definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007"

Transcriptie

1 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

2

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Profiel van de organisatie Governance Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Familieraad Beleid, inspanningen, prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit ten aanzien van patiënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Mutatieoverzicht immateriële vaste activa Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2007 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring Bijlagen Jaarverslag 2007 Cliëntenraad locatie Apeldoorn Jaarverslag 2007 Cliëntenraad GGNet Oost Gelderland en Zutphen Jaarverslag Ondernemingsraad

4 1. Voorwoord In dit document leggen wij verantwoording af over het jaar 2007 van GGNet. Het was een bijzonder jaar. Vooral omdat het de eerste jaargang was na de juridische fusie tussen voormalig GGNet en GGNet uit Apeldoorn e.o. Maar meer nog dan dat was 2007 het jaar van onze nieuwe visie. Een visie die zich nadrukkelijk verbindt met de hulpverlenende praktijk van alledag. Met het contact tussen professionals en al die mensen die deskundige ondersteuning nodig hebben. Ik ben ontzettend trots op de tekst. Dat klinkt wellicht plichtmatig. Maar het tegendeel is waar. In de eerste plaats, omdat de visie echt van ons is. Vele honderden collega s hebben er zelf de ingrediënten voor aangedragen. Tijdens een drukbezochte visiedag, en later, in gesprekken, of in reactie op conceptteksten. Maar de visie is ook van al die anderen die zich niet zo actief in de discussie mengden. Want de plannen zijn nuchter, praktisch, dicht bij het werk van alledag. En ook dicht bij wat burgers en zorgpartners van ons vragen. Vooral daarom gaven wij in 2007 een speciaal nummer van ons personeelsblad uit, dat in zijn geheel aan die visie is gewijd. Er komen veel collega s aan het woord. Over hun verwachtingen, ideeën, de kansen die zij zien. En over hun eigen veerkracht. Want vooral die is voor GGNet van betekenis. Trots ben ik ook op ons motto: veerkracht in mensen. Omdat die woorden mensen in alle puurheid raakt: patiënten, hulpverleners. En ja, ook mij persoonlijk. Want veerkracht in mensen gaat over de kern van ieders bestaan: wat er van waarde overblijft wanneer je je als mens voor grote moeilijkheden ziet geplaatst en je gedwongen wordt om terug te vallen op alle kracht die je in je hebt. Beter kunnen wij ons werk niet in woorden vatten. Het is mijn hoop en verwachting dat wij met dit motto en de bijbehorende visie heel goed in staat zullen zijn de samenleving duidelijk te maken wat ons drijft en welke rol wij de komende jaren voor ons in de samenleving zien weggelegd. Tot slot nog dit. Dit document bevat een flinke hoeveelheid tekst, bestemd voor eenieder die daar beroepshalve kennis van dient te nemen of het uit pure nieuwsgierigheid zou willen raadplegen. Natuurlijk leent het zich gezien de aard en de omvang ervan niet voor brede verspreiding onder patiënten, medewerkers en relaties. Toch willen wij graag ook aan hen verantwoording afleggen over ons werk in Dat doen wij met een toegankelijke samenvattende brochure. U kunt die aanvragen bij Hans Bal, Voorzitter Raad van Bestuur GGNet 3

5 2. Profiel van de organisatie GGNet is een specialist in geestelijke gezondheidszorg. Wij helpen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen betekenis te geven aan de problemen waarmee zij worstelen. Praktisch, professioneel. Maar ook ingebed in een warme menselijke maat. En steeds pogend aan te sluiten bij de enorme veerkracht die mensen ook onder moeilijke omstandigheden in zich hebben. Want niemand is alleen maar ziek. Algemene gegevens Adres Vordenseweg 12 Postcode Plaats 7231 PA Warnsveld Telefoonnummer (0575) Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Steeds dichtbij GGNet heeft haar werkgebied opgedeeld in vijf subregio's: Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar en het gebied rond Winterswijk-Groenlo. Onze zorgverlening staat echter open voor iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht woonplaats of regio. Vanuit elke regio bieden wij jeugd en jongeren, volwassenen en ouderen de ondersteuning die zij nodig hebben. Veel van onze voorzieningen hebben wij ondergebracht in nieuwe therapie- en supportgebouwen (TSC). In Apeldoorn en Zevenaar hebben wij op de terreinen van de algemene ziekenhuizen nieuwe regionale gezondheidscentra (RGC) gebouwd. De RGC s in Doetinchem, Winterswijk en Zutphen worden de komende jaren gerealiseerd. 4

6 Zo staan wij met ons werk midden in de samenleving en komt de zorg voor bijna iedere burger bijna letterlijk binnen handbereik. Naast de reguliere vormen van GGz-zorg bieden wij verschillende vormen van specialistische zorg aan. Op onze hoofdlocatie in Warnsveld behandelen en begeleiden we patiënten met een psychiatrische stoornis en ernstige gedragsproblemen binnen het zorgprogramma Zeer Intensieve Behandeling en Forensische Psychiatrie. Amarum is ons specialistisch centrum voor de behandeling van eetstoornissen. Amarum behandelt alle vormen van eetstoornissen van uiteenlopende ernst en duur. Er zijn vestigingen in Nijmegen en Zutphen. Scelta is ons landelijk opererend expertisecentrum voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Diagnostiek, behandeling en begeleiding wordt geboden op verschillende locaties. De hoofdlocaties zijn in Apeldoorn en Den Haag. Open en respectvol Ons werk draait om mensen. Mensen die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect. Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht, binnen en buiten onze eigen organisatie. Dat is wat de samenleving van ons vraagt. Op 1 januari 2007 zijn GGNet en Spatie, gefuseerd tot de nieuwe stichting GGNet. GGNet is een grote geïntegreerde GGz instelling met 2479 medewerkers. Wij hebben erkenningen als Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis, inclusief deeltijdbehandeling, Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en RIBW. We zijn toegelaten voor alle AWBZ functies. 5

7 Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal/bedrag Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Waarvan kleinschalig wonen 164 Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Belanghebbenden GGNet is zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en probeert haar doelstellingen te bereiken in nauwe samenwerking met zorgpartners en relevante instanties. Hun aantal neemt toe, omdat wij proberen een passend antwoord te bieden op de zorgbehoefte van onze patiënten. Dat streven dwingt ons om maatwerk te leveren. En dat kunnen en willen wij niet alleen doen. Samenwerking zoeken wij overigens niet alleen met partners in de zorgketen, maar overal waar die van belang lijkt voor patiënten. Dus ook met woningbouwverenigingen, scholen, politie en gemeenten. 6

8 3. Governance 3.1 Bestuur en toezicht GGNet kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. In het functioneren van bestuur en toezicht wordt aangesloten bij de zorgbrede governance-code. De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van de instellingsorganisatie. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de instelling, rekening houdend met het feit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Bij zijn werkzaamheden weegt de Raad van Bestuur het instellingsbelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de instelling en maakt steeds een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de instelling betrokken zijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en realisatie van de doelstellingen van de instelling. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s verbonden aan de instellingsactiviteiten en voor de financiering van de instelling. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Met de Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen welke goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. Deze onderwerpen zijn verankerd in de statuten. Het betreft de volgende zaken: begroting, jaarrekening en jaarverslag, strategische beleidsbeslissingen, investeringsbegroting, bouwbegroting en statutenwijzigingen. Voor het periodieke overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geldt dat dit is gebaseerd op een vooraf vastgelegde jaaragenda, waardoor vooraf duidelijk is welke onderwerpen jaarlijks moeten worden besproken. Vanuit de aanbevelingen bij de governance-code is aangegeven dat het van belang is dat de Raad van Bestuur ervoor zorgt dat er een adequaat systeem van interne risicobeheersing en interne controle is. Nadrukkelijk heeft het onderwerp managementinformatie en risicobeheersing op de agenda gestaan van de auditcommissie en de Raad van Toezicht. 7

9 Verslag Raad van Toezicht Rollen De Raad van Toezicht vervult een aantal rollen. Dat zijn die van: Toezichthouder: de raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de instelling. Werkgever: de raad benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Tevens stelt de Raad van Toezicht het reglement voor het functioneren van de Raad van Bestuur vast. Klankbord: de raad adviseert de Raad van Bestuur over de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal statutaire bevoegdheden die betrekking hebben op het goedkeuren van plannen die de Raad van Bestuur heeft opgesteld. Daartoe behoren de begroting, de jaarrekening, beleidsplannen, plannen voor fusies en dergelijke. Governance Als leidraad bij zijn functioneren hanteert de Raad van Toezicht de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance: Health Care Governance is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op zorgorganisaties, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de zorgorganisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorg levert. Belanghebbenden zijn ondermeer patiënten, medewerkers, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de rijks- en locale overheden. Samenstelling De Raad van Toezicht was in 2007 als volgt samengesteld. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2007 Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties: M/V Drs. V. Doorn Voorzitter - Voorzitter Stichting Spoorstaete M Drs. T.J. Bouwers Vice-voorzitter - Voorzitter bestuur Rioned, kenniscentrum rioleringszorg - Lid Raad van advies Syncera, M ingenieursbureau - Lid bestuur ONG Drs. M.J. Overbeek, RA lid M Drs. J. Kemeling, arts lid - Voorzitter Stichting KLEEF - Burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Apeldoorn Drs. J. de Vries - in t Veld, RA lid - Lid Raad van Commissarissen Univé Stad en Land - Vice-voorzitter BRBS, branchevereniging recycling breken en sorteren - Bestuurslid VA, Vereniging Afvalbedrijven sector storten - Lid Kiwanisclub Het Loo Drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier, lid - Lid Raad van Toezicht arts MG, MPH Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond - Lid Stuurgroep Diabetes Ketenzorg (ZonMW in opdracht van het ministerie van VWS) - Auditor voor het NIAZ - Voorzitter Bestuur MPH-alumni vereniging Bougainville M V V 8

10 - Raad van Bestuur integraal kankercentrum Mr. R. Wilgenkamp lid - Lid programma Raad New Board Program - Lid Adviesraad New Ventures - Member Advisory Committee for Management Educations Insead M De samenstelling van de Raad van Toezicht weerspiegelt een profiel waarin verschillende kwaliteiten vertegenwoordigd zijn. Met andere woorden: de leden van de Raad van Toezicht hebben verschillende beroepsachtergronden en zijn op uiteenlopende velden actief. De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld: een auditcommissie bestaande uit de heer Overbeek en mevrouw De Vries- in t Veld, en een remuneratiecommissie waarin de heren Doorn en Wilgenkamp zitting hebben. Implementatie fusie en wijzigingen in financiering In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich met name gericht op het toezicht op de implementatie van de fusie, met als belangrijke onderwerpen: - de nieuwe visie van de organisatie; deze is in breed verband ontwikkeld, en uitgebreid besproken en becommentarieerd door de Raad van Toezicht en vastgesteld - de organisatorische implementatie van de fusie; aanpassingen in processen, en systemen, de invullingen van leidinggevende posities, risicobeheersing en AO/IC alsmede verdere verbetering van sturingsprocessen - de effecten voor GGNet als gevolg van de stelselwijzigingen; de strategische keuzes die GGNet heeft gemaakt over uitbreiding, aanbestedingen, samenwerkingen en ontwikkeling van het zorgaanbod zijn in dit verband diverse malen aan de orde gebracht - de huisvesting; met name de ontwikkeling van RGC s, het terrein aan de Deventerstraat alsmede de planontwikkeling voor het terrein in Warnsveld zijn besproken. Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vijfmaal in complete samenstelling vergaderd. Volgens afspraak gebeurt dat - gezien het omvangrijke verzorgingsgebied van de Oost-Veluwe en de Achterhoek - op een telkens wisselende locatie waarbij het locale management de gelegenheid krijgt de plannen voor de betreffende regio toe te lichten. Daarnaast waren commissie vergaderingen en vele bilaterale contacten. In het najaar heeft de Raad van Toezicht in een conferentie gebogen over haar eigen functioneren. Ook zijn leden van de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij vergaderingen van de ondernemingsraad en cliëntenraad. V. Doorn, Voorzitter Raad van Toezicht 9

11 3.2 Bedrijfsvoering Planning en control cyclus De Raad van Bestuur stelt op basis van de missie en visie het meerjaren beleidsplan vast. In april maakt de Raad van Bestuur een kaderbrief met daarin opgenomen de kwalitatieve en kwantitatieve kaders waarmee RVE s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) rekening moeten houden bij het maken van de plannen voor het volgende jaar. Input voor de kaderbrief zijn onder andere het meerjarenbeleidplan, het resultaat van het voorgaande jaar, de resultaten van het voorjaarsoverleg met het zorgkantoor en omgevingsfactoren. In de periode mei tot en met juli maken de RVE s hun jaarplannen welke worden afgestemd met het SSC (Shared Service Center). Het SSC komt met de geleverde input tot een jaarplan voor de diensten. In de periode september tot en met november worden de jaarplannen uitgewerkt tot een begrotingsvoorstel. Het begrotingsvoorstel wordt in het managementteam afgestemd en sluitend gemaakt. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast en legt deze voor aan de Raad van Toezicht. Maandelijks rapporteert de afdeling Planning & Control aan de managers over de stand van zaken betreffende de plannen en budgetten en eens per kwartaal de Raad van Toezicht. De managers beschikken middels het DataWareHouse op de 10 e werkdag na afloop van de maand over financiële, productie- en personeelscijfers. Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieder In 2007 diende een door de externe accountant getekende AO/IC verklaring te worden opgesteld waarin aangegeven wordt of de instelling zich houdt aan de regelgeving t.a.v. rechtmatigheid van de productie. Uitkomsten van het onderzoek van de externe accountant zijn door GGnet verwerkt in de productiecijfers. Op basis van het onderzoek en de verwerking hiervan door GGNet in de rekenstaat is een verklaring door de accountant afgegeven. In 2008 zal invulling worden gegeven aan verdere optimalisatie van dit proces. De accountant diende ook een verklaring af te geven over de Onderhanden Werkvoorraad i.v.m. de nieuwe DBC facturatie in De accountant heeft zich onthouden van een oordeelsverklaring, aangezien er door software problemen bij de leverancier met onvoldoende zekerheid kon worden vastgesteld dat de onderhanden werkpositie volledig en juist was. Daarnaast is er door het zorgkantoor op onderdelen van de productieregistratie een materiële controle uitgevoerd. De uitkomsten van deze controle heeft niet geleid tot financiële gevolgen. Risicobeheersing In 2007 is er speciaal aandacht besteed aan beheersmaatregelen ten aanzien van bedrijfsrisico's. De risico s zijn ingedeeld naar strategische, tactisch en operationeel niveaus. Van elk risico is ingeschat welke effecten deze kunnen hebben op de bedrijfdoelstellingen. Op basis van algemene operationele beheermaatregelen, zoals: een planning & control cyclus, cashmanagement, afdelingsgerichte betrouwbaarheidsmaatregelen, een strategisch proces, AO/IC opzet en planning en project gestuurde organisatie inrichting voor organisatie brede problemen, zoals de DBC problematiek, worden de risico s adequaat ondervangen. Belangrijke risico s zijn voor de jaren 2007 en 2008 de volgende: - geen voorfinanciering van DBC s door onze belangrijkste verzekeraar. - de effecten van het registeren in DBC s en niet meer NZA parameters. - overgaan naar ZZP registratie in overheidsheidmaatregelen en veranderingen in financieringsstromen zoals POH en WMO - toekomstige scherpere controles van de rechtmatigheid van de productie op basis van nieuwe voorgeschreven protocollen door de externe accountant. 10

12 3.3 Cliëntenraad De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten van GGNet. Dit doet de Cliëntenraad door mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor patiënten. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft de Cliëntenraad adviesrecht over alle zaken die de patiënten van GGNet betreffen. De Cliëntenraad geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies in zaken die alle patiënten aangaan, zoals verhuizing en verbouwing, belangrijke wijzigingen in de organisatie, benoeming van leden van de Raad van Bestuur en het algemene beleid inzake toelating van patiënten en beëindiging van de zorgverlening aan patiënten. Daarnaast volgt de Cliëntenraad het GGNet beleid kritisch en met grote belangstelling. Verder werkt de raad aan het oplossen van structurele klachten, zoals over bejegening, sfeer, huisregels, vrijheidsbeperking en verhuizing en maakt zij zich sterk voor cliëntenparticipatie. De Cliëntenraad oefent daardoor invloed uit op de kwaliteit van de zorg. De Cliëntenraad bestaat uit ervaringsdeskundige patiënten en/of betrokkenen bij de geestelijke gezondheidszorg. 11

13 Door de fusie werkte GGNet in 2007 met twee Cliëntenraden die steeds nauwer zijn gaan samenwerken. Eén voor de regio Apeldoorn (het voormalige GGNet) en één voor de regio Oost- Gelderland en Zutphen. In 2008 zal de nieuwe medezeggenschapstructuur in een gezamenlijk traject van Cliëntenraden en de Raad van Bestuur worden vormgegeven. De voorbereiding van dit traject is eind 2007 gestart. De Cliëntenraden worden volledig door GGNet gefaciliteerd. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Cliëntenraden zijn ondersteuners benoemd. Deze zijn in dienst van GGNet. Stuurgroep Cliëntenparticipatie In de visie van GGNet wordt veel belang gehecht aan cliëntenparticipatie. Dit ligt in de lijn van het kwaliteitsbeleid van VWS waarbinnen het vergroten van de invloed van cliënten en patiënten als een van de belangrijkste prioriteiten is genoemd. In 2007 is onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur in stuurgroepverband met ervaringsdeskundigen een voorstel geschreven voor de kaders waarbinnen we cliëntenparticipatie binnen GGNet vorm willen geven. Naast cliëntenmedezeggenschap, het geven van voorlichting, het realiseren van cliënteninitiatieven en projecten, is ook het inzetten van ervaringsdeskundigen in het behandelproces als een belangrijk te onderzoeken thema neergezet. In 2008 worden bovengenoemde thema s verder uitgewerkt en tot praktijk gemaakt. 3.4 Familieraad We zijn erg blij met de Familieraad omdat we het realiseren van familieparticipatie binnen GGNet van groot belang vinden. De Familieraad is een organisatie die familieleden van patiënten van GGNet de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten. Zij geeft voorlichting en daar waar nodig ondersteuning. De Familieraad behartigt de belangen van familieleden van patiënten binnen GGNet. Onder meer door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over het instellingsbeleid en door participatie in belangrijke zorgprojecten zoals het GGNet-brede project Intensieve Psychiatrie, waarin het terugdringen van dwang en drang centraal staat. Ook probeert zij het contact tussen familie, patiënten en medewerkers te bevorderen. In een convenant tussen Raad van bestuur en Familieraad is afgesproken hoe omgegaan wordt met de familie van de patiënt als er sprake is van opname en langerdurende zorg. 12

14 4. Beleid, inspanningen, prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Fusie als versneller Op 1 januari 2007 zijn GGNet en Spatie met elkaar gefuseerd. GGNet en Spatie zochten de fusie vooral uit strategische overwegingen. We hopen onze positie te versterken door innovatieve en financiële krachten te bundelen. Voor vernieuwing is volume nodig. Bovendien oogsten wij met deze schaalvergroting efficiencywinst en kunnen wij de kwaliteit van onze zorgondersteuning vergroten. Wij vormen natuurlijke partners. We doen op hoofdlijnen hetzelfde en onze werkgebieden grenzen aan elkaar. Op specialistisch gebied vullen we elkaar goed aan. Voormalig GGNet beschikte onder andere over een specialistisch centrum voor eetstoornissen en een erkende forensisch psychiatrische afdeling. GGNet op haar beurt kende een goedlopende A-opleiding voor psychiaters en een derdelijns kliniek voor persoonlijkheidsstoornissen. Met de fusie kunnen ook schaalvoordelen worden benut, vooral als het om de diensten gaat die de zorgeenheden ondersteunen. Die schaalvoordelen zijn inmiddels voor een deel verzilverd. Per 1 januari 2007 zijn alle diensten samengevoegd in een Shared Services Center. Door dubbelingen uit de dienstenportefeuille te filteren, slimmer in te kopen en efficiënter te werken kunnen naar verwachting de komende twee jaar 10% aan kosten worden bespaard. De doelstelling voor 2007 is inmiddels ook daadwerkelijk gerealiseerd. Heroriëntatie op zorgbeleid: een nieuwe visie De voorbereiding van de fusie gaf aanleiding tot nog een andere discussie. GGNet en Spatie voerden elk een eigen zorgbeleid. Niet alleen de manier van werken verschilde, ook de wijze waarop de zorg was georganiseerd liet zich nauwelijks vergelijken (zie de jaardocumenten GGNet en Spatie 2006). Inmiddels beschikt GGNet over een nieuwe visie, ontwikkeld in nauwe samenspraak met een groot aantal hulpverleners, Cliëntenraden, Familieraad, medische staf en Ondernemingsraad. Onze visie bestaat uit een motto, een missie en de beschrijving van de belangrijkste meer concrete ontwikkelingsthema s. Ons motto Ons motto luidt Veerkracht in mensen. Die woorden vormen de kern van onze missie en maken duidelijk waar we in wezen voor staan. Die veerkracht van mensen is voor ons van grote betekenis. Weliswaar is niemand van ons vrij van kwetsbaarheden. Maar mensen tonen ook een grote mate van zelfherstellend vermogen. In de dagelijkse praktijk is gebalanceerd aandacht voor kwetsbaarheid en eigen kracht van patiënten en hun omgeving ontzettend belangrijk. Wat wij vanuit onze vakkundigheid daarbij te bieden hebben, kan alleen van betekenis zijn als we bij die veerkracht weten aan te sluiten. Het veerachtige boogje in het beeldmerk van GGNet symboliseert dit. Alles wat wij vanuit onze vakkennis te bieden hebben staat of valt met menselijk contact. Kennis komt pas tot leven in een persoonlijk contact met de patiënt en wordt daarmee kennis die ertoe doet. Aan hun klachten geven mensen vaak zelf ook een betekenis. Wanneer het eigen aanpassingsvermogen tekortschiet melden mensen zich bij ons aan. De kennis die wij dan te bieden hebben is breed en veelzijdig. Onderzoek, uitleg en behandeling leidt als het goed is tot het verminderen of verdwijnen van klachten maar als het goed is ook tot een andere kijk op de zaak. Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor wat in iemands leven betekenisvol en van waarde is. Uiteindelijk met hernieuwde veerkracht, op eigen kracht of met passende ondersteuning, zelf weer verder kunnen is waar het om gaat! De eigen veerkracht van mensen en wat wij daarbij te bieden hebben vormen zo een natuurlijk bondgenootschap. Het is deze geest van waaruit wij werken en ons werk de komende jaren verder ontwikkelen. Het versterken van de eigen veerkracht van mensen en hun omgeving en het verder ontwikkelen van wat wij te bieden hebben lopen als een rode draad door de thema s die in de visie aan bod komen. 13

15 Onze missie Als bondgenoot van veerkracht in mensen met een open oog voor de belemmeringen die met geestelijke gezondheidsproblemen samengaan bieden wij direct en binnen handbereik een breed palet aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg waarbij voor patiënten en hun naasten daadwerkelijk iets te kiezen is. Voorop staat een aansprekende uitkomst bij ieders persoonlijke behandeling. Praktisch, volgens de laatste stand van kennis, ingebed in een warme menselijke maat. Waarbij het talent van iedere vakvrouw of man een bron is voor gerichte vakontwikkeling en groeiende kennis van betekenis. Het eerste ambitieniveau De termijn van het visiedocument beslaat een periode van drie tot zes jaar. In de eerste drie jaar streven wij er vooral naar de gewone maar essentiële zaken in de patiëntenzorg en ondersteuning daarvan bijzonder goed te doen. Dat streven dient te leiden tot de volgende resultaten: een laagdrempelige optimale toegang tot GGNet via internet en door onze aanwezigheid in de huisartspraktijk en in het ziekenhuis; korte wachttijden, ruim onder de landelijke norm voor alle leeftijden, ook voor kinderen; het realiseren van klinische opnames door een goede regie op doorstroming. Hierdoor zijn geen gastplaatsingen meer nodig en komen patiënten niet meer op een verkeerd bed terecht; voldoende (medisch) specialisten in dienst, ook in Winterswijk, Zevenaar en binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie; vijf RGC s opgeleverd en operationeel, inclusief een volledig basisaanbod ziekenhuispsychiatrie; het bieden van langdurige behandeling en rehabilitatie die is gestoeld op een regio-overstijgende visie, die gebruik maakt van passende methodieken en gehuisvest wordt in nieuwbouw op beide hoofdterreinen van GGNet. Tegelijkertijd is er een bloeiende dagbestedings- en reintegratiepraktijk; kortdurende behandeling met een concurrerend aanbod in de strategisch belangrijke vestigingsplaatsen Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem. Eenduidige methodiek, gerichte uitkomststuring en een concurrerende prijs zijn daarvan de belangrijkste kenmerken; evidence bases medicine (EBM) is breed geïmplementeerd, te beginnen binnen de doelgroep kortdurende behandeling en in tweede instantie in het hele behandelproces; we blijven HKZ-gecertificeerd. Naast dit kwaliteitskenmerk halen we het best mogelijke resultaat bij visitatie vanuit de beroepsverenigingen en opleidingen. Het tweede ambitieniveau In de tweede periode van de realisering van onze visie willen we bijzondere dingen bijzonder goed gaan doen. Vooral als het gaat over hoe we met kennis omgaan en ons met anderen buiten GGNet verbinden. Wij beogen een uitzonderlijke organisatie te zijn die op een open manier verbonden is met experts in collega-instellingen. Vakmensen en organisaties die, vanuit die zelfde basisvisie, zich niet primair laten leiden door marktwerking, maar door geloof in vooruitgang door het delen van kennis. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een aantrekkelijk klimaat oplevert voor mensen die met hart voor hun werk hun vak verder willen ontwikkelen. Het krachtenveld De omgeving is, net als wij zelf, voortdurend aan verandering onderhevig. Alles stroomt, niets blijft. Maatschappelijke thema s komen en gaan (vermaatschappelijking, veiligheid, marktwerking, bureaucratie, normen en waarden). 14

16 Niet zelden vertaalt zich dit in politiek ideologisch gekleurde tekentafelideeën over hoe de GGz moet worden ingericht en uitgevoerd. GGNet blijft hieronder nuchter. De toetssteen is steeds of de zorg en patiënt er overtuigend beter van worden. Vanuit dat oogmerk blijven we daarom oplettend om ons heen kijken. Als een professioneel bedrijf dat anticipeert en de omgeving actief beïnvloedt. Dat laatste doen we door een actieve rol binnen de brancheorganisatie GGZ Nederland te spelen en te investeren in de relatie met (toekomstige) financiers als zorgverzekeraars en gemeenten en met andere gezondheidszorginstellingen. Verbinding met collega-instellingen Dit kan betekenen dat we met andere instellingen soms actief verbanden vormen om, in het huidige gewoel van marktwerking, sterker te staan. Daarbij maken we steeds duidelijk dat we niet groter willen worden om het groter worden. Vakkennis is ook voortdurend in ontwikkeling. Veel in deze visie is erop gericht open kennisuitwisseling krachtig te stimuleren. In open contact met vakbroeders buiten GGNet. Vrije uitwisseling van kennis vormt immers de grondstof en veerkracht van ons werk. En is misschien wel de beste garantie voor optimale patiëntenzorg. Verbinding met aangrenzende sectoren Intensief en genereus willen we investeren op het grensvlak met aangrenzende sectoren. Dit zijn onder andere de huisarts, het ziekenhuis, de verslavingszorg, beschermd wonen, verstandelijk gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de jeugdhulpverlening, de maatschappelijke opvang en verpleegen verzorgingstehuizen. Uit het zorginhoudelijke deel van de visie springt ook dat duidelijk naar voren. De ruimte op beide hoofdterreinen in Apeldoorn en Warnsveld zijn daarbij een belangrijk uitgangskapitaal dat we met deze collega s ruimhartig willen delen. We zijn er van overtuigd dat de inwoners binnen ons werkgebied, waarvan er jaarlijks alleen al bij ons ongeveer in behandeling zijn, daar de komende decennia het meeste baat bij hebben. Verbinding met financiers Kostenbewustzijn is niet alleen een verantwoordelijkheid van financiers. Het is ook onze eigen morele verantwoordelijkheid om met altijd begrensde middelen zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te helpen. Het zorginhoudelijke deel van de visie is er daarom onder meer op gericht om zoveel mogelijk mensen zo effectief en efficiënt mogelijk op de been te helpen en te houden. De veranderde financiering en (gereguleerde) marktwerking is een weg die ook wij moeten gaan. Behalve met de landelijke overheid komen we ook met zorgverzekeraars en gemeenten aan tafel te zitten. Onze insteek is daarbij hen vooral als onderhandelingspartner tegemoet te treden. Met de nadruk op partner. Misschien zelfs als bondgenoot als het om maatschappelijke verantwoordelijkheid, kostenbewustzijn en echte kwaliteit gaat. Ervan uitgaand dat uiteindelijk een financier voor zijn verzekerden of inwoners op de lange termijn geen ander oogmerk kan hebben dan wij. Het herstellen en ondersteunen van de eigen veerkracht van mensen. Kernpunten in ons beleid Tot slot nog even de kernpunten uit ons strategisch beleid op een rij gezet. In de zorg: Een consequent en nadrukkelijk beroep doen op de veerkracht in patiënten. Meer samenwerken met ervaringsdeskundigen en familie. Samen met de patiënt sturen op (de uitkomst van) hun behandeling. Streven naar evidence based behandeling. Profilering van GGNet als een tweedelijns GGz-specialist. Vergemakkelijken van de toegang tot GGNet door ondersteuning van huisartsen in hun eigen praktijk, versteviging van de samenwerking met ziekenhuizen, te investeren in digitale hulpverlening en door versterking van de preventieactiviteiten. Ontwikkelen van een geïntegreerd aanbod aan dienstverlening voor ziekenhuizen. Landelijke profilering van Scelta (de Praktijk voor Persoonlijkheidsstoornissen) en Amarum (Specialistisch centrum voor Eetstoornissen). Uitbreiding van ondersteuning voor patiënten met ingewikkelde problemen die langdurig behandeling en begeleiding nodig hebben. Terugdringen van de toepassing van allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen. 15

17 In de zorgondersteuning: Delen van kennis en ervaring. Verbeteren van het werkgeverschap van GGNet. Verbeteren van de ondersteunende dienstverlening aan zorgregio s. Naar buiten: Meer samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. Meer op maat samenwerking met zorgpartners. Betere zichtbaarheid in de samenleving. 4.2 Algemeen beleid Praktisch model GGNet richt zich vanaf 2007 nadrukkelijk op haar maatschappelijke taak als brede tweedelijns GGzinstelling die is gespecialiseerd in complexe zorg. Daar ligt onze belangrijkste kwaliteit. GGNet biedt onder één organisatorische paraplu alle mogelijke vormen van GGz-zorg die onderling ook nog sterk samenhangen. In de uitvoering van die maatschappelijke taak richt GGNet zich primair op burgers uit de regio s Apeldoorn, Oost-Gelderland en Zutphen. GGNet wil zorgen dat iedereen in dat werkgebied die hulp nodig heeft deze ook daadwerkelijk krijgt. Slechts twee programma s vormen een uitzondering op die regel: de praktijk voor persoonlijkheidsstoornissen en de behandeling van mensen met eetstoornissen. Beide hebben door hun bijzondere expertise een landelijke uitstraling. GGNet zal proberen die onderscheidende zorg dichter bij cliënten in de buurt aan te bieden. Inmiddels beschikken de programma s al over vestigingen in Nijmegen en Den Haag. Groei wordt voorzien. Visie projectmatig vertaalt in thema s De visie staat op papier, in een brochure. Die staat de komende pakweg zes jaar vast. Aan die visie geeft iedereen uitdrukking, in zijn eigen werk, met patiënten op de werkvloer, samen met collega s in projecten. Die werkelijkheid verandert iedere dag. Daarom kent de visie twee delen. Naast de brochure is er ook een overzicht van projecten. Noem het de thema s van nu, waarmee wij onze visie omzetten in concrete actie. Dat overzicht met thema s en projecten stellen we jaarlijks bij. Op internet en intranet wordt het voortdurend geactualiseerd. Nieuwe verdeling van behandelverantwoordelijkheid In 2007 is een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden binnen behandelteams ingevoerd. Die schept duidelijkheid over de positie van de psychiater in het behandelteam. De beleidsnotitie wijst iedere hulpverlener nadrukkelijk op zijn eigen verantwoordelijkheid. De psychiater is aanspreekbaar op de risico s en veiligheid van de behandeling van alle patiënten die onder zijn team vallen. Hij dient daar ook actief op toe te zien. En dus mag hem niets ontgaan op de cruciale momenten in het behandelproces van iedere patiënt. Zoals de diagnose- en indicatiestelling, het vaststellen van een behandelplan, de bijstelling daarvan en ontslag. Deze nieuwe regeling herstelt geenszins de absolute macht van de psychiater in ere. De tijdgeest is anders nu en heeft zijn stempel gedrukt op de verhoudingen tussen beroepsgroepen op de werkvloer. Geneeskundig bestuurder Kees Lemke: Alle beroepsgroepen hebben zich de afgelopen jaren geëmancipeerd. Een goede psychiater erkent hun bijzondere inbreng in een behandeltraject. Sterker: het hoort zelfs bij zijn rol om die inbreng te garanderen. De nieuwe afspraken hebben al vrij snel de marktwaarde van GGNet onder psychiaters verhoogd. In 2007 is GGNet in staat gebleken om het tekort aan psychiaters weg te werken. Onze instelling is voor hen een stuk interessanter geworden. Eenzelfde effect heeft de uitbreiding van de A-opleiding gesorteerd. GGNet beschikt nu over een groot aantal keuzestages voor psychiaters in opleiding. In 2007 werden er vier toegevoegd, in de regio s Doetinchem, Apeldoorn en Zutphen. 16

18 Andere leidinggevende structuur in de regio s De nieuwe visie leidde zoals gezegd tot andere afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden binnen behandelteams. In navolging daarvan besloot de Raad van Bestuur om ook de managementstructuur in de zorgeenheden aan te passen. Tussen de functiebenaming en functie-inhoud van leidinggevenden in Apeldoorn, Zutphen en de Achterhoek bestonden grote verschillen. Die moesten worden afgevlakt. Daartoe stelde de Raad van Bestuur enkele criteria vast waaraan de managementstructuur minimaal moest voldoen. De verdere invulling liet de Raad van Bestuur aan de regiodirecteuren over. In onder andere de Achterhoek leidde die wijziging van beleid op veel plaatsen tot de afschaffing van programmaleiders. De afwikkeling loopt door tot in GGNet versterkt positie Jeugd Hulpverleners van Jeugd bewegen zich in een heel eigen netwerk en hebben te maken met aparte wetten en regels. Onder andere dat maakt werken in de jeugd-ggz bijzonder. Die situatie noopt GGNet ertoe om de samenwerkingsverbanden in dat speciale netwerk intact te houden en de opgebouwde kennis niet te versnipperen. De behandelteams van Jeugd in Apeldoorn, Zutphen en de Achterhoek zijn daarom organisatorisch samen gevoegd en onder leiding geplaatst van een nieuwe directeur Jeugd. Die trad 1 januari 2008 aan. Jeugd richt zich bovendien voortaan integraal op de behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar. Wanneer de behandeling wordt overgenomen door de collega s van Volwassenen hangt af van de specifieke situatie van de cliënt zelf. Met die beleidswijziging kiest GGNet ondubbelzinnig voor versterking van de positie van Jeugd. Daar is alle aanleiding toe. De overheid trekt de komende jaren veel extra geld uit voor jeugdhulpverlening. Wie snel in dat gat springt, heeft alle kans om meer voor kinderen en jongvolwassenen met GGzproblematiek te kunnen betekenen. Ook kunnen wachtlijsten met dat geld worden weggewerkt. Samenwerking met andere partijen in het veld ligt dan voor de hand. Maar wanneer dat niet lukt, toont GGNet zelf initiatief. Geneesheren-directeur Vanaf eind 2006 kent GGNet vijf geneesheer-directeuren die elk voor hun eigen regio verantwoordelijk zijn. Deze constructie is nieuw. De geneesheer-directeuren staan dichter bij de werkvloer dan de Raad van Bestuur. Dat is handig, want niets is prettiger dan zomaar bij iemand binnen te kunnen lopen voor advies. Eén van de belangrijke rollen van de geneesheer-directeur is namelijk klankbord en adviseur zijn voor medewerkers. Het gaat dan om lastige zaken in de zorg waar sprake is van conflicterende belangen. Er wordt dan van hem verwacht dat hij de wet uitlegt en uitdraagt in de organisatie. Verder is de geneesheer-directeur formeel toezichthouder op de uitvoering van de wet BOPZ binnen GGNet. Ten behoeve van afstemming en beleid zijn de geneesheren-directeur georganiseerd in een College Geneesheren-directeur. Medische staf Naast het College Geneesheren-directeur zette GGNet in 2007 ook de medische staf, bestaande uit drie autonoom opererende regionale medische staven, op: één voor de regio s Zutphen en Warnsveld, één voor regio Apeldoorn en één voor de Achterhoek. De medische staf heeft tot taak meer cohesie te scheppen in het contact tussen artsen en psychiaters onderling en het samenspel tussen de Raad van Bestuur, directeuren van de zorgeenheden en de artsen/psychiaters te bevorderen. Bovendien bewaakt zij de medische verantwoordelijkheid van artsen/psychiaters in de behandelteams. Ook adviseert zij de Raad van Bestuur en de regiodirecteuren over dat thema, net als over scholingszaken en reorganisaties die de medische discipline raken. Daarnaast dient de medische staf de diensten en waarnemingen te regelen en gaan zij over de beoordeling van de uitvoering van de BOPZ. Kennisontwikkeling via het Kenniscentrum De oude structuren van vakgroepen en programma- en functieraden zijn in 2007 opgeheven. Leer- en expertkringen kwamen ervoor in de plaats. Dat alles met de bedoeling om kennis binnen en buiten GGNet actief te delen. Want kennis is de kurk waar ons werk op drijft. GGNet is een grote bron van kennis. Soms is die kennis zichtbaar, vaak ook niet. Er is behoefte ontstaan om kennis te bundelen en zichtbaar te maken. 17

19 Dat is niet uniek. Bijna alle (grotere) organisaties hebben moeite met een structuur om kennisverspreiding mogelijk te maken. En die verspreiding is juist zo belangrijk. Want niet alleen wordt het wiel vaker uitgevonden dan nodig, ook blijven inhoudelijke, organisatiebrede discussies uit. En daar wil GGNet verandering in brengen. Kennis staat namelijk aan de basis van ontwikkelingen en verbeteringen die ten goede komen aan onze zorg. Als één van de weinige organisaties in Nederland creëert GGNet een flexibele kennisstructuur met onder andere leer- en expertkringen, implementatieprojecten en onderzoek. Ondersteuning en coördinatie vindt plaats vanuit het Kenniscentrum waar de lijntjes tussen de verschillende onderdelen kort zijn. Een van de vormen van ondersteuning die het Kenniscentrum biedt is het invoeren van projectmatig werken via de Prince 2-methodiek door middel van in company trainingen voor projectleiders, staf en management. Dit zorgt voor eenheid in taal en handelen en voor goed opgezette realistische projecten met draagvlak. Voor het realiseren van onze visie is dit een belangrijke randvoorwaarde. Leerkringen In 2007 startten zes leerkringen: Verpleging, SPV-en, Psychologen, Psychiaters, Vaktherapeuten en agogen. De leerkring bestaat uit toonaangevende professionals, een voorzitter en, indien aanwezig, een opleider. De trekkers van een leerkring nemen allereerst het aanbod van bij- en nascholing onder de loep. Dat wordt zo snel mogelijk uitgebreid. Opleidingsmanager Edwin Nicasie benadrukt het verschil tussen bij- en nascholing: Bijscholing is bijblijven in je vakgebied door kennis te verwerven die je als professional hoort te hebben. Bij nascholing kijken we naar nieuwe ontwikkelingen en welke competenties daarbij horen. Multidisciplinaire expertkringen Voor expertkringen konden medewerkers thema s aandragen. In 2007 zijn er een aantal geselecteerd, onder andere rond de thema s ouderenpsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie, autisme, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychosen. Aan elk thema is een regiodirecteur als portefeuillehouder verbonden. Ondersteuning De leer- en expertkringen maken inmiddels gebruik van digitale platforms. Het is een online informatiesysteem dat werkt als een soort encyclopedie (denk aan Wikipedia). Een laagdrempelige manier dus om (vak-)kennis te delen en contacten te onderhouden. Ook is in mei 2007 een symposiumbureau opgericht. Dat ondersteunt bij- en nascholing op administratief en facilitair gebied en helpt bij de organisatie van symposia. Symposia In 2007 zijn door een aantal leer- en expertkringen druk bezochte symposia georganiseerd. Door de leerkring verpleging in samenwerking met de werkgroep seksualiteitsbeleid is het symposium voor het zingen de kerk uit over seksualiteit in de GGZ georganiseerd. De leerkring Vaktherapeuten heeft in GNOON-verband 1 haar bijdrage geleverd aan de studiedag getiteld: Groener gras bij de buren? waarin het uitwisselen van kennis centraal stond. De leerkring SPV-MW heeft bijeenkomsten gehad over professionalisering en de 3de evaluatie van de wet Bopz. Vanuit de leerkring psychiaters/artsen tenslotte zijn de volgende symposia georganiseerd: Het ECT symposium Met de stroom mee ; Het symptoom in niet genoeg over de betekenis van funktiediagnostiek in de psychiatrie en acute neurologie op het grensvlak van psychiatrie en interne geneeskunde. De expertkring Ouderenpsychiatrie heeft een symposium gehouden getiteld licht in de duisternis over depressie bij ouderen. 1 GGZ Netwerk voor Onderzoek en Opleiding Nijmegen) 18

20 SSC-model uitgerold Zoals eerder gememoreerd maken alle zorgondersteunende diensten sinds 1 januari 2007 onderdeel uit van het shared services center (SSC). Dat heeft bij zijn start drie kernwaarden geformuleerd: klantgerichtheid, samenwerking en professionaliteit. Die kernwaarden moeten in ieders werkpraktijk tot uitdrukking komen. Of iemand nu advies geeft, post bezorgt of de struiken snoeit. Dat is een hele klus. Want we vragen in wezen van mensen om zich versneld door te ontwikkelen, zei SSC-directeur a.i. Willem Weijers bij de start van het nieuwe bedrijf. De teamleiders van het SSC moeten hen daarin de weg wijzen en coachen. Om hen op hun beurt daarin te ondersteunen, volgden de teamleiders samen in 2007 een management development (MD) programma. Niet alleen de teamleiders kregen deskundigheidsbevordering. In 2007 startte het SSC tevens met de zogenaamde kweekvijver. Dat is een ontwikkeltraject voor jonge beloften. Wie talent heeft en dat graag voor het SSC wil ontwikkelen en benutten als leidinggevende, projectleider of professional, kon zich aanmelden. De Kweekvijver duurt anderhalf jaar. In die tijd werken deze medewerkers in projecten en krijgen zij training, intervisie en begeleiding van een coach. In 2007 slaagde het SSC er ook in om de vacatures op managementniveau structureel in te vullen. Daardoor kon afscheid worden genomen van de meeste a.i.-managers en teamleiders. Tenslotte is in 2007 voor ruim 140 medewerkers van het SSC nieuwe bedrijfskleding ontwikkeld. Dankzij die bedrijfskleding komen ze nu op een prettige en representatieve manier voor de dag, op welke locatie van GGNet dan ook. Wat prettig en representatief precies betekent, hebben de medewerkers voor een groot deel zelf kunnen bepalen. Want aan het begin van dit project zijn hun eigen wensen en verwachtingen uitgebreid geïnventariseerd. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid HKZ-gecertificeerd: aantoonbaar goed werk GGNet is in 2007 HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat GGNet voldoet aan de HKZ-normen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorg opstelt. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het HKZ keurmerk betekent dat GGNet: de zaken intern goed op orde heeft; de klant principieel centraal stelt; betrouwbare resultaten kan presenteren; voortdurend werkt aan het verbeteren van zorg- en dienstverlening. GGNet heeft de certificering zorgvuldig voorbereid, door onder meer de interne organisatie en alle werkprocessen helder op papier te zetten. Er werd gewerkt met een intern auditteam dat voorafgaand aan de certificering door de Kema, de verschillende afdelingen heeft beoordeeld. Didier Rammers, lid van de werkgroep Procesbeschrijving én van de werkgroep interne audits, en collega Dirk Schilp hebben bij zo n zestig behandelteams de werkprocessen beschreven. Aanvankelijk kwamen ze veel scepsis tegen. Didier: Men zag de zoveelste bureaucratische tijger al op zich af komen. Maar ik kan me geen enkel team herinneren waar men achteraf niet blij was dat het proces helder op papier stond. Zoals op de afdeling Angst en Stemming in Doetinchem, waar Maria Wolterinck programmaleider is. Het was niet gemakkelijk. De processen bij ons waren aan verandering onderhevig en dat zijn ze nog steeds. Bovendien is ons behandelaanbod heel gedifferentieerd. Toen Didier met zijn bevragingen begon, was er in feite niets omschreven. Maria: We hanteerden wel een bepaalde manier van werken, maar op papier stond er weinig. Maria kijkt er heel positief op terug. Het beschrijven van processen maakt je enorm alert. Je stelt je steeds de vraag: moet het wel zo? Kan het niet anders? Bijvoorbeeld: waarom doet bij de ene dagbehandeling de psychotherapeut de intake en bij de andere een verpleegkundige? En kwaliteitsverbetering zit soms in heel kleine dingen. Zo bleek dat een folder niet werd meegestuurd naar patiënten omdat deze niet in de envelop paste. De verbeterpunten die voortkwamen uit de procesbeschrijvingen werden teruggekoppeld naar medewerkers en in vrijwel alle gevallen direct doorgevoerd. 19

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie.

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie. 7 juli 2017 Visie op toezicht houden bij Koraal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving, waaronder

Nadere informatie

Kunnen we de tekst nog iets vereenvoudigen. Hij is wel erg compleet. Geen onnodige / onduidelijke afkortingen. dick; 27-2-2013

Kunnen we de tekst nog iets vereenvoudigen. Hij is wel erg compleet. Geen onnodige / onduidelijke afkortingen. dick; 27-2-2013 Verzorgingsgebied Een leuke uitdaging of een mer-à-boire? Het organiseren van de zorg voor bipolaire stoornissen in een fusie-organisatie. Kaspar Ditters en Dick Brouwer Expertkring Bipolaire Stoornissen

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen > Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen Inleiding Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn grotendeels werkzaam binnen instellingen waar specialistische geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie