AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN"

Transcriptie

1 Dienst Aanvaardingen Tel : 02/ Aarlenstraat Fax : 02/ Brussel Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie Voorstel van de Commissie : Datum : Terug te sturen naar : SABAM/Dienst Aanvaardingen Aarlenstraat BRUSSEL Beslissing van de Raad : AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN 1. Gegevens van de uitgave Naam (in drukletters) : Eigenaar, bestuurder, mandataris : naam en voornamen : Plaats en datum van de stichting van de uitgave : Volledig adres : Telefoon : GSM : Fax : Post- of bankrekeningnummer : IBAN-code : BIC-code : Ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) :

2 Blz : 2/8 2. Repertoire Bent u uitgever van het aantal werken voorzien in artikel 7 van het algemeen reglement? (zie bijlage I) o Neen o Ja Zo ja, gelieve uw werken hieronder op te sommen: Titel(s) Aard Duur auteur(s)-componist(en) bewerker(s)-uitgever(s) Uitgevers die reeds zijn aangesloten bij een buitenlandse vereniging voor collectief beheer van auteursrechten kunnen bij SABAM een gehele of gedeeltelijke aanvraag tot lidmaatschap indienen zonder dat ze uitgavecontracten dienen voor te leggen en zonder een bewijs van exploitatie te moeten leveren. Het bewijs van hun aansluiting bij een andere auteursvereniging volstaat.

3 Blz : 3/8 3. Maatschappelijk aandeel Op het ogenblik van aansluiting wordt u vennoot van SABAM. Daarvoor moet u inschrijven op één maatschappelijk aandeel en de nominale waarde ervan geheel of gedeeltelijk storten. De nominale waarde van het maatschappelijk aandeel bedraagt 124. Als u het aandeel slechts voor een vierde stort ( 31), het wettelijk minimum, worden uw stemrecht tijdens de Algemene Vergadering en uw recht op verkiesbaarheid binnen de Raad van Bestuur en de Colleges geschorst tot volledige betaling. Het niet volledig volstorten van de waarde van het aandeel ten laatste 60 kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering, heeft de schorsing van het stemrecht tijdens deze vergadering tot gevolg. Wilt u op het ogenblik van uw aansluiting de nominale waarde van het maatschappelijk aandeel: o Volstorten ( 124) o Gedeeltelijk storten (met een minimum van 31) 4. Jaarlijkse bijdrage Ter informatie: vennoten van SABAM moeten een jaarlijkse bijdrage betalen als deelname in de kosten die het beheer van de rechten met zich meebrengt. Het bedrag van deze bijdrage wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld en bedraagt voor uitgevers momenteel 100. Deze bijdrage wordt vanaf het tweede jaar van aansluiting aangerekend. 5. Aansluiting bij andere auteursverenigingen Bent u reeds lid als uitgever van een andere auteursvereniging? o Neen o Ja Zo ja, bij welke vereniging: Sinds wanneer: Voor welke categorieën van rechten, exploitatiewijzen of territoriale gebieden:

4 Blz : 4/8 6. Reikwijdte Artikel 10 en 11 van de statuten van SABAM voorzien de mogelijkheid om uw aansluiting te beperken tot bepaalde categorieën van werken (muziekwerken, muziekdramatische werken, letterkundige werken), bepaalde exploitatiewijzen of tot bepaalde territoriale gebieden (zie bijlage II). Wilt u hiervan gebruik maken? o Neen o Ja Zo ja, duid hieronder aan waarvoor u niet wenst aan te sluiten: - categorieën van werken: - exploitatiewijzen: - territoriale gebieden: 7. Belangrijke informatie U kan aanspraak maken op auteursrechten voor de repartitieperiode lopend op de datum van ontvangst door Sabam van de ondertekende aanvraag tot lidmaatschap. Ingeval u uiteindelijk zou afzien van uw voornemen om de hoedanigheid van gewone vennoot van SABAM te verwerven en uw aanvraag aldus definitief wordt geklasseerd, zullen de eventuele rechten die SABAM conform haar reglement sinds de datum van uw aanvraag zou hebben geïnd hetzij aan de betaler worden teruggestort (i.g.v. individuele inningen) hetzij aan de te verdelen massa worden toegevoegd (i.g.v. collectieve inningen).

5 Blz : 5/8 8. Informatie noodzakelijk voor het beheer Binnen welke categorieën van werken bent u op dit ogenblik actief? 1. Muziekwerken met of zonder tekst a. Ernstige muziek: - bladmuziek - songbook b. Lichte Muziek: - bladmuziek - songbook c. Elektro-akoestische muziek d. Improvisaties e. Didactische werken 2. Muziekdramatische werken 3. Letterkundige werken a. Fictie b. Non-Fictie c. Wetenschappelijk Plaats en datum Echt verklaard, Handtekening, Al de gegevens die u over uzelf verstrekt worden opgenomen in onze verwerking Registratie en administratie van vennoten met het oog op het beheer van de auteursrechten en Public relations, promotie en communicatie. De houder van het bestand is SABAM CVBA - Burg. Ven. met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u een recht van toegang en een recht tot verbetering. U kunt aanvullende inlichtingen over deze verwerkingen vinden in het openbaar register bedoeld in art. 18 van de wet.

6 Bijlage I : (artikel 7 van het algemeen reglement) Blz : 6/8 Gewone vennoten uitgevers Kunnen de hoedanigheid van gewone vennoot uitgever verwerven, de uitgevers die zich richten naar de voorschriften van artikel 6 van de statuten en voldoen aan de bijkomende voorwaarden hierna vermeld: 1) inzake juridisch statuut: voorlegging van het bewijs van juridisch statuut (Kruispuntbank voor Ondernemingen, Belgisch Staatsblad); voorlegging van de tekst van de statuten; met inbegrip van omschrijving van het maatschappelijk doel dat specifiek in de uitgave van auteursrechtelijk beschermde werken voorziet of naargelang het juridisch statuut, de bekendmaking van de activiteit van uitgever in persoonlijke naam bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen; voorlegging van het bewijs van aandeelhouderschap, bestuurders of zaakvoerders of nog, bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging. 2) inzake voor te leggen werken: a. muziekuitgevers : hetzij voorlegging van één of meerdere rechtsgeldige originele uitgavecontracten met betrekking tot 5 werken of werken in eerste uitgave met een totale duur van 15 minuten. In geval van co-uitgave wordt voor ieder co-uitgever slechts rekening gehouden met zijn aandeel. Hetzij voorlegging van één of meerdere rechtsgeldige subuitgavecontracten met betrekking tot ofwel individuele afstanden voor een aantal werken ofwel algemene vertegenwoordiging van een uitgavecataloog die onder collectief beheer van een Belgische of buitenlandse auteursvereniging valt. b. uitgevers van letterkundige werken, van sketches en revues en van dramatische werken : naargelang het genre van de werken moet de uitgever voldoen aan dezelfde voorwaarden zoals die van toepassing op de auteurs (informatie wordt op verzoek verstrekt); met dien verstande dat uitsluitend werken in eerste uitgave in aanmerking worden genomen. De werken dienen aangegeven te worden overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement. 3) inzake exploitatie: voorlegging van het bewijs dat de uitgegeven werken effectief worden geëxploiteerd; zijnde voorlegging van onder meer commerciële geluidsdragers of andere dragers waaruit een reële exploitatie blijkt of nog, bewijs van opvoering. Uitgevers die reeds zijn aangesloten bij een buitenlandse vereniging voor collectief beheer van auteursrechten kunnen bij SABAM een gehele of gedeeltelijke aanvraag tot lidmaatschap indienen zonder dat ze uitgavecontracten dienen voor te leggen en zonder een bewijs van exploitatie te moeten leveren. Het bewijs van hun aansluiting bij een andere auteursvereniging volstaat en vervangt de vereisten zoals opgesomd onder de punten 2 en 3 hierboven.

7 Blz : 7/8 Bijlage II : (artikel 10 van de Statuten) 1. Muziekwerken met of zonder tekst: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht, met inbegrip van het filmvertoningsrecht. b) m.b.t. de auteurs: - het grafisch reproductierecht van de niet-uitgegeven werken; - het grafisch reproductierecht van de uitgegeven werken op grond van een m.b.t. de uitgevers: - het grafisch reproductierecht op grond van een c) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, kabel of internet (simulcasting/webcasting). d) Het mechanisch reproductierecht met inbegrip van het gebruiksrecht betreffende klankdragers. e) Het synchronisatierecht betreffende klankdragers op grond van een f) Het mechanisch reproductierecht met inbegrip van het gebruiksrecht betreffende beeld- en klankdragers. g) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en klankdragers op grond van een h) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. i) Het recht op vergoeding voor reprografie. j) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. k) Het huur- en leenrecht. l) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de doorgifte per kabel. m) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief on-line gebruik van werken. n) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand. 2. Dramatische en muziekdramatische werken: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht, met inbegrip van het filmvertoningsrecht. b) Het grafisch reproductierecht. c) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, de kabel of internet (simulcasting/webcasting). d) Het mechanisch reproductierecht, met inbegrip van het gebruiksrecht, betreffende beeld- en/of klankdragers.

8 Blz : 8/8 e) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een f) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. g) Het recht op vergoeding voor reprografie. h) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. i) Het huur- en leenrecht. j) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de doorgifte per kabel. k) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief on-line gebruik van werken. l) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand. 8. Letterkundige werken: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht. b) Het grafisch reproductierecht van het werk in eerste uitgave op grond van een c) Het grafisch reproductierecht van het werk onder afgeleide vormen (bloemlezingen, feuilletons, enz.). d) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, de kabel of internet (simulcasting/webcasting). e) Het mechanisch reproductierecht, met inbegrip van het gebruiksrecht, betreffende beeld- en/of klankdragers. f) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een g) Het huur- en leenrecht. h) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. i) Het recht op vergoeding voor reprografie. j) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. k) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de doorgifte per kabel. l) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief on-line gebruik van werken. m) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand.

De aangifte van muziekwerken

De aangifte van muziekwerken De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor de auteurs Beheer Rechthebbendengegevens 2013 INHOUD Lijst van de gebruikte afkortingen Pag. 2 Inleiding Pag. 3 D UTURSNGIFT Pag. 4 1. Waarom mijn werken

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014 KB van 22 december 2004 voor de uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR BELANGRIJK: Om geldig te zijn,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie