OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP Tussen, ALGEMENE VOORWAARDEN SABAM C.V.B.A. - Burgerlijke Vennootschap Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers met maatschappelijke zetel te 1040 BRUSSEL, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd door de heer Jacques LION, Directeur-Generaal, hierna SABAM genoemd, enerzijds, en de vennootschap die een particuliere radio uitbaat, waarvan de identificatie vermeldt staat in de bijzondere voorwaarden (hierna «de Bijzondere Voorwaarden» genoemd) hierna «de Radio» genoemd, anderzijds. Voorafgaande overwegingen Overwegende dat de Radio een particuliere radio-omroep uitbaat, dat zijn programma zoals genoemd in de Bijzondere Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, momenteel wordt uitgezonden op de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde frequentie(s) en dat hij één / verschillende frequentie(s) beheert om, met eenzelfde programma, met eventueel lokale ontkoppelingen, de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde gemeenten / regio's / provincies geheel of gedeeltelijk te bestrijken. Overwegende dat de Radio aan SABAM de toestemming vraagt om via hertzgolven het programma zoals genoemd in de Bijzondere Voorwaarden uit te zenden over alle of een deel van de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde gemeenten / regio's / provincies; Is het volgende overeengekomen en bepaald: 30 oktober 2003

2 2 Artikel 1: Uitgebreidheid van de toestemming 1.1 Deze niet-exclusieve toestemming is strikt beperkt tot het gebruik van muziekwerken behorend tot het nationaal en internationaal repertoire en tot de dramatische en muziek-dramatische werken van de rechtstreeks bij SABAM aangesloten auteurs, hierna «het Repertoire» genoemd Overeenkomstig artikel 66 in fine van de wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten kan de Radio het Repertoire inkijken op de maatschappelijke zetel van SABAM Mits inachtname van de onderstaande voorwaarden verleent SABAM de Radio de niet-exclusieve toestemming om het Repertoire te gebruiken ten einde: 1 het te reproduceren om haar programma te maken; 2 de werken die haar programma uitmaken, door middel van radio-omroep via hertzgolven aan het publiek mee te delen over alle of een deel van de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde gemeente(n), regio('s) of provincie(s) Iedere andere verspreiding, zoals kabeldistributie, uitzending via satelliet en/of aanbieding op het Internet is uitgesloten van deze toelating Op verzoek van een rechthebbende mag SABAM evenwel, bij wijze van uitzondering, de uitvoering of de reproductie van een bepaald werk verbieden. Dit recht mag slechts worden uitgeoefend in geval van een objectieve en absolute noodzaak, namelijk om een ernstige en blijvende schending van de belangen van de auteurs te voorkomen. Dit verbod dient per aangetekende brief betekend te worden uiterlijk 24 uur vóór de uitzending Deze toestemming geldt voor alle uitzendingen, al dan niet via relais, rechtstreeks gerealiseerd of door middel van legale geluidsdragers De vergoeding voor het exclusieve gebruik door de Radio van de tot het Repertoire behorende werken is niet in deze overeenkomst vervat.

3 3 Artikel 2: Moreel recht 2.1. Het moreel recht van de auteurs is uitdrukkelijk voorbehouden, en a fortiori voor het gebruik van het Repertoire voor reclamedoeleinden Voor elke wijziging, adaptatie, vertaling of bewerking van de werken die deel uitmaken van het Repertoire, is de specifieke toestemming van de rechthebbenden vereist. Artikel 3: Mededeling aan het publiek 3.1. Deze toestemming dekt het recht van openbare uitvoering en ontheft de Radio van het verbod van openbaar gebruik dat voorkomt op het etiket van de in de handel zijnde geluidsdragers met werken van het Repertoire, althans wat het auteursrecht betreft Deze toestemming geldt niet voor uitvoeringen of voorstellingen georganiseerd door de Radio in zijn studio's of elders, in aanwezigheid van publiek, zelfs indien deze uitvoeringen of voorstellingen geheel of gedeeltelijk het voorwerp van uitzendingen uitmaken. Voor deze uitvoeringen of voorstellingen dient de voorafgaande toestemming van SABAM te worden gevraagd en zijn de gebruikelijke tarieven van SABAM van toepassing Deze toestemming geldt niet voor de openbare mededeling in hotels, cafés, restaurants of op andere publiek toegankelijke plaatsen, zoals braderies, handelsbeurzen, enz. De uitbaters van deze zaken en de organisatoren van dergelijke evenementen moeten de toestemming van SABAM vragen. Artikel 4: Mechanisch reproductierecht 4.1. Het mechanisch reproductierecht is gedekt door deze toestemming binnen de grenzen nodig voor de realisatie van eigen programma's en voor het exclusief gebruik van de Radio.

4 Als eigen programma's worden beschouwd alle uitzendingen geproduceerd en gerealiseerd door de Radio in zijn eigen studio's met zijn eigen materiaal, uitzendingen geproduceerd door de Radio maar gerealiseerd door een derde voor het exclusief gebruik van de Radio en coproducties van de Radio met omroepen die van SABAM of van een auteursvereniging waarmee SABAM een wederkerigheidsovereenkomst heeft afgesloten, een licentie inzake mechanische reproductierechten hebben verkregen Deze toestemming geldt ook voor het beschikbaarstellen van uitzendingen van de Radio aan omroepen die van SABAM of van een auteursvereniging waarmee SABAM een wederkerigheidsovereenkomst heeft afgesloten, een toestemming inzake de mechanische reproductierechten hebben verkregen Reproducties bestemd voor het archiveren van uitzendingen, voor het gebruik van programma's en producties in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures, ten behoeve van recht van antwoord en ter promotie van het programma van de Radio exclusief bij adverteerders vallen eveneens onder deze toestemming Reproducties van werken van het Repertoire voor andere doeleinden dan deze die nodig zijn voor de eigen uitzendingen en dan deze die toegestaan zijn in het voorgaande lid, alsook de onderstaande uitzonderingen vallen niet onder deze toestemming; hiervoor moet een bijkomende toelating aan SABAM worden gevraagd: - duplicatie, verkoop, verhuur en verstrekken van de programma's of delen ervan aan het publiek; - alle producties of coproducties die niet hiervoor vermeld zijn; - de productie van commercieel getinte boodschappen, zowel rechtstreeks als indirect, van of voor derden, zoals reclamespots, sponsoring in de ruime zin van het woord, enz.; - spots bestemd om promotie te voeren voor de programma's van de Radio zelf, voor een van zijn producten of voor een door de Radio georganiseerd evenement, tenzij aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: (i) de spots worden uitgezonden door de Radio zelf, (ii) in de spots worden geen sponsors genoemd en (iii) de in de spots gebruikte werken houden verband met de gepromote programma's, producten of evenementen.

5 5 Artikel 5: Uitsluiting uit het domein van de toestemming 5.1. Deze toestemming geldt alleen voor de auteursrechten en niet voor de naburige rechten zoals erkend door de wet van 30 juni Artikel 6: Financiële voorwaarden 6.1. In ruil voor deze toestemming verbindt de Radio zich ertoe aan SABAM een jaarlijkse vergoeding (hierna «de Vergoeding» genoemd) te betalen, gebaseerd op een van de onderstaande tariefformules De Vergoeding is verschuldigd, ongeacht de samenstelling van het programma De verschuldigde Vergoeding hangt af van het op de Radio toepasselijke tarief, dat in verhouding staat tot de jaarlijkse inkomsten van de Radio (hierna «de Inkomsten» genoemd, omschreven in artikel 8) en tot het potentieel publiek (hierna «het Potentieel Publiek» genoemd, namelijk het aantal inwoners in de door de uitzendingen bestreken zone zoals blijkt uit de statistieken van het N.I.S. «Werkelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2003»). Bij elke nieuwe publicatie van deze N.I.S.-statistieken zal, indien nodig, het in aanmerking genomen potentieel publiek worden gewijzigd en de berekening van het Minimum worden herzien voor de volgende jaarlijkse verlenging Naargelang het op de Radio toepasselijke tarief komt de Minimumvergoeding overeen met Forfait A of met de samenstelling van Forfait A en Forfait B. Forfait A is een variabel forfait dat afhangt van het wekelijks aantal uitzenduren, dat vermeld staat in de Bijzondere Voorwaarden. Het wordt als volgt bepaald: 1.309,00 voor 145 tot 168 uren uitzending per week 1.122,00 voor 121 tot 144 uren uitzending per week 935,00 voor 97 tot 120 uren uitzending per week 748,00 voor 73 tot 96 uren uitzending per week 561,00 voor 49 tot 72 uren uitzending per week 374,00 voor 25 tot 48 uren uitzending per week 187,00 voor < 24 uren uitzending per week

6 6 Forfait B is een variabel forfait dat afhangt van het Potentieel Publiek. Het wordt als volgt bepaald: 0,0125 x Potentieel Publiek Tarief 1 De Vergoeding bedraagt 2,8% van de Inkomsten tot de drempel (berekening van de drempel = Forfait B x 100) en 1,5% van de Inkomsten boven die drempel. De Vergoeding kan in geen geval lager zijn dan het jaarlijkse minimum, dat wordt berekend door Forfait A en Forfait B samen te tellen. Tarief 2 Toepassingsvoorwaarden: - De Inkomsten zijn kleiner of gelijk aan ,00; en De Vergoeding komt overeen met Forfait A. - het Potentieel Publiek is kleiner of gelijk aan inwoners Partijen komen overeen dat alle bedragen genoemd in artikel 6.4. gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen van december De bedragen zullen voor de eerste keer op 1 januari 2005 en vanaf dan bij elke verlenging van deze overeenkomst automatisch aangepast worden door toepassing van de volgende formule: Nieuw bedrag = bedrag van het jaar -1 x index van december van het jaar -1 index van december van het jaar Het op de Radio toepasselijke tarief staat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

7 7 Artikel 7: Wijze van betaling 7.1. Definitie en betaling van het voorschot De Radio verbindt zich ertoe aan SABAM een voorschot (hierna «het Voorschot» genoemd) te betalen op de in de onderstaande tabel vermelde data: Trimester Periode Betaaldatum voorschot 1 e van 01 januari tot 31 maart 15 maart 2 e van 01 april tot 30 juni 15 juni 3 e van 01 juli tot 30 september 15 september 4 e van 01 oktober tot 31 december 15 december Het Voorschot is gelijk aan een vierde van de jaarlijkse Vergoeding van het voorgaande jaar. Tot 31 december van het jaar van inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt het voorschot evenwel bepaald volgens het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde minimum. Voor de volgende jaren zal het afhangen van de verschuldigde Vergoeding voor elk verstreken jaar Het werkelijk verschuldigde bedrag zal pas worden bepaald na ontvangst van de aangifte waarvan sprake hieronder Definitie en betaling van de afrekening De Radio verbindt zich ertoe, op het einde van elk boekhoudkundig jaar en uiterlijk 15 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van de Radio, het bedrag van zijn Inkomsten (hierna «de Aangifte» genoemd) schriftelijk aan SABAM aan te geven Indien de Inkomsten niet rechtstreeks door de Radio worden geïnd, maakt deze laatste zich sterk voor de indiening van de Aangifte en de betaling van de Vergoeding De externe bedrijfsrevisor zal SABAM, terzelfder tijd als de Aangifte, een document bezorgen ter staving van de aangegeven Inkomsten. SABAM zal op

8 8 basis van dat attest een jaarlijkse afrekening maken (hierna «de Afrekening» genoemd) Indien de Radio op basis van de Afrekening een supplement verschuldigd is aan SABAM, dan moet dit supplement worden betaald binnen de termijnen die op de factuur staan. Indien SABAM een terugbetaling moet doen aan de Radio, dan moet deze gebeuren binnen 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het attest van de externe revisor Indien de Inkomsten kleiner of gelijk zijn aan ,00, dan is de Radio vrijgesteld van Aangifte. De Radio verbindt zich echter ertoe, op eenvoudig verzoek van SABAM, binnen 30 dagen volgend op dat verzoek de Aangifte in te dienen. Dit bedrag zal eveneens automatisch variëren volgens de in artikel 6.5. bepaalde formule De betalingen moeten overgemaakt worden op de rekening van SABAM met het nummer van FORTIS Bank De Radio machtigt SABAM om ter plaatse alle boekhoudkundige stukken te raadplegen die nodig zijn voor het controleren van de Inkomsten. SABAM zal de Radio minstens tien dagen vóór elk bezoek schriftelijk daarvan op de hoogte brengen In geval van laattijdige betaling brengen de verschuldigde sommen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten op tegen een tarief van 4% meer dan de gerechtelijke interestvoet, zonder dat de Radio vroeger toegekende termijnen kan inroepen. Artikel 8: Definitie van de Inkomsten van de Radio 8.1. De inkomsten, exclusief BTW, verbonden aan de omroepactiviteiten van de Radio vormen de Inkomsten. Zij omvatten onder meer subsidies, dotaties, toelagen, reclame- en sponsoringsinkomsten, evenals giften en bijdragen. De ruil van reclameboodschappen daarentegen wordt niet in aanmerking genomen.

9 9 Onder reclame-inkomsten wordt verstaan, het geheel van de aan de adverteerders gefactureerde sommen voor de uitzending van hun reclameboodschappen, vóór de aftrek van regiekosten, agentschapscommissies, surcom en alle andere directe of indirecte kosten van welke aard ook De voornoemde Inkomsten worden globaal in aanmerking genomen voor het geheel van de omroepactiviteiten van de Radio, of zij al dan niet rechtstreeks door de Radio of onrechtstreeks door een ander organisme voor rekening van de Radio, door een reclameregie, een franchiser of een reclameregie van een franchiser worden geïnd. Artikel 9: Informatieplicht 9.1. De Radio verbindt zich ertoe, zodra deze overeenkomst ondertekend is, SABAM een kopie te bezorgen van de door de bevoegde overheid uitgereikte vergunning waarbij aan de Radio een of meer frequentie(s) worden toegekend. Dit document maakt noodzakelijk deel uit van deze overeenkomst in de vorm van Bijlage 1. De Radio verbindt zich ertoe SABAM schriftelijk in te lichten over elke beslissing van de bevoegde overheid aangaande voornoemde vergunning (zoals, maar zonder daartoe beperkt te zijn, een intrekking, een schorsing of een wijziging), en dit binnen 15 dagen na kennisgeving van de beslissing van de bevoegde overheid De Radio verbindt zich ertoe SABAM schriftelijk in te lichten over elke wijziging van de elementen in de Bijzondere Voorwaarden en dit binnen 15 dagen na het ingaan van de wijziging. Artikel 10: Programma's Om een correcte verdeling van de ontvangen Vergoedingen te garanderen is de Radio gehouden aan SABAM de gedetailleerde programma's (de «playlists» van de uitgezonden werken), inclusief de eventuele lokale ontkoppelingen, van haar uitzendingen (hierna «de Programma's genoemd») te bezorgen. Deze programma's moeten maandelijks per of op magnetische drager worden aangeleverd uiterlijk de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarvoor de Programma's worden opgevraagd.

10 10 De vereisten waaraan deze informatie moet voldoen, zijn bij deze overeenkomst gevoegd in de vorm van Bijlage 2 («Handleiding Programma-aangifte voor radio-omroepen») Partijen komen overeen dat het forfaitair bedrag van de aan SABAM verschuldigde schadevergoeding, per dag vertraging in de aanlevering van de Programma's of voor elk aangeleverd onvolledig Programma, 125,00 bedraagt, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling. Een Programma is onvolledig wanneer informatie over de uitzendingen en/of de gebruikte werken ontbreekt voor meer dan één uur per dagelijks Programma. Indien een onvolledig Programma wordt aangeleverd, stelt SABAM de Radio daarvan per aangetekende brief in kennis. De Radio beschikt dan over een termijn van een maand om de aangifte van het Programma in kwestie aan te vullen. Gebeurt zulks niet, dan is de overeengekomen schadevergoeding van rechtswege verschuldigd. De betaling van schadevergoeding wegens laattijdig of onvolledig aangeleverde Programma's ontslaat de Radio niet van zijn verplichting om volledige Programma's aan te leveren Indien SABAM, door een tekortkoming of een onnauwkeurigheid in de door de Radio aangeleverde Programma's, een rechthebbende te veel of te weinig zou vergoeden, dan behoudt zij zich het recht voor de nodige rechtzetting te doen op kosten van de Radio SABAM kan haar bijgevoegde «Handleiding Programma-aangifte voor radioomroepen» aanpassen en zal de Radio in voorkomend geval daarvan in kennis stellen. Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving heeft de Radio drie maanden de tijd om de aanpassingen door te voeren. Tijdens deze termijn van drie maanden zal de voornoemde schadevergoeding niet worden toegepast. Artikel 11: Stopzetting van de uitzendingen In geval van definitieve stopzetting van de uitzendingen heeft de Radio het recht deze overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang op te zeggen bij aangetekend schrijven gericht aan SABAM. Alle aan SABAM verschuldigde sommen voor de periode tot het einde van het kwartaal waarin de uitzendingen definitief zijn stopgezet, zijn opeisbaar vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief.

11 11 Worden deze verschuldigde sommen niet onmiddellijk bij het eerste verzoek van SABAM betaald, dan brengen zij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten op tegen een tarief van 4% meer dan de gerechtelijke rentevoet. Alle andere in deze overeenkomst bepaalde verplichtingen, inclusief de indiening van de Aangifte en de Programma's, moeten worden nageleefd tot de dag van de definitieve stopzetting van de uitzendingen. Artikel 12: Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten voor de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde periode. Ze zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd voor een periode van één jaar indien ze niet ten minste drie maanden vóór het verstrijken van iedere jaarlijkse periode door een van beide partijen per aangetekend schrijven werd opgezegd. Artikel 13: Opzegging van rechtswege Bij schending van gelijk welke bepaling van deze overeenkomst behoudt SABAM zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen, na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven waaraan in de maand na verzending geen gunstig gevolg is gegeven. De opzegging van de overeenkomst impliceert de onmiddellijke intrekking van de toelating. SABAM zal dit intrekkingsbericht per aangetekend schrijven naar de Radio sturen. Artikel 14: Vertrouwelijkheid Partijen verbinden zich ertoe de gegevens en documenten die hun in het kader en op grond van deze overeenkomst worden verstrekt, strikt vertrouwelijk te behandelen. Ze verbinden zich ertoe ze niet aan derden mee te delen, tenzij:

12 12 - deze informatie reeds vroeger openbaar is verspreid, met toestemming van de andere partij; - deze informatie moet worden meegedeeld op grond van een gerechtelijke of wettelijke verplichting; - ingeval van geschil voor een rechtbank. Artikel 15: Kennisgeving Iedere kennisgeving tussen de partijen gedaan op de adressen zoals opgegeven in deze overeenkomst is geldig, tenzij per aangetekend schrijven een wijziging aan de andere partij werd meegedeeld. Artikel 16: Kosten De kosten van deze overeenkomst, van de zegels en van de registratie alsook alle belastingen en taksen, met name de belasting over de toegevoegde waarde, zijn ten laste van de Radio. Artikel 17: Bevoegdheid en toepasselijk recht Deze overeenkomst valt onder de bepalingen van het Belgisch recht In geval van geschil over de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst aanvaarden partijen de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel of van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Radio is gevestigd, naar believen van SABAM. In geval van meningsverschillen over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zullen partijen het geschil echter in der minne trachten te regelen.

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN, SABAM C.V.B.A. - BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1040

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2016 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR RADIO-OMROEPEN EN HET ONLINE AANBIEDEN VAN RADIOPROGRAMMA S

TARIEVEN VOOR RADIO-OMROEPEN EN HET ONLINE AANBIEDEN VAN RADIOPROGRAMMA S TARIEVEN VOOR RADIO-OMROEPEN EN HET ONLINE AANBIEDEN VAN RADIOPROGRAMMA S - 2018 Een toelating verkrijgen... 2 Contact opnemen... 2 Algemene principes... 3 FM - Uitzendingen van landelijke, regionale en

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen;

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen; Kiosk versie Overeenkomst vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Producent, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen MANTELOVEREENKOMST Tussen de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, afgekort SABAM CVBA Burg. Ven., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie.

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Voorwerp. 1.1. Door het aangifteformulier in te vullen, dient de audiovisuele producent waarvan de gegevens op het aangifteformulier zijn vermeld (hierna: de Producent ),

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET

ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Muziekwerken: muziekwerken

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract Het licentiecontract Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :...

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 20 december 2007-18 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 12 april 1999 voor de verkooppunten en handelsgalerijen, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8 november 2001-1 september 2006-28 maart 2007 Publicatiedata: -

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):...

Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):.. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken De Billijke Vergoeding Deze brochure kwam tot stand in overleg met het Ministerie van Justitie februari 2001 Aanpassingen in april

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Definities.

HOOFDSTUK I Definities. 28 MAART 1996. - Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele

Nadere informatie

Gebruikslicentievoorwaarden First

Gebruikslicentievoorwaarden First Gebruikslicentievoorwaarden First 1. Definities Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 1.1. Jaarrekeningenpakket First: een softwarepakket voor het opstellen van jaarrekeningen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Het productie-artiestcontract

Het productie-artiestcontract Het productie-artiestcontract Check-list voor het onderhandelen over een productie-artiestcontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie