgaanbieder, waarmee de continuïteit van het zorgaanbod steviger wordt verankerd. Merem Behandelcentra streeft daarbij zoveel mogelijk naar een concentratie op het zorgaanbod en een outsourcing van ondersteunende faciliteiten op de locaties waar Merem actief is. Dit beleid zal de komende jaren verder vorm worden gegeven. Daarbij zal nadrukkelijk ook gekeken worden naar de besturingsfilosofie. Belangrijk daarbij is wel dat Merem Behandelcentra ook in de toekomst zal blijven functioneren als een zelfstandige rechtspersoon. Dit alles zal plaatsvinden in een financiële context waarin vanuit de kant van de overheid, zorgverzekeraars en vermogensverschaffers de nadruk zal liggen op doelmatigheid, prioritering en concentratie van zorg, evidence-based behandelvormen en op een neerwaartse druk op af te spreken volumes en tarieven waardoor de financiële onzekerheden (verder) zullen toenemen. DBC-DOT typering zorgtypen 2013 medisch specialistische revalidatiegeneeskunde en complexe longrevalidatiegeneeskunde DBC s Alg. revalidatie De bekostiging en financiering van de algemene Revalidatie blijft zich in een overgangsfase bevinden. Per 1 januari 2009 is de RBU- en verpleegdagen systematiek, gebaseerd op afzonderlijke maandelijks te factureren verrichtingen, omgevormd tot een financiering op basis van zorgproducten, de z.g. Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Per 1 januari 2012 heeft de integrale prestatiebekostiging en DOT financiering (DOT= DBCs op weg naar Transparantie ) ook binnen de Algemene Revalidatie zijn intrede gedaan en is sprake van 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 6 van 86

9 een transitiefase (vangnet fase) van 3 jaar waarbij de nacalculatie tussen budget en feitelijke DBC omzet stelselmatig wordt afgebouwd van 95% (2012 en 2013) naar 70% (2014). De productieafspraken met de zorgverzekeraars voor het kalenderjaar 2013 zijn derhalve enerzijds gemaakt op basis van de (bekende) FB- parameters verpleegdagen, opnamen, 1e bezoeken en klinische en poliklinische RBU's. Op basis van deze afspraken gemaakt in het lokaal overleg en de nacalculatie daaropvolgend is het (bruto) schaduwbudget 2013 bepaald. Anderzijds zijn met de verschillende (groepen van ) zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis, Multizorg en VGZ) nu voor de tweede maal bilaterale DOT 2013 productieafspraken gemaakt op basis van zorgtypen De realisatie op deze afspraken loopt zowel in 2013 als (overloop) in De afspraken (in volume en tarieven) voor 2013 zijn gemaakt op basis van 1 hoofdvorm: een vast productieplafond/ omzetlimiet. Naast de bepaling van het (bruto) schaduwbudget aanvaardbare kosten 2013 o.b.v. de FB afspraak en de nacalculatie daarop, wordt het definitieve schaduwbudget 2013 gevormd aan de hand van het verschil tussen enerzijds a) het transitiebedrag zijnde het verschil tussen het schaduw FB budget 2013 en de feitelijke DOT omzet 2013 incl. mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten en anderzijds b) het verrekenbare transitiebedrag zijnde 95% van het transitiebedrag Het (schaduw) budget aanvaardbare kosten 2013 van Merem Behandelcentra is m.a.w. nog steeds grotendeels - maar niet meer 100% - afhankelijk van de feitelijke afspraken en behaalde resultaten op basis van de oude FB- parameters. Tegelijkertijd echter heeft de DBC in 2013 naast een financieringsmiddel ook een (lichte) functionaliteit als bekostigingsmiddel gekregen welke binnen 2 jaren zal evolueren naar een 100% financierings- en bekostigingsmiddel (m.i.v. 2015). In boekjaar 2013 zijn binnen De Trappenberg in totaal DBC s ZT 2012 (overloop) en DBC s ZT 2013 afgesloten, gevalideerd, afgeleid en gefactureerd ter dekking van het schaduwbudget aanvaardbare kosten. Daarbij handelde het in totaal om EUR (ZT2012) en EUR (ZT2013) aan opbrengstwaarden, in totaal EUR (2012: EUR opbrengstwaarde). De lagere opbrengstwaarde in boekjaar 2013 heeft direct te maken met de aanzienlijke hogere waarde aan onderhanden werk lopende zorgtrajecten ZT2013 ultimo Daarbij is de productstructuur voor de algemene revalidatie m.i.v. ZT 2013 geëvolueerd van Spoor I naar Spoor II. De twee belangrijkste verschillen tussen de 2 productstructuren zijn gelegen in het feit dat binnen Spoor II de knip tussen de consultaire, klinische en poliklinische fase binnen 1 zorgtraject is vervallen (mits opeenvolgend binnen 42 dagen) en dat de DBC producten naar de 7 DBC hoofddiagnose groepen zijn ingedeeld en getarifeerd. DOT-DBC s De Trappenberg ZT 2013 Hoofd Productiegroepen Aantal afgesloten DBC s ZT 2013 Opbrengsten ZT 2013 (o.b.v. DBC-DOT tarieven) Consultair Beperkt behandelen (max 9 gewogen behandeluren, poliklinisch) Behandelen (klinisch e/o poliklinisch) Totalen Het totaal aantal openstaande DBC s van De Trappenberg per 31 december 2013 (onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten) betreft een aantal van DBC s (ZT2013): 789 consultaire DBC s, 285 beperkt behandelen DBC s (poliklinisch) en 769 behandelen DBC s met een totale opbrengstwaarde van EUR (2012: DBC s met een totale opbrengstwaarde van EUR ). De openstaande DBC s zijn daarbij gewaardeerd tegen de op dat moment (per 31.12) geldende en afgeleide DBC opbrengstprijs Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 7 van 86

10 DBC s VAN Binnen de longrevalidatiecentra is in 2008 (hernieuwd) gestart met het onderzoek naar de toepasbaarheid van de DBC systematiek voor de geleverde zorg. Dit onderzoek is gebeurd in directe samenwerking tussen de Nederlandse longrevalidatiecentra, verenigd in de VAN - het NAD, Heideheuvel, Beatrixoord (Groningen), Dekkerswald (Nijmegen), Revant Schoondonk (Breda) en CIRO (Horn) - en VWS, DBC Onderhoud en CapGemini. Dit onderzoek heeft begin 2009 geresulteerd in een methodiek waarbij specifieke patiënt- en aandoeningkenmerken worden gekoppeld aan behandelprogramma onderdelen: de z.g. patiëntgerichte modules. Vanaf april 2009 is gestart met de implementatie van deze methodiek en zijn de modules - basis en aanvullende modules - verder uitgewerkt. Op 1 oktober 2009 is de definitieve registratie gestart waarbij gedurende de periode oktober 2009 t/m maart 2011 intensief geregistreerd is en waarbij kostprijzen per afzonderlijke verrichting zijn berekend, leidend tot de DBC productstructuur Complex Chronisch Longfalen. Hierbinnen vindt de feitelijke afleiding van de DBC s plaats op basis van de aanwezigheid van bepaalde (basis en aanvullende) modules. Per 1 januari 2013 vormt deze nieuwe DBC/ DOT productstructuur - bestaande uit 16 verschillende productprofielen voor kinderen en volwassenen voorzien van een klinisch tarief en een dagbehandeling (poliklinisch) tarief - de eenheden waarmee de bilaterale DBC-DOT productieafspraken 2013 met de verschillende (groepen van) zorgverzekeraars, de facturatie en de financiering van het schaduwbudget AK 2013 van Heideheuvel en het NAD Davos heeft plaats gevonden. De productieafspraken met de zorgverzekeraars voor het kalenderjaar 2013 zijn derhalve (conform de algemene revalidatie) enerzijds gemaakt op basis van de FB- parameters verpleegdagen, opnamen en 1e bezoeken en anderzijds op basis van bilaterale DBC-DOT afspraken. De realisatie op deze afspraken loopt zowel in 2013 als (overloop) in De DBC-DOT afspraken (in volume en tarieven) voor 2013 zijn gemaakt op basis van 1 hoofdvorm: een vast productieplafond/ omzetlimiet. Binnen het systeem van DBC-DOT prestatiebekostiging vormde specifiek voor het NAD Davos de financiering en uiteindelijk ook de bekostiging van de Zwitserse meerkosten een serieus risico. Bij de landelijke kostprijsberekening t.b.v. de uiteindelijke (homogene) prijsbepaling van DBC s is, naast de huur- en kapitaallasten, expliciet geen rekening gehouden met de specifieke Zwitserse meerkosten van het NAD daar deze uniek zijn in relatie tot de overige VAN- instellingen. Uiteindelijk zijn in de vorm van een NZa beschikking speciale hooggebergte tarieven voor 2013 vastgesteld en i.o.m. de zorgverzekeraars ook als reguliere DBC-DOT tarieven voor het NAD Davos overeengekomen. In 2013 zijn binnen Heideheuvel en het NAD Davos wat betreft de zorgtypen 2013 (zorgtrajecten gestart in 2013) in totaal 179 respectievelijk 66 klinische DBC s afgesloten, gevalideerd, afgeleid en gefactureerd ter dekking van het schaduwbudget aanvaardbare kosten. Daarbij handelde het in totaal om EUR respectievelijk EUR aan opbrengstwaarden. DOT-DBC s Heideheuvel ZT 2013 Hoofd Productiegroepen Aantal afgesloten DBC s ZT 2013 Opbrengsten ZT 2013 (o.b.v. DBC-DOT tarieven) Afgebroken behandeling Assessment Reguliere behandeling (klinisch) Totalen Het totaal aantal openstaande DBC s van Heideheuvel per 31 december 2013 (onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten, zorgtypen 2013) betreft een aantal van 107 DBC s met een totale naar rato toegerekende opbrengstwaarde van EUR Het overgrote deel (77 DBC s) betreft reguliere klinische behandelingen Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 8 van 86

11 DOT-DBC s NAD Davos ZT 2013 Hoofd Productiegroepen Aantal afgesloten DBC s ZT 2013 Opbrengsten ZT 2013 (o.b.v. DBC-DOT tarieven) Afgebroken behandeling 0 0 Assessment 0 0 Reguliere behandeling (klinisch) Totalen Het totaal aantal openstaande DBC s van Davos per 31 december 2013 (zorgtypen 2013) betreft een aantal van 48 DBC s met een totale naar rato toegerekende opbrengstwaarde van EUR Het overgrote deel (41 DBC s) betreft reguliere klinische behandelingen. Arts-assistenten in opleiding (medisch specialistische revalidatiegeneeskunde) opl. / wet.oz. Merem Behandelcentra, specialisme medisch specialistische revalidatiegeneeskunde, is onderdeel van één van de opleidingscircuits voor revalidatieartsen in Noord-Holland. Er is een nauwe samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek, opleidingsbeleid en de werving van de arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist (AIOS). Samengewerkt wordt met het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA), de afdelingen revalidatie van respectievelijk het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en het Jan van Breemen instituut/ Slotervaart ziekenhuis. De Trappenberg treedt vooralsnog op als werkgever voor de AIOS binnen het circuit met het RCA en MCA. Op het gebied van kennisuitwisseling wordt tevens samen gewerkt met de andere opleidingsinstituten in Noord-Holland: de afdeling revalidatie VUMC en met Heliomare. Normaliter beschikt De Trappenberg over twee opleidingsplaatsen. Over 2013 is een feitelijk (nacalculatorisch) aantal ingevulde opleidingsplaatsen behaald van fte (2012: 2.08 fte) bestaande uit fte instroom en fte doorstroom. Sinds 1 januari 2013 zijn de subsidieregelingen zorgopleidingen 1 e en 2 e tranche vervallen. Daarvoor in de plaats is een beschikbaarheidsbijdrage gekomen op grond van de wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), uitgevoerd door de NZa. De achterliggende gedachte hierbij is een scheiding van beleid en uitvoering. Personele formatie en ziekteverzuim personeel / De totale formatie personeel in loondienst van Merem Behandelcentra bedroeg over 2013 formatie gemiddeld genomen fte incl. zwangerschapsvervanging. T.o.v. het jaar 2012 (399.7 fte) betekent dit een stijging met +9.5 fte (+2.3%). Een nadere onderverdeling naar afzonderlijke werkmaatschappij/ locatie: 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 9 van 86

12 De Trappenberg fte (2012: fte) Heideheuvel 91.0 fte (2012: 90.2 fte) NAD Davos 44.9 fte (2012: 45.4 fte) Merem Holding 8.6 fte (2012: 7.7 fte) (w.o. dienstverbanden Trap / HH) De Trappenberg nader onderverdeeld naar geldstroom: 1 e geldstroom fte (2012: fte) betreft primaire zorg, behandeling en ondersteuning 2 e + 4 e geldstroom 26.8 fte (2012: 22.2 fte) betreft detacheringen / Alliantie MRC Heideheuvel nader onderverdeeld naar geldstroom: 1 e geldstroom 73.2 fte (2012: 71.2 fte) betreft primaire zorg, behandeling en ondersteuning 2 e geldstroom 0.9 fte (2012: 1.3 fte) betreft detacheringen 3 e geldstroom 16.9 fte (2012: 17.7 fte) betreft VWS projectsubsidie klinische obesitas NAD Davos nader onderverdeeld naar geldstroom: 1 e geldstroom 42.7 fte (2012: 44.2 fte) betreft primaire zorg, behandeling en ondersteuning 2 e geldstroom 2.2 fte (2012: 1.2 fte) betreft detacheringen De (grotendeels begrote) volumestijging binnen de formatie van De Trappenberg (+8.3 fte) is m.n. het gevolg van extra formatie (+4.6 fte) binnen de 4 e geldstroom welke gedetacheerd wordt binnen het MRC Doorn (in het kader van de Alliantie MRC). De bezetting binnen de 1 e geldstroom is licht toegenomen met +3.7 fte met name als gevolg van zwangerschapsvervanging (2.9 fte). De lichte stijging binnen de formatie 1 e geldstroom van Heideheuvel (in totaal met +2.0 fte) is voor een deel het gevolg van zwangerschapsvervanging (0.8 fte). Binnen de 3 e geldstroom (klinische obesitas) heeft gedurende 2013 een verdere reductie plaats gevonden (met gemiddeld -0.8 fte) van personeel met tijdelijke dienstverbanden onder invloed van de gereduceerde (en eind 2013 eindigende) VWS vervolgsubsidie. De formatie 1 e geldstroom binnen het NAD Davos is in 2013 t.o.v gemiddeld genomen met 1.5 fte verder afgenomen. Zowel binnen de zorg en behandeling als binnen de ondersteuning heeft een verdere reductie in formatie van personeel in loondienst plaats gevonden waarbij ook ontstane vacatureruimte moeilijk invulbaar bleek te zijn. De in 2013 bruto ingezette formatie van fte gecorrigeerd voor zwangerschapsverlof / -vervanging (in totaal ca fte) levert een netto ingezette formatie op van Merem- breed fte Per locatie nader onderverdeeld: De Trappenberg 2.94 fte zwangerschapsverlof (= 1.2% 1 e geldstroom) Heideheuvel 0.80 fte zwangerschapsverlof (= 1.1% 1 e geldstroom) NAD Davos 0.00 fte zwangerschapsverlof (= 0.0% 1 e geldstroom) Het gemiddeld zwangerschapspercentage over 2013 komt derhalve Merem- breed 1 e geldstroom uit op een percentage van ca. 1.1%. ziekteverzuim Het gemiddeld ziekteverzuim, excl. zwangerschap, is Merem- breed over 2013 uitgekomen op een percentage van 4.07% (2012: 4.5%). Het gemiddelde voor de revalidatiebranche bedroeg over % (cijfers: RN Revalidatie brancherapport 2011). Merem Behandelcentra verdeeld over 4 kwartalen 2013: (met vergelijkende cijfers 2012) 1 e kwartaal % (2012: 5.1%) 2 e kwartaal % (2012: 3.8%) 3 e kwartaal % (2012: 3.7%) 4 e kwartaal % (2012: 5.4%) 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 10 van 86

13 Merem Behandelcentra uitgesplitst over de 3 locaties: (met vergelijkende cijfers 2012) De Trappenberg 4.5% (2012: 4.9%) Heideheuvel 3.1% (2012: 3.1%) NAD Davos 3.3% (2012: 5.4%) De Trappenberg heeft over 2013 gemiddeld genomen aldus een lager ziekteverzuim percentage gerealiseerd in vergelijking met 2012 (-0.4%), in Heideheuvel is sprake van een stabilisering op een percentage van 3.1%. Davos ten slotte laat een gemiddeld percentage zien van 3.3% hetgeen een stuk lager is dan het gerealiseerde percentage over Informatiebeleid, ICT & informatiebeveiliging informatie Het informatiebeleid van Merem Behandelcentra dient ervoor zorg te dragen dat de organisatie kan beschikken over een adequate, effectieve en efficiënte informatievoorziening: het geheel van ICT- infrastructuur, registratie-, gegevens- en rapportage infrastructuur, applicaties en de bijbehorende administratieve organisatie en controle (AO/IC) met de juiste beveiligingsopties. Informatie is van vitaal belang omdat zonder adequate informatie (bedrijf) processen en uitkomsten onvoldoende transparant zijn en onderbouwde (beleid) keuzes niet gemaakt kunnen worden. Informatiebeleid omvat een breed gebied. Naast het implementeren van een doeltreffende, geïntegreerde en gecentraliseerde infrastructuur (hardware/ software) beslaat het zowel het definiëren van de betekenis van de verschillende gegevenselementen, als het opstellen en naleven van spelregels betreffende de registratie en kwaliteit van gegevens (juistheid, volledigheid, tijdigheid) en het zorgen dat gegevens bruikbaar en te integreren zijn. Merem Behandelcentra wordt in toenemende mate geacht zich snel te kunnen aanpassen aan veranderingen en snel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Daarom speelt het managen van de verkregen informatie een steeds grotere rol. Dit betreft zowel informatie over 1. de evaluatie van de behandeling, in de vorm van multidisciplinaire teamrapportage, klinimetrie gegevens en het meten van de doeltreffendheid, doelmatigheid en de patiënttevredenheid. 2. informatie over de besteding en de beheersing van mensen, middelen en processen (personeel, kosten, opbrengsten, AO-IC maar ook bv medewerkertevredenheid), en 3. de positie op de betreffende zorgmarkt van vraag en aanbod (marktaandeel, groei, aantallen verwijzingen). Anno richt het informatiebeleid binnen Merem Behandelcentra zich volgens onderstaand model op het periodiek verkrijgen van de volgende gegevens waarbij de set aan stuurinformatie zo wordt samengesteld dat ook analyses op detail niveau eenvoudig te maken zijn. Daarbij is ook het inzicht in de grensvlakken tussen de verschillende informatieclusters van toenemend belang Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 11 van 86

14 I. Medewerkers: I-A Tevredenheid I-B Productiviteit I-C Ziekteverzuim V. Markt: II. Patiënten: II-A Tevredenheid II-B Klachten II-C Veiligheid III. DBC & Financiën: III-A Productie III-B Kostenontwikkeling III-C DBC Productstructuur III-D Specifieke diensten V-A Marktanalyse V-B Benchmark V-C 'netwetkinformatie' IV. Klinische uitkomsten: IV-A Diagnose-specifiek gebruik IV-B Generiek gebruik IV-C Overige uitkomsten 'Resultaten/ prestaties (klinimetrie) In het kader van de informatiebeveiliging dienen de meest bedrijfskritische informatiesystemen binnen Merem Behandelcentra planmatig te worden getoetst op 1. betrouwbaarheid (beschikbaarheid), 2. integriteit (correctheid, volledigheid) en 3. vertrouwelijkheid (geautoriseerde toegankelijkheid). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NEN 7510 norm (informatiebeveiliging in de Zorg); tevens wordt rekening gehouden met bepaalde wettelijke kaders (WGBO, WBP). Huisvesting Almere, Davos en voorbereiding nieuwbouw Monnikenberg H sum Olivijn De vervangende nieuwbouw op de Marathonlaan in Almere zal worden gehuurd van de gemeente Marathonlaan Almere en wordt gesitueerd direct naast de accommodatie van de Mytylschool. Het volledige Cluster Kinderen Almere zal worden gehuisvest in deze nieuwe accommodatie incl. de TPG Almere. In het 3 e kwartaal 2014 zal de nieuwbouw worden opgeleverd en zal de inhuizing plaats vinden vanuit het huidige noodgebouw. Totaal te huren BVO 510 m2 (huur gemeente Almere) m2 (huur van de Mytylschool). Clavadel Davos Monniken- Berg H sum ` De vervangende nieuwbouw in Davos zal worden gehuurd van de Zwitserse Zurcher Hohenkliniken Wald und Clavadel. Daarmee komt per 1 januari 2015 een einde aan het nog lopende huurcontract met de Duitse HGK Wolfgang kliniek. De oplevering en inhuizing van de nieuwbouw zal plaatsvinden per 1 november of 1 december De capaciteit betreft 34 klinische bedden. Het huurcontract wordt in principe aangegaan voor een periode van 20 jaar met bepaalde ontbindende voorwaarden na de 1 e periode van 10 jaar. Uitgangspunt voor de inmiddels vergevorderde plannen en voorbereidingen voor de (vervangende) nieuwbouw op de Monnikenberg in Hilversum blijft de m2 bruto vloeroppervlak (BVO) hetgeen, in vergelijking met de huidige in gebruik zijnde vloeroppervlaktes in Heideheuvel Hilversum ( m2 BVO) en De Trappenberg Huizen ( m2 BVO) een reductie betekent met m2 BVO (-49.5%). De totale stichtingskosten worden geraamd op EUR 32.0 mln. Daarnaast is er voor de grondexploitatie (GREX) bestaande uit grondkosten (EUR 2.4 mln.) en herfinanciering resterende schuld (EUR 7.3 mln.) nog een aanvullend bedrag benodigd van EUR 9.7 mln. waarvan de kapitaallasten gedekt zullen moeten worden uit de extra te genereren grondrevenuen in Huizen en Hilversum. Conform de oorspronkelijke nieuwbouwplannen is het nog altijd de bedoeling dat zo dicht mogelijk tegen 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 12 van 86

15 het eveneens nieuw te bouwen Tergooiziekenhuizen aan gebouwd gaat worden, dit om zo groot mogelijke inhoudelijke- en (extra) facilitaire voordelen te kunnen behalen, naast de bestaande synergie- en integratie effecten van de fusie en de gezamenlijke nieuwbouw Trappenberg Huizen/ Heideheuvel. Deze effecten worden op dit moment (maart 2014) nog altijd geraamd op ca. EUR 1.8 mln op jaarbasis en zullen m.n. optreden op het moment dat Heideheuvel en De Trappenberg de nieuwbouw gezamenlijk kunnen gaan betrekken. In het z.g. Masterplan Monnikenberg dat op 4 april 2011 gezamenlijk door alle grondeigenaren op de Monnikenberg in Hilversum is aangeboden aan het College B&W van de gemeente Hilversum is voor Merem Behandelcentra en de Mytylschool De Trappenberg een plek gevonden dicht tegen het nieuw te bouwen Tergooiziekenhuizen aan. Dit schept de mogelijkheid om de gewenste samenwerking ook te vertalen in het delen van functies en (delen van) het gebouw. Voorop hierbij staat wel dat Merem Behandelcentra haar eigen plek en haar eigen gezicht ten volle kan behouden. Ook voor de Mytylschool De Trappenberg is een passende locatie gereserveerd, direct grenzend aan de natuur en een woongebied. Direct in het kader van de nieuwbouw Monnikenberg is ultimo 2013 een bedrag aan onderhanden werk (voorbereidingskosten) geactiveerd ter grootte van EUR Deze activering zal zijn dekking vinden binnen de post voorbereidingskosten opgenomen binnen de integrale stichtingskosten van de nieuwbouw Monnikenberg. Zorg en behandeling (kwantitatief) werkgebied Voor de COPD functie geniet Heideheuvel een regionaal bereik. De regio omvat West en Noord- West Nederland. Voor de functie op het gebied van astma (kinderen en volwassenen, grotendeels klinisch) bezitten Heideheuvel en het Nederlands Astmacentrum Davos een landelijke functie. Dat geldt ook voor de klinische behandeling van kinderen met morbide obesitas welke, in de vorm van een meerjarige VWS projectsubsidie, op dit moment in Heideheuvel nog gaande is, in afwachting van het besluit door CVZ/ VWS of wel of niet sprake zal zijn van structurele, verzekerbare zorg. De poliklinische behandeling van kinderen met morbide obesitas met primair een revalidatie-indicatie heeft daarentegen een meer regionaal bereik. De Trappenberg biedt revalidatiegeneeskundige zorg aan patiënten van alle leeftijden die woonachtig zijn in Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en in het noordoosten van de provincie Utrecht. Daarnaast wordt ook zorg geboden aan kinderen die buiten dit gebied wonen en de Mytylschool bezoeken of zijn opgenomen op onze kinderafdeling of een neuromusculaire aandoening hebben. FB productie De geleverde zorgprestaties van Merem Behandelcentra in 2013 kunnen in kwantitatieve zin vooralsnog (in afwachting van volledige DBC-DOT prestatiebekostiging, zonder schaduwbudget en vangnetconstructie) het beste worden beschreven in termen van gerealiseerde FBproductieaantallen en aantallen wachtenden met de bijbehorende gemiddelde wachttijden. Een nadere verbijzondering daarbinnen vindt plaats naar bestaande behandelvormen, doelgroepen (kinderen, volwassenen) en naar (leeftijds-) categorie van patiënten. De productie aan verpleegdagen laat Merem- breed over 2013 een gerealiseerd aantal zien van in totaal verpleegdagen (2012: ). T.o.v betekent dit een opnieuw een afname met in totaal -537 verpleegdagen (-1.5%). De daling is m.n. gerealiseerd binnen Heideheuvel (-593 dagen) en in mindere mate binnen De Trappenberg (-348 dagen). Binnen Davos is daarentegen sprake van een heel licht herstel t.o.v. de enorme dip in 2012, sprake is van een toename met +404 dagen Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 13 van 86

16 T.o.v. de productieafspraak 2013 van verpleegdagen vertoont de realisatie Merem- breed een forse onderproductie van in totaal (-13.5%) dagen. Over 2013 zijn in totaal 0 verkeerde bed dagen gerealiseerd (2012: 0 VB dagen). Verpleegdagen totaal mutaties kinderen volwassenen 2012 Merem Beh.centra % PA % Trappenberg % PA Heideheuvel % PA NAD Davos % PA De productie aan klinische opnamen laat Merem- breed over 2013 een gerealiseerd aantal zien van in totaal 767 opnamen (2012: 787). T.o.v betekent dit opnieuw een daling met -20 opnamen (-2.5%). Een overzicht: - De Trappenberg: R opnamen (R2012: 223 opnamen) verschil -8 opnamen - Heideheuvel: R opnamen (R2012: 460 opnamen) verschil -10 opnamen - NAD Davos: R opnamen (R2012: 104 opnamen) verschil -2 opnamen T.o.v. de productieafspraak 2013 van 806 opnamen vertoont de realisatie Merem- breed een onderproductie van -39 opnamen (-4.9%). Gezien de productie ontwikkeling Merem- breed van de verpleegdagen (-1.5% afname t.o.v. 2012) en van de opnamen (-2.5% afname) betekenen deze cijfers dat de gemiddelde klinische opnameduur i.t.t. vorig jaar binnen Merem Behandelcentra over 2013 licht is gestegen. Binnen De Trappenberg is de gemiddelde opnameduur licht gestegen met +1% tot een duur van gemiddeld 53 dagen (2012: 52 dagen), te verbijzonderen in kinderen (58 dagen; 2012: 43 dagen) en volwassenen (52 dagen; 2012: 54 dagen). Binnen Heideheuvel is de gemiddelde opnameduur met 33 dagen stabiel gebleven t.o.v. 2012, te verbijzonderen in kinderen (44 dagen; 2012: 62 dagen) en volwassenen (32 dagen; 2012: 31 dagen). Binnen het NAD Davos is de gemiddelde opnameduur aanzienlijk gestegen met +7% tot een gemiddelde duur van 87 dagen (2012: 81 dagen), te verbijzonderen in kinderen (69 dagen; 2012: 69 dagen) en volwassenen (92 dagen; 2012: 83 dagen) Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 14 van 86

17 Opnamen totaal mutaties kinderen volwassenen 2012 Merem Beh.centra % PA % Trappenberg % PA Heideheuvel % PA NAD Davos % PA De productie aan 1e bezoeken (excl. NAD Davos, 1 e bezoeken is aldaar geen productieparameter) laat Merem- breed over 2013 een gerealiseerd aantal zien van in totaal e bezoeken (2012: 2.556). T.o.v betekent dit een daling met e bezoeken (-2.9%). De daling treedt zowel op binnen De Trappenberg (-1%) als m.n. binnen Heideheuvel (-12.9%). T.o.v. de productieafspraak 2013 van e bezoeken vertoont de realisatie Merem- breed een aanzienlijke minderproductie van e bezoeken (-9.3%). De oorzaak hiervan ligt zowel binnen De Trappenberg (onderproductie van e bezoeken) als binnen Heideheuvel (onderproductie van e bezoeken). 1e Bezoeken totaal mutaties kinderen volwassenen 2012 MEREM Beh.centra % PA % Trappenberg % PA Heideheuvel % PA Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 15 van 86

18 De RBU zorgproductie (omgerekend vanuit de geregistreerde directe + indirecte patiëntgebonden uren, klinisch + poliklinisch) is, excl. NAD Davos (de RBU is aldaar geen productieparameter) in het verslagjaar 2013 Merem- breed afgenomen met in totaal -911 RBU s (-0.7%) tot een totaal aantal van RBU s (2012: RBU s). De daling heeft zich voor het grootste deel gemanifesteerd binnen De Trappenberg, locatie Huizen, binnen de doelgroep kinderen ( RBU s = -5%). M.n. de teams TPG Huizen en 4-20 jarigen Huizen (kliniek) laten t.o.v. de realisatie 2012 een aanzienlijke reductie zien. Binnen Heideheuvel is de poliklinische RBU productie, bestaande uit de poliklinische obesitas behandeling en de poliklinische 3 e lijns longrevalidatie incl. nazorg aan volwassenen, in 2012 en 2013 uitgebreid met een, zij het tijdelijke, extra RBU productieafspraak van in totaal RBU s ter ondersteuning van de door VWS verstrekte vervolgsubsidie klinische morbide obesitas. In vergelijking met de realisatie 2012 ligt de realisatie in Heideheuvel in 2013 per saldo iets lager (-2.3%). T.o.v. de gemaakte productieafspraak 2013 van RBU s vertoont de realisatie over 2013 Merem- breed eveneens een forse onderproductie van in totaal RBU s (-1.2%). De forse klinische onderproductie binnen de kliniek in Huizen ( RBU s = -10%) speelt hierbij de belangrijkste rol. RBU s (klinisch + poliklinisch) totaal mutaties kinderen volwassenen 2012 Merem Beh.centra % PA % Trappenberg, klinisch % PA Trappenberg, poliklin % PA Heideheuvel, poliklin % PA Cumulatieven en FB- productieresultaat 2013 in termen van budgetderving schaduwbudget aanvaardbare kosten T.o.v. de gemaakte productieafspraken (schaduw FB- budget) over 2013 leidt de realisatie over 2013 per saldo tot een negatief integraal FB- productieresultaat ter grootte van verpleegdagen, -39 opnamen, e bezoeken en RBU s. Gekapitaliseerd betekent dit een bedrag van in totaal aan budgetderving schaduwbudget aanvaardbare kosten (2012: aan negatief FB- productieresultaat). De Trappenberg: Heideheuvel: NAD Davos: Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 16 van 86

19 Toegankelijkheid wachttijden Binnen Merem Behandelcentra wordt een wachtlijstbeheersysteem gehanteerd dat gebaseerd is op de z.g. Treeknormen. Merem heeft de verplichting zich aan deze normen te houden. Vanuit dat oogpunt en vanuit het oogpunt van de patiënt is het heel belangrijk dat de wachtlijsten goed worden geregistreerd, zodat sturen mogelijk wordt. Wanneer voor een bepaalde doelgroep wordt afgeweken van de Treeknorm wordt daar in het desbetreffende behandelprogramma melding van gedaan. De gehanteerde maximale wachttijden worden aangegeven met een reden voor de afwijking. Dit kan te maken hebben met samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders. Het kan ook te maken hebben met de minimale omvang van groepen voordat deze kunnen starten. Achteraf worden per kwartaal wachtlijsten en gerealiseerde -tijden gegenereerd welke worden besproken en geëvalueerd. Uitkomsten van deze evaluatie kunnen de basis zijn voor incidentele of structurele maatregelen op het gebied van planning, personele capaciteit en voorlichting aan verwijzers en (potentiële) patiënten. Binnen Merem Behandelcentra beschikt De Trappenberg - met haar vele behandelvormen en doorstroom mogelijkheden (m.n. poliklinisch) - over een uitgebreide registratie en rapportage van wachtlijsten en -tijden. Voor Heideheuvel en voor het NAD Davos - met vrijwel uitsluitend klinische behandelvormen - is de verantwoording achteraf nog in voorbereiding. De aantallen patiënten op de wachtlijst, gedifferentieerd naar behandelvorm, laten over de jaren 2013, met vergelijkende cijfers over 2012, aldus binnen De Trappenberg de volgende resultaten zien incl. de bijbehorende gemiddelde wachttijden: behandelvorm kliniek 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 2012 aantal wachtenden aantal wachtenden gemidd. wachttijd 13 dagen gemidd. Wachttijd 9 dagen < > Treeknorm 21 dagen behandelvorm poliklin. 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal revalidatiebehandeling 2012 aantal wachtenden aantal wachtenden gemidd. wachttijd 34 dagen gemidd. wachttijd 25 dagen < > Treeknorm 35 dagen behandelvorm 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 1 e polibezoeken (EPB) 2012 aantal wachtenden aantal wachtenden gemidd. wachttijd 32 dagen gemidd. wachttijd 28 dagen < > Treeknorm 28 dagen Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 17 van 86

20 Het percentage patiënten dat tijdig, binnen Treeknormen, in 2013 kon starten bedroeg bij het 1 e polibezoek 58.6% (2012: 55.6%), bij de poliklinische revalidatiebehandeling 78.6% (2012: 75.9%) en bij de klinische revalidatiebehandeling 94.1% (2012: 90.3%). Bekostiging Budgettair kader en overige baten Merem Behandelcentra bekostiging De bekostiging (en exploitatie) van Merem Behandelcentra is opgebouwd op basis van een viertal jaar 2013 strikt gescheiden, separate geldstromen : a. een 1 e geldstroom waarbinnen alle activiteiten en de bijbehorende kosten vallen waarvan de bekostiging bestaat uit het schaduwbudget aanvaardbare kosten (productie- en capaciteitsgebonden) incl. de nacalculeerbare Zwitserse meerkosten (NAD Davos) en incl. de nacalculeerbare FBproductieresultaten. M.i.v geldt voor geheel Merem Behandelcentra dat zij volledig valt onder het regiem van de prestatiebekostiging. Daarbij geldt dat het (netto) schaduwbudget 2013 feitelijk is opgebouwd uit de behaalde DOT omzet (incl. mutatie OHW) DBC zorgproducten boekjaar 2013 (ZT overloop ZT2012) + de opbrengsten uit hoofde van het te verrekenen (95%) transitiebedrag. Daarbij is het transitiebedrag gedefinieerd als zijnde het verschil tussen het bruto schaduwbudget opgebouwd o.b.v. de traditionele FB parameters (incl. FB resultaat) en de behaalde omzet DBC-DOT zorgproductie. gelden afkomstig uit de lokale productie gebonden toeslag (LPT). Voor 2013 is dit nog uitsluitend van toepassing op het budget aanvaardbare kosten van Davos. vergoedingen afkomstig van de Mytylschool De Trappenberg (stichting de Kleine Prins) inzake de onderwijsdienstverlening en ambulante begeleiding (Trappenberg), vergoedingen inzake de beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleiding Medisch Specialist (MS Revalidatiegeneeskunde), gelden afkomstig van het ministerie OC&W (via AMC/SEV) voor de school in Hilversum (Heideheuvel) en vergoedingen voor de verhuur van m2 afkomstig van het Rijnlands lyceum (NAD Davos) vergoedingen afkomstig uit de Arbeidsrevalidatie, MER (multidisciplinair 1 e lijn revalidatie) en de overige opbrengsten (o.m. de verhuur van het zwembad in Huizen, Almere en Hilversum en verhuur van m2 in Davos) b. een 2 e geldstroom welke bestaat uit het integraal doorberekenen aan derden (zijnde niet- Merem) van personeelskosten van detacheringen van in dienstverband van Merem Behandelcentra zijnde personeel c. een 3 e geldstroom welke bestaat uit de VWS project- en vervolgsubsidie voor de klinische obesitas in Heideheuvel Hilversum. De 1 e driejarige subsidie is 1 augustus 2011 afgerond. De vervolgsubsidie voor 1 jaar (1 augustus augustus 2012, in totaal EUR ) is in 2012 beëindigd. In oktober 2012 zijn de twee subsidies richting VWS volledig met een accountantsverklaring verantwoord en financieel afgerekend. De nog ongebruikte gelden uit de 1 e subsidie (ultimo 2012 een bedrag van EUR aan gereserveerde gelden) zijn in 2013 ingezet ter overbrugging van de lopende exploitatiekosten. d. een 4 e geldstroom welke bestaat uit de gelden afkomstig van het Militair revalidatiecentrum Doorn (MRC) in het kader van de aangegane alliantie tussen De Trappenberg en het MRC. Schaduwbudget aanvaardbare kosten 2013 in relatie tot (schaduw) budget AK 2012 (1 e geldstroom) Onder invloed van hogere (RBU) FB- productieafspraken in 2013 voor De Trappenberg (+2.5% totale volumegroei, het 2014 Economische & Administratieve Dienst / Financial control Pagina 18 van 86

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag DEFINITIEF Financieel Jaarverslag 2011 Stichting Merem Behandelcentra dd. versie 16 mei 2012 Economische & Administratieve Dienst, Merem Behandelcentra Merem Behandelcentra http://www.merem.nl Soestdijkerstraatweg

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Vacaturebeschrijving. Lid Raad van Toezicht (voorgedragen door de cliëntenraad) fv / 18sep13 Pagina 1 van 6

Vacaturebeschrijving. Lid Raad van Toezicht (voorgedragen door de cliëntenraad) fv / 18sep13 Pagina 1 van 6 Vacaturebeschrijving Lid Raad van Toezicht (voorgedragen door de cliëntenraad) fv / 18sep13 Pagina 1 van 6 De organisatie De Stichting Merem behandelcentra (www.merem.nl) is een sinds 2010 gefuseerde entiteit,

Nadere informatie

Vacaturebeschrijving. Voorzitter Raad van Toezicht. fv / 23sep13 Pagina 1 van 6

Vacaturebeschrijving. Voorzitter Raad van Toezicht. fv / 23sep13 Pagina 1 van 6 Vacaturebeschrijving Voorzitter Raad van Toezicht fv / 23sep13 Pagina 1 van 6 De organisatie De Stichting Merem behandelcentra (www.merem.nl) is een sinds 2010 gefuseerde entiteit, die bestaat uit Revalidatiecentrum

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2144

BELEIDSREGEL BR/CU-2144 BELEIDSREGEL Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging.

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hechten aan een goede overgang van FB bekostiging naar prestatiebekostiging. Door de werkgroep is geconstateerd dat

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen

Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen -Wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ en GGZ-instellingen -wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten BELEIDSREGEL Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-618 / II-608 / III-771 Bijlage 1 bij circulaire GA/yb/III/03/GGZ/05c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie