definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007"

Transcriptie

1 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

2

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Profiel van de organisatie Governance Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Familieraad Beleid, inspanningen, prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit ten aanzien van patiënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Mutatieoverzicht immateriële vaste activa Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2007 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring Bijlagen Jaarverslag 2007 Cliëntenraad locatie Apeldoorn Jaarverslag 2007 Cliëntenraad GGNet Oost Gelderland en Zutphen Jaarverslag Ondernemingsraad

4 1. Voorwoord In dit document leggen wij verantwoording af over het jaar 2007 van GGNet. Het was een bijzonder jaar. Vooral omdat het de eerste jaargang was na de juridische fusie tussen voormalig GGNet en GGNet uit Apeldoorn e.o. Maar meer nog dan dat was 2007 het jaar van onze nieuwe visie. Een visie die zich nadrukkelijk verbindt met de hulpverlenende praktijk van alledag. Met het contact tussen professionals en al die mensen die deskundige ondersteuning nodig hebben. Ik ben ontzettend trots op de tekst. Dat klinkt wellicht plichtmatig. Maar het tegendeel is waar. In de eerste plaats, omdat de visie echt van ons is. Vele honderden collega s hebben er zelf de ingrediënten voor aangedragen. Tijdens een drukbezochte visiedag, en later, in gesprekken, of in reactie op conceptteksten. Maar de visie is ook van al die anderen die zich niet zo actief in de discussie mengden. Want de plannen zijn nuchter, praktisch, dicht bij het werk van alledag. En ook dicht bij wat burgers en zorgpartners van ons vragen. Vooral daarom gaven wij in 2007 een speciaal nummer van ons personeelsblad uit, dat in zijn geheel aan die visie is gewijd. Er komen veel collega s aan het woord. Over hun verwachtingen, ideeën, de kansen die zij zien. En over hun eigen veerkracht. Want vooral die is voor GGNet van betekenis. Trots ben ik ook op ons motto: veerkracht in mensen. Omdat die woorden mensen in alle puurheid raakt: patiënten, hulpverleners. En ja, ook mij persoonlijk. Want veerkracht in mensen gaat over de kern van ieders bestaan: wat er van waarde overblijft wanneer je je als mens voor grote moeilijkheden ziet geplaatst en je gedwongen wordt om terug te vallen op alle kracht die je in je hebt. Beter kunnen wij ons werk niet in woorden vatten. Het is mijn hoop en verwachting dat wij met dit motto en de bijbehorende visie heel goed in staat zullen zijn de samenleving duidelijk te maken wat ons drijft en welke rol wij de komende jaren voor ons in de samenleving zien weggelegd. Tot slot nog dit. Dit document bevat een flinke hoeveelheid tekst, bestemd voor eenieder die daar beroepshalve kennis van dient te nemen of het uit pure nieuwsgierigheid zou willen raadplegen. Natuurlijk leent het zich gezien de aard en de omvang ervan niet voor brede verspreiding onder patiënten, medewerkers en relaties. Toch willen wij graag ook aan hen verantwoording afleggen over ons werk in Dat doen wij met een toegankelijke samenvattende brochure. U kunt die aanvragen bij Hans Bal, Voorzitter Raad van Bestuur GGNet 3

5 2. Profiel van de organisatie GGNet is een specialist in geestelijke gezondheidszorg. Wij helpen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen betekenis te geven aan de problemen waarmee zij worstelen. Praktisch, professioneel. Maar ook ingebed in een warme menselijke maat. En steeds pogend aan te sluiten bij de enorme veerkracht die mensen ook onder moeilijke omstandigheden in zich hebben. Want niemand is alleen maar ziek. Algemene gegevens Adres Vordenseweg 12 Postcode Plaats 7231 PA Warnsveld Telefoonnummer (0575) Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Steeds dichtbij GGNet heeft haar werkgebied opgedeeld in vijf subregio's: Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar en het gebied rond Winterswijk-Groenlo. Onze zorgverlening staat echter open voor iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht woonplaats of regio. Vanuit elke regio bieden wij jeugd en jongeren, volwassenen en ouderen de ondersteuning die zij nodig hebben. Veel van onze voorzieningen hebben wij ondergebracht in nieuwe therapie- en supportgebouwen (TSC). In Apeldoorn en Zevenaar hebben wij op de terreinen van de algemene ziekenhuizen nieuwe regionale gezondheidscentra (RGC) gebouwd. De RGC s in Doetinchem, Winterswijk en Zutphen worden de komende jaren gerealiseerd. 4

6 Zo staan wij met ons werk midden in de samenleving en komt de zorg voor bijna iedere burger bijna letterlijk binnen handbereik. Naast de reguliere vormen van GGz-zorg bieden wij verschillende vormen van specialistische zorg aan. Op onze hoofdlocatie in Warnsveld behandelen en begeleiden we patiënten met een psychiatrische stoornis en ernstige gedragsproblemen binnen het zorgprogramma Zeer Intensieve Behandeling en Forensische Psychiatrie. Amarum is ons specialistisch centrum voor de behandeling van eetstoornissen. Amarum behandelt alle vormen van eetstoornissen van uiteenlopende ernst en duur. Er zijn vestigingen in Nijmegen en Zutphen. Scelta is ons landelijk opererend expertisecentrum voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Diagnostiek, behandeling en begeleiding wordt geboden op verschillende locaties. De hoofdlocaties zijn in Apeldoorn en Den Haag. Open en respectvol Ons werk draait om mensen. Mensen die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect. Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht, binnen en buiten onze eigen organisatie. Dat is wat de samenleving van ons vraagt. Op 1 januari 2007 zijn GGNet en Spatie, gefuseerd tot de nieuwe stichting GGNet. GGNet is een grote geïntegreerde GGz instelling met 2479 medewerkers. Wij hebben erkenningen als Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis, inclusief deeltijdbehandeling, Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en RIBW. We zijn toegelaten voor alle AWBZ functies. 5

7 Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal/bedrag Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Waarvan kleinschalig wonen 164 Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Belanghebbenden GGNet is zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en probeert haar doelstellingen te bereiken in nauwe samenwerking met zorgpartners en relevante instanties. Hun aantal neemt toe, omdat wij proberen een passend antwoord te bieden op de zorgbehoefte van onze patiënten. Dat streven dwingt ons om maatwerk te leveren. En dat kunnen en willen wij niet alleen doen. Samenwerking zoeken wij overigens niet alleen met partners in de zorgketen, maar overal waar die van belang lijkt voor patiënten. Dus ook met woningbouwverenigingen, scholen, politie en gemeenten. 6

8 3. Governance 3.1 Bestuur en toezicht GGNet kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. In het functioneren van bestuur en toezicht wordt aangesloten bij de zorgbrede governance-code. De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van de instellingsorganisatie. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de instelling, rekening houdend met het feit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Bij zijn werkzaamheden weegt de Raad van Bestuur het instellingsbelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de instelling en maakt steeds een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de instelling betrokken zijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en realisatie van de doelstellingen van de instelling. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s verbonden aan de instellingsactiviteiten en voor de financiering van de instelling. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Met de Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen welke goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. Deze onderwerpen zijn verankerd in de statuten. Het betreft de volgende zaken: begroting, jaarrekening en jaarverslag, strategische beleidsbeslissingen, investeringsbegroting, bouwbegroting en statutenwijzigingen. Voor het periodieke overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geldt dat dit is gebaseerd op een vooraf vastgelegde jaaragenda, waardoor vooraf duidelijk is welke onderwerpen jaarlijks moeten worden besproken. Vanuit de aanbevelingen bij de governance-code is aangegeven dat het van belang is dat de Raad van Bestuur ervoor zorgt dat er een adequaat systeem van interne risicobeheersing en interne controle is. Nadrukkelijk heeft het onderwerp managementinformatie en risicobeheersing op de agenda gestaan van de auditcommissie en de Raad van Toezicht. 7

9 Verslag Raad van Toezicht Rollen De Raad van Toezicht vervult een aantal rollen. Dat zijn die van: Toezichthouder: de raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de instelling. Werkgever: de raad benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Tevens stelt de Raad van Toezicht het reglement voor het functioneren van de Raad van Bestuur vast. Klankbord: de raad adviseert de Raad van Bestuur over de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal statutaire bevoegdheden die betrekking hebben op het goedkeuren van plannen die de Raad van Bestuur heeft opgesteld. Daartoe behoren de begroting, de jaarrekening, beleidsplannen, plannen voor fusies en dergelijke. Governance Als leidraad bij zijn functioneren hanteert de Raad van Toezicht de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance: Health Care Governance is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op zorgorganisaties, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de zorgorganisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorg levert. Belanghebbenden zijn ondermeer patiënten, medewerkers, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de rijks- en locale overheden. Samenstelling De Raad van Toezicht was in 2007 als volgt samengesteld. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2007 Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties: M/V Drs. V. Doorn Voorzitter - Voorzitter Stichting Spoorstaete M Drs. T.J. Bouwers Vice-voorzitter - Voorzitter bestuur Rioned, kenniscentrum rioleringszorg - Lid Raad van advies Syncera, M ingenieursbureau - Lid bestuur ONG Drs. M.J. Overbeek, RA lid M Drs. J. Kemeling, arts lid - Voorzitter Stichting KLEEF - Burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Apeldoorn Drs. J. de Vries - in t Veld, RA lid - Lid Raad van Commissarissen Univé Stad en Land - Vice-voorzitter BRBS, branchevereniging recycling breken en sorteren - Bestuurslid VA, Vereniging Afvalbedrijven sector storten - Lid Kiwanisclub Het Loo Drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier, lid - Lid Raad van Toezicht arts MG, MPH Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond - Lid Stuurgroep Diabetes Ketenzorg (ZonMW in opdracht van het ministerie van VWS) - Auditor voor het NIAZ - Voorzitter Bestuur MPH-alumni vereniging Bougainville M V V 8

10 - Raad van Bestuur integraal kankercentrum Mr. R. Wilgenkamp lid - Lid programma Raad New Board Program - Lid Adviesraad New Ventures - Member Advisory Committee for Management Educations Insead M De samenstelling van de Raad van Toezicht weerspiegelt een profiel waarin verschillende kwaliteiten vertegenwoordigd zijn. Met andere woorden: de leden van de Raad van Toezicht hebben verschillende beroepsachtergronden en zijn op uiteenlopende velden actief. De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld: een auditcommissie bestaande uit de heer Overbeek en mevrouw De Vries- in t Veld, en een remuneratiecommissie waarin de heren Doorn en Wilgenkamp zitting hebben. Implementatie fusie en wijzigingen in financiering In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich met name gericht op het toezicht op de implementatie van de fusie, met als belangrijke onderwerpen: - de nieuwe visie van de organisatie; deze is in breed verband ontwikkeld, en uitgebreid besproken en becommentarieerd door de Raad van Toezicht en vastgesteld - de organisatorische implementatie van de fusie; aanpassingen in processen, en systemen, de invullingen van leidinggevende posities, risicobeheersing en AO/IC alsmede verdere verbetering van sturingsprocessen - de effecten voor GGNet als gevolg van de stelselwijzigingen; de strategische keuzes die GGNet heeft gemaakt over uitbreiding, aanbestedingen, samenwerkingen en ontwikkeling van het zorgaanbod zijn in dit verband diverse malen aan de orde gebracht - de huisvesting; met name de ontwikkeling van RGC s, het terrein aan de Deventerstraat alsmede de planontwikkeling voor het terrein in Warnsveld zijn besproken. Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vijfmaal in complete samenstelling vergaderd. Volgens afspraak gebeurt dat - gezien het omvangrijke verzorgingsgebied van de Oost-Veluwe en de Achterhoek - op een telkens wisselende locatie waarbij het locale management de gelegenheid krijgt de plannen voor de betreffende regio toe te lichten. Daarnaast waren commissie vergaderingen en vele bilaterale contacten. In het najaar heeft de Raad van Toezicht in een conferentie gebogen over haar eigen functioneren. Ook zijn leden van de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij vergaderingen van de ondernemingsraad en cliëntenraad. V. Doorn, Voorzitter Raad van Toezicht 9

11 3.2 Bedrijfsvoering Planning en control cyclus De Raad van Bestuur stelt op basis van de missie en visie het meerjaren beleidsplan vast. In april maakt de Raad van Bestuur een kaderbrief met daarin opgenomen de kwalitatieve en kwantitatieve kaders waarmee RVE s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) rekening moeten houden bij het maken van de plannen voor het volgende jaar. Input voor de kaderbrief zijn onder andere het meerjarenbeleidplan, het resultaat van het voorgaande jaar, de resultaten van het voorjaarsoverleg met het zorgkantoor en omgevingsfactoren. In de periode mei tot en met juli maken de RVE s hun jaarplannen welke worden afgestemd met het SSC (Shared Service Center). Het SSC komt met de geleverde input tot een jaarplan voor de diensten. In de periode september tot en met november worden de jaarplannen uitgewerkt tot een begrotingsvoorstel. Het begrotingsvoorstel wordt in het managementteam afgestemd en sluitend gemaakt. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast en legt deze voor aan de Raad van Toezicht. Maandelijks rapporteert de afdeling Planning & Control aan de managers over de stand van zaken betreffende de plannen en budgetten en eens per kwartaal de Raad van Toezicht. De managers beschikken middels het DataWareHouse op de 10 e werkdag na afloop van de maand over financiële, productie- en personeelscijfers. Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieder In 2007 diende een door de externe accountant getekende AO/IC verklaring te worden opgesteld waarin aangegeven wordt of de instelling zich houdt aan de regelgeving t.a.v. rechtmatigheid van de productie. Uitkomsten van het onderzoek van de externe accountant zijn door GGnet verwerkt in de productiecijfers. Op basis van het onderzoek en de verwerking hiervan door GGNet in de rekenstaat is een verklaring door de accountant afgegeven. In 2008 zal invulling worden gegeven aan verdere optimalisatie van dit proces. De accountant diende ook een verklaring af te geven over de Onderhanden Werkvoorraad i.v.m. de nieuwe DBC facturatie in De accountant heeft zich onthouden van een oordeelsverklaring, aangezien er door software problemen bij de leverancier met onvoldoende zekerheid kon worden vastgesteld dat de onderhanden werkpositie volledig en juist was. Daarnaast is er door het zorgkantoor op onderdelen van de productieregistratie een materiële controle uitgevoerd. De uitkomsten van deze controle heeft niet geleid tot financiële gevolgen. Risicobeheersing In 2007 is er speciaal aandacht besteed aan beheersmaatregelen ten aanzien van bedrijfsrisico's. De risico s zijn ingedeeld naar strategische, tactisch en operationeel niveaus. Van elk risico is ingeschat welke effecten deze kunnen hebben op de bedrijfdoelstellingen. Op basis van algemene operationele beheermaatregelen, zoals: een planning & control cyclus, cashmanagement, afdelingsgerichte betrouwbaarheidsmaatregelen, een strategisch proces, AO/IC opzet en planning en project gestuurde organisatie inrichting voor organisatie brede problemen, zoals de DBC problematiek, worden de risico s adequaat ondervangen. Belangrijke risico s zijn voor de jaren 2007 en 2008 de volgende: - geen voorfinanciering van DBC s door onze belangrijkste verzekeraar. - de effecten van het registeren in DBC s en niet meer NZA parameters. - overgaan naar ZZP registratie in overheidsheidmaatregelen en veranderingen in financieringsstromen zoals POH en WMO - toekomstige scherpere controles van de rechtmatigheid van de productie op basis van nieuwe voorgeschreven protocollen door de externe accountant. 10

12 3.3 Cliëntenraad De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten van GGNet. Dit doet de Cliëntenraad door mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor patiënten. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft de Cliëntenraad adviesrecht over alle zaken die de patiënten van GGNet betreffen. De Cliëntenraad geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies in zaken die alle patiënten aangaan, zoals verhuizing en verbouwing, belangrijke wijzigingen in de organisatie, benoeming van leden van de Raad van Bestuur en het algemene beleid inzake toelating van patiënten en beëindiging van de zorgverlening aan patiënten. Daarnaast volgt de Cliëntenraad het GGNet beleid kritisch en met grote belangstelling. Verder werkt de raad aan het oplossen van structurele klachten, zoals over bejegening, sfeer, huisregels, vrijheidsbeperking en verhuizing en maakt zij zich sterk voor cliëntenparticipatie. De Cliëntenraad oefent daardoor invloed uit op de kwaliteit van de zorg. De Cliëntenraad bestaat uit ervaringsdeskundige patiënten en/of betrokkenen bij de geestelijke gezondheidszorg. 11

13 Door de fusie werkte GGNet in 2007 met twee Cliëntenraden die steeds nauwer zijn gaan samenwerken. Eén voor de regio Apeldoorn (het voormalige GGNet) en één voor de regio Oost- Gelderland en Zutphen. In 2008 zal de nieuwe medezeggenschapstructuur in een gezamenlijk traject van Cliëntenraden en de Raad van Bestuur worden vormgegeven. De voorbereiding van dit traject is eind 2007 gestart. De Cliëntenraden worden volledig door GGNet gefaciliteerd. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Cliëntenraden zijn ondersteuners benoemd. Deze zijn in dienst van GGNet. Stuurgroep Cliëntenparticipatie In de visie van GGNet wordt veel belang gehecht aan cliëntenparticipatie. Dit ligt in de lijn van het kwaliteitsbeleid van VWS waarbinnen het vergroten van de invloed van cliënten en patiënten als een van de belangrijkste prioriteiten is genoemd. In 2007 is onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur in stuurgroepverband met ervaringsdeskundigen een voorstel geschreven voor de kaders waarbinnen we cliëntenparticipatie binnen GGNet vorm willen geven. Naast cliëntenmedezeggenschap, het geven van voorlichting, het realiseren van cliënteninitiatieven en projecten, is ook het inzetten van ervaringsdeskundigen in het behandelproces als een belangrijk te onderzoeken thema neergezet. In 2008 worden bovengenoemde thema s verder uitgewerkt en tot praktijk gemaakt. 3.4 Familieraad We zijn erg blij met de Familieraad omdat we het realiseren van familieparticipatie binnen GGNet van groot belang vinden. De Familieraad is een organisatie die familieleden van patiënten van GGNet de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten. Zij geeft voorlichting en daar waar nodig ondersteuning. De Familieraad behartigt de belangen van familieleden van patiënten binnen GGNet. Onder meer door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over het instellingsbeleid en door participatie in belangrijke zorgprojecten zoals het GGNet-brede project Intensieve Psychiatrie, waarin het terugdringen van dwang en drang centraal staat. Ook probeert zij het contact tussen familie, patiënten en medewerkers te bevorderen. In een convenant tussen Raad van bestuur en Familieraad is afgesproken hoe omgegaan wordt met de familie van de patiënt als er sprake is van opname en langerdurende zorg. 12

14 4. Beleid, inspanningen, prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Fusie als versneller Op 1 januari 2007 zijn GGNet en Spatie met elkaar gefuseerd. GGNet en Spatie zochten de fusie vooral uit strategische overwegingen. We hopen onze positie te versterken door innovatieve en financiële krachten te bundelen. Voor vernieuwing is volume nodig. Bovendien oogsten wij met deze schaalvergroting efficiencywinst en kunnen wij de kwaliteit van onze zorgondersteuning vergroten. Wij vormen natuurlijke partners. We doen op hoofdlijnen hetzelfde en onze werkgebieden grenzen aan elkaar. Op specialistisch gebied vullen we elkaar goed aan. Voormalig GGNet beschikte onder andere over een specialistisch centrum voor eetstoornissen en een erkende forensisch psychiatrische afdeling. GGNet op haar beurt kende een goedlopende A-opleiding voor psychiaters en een derdelijns kliniek voor persoonlijkheidsstoornissen. Met de fusie kunnen ook schaalvoordelen worden benut, vooral als het om de diensten gaat die de zorgeenheden ondersteunen. Die schaalvoordelen zijn inmiddels voor een deel verzilverd. Per 1 januari 2007 zijn alle diensten samengevoegd in een Shared Services Center. Door dubbelingen uit de dienstenportefeuille te filteren, slimmer in te kopen en efficiënter te werken kunnen naar verwachting de komende twee jaar 10% aan kosten worden bespaard. De doelstelling voor 2007 is inmiddels ook daadwerkelijk gerealiseerd. Heroriëntatie op zorgbeleid: een nieuwe visie De voorbereiding van de fusie gaf aanleiding tot nog een andere discussie. GGNet en Spatie voerden elk een eigen zorgbeleid. Niet alleen de manier van werken verschilde, ook de wijze waarop de zorg was georganiseerd liet zich nauwelijks vergelijken (zie de jaardocumenten GGNet en Spatie 2006). Inmiddels beschikt GGNet over een nieuwe visie, ontwikkeld in nauwe samenspraak met een groot aantal hulpverleners, Cliëntenraden, Familieraad, medische staf en Ondernemingsraad. Onze visie bestaat uit een motto, een missie en de beschrijving van de belangrijkste meer concrete ontwikkelingsthema s. Ons motto Ons motto luidt Veerkracht in mensen. Die woorden vormen de kern van onze missie en maken duidelijk waar we in wezen voor staan. Die veerkracht van mensen is voor ons van grote betekenis. Weliswaar is niemand van ons vrij van kwetsbaarheden. Maar mensen tonen ook een grote mate van zelfherstellend vermogen. In de dagelijkse praktijk is gebalanceerd aandacht voor kwetsbaarheid en eigen kracht van patiënten en hun omgeving ontzettend belangrijk. Wat wij vanuit onze vakkundigheid daarbij te bieden hebben, kan alleen van betekenis zijn als we bij die veerkracht weten aan te sluiten. Het veerachtige boogje in het beeldmerk van GGNet symboliseert dit. Alles wat wij vanuit onze vakkennis te bieden hebben staat of valt met menselijk contact. Kennis komt pas tot leven in een persoonlijk contact met de patiënt en wordt daarmee kennis die ertoe doet. Aan hun klachten geven mensen vaak zelf ook een betekenis. Wanneer het eigen aanpassingsvermogen tekortschiet melden mensen zich bij ons aan. De kennis die wij dan te bieden hebben is breed en veelzijdig. Onderzoek, uitleg en behandeling leidt als het goed is tot het verminderen of verdwijnen van klachten maar als het goed is ook tot een andere kijk op de zaak. Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor wat in iemands leven betekenisvol en van waarde is. Uiteindelijk met hernieuwde veerkracht, op eigen kracht of met passende ondersteuning, zelf weer verder kunnen is waar het om gaat! De eigen veerkracht van mensen en wat wij daarbij te bieden hebben vormen zo een natuurlijk bondgenootschap. Het is deze geest van waaruit wij werken en ons werk de komende jaren verder ontwikkelen. Het versterken van de eigen veerkracht van mensen en hun omgeving en het verder ontwikkelen van wat wij te bieden hebben lopen als een rode draad door de thema s die in de visie aan bod komen. 13

15 Onze missie Als bondgenoot van veerkracht in mensen met een open oog voor de belemmeringen die met geestelijke gezondheidsproblemen samengaan bieden wij direct en binnen handbereik een breed palet aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg waarbij voor patiënten en hun naasten daadwerkelijk iets te kiezen is. Voorop staat een aansprekende uitkomst bij ieders persoonlijke behandeling. Praktisch, volgens de laatste stand van kennis, ingebed in een warme menselijke maat. Waarbij het talent van iedere vakvrouw of man een bron is voor gerichte vakontwikkeling en groeiende kennis van betekenis. Het eerste ambitieniveau De termijn van het visiedocument beslaat een periode van drie tot zes jaar. In de eerste drie jaar streven wij er vooral naar de gewone maar essentiële zaken in de patiëntenzorg en ondersteuning daarvan bijzonder goed te doen. Dat streven dient te leiden tot de volgende resultaten: een laagdrempelige optimale toegang tot GGNet via internet en door onze aanwezigheid in de huisartspraktijk en in het ziekenhuis; korte wachttijden, ruim onder de landelijke norm voor alle leeftijden, ook voor kinderen; het realiseren van klinische opnames door een goede regie op doorstroming. Hierdoor zijn geen gastplaatsingen meer nodig en komen patiënten niet meer op een verkeerd bed terecht; voldoende (medisch) specialisten in dienst, ook in Winterswijk, Zevenaar en binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie; vijf RGC s opgeleverd en operationeel, inclusief een volledig basisaanbod ziekenhuispsychiatrie; het bieden van langdurige behandeling en rehabilitatie die is gestoeld op een regio-overstijgende visie, die gebruik maakt van passende methodieken en gehuisvest wordt in nieuwbouw op beide hoofdterreinen van GGNet. Tegelijkertijd is er een bloeiende dagbestedings- en reintegratiepraktijk; kortdurende behandeling met een concurrerend aanbod in de strategisch belangrijke vestigingsplaatsen Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem. Eenduidige methodiek, gerichte uitkomststuring en een concurrerende prijs zijn daarvan de belangrijkste kenmerken; evidence bases medicine (EBM) is breed geïmplementeerd, te beginnen binnen de doelgroep kortdurende behandeling en in tweede instantie in het hele behandelproces; we blijven HKZ-gecertificeerd. Naast dit kwaliteitskenmerk halen we het best mogelijke resultaat bij visitatie vanuit de beroepsverenigingen en opleidingen. Het tweede ambitieniveau In de tweede periode van de realisering van onze visie willen we bijzondere dingen bijzonder goed gaan doen. Vooral als het gaat over hoe we met kennis omgaan en ons met anderen buiten GGNet verbinden. Wij beogen een uitzonderlijke organisatie te zijn die op een open manier verbonden is met experts in collega-instellingen. Vakmensen en organisaties die, vanuit die zelfde basisvisie, zich niet primair laten leiden door marktwerking, maar door geloof in vooruitgang door het delen van kennis. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een aantrekkelijk klimaat oplevert voor mensen die met hart voor hun werk hun vak verder willen ontwikkelen. Het krachtenveld De omgeving is, net als wij zelf, voortdurend aan verandering onderhevig. Alles stroomt, niets blijft. Maatschappelijke thema s komen en gaan (vermaatschappelijking, veiligheid, marktwerking, bureaucratie, normen en waarden). 14

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie