Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen"

Transcriptie

1 -Wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ en GGZ-instellingen -wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen 30 maart 2011 Deze -wijzer is tot stand gekomen in samenwerking met Coziek, het landelijk overlegorgaan van externe en intern accountants bij zorginstellingen. 1 -Wijzer 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en situatieschets 3 2. Relevante wet- en regelgeving 5 3. Rol van de accountant 6 4. Praktische uitwerking 7 Status Een -wijzer wordt uitgebracht om accountants te wijzen op nieuwe wetsartikelen die voor de controle of verslaggeving interessant zijn. Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie heeft geen status in het kader van de beroepsuitoefening, wel kan worden verwezen naar publicaties die een dergelijke status wel hebben. NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De wettelijke fusie van NIVRA en NOvAA tot moet nog plaatsvinden. 2

3 -Wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ en GGZ-instellingen 1. Inleiding en situatieschets Deze -wijzer is bedoeld om bestuurders van AWBZ-instellingen en accountants een handvat te geven, welke informatie over zorgvastgoed minimaal in de toelichting van de jaarrekening moet zijn opgenomen. Hierbij wordt aangesloten bij de voorschriften van de Regeling Verslaglegging WTZi en RJ-richtlijn 655. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Coziek, het landelijk overlegorgaan van externe en intern accountants bij zorginstellingen. Toekomstige risico s zorgvastgoed vragen toelichting in de jaarrekening Het risico voor passende en rendabele huisvesting verschuift steeds meer van de overheid naar de AWBZ- en GGZ-instellingen (in deze wijzer aangeduid als AWBZ-instellingen ). Huisvesting wordt binnenkort niet meer per locatie bekostigd. Instellingen moeten hun kapitaallasten uit variabele vergoedingen gaan betalen. Onduidelijkheid over de tarieven in de nieuwe regeling en de overgangsregeling zelf vergroten de onzekerheid. Dit heeft effect op de jaarrekening wat betreft de waardering en toelichting van de post materiële vaste activa. Met name voor vastgoed waarop nu nog nacalculatie van kapitaallasten plaatsvindt. Voor de waardering van deze activa mogen AWBZ-instellingen volgens artikel 3 lid sub h Regeling Verslaglegging WTZi eind 2010 nog steeds uitgaan van het bestaande systeem van nacalculatie. Volgens RJ-Richtlijn 655 Zorginstellingen moeten in de toelichting echter onzekerheden worden vermeld over het in continuïteit ontvangen van integrale vergoedingen van afschrijvingslasten, met hierbij de mogelijke gevolgen op het toekomstig vermogen en resultaat. De accountants die bij de jaarrekening van de AWBZ-instellingen een verklaring afgeven, moeten controleren of de gegeven toelichting toereikend is. In 2010 heeft de nieuwe voorbeeldverklaringen gepubliceerd en in januari 2011 een praktijkhandreiking voor accountants bij eventuele tekortkomingen in de toelichting van de jaarrekening. Prestatiebekostiging zorgt voor fluctuerende kapitaallastendekking Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi-bouwregime is afgeschaft en door het ministerie van VWS is aangegeven dat ook het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal worden beëindigd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een nieuw systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Dit stelt nieuwe en andere eisen aan het bestuur van AWBZ-instellingen. Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten van de instelling inzake de kapitaallasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en geleverde productie kunnen de inkomsten en hiermee de dekking van deze lasten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan voor de instelling nieuwe risico s voor vastgoed, zoals exploitatierisico s (leegstand/onderbezetting), boekwaarderisico s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (duurzame waardevermindering via impairment). Afschrijvingstermijnen moeten gebaseerd worden op de economische levensduur van het vastgoed en niet meer op de termijnen van de oude bekostigingssystematiek. Onzekerheid over dekking geldt ook voor huursituaties Vastgoed wordt door AWBZ-instellingen ook gehuurd. In de jaren van het WTZi-bouwregime zijn huurcontracten afgesloten met toestemming van het College bouw zorginstellingen. De lasten van deze huurcontracten worden nu nog op nacalculatiebasis vergoed. Ook voor de huurcontracten geldt dat de kosten hiervan moeten worden gedekt uit de normatieve huisvestingscomponent in het nieuwe bekostigingssysteem. Hierdoor ontstaat voor AWBZ-instellingen het risico dat onvoldoende middelen beschikbaar komen voor de dekking van de (vaak langlopende) verplichtingen van de huurcontracten. 3 -Wijzer 1

4 Onzekerheid over het nieuwe stelsel: extra reden voor heldere verslaggeving Op dit moment bestaat veel onzekerheid over de gevolgen van de nieuwe bekostiging voor de exploitatie van AWBZ-instellingen en daarmee voor de waardering van de materiële vaste activa in de jaarrekening Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben wel berekeningen gemaakt, maar er is nog geen definitief beleid vastgesteld. Vaststaat dat bij het uitblijven van een overgangsregeling de sector honderden miljoenen aan vermogensverlies krijgt te verwerken (bron: NZa rapport Enquête boekwaarde Care en GGZ van april 2010). In oktober 2010 is een informeel ambtelijk bericht van het ministerie van VWS verschenen. Hierin wordt voorgesteld de nacalculatie van kapitaallasten trapsgewijs af te bouwen tot Op grond hiervan kunnen AWBZ-instellingen nu al berekeningen maken. Door het uitblijven van concreet beleid van het ministerie blijft op dit punt echter nog veel onduidelijk. Niettemin zullen AWBZ-instellingen hieraan aandacht moeten schenken in de toelichting op de jaarrekening 2010 gezien de al eerder genoemde verslaggevingsvoorschriften. 4

5 2. Relevante wet- en regelgeving Wet- en regelgeving -Wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ en GGZ-instellingen Voor de jaarrekening 2010 van AWBZ-instellingen zijn met name de Regeling Verslaglegging WTZi en RJ-Richtlijn 655 Zorginstellingen relevant. Vooral de volgende bepalingen zijn voor de waardering en toelichting op de balanspost materiële vast activa van belang: Artikel 3 sub h Regeling Verslaglegging WTZi: In afwijking van of in aanvulling op Titel 9 Boek 2 BW kan een zorginstelling, die zorg verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ, bij de bepaling van de waarde van materiële vaste activa uitgaan van de nacalculatie van kapitaallasten tot het moment waarop op grond van de WMG een integraal tarief voor deze zorg voor haar van toepassing wordt. RJ-Richtlijn : Het bestuur van de zorginstelling dient onzekerheden omtrent het in continuïteit ontvangen van integrale vergoedingen van afschrijvingslasten in het budget, te vermelden in de toelichting. Daarbij dient de zorginstelling aan te geven welke gevolgen deze onzekerheden mogelijk hebben op het toekomstig vermogen en resultaat van de zorginstelling. RJ-Richtlijn : Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, wordt niet aangemerkt als een stelselwijziging. De financiële gevolgen van het vervallen van de integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa dienen te worden verwerkt als bijzondere posten. De verwerking van de gevolgen van het vervallen van het stelsel van bekostiging dient naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd te worden toegelicht. RJ-Richtlijn a: Op grond van artikel 3 sub h van de Regeling verslaglegging WTZi hoeven zorginstellingen die vallen onder de AWBZ, nog geen bijzondere waardevermindering op WTZivergunningsplichtige materiële vaste activa toe te passen in het kader van de introductie van integrale tarieven. Hiertoe worden ook de zorginstellingen gerekend die werkzaam zijn in de GGZ. Nadere toelichting Uit deze bepalingen blijkt dat AWBZ-instellingen voor de waardering van de materiële vaste activa in de jaarrekening mogen blijven uitgaan van de bestaande systematiek van integrale vergoeding van de werkelijke kapitaallasten (afschrijvingen en genormeerde rentelasten). Ook al staat nu reeds vast dat dit systeem binnenkort wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging en onder normale omstandigheden herwaardering (impairment) zou moeten plaatsvinden. AWBZ-instellingen mogen hierdoor blijven uitgaan van vaak zeer lange afschrijvingstermijnen van 40 tot 50 jaar, zonder rekening te houden met de economische levensduur, onderbezetting of veranderingen in de restwaarde. Herwaardering (afwaardering) van materiële vaste activa kan een aanzienlijk effect hebben op de omvang van het eigen vermogen van de AWBZ-instelling. Dit is van directe betekenis voor het inzicht dat de jaarrekening dient te geven in het vermogen en resultaat. Daarom zijn in RJ-Richtlijn 655 eisen gesteld aan de toelichting. In de toelichting moet aandacht worden geschonken aan de onzekerheden als gevolg van het nieuwe bekostigingssysteem. Hierbij kan niet volstaan worden met alleen een algemene beschrijving, aangegeven moet worden wat de mogelijke gevolgen zijn voor het toekomstig vermogen en resultaat. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met economische levensduur, bezetting en restwaarde. De omstandigheden zullen per AWBZ-instelling verschillen. Hiermee zal in de berekeningen rekening gehouden moeten worden. Het ambtelijke bericht van het ministerie van VWS van oktober 2010 kan hierbij als startpunt gelden. 5 -Wijzer 1

6 3. Rol van de accountant Zorgvastgoed in veranderd perspectief: Nieuwe bakens voor de zorg Accountants zijn zich duidelijk bewust van de vastgoedproblematiek bij AWBZ-instellingen als gevolg van de overgang naar het systeem van prestatiebekostiging. Dit is ook een van de redenen waarom de huisvestingsproblematiek een prominente plaats inneemt in de Publieke Managementletter Nieuwe bakens voor de zorg die de uitbracht in november In deze managementletter doet de acht aanbevelingen, waaronder één op het gebied van het huisvestingsbeleid en de bekostiging van vastgoed. Aan AWBZ-instellingen wordt geadviseerd om op korte termijn de omvang van de potentiële afboeking op het vastgoed in kaart te brengen en om het effect hiervan op het eigen vermogen te bepalen. Verder wordt aanbevolen om bestaande huurcontracten door te lichten. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de volledigheid van de gemaakte afspraken, de onderbouwing van de tarieven en het effect op het eigen vermogen bij opname in de balans. Aan het ministerie van VWS wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk vast te stellen, hoe en wanneer het nieuwe bekostigingssysteem in werking treedt, wat de tariefcomponent voor huisvesting wordt en welke overgangsregeling hieraan wordt verbonden. Accountants wordt geadviseerd om bij de controle van de jaarrekening 2010 extra aandacht te besteden aan de toelichting bij de waardering van vastgoed en de eventuele activering van langdurige huurcontracten Waardering en toelichting zorgvastgoed vraagt specifieke aandacht De accountant van de AWBZ-instelling moet voor het verstrekken van zijn verklaring vast stellen, of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de instelling. Hierbij controleert hij of de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Dit geldt niet alleen voor de posten in de balans of de resultatenrekening, maar ook voor de hierop gegeven toelichting. Posten en toelichtingen zijn van materieel belang als het weglaten of onjuist weergeven ervan effect kan hebben op de besluitvorming van de gebruiker van de jaarrekening. Als de post materiële vaste activa een belangrijk onderdeel vormt van de vermogenspositie van de instelling is deze hierdoor van materieel belang voor het inzicht dat de jaarrekening dient te geven. Dit betekent dat de accountant hieraan specifieke aandacht zal schenken bij de controle van de jaarrekening. Niet alleen wat betreft de post zelf, maar ook wat betreft de toelichting op deze post. Regelgeving voor accountants raakt de controle van zorgvastgoed Voor de toelichting op de post materiële vaste activa zijn met name Standaard 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de in januari 2011 verschenen Praktijkhandreiking 1115 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting van de jaarrekening relevant. Indien de accountant bij de controle van de jaarrekening van een AWBZ-instelling vaststelt, dat de post materiële vaste activa een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de instelling vormt, de toelichting van deze post gebreken vertoont die de effect kunnen hebben op de oordeelsvorming van de gebruiker (materiële tekortkomingen) en het bestuur van de instelling niet bereid is deze gebreken op te heffen, dan zal hij een andere dan goedkeurende controleverklaring moeten afgeven en de ontbrekende toelichting alsnog in zijn verklaring opnemen. Het volgende hoofdstuk biedt een handvat, welke informatie de AWBZ-instelling minimaal moet opnemen, om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen en de goedkeuring van de accountant op dit punt te verkrijgen. 6

7 -Wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ en GGZ-instellingen 4. Praktische uitwerking Voor een adequate invulling van de verslaggevingsvoorschriften voor de toelichting op de materiële vaste activa in de jaarrekening 2010 wordt een tweesporenaanpak gehanteerd: A. Neem een algemene toelichting op in het jaarverslag In het jaarverslag (bestuurs/directieverslag) geeft het bestuur van de AWBZ-instelling een algemene toelichting op de (vastgoed)problematiek als gevolg van de overgang naar het nieuwe systeem van prestatiebekostiging. Hierbij geeft zij gemotiveerd aan, of de overgang wel of geen effect voor de instelling zal hebben, wat de effecten mogelijk zijn en welke onzekerheden gelden. Voor een uitwerking van de mogelijke gevolgen voor het vermogen en het resultaat wordt naar de toelichting in de jaarrekening verwezen. Als voorbeeld kan de volgende tekst worden gehanteerd, die aan de specifieke situatie moet worden aangepast: Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi-bouwregime is afgeschaft en door het ministerie van VWS is aangegeven dat ook het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal worden beëindigd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaal-lasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen moeten voortaan gebaseerd worden op de economische levensduur en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook een bezettingsrisico op. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal ingaan, wat de nieuwe tarieven worden en bestaat nog veel onduidelijkheid over de overgangsregeling. Hierdoor kunnen de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de waardering van de materiële vaste activa niet voldoende zeker worden bepaald. Onzeker blijft hoe definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging zal plaatsvinden. Om deze redenen en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZi is bij de waardering van de nacalculeerbare (materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en rentelasten van de vaste activa. Er heeft derhalve nog geen impairment plaatsgevonden. Wel hebben wij op grond van de beschikbare informatie van het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit initiële berekeningen gemaakt van de gevolgen van de overgang naar het nieuwe systeem van prestatiebekostiging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat. [uitwerking van de verwachte effecten].. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de grondslagen voor de waardering van de materiële vaste activa. [vermelden van het specifieke onderdeel van de toelichting op de jaarrekening dat hierop betrekking heeft ]. B. Neem een specifieke toelichting op in de jaarrekening De toelichting in het jaarverslag is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de mogelijke gevolgen van het nieuwe bekostigingssysteem op de waardering van de materiële vaste activa, zoals uitgewerkt in de toelichting van de jaarrekening. Het jaarverslag is geen onderdeel van de jaarrekening en kan niet in de plaats treden van de toelichting op de materiële vaste activa. De toelichting moet zelfstandig voldoen aan de wet- en regelgeving. 7 -Wijzer 1

8 Als voorbeeld kan de volgende tekst worden gehanteerd, die aan de specifieke situatie moet worden aangepast: Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven Hierdoor ontstaan nieuwe risico s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico s (marktontwikkeling), en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen worden op de economische levensduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook een bezettingsrisico op. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal ingaan, wat de nieuwe tarieven worden en bestaat nog veel onduidelijkheid over de overgangsregeling. Hierdoor kunnen de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de waardering van de materiële vaste activa niet voldoende zeker worden bepaald. Onzeker blijft hoe definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging zal plaatsvinden. Om deze redenen en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZi is bij de waardering van de nacalculeerbare (materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en rentelasten van de vaste activa. Er heeft derhalve nog geen impairment plaatsgevonden. Wel hebben wij op grond van berichten van het Ministerie van VWS (11 oktober 2010) en de NZa (9 februari 2011) initiële berekeningen gemaakt van de verwachte opbrengsten van de normatieve huisvestingscomponent en uit de voorgestelde overgangsregeling voor de jaren 2012 tot en met Hieruit concluderen wij dat [ 2 opties mogelijk]: [Optie 1] naar schatting een (aanzienlijk) lager bedrag beschikbaar is voor afschrijvingen en rente (en huurlasten) van het vastgoed. Het verschil kan oplopen tot Hierdoor is het risico op een toekomstige impairment op de materiële vaste activa aanzienlijk. Het is op dit moment de vraag of dit tekort kan worden opgebracht uit de overige componenten van de exploitatie. Volgens ons kan de volgende inschatting worden gemaakt... of: Wij beschikken op dit moment over onvoldoende gegevens om een goede inschatting te maken. [Optie 2] naar schatting een bedrag van vergelijkbare omvang beschikbaar is voor afschrijvingen en rente (en huurlasten) van vastgoed. Het risico op toekomstige impairment van het vastgoed wordt daarom voorlopig ingeschat als beperkt. Onzeker blijft evenwel hoe de werkelijke exploitatie zich ontwikkelt, zolang de nieuwe bekostigingssystematiek niet definitief vaststaat. Afhankelijk van de definitieve vaststelling en de bijbehorende overgangsregeling kan alsnog in de komende jaren een impairment noodzakelijk blijken. Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed (onderhoud, locatie..) zijn wij van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden momenteel wel/geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde nieuwe risico s voor het vastgoed. Deze risico s doen zich voor bij..., gezien de.. De economische gebruiksduur wijkt wel/niet in belangrijke mate af van de thans gehanteerde afschrijvingsperiode op basis van de huidige NZa-beleidsregels. Vooral op de locaties. moet in komende jaren worden vastgesteld of afschrijvingen dienen te worden verhoogd of dat sprake is van bijzondere waardeverminderingen op grond van een kortere verwachte gebruiksduur of restwaarde. Volgens ons kan de volgende inschatting worden gemaakt... of: Wij beschikken op dit moment over onvoldoende gegevens om een goede inschatting te maken 8

24 oktober 2011. NBA-wijzer 2 Waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2011 van AWBZen GGZ-instellingen

24 oktober 2011. NBA-wijzer 2 Waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2011 van AWBZen GGZ-instellingen -wijzer 2 in de jaarrekening 2011 van AWBZen GGZ-instellingen 24 oktober 2011 Deze -wijzer is tot stand gekomen in samenwerking met Coziek, het landelijk overlegorgaan van externe en intern accountants

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit Aan de slag met de Normatieve Huisvestingscomponent Interim-management en advies Op 1 januari 2012 is de normatieve huisvestingscomponent AWBZ (hierna: NHC) ingevoerd. Uw instelling moet mogelijk in de

Nadere informatie

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ Met deze vraag en antwoord geven wij een nadere toelichting op het formulier enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ. Dit is een update van de FAQ die 26

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen

Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen Onderdeel AWBZ/GGZ Algemene/ Academische Ziekenhuizen Commentaar 1. Beleidsregel CA 300 493 Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht BIJLAGE I BIJ 10D0028443 Juli 2010 de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht Berekeningen ter bepaling van het boekwaardeprobleem van corporaties Samenstelling Aedes

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

S N H Partners. Impairment wees voorbereid! Inleiding op impairment

S N H Partners. Impairment wees voorbereid! Inleiding op impairment Inleiding op impairment Impairment wees voorbereid! Het wijzigen van de bekostigingssystematiek voor vastgoed (verdwijnen van de nacalculatie en de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent) brengt

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Berekeningsmethodiek NHC in de Care

Berekeningsmethodiek NHC in de Care TNO-rapport - TNO-060-UTC-2011-00078 Berekeningsmethodiek NHC in de Care Datum 4 mei 2011 Auteur(s) Norman Egter van Wissekerke Oscar Verhoeff Henk Sijsling Aantal pagina's 8 Opdrachtgever Projectnaam

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 7 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 40132-73662

BESLISSING OP BEZWAAR 40132-73662 BESLISSING OP BEZWAAR 40132-73662 Bij brief van 7 mei 2013 die is ingekomen bij de NZa op 16 mei 2013, is door GGZ Breburg Groep (hierna: bezwaarde) bezwaar gemaakt tegen de tariefbeschikking met kenmerk

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 35538-550879

BESLISSING OP BEZWAAR 35538-550879 BESLISSING OP BEZWAAR 35538-550879 Bij brief van 25 maart 2013 heeft Stichting AV Zorggroep (hierna: AV Zorggroep) tijdig bezwaar gemaakt tegen de beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Curadomi Thuiszorg

Jaarverslaggeving Stichting Curadomi Thuiszorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Curadomi Thuiszorg Stichting Curadomi Thuiszorg INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deelsessie Accountantsdag 2010

Deelsessie Accountantsdag 2010 Deelsessie Accountantsdag 2010 Programma voor vanmiddag 13.30: Inleiding Kennis Delen Zorg 13.50: Paneldiscussie 15.50: Afsluiting Signaleringsraad Deelsessie Zorg Acctdag 2010 2 Inleiding Kennis Delen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 REGELING Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 Ingevolge de artikelen 61, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 35760-84995

BESLISSING OP BEZWAAR 35760-84995 BESLISSING OP BEZWAAR 35760-84995 Bij brief van 27 maart 2013 is door GGZ Oost-Brabant (verder genoemd bezwaarde) bezwaar gemaakt tegen de tariefbeschikking van 4 maart 2013, kenmerk 300-1358-13-4 waarin

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Invoering variabelenormvergoeding heeft invloed op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Tot voor kort was de vergoeding voor kapitaallasten gegarandeerd door het Ministerie van VWS. Met ingang

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Aanvaardbare kosten Wlz Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Aanvaardbare kosten Wlz Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL BR/REG-17130 Aanvaardbare kosten Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Normatieve huisvestingscomponent en ZZP. Bouwdag Ouderenzorg

Normatieve huisvestingscomponent en ZZP. Bouwdag Ouderenzorg Normatieve huisvestingscomponent en ZZP Bouwdag Ouderenzorg Norman Egter van Wissekerke & Oscar Verhoeff 4 maart 2010 Inhoud Presentatie Stand van zaken Media aandacht Financiële positie zorginstellingen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

Controllersbijeenkomst. 11 februari 2015

Controllersbijeenkomst. 11 februari 2015 Controllersbijeenkomst 11 februari 2015 0 Agenda Wijzigingen RJ 655 en de modellen Lopende discussies en onderwerpen binnen de commissie RJ 655 Vragen? 1 Verplicht voor boekjaren vanaf 1 januari 2015,

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie 30 oktober 2014 NBA-handreiking 1128 van persberichten NBA-handreiking 1128: van persberichten

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1 Gemeente Den Haag RIS115659s_17-MEI-2004 ACCOUNTANTSRAPPORT EN ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2003 VAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport blz. 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Indexatie Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage bij enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ. VERTROUWELIJK Aan de Raad van Bestuur van Naam instelling Adres POSTCODE WOONPLAATS.

Bijlage bij enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ. VERTROUWELIJK Aan de Raad van Bestuur van Naam instelling Adres POSTCODE WOONPLAATS. VERTROUWELIJK Aan de Raad van Bestuur van Naam instelling Adres POSTCODE WOONPLAATS Plaats, datum Betreft: Rapport van bevindingen inzake inventarisatie boekwaarde AWBZ Geachte leden van de Raad van Bestuur,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2051

BELEIDSREGEL BR/CU-2051 BELEIDSREGEL Instandhoudingsinvesteringen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR Met excuses voor de late reactie berichten wij u als volgt. Bij brief van 13 december 2011, door de NZa ontvangen op 15 december 2011, is door Trajectum Hanzeborg (hierna: bezwaarde)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 35748-58729

BESLISSING OP BEZWAAR 35748-58729 BESLISSING OP BEZWAAR 35748-58729 Met een brief van 28 maart 2013 heeft [vertrouwelijk ] tijdig bezwaar gemaakt tegen een tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met kenmerk 0029175/36098

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011.

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011. BELEIDSREGEL Nacalculatie 2011 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5119

BELEIDSREGEL BR/CU-5119 BELEIDSREGEL Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-578. Zorginfrastructuur. Bijlage 6 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-578. Zorginfrastructuur. Bijlage 6 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 6 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Zorginfrastructuur Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 11 november 2015 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 11 november 2015 in de zaak tussen uitspraak COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN zaaknununer: 13/928 13950 uitspraak van de meervoudige kamer van 11 november 2015 in de zaak tussen Stichting Amstelring, te Amsterdam, appellante (gemachtigden:

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

In de onderstaande tabel staan de verschillende (sub)sectoren die in deze beleidsregel worden onderscheiden.

In de onderstaande tabel staan de verschillende (sub)sectoren die in deze beleidsregel worden onderscheiden. Bijlage 2 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie